Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B03c, b en a

Commentaren

Transcriptie

Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B03c, b en a
 Versie B03e d.d. 24 januari 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk kort na de vorige update een nieuwe versie uit te brengen. Excuses voor het ongemak. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B03 a, b, en c). CASH Financieel Aanmaken OB aangifte (B03e) Bij het aanmaken van de OB aangifte voor 2012 wordt, door de btw‐verhoging van 19 naar 21%, gemeld dat de afronding hoger is dan 25 euro, met als gevolg dat de aangifte automatisch wordt gecorrigeerd. De belastingdienst stelt echter dat zowel 19% als 21% op vraag 1a terecht dienen te komen. Deze controle en correctie zullen alléén voor 2012 worden onderdrukt. Privégebruik berekening OB (B03e) Over 2012 werd geen berekening gemaakt. Dit is verholpen. Dagboek‐ en grootboekoverzicht (B03e) Als gekozen wordt voor een omschrijving van alle regels, worden de lege regels voortaan overgeslagen. Aanmaanrobot (B03d) De aanmaningen vanuit de aanmaanrobot worden nu ook met de bloklay‐out ondersteund. CASH Handel Overzicht verkooporders (B03d) Het overzicht van verkooporders dat vanuit de verkooporderkop wordt opgevraagd, houdt weer rekening met de status van de verkooporder. Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B03c, b en a  Pagina 1 van 1 Versie B03c d.d. 10 januari 2013
NIEUW: Controle op spookfacturen
Bij het maken van een 'Betaalopdracht binnenland' wordt voortaan gecontroleerd of er 'besmette'
banknummers bijzitten, zoals bekend op de website http://www.fraudemeldpunt.nl/ van het
Steunpunt Acquisitiefraude. Als deze zijn geselecteerd bij het betaaladvies, volgt een waarschuwing
en de mogelijkheid om de betaling over te slaan.
NIEUW: Verwijderen Audit-records
Deze nieuwe functie is gemaakt om Audit-records tot een bepaalde datum op te schonen. De functie
is aanwezig in menu Financieel → Diversen.
CASH Financieel
Vorige boekregels van deze relatie
De sortering op de kolom Datum wordt voortaan juist gesorteerd.
Aangifte OB/ICP
De jaaraangifte houdt rekening met 19% en 21%. Indien u een jaaraangifte gebruikt dan is het
noodzakelijk dat u deze versie daarvoor gebruikt.
Om ook in 2013 aangifte te kunnen doen voor de omzetbelasting (OB-aangifte) en voor
intracommunautaire prestaties (ICP), is de taxonomie voor 2013 opgenomen.
NB. Het is vanaf 2013 niet meer mogelijk om voor het einde van een tijdvak aangifte te doen van de
OB en de ICP.
Resultaat per kwartaal
Indien de administratie is opgesteld in 13 periodes, wordt voortaan geteld op basis van de maand uit
de boekdatum. Bij transitorische posten wordt deze datum als volgt bepaald: Bij vooruitboekingen de
eerste dag van de opgegeven transitorische periode. Bij achteruitboekingen de laatste dag van de
opgegeven transitorische periode.
Telling dagboekmutaties
De mutaties van worden nu per maand juist gepresenteerd.
Pagina 1 van 11
Versie B03c d.d. 10 januari 2013
Bedrijfsgegevens bij bloklay-out
De bedrijfsgegevens uit de huisstijl worden nu correct meegenomen.
Bij de bedrijfsgegevens kan u gekozen worden om ook het eigen OB-nummer te kunnen afdrukken. Dit
nummer wordt dan overgenomen zoals is ingevuld bij de OB-parameters.
De aanhef 'Geachte heer, mevrouw' werd niet correct vertaald bij buitenlandse aanmaningen.
WKR-overzicht
De bijtelling van de btw rekende altijd met 21%. Voor posten eerder in 2012 had dat 19% moeten zijn.
Met ingang van 2013 is het percentage verhoogd naar 1,5% .
Extra opties formulierveld
Eenmaal aangemaakt door middel van F4 Extra kon dit niet helemaal leeggemaakt worden: de
fontgrootte houdt een waarde. Daardoor bleef in de kolom F4 ook 'Ja' staan. Met shiftF1/prullenbakje kan nu alles worden verwijderd.
CASH Facturering
Controle op achtergrond.jpg
Er is een controle ingebouwd op de aanwezigheid van de ingestelde achtergrond.jpg op het moment
dat er een factuur wordt afgedrukt / verzonden.
Adobe-tekst bij vreemde taal.
Als bij de facturering gekozen wordt voor de 'Adobe-tekst' wordt deze bij een relatie met een taalcode
voortaan altijd in het Engels weergegeven. Tevens wordt de Nederlandse 'UBL-tekst' onderdrukt bij
een relatie met een taalcode.
Positionering achtergrond bij formulieren
De positionering van de achtergrond.jpg in CASHWeb is verbeterd. Dit geldt zowel voor de regel- als
de bloklay-outs.
Pagina 2 van 11
Versie B03c d.d. 10 januari 2013
CASH Consolidatie
Benchmark
De volgende punten zijn gewijzigd/toegevoegd:

Percentages worden met 1 decimaal getoond

Extra vinkje voor output direct naar de printer in A4-formaat

Extra vinkje voor het verzenden van de output naar het e-mailadres van de vestiging. Als deze
niet is ingevuld wordt de output van die vestiging naar de printer gestuurd.
CASH Handel
Overzicht verkooporders
Op dit overzicht worden nu ook verkooporderkoppen zonder orderregels getoond, indien deze functie
buiten een menu om (bijvoorbeeld vanuit een verkooporder) wordt opgestart. Dit om een
verkooporder zonder regels te kunnen selecteren.
Verwerk inkoopfactuur met afwijkend factuurbedrag
Bij het verwerken van een inkoopfactuurregel waarvan het aantal in decimalen lager is dan het aantal
in de goederenontvangst, dan wordt de herberekende Goederenontvangst-waarde van de 2de
deelfactuur nu juist berekend.
Muteren inkooporder eenmalig artikel
Als hier een andere leverancier wordt gekozen, dan is er nu de mogelijkheid om deze direct op te
slaan bij het eenmalige artikel, zodat de volgende inkooporder meteen de juiste leverancier toont.
Kopieer samenstelling/onderdelen
Indien een samenstelling wordt gekozen waarvan de onderdelen moeten worden gekopieerd dan
blijft de cursor nu staan op de vraag: Onderdelen verwijderen/bewaren, zodat hier een keuze uit kan
worden gemaakt.
Verwerken offerte
Bij de verwerking van een offerte naar verkooporder, wordt voortaan rekening gehouden met
eventuele magazijnvoorraden.
Pagina 3 van 11
Versie B03c d.d. 10 januari 2013
Onderhoud inkoopfactuurregels
De Extra teksten van een inkooporder/-inkoopfactuur worden voortaan in alle gevallen getoond.
Verkooporderregels
Er wordt voortaan bij het verwijderen van een geïmporteerde verkooporderregel met een Eenmalig
artikel geen inkooporder aangemaakt.
Verkoopprijslijst
De naam van de klant wordt nu achter het relatienummer getoond.
Afdrukken verkoopformulier
De PDF die als kopie wordt opgeslagen kan voortaan ook in het boekstuk worden opgevraagd. .
Afdrukken assemblageopdracht
Bij een assemblageopdracht met onderdelen vanuit een submagazijn wordt element %TECHN gevuld
met de actuele voorraad van het submagazijn.
Offerteregel met omrekenfactor
Het gebruik van een omrekenfactor is nu ook geactiveerd tijdens de invoer van een offerteregel.
Verkooporder gereed melden vanaf de verkooporderkop.
Bij gereed melden vanaf de kop van de verkooporder is de berekening van de vrije voorraad gelijk
gemaakt met de berekening in de verkooporderregel. De versnelde berekening zonder economische
voorraad is vervallen.
Verwijder koppelverkoop per artikel
Vanaf februari 2013 vervalt de verwijderingsbijdrage op witgoed. Als u de extra verkooporderregels
maakt via koppelverkoop, kunt u deze koppelregels verwijderen per artikelcode. Kies in submenu
Diversen de verwijderfunctie Koppelregels.
Pagina 4 van 11
Versie B03c d.d. 10 januari 2013
CASH Productie
Urenhistorie (productie)
Bij dit overzicht wordt de kolom medewerker voortaan correct geëxporteerd naar Excel. Dit gebeurd
ook als gekozen is voor ‘Dag’ en ‘Smal’.
Selectie inkooporder vanuit productiedossier
Er is een controle toegevoegd op het aantal inkooporderregels per dossiernummer.
Indien meer dan 100 inkooporders worden geselecteerd dan komt hier een melding van.
Gebruik dan de functie ‘Bereken besteladvies’ of herhaal de functie vanuit het dossier.
CASH Service & Onderhoud
Aanmaken facturen vanuit contract
Naar aanleiding van het gewijzigde hoge Btw-tarief van 19% naar 21%, is een Naheffing op
onderhoudsfacturen vanuit een servicecontract mogelijk gemaakt. Dit is alleen mogelijk in combinatie
met functie Na te factureren btw 2012. Zie voor meer uitleg de helptekst.
Hierna volgt de Readme van de eerdere update B03b en B03a 
Pagina 5 van 11
Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay‐out!
In het scherm ‘Formulier Algemeen’ is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay‐out een vaste printer kan worden opgegeven voor het formulier.
Elementcode TOTIN in blok lay‐out Deze elementcode wordt voortaan met komma afgedrukt. Overzicht formulieren Als een nieuwe formuliercode met een ‘Z’ begint, wordt voortaan het juiste overzicht getoond. Tevens is de indeling gewijzigd, zodat de groepen beter gescheiden zijn. Onderhoud dagboeken Bij een dagboek met eigenschap ‘E ‐ Eindsaldo controle per boekstuk’ kon annuleer worden aangeklikt bij het ingeven van het eindsaldo. De annuleer button is daarom niet meer aanwezig. Inlezen bankafschriften Bij het inlezen van MT940 van de ING met meerdere bankrekeningen worden nu de juiste dagboeken geselecteerd voor het importeren van de mutaties. Resultaat per week / Resultaat per kwartaal In het Bedrijfsresultaat werd het totaal van Diverse Lasten niet meegeteld. Tevens worden in beide overzichten de grootboekrekeningen van de soort '6' (niet fiscaal) niet meer meegeteld in het NETTO RESULTAAT, want na het wegboeken van het resultaat is het resultaat immers nihil. OB‐aangifte  Bij het aanmaken van een OB‐aangifte voor 2012 met de instelling ‘Tijdvak Boekjaarkwartaal of Jaar’, wordt door de tussentijdse btw verhoging van 19 naar 21 procent ten onrechte gemeld dat de afronding hoger is dan 25 euro. Deze controle zal alléén voor 2012 worden onderdrukt.  Bij het insturen van een aangifte kon het voorkomen dat het telefoonnummer niet was ingevuld, maar wel in de rapportage naar de uitvragende partij (de Belastingdienst) werd opgenomen. Pagina 6 van 11 Versie B03b d.d. 13 november 2012 Hierdoor ontstond uitval van het bericht, met andere woorden : de aangifte werd niet geaccepteerd! ICP aangifte Bij het aanmaken van een ICP aangifte wordt geen foutmelding meer gegeven indien bij een relatie (die niet in de aangifte aanwezig was) een foutieve ISO‐landcode aanwezig was. CASH Facturering & CASH Projecten Overzicht factuur Na selectie wordt de gekozen factuur op het scherm getoond. De btw van de factuurregels inclusief btw wordt voortaan juist in het overzicht getoond. Afdrukken facturen Indien meerdere referenties op een factuur in het geding waren, werd alleen de eerste in de body afgedrukt en daarna telkens herhaald. Afdrukken kopiefactuur projecten Op de kopie projectfactuur worden nu de historische 'vaste teksten' overgenomen voor het afdrukken van de kopiefactuur CASH Handel Verkooporderregels Voortaan is een deellevering van een artikel met verkoopeenheid 5 (lengte) ook mogelijk. Kortingen per artikelgroep Het relatienummer werd nu op dit overzicht juist vermeld. Klachtenstatistiek Op dit overzicht de kolommen 'Gekeurd' en 'Afgekeurd' voortaan achterwege gelaten.
Pagina 7 van 11 Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Productie Inkoopselectie productiedossier De standaardwaarde van het veld Leverdatum blijft nu ongewijzigd. Was alleen van toepassing bij regelselectiecode J. Onderhoud Inkoopfactuur/Inkoopfactuurkosten (melding 8777) B03b Het doorbelasten van inkoopkosten naar een dossiernummer is weer geactiveerd. Hieronder volgt nog de Readme van de eerdere update B03a  Pagina 8 van 11 Versie B03a d.d. 19 oktober 2012 CASH Financieel Overzicht openstaande facturen (historie), Aanmaningen, Ouderdomsanalyse, Ouderdomsanalyse + In deze overzichten wordt voortaan rekening gehouden met de afwijkende betaaldagen, die zijn vastgelegd bij de boeking. Specificatie subadministratie Alle kenmerken die een saldo binnen de geselecteerde periode hebben, worden nu op de specificatie getoond. Omcoderen OB‐codes Periodieke factuurregels zonder artikelcode (tekstregels) worden nu ook omgecodeerd van btw‐code Hoog naar btw‐code Overig en omgekeerd. Aanmaken OB‐aangifte Bij de OB‐aangifte wordt de omzetbelasting belast met 0%, aangegeven in de rapportage via Digipoort. Inlezen bankafschriften Bij het inlezen van MT940/MT950‐bestanden van de Deutsche Bank wordt ook het bankrekeningnummer van de relatie vastgesteld. Het is belangrijk dat bij de Deutsche Bank gekozen wordt voor formaat MT940/MT950, zie onderstaand overzicht. Pagina 9 van 11 Versie B03a d.d. 19 oktober 2012 Aanmanen  Als gekozen wordt voor optie 2: alle openstaande posten, dan worden de rekeningoverzichten nu ook gemaild als er geen vervallen posten zijn.  Indien bij een relatie de rubriek Aanhef is ingevuld, wordt de aanhef nu op de aanmaning afgedrukt met Elementcode V127.  Indien er een bankbetaling op een onbekend factuurnummer aanwezig is, wordt voortaan de rente op de aanmaning juist berekend.  Bij de lay‐outs volgens de blokmethode worden nu het relatienummer en de eventuele berekende rente en aanmaningskosten afgedrukt. Import relaties Bij het inlezen van relaties vanuit een Excel bestandsformaat of komma gescheiden CSV bestandsformaat, wordt voortaan ook het e‐mailadres van de relatie verwerkt. CASH Facturering & CASH Projecten Na te factureren btw 2012 Deze nieuwe functie genereert factuurregels op basis van een serie eerder verzonden facturen. Uit deze facturen wordt het heffingsbedrag hoge btw gehaald x 1/4 x 2% en aangemaakt als nieuwe factuurregel met de tekst 'Nagefactureerde btw 2012'. Zie verder de helptekst. Afdrukken facturen  Bij meerdere order‐referenties op één factuur worden de betreffende order‐referenties bij de factuurregels afgedrukt.  Bij de lay‐outs volgens de blokmethode wordt de nu totaalregel bij prijzen inclusief btw op de juiste plaats afgedrukt.  Bij de lay‐outs volgens de blokmethode zijn extra rubrieken opgenomen voor slotteksten voor incasso's en creditnota's. CASH Projecten Bij de lay‐outs volgens de blokmethode worden nu de vaste teksten afgedrukt Pagina 10 van 11 Versie B03a d.d. 19 oktober 2012 CASH Handel Aanmaken XML‐bericht voor SOAP Wanneer het artikelrecord (2260V) wordt geëxporteerd dan zijn er voortaan twee extra velden toegevoegd: 2262 = Economische voorraad 2293 = Vrije voorraad CASH Service & Onderhoud Aanmaken verkooporder vanuit Service & Onderhoud Voortaan worden bij gehanteerde stapgrootten kleiner dan 5, alle verkooporderregels met een juist volgnummer aangemaakt. Aanmaken offertes vanuit contract Een extra aanvullende tekst met detailinformatie uit het Servicecontract is in te stellen met de parameter Extra factuurtekst: 1) Alleen het bezoekadres 2) Alleen de productreferentie 3) Uitgebreide contractinfo: contractnummer, bezoekadres, machine, serienummer en laatste onderhoudsdatum. Alleen op de offerte wordt ook de geplande onderhoudsdatum getoond. Deze parameter wordt gebruikt bij het maken van de offerte, verkooporder en verkoopfactuur. Pagina 11 van 11