kvoo - limburg

Commentaren

Transcriptie

kvoo - limburg
Jaargang 24, nummer 12
december 1998
KONINKLIJKE VERENIGING VAN OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN - KRING LIMBURG
Mijn wens voor jou is, dat je mag zijn :
Jong genoeg om geestdriftig te blijven
Groot genoeg om over kleine spanningen heen te stappen
Klein genoeg om je te blijven verwonderen
Persoonnlijk genoeg om geen massa-mens te worden
Sociaal genoeg om heel veel samen te doen
Begrijpend genoeg om veel te kunnen vergeven
Sterk genoeg om de zwakken te steunen
Nederig genoeg om anderen te dienen
Hoopvol genoeg om te geloven in de toekomst
Liefdevol genoeg om jezelf te vergeten
Wijs genoeg om te kiezen voor het goede en het schone
Gelukkig genoeg om anderen gelukkig te maken
Hartelijk genoeg om dit elk-ander te wensen !
De Voorzitter en de Bestuursleden van
KVOO LIMBURG
wensen U en Uw familie
een Zalig Kerstfeest
en een Gelukkig Nieuwjaar.
Moge het jaar 1999 U voorspoed, geluk en
vooral een goede gezondheid brengen.
Nieuwjaarsreceptie 12 januari 1999
Officiersmess 2A te Helchteren
Wij nodigen U uit op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in de Officiersmess
van het 2de Artillerieregiment op dinsdag 12 januari 1999.
Woordje van de Voorzitter
Bye, bye 1998
H et is zowaar traditie aan't worden
dat ergens tussen Sinterklaas en
Kerstmis teruggeblikt wordt op wat
achter ons ligt, met daaraan gekoppeld
een voorzichtige prognose voor het
komend jaar. Het voor 't ogenblik
besneeuwde decor kan dergelijke
ontboezeming slechts in de hand
werken.
1998 is in ons verenigingsleven
vrij goed verlopen. Maar dit bilan
reserveer ik voor de nieuwjaarsreceptie.
Toch maar terloops het label "vrij goed
" toelichten: tijdens het afgelopen jaar
verlieten ons talrijke leden veel te vroeg
voorgoed; de vraag naar vrijwilligers
voor de Organisatie van op til zijnde
grote evenementen. ( Limburg 2000)
kreeg slechts een ondermaatse respons,
en met veel spijt (en rode kaken) moest
ik kolonel Vl. Huybens afzeggen voor
de geplande activiteit van december.
Leuk is anders !
Het afgelopen jaar was op
wereldschaal ronduit catastrofaal te
noemen. Worldwatch Institute maakte
aan de hand van een rekensommetje
bekend dat tijdens 1998 enkel door
natuurrampen een economisch verlies
vervolg op blz. 2
Woordje van de Voorzitter
In dit nummer
1630 uur :
1645 uur :
1715 uur :
1730 uur :
1845 uur :
aankomst en verwelkoming
Nieuwjaarsreceptie
Toespraak van de Voorzitter
Koud Buffet met wijnen en dessert
Gezellig samenzijn voor eigen rekening
De bar is ter beschikking tot 2300 uur.
Inschrijvingen : telefonisch en UITERLIJK vóór 04 januari 1999.
op het nummer 011.228848.
NA 03 JANUARI 99 KUNNEN UW INSCHRIJVINGEN NIET MEER IN
AANMERKING WORDEN GENOMEN
De stortingen van 900 BEF. per persoon met code Nieuw/99 moeten op
rekening 961-1951400-46 van KVOO LIMBURG toekomen vóór 09 januari
Nieuwjaarswensen
Woordje van de Voorzitter
Nieuwjaarsreceptie - 12 januari 99
In en Uit document
Necrologie
Danstee - 19 januari 99
Bestuursvergadering - 26 nov 98
Activiteitenkalender 1999
Verslag november 98
Dresden 06-10 september 99
Voor de tankisten - Uw museum
Varia en extra-kalender 1999
december 1998
K.V.O.O. - LIMBURG
-2-
vervolg van blz.1.
K.V.O.O.
van 89 miljard dollar werd opgetekend,
met erbovenop een verlies van 32.000
mensenlevens. Deze duizelingwekkende cijfers liggen, althans voor de
economische verliezen, 48 % hoger dan
Aan KVOO - Verslag activiteiten november
het vorige recordrampenjaar 1996. Het
eerbaar Instituut wijst met beschuldi- 12.12 Aan KVOO - Aanvraag en ontvangst kredieten 4° schijf 10.000 BEF
gende vinger naar de mens en zijn
Nota Generaal Dewandere - Tankmuseum
activiteiten: de steeds voorschrijdende
ontbossing en de galopperende demoTamTam en rouwbeklag bij het overlijden van Maj Vl. Schellekens
grafische explosie. Bangladesh, China
Aan 29 leden Vade-Mecum en aan 20 leden Vivat-pochettes
en Centraal Amerika kunnen dan wel
ver van ons bed liggen, aan de
Wensen voor spoedig herstel, bezoek en attentie voor :
overstromingen in Limburg, Antwerpen
Vandenborne Jos - Wouters Frederik - Schryvers Louis
en Brabant kunnen we moeilijk
De zieken danken en zijn thuis herstellend
voorbijgaan.
Nieuwe leden :
In het binnenland maken onze
LtKol Vl. LIJNEN Hugo
politiekers alweer het mooie weer met
Bosheidestraat 44 3560 LUMMEN Tel : 011.421963
de zeteldans voor de volgende
LtKol v/h Vlw. KENIS Franciscus
verkiezingen. Zowat alle partijen zijn
Driehoek 1 3945 HAM Tel : 013.661044
een jacht begonnen op bekendheden om
hun schrale autochtone kandidatenbestand bij te spijkeren. De ons aller
Wij betreuren het overlijden van
familiaire afkorting BV's staat niet
onze collega
langer meer voor beroepsvrijwilligers,
maar voor Bekende Vlamingen, die
Majoor Vl. o.r.
potelig inspelen op de sclerose van de
Walter SCHELLEKENS
partijen om een gooi te doen naar
politieke macht met of zonder inhoud.
Geboren te Ravels op 23.06.34
Aan de andere kant van de taalgrens zal
Overleden te Hasselt op 08.12.98
dit ras wei bekend staan als WC's
(Wallons Connus), al moet ik toegeven
De plechtige Eucharistieviering en de
dat deze afkorting wel kwalijker
teraardebestelling hebben plaatsgevonden te
overkomt. Vanaf juli 99 zie ik dan in
Helchteren op 12 december 98.
het parlement reeds vergaderzalen
omdopen in "Bar BV" of "Bar WC",
Namens KVOO LIMBURG hebben wij aan
wat voor één keer een goedkope stap
de familie onze gevoelens van deelneming
zou zijn in de verdere federalisering,
aangeboden en heeft de Groepering een krans
gezien de reeds aanwezige stock
neergelegd.
naamplaatjes, afkomstig uit leegstaande
kazernes.
Al bij al niet zo'n gelukkig
rapport dit Jaar. Ik kan U allen slechts
voor de nakende eindejaarsfeesten veel
vrede en innerlijke rijkdom toewensen.
Laat dit kostbaar goed uitstralen op Uw
DANSTEE
omgeving, zodat het aanstekelijk werkt.
Wij nodigen U uit op de koffie-, taart-, dansWedden dat het prachtige feesten
namiddag van 19 jan 99 om 1430 uur. in de zaal
worden?
RITMO - Ekkelgardenstraat 13 HASSELT
Die wens ik U alvast toe !
Uw voorzitter,
Piet Claes
Telefonisch inschrijven op
011.228848 vóór 16 jan 99.
het
nummer
De stortingen van 150 BEF. per persoon met
code TD/1 moeten op rekening 961-1951400-46
van KVOO LIMBURG toekomen vóór 18 jan
28.11
30.11
08.12
12.12
14.12
december 1998
K.V.O.O. - LIMBURG
-5-
PROGRAMMA 1999
Bestuursvergadering 26 november 98
12 januari
Aanwezigen : Claes Piet, Vuylsteke Walter, Monsieur Leon, Schrijvers
Herman, Moons Gilbert, Hermans Jos
Nieuwjaarsreceptie - Roger De Groote
09 februari
Conferentie ‘Vasculaire aandoeningen’
Algemene Vergadering
09 maart
Filmvoorstelling - Louis Truyers
20 april
Lentewandeling - Herman Schrijvers
11 mei
Bezoek aan Namen - Walter Vuylsteke
18 mei
Lentefeest - Roger De Groote
08 juni
Molenroute - Roland Van Brabandt
26 juni
Bezoek en luchtdopen ‘Luchtkadetten’ Piet Claes
21 juli
Barbecue - Herman Schrijvers
10 augustus
Migrantenroute - Gilbert Moons
06-10 september
Dresden - Leon Monsieur
Septemberreis 99
In extremis ontvingen wij de prijzen voor de reeds eerder geannuleerde reis
naar Dresden (voorstel Rik Vanden Bogaert), een nieuw voorstel Dresden
van Leon Monsieur, en détails voor de vroegere reisvoorstellen naar
Bourgogne en naar de Loire.
Het bestuur onderzocht opnieuw alle voorstellen en ging over tot stemming.
Er diende gekozen te worden tussen volgende voorstellen :
1. Dresden - 6 dagen - Omni Tours - 14.550 BEF voorstel Rik Vanden Bogaert
2. Dresden - 5 dagen - De Zigeuner - 11.600 BEF voorstel Leon Monsieur
3. Bourgogne - 5 dagen - De Zigeuner - 11.000 BEF voorstel Leon Monsieur
4. Loire met 1 overnachting in Poitiers - 5 dagen - 14.000 BEF. voorstel Leon Monsieur.
Met 4 stemmen vóór werd voorstel nr. 2. weerhouden.
(1 stem voor voorstel nr. 1. , en 1 onthouding)
Inschrijven kan vanaf nu, door storting van een voorschot van 1.000 BEF per
persoon op rekening KVOO Limburg. Deelneming in functie van volgorde
van inschrijven.
Programma 99
Invulling van de activiteitenkalender 99. (zie programma hiernaast)
Varia
1 Lokatie Algemene Vergadering februari 99 : Draekerwinning
2 Op te nemen op agenda Algemene Vergadering : Rustvakantie in
Zwitseland - Intersoc - voorstel Gilbert Moons
3 Gezondheidsbulletin van de zieken die werden bezocht in het kader van
de Voorzorgsakties.
4 Sympathisanten : eerder ingenomen standpunten blijven behouden. Het
bestuur zal iedere aanvraag indivueel beoordelen alvorens tot eventuele
opname over te gaan.
5 Het reisvoorstel van Lutgarde Van Den Veyver - rondreis door
Andalousië - werd niet weerhouden.
6 Volgende vergadering : eerste helft januari 99
12 oktober
Herfstwandeling - Walter Vuylsteke
15 november
Te Deum en Receptie
DRESDEN : Het Firenze van de Elbe
Verblijf in het **** Ramada hotel aan de oever van de
Elbe, klassehotel met alle comfort.
Ontbijtbuffet en zeer verzorgde maaltijden in halfpension.
18 november
Korpsmaal
Dag 1
14 december
Dag 2
Culturele Activiteit
Dag 3
De Dansnamiddagen hebben plaats op :
19 jan - 16 feb - 16 mar - 27 apr
21 sep - 19 okt - 23 nov - 21 dec.
Lentefeest op 18 mei 99
Dag 4
Dag 5
Keulen, Siegen, Eisenacht naar Dresden, hoofdstad
van Saksen.
Volledig stadsbezoek met rondrit en wandeling door
deze prachtige stad: paleizen, kerken, musea, parken en terassen langs de Elbe
Naar de porceleinstad 'Meissen', bezoek aan stad en ateliers. Na de middag naar
Moritzburg, het koninklijke jachtkasteel omringd door vijvers.
Over 'het blauwe wonder', de brug over de Elbe naar het lustslot Pilnitz, het
Versailles van de Saksische koningen.
's Namiddags naar de natuurwonderen van het Saksische Zwitserland.
Na het ontbijt vertrekken we over de Duitse autowegen huiswaarts
K.V.O.O. - LIMBURG
december 1998
-3-
Plechtigheid 15 november 98
Negenentwintig leden namen op 15 november 1998 deel aan het Te Deum
dat door Monseigneur Hoogmartens gezongen werd in de Sint
Quintinuskathedraal te Hasselt.
Na afloop, werd in de Raadzaal van het Stadhuis, in samenwerking met het
Provinciecommando, een receptie aangeboden, waarop de Limburgse
prominenten waren uitgenodigd.
In een traditionele toespraak onderlijnde Provinciecommandant, Kolonel
SBH F. Lecluyse, de rol van de Krijgsmacht als instrument tot behoud van de
Vrede. In dat kader herinnerde hij er aan, dat ons leger ontplooid is over de ganse
wereld gaande van waarnemers in Israël, India en Pakistan, over ontmijners in
Cambodja en Laos, humanitaire hulpvluchten voor Angola, Zuid-Soedan en
weldra ook voor Midden-Amerika, tot de deelneming aan de
vredesondersteunende operaties van de NAVO in Bosnië en Herzegovina met een
500 man sterke troepenmacht, waarvan de meerderheid momenteel afkomstig is
uit Leopoldsburg en een detachement met gevechtsvliegtuigen uit Kleine Brogel.
Tenzij men absoluut blind en doof is, kan men moeilijk ontkennen dat ons huidig
Belgisch Leger een vredesinstrument is, gekant tegen oorlog en geweld, want
onze militairen hebben, zoals de oudstrijders, de gruwelen van de oorlogen overal
ter wereld gezien.
De dienstverlening aan de Gemeenschap, een niet onbelangrijk aspect en
momenteel in volle actualiteit in de Provincie, kreeg vervolgens de nodige
aandacht.
Zo haalde Kol SBH F. Lecluyse talrijke voorbeelden aan, waarbij de Limburgse
militairen tijdens de bestrijding van de recente overstromingen, zowel door de
andere hulpverleners, als door de getroffenen zelf, werden geloofd voor hun
doeltreffendheid, bekwaamheid en inzetbereidheid.
Een brandweercommandant, aldus de Provinciebevelhebber, vertelde mij in
aanwezigheid van mevrouw de Gouverneur " wij mochten aan de militairen alles
vragen, het werd snel, correct en met de glimlach uitgevoerd".
En Kolonel SBH F. Lecluyse besloot zijn vierde, en waarschijlijk laatste
novembertoespraak, met de overweging : "Zou er dan toch iets veranderd zijn in
het Leger ?"
Traditiegetrouw werd vervolgens een toost op Zijne Majesteit de Koning
uitgebracht.
Militair Huis van de Koning
Aan de Heer Voorzitter van de
Koninklijke Vereniging van
Oprustgestelde Officieren van de
Kring Limburg
04 december 1998
Nr A. A4. 1/313
Mijnheer de Voorzitter
Ter gelegenheid van het Feest
van de Koning heeft u uw trouw aan
de Vorsten betuigd.
De Koning en de Koningin
zijn zeer gevoelig voor deze blijk van
verbondenheid met het Vorstenhuis
en vragen mij u hun erkentelijkheid
over te maken, alsook aan al diegenen
die zich aangesloten hebben bij uw
boodschap.
Met de meeste hoogachting,
Luitenantgeneraal G. Mertens
Hoofd van het Militair Huis
van de Koning
Korpsmaal 17 november 98
Het jaarlijks Korpsmaal van de Kring werd dit jaar op 17 november 98
georganiseerd in de Villa Astrid te Leopoldsburg. In dit gezellig en stijlvolle
kader, mocht onze Voorzitter, Kolonel Vl. Piet Claes, niet minder dan honderdtweeënveertig leden begroeten.
Als nieuwkomers werden Mevrouw Segooris-Van Poucke Lutgarde, Kol
ir. en Mevrouw Marcel Gerits, Maj Hector Meirisonne en Cdt Vl. Wim Janssen,
verwelkomd.
Na voorlezing van het gebruikelijk telegram, waarin namens alle leden van
de Kring Limburg, uitdrukking werd gegeven van de gevoelens van gehechtheid
en van trouw aan de Dynastie, bracht onze Voorzitter een toost uit op Zijne
Majesteit de Koning.
Een treffend en verzorgd feestgebeuren, dat een orgelpunt plaatste bij het
nakend einde van de agenda 1998.
Deelnememers Korpsmaal
aantal
145
140
135
130
125
120
115
aantal
LIDGELDEN 1999
Van 161 leden ontvingen wij tot op heden het lidgeld voor het jaar 1999.
Indien U door omstandigheden, er nog niet toe gekomen bent om Uw
overschrijving te doen, dan weze deze paragraaf een klein geheugensteuntje.
De bijdrage voor de voorzorgskas is een supplement dat eigen is aan de Kring
LIMBURG (Huish. Reglt.)
aantal
94
95
96
97
98
129
127
129
129
142
Algemene Vergadering
dinsdag 09 februari 99
Dagorde en uitnodiging
Nieuwsbrief januari 99
december 1998
K.V.O.O. - LIMBURG
-4-
TANKMUSEUM VZW
VZW Tankmuseum
werkt in de schoot en
ten voordele van het
Legermuseum (KLM).
In 1999 zal het haar 20ste verjaardag
vieren. Haar voornaamste doelstelling is
het patrimonium van het KLM verrijken
met gepantserde voertuigen. om hiertoe
te komen, volgt ze het volgend procédé.
Alles begint met een prospectie
die tot doel heeft de pantservoertuigen
op te sporen die mogelijk deel kunnen
uitmaken van de verzameling van het
Museum. De opsporingen concentreren
zich in prioriteit op de volgende
gepantserde voertuigen.
Vooreerst diegene die gediend
hebben in het Belgisch Leger.
Vervolgens zij die ingezet zijn op het
nationaal grondgebied. Dan zij die in
dienst waren in de geallieerde legers.
Tenslotte de tuigen die interessante
technische karakteristieken vertonen.
Eens de keuze gemaakt en
goedgekeurd door de Hoofdconservator
moet er onderhandeld worden om het
tuig te verkrijgen.
Bij gebrek aan kredieten en
voldoende financiële middelen, komen
alleen giften en uitwisselingen in
aanmerking. We moeten ons dus houden
aan de onderhandelingen die regelmatig
lang uitvallen. Ingeval van succes, is het
volgende stadium het transport. Deze
worden regelmatig georganiseerd met de
steun van het Belgisch Leger. Indien
niet, wordt er beroep gedaan op de
schenker, of op milde mecenas. In
uitzonderlijke gevallen en binnen de
limieten van haar mogelijkheden neemt
de VZW de kosten voor haar rekening.
Tenslotte, eens het tuig ter plaatste moet
het type hernieuwing beslist worden:
ofwel het baanvaardig maken, ofwel
het klaarmaken om tentoon te stellen.
Op dat moment begint de taak van de
bereidwilligen en de TCT. Eens het
nieuwe voertuig klaar, wordt het in het
KLM aan het publiek voorgesteld
ofwel bij de reserve gezet die zich in
het fort van Kapellen bevindt. Het kan
dan, volgens de omstandigheden,
deelnemen aan militaire plechtigheden
of aan burgerlijke bijeenkomsten.
Tot op heden heeft de VZW het
patrimonium van het Legermuseum
verrijkt met 175 al of niet gepantserde
voertuigen.
De vzw beperkt zijn activiteiten
niet tot het aanschaffen van nieuwe
pantservoertuigen. Het heeft
e v e n e e n s
e e n
documentatiecentrum opgericht.
Deze omvat een bibliotheek met
geschiedkundige of technische
boeken en een fotoverzameling.
De leden van de vereniging
kunnen op haar beroep doen om
werken of reproducties in leen te
verkrijgen.
De vzw geeft een tijdschrift uit,
het "Tank Museum News" en verbindt
zich ertoe om geschiedkundige of
technische artikels te presenteren in de
een of andere landstaal. Dit tijdschrift
wordt gratis aan de leden
verstrekt.
Een type exemplaar zal naar
de voorzitters van de kringen
KVOO verzonden worden om
hen toe te laten de waarde
ervan in te schatten.
De
hierboven
beschreven uitleg geeft een
idee van de activiteiten van
het "Tank Museum". Deze
zijn slechts mogelijk dankzij de
medewerking van vrijwilligers. Met dit
doel lanceert de vereniging een oproep
aan allen die geïnteresseerd zijn in deze
activiteiten.
Er is niet alleen nieuw bloed nodig
Voor het werk op de voertuigen. Er
zijn ook andere werken en activiteiten
te realiseren. In het bijzonder wordt er
beroep gedaan op vrijwilligers die
wensen mee te werken of zich willen
kandidaat stellen voor volgende
activiteiten:
secretariaat
uitgave van het tijdschrift
voorstelling van de collectie
ronselen van mecenas
publieke relaties
regelmatige deelname aan het
openhouden van de winkel
organiseren van uitstappen
hernieuwing van het materieel
Voor meer inlichtingen kan
U telefoneren of schrijven
naar het secretariaat:
Cdt b.d. SMAL 02/737 79 47
Voor hen die de actie van het Tank
Museum" wensen te steunen kunnen zij
de bijdrage van 500 BEF storten op de
rekening 310-0218127-60 van de
VZW. Deze bijdrage geeft recht op het
tijdschrift "Tank Museum News" en op
de
toegang
tot
ons
documentatiecentrum.
K. V. O. O.
LIMBURG
1999
Januari
Februari
Maart
D
V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April
Mei
Juni
M
M
D
D V Z Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6
7
9 10 11 12 13
8
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Juli
Augustus
September
M
D
W
V
Z
M
December
= maandactiviteit
D
V
November
V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
W
D
Oktober
D
D
W
W D V Z Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
W
M
D
Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
D
W
M
D V Z Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
M
D
W
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
= dansnamiddag
M
M
D
D
W D V Z Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
december 1998
K.V.O.O. - LIMBURG
-7-
DRESDEN IN BEELD
jaarlijkse reis 06 - 10 september 99
Koninklijke Vereniging van
Oprustgestelde Officieren
v.z.w.
In de volgende nieuwsbrief :
Woordje van de Voorzitter
K.V.O.O. - LIMBURG
Nieuwsbrief
december 1998
verschijnt maandelijks
250 exemplaren
Algemene Vergadering en
Causerie ‘vasculaire aandoeningen’
09 februari 99
Danstee - 16 februari 99
Verslagen van de activiteiten van
januari 99
Varia
Lidgelden 99 - stand van zaken
Dead-line volgend nummer : 10 jan .
Eindredactie, lay-out, verzending : Secretariaat Groepering Limburg
Verantwoordelijke uitgever : Jos HERMANS Helbeekplein 3 bus 7 3500 Hasselt Tel / Fax : 011.228848

Vergelijkbare documenten

Filmvoorstelling dinsdag 09 maart 99

Filmvoorstelling dinsdag 09 maart 99 's Namiddags naar de natuurwonderen van het Saksische Zwitserland. Na het ontbijt vertrekken we over de Duitse autowegen huiswaarts

Nadere informatie