Jaarverslag 2012-2013

Commentaren

Transcriptie

Jaarverslag 2012-2013
Jaarverslag periode 2012/2013
Lectoraat Autonomie en Participatie
van chronisch zieken
Heerlen, oktober 2013
1. Inleiding
Het jaar 2012-2013 was een innovatief en druk jaar dat in het teken heeft gestaan van enkele grote
organisatorische veranderingen. Per 1 september 2012 is het lectoraat Autonomie en Participatie
van chronisch zieken (A&P) (inclusief de bijzonder lectoraten Zorginnovaties voor kwetsbare
ouderen en Integrative Patient Centered Health Care in de oncologie) onderdeel van de nieuwe
faculteit Gezondheidszorg. En per 1 januari 2013 is het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en
Technologie (EIZT) van start gegaan, waaraan het lectoraat een grote inhoudelijke bijdrage levert.
Het samengaan in één faculteit met de opleidingen en andere gezondheidslectoraten samen, is een
goede basis om de bestaande samenwerking organisatorisch te borgen en uit te bouwen. Het
expertisecentrum vergroot de mogelijkheden om samen te werken met andere faculteiten binnen
Zuyd Hogeschool en andere kennisinstellingen, zorginstellingen en bedrijven.
Het jaarverslag van het lectoraat A&P is een uitwerking van het jaarplan 2012-2013. De daarin
gestelde doelstellingen en activiteiten ten aanzien van onderzoek en innovatie, de relatie onderzoek,
onderwijs en leven lang leren en externe profilering lectoraat, worden hieronder beschreven. Hierbij
wordt steeds een onderscheid gemaakt wordt tussen lopende en afgeronde activiteiten, nieuwe
initiatieven en oriëntatie op nieuwe projecten en innovaties. Daarna volgt een beschrijving van de
integrale managementsrapportage en de financiën.
2. Onderzoek en innovatie
De activiteiten van het lectoraat A&P en de bijzonder lectoraten sluiten aan bij het Zuyd Hogeschool
zwaartepunt Zorginnovaties en Technologie. Binnen dit zwaartepunt heeft de faculteit
gezondheidszorg gekozen voor vier centrale thema’s: dialooggestuurde en inter-professionele zorg,
evidence based werken, meten in de zorg en technologie in de zorg. De projecten die uitgevoerd
worden binnen het lectoraat sluiten hierbij aan. Daarmee dragen we bij aan de missie van de
faculteit Gezondheidszorg: een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg van de toekomst en het
opleiden van innovatieve professionals. Het lectoraat A&P vervult binnen vier van de zes
programma’s van het EIZT als (co)-programmaleider een trekkersrol (Hulpmiddelen en
ondersteunende technologie, Stimuleren van een actieve/gezonde leefstijl, Wijkgerichte zorg en
samenwerking en Meten in de zorg; daarnaast leidt het lectoraat het ‘dwarsthema’
Cliëntenparticipatie).
Dit jaar is gewerkt aan een aanzienlijke lijst van onderzoeksprojecten (bijlagen 1 en 2) die tot een
grote output heeft geleid: onder andere 15 vakpublicaties, 20 wetenschappelijke publicaties en
meer dan 50 presentaties (zie verder bijlage 3).
1
Lopend en in afronding
- Uitvoeren lopende (promotie)projecten en afronden projecten: in bijlagen 1 en 2 staat een
overzicht van deze projecten.
Nieuw
- Opstarten bijzonder lectoraat: per 1 april 2013 is Dr. Asiong Jie begonnen als bijzonder lector op
het domein Integrative patient centred health care in de oncologie. Het Atrium Medisch
Centrum maakt dit bijzonder lectoraat mogelijk.
- Er is een grote bijdrage geleverd aan het inhoudelijk vormgeven van EIZT: in het bijzonder op de
speerpunten van A&P (in nauwe samenwerking met het lectoraat Technologie in de Zorg (TidZ)).
Dit heeft geleid tot concrete goedgekeurde werkplannen voor de programmalijnen.
- Per 1 september 2012 is Steffy Stans (docente Ergotherapie) begonnen aan haar
promotieonderzoek getiteld “Bridging the gap in long term care settings: communication
between communication vulnerable people and their environment.” Dit onderzoek vloeit voort
uit het RAAK Publiek project communicatie dat in juni 2013 afgerond is.
- De activiteiten m.b.t. het stimuleren van bewegen voor (kwetsbare) ouderen en andere
doelgroepen zijn het afgelopen jaren fors gegroeid (voortbordurend op lopende RAAK en
Zonmw projecten). Binnen EIZT is het stimuleren van een actieve leefstijl een aparte
programmalijn geworden.
- De activiteiten m.b.t. tot meten in de zorg zijn in de breedte gegroeid. In september 2013 startte
het project meetpunt waarin samengewerkt wordt met de zorgopleidingen en faculteiten ICT en
Beta. De samenwerking met de Universiteit Maastricht heeft een sterke impuls gekregen door
de instelling van de leerstoel van S. Beurskens “Doelgericht meten in de dagelijkse zorgpraktijk”.
Met deze leerstoel kan de aandacht voor deze thematiek verder uitgebouwd en verdiept
worden.
- Het afgelopen jaar zijn een aantal voorstellen ingediend die helaas niet gehonoreerd zijn: een
RAAK Pro voorstel over het optimaliseren van het zorgtraject voor kwetsbare patiëntengroepen
in het ziekenhuis en een Europese aanvraag op het gebied van patiëntparticipatie en
interprofessioneel samenwerken. Daarnaast zijn twee RAAK Publiek aanvragen afgewezen
m.b.t. de thema’s preconditioneren (herindiening afgewezen RAAK Pro aanvraag) en
dementiezorg in de thuisomgeving. Deze afgewezen voorstellen worden/zijn ingediend bij
andere subsidiebronnen. Een aantal kleine subsidies zijn wel gehonoreerd.
- Medio 2013 is de NWO promotievoucher voor Jolanda Friesen gehonoreerd.
Oriëntatie nieuwe innovaties
- De oriëntatie op activiteiten op het terrein van de WMO kanteling en wijkgerichte zorg is vanaf
begin 2013 opgepakt in de EIZT programmalijnen Wijkgerichte Zorg en samenwerking en
Hulpmiddelen en ondersteunende technologie, waarbij tevens de mogelijkheden verkend zijn
voor het aan EIZT aanhaken van de aan de faculteit Social Studies toegewezen WMO werkplaats.
- Opbouwen netwerken in het kader van Europese en Euregionale subsidies vanuit speerpunten
A&P: vanuit diverse thema’s zijn internationale contacten aangehaald met het oog op deze
subsidies. Rond het thema Meten in de zorg is S. Beurskens toegetreden tot het bestuur van de
Nederlandse afdeling van de International Society for Quality of Life Research (ISOQOL) en actief
bij enkele special interest groups van de internationale ISOQOL. In het kader van het lopende
RAAK Internationaal programma Facilitating Movement Implicitly zijn door S. Braun en M.
2
-
-
Kleynen nieuwe partnerships gerealiseerd, o.a. in Duitsland (Universiteit van Heidelberg) en
Australie. Op het gebied van interprofessioneel samenwerking zijn door A. Moser en A. Stevens
internationaal contacten gelegd. De faculteit is lid geworden van het European Interprofessional
Education Network (EIPEN). B. Piskur heeft internationaal contacten gelegd in het kader van
haar promotieonderzoek. Met de Universiteit van Bern (prof. A. Stuck) is overleg opgestart over
gezamenlijke projecten op het domein van screenen op kwetsbaarheid bij ouderen en het
monitoren van kwetsbaarheidsindicatoren mbv technologie (E. van Rossum, in samenwerking
met lectoraat TidZ). Rondom communicatie en communicatiehulpmiddelen zijn er internationaal
contacten gelegd met de Universiteit van Sheffield binnen het programma “CATCH” (R.
Dalemans in samenwerking met lectoraat TidZ). In het kader van het RAAK project
Zelfmanagement is een samenwerking aangegaan met het Nederlands Zorginstituut (NZI) en de
Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (vanaf 1 januari 2014 “Ineen”).
De ZonMw projecten op het gebied van patiëntenparticipatie hebben gezorgd voor een stevige
kennisbasis op dit gebied en een goede samenwerking met het Huis voor de Zorg (HvdZ). Een
van de medewerkers van het HvdZ (Esther Stoffers) heeft per 1 september voor een dag per
week een werkplek op Zuyd om de samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs
verder uit te bouwen. In samenwerking met het HvdZ en de Universiteit Maastricht (T. Van der
Weijden) wordt gewerkt aan het vormgeven van een werkplaats cliëntenparticipatie gericht op
het doorontwikkelen en implementeren van methodieken.
Er is gewerkt aan de voorbereiding van drie nieuwe promotieonderzoeken: van Marcel Schmitz
in samenwerking met de faculteit ICT, van Melanie Kleynen vanuit het RAAK Internationaal
project FMI en van Alke Haarsma op het gebied van cliëntenparticipatie.
3. Relatie onderzoek, onderwijs en Leven Lang Leren
Vanuit het lectoraat wordt op diverse manieren een bijdrage geleverd aan de relatie onderzoek,
onderwijs en Leven Lang Leren (LLL). Het afgelopen jaar is er veel tijd besteed aan de nieuwe
besturingsopgave. Dit heeft geleid tot een goed contact met de teamleiders van alle opleidingen; de
verbindingen met de opleidingen zelf kan ondanks de vele bestaande activiteiten nog beter. De
benoeming van vier hoofddocenten per 1 september 2013 met een expliciete taak t.a.v. de
verbinding onderzoek-onderwijs zal dit in samenwerking met de teamleiders een belangrijke impuls
geven. Belangrijk is dat het voor docenten van de zorgopleidingen duidelijker wordt wat er precies
gebeurt binnen de lectoraten en binnen EIZT. Het lectoraat moet meer nog dan nu een
vanzelfsprekende partner worden. Hiervoor is het wenselijk dat de terminologie van thema’s en
speerpunten van de faculteit en de programma’s van EIZT eenduidiger en verhelderd wordt en de
inhoud nog beter beschikbaar komt. Ook zullen docenten in de breedte meer betrokken moeten
worden. Dit kan o.a. bevorderd worden door expertgroepen die inmiddels bij enkele opleidingen zijn
ingesteld rond opleidings- en facultaire speerpunten, waardoor opleidingen, lectoraten en EIZT
intensiever verbonden worden.
Lopend en afgerond
- Begeleiding van afstudeerprojecten (zie bijlage 3) voor verschillende opleidingen en inzet van 22
werkstudenten. Bijdrage aan master ANP en BAMA-onderwijs (WO doorstroomprogramma voor
studenten met VWO vooropleiding).
- Bijdrage aan diverse minoren (o.a. Science, Growing Old, Communicatie).
3
-
-
Bijdragen aan het Jazan-project (onderwijsprogramma voor fysiotherapie studenten uit SaoediArabië) .
In totaal zijn ruim 25 docenten lid van het lectoraat, waarvan acht docenten bezig zijn met een
promotieonderzoek.
Bijdrage aan faculteitswerkgroepen EBP en interprofessioneel samenwerken (IPOS). Vanuit A&P
wordt de werkgroep IPOS aangestuurd (S. Beurskens) en A. Moser leidt het onderwijsinnovatie
project IPOS. Het project ‘Meetpunt’ is gedurende de verslagperiode, in samenwerking met het
lectoraat TidZ, voorbereid (daadwerkelijke start project per 1 september 2013).
Bijdrage aan HBOV-Gerontologie & Geriatrie uitstroomprofiel en postinitieel onderwijs
verpleegkunde-ouderenzorg
Nieuw
- Instellen van hoofddocenten met een expliciete taak t.a.v. de verbinding onderwijs en
onderzoek: samen met HR en de directeur en lectoren gezondheidszorg is de
functieomschrijving opgesteld. Het instellen van deze functie past binnen het nieuwe functiehuis
en biedt gepromoveerde docent-onderzoekers een goede doorgroeimogelijkheid en een
duidelijk profiel.
- Organisatie en uitvoering van interne bijscholingen voor docenten van alle opleidingen op het
gebied van de thema’s van de faculteit en onderzoeksmethodologie.
- Voorbereiden Master Innovation in Complex Care (MCC) (start september 2014), i.s.m. met de
zorgopleidingen en -lectoraten, opleidingen PBM en Facility Management, het lectoraat
employability en de Master PLIC . R. Daniels is de trekker van deze master.
- Bijdrage aan voorbereiding Internationale master Technology in Care, i.s.m. opleidingen en
andere zorglectoraten
- Aan de verbinding met LLL is het afgelopen jaar veel aandacht besteed, dit heeft geresulteerd in
bij- en nascholingen op diversie gebieden:
 Mede ontwikkelen post-hbo scholing inter-professionele oncologie.
 Ontwikkelen en uitzetten bij- en nascholing onderwijs meten in de zorg in Duitsland (R.
Swinkels), digitale meetinstrumenten (M. Lacroix en M. Jungen)en meer bewegen (S. Braun
en M. Kleynen).
 Complexe ouderenzorg in de eerstelijnszorg (n.a.v. promotie project Ramon Daniëls en RAAK
Pro zelfmanagement).
 Ontwikkelen post-hbo onderwijs op gebied van communicatie (in kader van RAAK publiek
project Communicatie en contractactiviteit SGL) (R. Dalemans en S. Stans).
Oriëntatie nieuwe innovaties
- Leerbedrijven (o.a. als vervolg op HPBO project Onderwijs in de praktijk (leerafdelingen in de
ouderenzorg)): de mogelijke ontwikkeling van een leerwerkplaats ‘in de wijk’ is vanaf begin 2013
opgepakt in de EIZT WZO werkgroep.
- EBP en innoveren in de verpleeghuiszorg: een eerste scholingsaanbod is i.s.m. LLL uitgewerkt
voor een organisatie van ouderenzorg (besluitvorming over doorgaan van de scholing in oktober
2013).
4
4. Externe profilering lectoraat
Het afgelopen jaar is er een aantal activiteiten m.b.t. de externe profilering van het lectoraat
uitgevoerd. Er is ook een grote bijdrage geleverd aan het vormgeven van EIZT.
Lopend
- Van elk (deel)project wordt het resultaat zichtbaar gemaakt in de vorm van tenminste één
(vak)publicatie, één presentatie op een congres en bij de promotieonderzoeken internationale
publicaties. Project overstijgend worden lezingen en workshops verzorgd over de speerpunten
van het lectoraat (meten in de zorg, interprofessionele samenwerking, innovaties in de
ouderenzorg en oncologie, etc). Zie bijlage 3 voor een overzicht van deze output.
- Het optimaliseren en doorontwikkelen van de websites van de kenniskring:
www.meetinstrumentenzorg.nl, www.m-i-n-d.org, www.meetexpert.nl en
www.zuyd.nl/kenniskring/aenp
Nieuw
- Nederlands- en Engelstalige factsheets van de lectoraatsprojecten.
- Voorlichtingsfilms over Zorg uit Voorzorg eerstelijnsdeel en Zorg uit Voorzorg ziekenhuisdeel.
- Plan economisch rendabel maken database meetinstrumenten en publiciteit vergroten.
- Ontwikkelen Engelstalig onderdeel website. Dit is begin 2013 opgestart en wordt naar
verwachting in november 2013 afgerond.
- Op basis van de lopende en nieuwe projecten van het lectoraat en EIZT zijn de bestaande
contacten met kennisinstellingen, zorginstellingen en bedrijven uitgebreid en is er ook meer
samenwerking met de andere faculteiten binnen Zuyd.
Oriëntatie nieuwe innovaties
- In 2014 zijn er twee grote PR momenten door de rede van bijzonder lector A. Jie op 4 april en de
rede van bijzonder hoogleraar S. Beurskens op 9 mei. Beide redes worden voorafgegaan door
een inhoudelijk gerelateerd symposium.
5. Integrale managementrapportage: mate van behalen targets en financiën
Dit jaar is gewerkt aan een aanzienlijke lijst van lopende projecten die gefinancierd worden vanuit
verschillende bronnen. De totale omzet van het lectoraat was € 1.115.000. De rijksbijdrage als
percentage van de totale omzet onderzoek is 1: 3,5. Het genereren van externe middelen is een
behoorlijke taakstelling en wordt steeds moeilijker.
Door de nieuwe financiële systematiek binnen Zuyd was er gedurende het jaar 2012-2013 nauwelijks
in zicht in de financiële stand van zaken van het lectoraat. Dat was een ongewenste situatie.
Komend jaar zal de situatie beter zijn, maar de gekozen methodiek blijft complex.
Het lectoraat heeft 2012-2013 afgesloten met een positief resultaat van € 40.000. De reservepositie
van het lectoraat per 1-9-2012 was € 134.000 euro. Zoals in het jaarverslag van 2011-2012
aangegeven worden de reserves ingezet voor het borgen van de lopende promotieonderzoeken.
Deze inzet is nodig omdat de Universiteit Maastricht in 2011 gestopt is met het verlenen van
promotievouchers. Bovendien heeft Zuyd besloten om maximaal twee vouchers per lectoraat
beschikbaar te stellen, terwijl het aantal promoties binnen het lectoraat fors hoger is. In de
begroting van de twee RAAK Pro projecten was eerder uitgegaan van meer vouchers (zowel UM als
5
Zuyd). Tijdspad: Gedurende de komende vier jaar wordt de reserve van het lectoraat afgebouwd tot
30.000 euro.
4. Conclusie en vooruitblik
Het jaar 2012-2013 was wederom een succesvol en intensief jaar. Het lectoraat heeft een stevige
personele basis (bijlage 4) en goede contacten met kennis- en zorginstellingen. Het kan van daaruit
werken aan een groot aantal projecten. Het afgelopen jaar was echter extra intensief doordat naast
de lopende projecten veel tijd is besteed aan het inhoudelijk vormgeven van EIZT. Dit zal ook in het
komend jaar nog veel aandacht vragen. EIZT biedt enorm veel kansen en het is een uitdaging om de
ambities en belastbaarheid in balans te houden.
6
Bijlage 1. Onderzoeksportefeuille lectoraat A&P 2012-2013
Subsidieverstrekker /
Bedrag
Projecten waarvan A&P
penvoerder is
Looptijd
Titel project
Projectleider /
onderzoekers
Samenwerkingspartners
RAAK publiek
€ 250.000
april
2011juli 2013
Optimale communicatie voor
Optimale Zorg
Ruth Dalemans /
Steffy Stans, Aimée van
Loo, Mariska Janssen
MeanderGroep, SGL, Sevagram en lectoraat
Technologie in de Zorg
RAAK internationaal
€ 300.000
april
2012april
2014
Facilitating Movement Implicitly
Susy Braun /
Melanie Kleynen,
Monique Lexis, Sandra
Beurskens, Erik van
Rossum, e.a.
Sevagram, Adelante Zorggroep, University of
HongKong, University of Exeter UK, Universiteit
Maastricht en lectoraat Technologie in de Zorg
RAAK Pro
€ 700.000
mei
2012mei
2016
Naar interdisciplinaire
zelfmanagement ondersteuning
in de eerstelijns zorg
Ramon Daniëls / Sandra
Beurskens,
Jerome van Dongen,
Stephanie Lenzen
(promovendi), e.a.
Universiteit Maastricht, Fysiotherapie praktijk
Snijders, Ergotherapie praktijk Martens,
Huisartsenpraktijk Jochems e.a
RAAK Pro
€ 700.000
nov
2011nov
2015
Meten in de dagelijkse
zorgpraktijk
Sandra Beurskens /
Anita Stevens, Linda Op
het Veld (promovendi),
Erik van Rossum,
Raymond Swinkels, e.a.
Universiteit Maastricht , VuMC-EMGO, GGD ZuidLimburg, GGD Limburg-Noord,
beroepsverenigingen KNGF, V&VN, EN, NVLF
ZonMw
€ 63.000
febr
2012febr
2013
Bevorderen van de participatie
van bewoners met dementie en
hun familie
Albine Moser /
Ezra van Zadelhoff,
Nadine Jans, Erik van
Rossum
Sevagram en Universiteit Maastricht
NutsOhra
€ 15.000
febr
2012febr
2013
Interactieve projecties op
wanden en vloeren voor cliënten
van Sevagram Zorgcentra
Susy Braun /
Melanie Kleynen
Sevagram
Zuyd Hogeschool
Innovatievoucher
€ 20.000
sept
2011sept
2013
Interprofessioneel OnderzoekOnderwijs
Sandra Beurskens / Anita
Stevens, docenten van
diverse opleidingen
Wordt in 2013-2014 vervolgd in
onderwijsinnovatieproject faculteit
gezondheidszorg
Adelante Zorggroep
€ 28.000
jan
2012dec
2012
Bevorderen van de sociale
participatie van kinderen met
een lichamelijke beperking
Barbara Piškur / Sandra
Beurskens
(promovenda;
deelproject van
promotieonderzoek)
Adelante Zorggroep, BOSK, Revalidatiecentrum
de Hoogstraat, Universiteit Utrecht, UM
SGL
€ 105.000
Dit project is gaandeweg
omgezet in een
scholingstraject tot
september 2014 voor totaal
€ 120.000
dec
2010dec
2012
In dialoog: het realiseren van
een ervaren verbetering van de
communicatie tussen
medewerkers en cliënten van
SGL
Ruth Dalemans/
Steffy Stans
SGL, Zuyd opleiding faculteit Gezondheidszorg
SGL
€ 35.000
20122013
Project Eigen kracht: sociale
netwerkanalyse + bevorderen
van participatie van cliënten in
Ruth Dalemans
SGL
BZW
Zuyd Innoveert
€ 50.000
2013 2014
Implementatie van
interprofessioneel opleiden en
samenwerken in de faculteit
Gezondheidszorg (IPOS-FG)
Albine Moser, Sandra
Beurskens, Alke Haarsma,
Claudi Cobben
Huis voor de Zorg
Damsté Terpstra Fonds
€ 2000, inzet
zwaartepuntsgelden Zuyd
20112013
Digitalisering meetinstrumenten
CIQ, BIPAC en BEBA
Michelle Lacroix/
Monique Jungen ,Sandra
Beurskens
Birkhoven Zorggoed, Damsté Terpstra Fonds,
Launch IT B.V., studenten ICT, opleidingen ICT en
logopedie Zuyd Hogeschool, Metrisquare
NWO Leraren
promotievoucher
€ 102.575,00
20132017
Promotievoucher
Jolanda Friesen
(promovenda) / Gerrie
Bours, Sandra Beurskens
Atrium MC, UM
KNGF
€ 28.000
jan
2012dec
2013
Ontwikkeling van een raamwerk
en criteria om
meetinstrumenten in de
fysiotherapie te ordenen,
selecteren en reduceren en
toolboxen samen te stellen
Sandra Beurskens /
Raymond Swinkels
KNGF
Wordt in 2014 vervolgd (subsidie € 65.000)
KNGF jaarlijks
€ 10.000 en inzet
zwaartepuntsgelden Zuyd
Doorlop
end
Het actualiseren en uitbreiden
van de database
meetinstrumenten
(www.meetinstrumentenzorg.nl)
Sandra Beurskens/
Eveline van Engelen,
Raymond Swinkels,
Marlies Ruijschop,
Marsha Bokhorst, Magda
van Gastel, Sandra Joeris
KNGF, opleiding ICT Zuyd Hogeschool
Penvoerder extern, A&P is
(deels) uitvoerende partner
en kan aanspraak maken
op (deel van) de subsidie:
Zonmw
€ 560.000
(penvoerder: UM, prof R
Kempen)
sept
2009sept
2013
Reduction of disability among
frail community-dwelling elderly
Erik van Rossum /
Silke Metzelthin
(promovenda UM),
Ramon Daniëls
Universiteit Maastricht , MCC Omnes, Orbis MC,
diverse huisarts- en paramedische praktijken en
lectoraat Technologie in de Zorg
ZonMw
€ 750.000
(penvoerder: UM,
prof J Hamers )
mei
2012mei
2017
Nurses on the move: towards
high quality care in nursing
homes
Erik van Rossum (mede
aanvrager) /
Gerrie Bours, Susy Braun,
e.a. (begeleiding van 3
promovendi UM)
Universiteit Maastricht , New York University,
Sevagram, MeanderZorggroep, Orbis, Vivre,
Cicero zorggroep
ZonMW
€ 85.000
(penvoerder: Huis voor de
Zorg)
okt
2011dec
2012
Evaluatie van de proeftuin
“Klankbordgroepen in het
Netwerk Palliatieve Zorg in
Limburg”
Albine Moser /
Alke Haarsma, Sandra
Beurskens
Stichting Zorg Consumenten Limburg, Huis voor
de Zorg
ZonMW
€ 130.000
(penvoerder SGE)
sept
2011febr
2013
Versterken van de
samenwerking tussen patiënten
en Stichting Gezondheidscentra
Eindhoven
Albine Moser /
Sophie van Hoof
Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, UM
ZonMW
€ 107.000
(penvoerder Stichting PKMC
Sittard)
april
2012okt 2013
De organisatie van
interdisciplinaire kinderzorg in
de eerste lijn
Sandra Beurskens / Rob
Ummels, Miriam van
Cleef, Sandra de Loos
PKMC Sittard, Stichting Beyaert Robuust
Kaasa Health GmbH,
jan
The PACT-PLP Trial: Patient
Andreas Rothgangel
Kaasa Health GmbH, Adelante Zorggroep,
Düsseldorf
€ 500.000
2012jan 2015
Centred Telerehabilitation
Phantom Limb Pain
(promovendus) /
Susy Braun, Sandra
Beurskens
Atrium Medisch Centrum€
30.000
2013
e.v.
TANGO (Traject Atrium Next
Generation Outcome meting)
Asiong Jie, Sandra
Beurskens
Atrium Medical Centre, TNO MC/CBO,
Nyenrode, Zuyd
Bijlage 2:
Promotieonderzoeken lectoraat A&P
Afgeronde promoties: in 2011-2012 zijn geen promoties afgerond
Lopende promoties:
Barbara Piškur, opleiding ergotherapie
“Social participation of children with a physical disability: perceptions, experiences and
expertise of parents and young adults from a Child- and Family-Centered Service perspective”
Aanstellingsomvang voor promotie: 0,5 fte
(Beoogde) looptijd: 01-01-2010 tot 01-01-2015
Andreas Rothgangel, opleiding fysiotherapie
"The PACT-PLP Trial: Patient Centred Telerehabilitation Phantom Limb Pain"
Aanstellingsomvang voor promotie: 0,8 FTE niet bij Zuyd. In samenwerking met Kaasa Health
GmbH, Düsseldorf is subsidie geworven. Kaasa is de aanvrager. Andreas wordt rechtstreeks door
hen betaald.
(Beoogde) looptijd: 01-01-2012 tot 31-12-2014
Jolanda Friesen-Storms, opleiding verpleegkunde
“Het implementeren van evidence based practice (EBP) binnen de klinische besluitvorming van
verpleegkundigen”
Aanstellingsomvang voor promotie: 0,5 fte
(Beoogde) looptijd: 01-9-2011 tot 01-9-2016
Anita Stevens, opleiding fysiotherapie
“Het verhelderen van de hulpvraag met behulp van individugerichte meetinstrumenten in de
eerstelijns gezondheidszorg”
Aanstellingsomvang voor promotie: 0,6 FTE (RAAK Pro subsidie)
(Beoogde) looptijd: 01-11-2011 tot 01-11-2016
Linda Op het Veld
“Kwaliteit en praktische bruikbaarheid van meetinstrumenten voor het screenen van kwetsbare
ouderen”
Aanstellingsomvang voor promotie: 0,6 FTE (RAAK Pro subsidie)
1. (Beoogde) looptijd: 01-12-2011 tot 01-12-2016
Jerôme van Dongen
“Naar interdisciplinaire zelfmanagement ondersteuning in de eerste lijnszorg: inhoud en
samenwerking bij het op maat opstellen van doelen en actieplannen voor chronisch zieken”
Aanstellingsomvang voor promotie: 0,7 FTE (RAAK Pro subsidie)
(Beoogde) looptijd: 01-05-2012 tot 01-05-2017
Stephanie Lenzen, opleiding ergotherapie
“Naar interdisciplinaire zelfmanagement ondersteuning in de eerste lijnszorg: inhoud en
samenwerking bij het op maat opstellen van doelen en actieplannen voor chronisch zieken”
Aanstellingsomvang voor promotie: 0,7 FTE (RAAK Pro subsidie)
(Beoogde) looptijd: 01-05-2012 tot 01-05-2017
Gestarte promoties in 2012-2013
Steffy Stans (docente Ergotherapie)
“Bridging the gap in long term care settings: Communication between communication
vulnerable people and their environment
(Beoogde) looptijd: 01-09-2012 tot 01-09-2017
De promovenda Barbara Piskur en Jolanda Friesen hebben in 2011-2012 gebruik gemaakt van
een Zuyd Hogeschool promotievoucher.
Promoties in voorbereiding
- Marcel Schmitz (docent ICT)
- Melanie Kleynen (docent fysiotherapie)
- Alke Haarsma (docent verpleegkunde – staat zo ook in bijlage personeel A&P)
Bijlage 3. Output lectoraat A&P 2012-2013
1. Publicaties
a. artikelen in vaktijdschriften
 Daniels R, van Rossum E, Metzelthin S, de Witte L. Zorg uit Voorzorg. Een preventief
programma voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde
2012 (06): 298-303.
 Vermeulen J, Neyens JCL, Spreeuwenberg MD, van Rossum E, de Witte LP. Klinimetrie: is er
plaats voor een slimme weegschaal die balans meet? Tijdschrift voor Gerontologie en
Geriatrie 2012; 43: 270-71.
 Hamers JPH, Peeters J, Rameckers V, Meijs N, van Rossum E. Ouderenzorg in het middelbaar
beroepsonderwijs; een inventarisatie. Geron - tijdschrift over ouder worden & samenleving,
2013: 1: 27-29.
 Klaassen A, Hazen-Verlaan A, Roozeboom A, Boermans C, Bours G, Friesen-Storms
J. Meetinstrument ‘Verpleegkundige Standaard’: Een afdelingsspecifieke zelfcheck.
Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2012; 6: 56-60.
 Bours, GJJW. De muzikale verpleegkundige. Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2012; 122
(4):34-35 [onderzoeksbespreking].
 Ruijschop M, Engelen E van, Gastel M van, Beurskens S. Gezondheidstoestand meten bij
COPD. CCQ: een korte vragenlijst voor patiënten met chronische bronchitis of
longemfyseem. Tijdschrift voor Evidence based practice 2012; 5; 13-17.
 Baarends E, Beurskens S, Klink M van der. Evidence based practice bij gezondheidszorgprofessionals in het HBO. Operationalisatie van het eindniveau van de bachelor.
Onderwijs en Gezondheidszorg 2013; 37(4): 17-21.
 Van den Houten J, Jansens R, Kern E, Piškur B, Schmitz S. Vraag en aanbod; op zoek naar een
slagzin voor de kinderergotherapie, Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie 2013,
Aflevering 05.
 Van den Houten J, Jansens R, Kern E, Piškur B, Schmitz S. Voortschrijdende inzichten in
kinderergotherapie. Ergotherapie Magazine 2013, Aflevering 04.
 Kleynen M, Braun SM. Samenvatting en commentaar op ‘Internal and external focus of
attention during gait re-education: an observational study of physical therapist practice in
stroke rehabilitation’. FysioPraxis 2013; 22(9): 40.
 Ummels PEJ, Swinkels RAHM, Barendrecht M. Het nut van actieve oefentherapie van de
bovenbeenmusculatuur bij een 14-jarige sportster met het patella-nailsyndroom; een case
report. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 2012; 122(4): 136-143.
 Beek D, Habets J, Bleijlevens M, van Rossum E, Daniëls R .De DiFiets, fietsen in een virtuele
omgeving; een kwalitatief onderzoek. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie 2013;
6; 1 34-41.
 Moser A, Friesen-Storms J, Bours GJJW. Implementatie van evidence based practice:
belemmerende en bevorderende factoren. Onderwijs en gezondheidszorg 2012; 36 (1): 7-9.
 Kremer I, Göertz E, Thilmann M, Stans SEA, Werrij M. Elementen in de fysieke omgeving ter
bevordering van de communicatie: een systematisch literatuuronderzoek. Wetenschappelijk
Tijdschrift voor Ergotherapie 2012: 5, 3.
 Van Zadelhoff E, Moser A, van Rossum E . Fotostem: Participatie van ouderen met dementie
in de zorg. Denkbeeld 2013; 25: 34-35.


Van Hoof S, Moser A, Vening R, Hermans F. Patiëntenparticipatie. Versterken van de
samenwerking. Zorg & Zeggenschap 2013; 25: 29-31..
Rothgangel AS, Braun SM Mirror therapy: Practical Protocol for Stroke Rehabilitation.
Richard Pflaum Verlag München, Germany. Available online at:
www.physiotherapeuten.de/epub DOI: 10.12855/ar.sb.mirrortherapy.e2013 [Epub]
b. wetenschappelijke artikelen (peer reviewed)
 Piškur B, Daniëls R, Jongmans MJ, Ketelaar M, Smeets RJEM, Norton M, Beurskens AJHM.
Participation and social participation: are they distinct concepts? Clinical Rehabilitation
2013; 08 .
 Piskur B. Social participation: Redesign of education, research, and practice in occupational
therapy. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2013; 20 (1): 2-8.
 Piškur B, Beurskens AJHM., Jongmans M J., Ketelaar M., Norton M, Frings C, Hemmingsson
H, Smeets R.J.E.M. Parents' actions, challenges, and needs while enabling participation of
children with a physical disability: a scoping review. BMC Pediatrics 2012; 12: 177.
 Kleynen M, Braun SM, Beurskens AJ, Verbunt J, de Bie R, Masters R. Reliability of a Dutch
Movement Specific Reinvestment Scale in people with stroke. Clin Rehabil 2013; 27(2): 1605.
 Kleynen M, Bleijlevens M, Beurskens AJ, Rasquin SM, Halfens J, Wilson MR, Masters RS, Lexis
MA, Braun SM. (2013) Terminology, taxonomy and facilitation of motor learning in clinical
practice: design of a Delphi study. JMIR Research Protocols 2013; 17; 2(1):e18.
 Braun SM, Kleynen M, van Heel T, Kruithof N, Wade DT, Beurskens AJ. The effects of mental
practice in neurological rehabilitation: A systematic review and meta-analysis. Front Hum
Neurosci. Research topic: clinical and experimental research in imagery and action
observation 2013; 2 (7): 390.
 Lexis MA, Kleynen M, Beurskens AJ, van Rossum E, Bleijlevens M, de Witte L, Braun SM.
Innovative technology to stimulate physical activity in nursing home residents with cognitive
impairments: Introduction and first results on feasibility. Published proceedings of the 12th
European AAATE Conference, 2013 September 19-22, 2013 Vilamoura, Portugal.
 Stevens A, Beurskens A, Köke A, van der Weijden T. The use of patient-specific measurement
instruments in the process of goal-setting: a systematic review of available instruments and
their feasibility. Clinical Rehabilitation 2013; 27(11): 1005-19.
 Voncken-Brewster V, Moser A, Van der Weijden T, Nagykaldi Z, De Vries H, Tange H.
Usability evaluation of an online, tailored self-management intervention for chronic
obstructive pulmonary disease patients incorporating behavior change techniques. Journal
of Medical Internet Research 2013; 2, e3.
 Van Dijk-de Vries A, Moser A, Mertens V-C, Van der Linden J, Van der Weijden, T & van Eijk
JTHM. The ideal of biopsychosocial chronic care: How to make it real? A qualitative study
among Dutch stakeholders. BMC Family Practice 2012; 13: 14.
 Vermeulen J, Spreeuwenberg MD, Daniëls R, Neyens JCL, Van Rossum E, De Witte LP. Does a
falling level of activity predict disability development in community-dwelling elderly people.
Clinical Rehabilitation 2012; 27 (6): 546–554.
 Gulpers MJM, Bleijlevens MHC, Ambergen T, Capezuti E, van Rossum E, Hamers JPH.
Reduction of belt restraint use: Long-term effects of the EXBELT intervention. JAGS 2013; 61:
107-112.
 Metzelthin SF, Daniëls R, van Rossum E, Cox K, Habets H, de Witte L, Kempen GIJM. A nurseled interdisciplinary primary care approach to prevent disability among community-dwelling





frail older people: A large-scale process evaluation. International Journal of Nursing Studies,
2013; 50 (9): 1184-96.
Bleijlevens MHC, Gulpers MJM, Capezuti E, van Rossum E, Hamers JPH. Process Evaluation of
a multi-component intervention program (EXBELT) to reduce belt restraints in nursing
homes. J Am Med Dir Assoc 2013; 14 (8): 599-604.
Vermeulen J, Neyens JCL, Spreeuwenberg MD, van Rossum E, Sipers W, Habets H, Hewson
DJ, de Witte LP. User-centered development and testing of a monitoring system that
provides feedback regarding physical functioning to elderly people. Patient Preference and
Adherence 2013; 27 (7): 843-54.
Stans S, Dalemans R, de Witte L, Beurskens A. Challenges in the communication between
‘communication vulnerable’ people and their social environment: an exploratory qualitative
study. Patient Education and Counselling. 2013; 92(3): 302-12.
Stans S, Stevens J, Beurskens A. Interprofessional practice in primary care: development of a
tailored process model Case report. Journal of Multidisciplinaire Healthcare 2013; 17 (6):
139-47.
Lemmens J, Bours GJ, Limburg M, Beurskens AJ. The feasibility and test-retest
reliability of the Dutch Swal-Qol adapted interview version for dysphagic patients with
communicative and/or cognitive problems. Qual Life Res 2013; 22(4): 891-5.
c. boeken en boekbijdragen
 Haarsma FA, Moser A, Beckers M, van Rijswijk H, Stoffers, E. Werkboek Evaluatie
Patiëntenparticipatie. Sittard: Stichting Zorgconsumenten Limburg, 2012.
 Swinkels RAHM. Klachten in het hoofd-halsgebied: hoe kies ik het optimale
meetinstrument? In: Jaarboek Fysiotherapie/Kinesitherapie 2012. Houten: Bohn Stafleu
van Loghum, 2012.
 Beurskens S, Peppen R van, Stutterheim E, Swinkels R, Wittink H. Meten in de praktijk.
Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg. Houten:
Bohn Stafleu van Loghum, 2012 (Herdruk).
 Vet HCW de, Beurskens AJHM, Swinkels RAHM. Algemene inleiding in meten. In: Onderwijs
in wetenschap; lesbrieven voor paramedici (hfdst 7). Ostelo RWJG, Verhagen AP, de Vet
HCW. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2012.
 Daniels R, Verhoef J. Hoofdstuk Professioneel Redeneren. In: Le Granse M, van
Hartingsveldt,M, Kinebanian A. Grondslagen van de Ergotherapie. Amsterdam: Reed
Business, 2012.
 Werrij M, Daniels R. Hoofdstuk Gezondheidsbevordering. In: Le Granse M, van
Hartingsveldt M, Kinebanian A. Grondslagen van de Ergotherapie. Amsterdam: Reed
Business, 2012.
 van Achterberg Th, Bours GJJW, Eliens AM (red). Effectief verplegen deel 1. Handboek ter
onderbouwing van het verpleegkundig handelen. Dwingeloo: Kavanah, 2012.
 Bours GJJW, Eliens A, Goossens PJJ (red). Effectief verplegen deel 4. Handboek ter
onderbouwing van het verpleegkundig handelen. Dwingeloo: Kavanah, 2013.
 Van Hoof S, Moser A, Veninge R, Hermans J. Handboek Op een lijn. Eindhoven: Stichting
Gezondheidscentra, 2013.
 Moser A, Van Zadelhoff E, Jans N, van Rossum E. Handleiding Fotostem. Heerlen: Zuyd
Hogeschool, 2013.
d. rapporten
 Swinkels RAHM, Beurskens AJHM, Meerhoff GA. Raamwerk voor het ordenen, reduceren en
selecteren van meetinstrumenten in de fysiotherapie. Amersfoort: KNGF, 2013.
 Moser A, van Zadelhoff E, van Rossum E. Bevorderen van de participatie van ouderen met
dementie en hun familie in de verpleeghuissector, ZonMw 2012.
 Bertrand K. Onderzoeksrapport naar de bruikbaarheid van de database:
www.meetinstrumentenzorg.nl. Honours Programma Faculteit Facility Management, Zuyd
Hogeschool, september 2012.
 Agatic V, Kallup K, Thiem K, Baumgarten J, Daniels R. Aanbevelingen gericht op
kwaliteitsborging van ergotherapeutische werkzaamheden binnen het programma Zorg uit
Voorzorg. Adviesrapport voor MCCOmnes, Heerlen, Zuyd Hogeschool, 2012
 Dalemans, R.J.P. Optimale communicatie voor optimale zorg: eindrapportage. SIA: RAAKpubliek. 2013
2. Presentaties
 Beurskens A. Innovationen in der Physiotherapie: Messen und interprofessionell
Zusammenarbeiten. IFK-Tag der Wissenschaft. Bochum, 21 Juni 2013. Keynote presentatie
 Beurskens, A. Meetinstrumenten: hoe gebruik je ze in de dagelijkse praktijk? Nationaal
Congres EBP. Ede Wageningen, 4 december 2012. Keynote presentatie.
 Beurskens, A, Medeorganisator en dagvoorzitter van het ISOQOL.nl symposium ‘Het gebruik
van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) als indicator voor kwaliteit van zorg en
kwaliteit van leven in de dagelijkse praktijk The do’s en don’ts. Tilburg, 31 mei 2013.
 Beurskens S, Baarends E. ‘Onderzoek in de gezondheidszorg: het gebruik van evidence based
practice binnen de faculteit Gezondheid Zuyd Hogeschool waarvoor zij een bijzonder
keurmerk van de NVAO hebben ontvangen.’ Onderzoek in de HBO bachelor. Amersfoort, 11
december 2012.
 Beurskens S. Interprofessioneel samenwerken: Hoe doe je dat? Minisymposium Opening La
Famillie en Medisch Centrum Elsloo. Elsoo, 13 juni 2012.
 Beurskens S. Workshopcarroussel Interregproject Future proof for cure & care.
Interprofessioneel samenwerken en evidence based practice. Genk, 8 oktober 2012.
 Beurskens S, Best Practice en EBP. Minisymposium VAR Limburg. Heerlen, 14 november
2012.
 Beurskens S. Introduction: the relevance of EBP within the educational mission of Zuyd.
Dagvoorzitter EBP symposium. Kennis in Bedrijf, Heerlen, 29 November 2012.
 Van Kleef M, Kempinski I, Beurskens S. Interdisciplinaire zorg: meer dan zorg alleen.
Workshop. Eerstelijnsdag. Den Bosch, 20 november 2012.
 Beurskens S. Evidence based practice. Paper presented at the JAZAN project, Heerlen.
November 2013
 Friesen J. Met EBP aan de slag. Workshop. Minisymposium VAR Limburg. Heerlen, 14
november 2012.
 Piškur B. Keynote speech at the European Congres of Occupational Therapy (COTEC).
Stockholm, 2012.
 Piškur B. Oral presentation at the BOSK Jubileum Congress. Arnhem, 2012.
 Piškur B., Beurskens A.J.H.M., Jongmans M. J., Ketelaar M., Smeets R.J.E.M. et al. Oral
presentation at the Europen Congres of Occupational Therapy (COTEC). Stockholm, 2012.




















Stevens A. ‘Goal setting’ en het gebruik van individugerichte meetinstrumenten. Jaarcongres
Fysiotherapie. Maastricht, 2-3 november 2012.
Daniels R. PHL Kwetsbare ouderen: identificatie en behandeling, Postgraduaat ouderenzorg.
Hasselt, 8 januari 2013.
Daniels R. Zorg uit Voorzorg. Congres Complexe Ouderenzorg 30 mei 2013, Arnhem.
Daniels R. Zorg voor kwetsbare ouderen in de 1e lijn, Zuyd for Practice, 29 november 2012,
Heerlen.
Van Rossum , E. “Kwetsbare ouderen”. Presentatie in kader van minor programma
“Psychogeriatrie” van Haagse Hogeschool. Den Haag, 4 september 2012.
Van Rossum E, Braun S. “Innovatieve beweegprogramma’s voor ouderen”. Presentatie in
kader studiedag Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden- Nederland en Nederlandse
Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie. Baarn, 25 september 2012.
Van Rossum E. Voorzitter van symposium over zorginnovaties in kader van Nationaal
Programma Ouderenzorg. Congres van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, Ede, 5
oktober 2012.
Van Rossum E. “Kwetsbare ouderen”. Presentatie in kader van opleiding geriatrie van de
Provinciale Hogeschool Limburg (België). Hasselt, 23 oktober 2012.
Van Rossum E. Chair en co-auteur van symposium en diverse papers tijdens Conference of
the Geriatrics Society of America (o.a. over innovatieprogramma’s rond opsporen van
kwetsbare ouderen en vrijheidsbeperking in de verpleeghuiszorg). San Diego, 16-20
november 2012.
Van Rossum E. “Dementie en Zuyd Hogeschool: actuele ontwikkelingen”. Presentatie
tijdens symposium Dementie: Barsten in het Brein. Heerlen, Zuyd Hogeschool, 15 januari
2013.
Van Rossum E. “Innovatieve beweegprogramma’s voor ouderen”. Presentatie tijdens
symposium Dementie: Barsten in het Brein. Heerlen, Zuyd Hogeschool, 15 januari 2013.
De Ruijter R, Daniëls R, Metzelthin S, Crasborn L, van Rossum E. Preventie en functionele
achteruitgang bij kwetsbare ouderen: de rol van de geriatriefysiotherapeut in een
interdisciplinair eerstelijns programma. Geriatriedagen 2013. Den Bosch, 8 februari 2013.
Van Rossum E. “Tien jaar onderzoek naar vrijheidsbeperking: opbrengsten en uitdagingen.”
Geriatriedagen 2013. Den Bosch, 8 februari 2013.
De Witte L en van Rossum E. Nieuwe technologie in de ouderenzorg: noodzaak en
mogelijkheden. Medux Themadagen Valpreventie, op 7 plaatsen verspreid in het land in de
periode maart – april 2013.
Tafelgesprek “Het creatieve brein in wetenschap en zorg” in kader van Brain Awareness
Week. Deelnemers: prof C van Heugten (UM), dr M van Vugt (UM), prof R Ponds (UM), prof
F Verhey (UM) en E. van Rossum (Zuyd/UM). Maastricht, 11 maart 2013.
Van Rossum E Congres “Dementiezorg” in kader van promotie M. Gulpers aan Universiteit
Maastricht. Dagvoorzitter. Maastricht, 19 april 2013.
Van Rossum E Deelname aan groepsinterview STZ Topklinische Kennisvalorisatie.
Nieuwegein, 3 juni 2013.
Stans SEA, Dalemans R. Challenges in the daily communication. EACH congress. St. Andrews
(UK), 5 september 2012.
Stans SEA. Project in dialoog. Netwerkbijeenkomst SGL. Kerkrade, 1 november 2012.
Stans SEA, Dalemans RJP. Communicatietoolkit. Zuyd Kennis In Bedrijf. Heerlen, 29
november 2012.


















Stans SEA, Driessen M. Integrale toegankelijkheid. Zuyd Kennis In Bedrijf. Heerlen, 29
november 2012.
Stans SEA. Bridging the gap between communication vulnerable people and their
environment. Afasie jongerendag. Groningen, 7 juni 2013.
Friesen JHHM, Bours GJJW, van der Weijden T, Beurskens AJHM. Shared Decision Making as
a method to underpin the goals of Evidence Based Nursing. Zuyd Hogeschool, Kennis In
Bedrijf (KIB). Heerlen, 29 november 2012.
Swinkels R, Meerhoff G, De Graaf-Peters V, Beurskens A. De ontwikkeling van een
framework en criteria om meetinstrumenten te ordenen, selecteren en ordenen.
Richtlijnenbijeenkomst KNGF, 28 september 2012.
Swinkels R, Meerhoff G, De Graaf-Peters V, Beurskens A. De ontwikkeling van een
framework en criteria om meetinstrumenten te ordenen, selecteren en ordenen.
Jaarcongres Fysiotherapie. Maastricht, 2 november 2012
Rossum van, E. Duo presentatie met prof L. de Witte. Frail elderly and opportunities for
technological support. Pori, Satakunta University of Applied Sciences (Finland), 27 april
2012.
Dalemans, RJP. Do I still count? Paper presented at the Summercourse Utrecht. Utrecht,
2013.
Dalemans, RJP. Meer doen met minder: Participatiegerichte behandeling voor mensen met
afasie. Paper presented at the VVL congres. Antwerpen, 2013.
Dalemans, RJP. Van scholingsvraag naar onderzoeksvraag naar succescvol
samenwerkingstraject naar betere zorg. Paper presented at the Studiemiddag faculteit
gezondheidszorg. Heerlen, 2013.
Dalemans, RJP, Beurskens, S. Helpt het hulpmiddel?: Het belang van meten: Wat, hoe en
waarom meet je? Paper presented at the SEMH conference. Bunnik, 2013.
Dalemans, RJP., Stans, S. Being there: An investigation into the social participation of people
with aphasia. Paper presented at the Disability Studies: The Art of Belonging. Amsterdam,
2013.
Dalemans, RJP. Communication in healthcare: What about Pain. Paper presented at the
JAZAN project. Heerlen, 2013.
Moser A, Haarsma A, Stoffers E, Beckers M, Rijswijk H van, Beurksens S. Slotbijeenkomst
patiëntenparticipatie in Netwerken Palliatieve Zorg. ZonMw project 27 september 2013,
Baexem
Braun SM, Kleynen M. Mentale training in de neurorevalidatie. Workshop Zuyd Hogeschool.
Heerlen, 22 april 2013.
Kleynen M, Braun SM, Beurskens A. Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle
Beweegbehoeften van Ouderen. Workshops Zuyd Hogeschool. Heerlen, 27 september 2013.
Stevens A, Beurskens S, Moser A, The development and implementation of an IP education
program: a systematic approach. EIPEN conference. Ljubljana (Slovenië), 11 september
2013.
Moser A, Van Zadelhoff E, van Rossum E . Fotostem. Participatie van bewoners met
dementie en familie. Presentatie tijdens het symposium Dementie: Barsten in het Brein,
Zuyd Hogeschool. Heerlen, 15 januari 2013.
Jie KS. TANGO-oncologie, eerste praktijkervaringen. Invitational conference PROMS.
Heerlen, Atrium MC.
Poster presentaties
 Piškur B. Poster presentation at the European Congres of Occupational Therapy (COTEC) in
Stockholm 2012.
 Stevens A, Beurskens A, Köke A, van der Weijden T. Goal setting and the use of patientspecific instruments. EACH congres St.Andrews, Schotland. 4-7 september 2012.
 Engelen E, Swinkels RAHM, Bokhorst M, Wolters P, Beurskens AJHM. Website
meetinstrumenten in de zorg. Jubileumcongres ‘Ontwikkeling, evaluatie en gebruik van
patiëntgerapporteerde uitkomstmaten in onderzoek en praktijk’. ISOQOL-NL, Utrecht, 22
juni 2012.
 Friesen-Storms JHHM, Bours GJJW,van der Weijden T, Beurskens AJHM. Gepresenteerd door
Moser A. Shared Decision Making as a method to underpin the goals of Evidence Based
Nursing in Chronic Care. ISDM 2013, Peru, June 16-19 2013.
 Beurskens A, Meerhoff G, De Graaf-Peters V, Swinkels R. Framework and criteria to sort,
select and reduce measurement instruments for daily practice in physical therapy. ISOQOL
annual conference, Budapest October 24-27 2012.
 Stevens JGA, Beurskens AJHM, Köke A, van der Weijden T. The use of patient-specific
measurement instruments in the process of ‘goal setting’. ISDM congress, Peru, June 2013.
 Stevens JGA, Beurskens AJHM, Köke A, van der Weijden T. Patient-specific measurement
instruments for goal setting. A research plan and first results. ISOQOL annual conference
Budapest October 24/27 -11 - 2012.




Kleynen M, Braun S, Bleijlevens M, Beurskens A, Rasquin S, Halfens J, Wilson M, Lexis M,
Masters R . Motor learning in clinical practice; Results of a study using a Delphi technique.
10th Conference of the Neuropsychologicial Rehabilitation Special Interest Group of the
World Federation for Neurorehabilitation, July 8th & 9th 2013, Maastricht, The Netherlands.
Lexis M, Kleynen M, Beurskens A, van Rossum E, Bleijlevens M, de Witte L, Braun S.
Innovative technology to stimulate physical activity in nursing home residents with cognitive
impairments: Introduction and first results on feasibility. 12th European AAATE Conference,
Vilamoura, Portugal September 19-22, 2013.
van Rossum E, Kleynen M, Braun SM, Beurskens AJHM. MIBBO: a Tool to Assess
Meaningful Physical Activities for Nursing Home Residents. The Gerontological Society of
America's 66th Annual Scientific Meeting, New Orleans, November 20-24, 2013.
Crobu G, Thomassen J-PR, Bloem S, van Weert N, te Kampe, van Helden HC, Beurskens S, Jie
KS. TANGO (Traject Atrium Next Generation Outcome meting): ONCOLOGIE: implementatie
van PROMs in de dagelijkse klinische praktijk. ISOQOL-NL, Tilburg 31 mei 2013.
3. Overige output:
 Lacroix M, Jungen M, Dalemans R, Beurskens A. Ontwikkeling Digitalisering
meetinstrumenten CIQ, BIPAC en BEBA ten behoeve van de hulpvraagverheldering van
cliënten met een neurologische hulpvraag.
 Daniels R. Panellid NVAO inzake accreditatie opleidingen ergotherapie, logopedie en
fysiotherapie NCOI
 Daniels R. Hoofdredacteur Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie
 Daniels R. Lid Programmacommissie Jaarcongres Ergotherapie 2013
 Beurskens S. Bestuur Dutch Society for Quality of Life Research (ISOQOL-NL)
 Beurskens S. Lid NFU-expertisenetwerk Patient Reported Outcome Measures (PROMs)

Beurskens S. Lid interne evaluatie commissie onderzoek Hogeschool van Amsterdam
oktober 2012.
4. Bijdrage aan scholingstrajecten of professionalisering voor werkende professionals
 Lacroix M. Ontwikkelaar en docente aan scholingstraject KENTALIS.
 Piškur B, Van den Houten J, Jansens R, Kern E, Schmitz S. Zuyd4Practice, Nieuwe inzichten in
kinderergotherapie & community of practice Zuyd Expert Groep. Zuyd Hogeschool, 2013.
 Braun SM, Kleynen M. Mental practice in stroke rehabilitation. 2-daagse workshop voor the
Australian Occupational Therapy Association, Oktober 9-10, 2012, Brisbane, Australie.
 Braun SM, Kleynen M. ‘Mentale training in de neurorevalidatie’. Workshop voor Zuyd
Hogeschool. ZAP, 22 April 2013.
 Swinkels RAHM, Beurskens A. Ontwikkelaar en docent aan cursus “Meten en
Verslagleggen”, in opdracht van Kon. Ned. Genootschap Fysiother (KNGF).
 Daniels R: Coördinator ontwikkeling Zuyd master-opleiding Innovation in Complex Care
 Dalemans R, Stans S: In dialoog: scholingstraject voor medewerkers SGL ter optimalisering
van de communicatie.
 Jie KS. Fundamentele aspecten van kanker, Onderwijs
InterProfessionele opleiding Oncologie, 24 mei 2013, Zuyd Hogeschool.
 Swinkels RAHM. IOF-jaarprogramma Ned. Ver. Fysiotherapeuten in de Geriatrie (NVFG). In
opdracht van KNGF. Amersfoort, 2012.
5. Afstudeerbegeleiding
 Koke A, Stevens A. Julia Becker, Niklas Bälack, Matthias Grosshauser. Wat is de psychometrische
kwaliteit van patiënt specifieke meetinstrumenten, die bij het ‘goal setting proces’ binnen de
paramedische behandeling ingezet kunnen worden? Zuyd Hogeschool, Opleiding fysiotherapie,
mei 2013.
 Stevens A. Maikel Becker, Paul Oosterink. Hulpvraagverheldering bij kinderen door middel van
het Foto-interview. Een hanteerbaarheidonderzoek naar de vernieuwde basisschoolversie 2012.
Zuyd Hogeschool, Opleiding fysiotherapie, mei 2013.
 Stevens A. Joep van Maasakker, Milan Lamerigts. Kwetsbaarheid screenen bij ouderen. Validiteit
en reproduceerbaarheid van de fysieke Fried criteria: fysieke metingen versus zelfrapportage
vragen. Zuyd Hogeschool, Opleiding fysiotherapie, mei 2013.
 Braun S. Sanne Gielkens, Marike Janssens. Zo moet het zijn! Oncologische zorg vanuit het
patiënten perspectief. Zuyd Hogeschool, Opleiding fysiotherapie, mei 2013.
 Braun S. Niek Pauwels, Rik Mandemakers. Games en therapie : een goede combinatie voor
revalidatie. Zuyd Hogeschool, Opleiding fysiotherapie, mei 2013.
 Braun S. Eline Kolmus, Kenneth Nabben. Big brother is watching you. Optimaliseren van de
oncologiepatiënt op afstand, een scope review. Zuyd Hogeschool, Opleiding fysiotherapie,
2013.
 Braun S Li-Juan Jie, Floor te Lintel Hekkert .Different explanation, less frustration? Analogie
leren, een hanteerbaarheidsstudie. Zuyd Hogeschool, Opleiding fysiotherapie, mei 2013.

















Kleynen M. Elles van Mulken, Elvira Afoni, Lindsay Paffen. Het (on)bewust bewustzijn bij
motorisch leren. Een scoping review over impliciet en expliciet motorisch leren bij neurologische
aandoeningen. Zuyd Hogeschool, Opleiding fysiotherapie, mei 2013.
Kleynen M . Joran Frommé, Stania Labots, Godelieve Hendriks. Leren zonder fouten en leren
met behulp van analogieën. Zuyd Hogeschool, Opleiding fysiotherapie, mei 2013.
Swinkels RAHM. Nol Rosier, Hans Engbersen. Normwaarden cervicale mobiliteit. Een onderzoek
naar de actieve bewegingsuitslag bij gezonde mensen. Zuyd Hogeschool, Opleiding
fysiotherapie, juni 2013.
Swinkels RAHM. Sander Eyssen, Dominic Geuskens. Normwaarden cervicale mobiliteit. Een
onderzoek naar de actieve bewegingsuitslag bij mensen met aspecifieke nekklachten. Zuyd
Hogeschool, Opleiding fysiotherapie, juli 2013
Swinkels RAHM. Florian Lürken, Frank Stevens, Michel Beuken. Evaluatie van preventie gericht
op arbeidsrisico’s bij aspecifieke lage rugklachten. Zuyd Hogeschool, Opleiding fysiotherapie,
juni 2013.
Swinkels RAHM. Katharina Esser, Friederieke Hahne, Miriam Heller.Het gebruik van
meetinstrumenten in de fysiotherapeutische praktijk en het effect op gedragsverandering van
de cursus ‘Klinimetrie – meten in de praktijk’. Zuyd Hogeschool, Opleiding fysiotherapie, mei
2013.
Kleynen M. Marijke Kortekaas, Emiel Eijwoudt, Elian Hoving. Een beroerde conditie. Een
evidence-based richtlijn voor conditietraining na een beroerte. Zuyd Hogeschool, Opleiding
fysiotherapie, juni 2013.
Kleynen M. Frank Idsinga, Erik van Welzen. Interactieve projecties op vloeren als
trainingsmiddel. Zuyd Hogeschool, Opleiding fysiotherapie, juni 2013.
Moser A. Koenders M. (2013) Vaktherapie in het speciaal onderwijs. Zuyd Hogeschool, Master
ANP, juli 2013.
Moser A. Storms P. (2013) Kwaliteit van leven bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
Zuyd Hogeschool, Master ANP, juli 2013.
Moser A. Gulikers-Hustin C. (2013) Ervaringen van ouders met het prematurennazorgbureau.
Een kwalitatief onderzoek. Zuyd Hogeschool, Master ANP, juli 2013.
Moser A. Op de Beek K. (2013) Het klinisch redeneerproces van nefrologen bij de behandeling
van renale anemie binnen de dialyseafdeling: een think aloud studie. Zuyd Hogeschool, Master
ANP, juli 2013.
Moser A. Van Dokkum A. (2013) Autonomie Ontwikkelen in Muziektherapie. Een kwalitatief
onderzoek naar ervaringen van cliënten in de ambulante GGZ met individuele muziektherapie
en door hen beleefde effecten. Zuyd Hogeschool, Master ANP, juli 2013.
Rossum van E. Bastiënne de Rooij. Omgangsadviezen bij dementie: een kwalitatief onderzoek
naar de ervaringen van verzorgenden en verpleegkundigen met omgangsadviezen gegeven door
sociaal psychiatrisch verpleegkundigen van Riaggzuid. Zuyd Hogeschool, Master ANP, Heerlen,
juli 2013.
Rossum van E. Dave Erkens. Cameratoezicht bij ouderen met dementie. Zuyd Hogeschool,
Master ANP, Heerlen, juli 2013.
Rossum van E. Lotte Joosten. Het gebruik van hypodermoclyse in het verpleeghuis. Zuyd
Hogeschool, Master ANP, Heerlen, juli 2013.
Rossum van E. Jolanda Schippers. Trends in 5 jaar follow up van een protocol ter voorkoming
van infectie met bloedoverdraagbare aandoeningen: HIV, hepatitis B en hepatitis C. Zuyd
Hogeschool, Master ANP, Heerlen, juli 2013.











Stans S. Simone Reinaerdts, Jenny Nutsch, Michaela Meier. Adviesrapport met aanbevelingen
voor het verbeteren van de fysieke omgeving, waardoor de communicatie verbeterd kan
worden. Zuyd Hogeschool, Opleiding ergotherapie, juni 2013
Stans S. Lissa Coenen, Roos Gelissen, Martine van der Leegte, Ralph van Ochten.Communicatieapps ter ondersteuning van participatie bij ouderen met dementie. Zuyd Hogeschool, Opleiding
ergotherapie, juni 2013
Dalemans, RJP. Cox, E. Identifying the characteristics of favorite communication partners of
people with aphasia throughout their social network Master student, Maastricht University,
Zuyd University of Applied Sciences, Heerlen. 2013
Dalemans, RJP. de Haan-Neven, V., van Rumst, M. Weer dirigent zijn van mijn eigen levenslied:
Coaching van een persoon met chronische afasie in zijn sociale participatie: twee
gevalsbesprekingen. Postgraduaat student, Gent. 2013
Dalemans, RJP. Hamers, C., Göze, T. Afasiecafé:Een project om de participatie en de kwaliteit
van het leven van mensen met afasie te bevorderen. Hogeschool Zuyd, Opleiding Logopedie
Heerlen,2013.
Dalemans RJP. Vis, G. (2013). Hoe nu verder met afasie? Een informatiehandboek voor mensen
met afasie en hun omgeving. Hogeschool Zuyd, Opleiding Logopedie, 2013.
Dalemans RJP. Van de Velde, L., Willms, D. Lekker lezen: een onderzoek naar het aanpassen van
romans teneinde het leesplezier van mensen met afasie te vergroten. Hogeschool Zuyd,
Opleiding logopedie, 2013.
Friesen JHHM. Linsey Haberland Een goede dagstructuur, biedt het meeste rust. Dagprogramma
voor jeugdigen met Attention-Deficit /Hyperactivity Disorder (ADHD) of Autisme. Zuyd
Hogeschool, Opleiding verpleegkunde, april 2013.
Friesen JHHM. Acute opname en ontwenning. Het implementeren van een protocol dat de
ontwenning van drugs begeleidt bij mensen met een psychose op een gesloten opname
afdeling. Zuyd Hogeschool, Opleiding verpleegkunde, juni 2013.
Friesen JHHM. Mandy Glezer. Verpleegkundige begeleiding bij slaapstoornissen.
De ontwikkeling en implementatie van een educatiebijeenkomst voor patiënten met
slaapstoornissen bij depressie en de implementatie van de slaap-waak kalender. Zuyd
Hogeschool, Opleiding verpleegkunde, mei 2013.
Friesen JHHM. Eefje Heffels. Stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag tijdens detentie.
Implementatieplan: voorlichtingsactiviteiten gericht op verslavingsproblematiek. Zuyd
Hogeschool, Opleiding verpleegkunde, mei 2013.
Bijlage 4.
Medewerkers lectoraat Autonomie
en Participatie van mensen met een
chronische ziekte
Lector:
Sandra Beurskens
Bijzonder lector Zorginnovaties voor kwetsbare
ouderen:
Erik van Rossum
Bijzonder lector Integrative Patient Centered
Health Care in de oncologie:
Asiong Jie
Gepromoveerde onderzoekers:
Gerrie Bours
Susy Braun
Omvang
werkzaamheden bij
lectoraat gedurende
schooljaar 2012-2013
0,7
0,4
0,2
0,2
0,2
Ramon Daniels
Ruth Dalemans
Albine Moser
Raymond Swinkels
0,4
0,4
0,4
0,4
Promovendi:
Barbara Piškur
Jolanda Friesen-Storms
Anita Stevens
Linda Op het Veld
0,4
0,4
0,605
0,6
Jerôme van Dongen
Steffy Stans
0,7
0,4
Eveneens werkzaam bij
Hoofddocent faculteit Gezondheidszorg
Bijzonder hoogleraar Universiteit Maastricht
“doelgericht meten in de dagelijkse
zorgpraktijk” (vanaf 1 september 2013)
Hogeschooldocent M-ANP,
Lectoraat Technologie in de Zorg
Senior onderzoeker Universiteit Maastricht
Internist-hematoloog bij Atrium MC
Teamleider M-ANP
Senior-onderzoeker Universiteit Maastricht
Senior onderzoeker Lectoraat Technologie in
de Zorg;
Post-doc Universiteit Maastricht
Senior-docent Fysiotherapie
Senior-docent Ergotherapie
Senior-docent Logopedie
Senior-docent M-ANP
Senior-docent Fysiotherapie
Fysiotherapeut bij praktijk Swinkels
Docent Ergotherapie
Docent Verpleegkunde
Docent Fysiotherapie
Docent Biometrie,
Biometrist bij CIRO Horn
Controller academisch ziekenhuis Maastricht
Docent Ergotherapie
Stephanie Lenzen
Marcel Schmitz
Docent-onderzoekers:
Alke Haarsma-Wisselink
Melanie Kleynen
0,7
0,5
Docent Ergotherapie
Docent ICT
0,6
0,4
Eveline van Engelen
0,1
Monique Lexis
0,2
Senior-tutor Verpleegkunde
Docent Fysiotherapie
Fysiotherapeut Adelante Zorggroep
Docent Fysiotherapie;
Fysiotherapeut bij praktijk Geerling in
Erkelend (Dld)
Senior onderzoeker Lectoraat Technologie in
de Zorg
Monique Jungen
Marsha Bokhorst
Ezra van Zadelhoff
Corinna Willms
Mariska Janssen
Aimée van Loo
Johanna Grondal
Sandra de Loos
Miriam van Cleef
Ondersteunende medewerkers:
Marja Maas-van Goch
Stephanie Cornips
Jump Start trainee:
Wencke Emonts
0,2
0,2
0,6
0,2
0,1
0,15
0,2
0,3
0,4
(tot 1-3-2013)
( 1-3 tot 1-7-2013)
(tot 1-7-2013)
(tot 1-7-2013)
(1-4 tot 1-8-2013)
(v.a. 1-3-2013)
(tot 1-3-2013)
0,5
0,65
0,5
(v.a. 26-6-2013)
Bibliothecaris Zuyd
Docent Verpleegkunde
Senior-tutor Logopedie
Senior-tutor Logopedie
Senior-tutor Logopedie
Programma adviseur Ros Robuust Zeeland
Van Cleef advies

Vergelijkbare documenten

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 Het jaar 2012-2013 was een innovatief en druk jaar dat in het teken heeft gestaan van enkele grote organisatorische veranderingen. Per 1 september 2012 is het lectoraat Autonomie en Participatie va...

Nadere informatie