Stichting Sensoor financieel jaarverslag 2014

Commentaren

Transcriptie

Stichting Sensoor financieel jaarverslag 2014
STICHTING SENSOOR
(voorheen: Vereniging Sensoor Nederland)
UTRECHT
FINANCIEEL JAARVERSLAG
2014
vA k S
MCCOUHTANT5
L ST 5*05155555
Peardekooper Hoffman N.V.
Gewaarmerkt vfrr deriifrtedoeIeinden
Stichting Sensoor
Utrecht
Sensoor
ECHTE AANDACHT
INHOUD
FINANCIEEL JAARVERSLAG
BLZ.
BESTUURSVERSLAG 2014
JAARREKENING 2014
Balans per 31 december
Staat van baten en lasten
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Kasstroomoverzicht
Toelichting
12
14
15
17
18
OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring
Gebeurtenissen na balansdatum
27
29
Bijlage
Baten en lasten Stichting Ontwikkeling Sensoor
30
"M.
'ZARS
MCCOUTA13 EN B ATINØAOvfBUBB
Paardekooper Hoffman N.V.
Gewaarmerkjt vcv'r fr1nt'9tiPdoeIeinden
Stichting Sensoor
Utrecht
IMAARS
*CCOUNTA4T5 €11 BELAS 1GAOVIU
per Hoffman N.V.
BESTUURSVERSLAG 2014
Gew rmerkt
irfr ir4,,
tifirtiedQeIejfldefl
Naam en zetel
De vereniging draagt de naam "Vereniging Sensoor Nederland", ook te noemen "Sensoor".
In december 2014 is de Vereniging Sensoor Nederland omgezet naar 'stichting Sensoor'
teneinde te kunnen fuseren per 1januari 2015 met zeven van haar elf leden. De vereniging
was statutair gevestigd in de gemeente Utrecht, Koningin Wilhelminalaan 8. De stichting
Sensoor is per 1januari 2015 gevestigd te Amersfoort, Grote Spul 35, 3813 EZ Amersfoort.
In februari 2015 is de stichting ook statutair gevestigd te Amersfoort. Om verwarring te
voorkomen hebben we het in dit verslag en in deze jaarrekening over de activiteiten en
verslaglegging van de oude Vereniging, nu Stichting Sensoor.
Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is hetzelfde
gebleven: 40478577.
Doelstelling
Sensoor is een 'hulp op afstand' organisatie die een luisterend oor biedt via telefoon, e-mail
of chat, 24 uur per dag gedurende het hele jaar. Sensoor is een professionele
vrijwilligersorganisatie die wordt gekenmerkt door een grote mate van ervaring en
betrokkenheid bij de bellers, chatters en mailers. Sensoor is laagdrempelig, anoniem, veilig
en vertrouwelijk. De organisatie heeft al meer dan vijftig jaar een onmisbare plek in de
Nederlandse samenleving. Sensoor is er voor iedereen die behoefte heeft aan aandacht. En
aandacht helpt!
De doelstelling is in 2014 niet gewijzigd.
Meerwaarde
De meerwaarde van Sensoor is:
1. Het gesprek van mens tot mens
2. Ondersteuning van mensen die kwetsbaar of alleen zijn
3. Ontlasting van het formele en informele zorgsysteem van de bellers, chatters, mailers.
4. Preventieve werking en het stimuleren van zelfredzaamheid
5. De unieke combinatie van hulp op afstand en nabijheid
6. 24u-7 bereikbaarheid
7. Bevordering van participatie aan de samenleving door mensen mogelijkheden te
bieden om zinvol vrijwilligerswerk te doen
Uit onderzoek uit 2013 van het Verwey Jonker instituut blijkt dat Sensoor voor een groot
aantal bellers een unieke functie vervult; bijna de helft maakt naast Sensoor namelijk géén
gebruik van andere dure hulpverlening in de le of 2e Iijns zorg. Uit datzelfde onderzoek blijkt
dat veel bellers door Sensoor gestimuleerd worden zelf initiatieven te nemen om problemen
op te lossen. Kortom, Sensoor stimuleert zelfredzaamheid. Daarnaast vervult zij een
belangrijke rol voor veel organisaties en instellingen binnen de zorgketen zoals GGZ
instellingen, gezondheidscentra en huisartsenposten door als achterwacht te fungeren buiten
de openingsuren van deze instellingen.
1
Stichting Sensoor
Utrecht
MAJARS
ACCOUNTANTS IN bA1AOVIIURS
Mazarsardekooper Hoffman N.V.
Verandering wettelijke context
Gewaarmerkt vnIr
n!ftdoeleinrn
Het voortbestaan van Sensoor stond in 2014 onder druk, In de nieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning die per I januari 2015 is ingevoerd, zijn gemeenten verantwoordelijk
geworden voor anonieme emotionele hulp-op-afstand.
De subsidies van de provincies zijn per 1-1-2015 vervallen en ook al was dat al lang
duidelijk, het is tot 13 oktober 2014 onzeker gebleven of Sensoor die nieuwe gemeentelijke
verplichting ook mocht gaan uitvoeren. Op die datum is de definitieve gunning van de
aanbestedingsprocedure voor 'Anonieme Hulp op Afstand' naar Sensoor gegaan.
Per 1januari 2015 koopt de VNG centraal die hulp bij ons in voor alle gemeenten behalve de
G4 (Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam), Berkelland, Bernisse, de
Peelgemeenten (Helmond, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren), PijnackerNootdorp, Spijkenisse, Zoetermeer en Lansingerland, voor een bedrag van 25 eurocent per
inwoner van de participerende gemeenten.
Sinds de vervanging van de Welzijnswet door de WMO in 2007 is nu na acht jaar weer een
wettelijke verankering voor de dienstverlening zoals Sensoor die biedt. Met vrijwilligers,
landelijk, 24u-7.
In het bestuursverslag en jaarrekening van 2013 is rekening gehouden met de discontinuïteit
van de organisatie. In 2014, op 13 oktober om precies te zijn, is bekend geworden dat 2014
niet het laatste jaar voor Sensoor zou zijn, maar dat we de opdracht voor de Nederlandse
gemeenten voor twee jaar mogen uitvoeren en dus is 2014 het laatste subsidiejaar van het
ministerie van VWS aan Sensoor. De waarderingsgrondslag voor de jaarrekening 2013 was
gebaseerd op discontinu'i'teit, die van 2014 zal gewoon weer zijn gebaseerd op de Richtlijn
640 voor kleinere not-fot-profitinstellingen.
Transitie naar één landelijke Organisatie I Fusie
Staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS heeft in 2014 wederom een budget ter
beschikking gesteld voor de transitie van de vereniging Sensoor met haar elf leden naar een
landelijke organisatie. Daartoe is in 2013 is een stichting opgericht genaamd Stichting
Ontwikkeling Sensoor, die als enig doel had de transitie naar één landelijke organisatie te
ontwikkelen en vorm te geven. De transitie is in 2014 afgerond, de vereniging is omgezet
naar een stichting om te kunnen fuseren met zeven van de elf leden tot stichting Sensoor.
Die leden zijn Sensoor Groningen/Drenthe, Sensoor Oost-Nederland, Sensoor Gelderland,
Sensoor West-Midden, Sensoor Zuid-Holland Noord, Sensoor Brabant en Telehulpverlening
Limburg.
De overige vier leden (Sensoor Zuid-Holland zuid midden, VoorWelzijn (Sensoor in
Haaglanden), Partoer (Sensoor in Friesland) en Klaverblad Zeeland (Sensoor in Zeeland))
blijven met Sensoor verbonden via overeenkomsten. Door de financiering rechtstreeks van
de G4 zijn Rotterdam en Den Haag niet mee gegaan in de fusie. In Friesland is Sensoor een
onderdeel van een andere organisatie Partoer waardoor fusie ook niet kon plaatsvinden,
2
Stichting Sensoor
Utrecht
echter zij worden via ons wel gefinancierd door de VNG en dat geldt ook voor Klaverblad
Zeeland die in de provincie Zeeland de Sensoor dienstverlening verricht. Voor de bellers,
mailers en chatters maakt het in principe niet uit met welke Sensoor organisatie ze contact
leggen, het is voor hen allemaal Sensoor, ongeacht waar een vrijwilliger zich bevindt.
Samenwerking met andere hulp op afstand organisaties zoals bijvoorbeeld De
Kindertelefoon is wel gezocht maar er is voorkeur gegeven aan afzonderlijke
transitietrajecten en mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst te onderzoeken.
De transitie naar de nieuwe organisatie bestond op hoofdlijnen uit 3 fasen: I) verkennen, II)
ontwikkelen en ontwerpen, Ill) implementeren en integreren. Fase I en II zijn afgerond in
2013
Fase Ill is begonnen in januari 2014 en stond in het teken van het afronden van het ontwerp
van de nieuwe organisatie enerzijds en de totstandkoming en inrichting van de nieuwe
organisatie anderzijds. De contacten met subsidieverstrekkers werden geïntensiveerd om de
financiering van de nieuwe organisatie veilig te stellen. Twynstra Gudde vervulde de
projectleidersrol voor de transitie.
De Vereniging en haar leden hebben een tweesporen beleid moeten volgen, ni. die van een
afbouw- en een opbouwscenario. Gelukkig is het laatste scenario bewaarheid. Dat betekent
dat de plannen zoals die zijn gemaakt ook allemaal konden doorgaan. De twee medewerkers
van de Vereniging zijn geplaatst dan wel aangenomen en de bestemmingsreserve die wij uit
hoofde van de verplichtingen uit de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
jegens hen hadden, hebben wij niet voor afvloeiing hoeven te gebruiken. Op 1 september is
een vermogensopstelling gemaakt als input voor het toen nog onzekere fusie-besluit.
Het fusietraject is tussen de gunning op 13 oktober en 31 december geheel afgerond
waardoor de Vereniging Sensoor Nederland nu Stichting Sensoor is geworden.
Sensoor Nederland was ook in 2014 penvoerder van de Stichting Ontwikkeling Sensoor en
uit dien hoofde heeft zij in 2014 een verhoging van de instellingssubsidie aangevraagd en €
416.126 gekregen van het ministerie van VVVS. Sensoor Nederland met haar leden heeft aan
Stichting Ontwikkeling Sensoor een bijdrage voor de transitie verleend van € 421.126. De
Stichting Ontwikkeling Sensoor was een tijdelijke stichting en haar doelstelling is per 1
januari 2015 gerealiseerd. Derhalve is de stichting per die datum opgeheven.
Het ministerie van \!WS heeft onze statutenwijziging en omzetting ondersteund. Het is echter
nog niet bekend of en hoeveel van de reserves wij mogen behouden. Dat wordt bepaald na
indiening van de subsidieverantwoording.
Gesprekken
Het aantal gesprekken is ten opzichte van vorig jaar bijna gelijk gebleven:
225.986 gesprekken per telefoon (= 4%)
19.404 per chat ( + 49%)
4.778 via e-mail (= + 47%).
-
g"
kCCOUUTAFfl 9N bi
ARS
NGADVIbiUi
In totaal 250.168 gesprekken, min 1% ten opzichte van 20137
Paardekooper Hoffman N.V.
3
Gewaarmerkt \*nr icntifir'atiedoeIejnden
d MA ZIAR S
Stichting Sensoor
Utrecht
ACCOUNTANTS MN 154LAS 4GADVIS C U RS
Hoffman N.V.
Gewaarmerkt \îocli' identifictkdoeleinden
Een verklaring is dat we meer minder gesprekken hebben gekregen vah bellers met wie we
een daglimiet hebben afgesproken.
Eenzaamheid, psychosociale problemen en relatieproblemen zijn al jaren de belangrijkste
gespreksonderwerpen, daarin is ook in dit verslagjaar geen wijziging gekomen. Ter
verduidelijking: we tellen als telefoongesprekken de gesprekken die niet als silent call door
de vrijwilligers zijn aangemerkt en daarnaast hebben we alle gesprekken die ultrakort waren
niet mee genomen. Bij de chatgesprekken hebben we alleen meegeteld de gesprekken
waarin vaker dan driemaal door een vrijwilliger een tekst is geschreven.
Sensoor en vrijwilligers
Sensoor is en blijft een professionele vrijwilligersorganisatie waar de kwaliteit van de
telefoon-en chatgesprekken en beantwoorde mails voorop staat. Sensoor investeert in de
opleiding en ontwikkeling van haar ongeveer 900 vrijwilligers, biedt mogelijkheden om het
werk flexibel in te richten en maakt gebruik van de bijzondere talenten van vrijwilligers. Het
primaire proces van Sensoor vindt lokaal plaats en wordt centraal ondersteund.
Kwaliteitseisen
De stichtingen voldoen voor wat betreft communicatie en organisatie en trainingsaanpak en
telefonische bereikbaarheid aan de volgende kwaliteitseisen:
('.rrnrni inicfi
Elke stichting heeft beleid vastgesteld ten aanzien van de communicatie met de omgeving
(potentiële bellers/chatters, potentiële vrijwilligers, maatschappelijke instellingen op gebied
van psychosociale hulpverlening, politiek etc.).
Elke stichting hanteert de huisstijl van Sensoor als het publiciteit voor Sensoor betreft.
Organisatie
Elke stichting heeft het beleid op het gebied van de vrijwilligers vastgelegd en heeft de
afspraken vastgelegd in een vrijwilligerscontract;
Elke stichting beschikt over een klachtenprocedure voor de bellers/chatters, met daarin
opgenomen de mogelijkheid in beroep te gaan bij de landelijke klachtencommissie;
Elke stichting heeft het arbobeleid vastgelegd.
Training
Elke stichting maakt gebruik van de landelijke door SPEN gecertificeerde basistraining of
een daaraan gelijkwaardige training.
Bereikbaarheid
Elke stichting biedt 24 uur per dag telefonische dienstverlening aan waarbij als norm geldt
dat 80% van de oproepen binnen 25 seconden moeten worden opgenomen. Dat lukt
gemiddeld 70 % van de gesprekken. Verbeteringen hierin ontstaan indien alle locaties van
Sensoor voldoende vrijwilligers kunnen inroosteren om de drukke uren op te vangen. De
4
Stichting Sensoor
Utrecht
grote druk zit hem in de nachtdiensten. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden
die bereid zijn nachtdiensten te draaien.
Beleid en realisatie voorgenomen activiteiten
Sensoor heeft drie reguliere kernactiviteiten maar in 2014 is daar de transitie naar een
landelijke organisatie bijgekomen waarover in dit verslag reeds melding is gemaakt.
Bereiken doelgroepen techniek
Sensoor faciliteert de technische totstandkoming van de telefonische en de
internetgesprekken (chat en e-mail). Om de vraag aan gesprekken beter aan te kunnen en
de daarbij geldende bereikbaarheidseisen te halen dienen alle Sensoor-locaties te zijn
aangesloten op het VOIP-systeem. In januari en februari 2015 sluiten de laatste locaties zich
aan. 2014 was het tweede jaar dat wij een beperkt aan bellers hebben gemaximeerd in het
aantal gesprekken dat zij per dag mogen voeren. Het nieuwe emailprogramma heeft veel
verlichting gebracht in de coördinatie van het toewijzen van eerste en vervolggesprekken
aan de mail-vrijwilligers. Helaas is de techniek niet in staat gebleken om stalkers te weren
van onze chat. In 2015 zullen wij andere maatregelen inzetten om onze chatcapaciteit niet te
laten misbruiken.
-
Bereiken doelgroepen marketing
De focus heeft dit jaar gelegen op het gebruik maken van social media in plaats van
campagnes in de geschreven pers. We hebben een campagne ingezet om de besluitvormers
binnen gemeenten te overtuigen van de keuze voor Sensoor. Ons beperkte budget hebben
wij ingezet voor een uitgebreide PR campagne, een stand op de VNG beurs tijdens de ALV
in juni en een radiospot op Radio 1 in april en mei. De website is continu actueel gehouden
waardoor de stijging van het bezoek aan de site in het afgelopen jaar is voortgezet.. De
50Plusbeurs in Utrecht is ook dit jaar weer bemenst geweest vooral met vrijwilligers. Al deze
acties samen hebben gezorgd voor bijna 200 aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers. In de
Week tegen Eenzaamheid is er uitgebreid campagne gevoerd door de Coalitie Erbij waarin
wij zijn genoemd en zijn er radio-commercials uitgezonden op Radio 2. Wij hebben daar
financieel € 1500 aan bijgedragen.
-
Faciliteren locale organisaties
Sensoor staat garant voor een landelijke dekking en een 7x24uur bereikbaarheid tegen een
gegarandeerde kwaliteit. Daarbij hanteren we voor Sensoor organisaties al decennia lang de
zelfde kwaliteitseisen in de basistraining aan de vrijwilligers. Een beller die het landelijke
nummer 0900 0767 belt, kan op deze wijze in het gehele land rekenen op een zelfde
professionaliteit van de vrijwilliger.
Naast de interne opleidingen van de regionale Sensoor organisaties, konden de vrijwilligers
in 2014 ook verdiepingscursussen volgen bij anderen dan hun eigen Sensoor vestiging. Er
zijn door vier organisaties trainingen bedacht en opengesteld en twee daarvan waren zo
populair dat ze herhaald zijn.
'MZARS
MCCOUKTA
5
H I A4TNGADIIUI2
Mars Peardekooper Hoffman N.V.
Gewaarmerktivoor identificatiedoeleinden
Stichting Sensoor
Utrecht
k"MA Z(R s
ACCOUNTANTS N LASTIN
Mazars
Financiering Sensoor
Gewaarmerki von,
151U NS
Hoffman N.V.
ifiratipdoeleinden
Het Ministerie van VWS heeft voor het jaar 2014 een instellingssulsidie toegekend van
€ 218.000 voor de reguliere Verenigingsactiviteiten en € 416.126 voor de financiering van de
transitie. Voor het loongevoelige deel van de subsidie is een extra bedrag toegekend (OVA
overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) van € 2.636,- wat het totaal maakt van
in totaal € 636.762.
De definitieve subsidie over 2013 is vastgesteld op € 285.260 per brief SF/66127/2014. Aan
voorschotten is een bedrag ontvangen van € 367.179 en dus is een bedrag teruggevorderd
van €81.919.
-
Met het beëindigen van de subsidierelatie met VWS eind 2014 is de mogelijkheid komen te
vervallen om de egalisatiereserve in mindering te brengen op de subsidieverlening van 2015.
Op grond van artikel 48 van de Kaderregeling VWS Subsidies heeft VWS het recht een
vergoeding te bepalen ter grootte van de aanwezige egalisatiereserve. De minister kan de
vergoeding op een lager bedrag bepalen. Omdat de vergoeding nog niet is bepaald door
VWS is deze nog niet als kortlopende schuld in de jaarrekening verantwoord. Stichting
Sensoor ziet de volgende argumenten die pleiten voor het mogen behouden van de
egalisatiereserve:
De activiteiten en de organisatie gaan gewoon door;
Rechten en plichten ten aanzien van personeel blijven bestaan;
Een andere overheidslaag, nl. gemeenten zetten de financiering voort en als zodanig
blijft er een band met de overheid terwijl de gemeenten niet in een
weerstandsvermogen voorzien;
De contractsperiode is steeds tijdelijk, tweejaar voor 2015-2016 en daarna mogelijk
twee maal een jaar verlenging. Na in totaal vier jaar weer een nieuwe aanbesteding,
dus het risico op discontinuiteit blijft aanwezig.
-
-
-
-
In de jaarrekening van 2013 is uitgegaan van discontinuïteit. Als gevolg van vorenstaande
ontwikkelingen is in de jaarrekening 2014 de continulteitsveronderstelling weer gehanteerd.
Voor een nadere uiteenzetting verwijzen wij naar de toelichting in de jaarrekening.
Samenwerking
Sensoor Nederland coördineert waar nodig de samenwerking van Sensoor organisaties met
andere zorg- en dienstverleners.
Coalitie Erbij, nationale coalitie tegen eenzaamheid
Sensoor Nederland is kernlid en bestuurslid van Coalitie Erbij, de nationale coalitie tegen
eenzaamheid. De coalitie bestaat uit een groot aantal maatschappelijke organisaties zoals
De Zonnebloem, Het Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds, Humanitas, Resto van Harte
en de MO-groep. Doel is om samen eenzaamheid in Nederland slagvaardig tegen te gaan.
Sensoor organisaties participeren in verschillende acties en publiekscampagnes van de
Coalitie Erbij, o.a. de Week tegen Eenzaamheid in de laatste week van september.
m" MAZRS
Stichting Sensoor
Utrecht
MCCOUNTANIS UI UILAI
ov. Uum$
r Hoffman N.V.
I I3OnIine
Gewaarmerkt vooijidentificatiedoeleinden
Een aantal Sensoor organisaties verzorgt telefonische hulpveIening voor de
stichting I 130nIine. De stichting is een nationaal werkende zelfstandige orgaanbieder voor
suïcidepreventie, crisishulp en —therapie. In 2014 hebben wij 6.500 gesprekken gevoerd
onder de naam 1130nline en ongeveer 1% van de gesprekken is doorgezet naar de
crisisopvang van GGZ-lngeest.
-
IFOTES
Gruntvig subsidie voor een Europees project.
In het 2013 is binnen IFOTES verband een Europese subsidie aangevraagd bij het Gruntvig
fonds. Het betreft een motivatie- en tevredenheidsonderzoek bij de vrijwilligers van de bij
IFOTES aangesloten partnerorganisaties. Dit onderzoek wordt voor alle Sensoor vrijwilligers
in Nederland gecoördineerd door Sensoor Gelderland, nu onderdeel van Stichting Sensoor.
Zij hebben daartoe de beschikking over het bedrag gekregen van € 13.600 voor reis- en
verblijfkosten. Het project loopt van het najaar van 2013 tot midden 2015.
Bestuur
Het bestuur kwam 5 keer bijeen en bestond uit:
• Mevr. A.E. Koopmanschap, voorzitter (herbenoemd 26 september 2012)
• J. M. den Broeder, penningmeester (benoemd 27 april 2011)
• G.
Sikkema, secretaris (herbenoemd 27-4-2011)
• J.H.M. Manders, bestuurslid (herbenoemd 24-4-2013)
• H.
van Santen, bestuurslid (herbenoemd 27-4-2011)
Bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Aan bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en
garanties verstrekt. Alle bestuurders zijn tot en met 31 december 2014 in functie gebleven en
op 1januari 2015 is de gefuseerde stichting met nieuwe bestuurders van start gegaan.
Bestuursleden hebben de volgende nevenfuncties:
Mevrouw Koopmanschap (burgemeester van gemeente Diemen) heeft als functie
gerelateerde nevenfuncties:
Lid Brandweer Adviescommissie
Penningmeester VNHB (ver. Noord Hollandse Burgemeesters)
Lid Raad van Europa, Nederlandse delegatie in het congres van lokale en regionale
overheden.
-
-
-
Niet functie gerelateerd:
Beschermvrouwe Macadam, initiatief voor Webonderwijs voor ernstig zieke kinderen
Bestuurslid Das
lid Raad van Toezicht Wijdezorg
-
-
-
De heer den Broeder.
Vice-voorzitter van de Tuchtcommissie van de KNZB. Geen vergoeding.
7
Stichting Sensoor
Utrecht
M AZ1JR S
hCCOUI1TAflTS.N
Mazars Pdekooer Hoffman N.V.
De heer Sikkema:
Gewaarmerkt voor ientjffratiedoeIeinden
Voorzitter Nationale Vereniging de Zonnebloem, regionale afdeling Rotterdam, Rotterdam.
Geen vergoeding.
Penningmeester Roeivereeniging Nautilus, Rotterdam. Geen vergoeding.
Lid programmacommissie 'Op één lijn' van ZonMW. Geen vergoeding.
Lid Organising Committee, Stichting Organisatie WK Roeien 2016, Rotterdam. Geen
vergoeding.
De heer van Santen:
Bestuurslid stichting Blue Ribbon. Geen vergoeding.
Lid Peergroup Rabobank Amsterdam. Geen vergoeding.
Bestuurders per 1 januari 2015 van de gefuseerde stichting zijn benoemd door het oude
bestuur na een selectieprocedure voor een periode van 3 jaar en kunnen twee keer
herbenoemd worden.
De nieuwe bestuurders zijn:
. Mevrouw C. Larson, voorzitter
• De heer J.J. Feenstra, vice-voorzitter
• Mevrouw L. van Goor, penningmeester
• Mevrouw A. Stallaert, secretaris
• Mevrouw L. Sierkstra, lid
• Mevrouw E. Koning, lid
• De heer D. de Bruijn, lid
• Mevrouw K. Huijben, bestuursadviseur
Bureau
De dagelijkse leiding was in handen van een (parttime) directeur. Op het landelijke bureau
werkte verder een part-time office manager en (via pay-rolling) een researchmedewerker. Er
is verder 8 uur per week assistentie voor de internet hulpverlening, 2 uur per week
administratieve assistentie en 3 uur per week assistentie op communicatiegebied van een
van de lidstichtingen.
Het bezoldigingbeleid voor de directeur en overige medewerkers van Sensoor Nederland valt
geheel binnen de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Inschaling van de
directeur vindt plaats in schaal 13. Aan de directeur zijn geen leningen, voorschotten en
garanties verstrekt.
De directeur werkte binnen de kaders gesteld door de ALV, c.q. het bestuur van Sensoor
Nederland. Jaarlijks wordt aan de ALV de begroting met het daarbij horend werkplan en de
jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Met de directeuren van de stichtingen bestaat 4
keer per jaar gelegenheid om te overleggen en zaken uit te wisselen. Het directeurenoverleg
is geen besluitvormend orgaan. Door de transitie onder leiding van Twijnstra Gudde heeft het
directeurenoverleg gaandeweg het jaar meer een klankbordfunctie gekregen. Diverse
deelplannen zijn door de groep directeuren opgepakt. Uit hun midden zijn halverwege het
jaar drie kwartiermakers aangesteld die naast hun taak als directeur van de stichtingen,
Stichting Sensoor
Utrecht
verantwoordelijk werden voor uitvoering van alle plannen van de Stichting Ontwikkeling
Sensoor onder begeleiding van Twijnstra Gudde.
Beleid vermogen
Egalisatiefonds VWS.
Het egalisatiefonds wordt gevormd op grond van paragraaf 6 van de kaderregeling VWSsubsidies. De mutatie in het egalisatiefonds wordt berekend door het totaal van de met de
gesubsidieerde activiteiten samenhangende baten, waaronder de vastgestelde
instellingssubsidie en de gerealiseerde overige baten, te verminderen met de lasten van de
gesubsidieerde activiteiten. Deze uitkomst wordt vervolgens toegerekend naar rato van de
vastgestelde instellingsubsidie en de in de bij VWS ingediende begroting vermelde, met de
gesubsidieerde activiteiten samenhangende overige baten. Aan het bestemmingsfonds
egalisatiereserve VWS is door VWS een maximum verbonden van 10% van de
instellingssubsidie. Voor zover het voor de toevoeging beschikbare bedrag hoger is dan de
maximale toevoeging, wordt dat bedrag bij de vaststelling in mindering gebracht op de
instellingssubsidie. In het kader van onze transitie hebben wij het Ministerie van VWS
gevraagd om uitsluitsel ten aanzien van terugbetalingsverplichtingen. Dat uitsluitsel hebben
we nog niet ontvangen. Verzoeken om de niet gebruikte gelden te mogen overdragen naar
de nieuwe stichting om zodoende een gezond eigen vermogen te hebben om wettelijke
verplichtingen op te vangen, mocht over anderhalf jaar duidelijk worden dat het VNG
contract niet verlengd wordt, zijn nog onbeantwoord gebleven.
-
Het negatieve saldo over 2014 is € 20.576 waarvan € 26.193 euro voortkomt uit de
afrekening vanuit onze bestemmingsreserve in 2014 voor het restant van de terugbetaling
aan VWS voor teveel ontvangen subsidie in 2013 en een positief resultaat over 2014 ad
€ 5.617 voor de gesubsidieerde activiteiten en dat laatste bedrag wordt toegevoegd aan de
egalisatiereserve dat daarmee komt op € 42.335. Het bedrag in de bestemmingsreserve
komt op € 18.698.
Beleggingsbeleid
Het vermogen van de stichting wordt door het bestuur alleen via een rekening courant en
een direct opneembare spaarrekening beheerd. Dit beleggingsbeleid brengt derhalve
beperkte vermogensrisico's met zich mee.
ARS
'ti
VA tl V 5
N (L TINGADVISU
Paardekooper Hoffman N.V.
Gewaarmerkt vor identifir'tjedoeIejnden
Stichting Sensoor
Utrecht
Resultaat versus Begroting 2014 en Begroting 2015
Vanwege de verandering in werkzaamheden (van federatie naar operationele organisatie)
wordt wel een begroting 2015 gepresenteerd, maar die is met de posten uit het verleden niet
vergelijkbaar en daarom wordt die separaat gepresenteerd.
Werkelijk 2014 Begroting 2014
€
€
BATEN
Contributie leden en giften
Subsidies van overheden
Rentebaten en baten uit
beleggingen
Overige baten
61.385
610.569
1.347
42.300
632.710
47.869
56.500
721.170
731.510
59.979
69.000
29.128
28.300
6.756
11.800
448.373
414.710
147.141
6.850
43.519
143.000
6.000
53.700
SOM DER LASTEN
741.746
726.510
RESULTAAT
-20.576
5.000
SOM DER BATEN
LASTEN
Lasten activiteiten:
Bereiken doelgroepen
-
-
-
techniek
Bereiken doelgroepen
-
marketing
-
Faciliteren locale
organisaties
Stichting Ontwikkeling Sensoor
Verenigingslasten:
-
-
-
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Diverse kosten
MIARS
kCCOUHIAMTS N L TINGAOVeU2$
Paardekoopor Hoffman N.V.
10
Gewaarmerkt vnr iderf"dipr1oeJeinden
Stichting Sensoor
Utrecht
Begroting 2015
Kostenplaatsen
Totalen in €
BATEN
Franchise fees
Baten VNG
72.853
3.375.000
Totaal Baten
3.447.853
LASTEN
Personeelslasten
Huisvestingslasten
Vrijwilligerslasten
Organisatielasten
Aanloop!
2.285.177
294.810
294.763
448.164
75.000
Kapitaallasten
Onvoorziene lasten
Totaal Lasten
Begroot resultaat
100.000
3.422.914
24.939
De jaarrekening 2014 is op te vragen bij stichting Sensoor: infosensoor.nI. De jaarrekening
is beschikbaar op de website www.sensoor.nl.
Mei 2015, namens het bestuur van Stichting Sensoor
Annemieke Stallaert, secretaris
4
i4
4Y
NN
ZA R
1IN*bSIJN
Paardekooper Hoffman N.V.
11
Gewaarmerktjvorr
Stichting Sensoor
Utrecht
Sensoor
ECHTE AANDACHT
BALANS PER 31 DECEMBER
NA RESULTAATBESTEMMING
2014
€
2013
€
ACTIEF
VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
10.214
6.167
13.801
477
16.381
14.278
SOM DER VLOTTENDE ACTIVA
138.083
206.735
TOTAAL
138.083
206.735
LIQUIDE MIDDELEN
MZARS
hccouHYAN 5UN Ufl fl(ADISgUS
-
12
-'
Malars Paardekoopor Hoffman N.V.
Gewaarmerkt 1ioor ento&ender
Stichting Sensoor
Utrecht
()
Sensoor
ECHTE AANDACHT
BALANS PER 31 DECEMBER
NA RESULTAATBESTEMMING
2014
€
2013
€
PASSIEF
RESERVES EN FONDSEN
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds egalisatiereserve VWS
18.698
42.335
44.891
36.718
61.033
81.609
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Belastingen, premies en sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva
38.130
4.822
34.098
TOTAAL
10.042
7.094
107.990
77.050
125.126
138.083
206.735
mm MZARS
1CCOUNTANT N
TNADVIUU*
MaIars Paardekoopor Hoffman N.V.
13
,
Gewaarmerkt ('oor
Stichting Sensoor
Utrecht
(
Sensoor
ECHTE AANDACHT
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Werkelijk
2014
€
Werkelijk
2013
€
Begroting
2014
€
Contributie leden en giften
Subsidies van overheden
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten
61.385
610.569
1.347
47.869
42.300
632.710
56.500
87.276
303.137
500
67.030
SOM DER BATEN
721.170
731.510
457.943
Lasten activiteiten
Bereiken doelgroep techniek
Bereiken doelgroep marketing
Faciliteren locale organisaties
Stichting Ontwikkeling Sensoor
59.979
29.128
6.756
448.373
69.000
28.300
11.800
414.710
68.195
16.988
13.503
143.798
Algemene kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Diverse kosten
147.141
6.850
43.519
143.000
6.000
53.700
154.517
5.374
47.076
SOM DER LASTEN
741.746
726.510
449.451
-20.576
5.000
8.492
-26.193
5.617
5.000
-752
9.244
-20.576
5.000
8.492
-
LASTEN
-
-
RESULTAAT
BESTEMMING SALDO BOEKJAAR
Bestemmingsreserve
Mutatie egalisatiereserve VWS
-
/
ARS
,.CCOUI4TAMTS tol DILA19 IPAOVtU$
MazAr PaardekooPer Hoffman N.V.
14
Gewaarmerkt v
Stichting Sensoor
Utrecht
Sensoor
ECHTE AANDACHT
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor
kleine entiteiten en RJk Cl Kleine organisaties-zonder-winststreven in het bijzonder.
CONTINUITEIT EN STELSELWIJZIGING
Het voortbestaan van Sensoor stond in 2014 onder druk. In de nieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) die per 1januari 2015 is ingevoerd, zijn gemeenten verantwoordelijk
geworden voor anonieme emotionele hulp-op-afstand. De subsidies van de provincies en
VWS zijn per 1-1-2015 vervallen en ook al was dat al langer duidelijk, het is tot 13 oktober
2014 onzeker gebleven of Sensoor die nieuwe gemeentelijke verplichting ook mocht gaan
uitvoeren. Op die datum is de definitieve gunning van de aanbestedingsprocedure door VNG
voor Anonieme Hulp op Afstand' naar Sensoor gegaan. Per 1januari 2015 koopt VNG die
hulp centraal in bij Sensoor. Op grond van het contract met VNG (looptijd twee jaar) en de
fusie per 1 januari 2015 met 7 regionale Sensoor stichtingen is er niet langer meer een
situatie van ernstige onzekerheid over de continuïteit danwel discontinuïteit. In de
jaarrekening 2013 was een stelselwijziging toegelicht omdat sprake was van (mogelijke)
discontinuïteit. Gezien de aard en de waarderingsgrondslagen van de balansposten had de
stelselwijziging geen financiële consequenties die in de jaarrekening verwerkt dienden te
worden. De aanpassing terug naar grondslagen gebaseerd op continuïteit heeft eveneens
geen invloed op het vermogen en resultaat.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q.
nominale waarden. Baten worden verantwoord in het jaar waarvoor zij zijn toegezegd; lasten
worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.
(IM)MATERIELE VASTE ACTIVA
De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder aftrek van
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de economische levensduur rekening
houdend met de restwaarde danwel lager realiseerbare waarde (de hoogste van de
bedrijfswaarde en opbrengstwaarde). Indien de verwachting omtrent de totale levensduur in
de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, wordt een schattingswijziging verantwoord.
In 2014 hebben in verband met de transitie naar een landelijke organisatie lOT investeringen
plaatsgevonden ten bedrage van ca. € 78.000. Ingebruikname hiervan heeft begin 2015
plaatsgevonden. Voor deze investeringen heeft Stichting Sensoor in 2014 een
transitievergoeding ontvangen van VWS. Deze investeringen zijn in 2014, na goedkeuring
door VWS, geheel ten laste van de staat van baten en lasten 2014 verantwoord.
VORDERINGEN
/
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een voorziing
voor ortinbaarheid.
M AC.EZ A R S
ACCOUNTANTS EN DE A TINGADVISEURS
Paardekooper Hoffman N.V.
Gewaarmerkt Wor identificatiedoeleinden
Stichting Sensoor
Utrecht
Sensoor
ECHTE AANDACHT
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING
BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserves worden gevormd uit vermogenscomponenten waar geen
bestedingsbeperking door derden op rust. Mutaties worden geboekt vanuit de
resultaatbestemming. Aan de vorming dan wel mutatie van een reserve ligt een
bestuursbesluit ten grondslag.
BESTEMMINGSFONDS EGALISATIERESERVE VWS
De mutatie in de egalisatiereserve geschiedt op basis van paragraaf 6 van de Kaderregeling
VWS Subsidies d.d. 28 april 2011. De mutatie wordt geboekt vanuit de resultaatbestemming.
Omdat de subsidierelatie met VWS per 31 december 2014 is beëindigd en de door VWS in
verband hiermee te bepalen vergoeding nog niet is vastgesteld, is het saldo egalisatiereserve
nog niet als kortlopende schuld verantwoord.
BATEN
Dit betreffen alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief toegezegde no
niet ontvangen bijdragen. Baten uit projecten betreffen het in het verslagjaar gerealiseerde deel
van de kosten, voor zover deze gedekt worden door subsidies of overige opbrengsten van
derden.
LASTEN
Lasten worden verantwoord op basis van verkrijgingsprijzen.
A R
cCÖUt1TA1T
S
TUGAOVISUS
Paardekoopr Hoffman N.V.
irrnrkt
16
Stichting Sensoor
Utrecht
Sensoor'ECHTE AANDACHT
KASSTROO MOVE RZI C HT
2013
€
2014
€
Resultaat
Afschrijvingen
Cash flow
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
8.492
-20.576
8.492
-20.576
10.156
-2.103
-50.179
98.624
-70.755
107.116
Netto kasstroom
Beginstand liquide middelen
-(UI bb
192.457
107.116
85.341
Eindstand liquide middelen
121.702
192.457
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
AZ A R S
a C C 0 U It YAîs IN
Maars Paardekooper Hoffman N.V.
Gewrmerkf '1'or
17
Stichting Sensoor
Utrecht
Se n s o o r
ECHTE AANDACHT
TOELICHTING
2013
€
2014
€
VORDERINGEN
13.801
10.214
Debiteuren
Een voorziening wegens oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te factureren bedragen
Vooruitbetaalde kosten
1.899
4.268
6.167
163
314
477
121.702
192.457
Liquide middelen
Banken
Z ARS
.COIJ NTAflTS
(I.A
TINGADVISIU 53
Paardekooper Hoffman N.V.
18
Gewaarrnert voor iHenti firntiedoeleindpin
Stichting Sensoor
Utrecht
Sensoor
ECHTE AANrJJc:HT
TOELICHTING
2013
€
2014
€
RESERVES EN FONDSEN
BESTEMMINGSRESERVE
44.891
-26.193
45.643
-752
18.698
44.891
Stand per 1januari
Resultaatbestemming boekjaar
36.718
5.617
27.474
9.244
Stand per 31 december
42.335
36.718
Stand per 1januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december
BESTEMMINGSFONDS EGA LISA TIERESERVE VWS
Met het beëindigen van de subsidierelatie met VWS eind 2014, is de mogelijkheid komen te
vervallen om de egalisatiereserve in mindering te brengen op de subsidieverlening van 2015. 0
grond van artikel 48 van de Kaderregeling VWS Subsidies heeft VWS het recht een vergoeding
te bepalen ter grootte van de aanwezige egalisatieserve. De minister kan de vergoeding op een
lager bedrag bepalen. Omdat de vergoeding nog niet is bepaald door VWS is deze nog niet als
kortlopende schuld in de jaarrekening 2014 verantwoord.
MAA K S
1,CCOUN T ANTS IN tIEWS
Maza
19
Gewaarmerkt v. o
CADV I SEU RS
Paardekooper Hoffman N.V.
flf2d(fl(1
Stichting Sensoor
Utrecht
Sensoor
ECHTE AANDACHT
TOELICHTING
2013
€
2014
€
KORTLOPENDE SCHULDEN
BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
Loonbelasting I pensioen
4.822
7.094
3.728
15.000
5.554
9.680
28.714
55.727
8.315
107.990
OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASS/VA
Vakantiegeld en -dagen
Accountantskosten
Advieskosten inzake transitie
Terugbetalingsverplichting subsidie VWS
Overige
-
-
15.370
34.098
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Huurverplichtingen
De stichting huurt per 15-12-2014 voor maximaal twee jaar de kantoorlocatie op Grote Spul
35 te Amersfoort voor 19.500 per jaar.
ARS
.CCOUHTAHTS EN BL
INGADVISUIS
-.
Paardehooper Hoffman N.V.
20
3wirrnerkt
r
Stichting Sensoor
Utrecht
Sensoor
ECHTE AANDACHT
TOELICHTING
Werkelijk
2014
€
Werkelijk
2013
€
Begroting
2014
€
CONTRIBUTIE LEDEN EN GIFTEN
Contributie leden
Giften
Bijdrage reorganisatie leden
65.431
21.845
45.650
3.735
12.000
37.300
61.385
42.300
87.276
636.762
-26.193
632.710
-
311.452
-8.315
610.569
632.710
303.137
-
5.000
-
SUBSIDIES VAN OVERHEDEN
Instellingssubsidie VWS
lnstellingssubsidie VWS (correctie 2013 resp. 2012)
Instellingssubsidie VWS
Bij brieven van 14 april 2014 met kenmerk SP/64969/2014, van 21 augustus met kenmerk
SP/66806/2014 en als laatste met SP/6802912014 d.d. 13 november 2014, heeft VWS inclusief de
OVA-bijstelling, de totale instellingssubsidie voor 2014 vastgesteld op € 636.762. Een bedrag van €
26.193 is terugbetaald aan VWS bij de vaststelling van de instellingssubsidie 2013 in 2014. Dit in
verband met een onderbesteding van de subsidie 2013.
thMAPARS
ACCOUNTANTS IN IJILA INGAOVIS(UkS
MazPaardekooper Hoffman N.V.
21
I
Gewaarmerkt v-r
Stichting Sensoor
Utrecht
Sensoor
HD
TOELICHTING
Werkelijk
2014
€
Werkelijk
2013
€
Begroting
2014
€
OVERIGE BATEN
Bereiken doelgroepen techniek
-
45.000
40.558
Landelijk nummer
50.759
Sensoor Nederland voert namens een aantal lokale Sensoor-organisaties de inkoop uit van telefonie-diensten.
Deze worden tegen inkoopprijs doorberekend. De lasten zijn verantwoord onder de directe lasten (techniek,
marketing en facilitering locale organisaties).
Bereiken doelgroepen marketing
-
160
Publiciteitsmateriaal
-
210
Faciliteren locale organisaties
1.570
3.060
2.371
150
7.151
11.500
2.125
1.680
3.470
6.405
2.381
16.061
47.869
56.500
67.030
Bijdrage professionalsdagen
Collectieve verzekering
Bijdrage basistraining
Bijdrage SPENcertificaten
Overige baten
2.000
1.500
-
Totaal overige baten:
M
,-"
1J
-
8.000
-
MAARS
f,CCOUNTANTS IN
LA
GADViSEU RS
Maza Paardekooper Hoffman N.V.
22
Gewaarmerkt v rr idenfhntiedoeleinden
Stichting Sensoor
Utrecht
(a)
Sensoor
ECHTE AANDACHT
TOELICHTING
Werkelijk
2014
€
Werkelijk
2013
€
Begroting
2014
€
LASTEN
Bereiken doelgroepen techniek
Bereiken doelgroepen marketing
Faciliteren locale organisaties
Stichting Ontwikkeling Sensoor
-
-
59.979
29.128
6.756
448.373
544.236
69.000
28.300
11.800
414.710
523.810
68.195
16.988
13.503
143.798
242.484
37.777
21.440
42.000
27.000
49.381
18.814
762
59.979
69.000
68.195
3.102
24.719
970
337
29.128
5.000
21.300
2.000
0
28.300
5.211
10.016
1.424
337
16.988
Directe kosten
Bereiken doelgroepen techniek
-
Telefoon
Landelijk nummer
Internethulp webhosting
Gegevensbeheer
Onderhoud
-
-
Bereiken doelgroepen marketing
-
Website
Communicatie-uitingen
Drukwerk folders
Jaarverslag
Telefoon
Kosten voor telefonie zijn ten opzichte van 2013 en begroting substantieel gedaald omdat steeds meer
vrijwilligers die ook thuis werken een VOIP-telefoon hebben gekregen waardoor er nauwelijks
doorverbind kosten zijn van het gedraaide locatienummer naar de vrijwilliger.
I
,
~101
kCCOU1TANT
23
Il
I.
-__
INGAOISU
M r Paardekooper Hoffman N.V.
Gewearmerkt ,rw nftdopiinden
Stichting Sensoor
Utrecht
Sensoor
ECHTE AANDACHT
TOELICHTING
Begroting
2014
€
Werkelijk
2014
€
Werkelijk
2013
€
Faciliteren locale organisaties
Deskundigheidsbe vordering
Uitgaven basistraining [CPION]
Professionalsdagen
2.539
2.517
10.000
9.910
1.818
Verzekeringen
Collectieve Verzekering
1.700
1.800
1.775
6.756
11.800
13.503
-
Het aantal trainingsmappen en certificaten is lager dan begroot omdat we zeer lang in onzekerheid hebben
verkeerd over onze toekomst. Dat heeft gevolgen gehad voor de werving van nieuwe vrijwilligers en dus op
het starten van nieuwe basistrainingen.
Stichting Ontwikkeling Sensoor
Transitiekosten SOS
414.710
448.373
- "-,l'. ~'
MA
143.798
A RS
~il~~:1,11i,
kcûUTA4l
N
aardekooper Hoffman N.V.
24
GewarrnerI1 irffr
Stichting Sensoor
Utrecht
Sensoor
ECHTE iCHUI.CHT
TOELICHTING
Werkelijk
2014
€
Werkelijk
2013
€
Begroting
2014
€
Operationele kosten
Personeelskosten
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Reiskosten WIW
Reis- en verblijfkosten
Ziekteverzuim ARBO
Deskundigheidsbevordering overig
Overig
106.798
91.928
13.386
107.000
12.651
9.809
3.660
1.091
3.669
600
22.998
2.500
500
2.500
500
30.000
10.952
3.497
422
2.289
851
17.057
147.141
143.000
154.517
1,6
1,4
Gemiddeld aantal werknemers (in FTE)
De overige personeelkosten bestaan uit kosten voor inhuur van medewerksters.
Huisvestingskosten
Huur
Overige huisvestingskosten
6.727
123
6.000
6.850
6.000
-
5.182
192
5.374
-4
I.CCÛUNTAN1
N e i[LAS I. A D VbSEU RS
Mazafs Paardekooper Hoffman N.V.
25
Gewaarmerkt v4or identatkdoelenden
Stichting Sensoor
Utrecht
Sensoor
ECHTE AANDACHT
TOELICHTING
Werkelijk
2014
€
Werkelijk
2013
€
Begroting
2014
€
Operationele kosten (vervolg)
Divers
Vergaderkosten
Bestuursaansprakelijkheidverzekering
Beëindiging activiteiten
IFOTES
Advieskosten
Administratiekosten
Accountantskosten controle jaarrekening
Accountantskosten controle subsidieverantwoordingen
Kantoorkosten
Lidmaatschappen I abonnementen
Ondertekening van de jaarrekening, d.d.
4.000
700
13.000
4.500
10.000
1.846
1.089
2.544
3.528
5.387
469
-
5.754
778
-
6.153
-
660
12.316
15.000
5.184
15.000
4.251
3.000
4.728
2.249
4.221
3.500
14.438
43.519
53.700
47.076
-
-2015
-
Mevrouw C. Larson, voorzitter
De heer J.J. Feenstra, vice-voorzitter
Mevrouw L. van Goor, penningmeester
Mevrouw A. Stallaert, secretaris
Mevrouw L. Sierkstra, lid
Mevrouw E. Koning, lid
De heer D. de Bruijn, lid
~MA4ARS
I.CCOUNTANTS EN
Maz s Paardekooper Hoffman N.V.
(3ewaarmerkt
26
MAZARS
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Sensoor
VERKLARING BETREFFENDE HET FINANCIEEL VERSLAG
Wij hebben het in dit rapport opgenomen financieel verslag 2014 van Stichting Sensoor te
Utrecht gecontroleerd. Dit financieel verslag bestaat uit de balans per 31 december 2014 en
de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel verslag dat het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het activiteitenverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJK Cl). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in het financieel verslag verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit
houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is ten slotte verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van het financieel
verslag en de naleving van wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen
aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het financieel verslag geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat het financieel verslag een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
ACCOUNTANTS - BELASTINGADVISEURS - MANAGEMENT CONSULTANTS
ORTELIUSLAAN
TEL:
1051
088 27 72 000
-
-
POSTBUS
FAX:
8118
-
3503 RC UTRECHT
030 28 80 799
-
[email protected]
MAZARS PAAROEKOOPER HOFFMAN N.V.
STATUTAIR GEVESTIGD TE
ROTTERDAM (KA ROTTERDAM NR. 24389296).
raxi i
MEM8ER.
GLOBAL ALLIASI:E OF
ISDEIEIIOFOI FIII1TS
MAZARS
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van relevante wet- en regelgeving, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het
bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van het financieel verslag.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
OORDEEL BETREFFENDE HET FINANCI EEL VERSLAG
Naar ons oordeel geeft het financieel verslag een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Sensoor per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJK Cl)
Utrecht, 12 mei 2015
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.
Stichting Sensoor
Utrecht
Sensoor 1 Vi E-. AfDf.C'Hï
Overige gegevens
Gebeurtenissen na balansdatum
Per 1 januari 2015 zijn zeven van de elf leden van Stichting Sensoor (voorheen Vereniging
Sensoor Nederland) met Stichting Sensoor gefuseerd.
Die leden zijn Sensoor Groningen/Drenthe, Sensoor Oost-Nederland, Sensoor Gelderland,
Sensoor West-Midden, Sensoor Zuid-Holland Noord, Sensoor Brabant en Telehulpverlening
Limburg.
Als gevolg van de fusie gaan de vermogens van deze zeven stichtingen onder algemene titel
over op Stichting Sensoor. Het vermogen van deze zeven stichtingen bedraagt per 1januari
2015 Ca. €1,2 mln., waarvan Ca. €675.000 door derden beklemd vernogen.
'
w'JJJ M A
L
CCOUN1ANY3
Pl
R s
ILA TI GADVISUI
Mazars paardekooper Hoffman N.V.
29
Gewaarmerkt vorJ idq nfif~r,!~ )*Jloeleinden
Stichting Sensoor
Utrecht
Sensoor
[CHÏE t[.M!.CHT
Bijlage: Stichting Ontwikkeling Sensoor
Baten
Omschrijving
Realisatie
Begroting
Subsidie VWS
Restitutie subsidie 2013 voor transitie
Bijdrage reorganisatie leden
416.126
-26.193
12.000
414.710
TOTAAL
401.933
419.710
-
5.000
Lasten
Omschrijving
Realisatie
Begroting
Projectleiding
Juridisch advies
Accountant
Bestuur
Vergaderkosten
Communicatie
Externe inzet
ICT
Plaatsingen
210.361
71.859
7.168
29.384
4.550
10.050
3.993
87.755
23.253
183.710
44.480
30.260
21.960
8.000
10.000
26.700
65.000
24.600
TOTAAL
448.373
414.710
Baten -I- lasten
-46.440
5.000
Toelichting grotere begrotingsverschillen
De post Projectleiding is hoger dan oorspronkelijk begroot ag.v. de onverwachte
begeleidingskosten inzake de aanbesteding.
Juridisch advies is hoger dan begroot door advisering over beeindiging arbeidsovereenkomsten en het vormgeven van de nieuwe Organisatie.
De ICT-kosten zijn hoger dan begroot doordat de werkelijke transitiekosten inzake lOT hoger
uitvielen. Hier staat ook een hogere bijdrage reorganisatie vanuit de leden tegenover van € 7.000.
30
MAARS
S
,
ACCOUNTANTS EN BEl. TINGADVISEURS
rs Paardekooper Hoffman N.V.
Gewaarmerkt 4joor identificatiedoeleinden

Vergelijkbare documenten