de volledige tentoonstellingsgids.

Commentaren

Transcriptie

de volledige tentoonstellingsgids.
BACA
Laura Lima
Wheelchairs 2011/2013-2014
conferentiestoel van Eero
Saarinen en de comfor­tabele
leerkleurige variant van
Charles and Ray Eames. Ze
lijken ontsnapt aan het kantoor van een hooggeplaatst
persoon, verheven op ‘exe­
cutive’ niveau. En de rood
blauwe Rietveldstoel uit
1918 kon natuurlijk niet
ontbreken. De uitspraak van
Rietveld “Zitten is een werkwoord” is zeker van toepassing op deze rijdende variant.
Het bijzondere is dat deze
‘gepimpte’ rolstoelen tege­
lijkertijd op ironische wijze
vragen op­roepen over de
‘gezondheid’ van het modernistische gedachtengoed.
Over Lima’s werk
Menselijk gedrag en sociale
dynamiek spelen een centrale
rol in Lima’s kunst. Haar werk
houdt het midden tussen
performance, sculptuur en
installatie maar zelf heeft ze
het liever over scenario’s of
instructies. Haar kunst ondermijnt het dagelijks leven.
Lima maakt ons bewust van
de manier waarop we met
elkaar omgaan en hoe voorwerpen die ons omringen
daarin een rol spelen. Door
elementen in een omgeving
te zetten waar ze niet thuishoren en bekende voorwerpen te veranderen, creëert
ze vervreemding en dwingt
‘Poëzie, rede, geheim, gekte,
bestaan en kracht’ zijn
kernwoorden die Lima zelf
gebruikt om haar kunst te
duiden. Haar conceptuele
beelden stellen elk bestaand
discours en kunsthistorische
duiding op de proef, ze vallen
buiten alle categorieën maar
zijn wel universeel. Het zijn
geen kunstobjecten in de
strikte zin van het woord,
ze kunnen niet in een depot
worden opgeslagen. Haar
projecten vergen bovendien
een uitgebreide gebruiks­
aanwijzing, waar niet van
afgeweken mag worden.
Maar waarom onderstreept
Lima herhaaldelijk dat het
noodzakelijk is de visualiteit
te veranderen, wijzigingen
aan te brengen aan de bui­
tenkant of de ‘huid’ van een
bepaald wezen? Waarom is
het van cruciaal belang in te
grijpen in de oppervlakten
van de wereld? De kunst­
beoefening van Lima onderstreept de noodzaak om steeds
opnieuw over de rol van de
beelden om ons heen na te
denken en benadrukt hoezeer
onze culturele identiteit verbonden is met formele en
uiterlijke aspecten.
“Ik schep een systeem waarvan ik besef dat het uiterst
rigoureus is. Ik sta onvoorstelbare dingen toe, constructieve paradoxen, het leven als
een golf in een onstuimige
zee.” aldus Laura Lima.
Over Laura Lima
Laura Lima is geboren in 1971
in Governador Valadares, in
Zuidoost- Brazilië. Ze groeide
op in een stadje zonder veel
culturele input, waar het ka­­
tholicisme nog grote invloed
had. Hoewel tijdens Lima’s
kindertijd Brazilië een militaire dictatuur (1964-1984)
was, groeide ze op in een
gezin waar onderwerpen die
taboe waren, zoals marxisme
en atheïsme, wel besproken
konden worden. Een belangrijke gebeurtenis in haar
jeugd was de psychotische
aanval van haar jongere broer.
Sindsdien kijkt ze anders
naar de wereld: “Alles begint
met gekte.”
Lima studeerde aan de Parque
Lage kunstacademie van Rio
de Janeiro maar stapte over
op een studie filosofie aan de
Staatsuniversiteit. Filosofie
leek haar namelijk een
interessantere manier om
kunst te benaderen. Zonder
technische kennis kon ze zich
zuiver op het concept richten.
Lima’s werk is tegenwoordig
over de hele wereld te zien
zoals vorig jaar in Zurich,
en daarvoor in Melbourne,
Essen, Lyon, Stockholm en
Manchester. Ze is mede­
oprichter en adviseur van
de galerie A Gentil Carioca in
Rio de Janeiro.
25.09.2014 – 11.01.2015
uitzonderlijk oeuvre en aanwijsbare
invloed op andere kunstenaars. De
baca 2014 is door een internationale selectiecommissie unaniem
toegekend aan de Braziliaanse kunstenaar Laura Lima. De expliciete
keuze voor een Latijns-Amerikaanse
ons zo opnieuw te kijken. Ze
bewerkt en versiert lichamen
van mens of dier en geeft ze
een andere betekenis. In de
door haar geformuleerde
ornamentele filosofie, looft Lima
het ornament, de versiering,
de uitrusting, de aankleding.
Ze gebruikt het als aanzet om
de ons bekende wereld te veranderen en zo de controle te
verliezen. Voor Lima gaat het
over de rijkheid van vermaak,
het feestelijke, zo je wilt het
absurdistische, je wordt uitgenodigd een niet rationele
wereld in te stappen. Lima
daagt de toeschouwer steeds
weer uit om zijn sociale gedrag
en zijn normen en waarden
onder de loep te leggen. Haar
werk eist betrokkenheid,
de kunst komt letterlijk tot
leven. Het functioneren van
musea en de verwachtingen
van tentoonstellingsbezoekers worden subtiel op de
proef gesteld.
Bonnefanten Award for
Contemporary Art (baca) 2014
Sinds 2000 organiseert het Bonnefantenmuseum tweejaarlijks de
Bonne­fanten Award for Contemporary Art. De baca is een eerbetoon
aan een levende kunstenaar met een
Het zitgedeelte van vijf
rolstoelen is vervangen door
vijf modernistische designklassiekers. Een ogenschijnlijk
eenvoudige ingreep geeft de
rolstoelen, geplaatst in een
museale setting, een heel
eigen karakter. Zo doet de lc1
fauteuil van Le Corbusier met
zijn bekleding van ponnyhuid
nog het meest aan een gewone
rolstoel denken. De enorme
Willow Chair van C.R. Macintosh daarentegen gaat compleet met de functie van de
rolstoel aan de haal; verre van
comfortabel wordt de rolstoel
hier tot een rollend monument verheven. Daartussen
plaatst Lima de blauwgroene
laureaat sluit aan op het beleid van
het Bonnefantenmuseum, dat erop
gericht is om verschillende kunstgeschiedenissen voor het voetlicht
te brengen. Daarbij past ook een
nadere oriëntatie op de artistieke
oeuvres uit niet-Westerse regio’s.
Foto’s Pascale Leenders
BACA
Laura Lima
Wheelchairs 2011/2013-2014
monument. In between,
Saarinen and Eames chairs
look like strange practical
contraptions that escaped
their former place in a high
level conference room. Of
course, the series would not
be complete without the red
and blue Rietveld chair from
1918. Rietveld’s saying “To
sit is a verb” can certainly
be applied to this mobile
variation. The extraordinary
thing is that these ‘pimped’
wheelchairs also ironically
call into question the ‘health’
of the modernist body of
ideas.
About Lima’s work
Human behaviour and
social dynamics play a
central role in Lima’s art.
Her work has evolved from
a personal glossary that
she developed early on and
that has made her question
the use of concepts such as
performance, sculpture and
installation when applied
to it. Her art undermines
everyday life. Lima makes us
aware of the way we get along
with one another and of how
the objects that surround us
play a role in this. By putting
elements in an environment
‘Poetry, reason, secrets,
madness, existence and
power’ are keywords Lima
uses herself to describe her
art. Her conceptual images
put every existing discourse
and art-historical explanation
to the test. Although they
cannot be categorised
under one heading, they
are universal. They are
not only art objects in the
strict sense of the word and
cannot be simply stored
away. Moreover, her projects
require detailed instructions,
which have to be followed
to the letter. But why does
Lima repeatedly underline
the fact that it is necessary to
change visuality and to make
changes to the exterior or
‘skin’ of a particular creature?
Why is it crucially important
to intervene in the surfaces of
the world? Lima’s art practice
underlines the necessity of
continuing to rethink the role
of the images that surround
us, and emphasises how
much our cultural identity is
linked to aspects of form and
appearance. “I create a system
that I realise has a particular
rigor, with instructions,
where it is possible to find
constructive paradoxes –
life like a wave in a stormy
ocean”, says Laura Lima.
About Laura Lima
Laura Lima was born in 1971
in Governador Valadares in
the region of Minas Gerais,
in South-East Brazil. She grew
up in a little town with not
much cultural input, where
Catholicism still had a strong
influence. Although during
Lima’s childhood Brazil was
under military dictatorship
(1964-1984), she grew up in a
family where taboo subjects
like Marxism and atheism
could be discussed.
Lima has a ba Degree in
philosophy from uerj in Rio
de Janeiro and attended the
Parque Lage Free School in
Rio de Janeiro. Lima’s work is
exhibited all over the world.
Last year, she exhibited in
Zurich, and before that in
Melbourne, Essen, Lyon,
Stockholm and Manchester.
She is the co-founder of, and
adviser to the gallery A Gentil
Carioca in Rio de Janeiro.
25.09.2014 – 11.01.2015
artist with an exceptional oeuvre and
a demonstrable influence on other
artists. The baca 2014 was awarded
unanimously by an international
selection committee to the Brazilian
artist Laura Lima. The deliberate
they do not belong to and
by transforming familiar
objects, she creates alienation
and forces us to look at
them in a different way.
She modifies and decorates
the bodies of people and
animals, giving them
another meaning. Lima has
formulated an ornamental
philosophy, in which she
celebrates ornamentation,
decoration, outfits and
apparel, using it to instigate
change in the world that is
familiar to us, so that we
lose control. For Lima, it is
about the richness of pleasure
and festivity, or the absurd
if you like. You are invited
to step into a world that is
not simply rational. Lima
keeps challenging viewers
to take a closer look at their
social behaviour and their
norms and values. Her work
demands engagement, and
her art literally comes to life.
The functioning of museums
and the expectations of
exhibition visitors are put
subtly to the test.
Bonnefanten Award for
Contemporary Art (baca) 2014
The Bonnefantenmuseum has been
organising the biennial Bonnefanten
Award for Contemporary Art since
2000. The baca is a tribute to a living
The seats of five wheelchairs
have been replaced by five
modernist design classics.
Placed in a museum setting
and used by members of
the public that might need
them during the exhibition,
this apparently simple
intervention has given the
wheelchairs an uncanny
character. Sometimes the
results are eerily “natural”, as
is the case with Le Corbusier’s
lc1 armchair, and sometimes,
with the enormous Willow
Chair by C.R. Mackintosh,
they are utterly contrived
and become a sort of rolling
choice of a Latin American baca
laureate is consistent with the
Bonnefantenmuseum’s policy of spot­
lighting a variety of art histories. This
also includes a closer focus on artistic
oeuvres from non-Western regions.
Photos Pascale Leenders
BACA
Laura Lima
Toilet, 2014
In de grote toiletruimte van
het Bonnefantenmuseum, op
dezelfde verdieping als de
tentoonstelling, wordt de spie­
gel in de wc vastgehouden
door een paar handen van wie
de armen in de muur lijken te
verdwijnen. Het publiek kan
de wc gewoon gebruiken en
de ongebruikelijke confronta-
tie aangaan met een bewegend
spiegelbeeld. De intimiteit
die we normaal gesproken
ervaren als we onszelf in de
spiegel bekijken, wordt op
verrassende wijze ontregeld
door de levende aanwezigheid
van de onzichtbare ‘ander’,
die ons letterlijk een spiegel
voorhoudt.
Over Lima’s werk
verliezen. Voor Lima gaat het
over de rijkheid van vermaak,
het feestelijke, zo je wilt het
absurdistische, je wordt uitgenodigd een niet rationele
wereld in te stappen. Lima
daagt de toeschouwer steeds
weer uit om zijn sociale gedrag
en zijn normen en waarden
onder de loep te leggen. Haar
werk eist betrokkenheid,
de kunst komt letterlijk tot
leven. Het functioneren van
musea en de verwachtingen
van tentoonstellingsbezoekers worden subtiel op de
proef gesteld.
Over Laura Lima
Laura Lima is geboren in 1971
in Governador Valadares, in
Zuidoost- Brazilië. Ze groeide
op in een stadje zonder veel
culturele input, waar het ka­­
tholicisme nog grote invloed
had. Hoewel tijdens Lima’s
kindertijd Brazilië een militaire dictatuur (1964-1984)
was, groeide ze op in een
gezin waar onderwerpen die
taboe waren, zoals marxisme,
atheïsme, wel besproken
konden worden. Een belangrijke gebeurtenis in haar
jeugd was de psychotische
aanval van haar jongere broer.
Sindsdien kijkt ze anders
naar de wereld: “Alles begint
met gekte.”
Lima studeerde aan de Parque
Lage kunstacademie van Rio
de Janeiro maar stapte over
op een studie filosofie aan de
Staatsuniversiteit. Filosofie
leek haar namelijk een
interessantere manier om
kunst te benaderen. Zonder
technische kennis kon ze zich
zuiver op het concept richten.
Lima’s werk is tegenwoordig
over de hele wereld te zien
zoals vorig jaar in Zurich,
en daarvoor in Melbourne,
Essen, Lyon, Stockholm en
Manchester. Ze is mede­
oprichter en adviseur van
de galerie A Gentil Carioca in
Rio de Janeiro.
25.09.2014 – 11.01.2015
uitzonderlijk oeuvre en aanwijsbare
invloed op andere kunstenaars. De
baca 2014 is door een internationale selectiecommissie unaniem
toegekend aan de Braziliaanse kunstenaar Laura Lima. De expliciete
keuze voor een Latijns-Amerikaanse
‘Poëzie, rede, geheim, gekte,
bestaan en kracht’ zijn
kernwoorden die Lima zelf
gebruikt om haar kunst te
duiden. Haar conceptuele
beelden stellen elk bestaand
discours en kunsthistorische
duiding op de proef, ze vallen
buiten alle categorieën maar
zijn wel universeel. Het zijn
geen kunstobjecten in de
strikte zin van het woord,
ze kunnen niet in een depot
worden opgeslagen. Haar
projecten vergen bovendien
een uitgebreide gebruiks­
aanwijzing, waar niet van
afgeweken mag worden.
Maar waarom onderstreept
Lima herhaaldelijk dat het
noodzakelijk is de visualiteit
te veranderen, wijzigingen
aan te brengen aan de bui­
tenkant of de ‘huid’ van een
bepaald wezen? Waarom is
het van cruciaal belang in te
grijpen in de oppervlakten
van de wereld? De kunst­
beoefening van Lima onderstreept de noodzaak om steeds
opnieuw over de rol van de
beelden om ons heen na te
denken en benadrukt hoezeer
onze culturele identiteit verbonden is met formele en
uiterlijke aspecten. “Ik schep
een systeem waarvan ik besef
dat het uiterst rigoureus is:
Ik sta onvoorstelbare dingen
toe, constructieve paradoxen,
het leven als een golf in een
onstuimige zee.” aldus Laura
Lima.
Bonnefanten Award for
Contemporary Art (baca) 2014
Sinds 2000 organiseert het Bonnefantenmuseum tweejaarlijks de
Bonne­fanten Award for Contemporary Art. De baca is een eerbetoon
aan een levende kunstenaar met een
Menselijk gedrag en sociale
dynamiek spelen een centrale
rol in Lima’s kunst. Haar werk
houdt het midden tussen
performance, sculptuur en
installatie maar zelf heeft ze
het liever over scenario’s of
instructies. Haar kunst ondermijnt het dagelijks leven.
Lima maakt ons bewust van
de manier waarop we met
elkaar omgaan en hoe voorwerpen die ons omringen
daarin een rol spelen. Door
elementen in een omgeving
te zetten waar ze niet thuishoren en bekende voorwerpen te veranderen, creëert
ze vervreemding en dwingt
ons zo opnieuw te kijken. Ze
bewerkt en versiert lichamen
van mens of dier en geeft ze
een andere betekenis. In de
door haar geformuleerde
ornamentele filosofie, looft Lima
het ornament, de versiering,
de uitrusting, de aankleding.
Ze gebruikt dit als aanzet om
de ons bekende wereld te veranderen en zo de controle te
laureaat sluit aan op het beleid van
het Bonnefantenmuseum, dat erop
gericht is om verschillende kunstgeschiedenissen voor het voetlicht
te brengen. Daarbij past ook een
nadere oriëntatie op de artistieke
oeuvres uit niet-Westerse regio’s.
Foto Pascale Leenders
BACA
Laura Lima
Toilet, 2014
In the large toilet room of
the Bonnefantenmuseum,
on the same floor as the exhibition, the mirror in the wc is
held by a pair of hands, whose
arms seem to disappear into
the wall. The public can use
the wc as normal and enter
into an unusual confronta-
tion with a moving mirror
image. The intimacy we
normally experience when
looking at ourselves in the
mirror is unexpectedly
disturbed by the presence
of the invisible ‘other’, who
is literally holding a mirror
up to us.
About Lima’s work
decoration, outfits and
apparel, using it to instigate
change in the world that is
familiar to us, so that we
lose control. For Lima, it is
about the richness of pleasure
and festivity, or the absurd
if you like. You are invited
to step into a world that is
not simply rational. Lima
keeps challenging viewers
to take a closer look at their
social behaviour and their
norms and values. Her work
demands engagement, and
her art literally comes to life.
The functioning of museums
and the expectations of
exhibition visitors are put
subtly to the test.
About Laura Lima
Laura Lima was born in 1971
in Governador Valadares in
the region of Minas Gerais,
in South-East Brazil. She grew
up in a little town with not
much cultural input, where
Catholicism still had a strong
influence. Although during
Lima’s childhood Brazil was
under military dictatorship
(1964-1984), she grew up in a
family where taboo subjects
like Marxism and atheism
could be discussed.
Lima has a ba Degree in
philosophy from uerj in Rio
de Janeiro and attended the
Parque Lage Free School in
Rio de Janeiro. Lima’s work is
exhibited all over the world.
Last year, she exhibited in
Zurich, and before that in
Melbourne, Essen, Lyon,
Stockholm and Manchester.
She is the co-founder of, and
adviser to the gallery A Gentil
Carioca in Rio de Janeiro.
25.09.2014 – 11.01.2015
artist with an exceptional oeuvre and
a demonstrable influence on other
artists. The baca 2014 was awarded
unanimously by an international
selection committee to the Brazilian
artist Laura Lima. The deliberate
‘Poetry, reason, secrets,
madness, existence and
power’ are keywords Lima
uses herself to describe her
art. Her conceptual images
put every existing discourse
and art-historical explanation
to the test. Although they
cannot be categorised
under one heading, they
are universal. They are
not only art objects in the
strict sense of the word and
cannot be simply stored
away. Moreover, her projects
require detailed instructions,
which have to be followed
to the letter. But why does
Lima repeatedly underline
the fact that it is necessary to
change visuality and to make
changes to the exterior or
‘skin’ of a particular creature?
Why is it crucially important
to intervene in the surfaces of
the world? Lima’s art practice
underlines the necessity of
continuing to rethink the role
of the images that surround
us, and emphasises how
much our cultural identity is
linked to aspects of form and
appearance. “I create a system
that I realise has a particular
rigor, with instructions,
where it is possible to find
constructive paradoxes –
life like a wave in a stormy
ocean”, says Laura Lima.
Bonnefanten Award for
Contemporary Art (baca) 2014
The Bonnefantenmuseum has been
organising the biennial Bonnefanten
Award for Contemporary Art since
2000. The baca is a tribute to a living
Human behaviour and
social dynamics play a
central role in Lima’s art.
Her work has evolved from
a personal glossary that
she developed early on and
that has made her question
the use of concepts such as
performance, sculpture and
installation when applied
to it. Her art undermines
everyday life. Lima makes us
aware of the way we get along
with one another and of how
the objects that surround us
play a role in this. By putting
elements in an environment
they do not belong to and
by transforming familiar
objects, she creates alienation
and forces us to look at
them in a different way.
She modifies and decorates
the bodies of people and
animals, giving them
another meaning. Lima has
formulated an ornamental
philosophy, in which she
celebrates ornamentation,
choice of a Latin American baca
laureate is consistent with the
Bonnefantenmuseum’s policy of spot­
lighting a variety of art histories. This
also includes a closer focus on artistic
oeuvres from non-Western regions.
Photo Pascale Leenders
BACA
Laura Lima
Tailorshop, 2014
Twee kleermakers zijn aan
het werk in een groot atelier.
In de ruimte zijn alle machines aanwezig om de kleding
te kunnen maken. Het werk
aan de kledingstukken is
nauwkeurig en wordt uitgevoerd volgens een van te
voren vastgesteld ontwerp.
De kleermakers maken ‘maat-
die om ons heen zien. Een
nieuwe ‘buitenkant’ zoals hier
in de vorm van een maatpak,
kan in haar visie een ander
perspectief op de samenleving
tot stand brengen. Een nieuw
maatpak voor een schilderij
wordt zo een nieuw maatpak
voor ons venster op de wereld.
Over Lima’s werk
Over Laura Lima
Laura Lima is geboren in 1971
in Governador Valadares, in
Zuidoost- Brazilië. Ze groeide
op in een stadje zonder veel
culturele input, waar het katholicisme nog grote invloed
had. Hoewel tijdens Lima’s
kindertijd Brazilië een militaire dictatuur (1964-1984)
was, groeide ze op in een
gezin waar onderwerpen die
taboe waren, zoals marxisme,
atheïsme, wel besproken
konden worden. Een belangrijke gebeurtenis in haar
jeugd was de psychotische
aanval van haar jongere broer.
Sindsdien kijkt ze anders
naar de wereld: “Alles begint
met gekte.”
Lima studeerde aan de Parque
Lage kunstacademie van Rio
de Janeiro maar stapte over
op een studie filosofie aan de
Staatsuniversiteit. Filosofie
leek haar namelijk een
interessantere manier om
kunst te benaderen. Zonder
technische kennis kon ze zich
zuiver op het concept richten.
Lima’s werk is tegenwoordig
over de hele wereld te zien
zoals vorig jaar in Zurich,
en daarvoor in Melbourne,
Essen, Lyon, Stockholm en
Manchester. Ze is medeoprichter en adviseur van
de galerie A Gentil Carioca in
Rio de Janeiro.
25.09.2014 – 11.01.2015
laureaat sluit aan op het beleid van
het Bonnefantenmuseum, dat erop
gericht is om verschillende kunstgeschiedenissen voor het voetlicht
te brengen. Daarbij past ook een
nadere oriëntatie op de artistieke
oeuvres uit niet-Westerse regio’s.
‘Poëzie, rede, geheim, gekte,
bestaan en kracht’ zijn
kernwoorden die Lima zelf
gebruikt om haar kunst te
duiden. Haar conceptuele
beelden stellen elk bestaand
discours en kunsthistorische
duiding op de proef, ze vallen
buiten alle categorieën maar
zijn wel universeel. Het zijn
geen kunstobjecten in de
strikte zin van het woord,
ze kunnen niet in een depot
worden opgeslagen. Haar
projecten vergen bovendien
een uitgebreide gebruiksaanwijzing, waar niet van
afgeweken mag worden.
Maar waarom onderstreept
Lima herhaaldelijk dat het
noodzakelijk is de visualiteit
te veranderen, wijzigingen
aan te brengen aan de buitenkant of de ‘huid’ van een
bepaald wezen? Waarom is
het van cruciaal belang in te
grijpen in de oppervlakten
van de wereld? De kunstbeoefening van Lima onderstreept de noodzaak om steeds
opnieuw over de rol van de
beelden om ons heen na te
denken en benadrukt hoezeer
onze culturele identiteit verbonden is met formele en
uiterlijke aspecten. “Ik schep
een systeem waarvan ik besef
dat het uiterst rigoureus is:
Ik sta onvoorstelbare dingen
toe, constructieve paradoxen,
het leven als een golf in een
onstuimige zee.” aldus Laura
Lima.
uitzonderlijk oeuvre en aanwijsbare
invloed op andere kunstenaars. De
baca 2014 is door een internationale selectiecommissie unaniem
toegekend aan de Braziliaanse kunstenaar Laura Lima. De expliciete
keuze voor een Latijns-Amerikaanse
Menselijk gedrag en sociale
dynamiek spelen een centrale
rol in Lima’s kunst. Haar werk
houdt het midden tussen
performance, sculptuur en
installatie maar zelf heeft ze
het liever over scenario’s of
instructies. Haar kunst ondermijnt het dagelijks leven.
Lima maakt ons bewust van
de manier waarop we met
elkaar omgaan en hoe voorwerpen die ons omringen
daarin een rol spelen. Door
elementen in een omgeving
te zetten waar ze niet thuishoren en bekende voorwerpen te veranderen, creëert
ze vervreemding en dwingt
ons zo opnieuw te kijken. Ze
bewerkt en versiert lichamen
van mens of dier en geeft ze
een andere betekenis. In de
door haar geformuleerde
ornamentele filosofie, looft Lima
het ornament, de versiering,
de uitrusting, de aankleding.
Ze gebruikt dit als aanzet om
de ons bekende wereld te veranderen en zo de controle te
verliezen. Voor Lima gaat het
over de rijkheid van vermaak,
het feestelijke, zo je wilt het
absurdistische, je wordt uitgenodigd een niet rationele
wereld in te stappen. Lima
daagt de toeschouwer steeds
weer uit om zijn sociale gedrag
en zijn normen en waarden
onder de loep te leggen. Haar
werk eist betrokkenheid,
de kunst komt letterlijk tot
leven. Het functioneren van
musea en de verwachtingen
van tentoonstellingsbezoekers worden subtiel op de
proef gesteld.
Bonnefanten Award for
Contemporary Art (BACA) 2014
Sinds 2000 organiseert het Bonnefantenmuseum tweejaarlijks de
Bonnefanten Award for Contemporary Art. De baca is een eerbetoon
aan een levende kunstenaar met een
Foto’s Pascale Leenders
pakken’ voor schilderijen. De
werken die aldus tot stand
komen worden als portretten
in de aangrenzende zalen
geïnstalleerd.
Deze installatie behoort tot
een reeks van werken waarin
Laura Lima probeert in te grijpen in de ‘huid’ of de oppervlakte van de wereld zoals we
BACA
Laura Lima
Tailorshop, 2014
Two tailors, with all their
tools, machines and
paraphernalia, are at work
making clothes in a big
museum hall. The work on
the garments is precise,
and is carried out following
a design. The tailors are
around us. This operation
on the structure of panting
can bring about questions
concerning structure and
decoration, gender roles and
other political issues that
have haunted painting for a
long time.
About Lima’s work
her art literally comes to life.
The functioning of museums
and the expectations of
exhibition visitors are put
subtly to the test.
Laura Lima was born in 1971
in Governador Valadares in
the region of Minas Gerais,
in South-East Brazil. She grew
up in a little town with not
much cultural input, where
Catholicism still had a strong
influence. Although during
Lima’s childhood Brazil was
under military dictatorship
(1964-1984), she grew up in a
family where taboo subjects
like Marxism and atheism
could be discussed.
Lima has a ba Degree in
philosophy from uerj in Rio
de Janeiro and attended the
Parque Lage Free School in
Rio de Janeiro. Lima’s work is
exhibited all over the world.
Last year, she exhibited in
Zurich, and before that in
Melbourne, Essen, Lyon,
Stockholm and Manchester.
She is the co-founder of, and
adviser to the gallery A Gentil
Carioca in Rio de Janeiro.
25.09.2014 – 11.01.2015
choice of a Latin American baca
laureate is consistent with the
Bonnefantenmuseum’s policy of spotlighting a variety of art histories. This
also includes a closer focus on artistic
oeuvres from non-Western regions.
‘Poetry, reason, secrets,
madness, existence and
power’ are keywords Lima
uses herself to describe her
art. Her conceptual images
put every existing discourse
and art-historical explanation
to the test. Although they
cannot be categorised
under one heading, they
are universal. They are
not only art objects in the
strict sense of the word and
cannot be simply stored
away. Moreover, her projects
require detailed instructions,
which have to be followed
to the letter. But why does
Lima repeatedly underline
the fact that it is necessary to
change visuality and to make
changes to the exterior or
‘skin’ of a particular creature?
Why is it crucially important
to intervene in the surfaces of
the world? Lima’s art practice
underlines the necessity of
continuing to rethink the role
of the images that surround
us, and emphasises how
much our cultural identity is
linked to aspects of form and
appearance. “I create a system
that I realise has a particular
rigor, with instructions,
where it is possible to find
constructive paradoxes –
life like a wave in a stormy
ocean”, says Laura Lima.
About Laura Lima
artist with an exceptional oeuvre and
a demonstrable influence on other
artists. The baca 2014 was awarded
unanimously by an international
selection committee to the Brazilian
artist Laura Lima. The deliberate
Human behaviour and
social dynamics play a
central role in Lima’s art.
Her work has evolved from
a personal glossary that
she developed early on and
that has made her question
the use of concepts such as
performance, sculpture and
installation when applied
to it. Her art undermines
everyday life. Lima makes us
aware of the way we get along
with one another and of how
the objects that surround us
play a role in this. By putting
elements in an environment
they do not belong to and
by transforming familiar
objects, she creates alienation
and forces us to look at
them in a different way.
She modifies and decorates
the bodies of people and
animals, giving them
another meaning. Lima has
formulated an ornamental
philosophy, in which she
celebrates ornamentation,
decoration, outfits and
apparel, using it to instigate
change in the world that is
familiar to us, so that we
lose control. For Lima, it is
about the richness of pleasure
and festivity, or the absurd
if you like. You are invited
to step into a world that is
not simply rational. Lima
keeps challenging viewers
to take a closer look at their
social behaviour and their
norms and values. Her work
demands engagement, and
Bonnefanten Award for
Contemporary Art (BACA) 2014
The Bonnefantenmuseum has been
organising the biennial Bonnefanten
Award for Contemporary Art since
2000. The baca is a tribute to a living
Photos Pascale Leenders
making bespoke suits for
frames. The works thus
fabricated are installed as
portraits in the adjacent
galleries. This piece is one of
a group of works in which
Laura Lima tries to get under
the skin of the world we see

Vergelijkbare documenten