Ieder mens is uniek

Commentaren

Transcriptie

Ieder mens is uniek
Ieder mens is uniek,
dus elke behandeling ook
N{csolrgic is cen nierr* e geneesrrijze gebaseerdop oudc inzichten.
(lentraal staan de onderlingc verbanden tussen onze lichaams'* eefscls.Elke klacht u otdr tot <lebodem uirgc<liepten van
rr-recrdcrc
kanten bekeken. Vxrral voor mensen met chronische
klachtcn *-aar de reguliere arrscn zich geen raad rnee Reten,
blijkt <lir een heilzame benaclering.
RobMutsis de grondlegServàn
de mesologiê.HÍ begonooit alr rysiothenpeut,maàr
rteedsvàkeí
me tê hÍdathij zijnpatiênten
geenbevredigende
behandeling
kongeven.
"Fysjotheía
pieis hetaÍdlaaienvan
protocollen.lemandheeft pijn in zUnnek en dan
geefje eenmassase.
Maarik vrcegme aÍ
hoekomt
hijaandienekpijn?
Daaíom
benik
acupunctuur
gaánstud€,
en homeopathie
fen.ook krcesik eenongeluk,waaíbij
mÍn
pols :waar werd b€schàdigd,
waàrdoorik
geent5iothelapiemeerkongevên.
Daarcm
benik het overeenandereboeggaangooien. lk ging ayurveda,
orthomoleculaire
8eneeskunde
enosteopathie
studeren.'
Embryonelê ontwikkêllng
Wàt Robopviel,wasdat elkemethodevooí
elkprobleem
weleenoplossing
had- en re
haddenallema:lweleens
gelÍk.Datbíacht
hemop het ideedatereensamenhàng
tursendeverschillende
geneeswijzen
moeí rijn.
velstorinBin die spieíen,wantdev€Íbinding
blijft.tn zo iseíook eenste.k!€Íbandtus5en
m a a S - d a r m eênn d e h e l s e n e ne,n t u r s e nd e
leverendehoínonen.Het€mbryonaleweefselwaarináldi€verbandentot rtand komen
heethet meroderm.VandaaÍ
determ mesologie.lrero ie CÍiels vooÍ midden'.De teÍm
staat wat mÍ betrcft ook symboolvooí de
positievan de merologie:preciesturren dê
íeguliercen de a lteÍnatieveSeneeskunst
iÍl'
Allê 3ynptomên
ziin logi.ch
In twinti8jàaÍtíjd heeftMut5,naasthet rungeda.hte
Deze
liethemnietlottot hijeenin- nen van zijn eigen centrum,tweehonderd
kíeeg
€n
Seving
Bingkijkennaarhetverband mesologenopgeleidin Nederlanden Duitrtu55enorgaansystemen
in d€ embryonale land.Het ir eenstevigestudievanvÍftot ret
ontwilkeling.Daarvond
hijd€5leuteltot
wat jaaí Eenmesoloogisgeenarts en hoeftgeen
hÍ de naam 'mesologie'
heeftgegeven.
s t u d i êg e n e e s k u n dt e€ h e b b e ng e d a a n ; w e l
'Alt ikmetpijnin mín Íug
naaÍdehuisartsga, hêeft hij oÍzij een BÍondigekennisvan aoa
dansignaleert
hij datderpierengespannen tomie,fysioloBie,neufologie,páthologieef,
zijnenstuurthijmeoaard€tsioomzeloste intene gen€eskunde.
tr È een rcgistermet
maken.Helptdat
niet,dan
gaiknaardeortho- toelatingseisenen de befoepsnaami5 dooÍ
peed.Dieziet
daterietsismetdegewichten. Mutrvastgel€gd,dusniet iedereenmagzich
Ofeenmanueelth€Íap€ut
vindtdateí iets zomaarmesolooSnoemen.
scheefzíten
datikg€kÍaakt
moetworden.
En Denaamma8dan nieuwrijn, me50logierust
alsik naaíeenàcupuncturjst
ga,regthij mis opoudemedischetíaditieszoalrde
ayurveda
schien
datmijnblaasenergie
laagirwaaÍdoor en de polsdiagnoreuit de acupunctuuÍ.Het
ik lastkrÍgvànmin spieren
en rug.BekÍfje v e r n i e u w e n dzei t h e mi n d e c o m b i n a t i e v a n
dit allemaal
vanuitdeembryonalefase,dan
is dezegeneeswijzen.
EenmerolooSisvolBent
eíopeens
wel loSica.
Dan2ijndeblaasend€ Muts goed te vergelijk€nmet €en huisarts,
weryelkolom
metelkaarveíbonden,omdat
z€ maaÍ dan binner de complementaiÍezo€.
uit hetzelfde
weeBeltot standzijngekomen. "Net als andêrecomplementaiÍeBeneerwijPàÉllelaanhetnierblaàssysteem
woÍdende zen kijkenwe naar het geheelen actavercn
buik enÍugspieren
lseí eenversto- we het ,elfgenêzendvermogenvan het liBevormd.
ing in denierendànkíijgjeáutomatjrch
een chaam.WekijkennaaÍwat het lijfwilzeggen >
s.4t
o i o p o s s e nm e t b e p à ad e5 y m p t o m e n . Ailkr
h o g eb l o e d d f u kh e b ,w i i k w e t e n w a a Í o m
m i j n . h a a md ed Í u kv e Í h o o g t . V o o r e ldkies
Í u n c t l ei s e e n l o g i s c h er e d e nt e v i ' r d e ne n
à l e r y m p t o m e nz i j nd u sl o g i s c h . '
ook naar de prychischeachteígíondenvan
e e na a n d o e n i nwgo r d tg € k e k e nN. i e to p e e n
L o us e H a ya c h t i g em à n e r , w , a r b j b u i k p r j n
automatischbetekentdatje ergen,bangvoor
b e n t .D a t s v o l g e n M
s u t st e w e i n i gg e n u a n ceefd. ln de mesologieheeft elk klachten
beeldnààsteenlichamelijkookeeng€ene ijk
r s p e . t " z o k l k e n w i j b l j c h r o n i s c hm
e aag
k à . h t e no p f y r i o l o g i s cvhl a ko í e r i e t sm s
g à a t i n d e e n z y m h ur h o u d i n gm
, à à ro o k o f
i e m a n dz i c h v e e l z o r g e nm à a k t .W à n t d i e
z o r g e nk u n n e ' r ' l nd e m a a gg à à nz i t t e n D e
m a a gh e e f t d e í u n c t i e o mv à ng r o t ed i n g e n
iet, klein, te màken.B! zorgenmoet je dat
o o k d o e ne n j e z i e tr e g e l m a t idga t m a a g p a
t i è n t e nd a a rm o e i t em e eh e b b e n .D' en r e r o
l o g i ek i j k td u so pv e r s c hei ln d em a n i e r ennà a r
één probleem,waarb! eeírt de chamelijke
k a n tv à nd e k l a c h w
t o r d to n d e f z o c h t . " M e n
s e nk u n n Ê ns n e i n e e n s c h ud g e v o esl c h i e
t e n w à n n e e rl e d e g e e r t ei j k e k a n t b e n à
d r u k t .D a a íz i j nz ên i e tb i jg e b a à tE. e r sm
t aaf
een, zorgendat de voedng beteÍwordt opg e n o m e n , d a n z i t j e ae k k e r d e r i n j e l i j í '
V o e d i n gw o r d t b i n n € nd e m e r o l o g i e
gezien
a 1 5e e n h e e lb e l a n g r i j kceo m p o ' r e nvta n d e
g e z o n d h e i d . M u i ! : " Dl saht e tv a no ! d s h e ri n
d e m e e d eg e n e e r wj z e n .H e ti s d e e n i g eu i t
w i s s el n g v : n m a t e re m e t d e b u i t e n w e f e l d .
J eb e n te c h tw à t j e e e t . l kz e gw e l e e n tse g e f
, t u d e n t e nh:o ek r i l S j e e em
n a l 5 k i p g e eDl ?o o Í
d e k p m à s t e v o e r e nD. a tg e e v a n d e m a l ,
k o m t o v e E l i nd e k i p t e r e c h t , edna tg e l d td u ,
voor allevoedingrttoffen.'
w e g e n d, a t k o m t u i i d e o s t e o p a t h i e
E.nw e
m e t e nh o n d e Í d: c u p u n c t u u r p ! n t e o
nm
, dat
die iete zeggenover het functionerenvàn
h e t g e h e l el i c h à r m D
. t d o e nw e à l t j d , o n
g e à . h td e k l à c h w
t à à f m e ei e m à n dk o m t
Uit het onderoek íolt eenêanta u tslagenen
d a ê ín p r o b e e (d e m e s oo o g e e nl o g i r c h v e .
b a n dt e o n t d e k k e nH. e b b e nd e d a r r i r ka c h
t e n m l s s c h i et n
e m a k e nn r e t d el e v e r o fs h e t
a r d e Í s o n r "?W e k j k e n o o k n a a rd e m e d i
s c h eg e s c h i e d e nvi sa n e e n p a t i ë n te n p à s
n e t e b e g r i j p eh
d a a r n ap r o b e r ew
no e d e B e
connateerdedisfunctiestot de betreffende
k l à . h t e nk u n n e nl e i d e nD. a tk o s it j d e n d a a í
Verbanden vinden
om kunnenwe niei veel doen b! aclte aan
E e nc o n r ut b i j d em e s o l o o b
g e g l n tm e i ê e n d o e n i n g e m
n ,a a rb ! . h r o n s c h ed e t t e m e e f'
u i t g e b í e iodn d e r z o e k v àanl l el i c h a a m s! nf c '
E e na a n d o e n i nagl sc h Í o n i s c h e v e r m o e i d h e
ties Dit gebe!ft niet met de bloeddrukmeter k a n z e e ru i t e e n l o p e n doeo í z a k e nh e b b € r .
o f d o o r h e t à f n e m e nv a nb o e d ,m a a Í v l ad e De gewoneart, kan daar n et goed mee lit
polsdiàgnoniek
uit de ayurvedaen de Chine de voeten;het r n et s mpelwegéénviíusof
"B
,e geneeswijze
oedondeÍzoek
zegton, we
één orgaan dat pÍob emen veroorzààkt.En
i e t s ,m a a rh e t e i d t t o t h e t b e n o e m e n
v à n d a a r m e eh o u d th e t v o o rv e e !p a t l ë n i e nh e
e e n z i e k t e edna t r n i e t o n eh a n d v a t . N a adne laas op. De mesooog ànalyseerthet pío
p o l s d l a g n o r t i keikj k e rw e o o k n : r r d e t o n g . bleem zonderer een et ketlê op te plakken
w e d o e ne e nl i c h a m e l i jokn d e r z o ewk à r r b i j e n k j k t n a r r a l l e m o g e l i j k e
oozàken 'l-let
w e k r j k e nh o ed eo Í g a n e ne n g e w r k h t e nb e
z o u e e f p r o b l e ê mk u n n e nz l n m e t d e o p -
GEZONDHEI
Een consult bij de mesoloog
begint met een uitgebreid onderzoek
Hoe werkt de mesolurg?
8ij elk consult wordt een uitgebreid
van alle lichaamsfuncties.
o n d e Í z o egke d a a no, n d e ra n d e Í eà r n
een groot àànt:l acupunctuurpunten
op het lichaam.Dit onderzoekd!urt
één tot andeÍhalf uur Het wordt bij
namevanvoeding.
Hetkane€nhormonáál "Het gebeurtweleensdat eí eenklachtenpàpÍobleemzÍn. De energiebalans
\€rdwijnen.
Dan
kan ver- tíoonir datniethelemaalwil
homeoFatdefnishingtouch
stooÍdzijn,bivoorbeeld
omdatdeh€rsenen kandekla.siek
behandealles'opvret€n'
en het lijf ni€tsmeerkÍigt. geven.
of deosteopaat.
Deígeltke
Maaree|stBaan
we meten,pas
daaÍnaSaan lingengevenwe nietzelÍ."
een volgend consult heÍhaaldom te
zi€n ofer vooruitgàngis geboekt.Op
gíond van zUnanalysestelt de me5o
loogvooí bepaàldêverandeíin8en
aan
te bÍen8en in d€ voeding,eventueel
gaatdemesoloog
In demeestegevallen
zelf Orenlgebiêd
mêtde patiéntaande slag.Dooruit te zoe- Emstige
of levensbedrci8ende
aando€ningen aàngevuldmet lruiden, vitaminesof
hij goeden ,ijn binnende complementaire
zor8altijd
kenop wêlkelevensmiddelen
standaard homeopàthis(hemiddelen.
oeel.gebeurt eenheikelpunt.RobMuts:als eenpatiênt
slechtreageert,
bÍvoorbeeld.
datB€woondoornu.hteínadenken.alreen nietgeneett,is dat meteeneentlinkesmet
De meestepatiëntenztn binnen vier
geneeskindeceem h€eft,kÍkt dê mêsoloog
met' op het bla.oenvande betíeffende
tot vijÍ mààndenvan hun klachtenat
riektesgaat,
een of er een koemelkallergie
is. DeaÍbij wijze.Wa
nn€êÍhêtomernstige
kunneninzichtenuit de ayuÍv€dawoÍden kUken
wenue€nmaalstÍenger
nàardêgeneDe conrultenvindeneen5pervieÍ tot
ín8eret.ook kande mesoloogextÍa
vitami zer,ookomdateÍ weinigwetenscheppêlijkê
zerwekenplaats.Eenconsultkoston
neeof medi(inalekruidenvoorschrÍven,
of bewÍzenzijnvooralternatievegeneeswizen.
Vooídemesoloog
ook.Het
enzymên
diehelpenbÍ de rprjsverteÍn8.
Beveer€ 8o,'. Êen dàntal zieltekoeBeldtdit utteràard
''HetkanzÍn dat iemandvolgêns
het eindvande
deayuíve- vakbêrtaatnogmaarsinds
tenveí2ekeraaÍsvergoedt €en deel
bovendiên
isdebehandeling
da eenextÍemewto itêên langê,magerêfr- jaen tachtig,en
uan de kosten \zie www.nesotoqen.nl
zo'n
euuÍdie ergin zÍn hooÍdzit.Diehe€ftwel vooriede€pàtiëntenelkellachtándels.
wát glucos€
nodig,omdat
de heÍs€n€n
daar behand€ling
op màatkangeweldiguitpakondeÍ'vergoedinge.').
llachtenaf
op draaien,
màarhij neigteÍnaarom dit te kenvoormensen
dieeindelijkvan
overdrijv€n.Reistve€i,b€wee8tveel,denh komenwaarz€nergens
andersmêetere(ht
veel.Bij dit beeldhorenaandoeninSen
van konden.
MaarvooÍdewetenrchap
ishettithet ,enuwstelsel,
zoak een zenuwontste- tion inpostible,het valt ni€t dubbelblindte
king.zo iemandmoetvoonichtígzijn met controleren
m€teenplac€bo."
voedingdiete veelsuikersbevaten te veel wàaí ligt d€Bíenslwatma8eenmesoloo8
Hí heeftwel koolhÉÍaten
nodig, welaanpakken
enwatnietl RobMutsj'VÍoe- hedênkuntcíeèfenwaardoorde zieke zo
stimuleeít.
geí
langzame
koolhydÊlag
ikdaárweleenswakkervan,
maarwij gunstigmogelijk ve oopt.Maaídaafhoud
maaÍhetisbêtêràlsdit
ge- het op.Dem€soloog
nut
De
regulieíe
richttich lievefop di€
ten zijnl'
hêbbenon5
beweren.
geweldigvoor
wàarde reSulie
is
íe8uliere
ziekchronische
aandoeningen
wanneeÍiemandhoofdpijnheeíivanwege dacht€gang
longoítsteking
i5
lonSontstearts
niets
mee
kan.
En
het
zoumooi2Ínals
eenontnokenkierzaldemesoloog
niettchu' ten. Een
een
jaar
per
vooí eenAPK
antibioiedereen
een
keer
wenhemdooÍte verwijzen
naardeÍegulieÍe kingendaarheeftde rcguliêíe
aítt
ging.
In hetkade
van
keurinS'nàaíde
mesoloog
tandarts.
om vervol8ens
alsnoS
deacupunc' ti€avooÍ lk zal niet zeggen.de ziekte
generen."
*
Het
i5
devan:voorkomen
is
beterdan
turistin te zettenalseí rertklachten
zÍn.Ook Parkinton,dat doenwe even.
een
jê
geneÍatieziekte
íaaiin lastiSeSevallenwordt d
endi€kun niêtterugd
de klassiek
homeopàat
ofde acupuncturist. en.welzouje kunnenkÍkenofjeomstandig-

Vergelijkbare documenten