Verslag ALV 2016 - Norger Tennis Vereniging

Commentaren

Transcriptie

Verslag ALV 2016 - Norger Tennis Vereniging
Notulen Algemene Ledenvergadering 15-03-2016
Aanwezig: Truus Hilverda, Henk Snijders, Bart Groot, Geja Hindriks, Machiel Huizenga,
Henk Mennega, Harriët Venema, Loes v.d. Vet, Jannie Veninga, Peter v.d. Vet, Jarko
Nieweg, Renske Bouwhuis, Marlies Zijlstra, Anja v.d. Heide, Pim de Sain, Greetje Eggens,
Frits Muller, Geeuwke v.d. Harst, Sandra Camijn, Bram Poortman, Rob van Wolde, Winand
Hannema, Astrid Steenbergen, Philip Otto, Annelies Dijkstra, Peter Blansjaar, Martine
Blansjaar, Richard Giezen, Henk Scheltens, Gerbrand Wijers, Karen Wijers, Bertus van
Engelenhoven, Edwin Bouwhuis, Roelof Smilda (voorzitter) en Linda Hunze (secretaris).
Afwezig met kennisgeving: Albert Nieuwenhuis, Engelien Sipkens, Annemiek v.d. Berg,
Erik v.d. Berg, Renske v.d. Meer, Wilma Bolhuis, Trienke v.d. Harst, Ina Tjoelker, Nicole
Schölvinck, Nienke v. Vondel, Wilma Smeenge, Roelof Smeenge.
1. Opening
Roelof Smilda opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom.
2. Mededelingen
 Roelof meldt dat er vanavond twee nieuwe bestuursleden aanwezig zijn.
 Roelof biedt de aanwezigen twee koffie plus borrel namens de club aan.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Verslag ALV 2015
Het verslag van de ALV 2015 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.
5. Financieel verslag 2015
De penningmeester (Gerbrand Wijers) licht het financiële jaarverslag toe.
6. Verslag en benoeming kascommissie
Bart Groot en Pim de Sain complimenteren Gerbrand met de administratie; de boekhouding
zag er prima uit. De kascommissie wordt bedankt. Bart stopt; Bas van Esch heeft zich bereid
verklaard zitting te nemen in de kascommissie.
Ook Jarko Nieweg complimenteert de penningmeester: het financieel verslag is op een
goede manier weergegeven en de debiteuren staan bijna op nul.
De ALV verleent de penningmeester decharge.
7. Jaarverslagen bestuur/commissies
De jaarverslagen van de verschillende commissies staan op de website en waren in het
clubhuis in te zien; om deze reden wordt enkel verslag gedaan van de bijzonderheden die
niet vermeld stonden in deze verslagen.
Jaarverslag Barcommissie
Edwin Bouwhuis licht het jaarverslag van de Barcommissie toe.
 Edwin attendeert de aanwezigen op het barrooster voor 2016.
 De Barcommissie is op zoek naar versterking (gelet op de samenstelling van de
huidige commissie bij voorkeur een vrouwelijk lid).
Commissie Commerciële Zaken
Richard Giezen licht de activiteiten op het gebied van sponsering toe.
 Doelstelling voor 2016 is 10.000 euro aan sponsorgelden realiseren.
 Weet je iemand die de NTV wil sponseren (in geld of in de vorm van goederen):
neem dan even contact op met Richard.
Jeugdcommissie
Karen Wijers geeft een toelichting. Er zijn op dit moment 55 jeugdspelers en we krijgen
vermoedelijk ook de komende tijd te maken met een dalend aantal kinderen. Oorzaak: er zijn
minder kinderen en iedereen vist in dezelfde vijver. Veel oudere jeugd vertrekt na de
Middelbare school i.v.m. studie. Er wordt gestreefd om ook samen met andere
tennisverenigingen maar ook samen met andere verenigingen in Norg activiteiten te
organiseren.
Martine Blansjaar vraagt zich af of het vertrek van veel jeugdige spelers niet mee gaat vallen
aangezien veel jeugd tegenwoordig niet of niet direct op kamers gaat. Er zijn nu relatief
weinig leden tussen de 18-30 jaar bij de vereniging.
Karen geeft aan dat de jeugd natuurlijk van harte welkom is bij de clubkampioenschappen en
dat ook in de competitie nadrukkelijk wordt gekeken naar jeugdige spelers.
De voorzitter geeft aan dat we dit onderwerp nog eens onder de loep gaan nemen.
Onderhoudscommissie
Henk Scheltens licht het verslag van de Onderhoudscommissie toe. Hij bedankt alle mensen
die de commissie het afgelopen jaar hebben geholpen. Voor 1 april 2016 zal de beschoeiing
gereed zijn.
Technische Commissie
Bertus van Engelenhoven licht het verslag van de commissie toe. Hij verwelkomt Marlies
Zijlstra binnen zijn commissie. De speerpunten voor 2015 worden in 2016 verder opgepakt.
8. Mutaties bestuur en commissies
Astrid Steenbergen en Martine Blansjaar worden van harte bedankt voor hun enorme inzet
voor de vereniging. Ook Nel van Doesum wordt bedankt voor haar inspanningen als
gastvrouw voor de NTV.
Gerbrand Wijers is herkiesbaar en wordt opnieuw voor een periode van drie jaar benoemd.
Edwin Bouwhuis wordt benoemd als voorzitter van de Barcommissie en Linda Hunze wordt
aangesteld als secretaris.
9. Competitie en toernooiagenda
Bertus van Engelenhoven geeft uitleg over de diverse activiteiten, clubkampioenschappen en
de competitie voor het nieuwe seizoen.
Bram Poortman mist het 55+ toernooi; Bertus geeft aan dit nu het senior plus event is
geworden en wel op maandag 5 september bij de NTV.
Jarko Nieweg vraagt aandacht voor de planning van de toernooien: een groot deel van het
ledenbestand van de NTV is al wat ouder en deze mensen zijn vaak buiten het hoogseizoen
met vakantie terwijl de toernooien voor hen dan juist gepland staan. Bertus geeft aan dat er
weinig ‘rek’ is in de planning, ook vanwege de voorgeschreven competitiedagen.
Roelof geeft aan dat het bestuur dit punt nog eens gaat bekijken.
Peter Blansjaar geeft aan dat hij graag een foto van alle teams die meedoen aan de
competitie op de website wil plaatsen, dus maak een foto van je team!
Greetje Eggens merkt op dat het 50+ toernooi overdag is (maandag), terwijl er dan veel
mensen werken.
Rob van Wolde deelt mede dat, gelet op de banen, ‘Maak kennis met tennis’ nog niet op 22
maart kan plaatsvinden.
10. Contract Tennis School Norg (TSN)
Het contract met de TSN loop op 1 april 2016 af. De evaluatie was positief en de NTV wil
graag het contract verlengen met drie jaar.
Philip Otto geeft aan dat er veel verbetering is v.w.b. de baanbezetting maar dat het door de
lessen ’s avonds nog vaak lastig is om door de week een potje te tennissen tussen 19.3021.00 uur. De voorzitter neemt dit punt mee. Jarko Nieweg wil graag weten hoe de back-up
van Winand geregeld is. Winand geeft aan dat dit geregeld is met andere verenigingen.
Bovendien gaan vanaf september twee ‘trainers in opleiding’ stage lopen bij de TSN. Winand
blijft het leeuwenaandeel van de lessen verzorgen.
De ALV is akkoord met een verlenging van het contract met de TSN voor drie jaar; het
contract wordt in de vergadering getekend door Winand, Roelof en Gerbrand.
11. Clubkoers
Roelof vertelt de vergadering over de plannen van de NTV voor dit jaar.





Communicatie; het streven is om de communicatie nog verder te verbeteren (website,
Facebook, overzicht van de baanbezetting, enzovoort). Peter Blansjaar wordt
bedankt voor zijn inspanningen voor de website van de NTV.
Minibaan; de minibaan komt er dit jaar in ieder geval nog niet. NTV heeft het geld niet
(zo’n 25.000 euro) en wil de minibaan gaan bekostigen met sponsorgelden.
De Gemeente heeft ook een bijdrage toegezegd.
Peter Blansjaar merkt op dat de kosten van zo’n minibaan zich niet lijken te
verhouden met een overkapping voor bijvoorbeeld de tafeltennistafel. Roelof geeft
aan dat we op dit moment geen geld hebben voor een overkapping; wellicht is dit ook
door sponsoring te realiseren.
Roelof stelt voor 2016 een renovatie van het dak van het clubhuis voor. Het dak is
aan vervanging toe (kosten ongeveer 10.000 euro). Of het dak al dan niet geïsoleerd
wordt, hangt af van de energiescan die we laten uitvoeren.
Henk Snijders vraagt of er meerdere offertes bekeken zijn. Dat is het geval.
De ALV gaat akkoord met een renovatie van het dak.
Bart Groot vraagt waarom dan niet gelijktijdig de overkapping meenemen?
Roelof geeft aan dat we veel wensen hebben maar een beperkt budget.
Roelof stelt aan de vergadering een contributieverhoging voor met 5,00 euro voor
senioren en 2,50 voor junioren. Hij motiveert het voorstel als volgt:
De contributie is al jaren hetzelfde; wij willen graag laagdrempelig blijven en dit kan
onder andere door onze goedkope wijze van baanonderhoud. We moeten echter
voorkomen dat we ‘interen’ en nergens meer geld voor hebben. Onze contributie is
ook erg laag vergeleken met andere tennisverenigingen. De afdracht aan de bond is
ook verhoogd. De ALV gaat akkoord met een verhoging van de contributie met 5,euro voor senioren en 2,50 voor junioren. De ALV stelt voor om de hoogte van de
contributie jaarlijks te indexeren.
Ledenwerving en -behoud. Het bestuur wil, ook in het licht van bovengenoemde
punten, graag meer leden werven bij de NTV (doelstelling 350 leden in 2016). Met
de slogan “Ik neem je mee” wil het bestuur aan alle leden vragen om leden te
werven. Deze leden komen in aanmerking voor een welkomst/kennismakingspakket
en degene die een lid werft krijgt een consumptiebon van 15,- euro. Met meer leden
kunnen we meer doen en dit is ons aller verantwoordelijkheid! Voor meer informatie
over dit onderwerp wordt verwezen naar de Insait 2016.
12. Begroting 2016
Gerbrand licht de begroting toe. Deze is gemaakt op basis van het ledenaantal per 01-012016. De contributieverhoging is meegenomen.
13. Rondvraag
Henk Scheltens meldt dat op dit moment de banen gereed worden gemaakt voor het nieuwe
seizoen.
14. Sluiting
Roelof bedankt alle aanwezigen voor hun komst en constructieve inbreng. Roelof bedankt
verder alle commissies en andere vrijwilligers die de NTV, op welke manier dan ook, helpen.