B-mine is op kruissnelheid - Zwemclub De Beringse Tuimelaars

Commentaren

Transcriptie

B-mine is op kruissnelheid - Zwemclub De Beringse Tuimelaars
LI
26 HET NIEUWS UIT UW STREEK
DONDERDAG 27 MAART 2014 HET NIEUWSBLAD
[email protected]
Be­Mine is op kruissnelheid
Woonzorgcentrum is na bouw van
zwembad al tweede grote project
Het project Be­Mine in Beringen is op kruissnel­
heid, zo bleek gisteren bij de eerstesteenlegging
van het woonzorgcentrum. Het volledige project
is goed voor 150 miljoen euro en 500 jobs, exact
25 jaar na de sluiting van de mijn van Beringen.
PAUL VAN MOLL
BERINGEN De plannen
voor de herbestemming van de
mijnsite krijgen vorm. Als ge­
volg van een heroriëntering in
2013 werd een aangepast mas­
terplan voor Be­Mine uitgete­
kend. Na de bouw van het re­
creatiezwembad, dat in juni dit
jaar open gaat, moet woon­
zorgcentrum Residentie
Sporenpark het tweede grote
project worden.
,,
KOEN NULENS
Directeur Be­Mine
Het mijnterrein wordt
een vrijetijdssite
Het voormalige Houtpark
heeft ondertussen een meta­
morfose ondergaan na de aan­
leg van wegen, fietspaden en
infrastructuur voor de ontslui­
ting. Het centrale Sporenpark,
verwijzend naar de sporen­
bundels voor de mijn, wordt
een ontmoetingsplaats voor
bewoners en recreanten. Be­
Mine is ook al gestart met het
eerste woonproject: een reeks
van twaalf appartementen –
Urban Villa’s – wordt vanaf
april te koop aangeboden. Ook
de toeristisch­recreatieve be­
stemming is in volle ontwikke­
ling: na de opening van het
vernieuwde Mijnmuseum in
2012 en het toeristisch onthaal
van de stad Beringen in 2013
NEEROETEREN
Fietsster gewond
bij aanrijding
De 66­jarige fietsster E.T. liep
woensdagvoormiddag ver­
wondingen op bij een botsing
met een wagen op de Maasei­
kerlaan in Neeroeteren. Auto­
mobiliste A.J. (52) wilde om
9.30 uur met haar auto vanuit
de Misweg rechts de Maasei­
kerlaan indraaien en merkte
daarbij de 66­jarige fietsster,
die over het fietspad kwam
aangereden, niet op. Er volgde
een aanrijding en E.T. kwam
ten val. Ze liep lichte verwon­
dingen op en een ambulance
moest ter plaatse komen. (ppn)
HASSELT
Meubilair van
bedrijf gestolen
Dieven pleegden dinsdag­
nacht een inbraak bij een
opent Mijn Zwemparadijs bin­
nenkort de deuren.
Uniek duikcentrum
Eén van de blikvangers wordt
Duikcentrum Todi in de voor­
malige ‘indikkers’. ‘Het gaat
om een uniek concept van
duikbeleving in verwarmd wa­
ter tussen subtropische zoet­
watervissen en vegetatie, met
duik­ en snorkeltrajecten’, zegt
Koen Nulens, directeur van
Be­Mine. ‘De wandelaar of
fietser kan via een buitentrap
een kijkje nemen. Het duik­
centrum moet eind 2015 de
deuren openen en zal van de
mijnsite een vrijetijdssite ma­
ken, samen met Mijn Zwempa­
radijs, de Avonturenberg, het
klimcentrum in de koeltorens
en het Mijnmuseum. In augus­
tus vorig jaar kregen we de so­
cio­economische vergunning
voor 15.000 vierkante meter
winkelruimte. Het wordt een
cluster van een twintigtal win­
kels, rond een ruime centrale
parking. In het voormalige di­
rectiegebouw komt 1.500 vier­
kante meter kantoorruimte
vrij.’
De herbestemming van de
mijnsite loopt over tien jaar,
met een gefaseerde ontwikke­
ling. ‘Voor dit jaar staan nog op
het programma: het zwembad
met wegen en parking, de in­
frastructuur op het Houtpark
bedrijf in de Kolmenstraat.
De daders gingen ervandoor
met het meubilair. Ze stalen
tafels en stoelen. (ppn)
MAASEIK
Bromfietser
lichtgewond
Bromfietser M.K. (17) raakte
gisteren om 8 uur betrokken
bij een aanrijding met een
wagen op het kruispunt
Maastrichtersteenweg­Sta­
tionstraat. De bromfietser
was lichtgewond. (ppn)
ALKEN
Gewonden bij
kop­staartbotsing
Bij een kop­staartbotsing op
de Steenweg vielen gisteren
om 14 uur twee gewonden.
Het gaat om Francine L. (67)
uit Sint­Truiden en stadsge­
noot Alphonsus A. (82). (ppn)
Het Be­Mine masterplan. Foto: if
Residentie Sporenpark uit de startblokken
Maurice Webers, Ingrid Lieten
en Jo Vandeurzen. Foto: pbvm
en de restauratie van de koel­
torens. Volgend jaar moet het
retailpark open gaan en het
woonzorgcentrum, en worden
de Urban Villa’s opgeleverd. In
2016 volgen het duikcentrum
en de Avonturenberg op de
terril. In 2017 wordt het
erfgoedbelevingstraject uitge­
werkt en van nu tot 2020 staat
de bouw van de woningen op
het Houtpark op het program­
ma.’
De ruwbouw van het rusthuis is al bijna klaar. Foto: pbvm
Gisteren werd de eerste steen ge­
legd – al is de ruwbouw bijna klaar
– van Residentie Sporenpark, het
woonzorgcentrum op Be­Mine.
Medio 2015 zouden de eerste resi­
denten hun intrek kunnen nemen.
De gedenkplaat werd onthuld door
vice­minister­president Ingrid Lie­
ten, Vlaams minister van Welzijn Jo
Vandeurzen en burgemeester
Maurice Webers. Het woonzorg­
centrum telt 104 wooneenheden,
met een beschermde afdeling voor
30 demente bejaarden. Verder is
er een kortverblijf voor 6 residen­
ten en zijn er 17 assistentiewonin­
gen voor zelfstandige bejaarden.
Residentie Sporenpark behoort
tot de Senior Living Group, een
grote Belgische speler in de sector
van de residentiële ouderenzorg.
Met de eerste steenlegging van
het woonzorgcentrum wordt de
start gegeven voor het residenti­
eel woonproject op het voormali­
ge Houtpark van de mijn. (pbvm)
Vakbonden bij TC Ham eisen duidelijkheid
HAM De onderhandelingen
tussen vakbonden en direc­
tie bij Tessenderlo Chemie
over het sociaal plan, zijn
opgeschort. Pas over een
week worden ze hervat.
Vakbondsman Rob Urbain
(ABVV) betreurt de gang van za­
ken, maar vindt de opschorting
onvermijdelijk: ‘We stonden
dicht bij de streep, maar er ble­
ven punten die niet uitgeklaard
waren sinds het ontwerpakkoord
van november. Van alle projec­
ten die waren voorgesteld en die
voor werkgelegenheid moesten
zorgen, is er nog altijd niets in
huis gekomen. Het bedrijf maakt
momenteel winst en dat komt
ook omdat er niet meer geïnves­
teerd wordt.’
De vakbonden verwachten con­
crete, realistische voorstellen
van de directie om met 86 men­
sen minder toch veilig te werken.
Ze krijgt daarvoor een week de
tijd. De vakbonden geven toe dat
de directie constructief mee­
werkt aan een aantal voorstellen,
zoals arbeidsherverdelende
maatregelen en vrijwillig ver­
trek. Discussiepunten blijven
echter de SWT­regeling – het
vroegere brugpensioen – die veel
voordeliger blijkt voor bedien­
den dan voor arbeiders. Verder is
het nog altijd niet duidelijk hoe
er kan gewerkt worden met veel
minder werknemers, een discus­
sie die al een half jaar aansleept.
Na het drie weken durende con­
flict eind vorig jaar werden de
onderhandelingen half december
hervat. In het protocolakkoord
werd afgesproken dat het aantal
ontslagen zou worden terugge­
bracht van 134 tot 86 arbeiders.
Via de SWT­regeling en een
nieuw ploegensysteem zou het
aantal naakte ontslagen zelfs tot
twintig worden herleid. Boven­
Acties zoals eind vorig jaar zijn
er nog niet, maar een akkoord is
er evenmin. Foto: pbvm
dien was er de afspraak dat er
onderhandelingen zouden wor­
den opgestart om het aantal ont­
slagen eventueel nog verder te
beperken tot nul. Voorlopig is er
volgens de vakbonden echter nog
geen resultaat geboekt op dat
vlak. Bedoeling was een akkoord
te hebben in januari. (pbvm)

Vergelijkbare documenten

Nieuwsbrief februari 2015 - Be-mine

Nieuwsbrief februari 2015 - Be-mine opent Mijn Zwemparadijs bin­ nenkort de deuren.

Nadere informatie