30e jaargang no. 3 juli 2013 COLOFON Redactie

Commentaren

Transcriptie

30e jaargang no. 3 juli 2013 COLOFON Redactie
30e jaargang
no. 3 COLOFON
Verenigingsblad
Het Vooruitzicht
Uitgave Harmonie Heer Vooruit
Verschijnt viermaal per jaar
Oplage 225 stuks
Advertentietarieven op aanvraag
Redactie:
Jean Boelen
Marc Verbeet (eindredactie)
Foto's Marc Verbeet
Website:
www.heervooruit.nl
Correspondentie:
Secretariaat Harmonie Heer Vooruit
Postbus 4022, 6202 RA Maastricht
Postgiro: 1063345
[email protected]
juli 2013
INHOUD
Voorwoord
Afscheid Ingeborg Stijnen
Nieuwe dirigent Jef Ficker
Jaarfeest 2013
Blotevoetenpad
Galaconcert 2013
Optredens Leerlingenorkest
Teambuilding KTK
Slotactiviteit met
dirigentwisseling
Wis geer
Lay out en druk:
1
Voorwoord
Het muzikale seizoen 2012-2013 is alweer ten einde als u dit leest. Een slotactiviteit op 23 juni sloot deze periode af. Een slotactiviteit waarbij de AMV
leerlingen hun diploma kregen en de leerlingen, individueel of als leerlingenorkest hun vorderingen lieten horen. Maar vooral het afscheid van Ingeborg
Stijnen als dirigent van Heer Vooruit. Voor de laatste maal op de bok vóór de
muzikanten van Heer Vooruit. En tevens de presentatie van de nieuwe dirigent: Jef Ficker. U leest er alles over in dit Vooruitzicht.
De slotactiviteit was het (bijna) einde van een drukke periode van Heer Vooruit. Veelal was Heer Vooruit te zien in de Heerder gemeenschap. De communiekinderen werden begeleid en hun mis werd opgeluisterd, de vereniging
was aanwezig in de Pinksterprocessie, het bestuur bij de Dodenherdenking
en pastoor werd begeleid tijdens zijn jubileum. Allemaal activiteiten in Heer.
Tussen deze optredens in organiseerde het KTK een bindingsavond en de
commissie jeugd en opleidingen een ‘Blotevoetenpad’ voor hun muzikanten.
Over de laatste twee activiteiten leest u meer in dit nummer. Helaas komt het
concert van het Leerlingenorkest in Entre Deux te laat voor dit nummer, maar
we staan wel stil bij hun concerten op Palmzondag en op Paasmaandag.
Deze uitgave pakken we de draad op. op Paasmaandag en staan stil bij jubilarissen en Jaarfeest.
Met een nieuwe dirigent maakt Heer Vooruit na de zomer een nieuwe start.
Net zoals een voetbalploeg met een nieuwe trainer een nieuwe start maakt.
Een frisse start en voor de niet-muzikanten die dit lezen of de oud muzikanten
wellicht aanleiding om ook weer een (her)start te maken bij Heer Vooruit. U
bent (weer) van harte welkom bij Heer Vooruit! Schroom niet om op dinsdagavond eens te komen kijken. Wij zien u graag komen.
Prettige vakantietijd en veel leesplezier!
De redactie
2
Afscheid Ingeborg Stijnen
Afscheid Ingeborg Stijnen
Ingeborg Stijnen kwam in 2005 na een sollicitatieprocedure met
proefrepetitie
HeerinVooruit
als dirigente en met
werdproefrepetitie
daarmee de
Ingeborg
Stijnenbijkwam
2005 naterecht
een sollicitatieprocedure
eerste
vrouwelijke
dirigente
in
de
Heer
Vooruit-geschiedenis.
Eerder
bij Heer Vooruit terecht als dirigente en werd daarmee de eerste vrouwelijke
was
zij
als
muzikante
(tuba-speelster)
bij
onze
vereniging
actief
dirigente in de Heer Vooruit-geschiedenis. Eerder was zij als muzikante (tugeweest. 2005
was het
jaar vóór
hetgeweest.
honderd2005
jarig was
bestaan
vanvóór
de het
ba-speelster)
bij onze
vereniging
actief
het jaar
vereniging.
Ingeborg
genoot
de
conservatorium
opleiding
en
was
actief
honderd jarig bestaan van de vereniging. Ingeborg genoot de conservatorium
in
Voerendaal
en
Heythuizen
voordat
zij,
gewapend
met
de
in
1993
opleiding en was actief in Voerendaal en Heythuizen voordat zij, gewapend
tijdens
het
WMC
ontvangen
bronzen
dirigeerstok,
weer naar weer
Heernaar
met
de in
1993
tijdens
het WMC
ontvangen
bronzen dirigeerstok,
kwam.
Heer
kwam.
Heer
jaren
daarvoor
de de
wegweg
vanvan
de Galaconcerten
Heer Vooruit
Vooruitwas
waseen
eenaantal
aantal
jaren
daarvoor
de
ingeslagen:
het jaarlijkse
muzikale
hoogtepunt
voor de vereniging.
Galaconcerten
ingeslagen:
het jaarlijkse
muzikale
hoogtepuntOnder
voor leide
ding
van Ingeborg
werd
traditieStijnen
met hetwerd
Harmonieorkest
binnen
vereniging.
OnderStijnen
leiding
vandeze
Ingeborg
deze traditie
met
de
voortgezet.
In het
werd altijd ruimte
hetvereniging
Harmonieorkest
binnen
de Galaconcert
vereniging voortgezet.
In het ingebouwd
voor
de
presentatie
van
het
orkest.
Meestal
voor
de
pauze,
als de zwaardere
Galaconcert werd altijd ruimte ingebouwd voor de presentatie
van het
werken
aan
bod
kwamen.
Na
de
pauzes,
als
de
werken
lichter
was er
orkest. Meestal voor de pauze, als de zwaardere werkenwerden,
aan bod
veelal een begeleidende rol voor het orkest weggelegd. En zo ondersteunde
kwamen. Na de pauzes, als de werken lichter werden, was er veelal
Heer Vooruit solisten met naam als Linda Wagemakers, Ben Cramer, Brigitte
een begeleidende rol voor het orkest weggelegd. En zo ondersteunde
Heitzer, Carla Maffioletti en Guido Dieteren. Maar ook verrassende namen als
Heer Vooruit solisten met naam als Linda Wagemakers, Ben Cramer,
Vlado Kumpan, Anna Lorenc en onze eigen Josette Aerts.
Brigitte Heitzer, Carla Maffioletti en Guido Dieteren. Maar ook
verrassende namen als Vlado Kumpan, Anna Lorenc en onze eigen
Josette Aerts.
Galaconcert 2007
Jaarfeest 2009
3
e
f
Steeds weer was het voor onze dirigent Ingeborg een race tegen de klok om
de muzikanten klaar te stomen voor het concert. En Heer Vooruit eigen, ging
Steeds
het voormaar
onzestond
dirigent
Ingeborg
een
tegen
dat
met weer
vallen was
en opstaan
het orkest
er als
hetrace
moest.
De de
weg
klok
om
de
muzikanten
klaar
te
stomen
voor
het
concert.
En
Heer
vanaf augustus naar het concert in december met extra repetities en wisseVooruit
eigen, ging was
dat soms
met vallen
en opstaan
maar stond
lend
repetitiebezoek
moeilijker
dan het concert
zelf. het orkest er
als het moest. De weg vanaf augustus naar het concert in december
met alleen
extra repetities
en wisselend
repetitiebezoek
was soms
Niet
het Galaconcert
trok alle aandacht.
Het opluisteren
vanmoeilijker
de mis op
dan het concert
paasmaandag
waszelf.
ook ieder jaar een opgave. Voor sommigen het belangrijk-
ste concert van het jaar. Zij slaagde er ieder jaar weer in de mis te voorzien
van
kwalitatief
zeer verantwoorde
invulling
inclusief serenade
Nieteen
alleen
het Galaconcert
trok alle muzikale
aandacht.
Het opluisteren
van de
na
buiten.
misafloop
op paasmaandag
was ook ieder jaar een opgave. Voor sommigen
Uiteraard
vonden inconcert
de achtvan
jarenhet
datjaar.
zij bijToch
ons actief
waszij
deernodige
concerhet belangrijkste
slaagde
in ieder
jaar
ten
plaats
jaarlijkse van
galaconcert
. Concerten
met
o.a. de Koninklijke
weer
in denaast
mis het
te voorzien
een kwalitatief
zeer
verantwoorde
harmonie
Heer, inclusief
met Gronsveld,
op Slavante,
filmconcert, parochiemuzikale van
invulling
serenade
na afloopeen
buiten.
concert,
bij
Van
der
Valk
etc.
En
het
korps
werd
bijvoorbeeld
tweemaal
voorUiteraard vonden in de acht jaren dat zij bij ons actief was
de nodige
bereid voor deelname aan de Heiligdomsvaart of de Reuzenoptocht.
concerten plaats naast het jaarlijkse galaconcert . Concerten met o.a.
de Koninklijke harmonie van Heer, met Gronsveld, op Slavante, een
Kortom Heer Vooruit en dirigente Ingeborg Stijnen kunnen terug kijken op
filmconcert, parochieconcert, bij Van der Valk etc. En het korps werd
een periode waarin het korps zeer divers is bezig geweest. Steeds was er
bijvoorbeeld
tweemaal
deelname
aan
de
de
sturende hand
van devoorbereid
dirigente devoor
muzikanten
klaar
te stomen
voor een
Heiligdomsvaart
of dedan
Reuzenoptocht.
optreden
in welke vorm
ook.
Gala 2009
Parochieconcert 2010
Kortom Heer Vooruit en dirigente Ingeborg Stijnen kunnen terug kijken
4
op een periode waarin het korps zeer divers is bezig geweest. Steeds
was er de sturende hand van de dirigente de muzikanten klaar te
stomen voor een optreden in welke vorm dan ook. Zij deed dit met de
inbreng
van
haar
professionele
schroomde
tijdens
Zij
deed dit
met
de inbreng
van haarcapaciteiten
professioneleencapaciteiten
enniet
schroomde
repetities
haar
zangkwaliteiten
te
gebruiken.
de niet tijdens de repetities haar zangkwaliteiten te gebruiken.
Ingeborg,
dankt
je voor
jouwjouw
professionele
inzet voor
Ingeborg,Heer
HeerVooruit
Vooruit
dankt
je voor
professionele
inzetonze
voorvereniging
gedurendegedurende
de acht jaren!
wensen
veelwensen
succes toe
in je verdere
onze vereniging
deWe
acht
jaren!jeWe
je veel
succes
muzikale
loopbaanmuzikale
en natuurlijk
persoonlijk
met je gezin.
toe in je verdere
loopbaan
en natuurlijk
persoonlijk met je
gezin.
Galaconcert 2010
5
Sollicitatieprocedure:
Jef Ficker nieuwe dirigent
Nadat bekend werd dat de wegen van Ingeborg Stijnen en Heer Vooruit zouden scheiden is meteen de zoektocht naar een nieuwe dirigent(e) gestart. Het
bestuur stelde na een gesprek en in samenspraak met de muzikaal adviseur
Pieter Jansen een functieprofiel op van de nieuw te benoemen muzikale directeur. Via de eigen website is gelijktijdig met het bericht over het bij Heer
Vooruit stoppen van Ingeborg Stijnen de vacature opengesteld. Daarna is het
bericht eveneens geplaatst in LeesGoedNieuws, Markant en de website www.
dirigentvacature.nl.
In totaal hebben 21 kandidaten gereageerd op de vacature. Een groep bestaande uit Carol Magnée, Math Knubben, Pieter Jannsen en Marc Verbeet
(vzt) heeft in een tweetal bijeenkomsten de verdere aanpak en de selectie
van de brieven gedaan. Uiteindelijk werden drie kandidaten uitgenodigd voor
twee gesprekken. Het ene gesprek vond plaats met een groep bestaande uit
Lindy Mast, Manon Passau, Carol Magnée, Waddy Dzon en Marc Verbeet,
die vooral aandacht hadden voor de dirigent als verenigingsmens, verbinder/
opbouwer en de rechtspositionele aspecten. Een tweede gesprek vond plaats
met de groep Pieter Jansen, Jo Cobben, Math Knubben, Willy Sour en Josette
Aerts en daar stonden de muzikale aspecten centraal.
Na afloop van de twee gesprekken hebben de beide groepen overleg gehad
en alle aspecten wegende het bestuur geadviseerd dhr. Jef Ficker (spreek uit
Fiecker) te benoemen tot nieuwe dirigent van Heer Vooruit. Het bestuur heeft
het advies overgenomen en hem benoemd. In principe voor één jaar, maar bij
wederzijds goed bevallen wordt dit omgezet in een contact voor onbepaalde
tijd. In een tweede gesprek met dhr. Ficker zijn beide partijen tot een vergelijk
gekomen en tijdens de slotactiviteit was er daarom de gelegenheid het dirigeerstokje over te dragen.
Wie is Jef Ficker?
Deze vraag is hem gesteld in de gesprekken en daarop antwoordde hij een
gedreven dirigent te zijn met de nodige ervaring. Momenteel is hij als dirigent
actief bij harmonie St. Caecilia in Hoensbroek en bij de Koninklijke Fanfare
St. Cecilia in Kanne (B). Daarnaast is hij werkzaam als teamleider Havo bij
het Connect College in Echt. Hij is deze maand 56 jaar geworden, getrouwd
en woonachtig in Voerendaal.
6
Jef zal vóór de zomerperiode nog eenmaal repeteren met het orkest en na
de zomervakantie samen met de orkestleden de weg inzetten naar in eerste
instantie het Galaconcert.
Na het behalen van het diploma Hafa-directie aan het conservatorium in
Maastricht heeft hij in 1986 het staatsexamen gedaan voor akte A voor trompet. Gedurende zijn conservatoriumopleiding was hij al actief bij Harmonie St.
Caecilia in Kerkrade. Ruim 23 jaar is hij dirigent geweest bij Fanfare Wilhelmina in Vlodrop waarmee hij allerlei prijzen heeft behaald waaronder Nederlands kampioen afdeling Uitmuntendheid 1e prijs en lof der jury.
Lang is Jef Ficker ook verbonden geweest aan Fanfare St. Cecilia in Ubachsberg (19 jaren) waarmee ook prijzen werden behaald.
We heten Jef van harte welkom bij Harmonie Heer Vooruit en wensen hem
alle succes toe met onze vereniging!
7
Heer Vooruit viert Jaarfeest op Paasmaandag
Heer Vooruit viert Jaarfeest op Paasmaandag
Heer Vooruit viert Jaarfeest op Paasmaandag
Zoals ieder jaar staat de Paasmaandag bij Harmonie Heer Vooruit in
Zoals
ieder jaar
staat de van
Paasmaandag
bij Harmonie
Heer Vooruit
in
het teken
het Jaarfeest.
Maanden
oefent
Zoals
iedervan
jaar het
staatvieren
de Paasmaandag
bij Harmonie
Heer Vooruit
inhet
het teken
het
teken
van
het
vieren
van
het
Jaarfeest.
Maanden
oefent
het
harmonieorkest
mis op te
luisteren
en de
van
het vieren vanom
hetde
Jaarfeest.
Maanden
oefent
hetactiviteitencommissie
harmonieorkest om de
harmonieorkest
om
de
mis op
te
luisteren
en van
de
activiteitencommissie
gebruikt
eenzelfde
tijd
voor
het
voorbereiden
het eenzelfde
feest. En tijd
ookvoor
het
mis
op
te
luisteren
en
de
activiteitencommissie
gebruikt
gebruikt
eenzelfde
tijdzich
voordithet
voorbereiden
van zij
hetbereiden
feest. Enzich
ookvoor
het
Leerlingenorkest
laat
jaar
niet
onbetuigd,
het voorbereiden van het feest. En ook het Leerlingenorkest laat zich dit jaar
Leerlingenorkest
laat
zich
dit
jaar
niet
onbetuigd,
zij
bereiden
zich
voor
op hun
eerstezij
presentatie
met
de op
nieuwe
dirigent
voor eigen
publiek.
niet
onbetuigd,
bereiden zich
voor
hun eerste
presentatie
met de
nieuwe
op hun eerste presentatie met de nieuwe dirigent voor eigen publiek.
dirigent voor eigen publiek.
Zaterdagmorgen zijn de eerste (vooral bestuurs)leden aanwezig om
Zaterdagmorgen
zijn dede
eerste
(vooral bestuurs)leden
aanwezig
om Aen de
Zaterdagmorgen
eerste
aanwezig
Aen de Wan aan zijn
te kleden.
Een(vooral
etaleurbestuurs)leden
verandert de zaal
in een om
Wan
aanWan
te kleden.
Een
etaleurEen
verandert
deverandert
zaal in een
feestzaal.
De foto’s
Aen
de
aan
te
kleden.
etaleur
de
zaal
in
een
feestzaal.
De foto’s
vanaan
de de
ereleden
hangen
aantwee
de muur
(dit
jaar
weer
van
de ereleden
hangen
muur. Dit
jaar weer
meer (dit
dan jaar
in 2012.
feestzaal.
De
foto’s
van
de
ereleden
hangen
aan
de
muur
weer
twee
meer
dan
in
2012.
Toen
werden
Math
Jaspers
en
Jean
Jeurissen
Toen
werden
Math
Jaspers
en Jean
Jeurissen
tot
erelid benoemd.
Hun foto
twee
meer
dan
in
2012.
Toen
werden
Math
Jaspers
en
Jean
Jeurissen
tot erelid
Hun maal
foto hangt
nu staan
voor de
eerste
bij. De
hangt
er nubenoemd.
voor de eerste
bij. De er
tafels
klaar
én demaal
5 stoelen
voor
tot
erelid
benoemd.
Hun
foto
hangt
er
nu
voor
de
eerste
maal
bij. De
tafels
staan
klaar
én
de
5
stoelen
voor
de
jubilarissen.
de
jubilarissen.
tafels
staan
klaardeéninstrumenten
de 5 stoelennaar
voor de
de kerk
jubilarissen.
Zondag
worden
vervoerd,
Zondag
worden
de instrumenten naar
de kerk
vervoerd,
waarwaar
maandag het
Zondag
worden
de
instrumenten
naar
de
kerk
vervoerd,
maandag
het
jaarfeest
begint
met
het
opluisteren
van
dewaar
mis. Hetonder
jaarfeest begint met het opluisteren van de mis. Het Harmonieorkest
maandag
het jaarfeest
begint met
het
opluisteren
van de mis.
Hetmet
Harmonieorkest
onder
leiding
van
Ingeborg
Stijnen
samen
leiding
van Ingeborg
Stijnen
opent
samen
met het
K.T.K.opent
met ‘Highland
CaHarmonieorkest
onder
leiding
van
Ingeborg
Stijnen
opent
samen
met
het K.T.K.
‘Highland
Cathedral’. Het Koninklijk zangkoor
thedral’.
Hetmet
Koninklijk
zangkoor
het K.T.K. met ‘Highland Cathedral’. Het Koninklijk zangkoor
8
e
et
or
St. Caecilia wisselt de opluistering van de mis af met het
Harmonieorkest. Van een goed gevulde kerk is sprake. Onderdeel van
St. Caecilia wisselt de opluistering van de mis af met het Harmonieorkest.
de mis zijn de voorbeden, die Agnes Braeken ieder jaar voorleest en
Van een goed gevulde kerk is sprake. Onderdeel van de mis zijn de voorbewaarin wordt stil gestaan bij de jubilarissen en de Heer Vooruit het
den, die Agnes Braeken ieder jaar voorleest en waarin wordt stil gestaan bij
afgeslopen
ontvallen
leden het
Eenafgeslopen
bombastisch
de
jubilarissenjaar
en de
Heer Vooruit
jaar ‘Symphonic
ontvallen leden Een
Marches’ sluit
de mis af.
Harmonie
Vooruit
presenteert
na
bombastisch
‘Symphonic
Marches’
sluitHeer
de mis
af. Harmonie
Heerzich
Vooruit
afloop
voor
de
kerk,
waar
een
striemende
wind
waait,
met
‘Souvenir
presenteert zich na afloop voor de kerk, waar een striemende wind waait, metde
Beersse’..
‘Souvenir
de Beersse’..
Hetkorps
korps
achter
tamboermaître
Koopman
koers richting
de
Het
zetzet
achter
tamboermaître
John John
Koopman
koers richting
de begraafbegraafplaats
Bovens,
waar
wordt
stil
gestaan
bij
de
overleden
leden.
plaats Bovens, waar wordt stil gestaan bij de overleden leden. Voorzitter RayVoorzitter
Raymond
Braeken,
Henri Jeffrey
Cortjens
en jubilaris
mond
Braeken,
erevoorzitter
Henrierevoorzitter
Cortjens en jubilaris
Lahou
leggen
inJeffrey
de kapel
een leggen
bloemstuk
namens
vereniging.
‘All-in
the april
Lahou
in de
kapel de
een
bloemstuk
namens
de evening’
wordt
ten gehore
gebracht.
vereniging.
‘All-in
the april evening’ wordt ten gehore gebracht.
er
n
Doordede
straten
Heer
het korps
naardeAen
dewaar
Wan,het
waar
het
Door
straten
vanvan
Heer
trekttrekt
het korps
naar Aen
Wan,
DamesDamescomité
de koffie
Daar
dedag
rest
comité
inmiddels inmiddels
de koffie klaar
heeft klaar
staan.heeft
Daar staan.
wordt de
restwordt
van de
doorgebracht.
De warme koffie,
en broodjes
zijn zeer
welkom voor
de
van de dag doorgebracht.
Devlaai
warme
koffie, vlaai
en broodjes
zijn zeer
verkleumde
korpsleden.
welkom voor
de verkleumde korpsleden.
Het
onder
leiding
vanvan
MathMath
Knubben
opentopent
de interne
huldiging
van de
Hetkorps
korps
onder
leiding
Knubben
de interne
huldiging
jubilarissen.
Voorzitter Voorzitter
Raymond Braeken
spreekt
allereerst
de allereerst
drie verenivan de jubilarissen.
Raymond
Braeken
spreekt
de
gingsjubilarissen,
Jeffrey Lahou Jeffrey
(25 jaar),
Lindy(25
Mast
en Rachelle
Capponi
drie verenigingsjubilarissen,
Lahou
jaar),
Lindy Mast
en
(ieder
12,5 Capponi
jaar) toe. (ieder
Zij worden
de bloemetjes
gezet in
ende
Jeffrey
ontvangt
Rachelle
12,5injaar)
toe. Zij worden
bloemetjes
de
foto.
gezet en Jeffrey ontvangt de foto.
9
De bondsjubilarissen Harrie Custers (50 jaar LBT) en Winfred Bruinen (25
jaar L.B.M.) worden eveneens gehuldigd door de vereniging en de bonden.
De heren R. op den Buijs en G. Horssels zijn namens de bonden LBM en LBT
aanwezig. Alle vijf jubilarissen ontvangen een speld. Om met dhr. op den Buijs
te spreken: “Het eerste (12,5) jubileum is het moeilijkste. Als je dat niet haalt,
haal je de andere jubilea zeker niet!”. En hij kan het weten want na zijn eerste
jubileum heeft ons erelid nog vele jubilea behaald.
De bondsjubilarissen Harrie Custers (50 jaar LBT) en Winfred Bruinen
(25
jaar
L.B.M.)
worden
door
deWinfred
vereniging
enjaar
de
De
bondsjubilarissen
Harrie
Custers
(50
jaaren
LBT)
en
Bruinen
Een
laatste
huldiging
is
ereveneens
voor
Marcogehuldigd
Essers
Simone
Lochs die
dit
bonden.
De
heren
R.
op
den
Buijs
en
G.
Horssels
zijn
namens
de
tot jaar
het korps
zijn worden
toegetreden.
En de gehuldigd
verenigingstraditie
voor dat
op
(25
L.B.M.)
eveneens
door deschrijft
vereniging
enzijde
bonden
LBM
en
LBT
aanwezig.
jubilarissen
ontvangen
een
Paasmaandag
dan
een
roos
was
ook dit jaar
weer
bonden.
De
heren
R.
op
den ontvangen.
BuijsAlle
en vijf
G.Gelukkig
Horssels
zijner
namens
de
speld.
Om
met
Op
den
Buijs
te vijf
spreken:
“Het eerste
(12,5)een
jeugdige
aanwas
bij Heer
Vooruit.
bonden
LBM
en dhr.
LBT
aanwezig.
Alle
jubilarissen
ontvangen
jubileum
is
het
moeilijkste.
Als
je
dat
niet
haalt,
haal
je
de
andere voorDe activiteitencommissie
hadBuijs
ook te
dit spreken:
jaar weer“Het
een eerste
heel programma
speld.
Om met dhr. Op den
(12,5)
bereid, Dat
voorzag
erin
datAls
na de
interne
externe
huldiging
het
feestprojubilea
zeker
niet!”.
En hij
kan
het
weten
want
na
zijn
jubileum
jubileum
is het
moeilijkste.
je
dat
niet en
haalt,
haal
je eerste
de andere
gramma
’s middags
begint
een
hetna
Leerlingenorkest
heeft
ons
erelid
nog
jubilea
behaald.
jubilea
zeker
niet!”.
Envele
hijmet
kan
hetoptreden
weten van
want
zijn eerste jubileum
heeft ons erelid nog vele jubilea behaald.
Een laatste huldiging is er voor Marco Essers en Simone Lochs die dit
10
jaarlaatste
tot het huldiging
korps zijnistoegetreden.
EnEssers
de verenigingstraditie
schrijft
Een
er voor Marco
en Simone Lochs
die dit
voortotdat
op Paasmaandag
danEn
eenderoos
ontvangen. Gelukkig
jaar
hetzijkorps
zijn toegetreden.
verenigingstraditie
schrijftwas
er ook dit jaar weer jeugdige aanwas bij Heer Vooruit.
f
feL
Le
H
Hv
w
va
wL
h
Le
d
he
v
de
‘
va
‘oZ
Zu
uro
‘
op
‘re
t
t
feestprogramma ’s middags begint met een optreden van het
feestprogramma
Leerlingenorkest ’s middags begint met een optreden van het
Leerlingenorkest
Het leerlingenorkest presenteert zich voor de eerste maal onder leiding
Het
presenteert
zichHet
voorconcert
de eerste
maal
onder
van leerlingenorkest
haar nieuwe dirigent
Willy Sour.
begint
met
‘It’s aleiding
small
van
haar
nieuwe
dirigent
Willy
Sour.
Het
concert
begint
met
‘It’shet
a van
small
Het
leerlingenorkest
presenteert
zichshow’.
voor deOver
eerste
onder leiding
haar
world’
en eindigt met
de ‘Muppet
hetmaal
optreden
van
world’
en
eindigt
met
de
‘Muppet
show’.
Over
het
optreden
van
het
nieuwe
dirigent
Willy
Sour.
Het
concert
begint
met
‘It’s
a
small
world’
en
Leerlingenorkest leest u elders in het Vooruitzicht. Na het optreden eindigt
van
Leerlingenorkest
leestOver
u elders
in het
Vooruitzicht.
Na
het Mast,
optreden
met
de ‘Muppet show’.
het
van het
Leerlingenorkest
leest
u van
elders
het Leerlingenorkest,
met
als optreden
lady
speaker
jubilaris
Lindy
is voor
het
Leerlingenorkest,
met
als
lady
speaker
jubilaris
Lindy
Mast,
is
voor
in
het
Vooruitzicht.
Na
het
optreden
van
het
Leerlingenorkest,
met
als
lady
de inwendige mens gezorgd middels een prima verzorgd buffet en speade
inwendige
mens
gezorgd
middels
een
verzorgd
buffet
en
ker
jubilaris
Lindy
Mast,
is voorhet
de feest
inwendige
mens
gezorgd
een
vangt
het feest
aan.
Tijdens
latenprima
enkele
leden middels
zich
van
hunprima
vangt
het
feest
aan.
Tijdens
het
feest
laten
enkele
leden
zich
van
verzorgd
buffet
en
vangt
het
feest
aan.
Tijdens
het
feest
laten
enkele
leden
‘onbekende’ of inmiddels binnen de vereniging bekende kant zien.hun zich
van
‘onbekende’
of gelegenheid
inmiddels
deHeer
vereniging
bekende
zien. Zelfs
‘onbekende’
inmiddels
binnenbinnen
denaar
vereniging
bekende
kantkant
zien.
Zelfshun
Abba
isofvoor
de
gekomen.
Nog
enkele
Abba
is
voor
de
gelegenheid
naar
Heer
gekomen.
Nog
enkele
uren
verblijven
de
Zelfs
Abba
is
voor
de
gelegenheid
naar
Heer
gekomen.
Nog
enkele
uren verblijven de Heer Vooruiters in Aen de Wan. Dinsdag is de
Heer
Vooruiters
in
Aen
deVooruiters
Wan. Dinsdag
is de
opruimdag
en worden
naast het
uren
verblijven
de
Heer
in
Aen
de
Wan.
Dinsdag
is
de
opruimdag en worden naast het opruimen van de zaal ook de laatste
opruimen
vanendeworden
zaal ooknaast
de laatste
‘restanten’van
opgeruimd.
opruimdag
het opruimen
de zaal ook de laatste
‘restanten’ opgeruimd.
‘restanten’ opgeruimd.
Heer Vooruit blikt terug op een geslaagd jaarfeest 2013!
Heer Vooruit
Vooruitblikt
blikt
terug
geslaagd
jaarfeest
Heer
terug
op op
eeneen
geslaagd
jaarfeest
2013!2013!
11
Jaarfeest 1 april 2013
12
Slotactiviteit 23 juni 2013
13
Leerlingenorkest
Leerlingenorkest krijgt
krijgt natte
natte voeten
voeten
Leerlingenorkest krijgt natte voeten
De
De commissie
commissie jeugd
jeugd en
en opleidingen
opleidingen organiseerde
organiseerde einde
einde mei
mei een
een niet
niet
De
commissie jeugd voor
en opleidingen
organiseerde einde mei
een niet muzikamuzikale
muzikale activiteit
activiteit voor de
de ‘leerlingen’.
‘leerlingen’. Verzamelen
Verzamelen in
in de
de
le
activiteit
voor
de
‘leerlingen’.
Verzamelen
in
de
bestuurskamer
van de Har-Dit
bestuurskamer
van
de
waar
was
voor
een
bestuurskamer
vanwas
de Harmonie
Harmonie
waarDitgezorgd
gezorgd
was
voor
een lunch.
lunch. Dit
monie
waar
gezorgd
voor
een
lunch.
alles
nog
met
de
schoenen
alles nog
nog met
met de
de schoenen
schoenen aan.
aan. Vervolgens
Vervolgens met
met de
de auto's
auto's naar
naar aan.
alles
Vervolgens met de auto's naar Zutendaal, dit alles nog steeds met schoeisel.
Zutendaal,
dit
Zutendaal,
dit alles
alles nog
nog steeds
steeds met
met schoeisel.
schoeisel. Dat
Dat loopt
loopt gemakkelijker.
gemakkelijker.
Dat
loopt gemakkelijker.
Maar
de
jeugd
van
Heer
Vooruit
is
op
weg
naar
het
Blotevoetenpad
in
Maarde
dejeugd
jeugdvan
van
Heer
Vooruit
op weg
het Blotevoetenpad
in
Maar
Heer
Vooruit
is opisweg
naar naar
het Blotevoetenpad
in ZutenZutendaal.
Zutendaal.
daal.
Daar
aangekomen
moeten
dede
schoenen
tochtoch
echt uit en
wordt
de tocht
(2
Daar
aangekomen
moeten
schoenen
uit
en
de
tocht
Daarblootvoets
aangekomen
moeten
deDe
schoenen
toch echt
echt
uitgesteld
en wordt
wordt
de
tocht
km)
verder
gemaakt.
voeten
worden
bloot
aan
allerlei
2 km)
km) blootvoets
blootvoets verder
verder gemaakt.
De voeten
worden
bloot
gesteld
(( 2
gemaakt.
voeten Het
worden
blootop
gesteld
ondergronden
waarbij ook het
water nietDe
ontbreekt.
fotoalbum
de webaan
allerlei
ondergronden
waarbij
ook
het
water
niet
ontbreekt.
Het
aan
allerlei
ondergronden
waarbij
ook
het
water
niet
ontbreekt.
site geeft een overzicht van de 'gevaren' waaraan de voeten werdenHet
bloot
fotoalbum
op
de
website
geeft
een
overzicht
van
de
'gevaren'
waaraan
fotoalbum op de website geeft een overzicht van de 'gevaren' waaraan
gesteld.
de
de voeten
voeten werden
werden bloot
bloot gesteld.
gesteld.
14
Galaconcert 2013 Harmonie Heer Vooruit
Voor de twaalfde keer in successie organiseert Harmonie Heer Vooruit haar
jaarlijkse Galaconcert. De datum is vastgesteld op zaterdag 14 december
2012. Na 11 jaar te gast te zijn geweest in het gebouw van Mercedes Benz
CAC, is besloten om voor de editie 2013 uit te wijken naar het grote auditorium van het MECC. Reden voor de overstap naar het auditorium in het
MECC is het feit dat door de enorme belangstelling voor het galaconcert het
afgelopen jaar veel mensen teleurgesteld moesten worden omdat de twee
concertavonden helemaal uitverkocht waren.
Het grote auditorium van het MECC biedt aan 1058 personen plaats en het
is de organisatie gebleken, dat deze capaciteit nodig is, om aan de massale
vraag naar kaarten voor dit jaar te kunnen voldoen. Vandaar dat er gekozen is voor een concertavond op zaterdag 14 december. Tijdens de onlangs
gehouden jaarvergadering werden aan de aanwezige leden van de vereniging de solisten van het Galaconcert 2013 voorgesteld.
Laurens Otto is als hoornist verbonden aan het Radio Filharmonisch Orkest. Laurens speelde mee in onder meer het Rotterdams Philharmonisch
Orkest, het Koninklijk Concertgebouworkest, het Doelenensemble, de Van
Swieten Society en het Nederlands Blazersensemble. In 2003 kwam hij in
dienst van de omroeporkesten. Laurens Otto heeft het stipendium van de
“Vrienden van het Rotterdams Conservatorium” ontvangen.
Ana Rucner zorgde tijdens het Galaconcert 2012 voor een spectaculair optreden. Met haar klassieke en elektrische cello varieerde zij in haar optreden
van prachtige klassieke muziek tot ongeremde Kroatische volksmuziek. Haar
extra show tijdens de nazit van het concert op de zaterdagavond was een
regelrechte sensatie. Ana bewaart dermate goede herinneringen aan haar
bezoek aan Maastricht, dat zij haar tourneeplan zonder problemen omgooide toen haar werd gevraagd of zij niet nog een keer wilde meewerken aan
het Galaconcert. Het is ongebruikelijk een solist twee jaar achter elkaar uit
te nodigen. De reacties op haar optreden in Maastricht waren dermate, dat
de commissie erg blij is dat Ana Rucner ook dit jaar op het programma staat.
Ongetwijfeld ook haar vele nieuwe fans in Maastricht en omstreken.
15
Beppie Kraft behoeft in Limburg en ook daarbuiten nauwelijks nog introductie. Tussen november en carnaval,is Beppie niet weg te denken uit de
Limburgse theaters en feestzalen. Wat wellicht velen niet weten, is dat er al
een heel lange band bestaat tussen Beppie en haar man Pierre met Harmonie Heer Vooruit. Echtgenoot Pierre Knubben speelde 50 jaar mee in het
harmonie orkest samen mét o.a. zijn broers Jackie en Math. Broer Math is
nog steeds actief als klarinettist en tweede dirigent. In de herfst van 2012
werd er nog een clip opgenomen voor een programma van L1. In deze clip
zingt Beppie, begeleid door Harmonie Heer Vooruit, het prachtige Danse
tot ut mörgeleech. Beppie was dan ook erg gecharmeerd van de vraag of
ze dit jaar aan het 12e Galaconcert wilde meewerken. Tijdens het Galaconcert van Harmonie Heer Vooruit kunt u echter kennis maken met een
heel,andere kant van Beppies muzikale kwaliteiten. laat u zich verrassen!
De voorverkoop voor het concert is inmiddels officieel van start gegaan.
De genummerde zitplaatsen kosten € 17,50.
Voor kaarten kunt u terecht bij de twee volgende voorverkoopadressen:
Mevr. M. Budy. Desire Leesensstraat 34 Heer, tel.043 3614014
Kicken Kookwinkel-Studio, Dorpstraat 21 Heer, tel 043 3613201.
16
Optredens Leerlingenorkest
Optredens
Leerlingenorkest
Palmpasen en Paasmaandag
Optredens
Palmpasen Leerlingenorkest
en Paasmaandag
In de Cr
de paas
gespann
diende a
solo van
een repe
Palmpasen en Paasmaandag
Hard werd er gewerkt aan het eerste optreden van het
Hard
werd er gewerkt
aan het
eerste
optreden
van het
Leerlingenorkest
Leerlingenorkest
onder
van
de nieuwe
Willy Sour.onder
Een
Hard werd er gewerkt
aanleiding
het eerste
optreden
vandirigent
het
leiding
van
de
nieuwe
dirigent
Willy
Sour.
Een
laatste
generale
repetitie
werd
laatste
generale
repetitie
werd
nog
gehouden
op
Palmzondag
bij
de
Leerlingenorkest onder leiding van de nieuwe dirigent Willy Sour. Een
nog
gehoudenalvorens
op Palmzondag
bij de Croonenhoff alvorens
het LeerlingenorCroonenhoff
Leerlingenorkest
Paasmaandag
laatste generale
repetitiehet
werd
nog gehouden opzich
Palmzondag
bij de tijdens
kest
zich
Paasmaandag
tijdens
het
jaarfeest
van
de
harmonie
zich presenCroonenhoff
het Leerlingenorkest
zich Paasmaandag
tijdens
het
jaarfeest alvorens
van de harmonie
zich presenteerde
aan het eigen
publiek.
teerde
aan
het
eigen
publiek.
het
jaarfeest
van
de
harmonie
zich
presenteerde
aan
het
eigen
publiek.
Waar tot nu toe op Palmpasen een staande muzikale omlijsting van het Paasma
Waar
toe
Palmpasen een
staande
muzikale
omlijsting van
van het
het aan- gemaak
Waartot
totnu
nuvan
toe op
op
een
staande
muzikaleplaats
omlijsting
aanbieden
de Palmpasen
paastakken
door
de scouting
vond, verzorgde
bieden
van
de
paastakken
door
de
scouting
plaats
vond,
verzorgde
het
aanbieden
van de paastakken
door
de scouting
plaats
vond,
verzorgde Leer- voor zich
het
Leerlingenorkest
nu een
geheel
concert
voor de
aanwezige
lingenorkest
nu
een
geheel
concert
voor
de
aanwezige
bewoners
het Leerlingenorkest nu een geheel concert voor de aanwezige en ‘suppor- spoedig
bewoners
en ‘supporters’.
Zelfswaren
de zusters
Opveld
door de muzikan
ters’.
Zelfs de
van Opveld
door
devan
sneeuw
naarwaren
de
Croonenhoff
bewoners
en zusters
‘supporters’.
Zelfs de
zusters
van
Opveld
waren
door
de
sneeuw
naar
de
Croonenhoff
gekomen.
Dit
concert
gold
als
opmaat
gekomen.
Dit concert
gold als opmaat
voor
Alles
kon nog eens korte pa
sneeuw naar
de Croonenhoff
gekomen.
DitPaasmaandag.
concert gold als
opmaat
voor
Alles
kon
nog
eens
geprobeerd
worden.
keurig k
geprobeerd
worden. Alles
voor Paasmaandag.
Paasmaandag.
kon
nog
eens
geprobeerd
worden.
Een op s
Gelet op de weersomstandigheden, jawel toen was er nog (steeds)
Gelet
op
de
jawel
toentoen
was
er rechtstreeks
nog
(steeds)
sneeuw het gevo
sneeuw
maart, verzamelden de
muzikanten
zich
bij
Gelet
opeinde
deweersomstandigheden,
weersomstandigheden,
jawel
was
er nog
(steeds)
einde
maart,
verzamelden
de muzikanten
zich rechtstreeks
bij
de Croonende Croonenhoff.
Het begeleiden
van de
viel letterlijk
in de
sneeuw
einde
maart,
verzamelden
descouting
muzikanten
zich rechtstreeks
bij haar nie
hoff.
Het
begeleiden
van
de
scouting
viel
letterlijk
in
de
sneeuw.
sneeuw.
de Croonenhoff. Het begeleiden van de scouting viel letterlijk in de
sneeuw.
17
n
r. Een
ijs de
ijdens
ek.
publiek.
het
van het
de
rzorgde
e
oor de
maat
InInde
op de
de scouting
scoutingen
enna
nahet
hetuitdelen
uitdelenvan
van de
de Croonenhoff
Croonenhoff werd
werd gewacht op
In de Croonenhoff
werd
gewacht
op toch
de scouting
engezond
na het
uitdelen
van
paastakken
startte
het orkest.
De
dirigent,
enigszins
gespannen,
de paastakken
startte
het
orkest.
De dirigent,
toch
enigszins
gezond
de
paastakken
startte
het
orkest.
De
dirigent,
toch
enigszins
gezond
gespannen,
was met
er klaar
met zijn
leerlingen.
‘The diende
small world’
was
er klaar voor
zijn voor
leerlingen.
‘The
small world’
als opwarmer,
gespannen,
was er
klaar
voor‘The
met zijn
leerlingen.
small
world’
diende
als opwarmer,
waarna
o.a.
wonderfull
volgde
met
waarna
o.a.
‘The wonderfull
world’
volgde
met
soloworld’
van‘The
Sjors.
Na
ruim een
diende
als Na
opwarmer,
waarna
o.a.
‘The
wonderfull
world’
volgde
met
solo
van
Sjors.
ruim
een
half
uur
was
het
optreden
een
feit.
Nog
half uur was het optreden een feit. Nog een repetitie restte om de puntjes op
solo vanrestte
Sjors.om
Nade
ruim
een half
uurspreekwoordelijke
was het optreden ‘i’
een
feit. Nog
een
repetitie
puntjes
op
de
te
zetten.
de spreekwoordelijke ‘i’ te zetten.
een repetitie restte om de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ te zetten.
Paasmaandag,na
nahet
hetofficiële
officiëlegedeelte
gedeelteen
ende
dereceptie,
receptie,werd
werdplaats
plaatsgemaakt
Paasmaandag,
Paasmaandag,
na het officiële
gedeelte
en twee
de receptie,
werd plaats
gemaakt
voor
het
Leerlingenorkest.
Met
slechts
blaasmuzikanten
voor het
Leerlingenorkest.
Met slechts twee
blaasmuzikanten
voor zich en
gemaakt
het Leerlingenorkest.
Met
slechts
blaasmuzikanten
voor
zich
en devoor
slagwerkers
begon
dirigent
Willy
Sourtwee
het
concert.
Al
de
slagwerkers
begon
dirigent
Willy
Sour
het
concert.
Al
spoedig
kwamen
voorkwamen
zich en uit
de alle
slagwerkers
begon
Sour het concert.
Aluit
spoedig
hoeken van
Aendirigent
de WanWilly
de overige
alle hoeken
van
Aen deuitWan
de
overige
muzikanten.
Een
flashmob achtige
spoedig
kwamen
alle
hoeken
van
Aen
de
Wan
de
overige
muzikanten. Een flashmob achtige opbouw van het eerste werk. Een
opbouw
van het eerste flashmob
werk. Eenachtige
korte pauze
navan
dit werk
zorgde
ervoor
opbouw
hetplaatsen
eerste
werk.
Eendat
korte muzikanten.
pauze na ditEen
werk zorgde ervoor
dat
het orkest
de
het orkest
de
plaatsen
keurig
kon
innemen.
korte
pauze
na
dit
werk
zorgde
ervoor
dat
het
orkest
de
plaatsen
keurig kon innemen.
keurig kon innemen.
Eenop
op sommige
sommige punten
week
ervoor
waswas het
Een
punten betere
beterepresentatie
presentatiedan
dandede
week
ervoor
Een opDuidelijk
sommigewas
punten
betere
presentatie dan
de week
ervoor
was
eds)
het
gevolg.
dat
het
Leerlingenorkest
onder
leiding
van
bij
gevolg.
Duidelijk
was
dat het
Leerlingenorkest
onder leiding
van
haar nieuwe
het
gevolg.
Duidelijk
was
dat
het
Leerlingenorkest
onder
leiding
van
eeks bij dirigent
haar nieuwe
dirigent
Sour
een
frisse
start had gemaakt.
Willy
Sour
eenWilly
frisse
start
had
gemaakt.
haar
nieuwe
dirigent
Willy
Sour
een
frisse start had gemaakt.
de
18
KTK -Teambuildingavond 24 mei 2013
Op vrijdag 24 mei jl. was het dan zover. De KTK-leden hadden net als zo'n
dik jaar geleden, weer een "teambuildingavond". Was het de vorige keer een
boerengolf-happening geworden in Voerendaal onder een stralende zon - dit
in de aanloop naar het concours in Brunssum - nu was de keuze gevallen op
de Brunswick Bowling in Maastricht.
Met in totaal 27 personen, waaronder ook onze vaste `uithulpen` Pierre
Budy, Stephan van der Meulen en Marco Hermans, maar ook onze `Kachelpiepers- vrienden` waarop wij ook al meerdere malen met succes een beroep mochten doen, met name Charles Peeters, Carlo Maessen en Ricardo
de Groof, waren van de partij. Daarnaast behoorde ons KTK-commissielid
Jopie Jeurissen ook tot de genodigden en zeker, nu naast zijn zoon en
schoonzoon, ook zijn kleinzoon aanwezig was. Als speciale gast was José
Froijen uitgenodigd. Zij was immers vele jaren één van de trouwste leden
van het KTK en daarom werd deze avond aangegrepen om op informele
wijze afscheid van haar te nemen, hetgeen uiteraard gepaard ging met het
aanbieden van een bloemetje.
19
Om 19.00 uur was iedereen aanwezig en werd de avond geopend met een
drankje op kosten van Heer Vooruit. Vervolgens werd een overvloedig steengrill diner geserveerd met alle bijbehorende ingrediënten. Het beviel alle
aanwezigen uitstekend. Nadat alle buikjes rond waren gegeten, werden er 5
groepjes samengesteld.
Vervolgens kon iedereen de sportschoenen aantrekken en om klokslag 21.00
uur werd gestart met het bowlen, waarvoor anderhalf uur was uitgetrokken.
Het bleek lang niet zo gemakkelijk om al die kegels te raken en regelmatig vlogen de ballen in de goot in plaats van op het parcours. Dit natuurlijk tot grote
hilariteit van alle tegenstanders. Het werd ondanks dat een zeer spannende
wedstrijd waarbij menig zweetdruppeltje werd gelaten.
Gelukkig werd het verloren vocht weer snel op de juiste wijze aangevuld! De
tijd vloog om en om ca. 22.30 uur was het einde van het bowlen in zicht. De
eindstand werd opgemaakt en wat bleek: de hoogste score was voor Carlo
Maessen met 237 punten, als tweede eindigde Ricardo de Groof met 223
punten, terwijl Marco Hermans derde werd met 211 punten. Pierre Budy was
met 204 punten de enige Heer Vooruiter die in de buurt kwam!
En zo tegen de klok van 23.00 uur vertrok het hele gezelschap huiswaarts,
allemaal met de beste zin want eenieder had zich goed vermaakt.
Daarom ook de gezamenlijke kreet bij het afscheid:
`Bestuur bedaank, en dat wélle veer geere nog ´ns euver doen’.
20
Speciaal onderdeel: Diploma’s AMV Leerlingen
Speciaal
onderdeel:
AMV Leerlingen
Een
speciaal
onderdeel Diploma’s
van de slotactiviteit
is het optreden van de
AMV-leerlingen. Onder leiding van Josette Aerts hebben zij vanaf
Een speciaal2012
onderdeel
van de
slotactiviteit
is (blokfluit)
het optreden
van de AMVseptember
toegewerkt
naar
het eerste
concert.
leerlingen. Onder leiding van Josette Aerts hebben zij vanaf september 2012
Uiteraard zijn zij gespannen voor hun optreden. Maar het lukt Milan
toegewerkt naar het eerste (blokfluit) concert. Uiteraard zijn zij gespannen
Jaspers, Xander Lochs, Jemima Veenhuizen, Robin Armans en
voor hun optreden. Maar het lukt Milan Jaspers, Xander Lochs, Jemima VeenNatascha
Lindl.
Zij lieten
zich van Lindl.
hun beste
kantzich
horen
huizen, Robin
Armans
en Natascha
Zij lieten
van en
hunontvingen
beste kant
hun
diploma
uit
handen
van
de
voorzitter.
Een
eerste
stap
weg stap
naar
horen en ontvingen hun diploma uit handen van de voorzitter. Eenop
eerste
een
muzikale
carrière
bij
Heer
Vooruit.
Zij
starten
op
dwarsfluit
op weg naar een muzikale carrière bij Heer Vooruit. Zij starten op dwarsfluit
(tweemaal)m
klarinet,trommel
trommelentrompet
entrompet
zodat
Leerlingenorkest
(tweemaal)m klarinet,
zodat
hethet
Leerlingenorkest
over
over
pakweg
tweevijf
jaren
vijf muzikanten
pakweg
twee jaren
muzikanten
rijker kanrijker
zijn. kan zijn.
AMV-leerlingen:
van
harte
proficiat
en veel
succes
met
de
AMV-leerlingen: van
harte
proficiat
en veel
succes
met de
instrumenten.
instrumenten.
r
21
Slotactiviteit in teken van dirigentwisseling
Op zondag 23 juni j.l. vond de afsluiting van het seizoen 2012-2013
Slotactiviteit
in teken
vanvoor
dirigentwisseling
plaats.
Een activiteit
bestemd
de gehele vereniging. Dit jaar is
gekozen voor Aen de Wan als locatie, hetgeen gelet op het weer een
Op zondag 23 juni j.l. vond de afsluiting van het seizoen 2012-2013 plaats.
prima
keuze was. Naast het ten gehore brengen van allerlei muzikale
Een activiteit bestemd voor de gehele vereniging. Dit jaar is gekozen
vorderingen stonden twee aspecten dit jaar centraal: de wisseling van
voor Aen de Wan als locatie, hetgeen gelet op het weer een prima keuze
de dirigent bij het Harmonieorkest en de diploma-uitreiking aan de
was. Naast het ten gehore brengen van allerlei muzikale vorderingen
AMV-leerlingen.
stonden twee aspecten dit jaar centraal: de wisseling van de dirigent bij het
ve
co
B
ko
a
n
Harmonieorkest en de diploma-uitreiking aan de AMV-leerlingen.
Bij binnenkomst in Aen de Wan staan de vertrekkende dirigent
Ingeborg
Stijneninen
haar
met elkaar
te Ingeborg
praten. De
Bij binnenkomst
Aen
de opvolger
Wan staanJef
de Ficker
vertrekkende
dirigent
kenners
herkennen
Jef,
die
geruime
tijd
in
het
muzikale
wereldje
Stijnen en haar opvolger Jef Ficker met elkaar te praten. De kenners actief
is.herkennen
Snel is duidelijk
dat hij als
dirigentwereldje
gepresenteerd
Jef, die geruime
tijdnieuwe
in het muzikale
actief is. zal
Snelgaan
is
worden.
duidelijk dat hij als nieuwe dirigent gepresenteerd zal gaan worden.
Agnes
kondigtna
nahet
hetopeningswoord
openingswoord
voorzitter
Raymond
AgnesBraeken
Braeken kondigt
vanvan
voorzitter
Raymond
Braeken het
het laatste
laatste concert
Stijnen
aanaan
als dirigent
van Heer
Braeken
concertvan
vanIngeborg
Ingeborg
Stijnen
als dirigent
van
Vooruit,
Zij opent
het concert
op de bok
‘Marches
from the Jazz
Heer
Vooruit,
Zij opent
het concert
opmet
de bok
met ‘Marches
fromsuite
the no
2.’. En
Jef no
Ficker
met ‘Souvenir
de Beersse’.
Daar
Jazz
suite
2.’. zal
En het
Jefconcert
Ficker eindigen
zal het concert
eindigen
met ‘Souvenir
tussen
in
wisselt
de
dirigeerstok
van
het
harmonieorkest.
de Beersse’. Daar tussen in wisselt de dirigeerstok van het
harmonieorkest.
Het afscheidsconcert van Ingeborg is een afwisselend geheel, met o.a.
Het afscheidsconcert van Ingeborg is een afwisselend geheel, met o.a.
een
polka, het jazzy ‘Girl from Ipanema’ en Böhmischer Traum.
een polka, het jazzy ‘Girl from Ipanema’ en Böhmischer Traum. Voorzitter
Voorzitter
Braeken
dankt
Ingeborg
voor haar inzet
professionele
Raymond Raymond
Braeken dankt
Ingeborg
voor
haar professionele
voor Heer
inzet
voor
Heer
Vooruit
gedurende
acht
jaren.
Elders
in
Vooruit gedurende acht jaren. Elders in het Vooruitzicht een het
terugblik op de
Vooruitzicht
terugblik
op vereniging.
de periode van Ingeborg bij onze
periode van een
Ingeborg
bij onze
22
A
zo
g
N
o
E
p
m
M
d
d
vereniging. Ingeborg geeft aan dat tijdens het onlangs gehouden
concert in Sint Pieter muzikaal prima is gepresteerd. Het concert met
Ben Cramer was een concert dat de diepte inging, haalt zij tijdens een
korte terugblik. Zij schenkt het harmonie-orkest een paso doble bij haar
afscheid. Raymond Braeken namens Heer Vooruit en Jean Boelen
namens
hetIngeborg
Galacomité
zetten
de onlangs
bloemetjes.
vereniging.
geeft
aan Ingeborg
dat tijdensinhet
gehouden
concert in Sint Pieter muzikaal prima is gepresteerd. Het concert met
Ben Cramer was een concert dat de diepte inging, haalt zij tijdens een
korte terugblik. Zij schenkt het harmonie-orkest een paso doble bij haar
afscheid. Raymond Braeken namens Heer Vooruit en Jean Boelen
namens het Galacomité zetten Ingeborg in de bloemetjes.
Als het optreden van het orkest voorbij is opent het Damescomité het
zoetwarenbuffet.
koffie of
drankje
kunnen
de aanwezigen
Ingeborg geeft aanMet
dat tijdens
hetander
onlangs
gehouden
concert
in Sint Pieter
genieten
van
allerlei
soorten
gebak.
muzikaal prima is gepresteerd. Het concert met Ben Cramer was een conNa
is hetzijpodium
vooreen
hetkorte
Leerlingenorkest.
Dit
certhet
dat harmonieorkest
de diepte inging, haalt
aan tijdens
terugblik. Zij schenkt
orkest
sluit het eerste
onder
van
Willy Sour
af. Hoewel..
het harmonie-orkest
eenjaar
paso
dobleleiding
bij haar
afscheid.
Raymond
Braeken
namens
Heer
Vooruit
en
Jean
Boelen
namens
het
Galacomité
zetten
IngeEnkele
dagen
later
zal
in
de
Entre
Deux
nog
een
laatste
concert
Als het optreden van het orkest voorbij is opent het Damescomité
het
borg in de bloemetjes.
plaatsvinden.
Het
optreden
van
het
Leerlingenorkest
wordt
afgewisseld
zoetwarenbuffet. Met koffie of ander drankje kunnen de aanwezigen
met
solo-optredens
de slagwerk
genieten
van allerleivan
soorten
gebak. leerlingen van Patrick deBie en
Als hetKnubben.
optreden van het orkest voorbij is opent het Damescomité het zoetMath
Na het harmonieorkest is het podium voor het Leerlingenorkest. Dit
warenbuffet. Met koffie of ander drankje kunnen de aanwezigen genieten
orkest
sluitsoorten
het eerste
jaar onder leiding van Willy Sour af. Hoewel..
van allerlei
gebak.
Enkele
dagen later zalisinhet
depodium
Entre Deux
nogLeerlingenorkest.
een laatste concert
Na het harmonieorkest
voor het
Dit orkest
plaatsvinden.
Het
optreden
van
het
Leerlingenorkest
wordt
afgewisseld
sluit het eerste jaar onder leiding van Willy Sour af. Hoewel..
Enkele
dagen
met
van de
leerlingen
van Patrick deBie
en
later solo-optredens
zal in de Entre Deux
nogslagwerk
een laatste
concert plaatsvinden.
Het optreMath
Knubben.
den van het Leerlingenorkest wordt afgewisseld met solo-optredens van de
slagwerk leerlingen van Patrick deBie en Math Knubben.
.
.
23
Allereerst zijn er solo-optredens van Lukas, Marco en Nick bijgestaan
door hun instructeur. Na hun optredens neemt het Leerlingenorkest het
Allereerst
zijn weer
er solo-optredens
van Lukas, Marco en Nick bijgestaan door
programma
over.
hun instructeur. Na hun optredens neemt het Leerlingenorkest het programEen tweede onderbreking van het Leerlingenorkest is er door Sarah
ma weer over.
Schrieder op klarinet. Ook zij laat haar vooruitgang horen. Op CD
Een tweede onderbreking van het Leerlingenorkest is er door Sarah Schriebegeleid
speelt
zij zij
een
werk
uit diverse
delen
der
op klarinet.
Ook
laat
haardat
vooruitgang
horen.
Opbestaat.
CD begeleid speelt
zij een werk dat uit diverse delen bestaat.
Het Leerlingenorkest sluit het muzikale gebeuren af. Tijd voor
Het Leerlingenorkest sluit het muzikale gebeuren af. Tijd voor ontspanning
ontspanning en een gezellig samenzijn. Daar in Aen de Wan tevens
en een gezellig samenzijn. Daar in Aen de Wan tevens een Jeu-de-boules
een Jeu-de-boules toernooi plaats vindt kunnen we de foyer niet
toernooi plaats vindt kunnen we de foyer niet gebruiken. Voor Aen de Wan
gebruiken.
Voor
de Wan wordt
daarom
eendetent
neergezet
waar
wordt
daarom
een Aen
tent neergezet
waar Rob
Boelen
BBQ
kan verzorgen.
Rob
Boelen
de
BBQ
kan
verzorgen.
Een
buffet
is
geplaatst
in
de
Een buffet is geplaatst in de zaal. Nog een laatste repetitie onder leidingzaal.
van
Nog
een laatste
onder leiding
de nieuwe dirigent
een
de
nieuwe
dirigentrepetitie
en een optreden
van hetvan
Leerlingenorkest
en het en
seizoen
optreden van
het Leerlingenorkest en het seizoen 2012-2013 is om.
2012-2013
is om.
24
Wis geer?
Wis geer?
Het muzikale seizoen 2012-2013 nadert het einde. Bij het afsluiten
van een seizoen
muzikaal2012-2013
seizoen horen
Vooruit
• Het muzikale
nadertook
het geslaagden.
einde. Bij het Heer
afsluiten
van
kende
dit
jaar
vijf
geslaagden
voor
een
diploma
bij
Kumulus.
een muzikaal seizoen horen ook geslaagden. Heer Vooruit kende dit jaar vijf
Bernice
(hoorn
hafa C), Jos
Theelen
(basklarinet
Jacob
geslaagden
voorMagnée
een diploma
bij Kumulus.
Bernice
Magnée
(hoorn hafaa),C),
Supusepa
(trombone
prelude),
Moureno
Wellens
(saxofoon
hafa b)
Jos Theelen
(basklarinet
a), Jacob
Supusepa
(trombone
prelude),
Moureno
Isa Welten
a).(klarinet
Een drietal
van
hen
heeft
onder
Wellensen
(saxofoon
hafa(klarinet
b) en Isa hafa
Welten
hafa a).
Een
drietal
van
hen het
toeziend
oog vanoog
een
delegatie
van de
commissie
jeugd
en en
heeft onder
het toeziend
van
een delegatie
van
de commissie
jeugd
opleiding
(Agnes Braeken
en Lindy
Mast)
en de(Raymond
voorzitterBraeopleiding
(Agnes Braeken
en Lindy Mast)
en de
voorzitter
Braeken)
op 22inmei
2013 hun
diploma's
ontvangst
ken) op(Raymond
22 mei 2013
hun diploma's
ontvangst
genomen.
HeerinVooruit
feliciteert genomen.
de geslaagden
wenst hen
nog een
leerzameenenwenst
plezierige
HeerenVooruit
feliciteert
delange
geslaagden
hen nog
tijd toe bij
onze
vereniging!
een
lange
leerzame en plezierige tijd toe bij onze vereniging!
•
• Nog
geslaagden.
Dirix slaagde
de en
HAVO
en
• Nog
meermeer
geslaagden.
Sjors Sjors
Dirix slaagde
voor devoor
HAVO
Charlotte
Verbeet
voor VMBO-TL.
Beidenen
van
hartemet
proficiat
en
VerbeetCharlotte
voor VMBO-TL.
Beiden
van harte proficiat
succes
de versucces met
de vervolgopleidingen
in zie
resp.
Bredawaar
en Heerlen!
volgopleidingen
in resp.
Breda en Heerlen! Zo
je maar
een goede
maatschappelijke
stage waar
bij Heer
Vooruit
toemaatschappelijke
kan leiden.
Zo zie je maar
een
goede
stage bij Heer
Vooruit toe kan leiden.
• Over
maatschappelijke
stages gesproken.
Wellicht zijn
er ook zijn
dit jaar
weerdit
• Over
maatschappelijke
stages gesproken.
Wellicht
er ook
studenten
die
hun
maatschappelijke
stages
moeten
vervullen.
Bij
Harmonie
jaar weer studenten die hun maatschappelijke stages moeten
Heer Vooruit
zijn deze
altijd welkom.
In Vooruit
overleg komen
we altijd
tot een
programvervullen.
Bij Harmonie
Heer
zijn deze
welkom.
In
ma, waaraan
zowel
de
student
als
de
vereniging
plezier
heeft.
overleg komen we tot een programma, waaraan zowel de student
als de vereniging plezier heeft.
• Dat
bestuurskamer
is verbouwd.
Bij binnenkomst
aan de rechter
is
• deDat
de bestuurskamer
is verbouwd.
Bij binnenkomst
aanzijde
de rechter
een kastenwand verrezen.
zijde is een kastenwand verrezen. Bèr Bastiaens en Math Jaspers
25
Bèrhebben
Bastiaans
Math
Jaspers
zichzien
van voor
hun beste
kant laten zien
zichenvan
hun
beste hebben
kant laten
de vereniging.
voor
de
vereniging.
Heren
dank
daarvoor!
Dat
nog
iemand
zegt
er geen
Heren dank daarvoor! Dat nog iemand zegt dat er geen dat
ruimte
is
ruimte
is
om
op
te
ruimen…..
om op te ruimen…..
• • Dat
DatHarmonie
Harmonie
Heer
Vooruit
weer
bemenst
het
Heer
Vooruit
weer
een een
buffetbuffet
bemenst
op hetop
PreuvenePreuvenemint.
Dat wij
donderdag
en vrijdag
23 augustus
mint.
Dat wij donderdag
22 en
vrijdag 2322
augustus
aanwezig
zijn. Dat er
nogaanwezig
steeds mensen
nodig
zijn om
de buffetten
te nodig
bemensen.
Opgeven
kan
zijn. Dat
er nog
steeds
mensen
zijn om
de
bij buffetten
Peter Kicken,
Peter Smeets
of een van
te bemensen.
Opgeven
kandebijandere
Peterbestuursleden.
Kicken, Peter
Smeets of een van de andere bestuursleden.
•
Met
dirigent
maakt
Heer
Vooruit
na dena
zomer
een nieuwe
• Meteen
eennieuwe
nieuwe
dirigent
maakt
Heer
Vooruit
de zomer
een
start.
Een
frisse
start
en
voor
de
niet-muzikanten
of
oud
muzikanten
die
nieuwe start. Een frisse start en voor de niet-muzikanten of oud
dit muzikanten
lezen wellichtdie
aanleiding
om
ook
weer
een
(her)start
te
maken
bij
dit lezen wellicht aanleiding om ook weer eenHeer
Vooruit.
U
bent
(weer)
niet om
(her)start te makenvan
bij harte
Heerwelkom
Vooruit.bijUHeer
bentVooruit!
(weer)Schroom
van harte
op dinsdagavond eens te komen kijken. Wij zien u graag komen! Ook ons
welkom bij Heer Vooruit! Schroom niet om op dinsdagavond eens
Klaroen- en Tamboerkorps kan nieuwe leden gebruiken. U kunt dus alle
te komen kijken. Wij zien u graag komen! Ook ons Klaroen- en
kanten op bij Heer Vooruit. Het antwoord is aan U!
Tamboerkorps kan nieuwe leden gebruiken. U kunt dus alle kanten
op bij Heer Vooruit. Het antwoord is aan U!
AGENDA
AGENDA
•
27 juli: ophalen oud papier
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
13ophalen
augustus:oud
start
van de repetities
27 juli:
papier
22 en 23 augustus:
deelname
aan Preuvenemint
13 augustus:
start van de
repetities
ophalen
oud papier
22 en3123augustus:
augustus:
deelname
aan Preuvenemint
15 september:
Heeroud
Totaal
31 augustus:
ophalen
papier
6
oktober:
Kleding/
en
snuffelmarkt Damescomité
15 september: Heer Totaal
14 december:
in het MECC
6 oktober:
Kleding/Galconcert
en snuffelmarkt
Damescomité
14 december: Galconcert in het MECC
26
h
De redactie van
Het Vooruitzicht
wenst iedereen
een prettige en zonnige vakantie !
w
27