nike homecoming: dafne – officiële regels

Commentaren

Transcriptie

nike homecoming: dafne – officiële regels
! NIKE HOMECOMING: DAFNE – OFFICIËLE REGELS
Dit zijn de officiële regels (de “Regels”) van de Nike Homecoming: Dafne clinic (de “Clinic”). Deze kunnen door NIKE te allen tijde worden gewijzigd of
geactualiseerd. De Clinic biedt u de kans om een bijzondere eendaagse training Clinic met Dafne bij te wonen bij Atletiekbaan Maarschalkerweerd.
Voor deelname aan de Clinic is geen aankoop noodzakelijk
Om u op te geven voor de Clinic is geen aankoop noodzakelijk. Door zich op te geven voor deze Clinic accepteren individuele deelnemers (de
“Deelnemer”) deze Regels en stemmen ermee in daaraan gebonden te zijn.
1.
BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR AMATEURSPORTERS
De Deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat zijn gebruik van of deelname aan de activiteiten van deze Clinic geen invloed heeft op zijn geschiktheid als
amateursporter. Wilt u controleren bij uw sportbond voor amateurs welke regels op u van toepassing zijn? Voor zover maximaal toegestaan op grond van
toepasselijk recht en met uitzondering van aansprakelijkheid vanwege opzet of bewuste roekeloosheid van NIKE, is NIKE niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor uw deelname aan deze Clinic, waarvan uw ongeschiktheid als amateursporter het gevolg kan zijn.
2.
WIE KOMEN ER IN AANMERKING?
De Clinic staat alleen open voor inwoners van Nederland die ten tijde van de Clinic 8 tot 18 jaar oud zijn. Bovendien moeten zij hebben ingetekend via de
Nike Event Tool om deel te nemen.
Alle Deelnemers dienen toestemming van hun ouder of wettelijk voogd te hebben om aan de Clinic deel te nemen. Alle deelnemers onder de 16
jaar dienen op de Clinic vergezeld te worden door hun ouder/wettelijk voogd of een bevoegde begeleider om deel te nemen aan de Clinic.
Medewerkers van NIKE, Inc., hun dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “NIKE Group”), of van andere ondernemingen die te
maken hebben met de Clinic, evenals directe familieleden (echtgeno(o)t(e), ouders, broers en zusters en kinderen, en elk van hun respectievelijke
echtgeno(o)t(e)(n)), en huisgenoten van die medewerkers, komen niet voor deelname in aanmerking. Bovendien komen door NIKE gesponsorde sporters
en hun directe familieleden ook niet in aanmerking.
Door deel te nemen stemt de Deelnemer volledig en onvoorwaardelijk in met deze Regels, die de ouder/wettelijk voogd van elke Deelnemer moet
ondertekenen om deelname aan de Clinic mogelijk te maken, en met de besluiten van NIKE, welke definitief en bindend zijn in alle met de Clinic
samenhangende zaken.
3.
WIE SPONSORT DE CLINIC?
De Clinic wordt gesponsord door Nike European Operations Netherlands B.V., gevestigd te Colosseum 1, 1213, NL Hilversum, Nederland (“NIKE”). NIKE
behoudt zich het recht voor om de Clinic af te gelasten, te beëindigen of te wijzigen als deze niet zoals gepland kan worden uitgevoerd of voltooid.
Dergelijke wijzigingen maken geen inbreuk op de door Deelnemers verworven rechten.
4.
HOE DOE IK MEE?
De Deelnemer zal van NIKE een uitnodiging ontvangen met daarin de benodigde informatie om zich in te schrijven voor en deel te nemen aan de Clinic.
Elke Deelnemer dient de volgende stappen uit te voeren:
•
•
•
•
Online gaan en zich registreren om aan de Clinic deel te nemen zoals in de uitnodiging uiteengezet.
De Regels uitprinten
Het formulier invullen en, indien de Deelnemer jonger dan 18 jaar is, het ouderlijke toestemmingsformulier te laten invullen en ondertekenen
door een ouder/wettelijk voogd.
Het ondertekende formulier meebrengen naar de Clinic om te overhandigen aan een NIKE functionaris aan het begin van de Clinic.
De Clinics zullen plaatsvinden op 03/09/2016, van 12.00 tot 18.00 CET – er zijn 200 plaatsen beschikbaar.
Deelnemers dienen in goede fysieke conditie te zijn en de fysieke capaciteiten te hebben om deel te nemen aan de activiteiten behorend bij deze Clinic, en
zij accepteren alle aan deze activiteiten verbonden risico's.
NIKE behoudt het recht om elke Deelnemer te diskwalificeren indien de gegevens of het toestemmingsformulier van NIKE dat hij/zij indient
twijfelachtig is, in strijd is met de Regels, of als frauduleus of gewijzigd kan worden beschouwd.
5.
WAT KRIJGEN DEELNEMERS AAN DE CLINIC?
De geselecteerde Deelnemers krijgen:
•
•
Volledige toegang tot de Clinic en alle activiteiten daarvan.
NIKE kleding, poster en badge met een geschatte winkelwaarde van 100 EUR.
6.
FILM EN VIDEO RELEASE
De Deelnemer erkent dat de NIKE Group, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, rechtsopvolgers, cessionarissen, licentienemers, agenten
en/of commerciële partners die door NIKE gemachtigd zijn, hem eventueel zullen willen fotograferen of filmen voor reclame- en promotiedoeleinden of
andere commerciële doeleinden of voor interne doeleinden van NIKE op ieder moment tijdens de Clinic. De Deelnemer geeft hierbij toestemming en gaat
ermee akkoord dat foto's, film- en video-opnames van hem gemaakt kunnen worden tijdens zijn deelname aan de Clinic of andere bijbehorende activiteiten
of evenementen. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht verleent de Deelnemer de NIKE Group, haar dochterondernemingen en
derden-commerciële partners hierbij onherroepelijk het recht om, overal ter wereld en zonder vergoeding, elke foto, video, beeld of gelijkenis van hem te
gebruiken in welke media dan ook, inclusief maar niet beperkt tot televisie, internet, productcatalogi en -brochures, video's en displays op verkooppunten,
en ander gedrukt of schriftelijk materiaal in verband daarmee, ten behoeve van het adverteren, promoten, op de markt brengen en verkopen van NIKE
producten en/of de promotie van de Clinic of andere daaraan verbonden evenementen.
Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, verleent elke Deelnemer NIKE, haar dochterondernemingen en commerciële derdenpartners het recht, onherroepelijk en eeuwigdurend en overal ter wereld, zonder enige vergoeding te verwachten, om de deelname van elke Deelnemer en
andere door elke Deelnemer aan NIKE verschafte informatie en het beeld en gelijkenis van elke Deelnemer te gebruiken in alle media, welke nu bekend zijn
of later ontwikkeld of uitgevonden zullen worden, inclusief maar niet beperkt tot sociale media, televisie, internet, productcatalogi en -brochures, video's en
displays op verkooppunten, en ander gedrukt of schriftelijk materiaal in verband daarmee, ten behoeve van het adverteren, promoten, op de markt brengen
en verkopen van NIKE producten of producten van met NIKE gelieerde ondernemingen of de promotie van de Clinic.
7.
LICENTIE OM COMMENTAREN, FEEDBACK EN IDEEËN TE GEBRUIKEN
Ik verleen NIKE hierbij een eeuwigdurende licentie om alle commentaren, feedback en ideeën te gebruiken die ik met hen kan delen, zonder kennisgeving,
vergoeding of bevestiging aan mij, voor welk doeleinde dan ook, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, vervaardiging en marketing
van producten en diensten en het creëren, wijzigen of verbeteren van producten en diensten.
8.
RISICOAANVAARDING
Deelnemers erkennen dat deelname aan de Clinic eventueel risico's en gevaar van ongelukken en lichamelijk letsel met zich mee kan brengen. Deelnemers
bevestigen dat zij in goede fysieke conditie zijn, de fysieke capaciteiten hebben om aan de Clinic deel te nemen en dat zij geen medische aandoeningen of
gezondheidsproblemen hebben die hen in gevaar zouden kunnen brengen. Deelnemers begrijpen en hebben de aard, omvang en grootte van de
verbonden risico's overwogen en beoordeeld, en Deelnemers aanvaarden alle risico's die aan dergelijke activiteiten verbonden zijn. NIKE is niet
verantwoordelijk voor lichamelijk letsel veroorzaakt door de deelname aan de Clinic (anders dan lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk
wangedrag van Nike of indien aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten op grond van toepasselijk recht).
9.
NIKE’S RECHT OM DEELNAME TE WEIGEREN
Ik begrijp en erken dat NIKE te allen tijde het recht heeft om mij de toegang tot en/of mijn deelname aan Clinic activiteiten te weigeren in geval ik mij niet
houd aan de Regels of aan de aanwijzingen van NIKE personeel of vertegenwoordigers op de Clinic.
10.
VERZEKERING
Deelnemers begrijpen dat NIKE geen enkele verzekering verstrekt, voor leven of medische kosten of aansprakelijkheid, voor welke ziekte, ongevallen, letsel
of (financiële) schade dan ook, die zich kunnen voordoen in verband met hun deelname aan de Clinic.
11.
VRIJWARING
Voorzover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht stemmen Deelnemers er onvoorwaardelijk mee in om NIKE te vrijwaren tegen en
vergoeden voor alle vorderingen, bedragen, kosten, schade of onkosten, inclusief redelijke juridische kosten, die zich kunnen voordoen in verband met een
ongeluk, financiële schade of schade als gevolg van hun deelname aan de Clinic. Deelnemers begrijpen dat alle aansprakelijkheid van NIKE in verband
met de Clinic is uitgesloten, behalve in geval van nalatigheid of opzettelijk wangedrag van NIKE of indien aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten op
grond van toepasselijk recht.
12.
HOE WORDEN GESCHILLEN BEHANDELD?
Behalve wanneer dit verboden is stemt de Deelnemer ermee in dat alle geschillen, vorderingen en rechtsgronden die voortvloeien uit of verband houden
met de Clinic individueel zullen worden beslecht, door de bevoegde rechter in het land waar de Deelnemer woont. Alle geschillen en vragen betreffende de
constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Regels, de rechten en verplichtingen van de Deelnemer, en de rechten en verplichtingen
van NIKE in verband met de Clinic, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van het land waar de Deelnemer woont.
13.
PERSOONSGEGEVENS VAN DEELNEMER
Om aan de Clinic deel te nemen zult u bepaalde persoonsgegevens over uzelf verstrekken of kunnen persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van
uw deelname. Hieronder vallen de persoonsgegevens die op dit formulier zijn opgenomen met betrekking tot uw registratie en andere persoonsgegevens
die worden verwerkt in het kader van de Clinic zelf. NIKE zal deze persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het organiseren van de Clinic en voor de
specifieke doeleinden als beschreven in dit toestemmingsformulier, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving op het gebied van
gegevensbescherming en privacy. Nike zal uw persoonsgegevens doorgeven aan Nike Inc., gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, en aan andere
ondernemingen van de Nike Group buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.
Door hieronder te tekenen ga ik akkoord met de verwerking en doorgifte door NIKE van mijn persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte
en Zwitserland. Meer informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt is te vinden in het NIKE Privacy en Cookie Beleid op
http://help-en-gb.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16415/p/3897. U hebt recht op toegang tot, correctie van en verwijdering van door
NIKE verwerkte persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te zenden aan: [email protected]
IK HEB HET BOVENSTAANDE ZORGVULDIG GELEZEN EN DE INHOUD ERVAN VOLLEDIG BEGREPEN EN IK STEM VRIJWILLIG IN MET DE
VOORWAARDEN HIERVAN:
¨
¨
¨
IK ACCEPTEER DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME AAN HET EVENEMENT
IK GEEF TOESTEMMING VOOR NIKE’S VERWERKING EN GEBRUIK VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS VOOR HET
AANGEGEVEN DOEL
IK GEEF TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN MIJN BEELD ZOALS HIERBOVEN AANGEGEVEN
VOORNAAM:
ACHTERNAAM:
HANDTEKENING:
DATUM:
OUDERLIJKE TOESTEMMING
INDIEN DE DEELNEMER MINDERJARIG IS (JONGER DAN 18) DIENEN DE OUDER OF WETTELIJK VOOGD HET ONDERSTAANDE TE LEZEN,
ONDERTEKENEN EN TE RETOURNEREN AAN HET PERSONEEL VERWANTWOORDELIJK VOOR DE CLINIC
Ik ben de ouder of wettelijk voogd van de hierboven genoemde Deelnemer, en ik stem ermee in dat de Deelnemer tussen de 8 en de 18 jaar oud is en mag
deelnemen aan de Clinic op de voorwaarden als bepaald in deze Regels.
Namens de Deelnemer verklaar ik hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk:
•
dat ik instem met de Regels;
•
dat ik de Deelnemer zich zal laten houden aan de Regels;
•
dat ik ermee instem de Deelnemer te vergezellen naar en tijdens de Clinic, of dat ik toestemming geef aan de coach van de club van de
Deelnemer om de Deelnemer te begeleiden; en
•
dat ik NIKE, haar agenten en personeel van de Clinic machtig en toesta om eerste noodhulp te verlenen aan de Deelnemer, evenals
noodvervoer en andere medische noodhandelingen, uit te voeren door artsen, verpleegkundigen, of ander medisch personeel (daaronder
begrepen, om misverstanden te voorkomen, alle medische testen en/of Clinics) in geval van een ongeval of letsel van de Deelnemer dat zich
kan voordoen tijdens en/of als gevolg van de Clinic.
IK BEN DE OUDER DIE DE OUDERLIJKE MACHT HEEFT OVER OF DE WETTELIJK VOOGD BEN VAN DE HIERONDER GENOEMDE DEELNEMER
DIE JONGER DAN 18 JAAR IS, EN IK BEVESTIG DAT IK 18 JAAR OF OUDER BEN EN IK HEB HET BOVENSTAANDE ZORGVULDIG GELEZEN,
BEGRIJP DE INHOUD VOLLEDIG, EN STEM NAMENS DE DEELNEMER VRIJWILLIG IN MET DEZE VOORWAARDEN.
Iedere ouder of voogd moet ondertekenen.
VOLLEDIGE NAAM OUDER/VOOGD:
HANDTEKENING OUDER OF VOOGD:
NAAM IN BLOKLETTERS:
DATUM VAN ONDERTEKENING:
NUMMER TELEFOON/MOBIEL:
E-MAIL:
In geval de Deelnemer op de Clinic zal worden vergezeld door de coach van zijn club in afwezigheid van een ouder/wettelijk voogd, dienen de ouder of
wettelijk voogd en de coach van de club het onderstaande formulier in te vullen:
Ik ouder of wettelijk voogd, geef toestemming aan mijn kind ______________________________________ om deel te nemen aan de Clinic en wijzen
hierbij _______________________________ aan om als begeleider van mijn kind op te treden (de “Begeleider”) tijdens de Clinic. Ik begrijp en stem
ermee in dat de Begeleider de eindverantwoordelijkheid draagt voor mijn kind tijdens zijn/haar aanwezigheid op de Clinic en dat de Begeleider
verantwoordelijk is voor het te allen tijde toezicht houden op mijn kind tijdens de Clinic en de activiteiten daarvan. Ik begrijp verder dat NIKE geen onderzoek
zal doen naar de achtergrond van de Begeleider, noch de competentie of veiligheid van de Begeleider op andere wijze zal bepalen.
Naam Begeleider:
________________________________________________________
Wijze van vervoer naar en van het evenement: ________________________________________
VOLLEDIGE NAAM OUDER/VOOGD:
HANDTEKENING OUDER OF VOOGD:
PLAATS:
DATUM VAN ONDERTEKENING:
TOESTEMMING BEGELEIDER
Ik, ______________________________________ , begrijp dat ik door dit formulier te ondertekenen verantwoordelijk zal worden gehouden voor alle
handelingen van de Deelnemer tijdens de Clinic en de activiteiten daarvan.
Als Begeleider verklaar ik hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk:
•
•
•
dat ik instem met de Regels;
dat ik de Deelnemer zich zal laten houden aan de Regels;
dat ik ermee instem de Deelnemer te vergezellen op de Clinic.
VOLLEDIGE NAAM BEGELEIDER:
HANDTEKENING BEGELEIDER:
NAAM IN BLOKLETTERS:
DATUM VAN ONDERTEKENING:
NUMMER TELEFOON/MOBIEL:
NAAM CLUB:
PLAATS: