GB 53 54 B

Commentaren

Transcriptie

GB 53 54 B
GB53
GB54
Paginatitel - Kaarttitel
GB53
GB54
Paginatitel - Kaarttitel
3
4-11
12
12A
12B
12C
12D
12E
!"#$
12G
12H
12I
13
13A
13B
13C
13D
13E
13F
13G
13H
14
14A
14B
14C
14D
14E
14F
15
15A
15B
!45$
!4%$
15E
15F
16-17
16A-D
16E-H
18
18A-B
18C-D
18E-F
19
19A
19B
19C
19D
19E
19F
20
21
21A-B
21C-D
22
22A-B
22C-D
22E-F
23
23A-B
23C-D
23E-F
24
24A-B
24C-D
24E-F
25
25A
25B
25C
25D
25E
25F
26
27
10
2-9
12
12A1
12B1
12A2
12B2
12C
!"%$
12E
12F
12G
13
13A
13B
13C
13D
13E
13F
13G
13H
14
14C
14D
14E
14F
15
15A
15B
!45$
!4%$
15E
15F
16-17
16A
16B
33
34
34A
34B
35
35A
35B
35C
36
36A
36B
36C
37
37A
37B
37C
60
60A
60B
60C/D
59
27B2
27B3
27B4
27B5
27B6
27B7
28-29
28A
28B
":5$
29D
30
30A-C
30D-E
30F-G
31
31A-B
31C-D
59B
59C
59D
59E
59F
59G
;$
-
31E-F
32
32A
32A1
32C-D
33
33B
33B1
33E-F
34
34A
35
35A
36
36A
37
37B
37C
37D
37E
37F
37G
38-39
40-41
42-43
44
45
!"#
EF<$
46C
46B
46D
47
47A
47B
47C
47D
47E
47F
47G-H
47I
47J
47K
47L
47M
48
48A
48B
48C
38
38A
38B
39
39A
39B
21/28
28A
20
20A
23
23
22
22A
22B
22C
22D
22E
22F
24-25
26-27
28-29
32
$%&"!#
FE<$
30A
30C
30D
40/41
40A
40C
41C
40E
41A
41H
41I
42
42A
42B
42C
49
49A
49B
49C
43
43A
43C
43B/D
49D
43D/E
27A
27B1
59A
Hoe vindt ik de juiste kaart?
Inhoudsopgave
Kaartprojecties/Wereldbeelden
Mercatorprojectie
Projectie van Winkel
Mercatorprojectie: een Amerikaans wereldbeeld
Projectie van Winkel: een Chinees wereldbeeld
Projectie van Peters
&'()*+',-./)0$1'*20/(30
Gnomonische projectie
Kegelprojectie
Projectie van Goode
Kaarttypen - Afbeeldingsmethoden
Chorochromatische of mozaïekkaart
Stippenkaart
Choropleet
Isolijnen- of isopletenkaart
Anamorfose
Ruimtelijk model
Cartogram of diagramkaart
Stroomdiagram
Kaartsoorten - Gebruiksdoel
Wandelkaart
Zonekaart openbaar vervoer
Waterkaart
Spoorkaart
Routekaart voor skaters
GPS-kaart
Luchtfoto/Kaart/Schaal
Luchtfoto, loodrechte opname 1 : 10 000
Plattegrond 1 : 10 000
6*1*+',-./)0$7,,'($!$8$"4$999
6*1*+',-./)0$7,,'($!$8$49$999
Overzichtskaart 1 : 500 000
Overzichtskaart 1 : 3 000 000
Remote-sensing - Werken met satellietbeelden
Vergelijken: Aralmeer
Vergelijken en onderscheiden: La Paz (Bolivia)
Remote-sensingbeelden
Grondgebruik in omgeving Dalem
Waterkwaliteit Utrechts plassengebied
Onderwaterreliëf Atlantische Oceaan
Remote-sensingbeelden
Weersverwchting: depressie
Ozonconcentraties
Stikstofbelasting bodem
Afzetting in delta
Koelwaterlozing Amercentrale
Ondergronds water in droogtegebied
Nederland - Cultuurlandschappen
Nederland - Löss- en duinlandschappen
Lösslandschap
(Jong en oud) duinlandschap
Nederland - Zandlandschappen
Esdorp op lage zandgronden
Esdorp in stuwwallenlandschap
Heideontginning
Nederland - Zeekleilandschappen
Kleinschalige zeekleipolder: terpenlandschap
Grootschalige zeekleipolder: landaanwinning
Droogmakerij
Nederland - Rivierklei- en veenlandschappen
Rivierkleilandschap
Laagveenlandschap
Hoogveenlandschap
Nederland - Spreiding van steden
Steden met een historische stadskern
Voorbeeld: Middelburg
Steden ontstaan uit een dorpskern
Voorbeeld: Assen
Nieuw ontworpen steden / Vinex-locaties
Voorbeeld: Almere
Eigen omgeving - Amsterdam
Nederland - Stedelijke indeling naar functie:
Rotterdam
Agglomeratie Rotterdam
Centrum van de agglomeratie
50
44
Vooroorlogse uitbreiding
Na-oorlogse woonwijken
Sport en recreatie
Verkeersaders
Bedrijven
Havens
Eigen omgeving - Stadswijken
Alkmaar: historische binnenstad (15e-17e eeuw)
Alkmaar: stationsbuurt (ca. 1900)
<=7>,,'8$?,(@327$A"0$)0=B($"[email protected]
Alkmaar: wijk met woonerven (2e helft 20e eeuw)
Eigen omgeving - Herinrichting stedelijk gebied
Den Haag: stadsvernieuwing Schippersbuurt
Utrecht: voormalig bedrijfsterrein
Utrecht: voormalig ziekenhuisterrein
Eigen omgeving - Herinrichting landelijk gebied
Dalem bij Bladel (NB): schaalvergroting
Heerenveen: ontwikkeling bedrijventerreinen
langs transportas
Amersfoort: verstedelijking
Nederland - Veranderend Nederland
Bodemgebruik in 1900
Fragment Arnhem/Nijmegen, situatie 1850
Blauwe Stad: van landbouw naar wonen
Nederland - Veranderend Nederland
Bodemgebruik in 2005
Fragment Arnhem/Nijmegen, situatie 2005
Tiengemeten: van landbouw naar natuur
Nederland - Provincies
Plusregio’s
Nederland - Reliëf
Nederland zonder dijken
Nederland - Actueel hoogtebestand
Actueel hoogtebestand
Nederland - Actueel hoogtebestand
IJssmeltwaterdal
Getijdekreken
Limburgs heuvelland
Dalen in stuwwal
Afgesneden rivierbocht
Droogmakerijen
Noord-Nederland
Midden-Nederland
Zuid-Nederland
Nederland - Grondsoorten
Nederland - Landschapsvormen
'()(*+,-)#.#/,+(01(01*,2(#&#'()(*+,-)#.#3-(*14(
%0=B.(*G0H
Pleistoceen
Glaciale verschijnselen uit het saalien
Holoceen
Nederland - Klimaat
Jaartemperatuur
IJsdagen
Temperatuur in februari
Wind
Zonneschijn
Temperatuur in augustus
Gemiddelde neerslaghoeveelheid
Neerslagoverschot
Neerslagpatroon 1906-2005
Temperatuurschommeling 1906-2005
Som en duur van de neerslag
Waterbalans
Nederland - Dreigend water
Waterkeringen
Veiligheidsnorm per dijkring
Scenario doorbraak van de rivierdijk bij
Rotterdam-Alexanderpolder
Nederland - Waterstaatkundige werken
Landaanwinning vanaf 1300
Samenhang Rijnkanalisatie, Zuiderzee- en Deltawerken
Zuiderzeewerken /
Tijdschema van Zuiderzee- en Deltawerken
Tijdschema van Zuiderzee- en Deltawerken /
Deltawerken
Nederland - Ruimte voor rivieren
GB53
GB54
50A
50B
50C
50D
51
51A
51B
51C
52
52A
52B
52C
52D
52E
52F
53
53A
53B
53C
53D
53E
54
54A
54B
54C
54D
54E
54F
54G
55
55A
55B
55C
55D
55E
55F
55G
55H
56
56A
56B
56C
56D
56E
56F
56G
56H
56I
56J
56K
57
57A
57B
57C
57D
57E
57F
57G
58
58A
58B
44B
Hoogwatergolf Rijn
Dijkdoorbraken tussen Maas en Waal na 1750
44C
Debietverloop van Rijn en Maas
44D
Ruimte voor de rivier
45
Nederland - Ruimte voor rivieren
45A
De Waal tussen Varik en Brakel
45B
Noordwaard
45C
Grensmaas
46
Nederland - Waterkwaliteit en waterregulering
46A
Waterbeheersing: verzilting en doorspoeling
46B
Herkomst van het oppervlaktewater
46C
Waterkwaliteit van Rijn en Maas
46D
Droogteschade
46E
Zoutschade
46F
Watervervuiling in 1970 en 2000
47
Nederland - Drinkwatervoorziening
47B
Drinkwatervoorziening
47A
Drinkwaterverbruik 1900-2010
47C
Waterverbruik naar verschillende gebruikersgroepen
47D
Amsterdamse waterleidingduinen
47E
Drinkwaterspaarbekkens in de Biesbos
48/49
Nederland - Bevolking
49A
Bevolkingsdichtheid
49B
Bevolkingsspreiding
48D
Bevolkingsgroei
48E
Geboorte en sterfte 1840-2010
48F
Geboorte- en migratieoverschot 1840-2010
48G
Gemiddeld aantal personen per huishouden 1830-2010
Netto-vervangingsfactor 1950-2005
48/52
Nederland - Bevolking
52A
Godsdienst
52B
Opleidingsniveau
52D
Inkomens
48C
Binnenlandse migratie
52G
Politieke stromingen 1946-2010
Islamitische scholen
52E
Kerkelijkheid 1900-2010
Bevolkingspiramiden 2005
50
Nederland - Bevolking
50B
Niet-Nederlanders
Herkomst niet-Nederlanders
50A
Allochtonen
Herkomst allochtonen
Den Haag: niet-Nederlanders
Den Haag: allochtonen
50C
Asielzoekers
50D4
Herkomst asielzoekers
50D4
Herkomst asielzoekers
Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie: herkomst en bestemming
48/49/51 Nederland - Bevolking
Bejaarden
51B
Vergrijzing
48B
Bruto sterftecijfer
‘Grijze druk’
49D
Bevolkingspiramiden
Kosten van de gezondheidszorg
51D
Vergrijzing van de bevolking 1900-2050
52/53
Nederland - Bevolking / Nederland - Werken
53A
Werkgelegenheid per sector
53G/H Arbeidskrachten in de landbouw
(absoluut) / (ontwikkeling)
53B/C BRP per provincie / BRP per COROP-gebied
53D/E Werkloosheid (absoluut) / (relatief)
53J
Beroepsbevolking na 1900
53K
Samenstelling beroepsbevolking
52H
Inkomensontwikkeling
53F
Werkloosheid (ontwikkeling)
54
Nederland - Landbouw en visserij
54A
Intensiviteit landbouw
54B
Ontwikkeling aantal bedrijven
54C
Ontwikkeling bedrijfsgrootte
54D
Akkerbouw
54E
Ontwikkeling glastuinbouw
54F
Visserij
54G
Runderen
54H
Varkens
58C
58D
58E
58F
58G
58H
59
59A
59B
59C
59D
59E
59F
59G
59H
Paginatitel - Kaarttitel
GB53
GB54
Paginatitel - Kaarttitel
59I
59J
54I
54K
59K
59L
59M
60
60A
60B
60C
60D
60E
61
61A
61B
61C
54J
54L
54M
55
55A
55B
56
56C
56A/B
61D
61E
61F
62
62A
62B
62C
62D
62E
62F
62G
62H
63
63A
63B
63C
63D
63E
63F
63G
64
64A
64B
64C
65
65A
65B
65C
65D
65E
66
66A
66B
66C
66D
66E
67
67A
67
67A
67B
67C
67D
67E
67F
67G
67H
64/65
64B
64C
64D
65B
64F
64G
65E
63
63A
63B
63C
62
62B
62
62A
62C
62D
62E
61
61A
67B
67C
67D
67E-H
61B
61D
61E
68
68A
68B
68C
68D
68E
68F
68G
69
69A
69B
69C
69D
69E
69F
69G
57
57A
57B
57D
57E
66
66A
66B
66C
66D
66E
66G
Kippen
Ontwikkkeling aantal landbouwbedrijven
naar economische omvang
Omvang per hoofdbedrijfstype
Ontwikkelling biologische landbouw
Bedrijfshoofden
Nederland - Industrie
Werkgelegenheid in de industrie
Ontwikkeling werkgelegenheid in de industrie
Innovatieve bedrijven
Bedrijfsvitaliteit
Industrialisatiebeleid
Nederland - Diensten
Centrale plaatsen en verzorgingsgebieden
Werkgelegenheid bij de overheid
Samenstelling werkgelegenheid in de dienstensector /
Ontwikkeling werkgelegenheid in de dienstensector
Werkgelegenheid in de dienstencector
Utrecht: winkels
Utrecht: kantoren
Nederland - Verkeer en vervoer
Verkeersintensiteit water- en spoorwegen
Ontwikkeling autosnelwegennet
Intensiteit wegverkeer
Ontwikkeling intensiteit wegverkeer
Autobezit 1960-2011
Gebruik van de auto 1960-2010
Gebruik van het openbaar vervoer 1960-2010
Verkeersdoden
Nederland - Energie
Elektriciteitsproductie
Aardgas
Aardolie
Duurzame energie
Ontwikkeling energieverbruik
Ontwikkeling energieprijzen
Productie van duurzame energie
Nederland - Verstedelijking
Suburbanisatie 1970-1984
Stedelijkheid
Bevolkingsgroei agglomeratie Eindhoven
Nederland - Ruimtelijke ordening
Prioriteitswijken
Investeringen in stadsvernieuwing
Herstructurering Bijlmer (Amsterdam)
Nieuwbouw in Bospolder-Tussendijken (Rotterdam)
Bospolder-Tussendijken in beelden
Nederland - Ruimtelijke ordening
Stedelijke netwerken
Ruimtelijke hoofdstructuur: economie en infrastructuur
Creatieve diensten
Ecologische hoofdstructuur
Ruimtelijke ontwikkelling knooppunt Arnhem-Nijmegen
Nederland - Randstad / Groene Hart
Randstad en Groene Hart:
ruimtelijk ordeningsbeleid vóór 2000
De economische motor: Randstadbeleid na 2000
Hoogwaardige diensten
Het Groene Hart verbrokkeld
Ontwikkelingen in de Randstadregio
in de periode 2000-2010
Nederland - Toerisme
Toeristengebieden en overnachtingen
Overnachtingen naar logiesvorm
Attractiepunten
Openluchtrecreatie
Overnachtingen buitenlandse toeristen
Waterrecreatie
Bos en natuur
Nederland - Milieu
Verdroging
Vermesting
Verzuring
Zwavelconcentratie
Smog
Fijnstof
Stikstof 2005
GB53
GB54
Paginatitel - Kaarttitel
GB53
GB54
Paginatitel - Kaarttitel
69H
69I
69J
69K
69L
66H
66I
-
83D
83E
83F
84
85D
85E
85F
86
70
70A
70B
70C
70D
70E-I
71
71A1
71A2
71A3
71B
71C
71D-I
68
68A
68B
68C
68D
68E
69
69B1
69B2
69C
69E
69D
69A
Stikstof 2010
Stikstof 2015
Stikstofoxidenuitstoot van diverse vervoersmiddelen
Overschrijding norm luchtkwaliteit in Rotterdam in 2005
Emissies van stikstofoxiden in de regio Rotterdam
naar veroorzaker
Nederland - in de wereld
Economische machtscentra
Mainports luchtverkeer
Banken wereldwijd: Rabobank, ING en ABN-AMRO
Multinational Philips
De Randstad in Europa
Nederland - Internationaal belang van Nederland
Buitenlandse handel: West-Europa
Buitenlandse handel: rest van Europa
Buitenlandse handel: wereld buiten Europa
Nederland diplomatiek
Handelsbelang van Nederland
Nederland in Europa
84A
84B
84C
84D
84E
84F
85
86A
86B
86C
86D
86E
86F
86
72-73
73A
73B
73C
74-75
75A
75B
75C
76
76A
76B
76C
76D
76E
76F
77
77A
77B
77C
78
78A
78B
78C
79
79A
79B
79C
79D
79E
79F
80
80A
80B
80C
81
81A
81B
81C
81D
81E
81F
82
72-73
Europa - Natuurkundig [overzichtskaart]
73A
Europa in de voorlaatste ijstijd
73B
Europa in de laatste ijstijd
73C
Duur van de jaarlijkse sneeuwbedekking
74-75
Europa - Staatkundig [overzichtskaart]
75B
Europa in 1989
Regionale indeling
75C
Internationale samenwerking
76/77/79 Europa - Fysisch milieu / Europa - Klimaat
76B
Geologie en tektoniek
76C
Geologische bouw en gebergtevorming
79A
Klimaatgebieden I
79B
Klimaatgebieden II
77B
Bodemgroepen
77C
Oorspronkelijke plantengroei
78
Europa - Klimaat
78A
Neerslag
78B
Temperatuur in januari
78C
Temperatuur in juli
80
Europa - Energie
80A
Aardolie en aardgas
80B
Energiebalans en handel in elektriciteit
80C
Vraag naar aardgas 2000-2020
80/81
Europa - Energie
81A
Steenkool, bruinkool en uranium
80B
Energiebalans en handel in elektriciteit
81B
Elektriciteitsproductie: thermische energie
81C
Elektriciteitsproductie: hydro-energie
81D
Elektriciteitsproductie: kernenergie
81E/F
Zonne-energie / Elektriciteitsproductie: windenergie
82
Europa - Bevolking
82A
Bevolkingsdichtheid
82B
Bevolkingsgroei
82C
Vergrijzing
83
Europa - Migratie
83A
Migratiesaldo
83B
Buitenlanders
83C
Asielzoekers: herkomst
83D
Asielzoekers: bestemming
83E
Asielzoekers: aantal
83F
Asielzoekers: trends 2000-2010
75/84
Europa - Staatkundig / Europa - Staatsvorming,
verbrokkeling en etniciteit
75A
Staten in de eerste Bosatlas (1877)
84A
Staatsvorming en nationalisme
84C
De Balkan in 1876
84D
Joegoslavië 1945-1991:
administratieve indeling en godsdiensten
84E
Joegoslavië 1990:
etnische samenstelling van de bevolking
84F
Voormalig Joegoslavië:
nieuwe staten en spanningshaarden
85
Europa - Cultuur: Godsdienst,
levensovertuiging en taal
85A
Godsdiensten
85B
Staatsgodsdienst versus seculiere staat
85C
Islam
85A
85B
85C
85D
85E
85F
86
86A
86B
86C
86D
86E
86F
87
87A
87B
87C
87D
87E
87F
88
88A
88B
88C
II%$
88E
88F
88G
88H
88I
88J
88K
88L
89
89A
89B
89C
89D
89E
89F
89G
89H
89I
89J
89K
89L
90
90A
90B
90C
90D
90E
90F
91
91A
91B
91C
91D
91E
91F
92
92A
92B
92C
86H
86I
86J
86K
86L
88
88A
88B/C
88D
88E
88F
89
89A/B
89C
89D
89E
89F
87
87A
87B
;$
87C
87D
87E
87F
87
87G
87H
87I
87J
87K
87L
90
90A
90B
90C
90D
90E
90F
91
91A
91B
91C
91D
91E
91F
92
92A
92A
92C
Seculiere levensbeschouwing
Taal en schrift
Historische cultuurinvloeden
Europa - Cultuur: opvattingen, tolerantie en
democratie
Waardering werk en vrije tijd
Arbeidsethos
Volgzaamheid
Werkende vrouwen
Waardering leefomgeving
Waardering werkomgeving
Europa - Cultuur: opvattingen, tolerantie en
democratie
Tolerantie: andere sociale achtergrond van partner
Tolerantie: homoseksuelen
Acceptatie echtscheiding
Democratische gezindheid
Democratische vrijheden
Persvrijheid
Europa - Identiteit en vertrouwen
Europese identiteit
Lokale identiteit / Nationale identiteit
Nationale trots
Vertrouwen in de Europese Unie
Ontwikkeling vertrouwen in de Europese Unie
Failed States Index
Europa - Europese Unie
Na-oorlogse start onder Amerikaanse invloed
Groei van de Europese Unie / De euro
Schengen
Buitenlandse investeringen
Groei van de handel
Groei van de welvaart
Europa - Sociaal-economische verschillen
Bruto Nationaal Product
Ontwikkeling BBP
Sterkte economie
JH?,(30
Schulden
Human Development Index
Inkomensverdeling
Inkomens: aandeel vrouwen
Koopkracht ten opzichte van Nederland
Landbouw
Industrie
Diensten
Europa - Sociaal-economische verschillen
Geboortecijfer
Sterftecijfer
Levensverwachting
Inentingen
Uitgaven gezondheidszorg
Zuigelingensterfte
Uitgaven R&D
Onderwijsuitgaven
Internet
Televisies
Telefoons
Computers
Europa - Werken
Landbouw
Industrie
Diensten
Bruto Binnenlands Product
Werkloosheid
Arbeidsparticipatie vrouwen
Europa - Toerisme
Toeristencentra
Overnachtingen
Inkomsten uit toerisme
Uitgaven aan toerisme
Buitenlandse vakanties Nederlanders
Binnenkomende toeristen
Europa - Verkeer en vervoer
Havens en vervoer over water
Havens en vervoer over water
Verkeer over het spoor
82A
82B
82C
82D
82E
82F
83
83A
83B
83C
GB53
GB54
Paginatitel - Kaarttitel
GB53
GB54
92D
92E
92F
93
93A
93B
93C
93D
93E
94
94A
94B
94C
94D
94E
94F
95
95A
95B
96-97
97A
97B
97C
97D
97E
97F
98-99
99A
99B
99C
99D
100-101
101A
101B
101C
101D
102-103
104
104A
104B
104C
104D
104E
104F
104G
104H
104I
105
105A
105B
105C
105D
105E
105F
105G
106-107
107A
107B
107C
107D
107E
108-109
110-111
112-113
112A
112B
113C
113D
114
114A
114B
114C
114D
114E
114F
115
115A
92D
92E
92F
92
92B
93
93A
93B
93C
93D
93E
93F
95
95A
95B
96-97
97A
97B
97C
97D
97E
97F
104-105
105A
105B
105C
105D
102-103
103A
103B
103C
103D
98-99
100
100A
100B
100C
100D
100F
100H
100I
101
101A
101B
101C
101D
101E
101F
101G
106-107
107A
107C
107D
107E
108-109
110-111
112-113
112A
112B
113C
113D
114
114A
114B
114C
114D
114E
114F
115
115A
Verkeer over de weg
Vervoer door de lucht
Europese verbindingen door de lucht vanuit Schiphol
Europa - Verkeer en vervoer
Wegvervoer via de corridor Rotterdam-Antwerpen
Achterland van Nederland voor overzees vervoer
Handelsoriëntatie
Infrastructurele projecten
Goederendistributie
Europa - Milieu
Luchtverontreiniging
Neerslag van zwavel
Zure regen in 1989
Zure regen in 2000-2004
Neerslag van stikstof
Fijnstof
Noordzee - Energie
Reserves aardolie en aardgas
Productie aardolie en aardgas
België en Luxemburg [overzichtskaart]
Neerslag
Grondsoorten
Bodemgebruik
Industrie
Bevolkingsdichtheid
Talen/Gewesten
Frankrijk [overzichtskaart]
Zonneschijn
Bodemgebruik en visserij
Bevolkingsgroei
Toerisme
Verenigd Koninkrijk [overzichtskaart]
Mijnbouw en industrie
Bevolkingsgroei
Werkloosheid
Ruimtelijk beleid
Duitsland [overzichtskaart]
Duitsland
Administratieve indeling
Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsgroei
Buitenlanders
Werkloosheid
Kinderopvang
Energie
Bodemgebruik
Aantasting bossen
Duitsland - Ruhrgebied
Ligging in Nordrhein-Westfalen
Bevolkingsdichtheid
Steenkolenmijnbouw
Werkloosheid
Waterhuishouding
Industrieel erfgoed
De nieuwe Emscher (2001-2020)
Noord-Europa [overzichtskaart]
IJsland [overzichtskaart]
Spitsbergen [overzichtskaart]
Denemarken [overzichtskaart]
Economie
Energie
Centraal en Oost-Europa [overzichtskaart]
Alpen [overzichtskaart]
Zwitserland [overzichtskaart]
Administratieve indeling (kantons)
Talen
Bevolkingsdichtheid
Toerisme
Alpen - Toerisme en verkeer
Toerisme
Toerisme: doorgang en verblijf
Verkeer
Verkeer via de Brennerpas
Goederenvervoer
Goederenvervoer over de Alpen per land, 1994-2009
Zuidwest-Tirol - Toerisme
Toeristische overnachtingen
115B
115C
115D
115E
115F
116-117
117A
117B
117C
117D
118-119
119A
119B
119C
119D
119E
120-121
121A
121B
122
123
123A
123B
123C
123D
123E
123F
123G
123H
123I
124
124A
124B
124C
124D
124E
124F
125
125A
125B
125C
125D
125E
126
126A
126B
126C
!"F%$
126E
127
115B
115C
115D
115E
115F
116-117
117A
117B
117C
117D
118-119
119A
119B
119C
119D
119E
120-121
121A
121B
122
123
123A
123B
123C
123D
123E
123F
123H
123I
124
124A
124B
124C
124D
124E
124F
125
125A
125C
125D
125E
126
126A
126B
126C
!"F%$
126E
127
Paginatitel - Kaarttitel
Overnachtingen naar herkomst
Ontwikkeling toerisme 1970-2010
Zomer- en wintertoerisme
Ischgl: bergbeken en veiligheid
Ischgl: skigebieden en skiliften
Spanje en Portugal [overzichtskaart]
Bodemaantasting
Waterhuishouding
Toerisme
Bevolkingsdichtheid en autonome regio’s
Italië [overzichtskaart]
Mijnbouw en industrie
Beroepsbevolking
Inkomens
Binnenlandse migratie
Regio’s
Zuidoost-Europa [overzichtskaart]
Vulkanisme op Santorini
Etnische groepen
Turkije [overzichtskaart]
Turkije
Aardbevingen en platen
Klimaat
Bodemgebruik, waterbeheer en toerisme
Bevolkingsdichtheid
Binnenlandse migratie
Elektriciteitsverbruik
Beroepsbevolking
Welvaart
Toerisme
Middellandse Zeegebied - Klimaat
Neerslag in januari
Neerslag in juli
Temperatuur in januari
Temperatuur in juli
Zeewatertemperatuur in januari
Zeewatertemperatuur in juli
Middellandse Zeegebied - Water en bodem
Jaarlijkse evapotranspiratie
Algenbloei bij de Kerkenna-eilanden, Tunesië
Verwoestijning
Waterschaarste
Great Man-Made River Project, Libië
Middellandse Zeegebied - Tektoniek
Tektoniek
Aardbevingsrisico
Aardbevingen 1995-2011
<,'KL0M3H+$NO>3(
Eruptie Stromboli
Middellandse Zeegebied - Welvaart, toerisme en
migratie
127A
127A
Bruto Binnenlands Product: omvang en groei
127B
127B
Bruto Binnenlands Product per inwoner
127C
127C
Ontwikkeling toerisme
127D
127D
Toeristencentra
127E
127E
Migratiesaldo
127F
127F
Illegale vluchtelingen
128-129 128-129 Oost-Europa [overzichtskaart]
130-131 130-131 Rusland en Centraal-Azië [overzichtskaart]
132
132
Rusland en voormalige Sovjetrepublieken
132A
132A
Klimaat en verkeer te water
132B
132B
Bodemgroepen
132C
132C
Bodemgebruik
132D
132D
Aardolie
132E
132E
Aardgas
132F
132F
Kolenmijnbouw
132G
132G
Overige mijnbouw
132H
132H
Elektriciteitsproductie
132I
132I
Industrie en vervuiling
133
133
Rusland en voormalige Sovjetrepublieken
133A
133A
Bevolkingsdichtheid
133B
133B
Etnische samenstelling
133C
133C
Nationaliteitenprobleem
133D
133D
Bevolkingsontwikkeling
133E
133E
Godsdiensten
133F
133F
Etnische groepen naar bevolkingsomvang
133G
133G
Republieken en nationaliteiten
GB53
GB54
134-135
135A
135B
135C
136-137
137A
137B
137C
138-139
140
140
140A
140B
140C
5!5#
!E!<$
141B
!E!5$
141D
!E!R$
141F
138-139
139A
139B
139C
140-141
141A
141B
141C
142-143
144
144A
144B
144C
144D
5!6#
!E4<$
145B
!E45$
145D
!E4R$
145F
Paginatitel - Kaarttitel
Azië - Natuurkundig [overzichtskaart]
Oorspronkelijke plantengroei
Temperatuur en neerslag in januari
Temperatuur en neerslag in juli
Azië - Staatkundig [overzichtskaart]
Azië in 1937
Azië in 1989
Welvaart en inkomensgroei
Zuidwest-Azië [overzichtskaart]
Israël/Palestina
Israël/Palestina [overzichtskaart]
Neerslag
Irrigatie
Westelijke Jordaanoever en Gazastrook
784)9(:;.<=4>#.#[email protected];1(B4()(P,C7,.C.8$.(,([email protected],10HK0$/*H?3/(0H
Kaukasus: etnische groepen en godsdiensten
Q3KK0H;&*.(0H8$.(,([email protected],10HK0$/*H?3/(0H
Midden-Oosten: etnische groepen en godsdiensten
<B+),H3.(,[email protected],10HK0$/*H?3/(0H
Afghanistan en omgeving: etnische groepen en
godsdiensten
142
146
Midden-Oosten - Natuurlijke hulpbronnen
143
147
Midden-Oosten - Toegang tot water
143A
147A
Neerslag
143B
147B
Droogte
143C
147C
Waterbalans
143D
147D
Irrigatie
143E
147E
Waterschaarste
143F
147F
Waterprojecten
144
148/149 Zuid-Azië
144A
148A
Klimaat
144B
148B
Tektoniek
144C
149B
Staten en etnische groepen
144D
149D
Godsdiensten en etnisch-religieuze
geweldsuitbarstingen
144E
148E
Narmada-stuwdamproject
144F
149E
Kashmir
145
149/150/151 Zuid-Azië / India
145A
149A
Bevolkingsdichtheid
145B
151C
Speciale economische zones
145C
150F
Groei BRP
145D
150C
Onderwijs
145E
150D
Slums
145F
151E
IT-stad Bengaluru
145G
151F
Mumbai: slums
146-147 152-153 Zuidoost-Azië [overzichtskaart]
148
154
Zuidoost-Azië
148A
154A
Etnische groepen
148B
154B
Godsdiensten
!EI5$
!4E5$
S(,(0H$0H$/*H?3/(0H
148D
154D
Beroepsbevolking in de ASEAN
148E
154E
Zuid-Thailand: moslim-minderheid
148F
154F
Maleisië: Multimedia Super Corridor
149
155
Zuidoost-Azië
149A
155A
buitenlandse investeringen
149B
155B
ASEAN-landen: buitenlandse handel
149C
155C
Buitenlands toerisme
149D
155D
Toeristische bestemmingen
149E
155E
Singapore
149F
155F
Singapore: economische ontwikkeling
150
156
Indonesië
150A
156A
Klimaat
150B
156B
Tektoniek en vulkanisme
150C
156C
De tsunami van Aceh (2004)
150D
156D
Krakatau: de uitbarsting van 1883
150E
156E
Krakatau: as en tsunami’s na de uitbarsting
150F
156F
Krakatau: de wedergeboorte van de vulkaan
151
157
Indonesië
151A
157A
Bevolkingsdichtheid
151B
157B
Transmigratie
151C
157C
Godsdiensten en sociale onrust
151D
157D
De Azië-crisis van 1997
152-153 158-159 Oost-Azië [overzichtskaart]
154
160/161 Oost-Azië
154A
160B
Extreme weersomstandigheden
154B
160C
Tektoniek
GB53
GB54
Paginatitel - Kaarttitel
154C
154D
154E
154F
155
155A
155B
155C
155D
155E
155F
156
156
156A
156B
157
157A
157B
157C
157D
157E
157F
157G
161C
Etnische groepen en regionale autonomie
161D
Etnische groepen in China naar bevolkingsomvang
160E
Het Drie Klovenstuwmeer
160F
Het Drie Klovenstuwmeer: bevolkingsverplaatsing
161/162/163 Oost-Azië / China
161A
Bevolkingsdichtheid
162B
Binnenlandse migratie
163D
Groei BRP
162D
Buitenlandse investeringen
163E
Shanghai
163F
Shanghai: economische ontwikkeling
165
Korea en Japan
Japan [overzichtskaart]
165A
Bodemgebruik
165C
Bevolkingsdichtheid
164
Korea en Japan
164A
Morfotektoniek en diepzeereliëf
164D
Japan: tektoniek en vulkanisme
164C/F Taifoens / Japan: tsunami’s
164B
Dwarsdoorsneden door de noordoostelijke Japanboog
Natuurgeweld: overstromingen
Investeringen na overstroming
164E
Japan: risicobeheersing
158-159
160-161
161A
161B
161C
161D
168-169
170-171
171A
171B
171C
171D
162-163
162A
163B
163C
163D
164-165
164A
165B
165C
165D
165E
166
166A
166B
166D
166C
166E
166F
167
167A
!FTU$
167C
167D
167E
167F
168
168A
168B
169
169A
169B
169C
169D
169E
169F
169G
174-175/178 Afrika - Natuurkundig [overzichtskaart] / Afrika
174A
Geologische bouw
178B
Natuurlijke plantengroei
175B
Temperatuur en neerslag in januari
175C
Temperatuur en neerslag in juli
176-177/180 Afrika - Staatkundig [overzichtskaart] / Afrika
176A
Zuid-Afrika [overzichtskaart]
177B
Afrika in 1937
180B
Etnische samenstelling van de bevolking
180C
Zuid-Afrika: etnische samenstelling van de bevolking
180E
Vluchtelingen
178/179 Afrika
178A
Economie
178A
Economie
179C
Bevolkingsgroei en honger
179D
Veehouderij
Sahelzone: vegetatieherstel Burkina Faso 1984-1990
Zuidelijk Afrika: ontwikkeling spoorwegnet
181
Nigeria
181D
Talen en godsdiensten
!I!<$
U*K0>+0L'C37$0H$+'*HK.(*G0H
Administratieve indeling vanaf 1960
181C
Cultuurgebieden
Zuidoost-Nigeria: talen/etnische groepen
Ogoni-gebied: talen/etnische groepen
182
Marokko [overzichtskaart]
182A
Neerslag
182B
Droogte
183
Marokko
183A
Bodemgebruik en irrigatie
183B
Mijnbouw, industrie en toerisme
183C
Bevolkingsdichtheid
183E
Werkloosheid
Elektriciteitsverbruik
183F
Marrakech
183G
Marrakech: stratenpatroon
170-171
171A
171B
171C
172-173
172A
173B
186-187
187A
187B
187C
188-189
188A
189B
174
190
Grote en Indische Oceaan [overzichtskaart]
Australië en Nieuw-Zeeland [overzichtskaart]
Neerslag
Bodemgebruik
Mijnbouw en industrie
Bevolkingsdichtheid
Noord-Amerika [overzichtskaart]
‘Boswash’: het verstedelijkte Noordoosten
Temperatuur en neerslag in januari
Temperatuur en neerslag in juli
Verenigde Staten en Mexico [overzichtskaart]
Staten en tijdzones
Uitbreiding van het grondgebied van de Verenigde
Staten
Verenigde Staten
GB53
GB54
Paginatitel - Kaarttitel
174A
174B
174C
174D
174E
174F
174G
174H
174I
175
175A
175B
175C
175D
175E
175F
175G
175H
175I
176
176A
176B
176C
190A
Bodemgebruik
190F/G/H Kolenmijnbouw / Aardolie / Aardgas
190C
Mijnbouw en industrie
190D
Bodemgroepen
190E
Bodemerosie
190G
Aardolie
190H
Aardgas
190I
Inkomens
Buitenlandse investeringen
191
Verenigde Staten
191A
Ontwikkeling spoorwegnet en kolonisatie
191B
Minderheden: zwarte bevolking
191C
Bevolkingsdichtheid
191D
Slavernij rond 1860
191E
Slavernij en katoenbouw
191F
Indianenreservaten
191G
Hispanic bevolking
191H
Migratie
191I
Bevolkingsgroei
192
Verenigde Staten - Natuurgeweld
192A
Tektoniek en vulkanisme
192B
San Francisco en omgeving: aardbevingsrisico
192C
San Francisco en omgeving: seismische activiteit
langs breuklijnen
176D
192D
San Francisco en omgeving: historische aardbevingen
176E
192E
Hot Spot Hawaii
176F
192F
Hot Spot Hawaii: de Hawaii-eilanden
176G
192G
Vulkanisme op Hawaii
177
193
Verenigde Staten - Natuurgeweld
177A
193A
Hurricanes en tornado’s
177B
193B
Hurricanes en tropische stormen
!TT5$
!:V5$
WC''3/,H0.8$./),K0$0H$.=,/)(*G0'.
177D
193D
Tornado’s
177E
193E
Hurricane Katrina 2005
177F
193F
Hurricane Katrina in New Orleans
178
194
Verenigde Staten - Steden
178A
194A
Los Angeles en omgeving
178B
194B
Los Angeles: Hispanics
!TI5$
!:E5$
X*.$<H+0=0.8$YZ0H('3-/,(3*H[$3H$0(H3./)0$0H/=,M0.
178D
194D
San Francisco en omgeving: stedelijke groei 1865-2005
178E
194E
San Francisco en omgeving: Edge Cities
179
195
Verenigde Staten - Steden
179A
195A
New York en omgeving
179B
195B
New York: Hispanics
179C
195C
New York
179D
195D
Washington-Baltimore: Edge Cities
179E
195E
Edge City Tysons Corner
180
196
Verenigde Staten en Mexico - Grensgebied
180A
196A
Grensverkeer
180B
196B
Mexico: maquiladoraindustrie
180C
196C
Grensstaten Verenigde Staten: inkomen
180D1 196D1 Mexico: inkomen
180D2 196D2 Grensstaten Mexico: inkomen
181
197
Verenigde Staten en Mexico - Grensgebied
181A
197A
Bevolkingsdichtheid
181B
197B
Bevolkingsontwikkeling
181C
197C
Hispanics
181D
197D
Indiaanse bevolking
181E1 197E1 Mexico: migratie
181E2 197E2 Grensstaten Mexico: migratie
182-183 198-199 Midden-Amerika [overzichtskaart]
184
185
186
186A
186B
186C
186D
186E
186F
186G
187
187A
187C
187B
187D
202
203
204/205
205A
205B
205C
205D
204E
204F
204G
208/209
209A
209B
209C
209D
Zuid-Amerika - Natuurkundig [overzichtskaart]
Zuid-Amerika - Staatkundig [overzichtskaart]
Latijns-Amerika
Bevolkingsdichtheid
Etnische samenstelling van de bevolking
Mijnbouw en industrie
Handelspartners
Groei BNP 1995-2010
Inkomensongelijkheid
Verandering inkomensongelijkheid 1995-2010
Suriname / Nederlandse Antillen
Aruba
Bonaire
Curaçao
Sint Maarten
GB53
GB54
Paginatitel - Kaarttitel
187E
187F
187G
209E
209F
208
Saba
Sint Eustatius
Suriname [overzichtskaart]
188-189
190-191
192
192A
192B
192C
192D
192E
192F
193
193A
193B
193C
193D
193E
194
194A
194B
194C
194D
!:ER$
195
195A
195B
195C
!:4%$
195E
196
196A
197
198
199
199A
199B
199C
199D
199E
200
200A
200B
200C
200D
200E
200F
200G
200H
201
201A
201B
201C
201D
"9!R$
202
202A
202B
202C
202D
202E
202F
202G
202H
203
203A
203B
203C
203D
203E
203F
203G
204
204A
"9EU$
204C
212-213
214-215
216
216A
216B
216C
216D
216E
216F
217
217A
217B
217C
217D
217E
218
218A
218B
218C
218D
"!IR$
219
219A
219B
219C
"!:%$
219E
222
222A
223
224
229
229A
229B
229C
229D
229E
230
230A
230B
230D
230C
230E
230F
230G
230H
231
231B
231C
231D
"V!R$
234
234A
234B
234C
234D
234E
234F
234G
234H
235
235A
235B
235C
235D
235E
235F
235G
236
236A
"VFU$
236C
De aarde - Natuurkundig [overzichtskaart]
De wereld - Staatkundig [overzichtskaart]
De aarde - Geologie
Geologie
Platentektoniek
Geologische bouw en gebergtevorming
Aardbevingen en vulkanisme
Geologische tijdschaal
Dwarsdoorsnede langs de evenaar
De aarde - Geologie
Verschuiving van de continenten
Afbraak van de continenten
Vergletsjering
Bodemgroepen
Reliëfgebieden
De aarde - Klimaat
Temperatuur in januari
Luchtdruk en winden in januari
Temperatuur in juli
Luchtdruk en winden in juli
P=3>,,(+',-070H
De aarde - Klimaat/Fysische zones
Luchtstreken en jaarisothermen
Jaarlijkse temperatuurschommelingen
Jaarlijkse neerslag
#\.3./);+0*+',-./)0$O*H0.
Weerkaarten
De aarde - Klimaatgebieden/Zeestromen
Stromingssysteem
De aarde - Ecologische landschapszones (biomen)
De aarde - Oorspronkelijke plantengroei
De wereld - Voedingsgewassen en handel
Wereldproductie van tarwe
Wereldproductie van rijst
Wereldproductie van maïs
Wereldproductie van aardappelen
Wereldproductie van vlees
De wereld - Energie/Mijnbouw
Aardolie
Aardgas
Hydro-elektriciteit en kernenergie
Steenkool en bruinkool
Wereldproductie van aardolie
Wereldproductie van aardgas
Wereldenergiereserves
Energieverbruik/bevolking
De wereld - Energie/Mijnbouw
Elektriciteitsproductie
Energieverbruik
Verandering energieverbruik
Energiebalans
<,'K*=30',]H,+0/,1,/3(03($!:49;"99:
De wereld - Bevolking
Bevolkingsdichtheid
Geboorteoverschot
Zuigelingensterfte
Geboortecijfer
Bevolkingsgroei in industrie- en ontwikkelingslanden
Bevolkingsgroei 1965-2010
Bruto Nationaal Product en verstedelijking
Bevolkingspiramiden
De wereld - Bevolking/Verstedelijking
Levensverwachting
Sterftecijfer
Bevolkingsgroei: verdubbelingstijd
Verstedelijking 2005-2010
Jeugd
Groei van enkele wereldsteden
Groei van de wereldbevolking 1700-2011
De wereld - Cultuur
Godsdiensten
&]/3^=0$=,HK.(,=0H
Wetgeving: abortus
GB53
GB54
Paginatitel - Kaarttitel
GB53
GB54
204D
204E
204F
204G
205
205A
205B
205C
205D
205E
205F
205G
206
206A
206B
206C
206D
206E
206F
206G
207
207A
207B
207C
207D
207E
207F
207G
208
236D
236E
236F
236G
237
237A
237B
237C
237D
237E
237F
238
238A
238B
238C
238D
238E
238F
238G
239
239A
239B
239C
239D
239E
239F
239G
240
213E
213F
213G
214
214A
214B
214C
214D
215
215A
215B
215C
215D
215E
215F
215G
216
216A
216B
216C
216D
216E
216F
217
217A
217B
217C
217D
245E
245F
245G
246
246A
246B
246C
246D
247
247A
247E
247B
247C
248
248A
248B
248C
248D
248E
248F
220
220B
220D
-
208A
208B
240A
240B
208C
208D
208E
208F
208G
209
240C
240E
240D
240F
240G
241
209A
"9:U$
209C
209D
209E
209F
209G
210
210A
210B
210C
210D
210E
210F
210G
211
211A
211B
211C
211D
211E
211F
211G
211H
212
212A
212B
212C
212D
212E
212F
212G
213
213A
213B
213C
213D
241A
"E!U$
241C
241D
241E
241F
241G
242
242A
242B
242C
242D
242E
242F
242G
243
243A
243B
243C
243D
243E
243F
243G
243H
244
244A
244B
244C
244D
244E
244F
244G
245
245A
245B
245C
245D
Wetgeving: doodstraf
Rokers
Cannabisgebruik
Wettelijke status homoseksualiteit
De wereld - Cultuur: islam
Islam
Stromingen binnen de islam
Islamitisch recht
Arabische wereld
Arabisch: taal en schrift van de Koran
Staatsgodsdienst en islamitisch recht
Geweld in de moslimwereld (1980-2006)
De wereld - Politiek
Samenwerking I
Samenwerking II
Politieke bondgenootschappen
Wereldhandelsorganisatie (WTO)
Staatsuitgaven
Ontwikkelingshulp
Militaire bestedingen
De wereld - Politiek
Politieke burgerrechten
Politieke stabiliteit en afwezigheid geweld
Doelmatigheid overheid en bestuur
Beheersing van corruptie
Kwaliteit rechtssysteem
Kwaliteit regelgeving
Dreiging van terrorisme
De wereld - Tegenstellingen in
verschillende dimensies
Bruto Nationaal Product (absoluut)
Levensomstandigheden en ontwikkeling:
Human Development Index
Economisch sterke en zwakke landen
Koloniën in 1937
Opkomende markten
Snelstgroeiende markten in Azië
Extreme armoede
De wereld - Tegenstellingen in
verschillende dimensies
Cultuurgebieden
5C=(C'0=0$/*H?3/(+0L30K0H
Failed States Index
Inspraak en verantwoording
Persvrijheid
Ondernemingsklimaat
Innovatie en kennispatenten
De wereld - Ontwikkelingskenmerken
Analfabetisme
Voedselvoorziening
Gezondheidszorg
Kraamvrouwensterfte
Eiwitconsumptie
Inentingen
Telefoons
De wereld - Ontwikkelingskenmerken
Primair onderwijs
Toegang tot en gebruik van informatietechnologie
Meisjes in het onderwijs
Toegang tot water
Malaria
HIV/AIDS
Inspraak en verantwoording
Human Development Index
De wereld - Ontwikkelingskenmerken
Werken in de landbouw
Werken in de industrie
Inkomens en buitenlandse schulden
Typen economie
Werken in de dienstensector
Ontwikkeling samenstelling beroepsbevolking
Autopark
De wereld - Ontwikkelingskenmerken
Bruto Nationaal Product (BNP)
Politieke en economische risico’s
Eenzijdigheid uitvoer naar product
Eenzijdigheid uitvoer naar bestemming
217E
218
218A
218B
218C
218D
218E
219
219A
219B
219C
219D
219E
219F
219G
220
220A
220B
220C
220D
220E
220F
220G
221
221A
221B
221C
222
222A
222B
222C
223
223A
223B
223C
Paginatitel - Kaarttitel
Groei BBP
Samenstelling invoer
Samenstelling uitvoer
De wereld - Globalisering
Handelsverkeer
Internet
Transnationale en multinationale ondernemingen
Technologische ontwikkeling
De wereld - Globalisering
Externe gerichtheid economie
Tempo openstelling economie
Globalisatie-index
Bilaterale investeringsverdragen
Immigratie
Emigratie
Landen met McDonald’s restaurants
De wereld - Globalisering en global shift
Groei van de wereldhandel tussen 1960 en 2010
Aandeel in de wereldhandel 1977
Concurrentiekracht 2011
Aandeel in de wereldhandel 2010
Autoproductie en internationale autohandel
Herkomst onderdelen voor productie van één auto
De aarde - Klimaatverandering
Feitelijke temperatuurverandering in de 20e eeuw
Mogelijke verandering in temperatuur
Mogelijke verandering in neerslag
Verwachte verandering maïsopbrengst
bij toekomstbeeld ‘Mondiale markt’
Verwachte ontwikkelingen volgens
verschillende toekomstbeelden
225
De aarde - Vervuiling en ozon
225A
Kooldioxideproductie
225B
Vervuiling van de wereldzee
225C
CFK-verbruik
225D
Watervervuiling
225E
Het ‘gat’ in de ozonlaag: zuidpoolgebied
220/226 De aarde - Klimaatverandering / Bodemdegradatie
226A
Uitbreiding van de woestijn
226B
Droogte en vorming zoutbodems
226C
Bodemaantasting: kwalitatief
226D
Bodemaantasting: kwantitatief
220E
Temperatuurstijging
220F
Kooldioxide-uitstoot
220G
Zeespiegelstijging
227
De aarde - Bosbouw en ontbossing
227A
Bebossing
227B
Houtproductie
227C
Bosbranden
227D
Ontbossing
Aantal bosbranden
Herbebossing
227F
Brandhout
De aarde - Milieu: ontbossing
Ontginningen in Rondônia (Brazilië) in 1995
Beginfase ontginning
Eindfase ontginning
221
De aarde - El Niño
221A
Ontwikkeling El Niño in 1997
221B
Verstoring van het neerslagpatroon als gevolg
van El Niño in september 1997
221C
Zuidoost-Azië: gevolgen van El Niño
250/251 Poolgebieden / Tijdzones
250A
Noordpoolgebied
250B
Zuidpoolgebied
251
Tijdzones
224-237 252-259 Statistiek
238-239 260-261 Nederland - Gemeenten (Noord)
240-241 262-263 Nederland - Gemeenten (Zuid)
C!C#
C"!#
'()(*+,-)#.#3A0-0D4:AE.1(01*,2:AE(#1(BF#G3HHI
243
265
Nederland - COROP-gebieden
244
266
Landenregister / Afkortingen
C!6.CJ%# C"J.CK!# L(14:;(*#M,-#;0N01*,2:AE(#-,D(CJ5#
CK6#
H(01*,2:AE(#A0O*)4-,;(CJC.CJ6# CK".CKK# P(*Q+,*4-1#M,-#;0N01*,2:AE(#-,D(276-288 300-312 Trefwoordenregister

Vergelijkbare documenten

Omnummertabel GB54 naar GB53

Omnummertabel GB54 naar GB53 Chorochromatische of mozaïekkaart Stippenkaart Choropleet Isolijnen- of isopletenkaart Anamorfose Ruimtelijk model Cartogram of diagramkaart Stroomdiagram Kaartsoorten - Gebruiksdoel Wandelkaart Zo...

Nadere informatie