Algemene Vergadering KVOO LIMBURG Filmvoorstelling 25

Commentaren

Transcriptie

Algemene Vergadering KVOO LIMBURG Filmvoorstelling 25
Jaargang 29 - nummer 1
Januari 2003
KONINKLIJKE VERENIGING VAN OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN - KRING LIMBURG
Algemene Vergadering KVOO LIMBURG
dinsdag 11 februari 2003
Organisatie : Cdt Gilbert Moons
Wij nodigen U uit op dinsdag 11 februari 2003 op de jaarlijkse Algemene
Vergadering van de Kring Limburg in hotel-restaurant ‘De Kluis’ te Bolderberg.
programma :
1345 uur
1400 uur
1530 uur
1600 uur
1730 uur
Aankomst
Causerie ‘Acupunctuur’ door dokter Gilbert Lambrechts
Koffietafel
Algemene Vergadering
Gezellig samenzijn voor eigen rekening
Inschrijvingen : Telefonisch op het nummer 011.228848 vóór 03 februari
Deelnemingskosten : € 12 per persoon
U krijgt voor dit bedrag : koffie of thee + broodjes (buffetvorm) + taart
Bij inschrijving vermeldt U het aantal broodjes en/of taart (4 stuks per persoon :
vb. 3 broodjes + 1 taart, of 2 + 2 , of 1 + 3)
Stortingen op rekening 961-1951400-46 vóór 8 Feb 2003.
De Kluis : coördinaten FS 596514
Hasselt - Draekerwinning - N729 - 100 m voorbij kerk Bolderberg - rechterkant
E314 - afrit 27 - N729 - 100 m voorbij parking Terlaemen - linkerkant
Dagorde Algemene Vergadering 11 februari 2003
Welkomstwoord van de Voorzitter
Verslag van de commissarissen dienstjaar 2002
Kol Jos Neuteleers en Cdt Roland Van Brabandt
Financieel verslag dienstjaar 2002 - Maj Gd Leon Monsieur
Verlenging mandaat penningmeester : Leon Monsieur
Aanstellingen van de ondervoorzitter
Herman Schrijvers;
de bestuursafgevaardigden - Luc Vandenborne en Jef Hendrix;
de afgevaardigde Militair België - Luc Van Camp
Aanduiding commissarissen voor dienstjaar 2003
Overzicht activiteiten 2003
Reizen 2004 - 4 voorstellen ( Sylvain Weuts - Noël Peltier - Leon
Monsieur - Anny Ombelets )
Schriftelijke vragen - er werden geen schriftelijke vragen gesteld
Vragen over de behandelde punten van de dagorde
Filmvoorstelling 25 februari 2003
D
e jaarwisseling en de ermee
gepaard gaande feestelijkheden zitten
er weer op, en vol goede moed zijn we
het nieuwe jaar ingestapt, nog even
nagenietend met hier en daar een
nieuwjaarsdrink of –receptie.
De traditionele terugblikken en
jaaroverzichten die ons de voorbije
dagen en weken op de TV en in de
andere media werden voorgeschoteld
waren nochtans dooreen genomen niet
echt opbeurend of boeiend. Ik weet
niet of het aan de inhoud of aan mezelf
lag, maar ditmaal heb ik er mezelf echt
niet kunnen toe brengen zo een terugblik met volle aandacht en in zijn totaliteit te volgen of te lezen. Het is
natuurlijk wel zo dat er een keuze
wordt gemaakt en dat het dikwijls de
meest spectaculaire beelden of items
zijn die worden uitvergroot, maar de
algemene teneur was toch dat het voorbije jaar eerder als somber en weinig
positief te beoordelen viel in zowat alle
domeinen, en dit zowel nationaal als
internationaal.
Zo ging de economie er verder op
(Vervolg op pagina 2)
In dit nummer :
Woordje van de voorzitter
Algemene Vergadering 11 Feb
Film - Louis Truyers 25 Feb
In en Uit document
Keulen 05 Dec 02 - verslag
“N S T R” - Jef Schoups
“Oorlog ?” - Luc Vandenborne
Cdt Louis Truyers
Lezersbrieven
l’ Auberge Espagnole
Kinepolis Hasselt
Woordje van de voorzitter
Galaconcert 27 Mar 03
zie pg. 3
Het Hasselts Kanon
K.V.O.O. - LIMBURG
- 2-
januari 2003
Woordje van de Voorzitter
K.V.O.O.
(Vervolg van pagina 1)
achteruit, de negatieve trend op de
financiële markten en de beurzen bleef
aanhouden (de leden van onze beleg- 17.12 Van Roger Boonen - details afrekening Club Astoria - winst € 53,80
gingsclub kunnen er van meespre18.12 Van Louis Truyers - details filmvoorstelling van 25 februari ‘03 - pg 3
ken…), het geweld en de zinloze zelfmoordaanslagen tegen onschuldige
Aan Dr. Lambrechts - bevestiging causerie 11 februari - CV op pg 3
burgers bleven toenemen, in VlaandeAan KVOO Nationaal - storting lidgelden Lijst N° 1
ren waren er meer dan 7000 faillisseWed : 19 - Cdt : 93 - Maj : 16 - LtKol : 21 - Kol : 39 - LtGen : 1
menten en massa’s mensen verloren
Symp : 3
hun job doordat hun bedrijf besliste de
Totaal : € 3.655
deuren te sluiten, terwijl de enige
reactie van de verantwoordelijke over- 24.12 Van Rik Vanden Bogaert : schrijven ivm Polen - pg 8
heid zich beperkte tot een paar kortAan KVOO Nationaal - verslag activiteiten december 02
stondige stoere verklaringen, en ga zo
Aan KVOO Nationaal - storting lidgelden Lijst N° 2
maar door…
19.12
22.12
30.12
30.12
Cdt : 1 - Maj : 2 - LtKol : 3
Totaal : € 128
Aan KVOO Nationaal - storting Fondsen Lijst N° 1 - Totaal : € 41
Om in de lijn te blijven kwam
30.12
bij het jaareinde ook de natuur nog
even haar handje toesteken. De dagen- 03.01 Van Anny Hombelets : reisvoorstel 2004 bestemming Bodenmeer dagorde Alg Verg
lange aanhoudende regenval herschiep
onze beekjes en waterlopen in kolkende
Aan Bestuursleden - dagorde en uitnodiging vergadering 13.01.03
04.01
watermassa’s, en zette een groot deel
van onze contreien blank, met de zoAan Commissarissen 2002 - uitnodiging werkvergadering nazicht 04.01
veelste overstromingsellende tot gevolg
boekhouding - 13.01.03
voor de getroffen gezinnen, die zich de
Aan Messbeheerder 2A : inschrijvingen nieuwjaarsreceptie 116
06.01
eindejaarsfeesten wel even anders hadden voorgesteld. Men mag de natuur
Aan Cdt Roger en Nelly Stroobandt betuiging van deelneming bij het
echter niets verwijten, want zij doet
overlijden van hun dochter Linda Stroobandt.
tenslotte niets anders dan wat zij reeds
Aan Kol Vl. Achille Gielis betuiging van deelneming bij het overlijden
van zijn vader Dhr. Louis Gielis.
eeuwenlang heeft gedaan, en misschien
zullen de verantwoordelijken eindelijk
01.01 KVOO ontving nieuwjaarswensen van : Comd 1 MecBde - KVOO
eens gaan beseffen dat er dringend een
Namur - Jo Flypo - Sam Van Dijk - Bob Wetzels - Roger Boonen begin moet gemaakt worden met de
Jan Vermeulen - Flup Meirisonne - Jaak Bloemen - Rik Polus
oplossing van dit te vaak weerkerend
Nieuwe leden :
probleem. Zelfs als dit zou ingaan
ROOVERS Pierre - Cdt LtAvn
tegen het recente verbod tot b.v. uitbagSint Truidersteenweg 188 3700 Tongeren Tel : 012.238624
geringswerken of tot het verhogen van
bepaalde dijken uit milieu overDanstee
Beleggingswegingen.
Logisch gezien zou de kans dus
groot moeten zijn dat het in dit nieuwe
jaar een stuk beter zal worden. We
hebben echter geen kristallen bol en
dezen die dat wel hebben, of die middels andere attributen menen in de toekomst te kunnen kijken, zenden zoveel
verschillende signalen de wereld in, dat
we uiteindelijk toch niet meer weten
wat we er nu echt van moeten geloven.
Daarom meen ik dat we er alle baat bij
hebben de zaken zo optimistisch mogelijk te bekijken en te proberen overal de
positieve kanten te ontdekken.
Voor wat onze Kring Limburg
betreft zullen we er ongetwijfeld weer
in slagen er een uitstekend jaar van te
(Vervolg op pagina 3)
Wij nodigen U uit
op de koffie- , taartdansnamiddag van :
18 februari
om 14u30
Ekkelgardenstraat, 12 3500 Hasselt
Inschrijvingen telefonisch op het
nummer 011.228848 vier dagen vóór
datum van de danstee.
De stortingen van € 4 per persoon
met code TD/02 moeten
toekomen vóór 16 Feb op rekening
961-1951400-46
van KVOO LIMBURG
club
Winst!!
Of Verlies ??
Maandag
24 februari
om 1630 u.
Voor nieuwe
kandidaatbeleggers blijven de toetredingsvoorwaarden nog steeds
zeer gunstig - ook nu - met de
beleggingen in euro !
Aarzel dus niet en meldt u bij
Herman Schrijvers.
K..V.O.O. -- LIMBURG
LIMBURG
K.V.O.O.
juni
– juli2003
1999
januari
Woordje van de Voorzitter
Filmvoorstelling Kinepolis 25 februari 2003
(Vervolg van pagina 2)
maken. Elders in deze Nieuwsbrief
vindt U het voorgestelde programma
2003; zoals U ziet is er weer gezorgd
voor de nodige variatie, zodat U elke
maand kunt genieten van een aangenaam dagje uit met de vrienden en collega’s. Vergeet niet dat deze activiteiten
worden georganiseerd voor U, onder
het motto “hoe meer zielen hoe meer
vreugde”! Meer details en toelichting
zullen worden gegeven tijdens de algeme n e ve r gad e ri n g va n 11
februari a.s., waar U tevens terecht kunt
met eventuele vragen en suggesties.
- 3-3-
Cdt Louis Truyers
Onze collega Louis Truyers nodigt ons uit op 25 februari om 1400 uur in de
Kinepolis te Hasselt voor de traditionele filmvertoning met aansluitend een
koffietafel in de foyer.
Ook dit jaar heeft hij met : “ l’ auberge Espagnole” voor ons weer een prachtige
film gekozen.
Uw voorzitter
Marcel
De Al gemen e Vergaderin g van
11 februari 03 wordt voorafgegaan
door een causerie over ‘acupunctuur’
door Dokter Gilbert Lambrechts.
CURRICULUM VITAE
Gilbert LAMBRECHTS
° 16 - 12 - 1956
EVERSELSTRAAT 11
3580 BERINGEN
BELGIË
TEL: 00 32 11 / 424480
FAX: 00 32 11 / 452395
E mail : [email protected]
OPLEIDINGEN
1974 - 1981 :
- Geneeskunde aan KUL(Katholieke
Universiteit Leuven) - richting
huisartsgeneeskunde
1982 - 1985 :
- diploma acupunctuur Belgische Vereniging voor Oosterse Geneeskunde
(BVOG)
- Auriculotherapie (Dr P. NOGIER),
(Dr F. BARR)
1983 - 1986 :
- diploma acupunctuur Belgische Vereniging der Geneesheren Acupuncturis
ten (BVGA)
1987 - 1988 :
- vervolmakingscyclus TCM BVGA
1993 :
- Kliniekstage acupunctuur (6 weken) in
Shanghai (PRC) (International
Acupuncture Training Centre)
1998:
- Seminarie YNSA met kliniekstage in
het Yamamoto Rehabilitation Center in Miyazaki (Japan)
L’ auberge Espagnole is een zeer vrolijke Franse film van Cédric Klapisch die
reeds met ‘Chacun cherche son Chat’ bekendheid verwierf.
De film volgt de lotgevallen van Xavier (Romain Duris), een zevenentwintigjarige
Parijzenaar die in het kader van een uitwisselingsprogramma een jaar in
Barcelona gaat studeren, terwijl zijn vriendinnetje Martine (Audrey Amelie
Poulain) mokkend achterblijft. Xavier studeert een beetje, schuimt enkele feestjes
af, scharrelt wat om zich heen en geniet met volle teugen van de sprankelende
stad Barcelona. Het camerawerk is speels maar voortreffelijk. Het geheel is een
vrolijk pleidooi voor vriendschap en solidariteit en het is een niet te versmaden
upper voor de ziel.
Telefonische inschrijvingen op nummer 011.228848 vóór 20 februari 03
De stortingen van € 12 per persoon ( filmvoorstelling - koffietafel : 2 taart +
2 koffie/thee) moeten vóór 24 februari met code ‘film 2003’ toekomen op
rekening 961-1951400-46 van KVOO LIMBURG.
U komt toch ook ? ? !!!
K..V.O.O. -- LIMBURG
LIMBURG
K.V.O.O.
juni
– juli2003
1999
januari
- 4-3-
NSTR
LtGen Jef Schoups
Vred esond erst eun ende
operaties zijn nobel maar ook gekenmerkt door randverschijnselen, zoals
alle menselijke activiteiten. Het is misschien omdat we die banaal vinden ofwel niet geschikt voor verspreiding (dus
toch nog wat schijnheiligheid die heerst)
dat we er niet over praten.
Reeds van kindsbeen af ervaren we dat
alles wat niet mag, nog steeds de spannendste en plezierigste uitdaging
betekent. Laten we het er dus op wagen
een vertelling te doen over dat fenomeen in Oost-Slavonië anno 1996. Het
is per slot van rekening op aanvraag dat
ik tot schrijven ben aangespoord – dus
aan mij zal het zeker niet liggen dat er
soms bedenkingen bij mijn gedachte
rijzen.
Lieve dames uit onze vriendenkring – bij voorbaat mijn welgemeende
verontschuldigingen indien jullie
verstoord zouden zijn door mijn woorden. Ik zal ook niet aan jullie echtgenotes vragen dit artikeltje “in zijn context”
te plaatsen, want ik weet bij ervaring dat
iedere fantasie grenzeloos is en zoals in
vele andere domeinen geldt ook hier de
leuze :”The older I get, the better I
was”. Al dit – bij wijze van inleiding.
We beginnen bij de trip in ons
hoofdkwartier, dus ons eigen tehuis
waar Belgen en Russen sedert enkele
jaren samen de operaties leiden – in
Erdut.
Een mooiere band van broederschap
bestaat er niet : een wereldmacht van het
voormalige Warschaupact en de dwerg
van NAVO samen in hetzelfde schuitje.
De opdracht krijgt nieuw leven ingeblazen met een VN-mandaat waar klare
richtlijnen in staan voor de komende
twee jaar. Andere nationaliteiten komen
meespelen op dit Balkantoneel en vooral meer acteurs vergroten de aantrekkelijkheid van het schouwspel. Van 1.600
militairen gaan we plots naar 5.000 en
daarbij komt nog een zeer uitgebreid
burgerlijk VN-bestuur uit talloze verschillende landen.
Dat alles vraagt om een grondige herschikking van de middelen ter plaatse
om ieders leven en werk mogelijk te
maken. België krijgt de leiding over de
operatie – een hele eer; de staf wordt
uitgebreid en de hoodkwartiercompagnie, de transmissie-eenheid en het bevei-
ligingspeloton - alle Belgisch, nemen
hun intrek in het kwartier.
Wat we niet verwachten wordt werkelijkheid: één stukje van de Chaussée
d’Amour bestaat hier ook. Ik zou het
een “cosy corner” kunnen noemen: midden in het hoofdkwartier een knus ontspanningslokaal met stereo, video, party
-lights, professionele verduistering voor
lichtschakeringen en andere activiteiten.
De stoeipoezen krijgen toegang onder
een artikel van het VN-mandaat
“freedom of movement” – maar alleen
’s nachts wanneer de al te waakzame
chefs er niet meer zijn en de schildwachten figuurlijk en ook letterlijk één
of twee oogjes dichtknijpen. NSTR.
Dit facet van vredesoperaties
spoort mij aan tot nader onderzoek,
want iedereen is er op uit om zijn kennis
te verrijken. Daarom besluit ik om op
een avond een bezoekje te brengen aan
onze Russische collega’s die een compagnie geïnstalleerd hebben in Tordinci.
Die namen zeggen jullie misschien helemaal niets maar voor mij zijn ze een
aanknopingspunt of een lichtbaken,
want je weet maar nooit of je nog eens
een diplomatiek “démarche” ontvangt
om over “operaties” enige uitleg te verstrekken.
En ja hoor … hier kan je gratis genieten
van een onvervalste Finse sauna. Mooi
uitgebouwd met zwembadje (’t is wat
groen, want VN levert geen waterzuiveringspompen voor dat soort organismen)
maar de rest mag er zijn: een bar, een
relaxruimte en de sauna, met alles zoals
dat hoort, van buiten uit puurnatuur gestookt door Russische soldaten met geurend hout dat hier in de regio door iedereen overvloedig wordt gekapt. (tot hier
het etiket “Fins”). Daar leer ik ook dat
massage en gezelschap worden ingevoerd van de bevriende kant, Servië.
Dat aspect van het lichamelijk welzijn
van vredessoldaten (een bepaalde categorie althans, want ik zie geen kolonels
vuurtje stoken) schijnt dus wel verzorgd
te zijn in deze zending. NSTR.
Laat ons eens ergens anders een
kijkje nemen; nieuwsgierigheid kent
geen grenzen.
Een vieruurtje in Orolik zie ik wel zitten. Koffie, een praatje met mijn Russische soldaten in hun katonnement, aangebouwd aan het voormalig dorpscafé.
En ja hoor … ook hier is het bingo! De
generaal in hoogsteigen persoon op
bezoek bij de Vredessoldaten en de lokale schoonheden (uit Tovarnik en Sid)
– prachtige karretjes voor de deur al dan
niet met nummerplaat, en de stemming
mag er zijn.
Het wordt pas een echte verrassing enkele weken later wanneer die generaal
op dezelfde plaats een compagnie Jordanese soldaten heeft geïnstalleerd en de
“echte lokalen” op een morgen met allerlei vaten en jerry-cans staan te wachten voor de poort – benzine en mazout,
weet je, … en tot hun ontzetting stellen
alle klanten vast dat ze niet meer kunnen praten met de vredessoldaten.
NSTR.
Het zijn drie sfeerbeeldjes; er
zijn vele die je hebt, maar onze nieuwsbrief is beperkt in omvang en er komen
nog gelegenheden hierop terug te komen. Waarom dan nu het verhaaltje?
Heel simpel. Einde van december wandel ik door de Fluwelen Grot in Valkenburg tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt.
Overal zie je daar kabouterverhalen van
Rien Poortvliet uitgebeeld in mooi verlichte taferelen. Ik stop voor de spreuk:
“Die slapen onder één deken, hebben
dezelfde streken”. Dat is klaar en
beknopt – weet je nog? – uit ons vorig
verhaal.
Dat zegt genoeg ook denk ik.
(Vervolg op pagina 5)
K.V.O.O. - LIMBURG
(Vervolg van pagina 4)
NSTR
Eén verhaaltje dan nog, omdat
het zo leuk is. Je stelt je immers vragen
over de dagactiviteiten. Die zijn er ook
nog! Op een zondagmorgen rijd ik
vroeg van Erdut naar Vukovar. ’t Is zeer
koud en oppassen geblazen want de
wegen zijn glad.
Aan de ingang van het dorp Dalj zie ik
een Russische jeep enkele tientallen
meters van de baan, midden in het veld
staan, potvast. Geslipt … enz. Bezorgd
maan ik mijn chauffeur aan te stoppen
en ik ga van naderbij een kijkje nemen.
Ik ben wel een beetje verrast wanneer de
deur open gaat en een “verwaarloosde”
majoor mij in een onberispelijk Frans
begroet: Bonjour, mon général !” Het is
één van mijn Russische verbindingsofficieren. Waar hij vandaan komt moet ik
hem niet vragen. Het oord ligt enkele
honderden meters verder, omgeven door
een houten afsluiting en lichtjes – ken je
wel van hier – en de reuk van zijn adem
spreekt boekdelen over de geneugten
des levens. Ik heb lang niet meer aan
deze gebeurtenis gedacht, tot op de dag
dat Frankrijk werd uitgeschakeld in de
eerste ronde van het voetbalwereldkampioenschap. Op de deur van de Franse
generaal in Brunssum (het hoofdkwartier van de NAVO waar ik heb gewerkt
tot aan mijn pensionering) prijkte toen
de volgende bemerking: “Liberté, égalité, éliminé”. Dat heb ik die bewuste
morgen niet zo kunnen verwoorden,
maar het zijn precies zo’n snedige ballonnetjes die je helpen het leven aan
mekaar te rijgen. NSTR.
Ik heb nu weer wat geschreven over “zo
ver weg”. Dan krijg je de vraag of er
niets korter bij is. Ja - ook daarover heb
ik verhalen, maar voor later, want tij-
januari 2003
dens deze Nieuwjaarsperiode ben ik te
lui en te slordig om mijn ideeën wat te
ordenen. Ook dat heb ik in Valkenburg
gelezen. Men zegt dan “dat de sokken
hem op de
hielen hangen”. Ik vind
dat een plez i e r i ge
spreuk omdat ik die
nooit eerder
heb gehoord
en ook zo
snedig mijn
gemoedsgesteltenis in
deze tijd van
het jaar samenvat.
Maar
dan toch, vooraleer af te sluiten, mijn
nieuwjaarsverhaal van hier. En bij toeval ligt het in dezelfde lijn als al het
voorgaande.
Mijn vrouw en ik zijn geschenken gaan
kopen. De bestemming Lanklaar (Stico
– zonder reclame te maken). In die winkel kan je terecht voor hoofdkussens,
bedovertrekken, lingerie en al die dingen. Ik ga niet zoveel winkelen, maar
deze keer is het wel spannend, want
Kerstboom en zo. We hebben net het
nodige gekocht voor onze dochter en ik
sta voor de toonbank bij de kassa om te
betalen. Zie ik daar een mooie zwarte
boxer-short met net naast het “kiertje”
twee koperen belletjes. Ook de kerstman
staat er op in kleuren met een notenbalk
“Jingle Bells”. “Heb je mijn geschenk al
gekocht ?” – vraag ik aan mijn vrouw,
verwijzend naar dat uniek stukje textiel.
“Ah ja” – zegt de winkeljuffrouw,
“daarmee horen ze u van ver afkoooomen … !”.
Alexa hapt niet toe – ik betaal en bedank tegelijkertijd de jongedame omdat
ze,
gezien
mijn leeftijd,
nog
zoveel
achting heeft
voor
mijn
mo g el i j k h e den.
Toch
stemmig,
zo’n
Ker s t sh op ping. NSTR.
Ik weet
niet of het de
warme eindejaarsperiode is
of het nade-
-5-
rend carnavalgebeuren die deze keer
zorgen voor de speciale “kick” waarmee
2003 van start gaat. We kunnen daarover wellicht verder debatteren bij onze
Nieuwjaarsreceptie in Helchteren. In
ieder geval heb ik uit 2002 weer prachtige belevenissen en herinneringen; ‘t was
weer eens de moeite waard om het allemaal mee te maken en erbij te zijn.
Ook die dag in Lanklaar – dat zie je op
het derde prentje – en geeft je een beter
uitzicht op mijn archief (waar ik reeds
vroeger over sprak). Hierbij staat de
bedenking :
“Heeft ze van die snedige lipjes
draagt ze waarschijnlijk zedige slipjes;
maar heeft ze een sensueel mondje
draait ze listig met haar kontje”.
Dat is iets van Raf Op de Beeck. Waar
ik het ooit vandaan heb gehaald vind ik
niet. Maar zo’n prentje kan je zelf nu
ook nog maken in Lanklaar. (misschien
niet met het topje, maar met de bontjas).
NSTR.
Ondertussen heb je misschien
zelf ontdekt wat die vier letters NSTR,
veel voorkomend in 1996, willen zeggen: “Nothing Special To Report”. Dat
is VN-terminologie : absoluut onpartijdig heeft men mij verteld.
Met dit verhaal beschaam ik wellicht ook de verwachtingen van onze
voormalige voorzitter. Inderdaad hebben de beschreven ervaringen weinig te
maken met Militair België.
Even geduld, evenwel – er komen nog
nieuwsbrieven. Het is echter ten zeerste
de vraag hoe militair België nog is met
zijn 8,1% investeringen in nieuw materieel voor onze soldaten van de gevechtseenheden.
Jef
K.V.O.O. - LIMBURG
januari 2003
-6-
Oorlog ?
Kapitein ter Zee Luc Vandenborne
Ergens rond Kerstmis hoorde ik een
flard van het interview met onze exchod, waar hij zijn standpunt over de
oorlogsdreiging rond Irak uiteenzette.
De admiraal zag geen enkele dreiging
die een militaire interventie zou kunnen
verantwoorden. Geen week later deelde
men in een nieuwsuitzending mede dat
de verklaring van de CHOD bij Michel
in het verkeerde keelgat zat en de admiraal geen verdere interviews zou toestaan.
Geen nood, ondertussen hebben
alle politieke verlichte geesten tot en
met De Gucht hun standpunt duidelijk
gemaakt en weet de goegemeente waaraan zich te houden!
Willy Herteleer is een zeer uitgesproken man die zijn mening ongemeen
krachtig kan aan de man brengen, met
in de meeste gevallen het gelijk aan zijn
kant en moeilijk van zijn stuk te brengen. We hebben samen meerdere keren
de Marine en de wereld veranderd. Over
de wijze waarop dit moest gebeuren
waren we het regelmatig oneens.
Niets is minder verbazend, hij van het
uitgesproken wat agressieve type en ik
het lethargische.
Ook met zijn standpunt over de
dreigende oorlog kan ik het niet eens
zijn. Je zal wel begrijpen dat al het politiek gelul van de laatste dagen me even
chagrijnig maakt als het water in mijn
kelder. Vandaar dus mijn getypte ontlasting.
De partijen in dit conflict betrokken zijn de USA, Irak, Europa, het Midden-Oosten en de UNO.Welke zijn de
standpunten en hoe heeft de toestand
zich ontwikkeld?
De USA heeft met de aanval op
de twin-towers duidelijk een trauma van
kwetsbaarheid opgelopen. Daar zit men
dan als absolute grootmacht en de
schrik jaagt door het hart van de bevolking. De aanvaller is een schim en men
geeft zich rekenschap dat deze wereld
aan vele schimmen rijk is. De president
verklaart zijn land in oorlog en zoekt
bondgenoten. Terecht roept hij artikel 5
van het NAVO verdrag in. Na wat aarzeling wordt dit eenparig aanvaard.
Het logische gevolg in het bondgenootschap is dat men de vijand identificeert.
Men roept drie landen als schurkenstaten uit. De president en zijn administratie leven op een wolk van erkenning
door het volk en maken een strategische
ommezwaai naar de primitieve strike
strategie. De verantwoording van deze
ommezwaai ligt in het feit dat men voor
de Golfoorlog foute signalen naar Irak
heeft uitgestuurd en Saddam hiervan
misbruik heeft gemaakt. Men wist namelijk dat hij Koeweit zou aanvallen en
heeft deze dreiging erg onverschillig
behandeld. Men weet dat Saddam massavernietigingswapens heeft gehad en
niet aarzelt ze te gebruiken. Zonder te
wijzen op de resultaten van vroegere
inspecties staan de vergassing van de
Koerden, het gebruik van gas in de oorlog met Iran en de scud aanvallen op
Israël garant voor de juiste inschatting
van de dreiging door de USA; Hun definitie van de dreiging is capabilitiesxpossibilitiesxintentions. Het mag duidelijk
zijn dat de drie factoren groter zijn dan
0 en positief, dus er is dreiging. De tijd
dringt, in de zomer kan men geen oorlog voeren in de woestijn en zeker niet
als de dreiging van B&C wapens beschermkledij vraagt die in normale omstandigheden reeds erg remmend werkt.
Men beseft evenwel dat alleen en snel
gaan de wereldopinie erg anti-US zou
beïnvloeden en beslist via de UNO te
gaan. Niet zo maar, een schitterend tactisch spel geeft een onverhoopte 15-0
uitslag, zelfs Syrië stemt voor.
Slotsom: voor de USA is 27 jan 03 de
ultieme datum, anders wordt het klimatologisch onmogelijk en wachten tot de
volgende window of opportunity brengt
hen veel te dicht bij de volgende presi-
dentsverkiezingen.
Irak of Saddam zoals je maar wil.
Het Iraakse volk is duidelijk een van de
meest progressieve in de Arabische wereld met een bijzonder goed gevormd
kader. De bevolking zit duidelijk niet op
een oorlog te wachten. Helaas het land
is een soort Joegoslavië van Tito. De
Koerden in het noorden, de Sjiieten in
het zuiden en de Sunni’s van Saddam
die als minderheid het land onder controle hebben. Het is bijna onvermijdelijk
dat het land alleen maar als een natie
kan blijven bestaan onder een strikte
dictatuur. Hier ligt het grote probleem
van de US! Wat gebeurt er als het schieten wordt gestopt. De Turken willen in
geen geval weten van een onafhankelijk
Koerdistan. De Sjiieten werden in de
golfoorlog op schandalige manier verraden door de US. Eerst werd hun opstand
door de US aangemoedigd, ze kenden
een aanvankelijk succes tegen de verwarde Iraakse troepen doch toen Saddam helikopters inzette om al wat bewoog te vernietigen kwamen de overvliegende F15&16’s niet tussenbeide.
Toen uiteindelijk het vliegverbod kwam
was de zaak al beslist en mocht Saddam
rustig voortgaan met zijn grondwerken
bij de afdamming van de rivieren. Resultaat wat eens het aards paradijs was
werd een bijna woestijn. De bevolking
is tot 30% van het aantal pré-90 gedaald.
Dat Saddam een schurk is daar
schijnt niemand enige twijfel over te
hebben. De verhalen beslaan een boek
en daar is geen ruimte voor. Hier volstaat het te zeggen dat hij zijn getekende
belofte in het wapenbestand na de golfoorlog niet nakwam. Namelijk bevat dit
akkoord dat hij zijn A, B en C wapens
zou vernietigen; dit werd al duidelijk
binnen het jaar na de wapenstilstand en
de UNO besliste wapeninspecties te
laten uitvoeren. Uiteindelijk kwamen er
16 resoluties over een periode van 10
jaar en werden de inspecteurs at gunpoint uit het land gezet. Tot daar Saddam in a nutshell.
De UNO ! Ik heb begrip voor het
ruimtegebrek en zal kort zijn. In juni
1945 ondertekenden 50 landen het
“charter”, met onder artikel 43 de intentie van een machtig leger te bouwen ter
(Vervolg op pagina 7)
K.V.O.O. - LIMBURG
januari 2003
-7-
Verslag van de vergadering van het
pensioencomité op 07 januari 2003
Oorlog ?
in het St. Anna Kwartier te Brussel.
ondersteuning van de genomen beslissingen. Dit leger zou worden
(Vervolg van pagina 6)
samengesteld uit componenten(sic) geleverd door de ondertekenende naties die daartoe onmiddellijk zouden mededelen welke
strijdkrachten ze ter beschikking wilden stellen Nooit één jota
kwam op papier laat staan een vervolg. Vandaar 16 resoluties in
10 jaar zonder gevolg. Vandaar Ruanda, Somalië, Srebenica, Israël en zoveel andere resoluties met alleen maar gobbledegook.
Nu komt daar die cowboy-achtige president die zegt 16 resoluties
is genoeg geweest er moet actie komen en zut art 43 we zullen het
wel alleen opknappen. Het UNO wereldje was met verstomming
geslagen door zoveel durf die ze arrogantie noemde.
Ze wensten resolutie nr 17. Goed zei de cowboy en stuurde zijn
alom gerespecteerde diplomaat Powell om de zaak te bespreken.
Na een maand nieuwe gobbledegook achtte hij zijn tijd rijp en zou
zelf de UNO toespreken maar eerst liet hij zijn meest resolute
havik Cheney een speech opvoeren die zowat het onmiddellijk
begin van de oorlog aankondigde. Speech van Cheney goed bezonken trok hij naar de UNO waar hij in zuiver Antoniaanse stijl
“yes Brutus says he was ambitious and sure he is an honorable
man......” begon als een vredesapostel om nadien de ganse UNO
voor “irrelevant” uit te maken. Resultaat een staande ovatie en 150.Van irrelevant gesproken!
Goed Europa ! Laten we eerst zeggen dat de Europese kritiek
op de US volgens deze de prijs niet waard is van het papier dat er
wordt mee besmeurd. Europeanen denken alleen aan zichzelf,
vinden het gebruik van geweld om problemen op te lossen verdacht (wat historisch aanvaardbaar is) en zijn afgunstig op de
macht, de economische slagkracht en het cultureel succes van de
US.
Europa vindt Bush simplistisch en gevaarlijk terwijl de Amerikaan hem als eenvoudig en efficiënt beoordeelt. Een politiek leider die op het normaal zwakste moment van zijn term een rating
van 60% haalt kan geen doetje zijn. Vraag het desnoods aan
Schröder met zijn 28% een maand na zijn verkiezing. Trouwens
er is de Europeaan niets gevraagd, tenzij hun stem in de veiligheidsraad en die hebben ze gegeven. Militair zijn ze zover achterop geraakt dat ze bij een conflict eerder in de weg zouden lopen.
Mijn argumentatie zou nog een stuk verder kunnen gaan maar
ik vrees dat ik al te langdradig word, dus besluit. Ik meen dat de
US het bij het rechte eind hebben en er een boel andere situaties
in deze wereld zijn die een krachtdadig optreden verantwoorden.
80% zeker komt er een oorlog met Irak waarbij de effectieve hulp
van de rest van de wereld zelfs niet gewenst is. Daar kan de US
niets aan doen, ze hebben nooit gevraagd dat Europa minder aan
defensie zou spenderen. Die oorlog komt er trouwens snel gezien
hij om het simplistisch te stellen seizoensgebonden is. De gevolgen ? Laten we hopen dat die goed doordacht zijn want anders
zou dit wel het begin van de “Clash of Cultures” kunnen zijn. Ik
bedoel dan heel wat anders dan de slag met JA-JA in Antwerpen
waarbij de top van ons politiek wereldje reeds compleet tilt sloeg.
Dus admiraal niet akkoord en ook niet met je Europees leger...
maar dat is voor een volgende keer,
Luc Vdb
Genk 030103
Aanwezigen:
W. Peiren, Voorzitter
Ricaille, coördinator
Van den put, afgevaardigde Antwerpen
Gavray, afgevaardigde Luik
Neven, afgevaardigde Limburg
Sennesael, afgevaardigde West-Brabant
Alhoewel zes afdelingen hun medewerking hadden toegezegd, waren er slechts vier vertegenwoordigd.
Naar aanleiding van een exclusief onderhoud met de
Minister van pensioenen, verscheen in het PLUSmagazine van oktober 2002 een voor ons verontrustend
artikel in verband met het NIET afschaffen van de
solidariteitsbijdrage. Onze Algemeen Voorzitter A.
Derwael heeft daarop een schrijven gericht aan de
Voorzitter van het Nationaal Verdedigingscomité van
de Gepensioneerden.van de Openbare Diensten met een
voorstel om aan de Eerste Minister over te maken en
hem te wijzen op het ongenoegen en de ongerustheid
van de gepensioneerden van de openbare diensten, over
de toekomst van hun pensioen. Deze tekst werd overgemaakt door het Verdedigingscomité aan de Eerste
Minister op 26 november 2002, maar bleef tot op heden
zonder antwoord. Er werd gevraagd de tekst van deze
brieven te publiceren in het I.B Alhoewel onze revindicaties niet populair zijn bij de politici, hebben we toch
aangedrongen om de solidariteitsbijdrage af te schaffen
en onze pensioenen op niveau te houden.
De perequatie is zeker niet afgeschaft, maar aangezien
de weddenbarema’s niet verhoogd zijn, kunnen ook de
pensioenen niet aangepast worden. Er zal gevraagd worden de gepensioneerden fictief aan te hechten aan de
bijgekomen graden, hetgeen ten goede kan komen aan
sommigen van het lager kader.
Er zal ook aangedrongen worden om de begrafenisvergoeding te verhogen om die alzo aan te passen aan de
actuele begrafeniskosten;
Aangezien alleen de syndicaten stemrecht hebben bij de
onderhandelingen op ministerieel vlak, blijven wij
afhankelijk van de actieven. Wij kunnen ten allen tijde
onze eisen aan hen laten geworden.
Het pensioencomité zal halfjaarlijks vergaderen. Suggesties mogen steeds opgestuurd worden, en zullen er
met aandacht besproken worden.
Jules NEVEN.
L’ auberge Espagnole
Kinepolis
25
februari
1400 u
K.V.O.O. - LIMBURG
januari 2003
-8-
Wilfried Tersago 23.10.02
Vanden Bogaert, Hendrik
Noordstraat, 6
3970 Leopoldsburg
22 december 2002
Aan de voorzitter K.V.O.O Limburg
Geachte Voorzitter,
Aan de hand van de laatste Nieuwsbrieven kan men de indruk
krijgen dat het niet al te vlot vooruitgaat met de planning van
de reis naar Polen in september 2003. Daarom ben ik zo vrij
deze brief te schrijven want het zou spijtig zijn indien deze
reis niet zou doorgaan, eender wie ze ook organiseert. Want
Polen is een mooi land met talrijke interessante bezienswaardigheden. Men moet ook bedenken dat, indien Polen in 2004
tot de EU zou toetreden, niet alleen alles daar duurder zal
worden, maar wat erger is dat een deel van het "oude en originele" Polen zal verdwijnen.
Het is spijtig dat het land bij ons zo weinig gekend is en
soms, ten onrechte, nog al eens negatief beoordeeld wordt.
Maar niet alleen bij ons, ook in andere West-Europese landen
is het zo, o.a. in Frankrijk.
Om dit te illustreren laat ik hier een in het Nederlands vertaald gedicht volgen van de Poolse dichteres Wislawa
SZYMBORSKA die in 1996 de Nobelprijs voor literatuur
kreeg. In haar gedicht onderdrukt de nu 79 jarige haar ergernis over het feit dat men haar land zo weinig kent.
"La Pologne? La Pologne? Is het daar niet vreselijk koud?"
vroeg ze me en was zichtbaar opgelucht. Want je hebt tegenwoordig zoveel van die landen, dat het maar het veiligste is
om over het klimaat te praten.
"0 mevrouw, " wil ik haar antwoorden, "de dichters van mijn
land schrijven met handschoenen aan. Ik wil niet zeggen dat
ze die nooit uittrekken, maar dan moet de maan wel warmen.
In strofes die uit oorverdovende kreten bestaan - omdat ze
alleen zo door het gebulder van de storm kunnen dringen bezingen ze het eenvoudige bestaan van de zeehondenherders.
Onze klassieken griffen met een pegel van bevroren inkt in
aangestampte sneeuwhopen. De rest, de decadenten, wenen
met sterretjes van sneeuw om hun lot. Wie zich wil verdrinken, heeft een bijl nodig om een wak uit hakken.
0 mevrouw, 0 mijn beste mevrouw."
Dat wil ik haar antwoorden. Maar ik heb vergeten wat een
zeehond in het Frans is. En van een pegel en wak ben ik niet
zeker.
"La Pologne? La Pologne? Is het daar niet vreselijk koud?"
"Pas du tout," antwoord ik ijzig.
Dag Jos,
Ik heb zonet van jullie en van Brussel de vraag om
hernieuwing van de KVOO-bijdrage gekregen. Ik ga
die niet hernieuwen en wel hierom: we voelen ons nog
te jong om met de leden op te trekken, die allemaal
merkelijk ouder zijn dan wij beiden. Dat merken
we tijdens maaltijden en uitstappen, oudere mensen
hebben nu eenmaal wat meer tijd nodig voor de
meeste dingen. De collega's van vroeger kunnen we
gelukkig ook nog bij andere gelegenheden ontmoeten,
zodat het platform van de KVOO voor wat ons betreft, eigenlijk overbodig wordt. Reken daar nog mijn
werk als zelfstandige vertaler in bijberoep bij en je
merkt dat ook de tijd vaak een probleem vormt.
Let wel: voor jouw organisatietalent en het werk van
de ploeg hebben we niets dan lof; we komen dan ook
graag terug bij de KVOO in een jaartje of vijf.
Beste groeten en tot (later) ziens,
Wilfried
Beste Jos
Volgende week zaterdag verhuis ik naar Genk. Hopelijk
is het weer wat milder dan gisteren, ……...Zou je voor
geïnteresseerden in ons maandblaadje dit willen melden?
De telefoon blijft hetzelfde 089/659609
Adres: Burgemeester Bijnenslaan, 10 bus 32
3600 GENK
Dit zou fijn zijn: zo moet ik minder kaartjes sturen en
vergeet ik niemand.
Ik wil U en Conny " FIJNE EINDEJAARSFEESTEN"
wensen en voor ons zeer belangrijk een goede gezondheid!
Hartelijk dank bij voorbaat,
Tot in januari op de Nieuwjaarswensen.
Hedwige Verbruggen 13/12/02
Geachte Secretaris,
U gelieve te noteren dat ik voortaan niet meer zal aanUit: Wislawa Szymborska,Uitzicht met zandkorrel. Een keu- sluiten bij de Groepering Limburg, wegens verhuis.
ze uit de gedichten. Meulenhoff, Amsterdam.
Met mijn dank voor uw goede zorgen.
Met de beste groeten, prettige eindejaarsfeesten, en hoogachting,
Prettige feestdagen.
Get. Hendrik Vanden Bogaert
R. Van Handenhove
13 december 02
K.V.O.O. - LIMBURG
januari 2003
Perroquet de Bordel :
Un jour une femme décide d'acheter un perroquet à ses filles.
Elle se rend donc au magasin d'animaux le plus près.
Arrivée là, elle voit une aubaine pas
croyable: 200 $ pour un magnifique
perroquet parlant.
Etonnée, elle va voir le vendeur.
“Monsieur, pourquoi un perroquet
d'une aussi grande valeur est si peu cher? ‘‘ “Et bien
ma petite
madame c'est qu'il vient d'un bordel et son langage
n'est pas correct du tout. ‘‘
“ Mais mon bon monsieur, ce n'est pas grave, cela se
corrige, je vous le prends. ‘‘
Le vendeur lui offre une cage et lui vend le perroquet.
Arrivée chez elle, la cage est installée dans le salon. Le
perroquet dit alors :
“Nouvelle maison, nouveau Bordel. ‘‘
La femme se dit que ce n'est pas grave et qu'il va se
corriger.
Les deux petites filles arrivent donc au salon et le perroquet de dire :
“Deux nouvelles p'tites putes, deux nouvelles p'tites
putes. ‘‘
La mère, toute confuse explique à ses filles que le perroquet vient d'unbordel et que son langage va se corriger au jour le jour.
Sur ce, Robert, le mari et l'homme de la maison arrive
et le perroquet de lancer à tue-tête:
“Nouveau bordel, nouvelles p'tites putes, mais toujours
ce bon vieux Robert‘‘
Bestuursvergadering 13 januari 03
Aanwezig : Marcel Demot, Herman Schrijvers, Luc Vandenborne, Gilbert Moons, Luc Van Camp, Jules Neven, Jef Hendrix, Jos Hermans
Verontschuldigd : Leon Monsieur
Toelichtingen bij de afrekeningen Interbrew en
Valkenburg. Eerder genoemde resultaten worden bevestigd.
Jules Neven brengt verslag uit over de vergadering van
het ‘comité pensioenen’ op 07 jan 03 - zie pg. 7
Reis naar Polen : Herman Schrijvers geeft de resultaten
van zijn contacten met de 4 kandidaat organisators.
Het aanbod van de Zigeuner wordt weerhouden.
Autocar van 13 tot 22 Sep 03.
Heen- en terugreis telkens met overnachting.
-9-
Perroquet religieux :
Une religieuse rend visite au
curé:
“Voilà mon père: au cloître nous
avons un problème avec nos deux
perroquets. ‘‘
“Ce sont des femelles et elles ne
savent dire qu'une seule phrase abominable:
" Nous sommes des prostituées, voulez-vous vous
amuser ? "
“C'est affreux s'exclame le prêtre. Mais j'ai peut
être une solution. ‘‘
“Apportez-moi vos perroquets, je les mettrai avec les
miens qui sont des mâles et auxquels j'ai appris à
prier et à lire la Bible. Ainsi vos deux femelles apprendront à louer et à adorer Dieu.
Le lendemain, la religieuse apporte ses perroquets au
prêtre qui les met comme convenu dans la cage des
deux mâles. Alors les deux perroquets femelles engagent la conversation :
“Nous sommes des prostituées, voulez-vous vous
amuser ?
“Et l'un des perroquets mâles dit à l'autre :
“Tu peux ranger ta Bible, mon vieux ! Nos prières
sont enfin exaucées! "
Verhaal per E-mail ingezonden door onze collega
Jef De Heyn - wegens plaatsgebrek en omstandigheden kon het pas in dit nummer van januari 2003
worden opgenomen.
Wegens beperkingen in weergave, moeten wij spijtig
genoeg U de kleurenachtergronden en de ‘digitale’
animaties schuldig blijven.
JH.
Halfpension : € 665 Inkomgelden : € 52
Bijzonderheden in de volgende nieuwsbrief.
Activiteiten 2003 : definitief programma zie pg 11
Keuze van de autocar voor dagexcursies: Jef Hendrix zal
een vergelijkend prijsonderzoek doen.
Algemene vergadering van 11 Feb - Dagorde en teksten
worden goedgekeurd. Zie pg 1
Tafelronde :
14 Feb 03 Raad van Beheer Brussel
Jaarlijkse statutaire vergadering Brussel 10 april
Luc Van Camp : in de toekomst bij voorkeur een foto van
de Koning publiceren in uniform van 4 sterren-generaal
Gilbert Moons : Voorstel causerie door een notaris over
erfenisrecht, successierecht, enz ...
Volgende vergadering : 31 maart 03
JH.
K..V.O.O. -- LIMBURG
LIMBURG
K.V.O.O.
juni
– juli2003
1999
januari
Het Hasselts Kanon staat er weer !
Zaterdag 14 december 2002
werd het ‘Hasselts Kanon’ opnieuw
ingehuldigd op een nieuwe locatie in het
Koninklijk Atheneum 2.
Dit kanon werd in opvolging van
een 20mm-AA door het Museum van
het Leger aan de Stad in pand gegeven.Het was aanvankelijk opgesteld op
h
e
t
Dusartplein maar moest er wegens
herinrichting de plaats ruimen.
Op zijn nieuwe standplaats, in
de vroegere en verbouwde Hoebanxkazerne, is het zichtbaar van op de
Kleine Ring en de 11de Liniestraat.
Van de talrijke toespraken die
tijdens de opening werden gehouden
weerhielden wij deze van de Heer Louis
Vancorenland, voorzitter van het oudercomité KA2.
JH.
Geachte aanwezigen, het kanon is terug.
In de Hasseltse Revue in het CCH was
men op zoek naar de tijd. Men vroeg
zich af waar is de tijd; waar zijn de
kazernes; waar is het kanon? Welnu we
kunnen iedereen geruststellen het kanon
staat terug waar het thuis hoort.
wijl het voormalige Witte Nonnenklooster door het rijk werd ingericht als militair depot, kazerne en militair hospitaal.
In 1847 was in Hasselt nog alleen het
1ste linieregiment gevestigd. Omstreeks
1870 werd aan het wapenplein de
Dusartkazerne gebouwd en in de jaren
1930 de Hoebanxkazerne.
In het begin van de jaren 1970 hebben
de laatste troepen Hasselt verlaten en
was het gedaan met de garnizoensfunctie. Het kanon dat hier nu staat behoorde toe aan het Amerikaanse leger dat
Hasselt in WOII bevrijdde en werd
later, ik meen in 1987 of 1988 aan de
stad in leendienst geschonken.
2)Dat kanon is bovendien een symbool
van vrede, verdraagzaamheid maar ook
van waakzaamheid. Het kan ons, die de
wreedheden van de oorlog niet echt
beleefd hebben, er aan herinneren tot
welke mensonterende situaties, massahysterie onder leiding van fanatieke
heersers kan leiden. Het kanon kan ons
helpen inzien dat, hoewel geweld vaak
tot meer geweld aanzet, het soms nodig
is krachtdadig op te treden om onze
de-
- 10-3-
mocratische vrijheden te beschermen.
We worden nu geconfronteerd met een
nieuwe tegenstander, het terrorisme. De
toekomst zal uitwijzen of wij dit wereldprobleem goed hebben opgelost.
De geografie en de historiek van grenzen en territoria en de ruimtelijke inpact
daarvan op de bevolking is een boeiende materie die ons onmisbare kennis en
inzichten verschaft om de wereldvrede
te bestendigen. Het belang van deze
materie is echter mijns inziens in onze
leerplannen en schoolopleiding te weinig benadrukt.
3) Zeker voor de sportschool heeft het
kanon een symbolische waarde. De heer
directeur Bormans beklemtoonde dit
reeds. Het wapen dat hier gehanteerd
wordt, om de onderlinge verstandhouding, zowel regionaal als nationaal en
zelfs internationaal, te bevorderen is de
sportbeoefening en de sportcompetitie.
Onze leerlingen nemen inderdaad deel
aan internationale competities, o.m. in
Italië, Spanje, Frankrijk tot zelfs, naar
we hopen, in China.
Directeur, we weten allemaal dat je de
sportschool met hart en ziel verdedigt.
Welnu, indien je ooit in extremis het
kanon nodig hebt, vergeet dan niet goed
Waarom hoort het kanon hier thuis?
1)Toen wij in november 1962 onze loopbaan begonnen in de RNS, passeerden
wij elke dag twee kazernes waar soldaten getrouw de wacht hielden. Dat getuigde van de militaire functie van Hasselt.
Hasselt was inderdaad in 1831 garnizoenstad geworden. Door de toenmalige
rijksgrens was de stad van groot strategisch belang als beveiliging tegen een
mogelijke Hollandse inval vanuit Maastricht.
In 1833 werd het oude Herckenroderefusiehuis omgebouwd tot kazerne, ter-
Noteer alvast in uw agenda :
11 maart ‘03 : bezoek PsCavSch en RG
Organisatie Kol Willy Pauwels
Indien u één van de 25 leden bent die tot nog toe hun
lidgeld niet hebben betaald, dan wordt u dringend uitgenodigd
het nodige te doen
Nummer voor zeer dringende mededeling : 0472.825510
januari 2003
K.V.O.O. - LIMBURG
- 11 -
Galaconcert
Muziekkapel van de Marine
Hasselt 27 maart ‘03
Het Militair Commando van de Provincie Limburg en de
Koninklijke Kring Mars en Mercurius organiseren een
Galaconcert ten voordele van de Sociale acties van Defensie
en van de gehandicaptenzorg in Limburg met name v.z.w
Luitenant-Generaal ROMAN en v.z.w. ELKON.
Dit concert zal plaatsvinden in het
C ul t u r e e l C e nt r u m va n
Hasselt op donderdag 27 maart
2003 om 20.00 uur en zal uitg e vo e r d wo r d e n d o o r d e
Koninklijke Muziekkapel van de
Marine, waarvan de stad Hasselt het
peterschap waarneemt, o.l.v.
Luitenant-ter-zee 1ste klasse Peter
Snellinckx.
Toegangskaart met receptie : € 30
PROGRAMMA 2003
Jan
14 Nieuwjaarsreceptie
Feb
11 Algemene Vergadering Gilbert Moons
Causerie ‘Acupunctuur’
25 Filmvoorstelling
Louis Truyers
Mar
11 PsCavSch - RG
Willy Pauwels
Apr
01 ALZ
Transportfirma Essers
Urbain Paulissen
Roger Boonen
Mei
05 Lentefeest
Roger De Groote
13 Wandeling Terril Zol- Gilbert Moons
der
Jun
10 Golfclub
Videofilm
Guido Del Savio
Romain Christiaens
Jul
08 Antwerpen
21 Barbecue
Marcel Demot
Herman Schrijvers
Aug
12 Luik
Louis Van den Veyver
Sep
13 Polen
23 Wandeling Rummen
Herman Schrijvers
Luc Vandenborne
Okt
14 Lommel
Lambert Swennen
Nov
15 Te Deum en Receptie
18 Korpsmaal
Jos Hermans
Jos Hermans
Dec
03 Culturele Activiteit
Herman Schrijvers
Toegangskaart : € 15
U kunt reserveren op het nummer 011.228848 van KVOO
LIMBURG vóór 27 Feb 03. Na deze datum kan een
plaats binnen “het blok KVOO” niet meer gewaarborgd
worden.
Betalingen op rekening 961-195400-46 van KVOO
Limburg vóór 28 Feb ‘03.
Lanaken 10 dec 02
Beste Jos,
Uitstap KVOO LIMBURG - 01 Apr 03
Ik heb voorafgaandelijk aan een brief, telefonisch contact
gehad met ALZ in Genk (producent roestvrij staal) i.v.m. een
bezoek op Di 01 Apr 2003 (AM)
In principe is er geen probleem doch het toewijzen van het
bezoek is slechts definitief na hun schriftelijk akkoord.
Ik zend vandaag 10 Dec 2002 een aanvraag aan ALZ.
Indien dit bezoek om welke reden dan ook niet kan doorgaan
zal ik een alternatief zoeken bv. een bezoek aan het Logistiek
Depot in Zutendaal.
Ik hou U op de hoogte
Urbain Paulissen
Roger De Groote
11/01 18/02 18/03 29/04
16/09 21/10 25/11 16/12
Danstee
Danstee
Roger De Groote
27/01 24/02 24/03 28/04 26/05
23/06 28/08 22/09 27/10 24/11
22/12
Beleggingsclub
Beleggingsclub
Herman Schrijvers
Reis naar Polen :
Autocar van 13 tot 22 Sep 03.
Heen- en terugreis telkens met overnachting.
Halfpension : € 665 Inkomgelden : € 52
PsCavSch - RG
Aan Kol Willy Pauwels
04/12/02
Naar aanleiding van uw schrijven van 16 oktober kan
ik U met genoegen meedelen dat een bezoek van de Pantsercavalerieschool-Regiment der Gidsen mogelijk is op de datum eerste prioriteit namelijk 11 maart 2003.
Gezien de jaarplanning voor 2003 nog volop in de
maak is was het voor ons niet mogelijk U vlugger een antwoord te geven.
De contactpersoon voor de praktische regelingen voor
het bezoek is de officier SCV - Cdt STOOPS (Tf:
011.39.83.12). Hij zal een voorstel van programma uitwerken en dit in de loop van januari overmaken aan Cdt b.d.
Hermans.
Met collegiale groeten,
Guy Van Put
Kolonel
K.V.O.O. - LIMBURG
januari 2003
KEULEN 05 december 2002
Omwille van de opgelegde beperkingen vanwege de Club Astoria
mochten eenenzestig ‘gelukkigen’ deelnemen aan het bezoek aan Keulen op
05 december 2002, vierentwintig ‘later ingeschreven leden’ moesten zich
noodgedwongen tevreden stellen met een plaatsje op de reservelijst. Erg jammer, maar wegens personeelstekort en overbezetting in de Astoria kon het
toegelaten maximum niet worden verhoogd.
Onze collega Cdt Roger Boonen had een perfecte timing aan een uitstekend
programma gekoppeld en omstreeks het middaguur streek het gezelschap
neer in ‘de ancienne Belgique’ voor een warme lunch aan de gekende democratische prijzen van weleer.
In de vroege namiddag werden wij gedropt aan de voet van de ‘Dom’ en vervolgens loodste onze gids ons naar het museum van Käthe Kollwitz aan de
Neumarkt. De superlatieven die wij bij de aankondiging van het programma
in onze nieuwsbrief hadden gebruikt, werden hier meer dan bevestigd. Indrukwekkende sculpturen en tekeningen, om er stil van te worden. Best te
begrijpen dat dit museum een wereldvermaardheid geniet en door praktisch
alle buitenlandse toeristen die Keulen bezoeken wordt aangedaan. Bij ons
heeft dit alleszins een diepe indruk nagelaten.
Langs de feeërieke winkelstraten en na een kort bezoek aan de stemmige
kerstmarkten wandelden wij bij invallende duisternis naar de opstapplaats in
de Kommödienstrasse. De rit naar de club werd een heel avontuur - omleidingen en een bijna statische avondspits zorgden er voor dat wij lang na het
voorziene uur aankwamen, maar onze beproevingen werden door het bereidwillig personeel van de mess meer dan beloond.
Het gastronomisch festijn dat ons werd geserveerd deed de reputatie van de
Astoria alle eer aan. Het werd een ‘laatste avondmaal’ dat zowel voor wat de
presentatie als voor wat het culinaire betreft, nog lang in onze herinnering zal
blijven.
Op het einde van de avond en namens de deelnemers dankte en feliciteerde
onze voorzitter, Kolonel Vl. SBH Marcel Demot, zeer terecht Cdt Roger
Boonen, organisator en initiatiefnemer van deze prachtig geslaagde eindejaar
activiteit.
Beste Roger het was fantastisch, wees er van overtuigd dat wij letterlijk en
figuurlijk erg van deze dag hebben genoten.
Bedankt en Proficiat.
JH.
De 61 gelukkigen :
Cdt en Mevr. Marcel Anthoens, Mevr. Antonissen, Cdt en Mevr.
Mathieu Beuten, Cdt en Mevr. Roger Boonen, Kol en Mevr. Frans
Buelens ir, Kol en Mevr. Rik Coenraerds, Cdt en Mevr. Colson,
Mr en Mevr. Guido Del Savio, Kol Vl. SBH en Mevr. Marcel Demot,
LtKol v/h Vlw en Mevr. Louis Feyen, Mevr. Netta Frederix, Cdt en
Mevr. Jos Hermans, Cdt en Mevr. Raymond Lampers, Mevr. Mia
Lavigne, Cdt en Mevr. Gilbert Moons, Cdt en Mevr. Raymond
Moons, Cdt en Mevr. Urbain Paulissen, Maj en Mevr. Gaston
Polfliet, Cdt v/h Vlw en Mevr. Willy Schampaert, LtKol en Mevr.
Herman Schrijvers, Cdt v/h Vlw en Mevr. Alex Van Bambost, Cdt
en Mevr. Luc Van Camp, Cdt René Van De Weyer, Cdt v/h Vlw en
Mevr. Louis Van den Veyver, Cdt en Mevr. Arthur Van Huffel, Cdt
en Mevr. Roland van Loenhout, LtKol en Mevr. John Vanoverbeke,
Maj v/h Vlw en Mevr. Jos Vandenborne, Cdt en Mevr. Jan
Vermeulen, Cdt v/h Vlw en Mevr. Henri Wellens, Cdt en Mevr.
Sylvain Weuts, LtKol Albert Willekens, Cdt en Mevr. André
Wouters.
De onfortuinlijken:
Cdt Gd en Mevr. Noël Peltier, Kol en Mevr. Jos Neuteleers, Cdt en
Mevr. Michel Hermans, Kol en Mevr. Dolf Hennemann, Cdt en
Mevr. Roland Desmedt, Cdt en Mevr. Roland Van Brabandt, Cdt
en Mevr. Jean Reinquin, Cdt en Mevr. Jan Geens, Cdt en Mevr.
Jacques Louwagies, Kol en Mevr. Roger De Groote, Maj en Mevr.
Walter Onzea, Cdt v/h Vlw. Lucien Wagner.
- 12 -
K.V.O.O. - LIMBURG
januari 2002
Koninklijke Vereniging van
Oprustgestelde Officieren
v.z.w.
K.V.O.O. - LIMBURG
Nieuwsbrief
Januari 2003
verschijnt maandelijks
op 300 exemplaren
- 13 -
In de volgende nieuwsbrief :
Woordje van de Voorzitter
In en Uit document
Verslag Nieuwjaarsreceptie
Algemene Vergadering - 11 Feb 2003
Filmvoorstelling - 25 Feb 2003
Lidgelden stand van zaken.
Polen - september 2003
Reisvoorstellen 2004
Deadline volgend nummer : 10 Feb 2003
Eindredactie, lay-out, verzending : Secretariaat Groepering Limburg
Verantwoordelijke uitgever : Jos HERMANS Helbeekplein 3 bus 7 3500 Hasselt Tel / Fax : 011.228848
GSM : 0472/825510 - E-mail : [email protected] - Web-pagina : http://users.belgacom.net/kvoo.limburg

Vergelijkbare documenten

kvoo - limburg

kvoo - limburg aanhouden (de leden van onze beleg- 17.12 Van Roger Boonen - details afrekening Club Astoria - winst € 53,80 gingsclub kunnen er van meespre18.12 Van Louis Truyers - details filmvoorstelling van 25...

Nadere informatie

MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM BRUSSEL 05

MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM BRUSSEL 05 aanhouden (de leden van onze beleg- 17.12 Van Roger Boonen - details afrekening Club Astoria - winst € 53,80 gingsclub kunnen er van meespre18.12 Van Louis Truyers - details filmvoorstelling van 25...

Nadere informatie