Drankcontroleurs krijgen politie mee na pak rammel

Commentaren

Transcriptie

Drankcontroleurs krijgen politie mee na pak rammel
•
6 NIEUWS
WOENSDAG 18 JUNI 2014 HET NIEUWSBLAD
COMMENTAAR
Liesbeth Van Impe
Hoofdredacteur
Verlengingen
Informateur Bart De Wever (N­VA) heeft nog eens een
verlenging bekomen na zijn bezoek aan de koning. Hij
blijft dus proberen om CDH en MR zover te krijgen om
in een centrumrechtse regering te stappen. De grootste
moeilijkheid lijkt nog altijd te zijn om beide partijen te
overtuigen om dat samen te doen.
Straks is De Wever dus een maand bezig met zijn ver­
kenningsronde. Dat is langer dan hij zelf leek gepland te
hebben. Maar eigenlijk is het de logica zelve. Het heeft
geen zin lichtzinnig aan formatiegesprekken te begin­
nen. We weten intussen hoe vast de partijen zich kun­
nen rijden als ze eigenlijk met tegenzin aan de onder­
handelingstafel aanschuiven.
En wie anders dan De Wever kan het terrein effenen?
Hij is de grote overwinnaar aan Vlaamse kant. De hele
campagne lang stelde hij het PS­model tegenover zijn ei­
gen model. Nu de PS naar de zijlijn verwezen is, ligt het
initiatief logisch bij N­VA. De kernvraag is nog altijd:
kan de partij partners vinden om dat befaamde N­VA­
model gestalte te geven? In het gedruis van een verkie­
zingscampagne gaat die wel
eens verloren, nu valt ze
niet meer te ontwijken.
Het is intussen duidelijk
dat de andere partijen vin­
Niemand anders
dat De Wever zelf het
dan De Wever kan den
antwoord op die vraag moet
de kastanjes uit
geven. CD&V ziet centrum­
rechts duidelijk wel zitten
het vuur halen
en je kan hen op basis van
de verkiezingsuitslag geen
ongelijk geven. Maar de partij is duidelijk niet van plan
om een eigen blik staatsmannen open te trekken om de
droom van De Wever waar te maken. De Wever zal zelf
de kastanjes uit het vuur moeten halen.
De tijd dat N­VA binnen het kartel met CD&V op de
achterbank kon meerijden en op cruciale momenten de
duim omhoog of naar beneden kon steken, is duidelijk
voorbij. En gezien de electorale krachtverhoudingen is
ook dat niet meer dan logisch. Maar CD&V is stilaan aan
het ontdekken dat niet de grootste zijn ook zijn voorde­
len heeft.
Hoe geraakt De Wever hieruit? Dat weet alleen hij. Met
de tijd wordt de grens tussen de rol van een informateur
en die van een formateur vager en wordt de roep om in­
houdelijke voorstellen alleen maar groter. Het zal aan
De Wever zijn om zijn kaarten dicht genoeg bij de borst
te houden en toch de contouren van een project te schet­
sen. Dat vraagt creativiteit, empathie en vertrouwen. En
blijkbaar nog een beetje meer tijd.
,,
> Pagina 10: Bart De Wever heeft nog (veel) tijd nodig
Reageer www.nieuwsblad.be
NIEUWS 7
HET NIEUWSBLAD WOENSDAG 18 JUNI 2014
BRILLEN STUK GESLAGEN EN RAMEN INGEGOOID
VAN INSPECTEURS VOLKSGEZONDHEID
Drankcontroleurs
krijgen politie mee
na pak rammel
den zelfs thuis belaagd. ‘Blijk­
baar zijn die belagers ook te we­
ten gekomen waar onze mensen
wonen, want bij enkelen wer­
den thuis de ramen ingegooid of
de banden van de auto lek ge­
stoken.’
De controleurs hebben schrik
dat ook de WK­evenementen
rond de matchen van de Rode
Duivels niet zonder incidenten
zullen verlopen. ‘Onze inspec­
teurs gaan daar onder meer con­
troleren of kinderen niet te mak­
MARC KLIFMAN kelijk aan alcohol geraken. Maar
De festivalzomer is in aan­ of drankverkoop aan minderja­ de kans bestaat natuurlijk ook
tocht. Maar eerst zijn er nog de rigen. De controleurs kregen dat zij in contact zullen komen
vele WK­evenementen, waarbij daarbij extra steun van de loka­ met dronken mensen’, zegt Van
tienduizenden Belgen tijdens le politie, omdat tijdens de re­ den Meerssche.
de wedstrijden van de Rode centste controleacties verschil­
‘Makkelijk werken is dat
Duivels samentroepen om die lende incidenten zijn geweest.
niet. Zeker niet in zo’n mensen­
op grote schermen te bekij­
zee. Vandaar dat ik hen gevraagd
ken. Massa­events dus, en voor Ook thuis belaagd
heb om nauw samen te werken
de inspecteurs van de FOD
met de lokale politie. Dat ze of­
Volksgezondheid betekent dat
Zo werden vier inspecteurs wel door hen begeleid worden,
ook veel werk.
onlangs het slachtoffer van fy­ ofwel heel snel rechtstreeks met
sieke agressie. ‘Som­ hen in contact kunnen komen
PAUL VAN DEN MEERSSCHE
mige mensen zien onze via een noodnummer.’
Hoofdinspecteur
controleurs nu een­
FOD Volksgezondheid
maal niet graag ko­ Pret bederven
men. Maar nu ging het
Sommige mensen zien onze wel erg ver’, zegt Paul Bij het departement van Volks­
den Meerssche, gezondheid beseffen ze dat de
controleurs nu eenmaal niet Van
hoofdinspecteur van de drankcontroles tijdens de WK­
graag komen. Maar fysieke FOD Volksgezondheid. evenementen bij veel mensen
twee van onze con­ als ‘pretbederving’ worden aan­
agressie, dat gaat wel erg ver ‘Bij
troleurs werd hun bril zien. ‘Maar het is onze taak om
stuk geslagen. Zij lie­ te voorkomen dat kinderen en
Gisteren alleen al werd een pen ook blauwe plekken op na jongeren te gemakkelijk aan
twintigtal controleurs op pad duw­en­trekwerk.’
drank geraken. En op zulke eve­
gestuurd om tijdens WK­evene­
Wat Volksgezondheid vooral nementen waarbij er veel volk
menten over het hele land na te zorgen baart, is dat het allesbe­ samenzit, zijn daar nu eenmaal
gaan of er geen inbreuken wer­ halve uitzonderlijke incidenten veel meer risico’s op’, zegt Van
den gepleegd op het rookverbod waren. Enkele controleurs wer­ den Meerssche.
Vechtpartij op snelweg
Op de pechstrook, aan de
kant van de drukke N16 in
Sint­Niklaas. Twee auto­
mobilisten wisten hun plek
wel uit te kiezen om een
potje te vechten. De be­
stuurders gingen na een in­
cident op de weg aan de
kant staan en stapten uit.
Meerdere controleurs van de FOD Volksge­
zondheid werden tijdens de laatste controles
op het rookverbod slachtoffer van fysieke
agressie. Ze kregen klappen, hun bril werd
kapot geslagen en enkelen werden ook thuis
belaagd. Tijdens de WK­evenementen, zoals
gisteren met de Rode Duivels, gaan ook
inspecteurs op pad. Uit schrik voor nieuwe
incidenten krijgen ze extra politiebegeleiding.
,,
Hans Van Themsche dumpt ‘zijn’ fantaste
De relatie tussen Hans
Van Themsche en zijn
West­Vlaamse vriendin
(25) is voorbij. Dat laat de
vrouw zelf weten. Vorige
week beweerde ze nog
zwanger te zijn van Van
Themsche, maar dat bleek
gelogen.
‘Hans en ikzelf konden de
druk van de media niet meer
aan’, zegt de vrouw. ‘Hans
heeft er dan ook een punt
achter gezet, met veel pijn in
zijn hart, want ik was zijn
echte liefde.’
Of dat laatste klopt, is nog
maar de vraag. Eerder deze
maand deed de vrouw ook al
uitspraken waar weinig van
bleek te kloppen.
In verschillende media
claimde ze al acht maanden
een relatie te hebben met
Hans Van Temsche zou ‘met
pijn in het hart’ een einde
hebben gemaakt aan de
romance. Foto: blg
Van Themsche en drie
maanden zwanger van hem
te zijn, maar dat klopt niet.
Meer nog, ze zou verloofd
zijn met een andere man.
Vast staat dat de fantaste
haar ‘jeugdvriend’, zoals ze
Van Themsche zelf noemt,
pas eind april een eerste
keer ging bezoeken in de ge­
vangenis. Drie keer volgde
er een intiem bezoek: op
28 mei, 2 juni en 6 juni.
Dat Hans ‘superblij’ was
met de vermeende zwanger­
schap, bleek eveneens ver­
zonnen. Hij zou net ‘verbijs­
terd’ geweest zijn over de
berichten.
Van Themsche probeert
zich al enkele jaren zo kalm
mogelijk te houden in de ge­
vangenis, in de hoop ooit
nog vrij te komen. Nu heeft
hij dan ook een punt achter
de romance gezet.
(cka,phu)
Ze geraakten slaags en één
van de twee chauffeurs ver­
kocht de andere een flinke
schop. Vervolgens stapten
beide bestuurders furieus
in hun auto en scheurden
weg.
De vechtpartij werd ge­
filmd door een bestuurder
die zich achter de wagens
had geparkeerd. De politie
van Sint­Niklaas kon beide
bestuurders aan de hand
daarvan identificeren. Ze
werden uitgenodigd voor
een verhoor, maar dat had
gisteravond nog niet plaats­
gevonden. (bfs)
Foto's: VTM nieuws
Stad Gent wil ligweiden en speelse paadjes aanleggen op begraafplaatsen
‘Zolang ze hier maar niet
barbecueën of in bikini liggen’
Picknicken op een kerkhof? Moet kunnen, vindt
Gent. Het stadsbestuur wil ligweiden en speelse
paadjes aanleggen op twee grote begraafplaat­
sen. De uitvaartsector reageert positief. ‘Zolang
er geen mensen in bikini liggen te zonnen.’
Picknicken naast de graven op het
kerkhof? ‘Zolang er geen afval ach­
terblijft, moet dat kunnen’, vindt het
stadsbestuur van Gent. Foto: fvv
BERT STAES
‘Gent heeft prachtige begraaf­
plaatsen. Uitgestrekte plekken
met mooie stukken groen, mid­
denin drukke woonwijken waar
er bijna geen groen is. Het is
toch zonde om die plaatsen niet
te gebruiken?’
In Gent gaat het stadsbestuur
onderzoeken of op twee be­
graafplaatsen in de stad grote
ligweiden aangelegd kunnen
worden. ‘Niet om er in bikini te
gaan liggen zonnen of een bar­
becue te houden’, benadrukt
schepen Sofie Bracke. ‘Maar als
plek waar mensen in alle rust
een boek kunnen lezen of stu­
deren.’
Of met het gezin naar de be­
graafplaats trekken als zondags
uitje. ‘Als een ouder er zijn kind
wil leren fietsen, wat is daar
dan mis mee? Zolang alles ge­
beurt met het grootste respect
en er geen afval achterblijft,
denk ik dat dat moet kunnen.’
Duidelijke regels
Het idee komt uit het buiten­
land, waar begraafparken goed
ingeburgerd zijn. ‘In de Scandi­
navische en Aziatische cultuur
is het zelfs de gewoonte om vlak
bij het graf van geliefden een
hele middag te barbecueën of te
feesten’, zegt Johan Dexters
van de Nationale Federatie van
Begrafenisondernemers.
‘Alleen zijn wij dat hier in ons
land niet gewoon. We zijn tra­
ditioneler en gaan op 1 novem­
ber met een boeket bloemen
naar de begraafplaats. Er een
halve dag blijven mijmeren,
doen we niet. Maar we moeten
ervoor openstaan, zolang er
duidelijke regels komen. Een
koppel dat in strandkledij vlak
bij de graven ligt te zonnen, dat
kan echt niet.’
‘Kinderen rouwen anders’
Gent wil de begraafplaatsen
ook ‘kindvriendelijker’ maken,
met gekleurde paadjes met te­
gels en boomstammetjes van
verschillende hoogte. ‘Het mag
geen speeltuin worden. Schom­
mels en wiptoestellen kunnen
niet’, zegt Bracke. ‘Kinderen
rouwen op een andere manier.
Sommige kinderen gaan er
speelser mee om. We geven hen
ruimte om hun verdriet zelf te
beleven.’
Maar speelse tegelpaadjes zijn
een stap te ver, vinden begrafe­
nisondernemers. ‘Volwassenen
beseffen het respect dat nodig
is op een begraafplaats, kinde­
ROUWEXPERT: ‘Goed idee om
begraafplaatsen toegankelijker te maken’
ren niet’, klinkt het bij begrafe­
nisondernemer Vercruyssen
uit Gent. ‘Verdriet bij kinderen
is nu al zo moeilijk in te schat­
ten. Elk kind reageert anders.
Wie gaat hen zeggen wat er kan
en wat niet?’
Toch is de tijdsgeest er rijp
voor, volgens Bracke. ‘Er is een
tendens in onze samenleving
om de dood meer deel te laten
uitmaken van het leven. We
willen kinderen leren dat de
dood bij het leven hoort en niet
op afstand moet worden gehou­
den.’
Manu Keirse, hoog­
leraar klinische psy­
chologie aan de KU­
Leuven, juicht het
initiatief toe. ‘Onze
begraafplaatsen
moeten toegankelij­
ker worden. Ze af­
schermen betekent
dat we de dood niet
in ons leven kunnen
opnemen. Voor een
ligweide moeten er
natuurlijk regels ko­
men die de sereni­
teit van een be­
graafplaats garan­
deren. Maar het kan:
in heel wat culturen
zijn begraafplaatsen
echte ontmoetings­
plaatsen. In ons
land mag je op som­
mige plekken na
15.30 uur niet meer
op de begraaf­
plaats. Dat kan toch
niet?’
Ook de speelse
padjes en andere
accenten voor kin­
deren vindt Keirse
een goed idee. ‘We
moeten de dood
opnieuw bespreek­
baar maken op jon­
ge leeftijd. Kinde­
ren moeten leren
hoe met respect om
te gaan met ver­
driet. Het is het eni­
ge wat vaststaat in
ons leven: iedereen
gaat ooit dood.’
(bst)

Vergelijkbare documenten

De Wever wil Di Rupo aan zet

De Wever wil Di Rupo aan zet gen model. Nu de PS naar de zijlijn verwezen is, ligt het initiatief logisch bij N­VA. De kernvraag is nog altijd: kan de partij partners vinden om dat befaamde N­VA­ model gestalte te geven? In he...

Nadere informatie