jaarverslag 2008

Commentaren

Transcriptie

jaarverslag 2008
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
INHOUD
INHOUD ............................................................................................................................................................. 2 FIGUREN ........................................................................................................................................................... 9 FOTO’S ............................................................................................................................................................. 9 TABELLEN ...................................................................................................................................................... 10 VOORWOORD ................................................................................................................................................ 12 EERSTE DEEL : ALGEMENE INFORMATIE................................................................................................. 13 1 BESTUUR EN ORGANEN .......................................................................................................... 14 1.1 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ........................................................................................ 14 1.2 VAST BUREAU ................................................................................................................................ 15 1.3 BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST................................................................................ 15 1.4 VOORZITTER .................................................................................................................................. 16 1.5 OVERLEGCOMITÉ GEMEENTE / OCMW............................................................................................ 16 1.6 BUDGETCOMMISSIE ........................................................................................................................ 17 2 LEIDENDE AMBTENAREN, VERANTWOORDELIJKEN EN SECRETARIAAT ...................... 18 2.1 LEIDENDE AMBTENAREN ................................................................................................................. 18 2.2 VERANTWOORDELIJKEN.................................................................................................................. 18 2.3 SECRETARIAAT & ONTHAAL ............................................................................................................ 19 3 OVERZICHT VAN DE DIENSTEN .............................................................................................. 20 4 PERSONEELSFORMATIE EN –BEZETTING ............................................................................ 21 4.1 ORGANIGRAM STAF- EN KADERPERSONEEL ..................................................................................... 21 4.2 PERSONEELSFORMATIE EN- BEZETTING ........................................................................................... 21 4.3 PERSONEELSEFFECTIEF ................................................................................................................. 22 4.3.1 Cijfers en weetjes ........................................................................................................................ 22 TWEEDE DEEL : BELEID ALGEMEEN ......................................................................................................... 23 5 WERKING VAN DE VERGADERINGEN .................................................................................... 24 5.1 VERGADERINGEN EN TOPICS ........................................................................................................... 24 5.2 OPENBAARHEID VAN DE VERGADERINGEN........................................................................................ 24 6 FINANCIËLE DIENST ................................................................................................................. 25 6.1 NIEUWE OCMW BOEKHOUDING ..................................................................................................... 25 6.1.1 Wat is de “NOB” ? ........................................................................................................................ 25 6.1.2 Invoering NOB : stand van zaken ................................................................................................ 25 6.1.3 Administratief handboek .............................................................................................................. 25 OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 2
6.1.4 Financiële structuur: activiteitencentra en subanalytische codes................................................ 26 7 PERSONEELSZAKEN ................................................................................................................ 27 7.1 GLOBAAL ORGANOGRAM................................................................................................................. 27 7.2 VORMINGSBELEID .......................................................................................................................... 27 7.3 ZIEKTEVERLET ............................................................................................................................... 28 7.4 PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (PBW) ....................................................................... 28 7.4.1 Stand van zaken .......................................................................................................................... 28 7.4.2 Realisaties in 2008 ...................................................................................................................... 28 7.4.3 Arbeidsongevallen ....................................................................................................................... 29 7.4.3.1 Aantal arbeidsongevallen ............................................................................................................................ 29 7.4.3.2 Ernst van de arbeidsongevallen .................................................................................................................. 29 7.4.3.3 Frequentie van de arbeidsongevallen ......................................................................................................... 30 8 ONROEREND PATRIMONIUM................................................................................................... 31 8.1 STAND VAN ZAKEN ......................................................................................................................... 31 8.2 FINANCIËLE GEGEVENS .................................................................................................................. 31 8.3 REALISATIES IN 2008 ..................................................................................................................... 32 9 INFORMATICA ............................................................................................................................ 33 9.1 STAND VAN ZAKEN ......................................................................................................................... 33 9.2 REALISATIES IN DE LOOP VAN 2008 ................................................................................................. 33 10 INFORMATIE VOOR HET PUBLIEK .......................................................................................... 34 10.1 DORPSKRANT ................................................................................................................................ 34 10.2 “OPEN DAG” NIEUWE INWONERS ..................................................................................................... 34 10.3 WEBSITE ....................................................................................................................................... 34 10.4 JAARVERSLAG................................................................................................................................ 34 10.5 BROCHURES .................................................................................................................................. 34 10.6 LDC-KRANTJE ............................................................................................................................... 35 10.7 DAGORDE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ........................................................................ 35 10.8 OPENBAARHEID VAN BESTUUR ........................................................................................................ 35 11 BESTUURSKRACHT VERSTERKEN DOOR INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING:
DE OPRICHTING VAN SOCIAL ..................................................................................................................... 36 11.1 INLEIDING ...................................................................................................................................... 36 11.2 ALGEMENE INFORMATIE .................................................................................................................. 36 11.3 WERKINGSPRINCIPES ..................................................................................................................... 36 11.3.1 Een maximale binding met het OCMW ....................................................................................... 36 11.3.2 SOCiAL als menukaart ................................................................................................................ 37 11.4 REALISATIES 2007-2008 ................................................................................................................ 37 11.4.1 Gemeenschappelijke diensten en projecten tussen de OCMW’s organiseren ........................... 37 11.4.1.1 Juridische dienstverlening ........................................................................................................................... 38 11.4.1.2 Oprichting Sociaal verhuurkantoor .............................................................................................................. 41 11.4.1.3 Projectaanvraag groepswerking armoedebestrijding................................................................................... 41 OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 3
11.4.2 Optreden als overlegorgaan tussen de deelnemende besturen ................................................. 41 11.4.2.1 Maandelijks Raad van Beheer..................................................................................................................... 41 11.4.2.2 Secretarisoverleg ........................................................................................................................................ 41 11.4.3 De deelnemende besturen ondersteunen bij studie- en planningsactiviteiten ............................ 42 11.4.3.1 Bevraging naar mogelijke toekomstpistes voor SOCiAL. ............................................................................ 42 11.5 WAT MAG JE VAN NOG VERWACHTEN VAN SOCIAL? ........................................................................ 42 11.5.1 Uitbreiding van het aantal partner-OCMW’s ................................................................................ 42 11.5.2 Oprichting van een regionale dienst gezinszorg.......................................................................... 42 11.5.3 Onderzoek van nieuwe initiatieven .............................................................................................. 43 11.6 SAMENSTELLING VAN DE OFFICIËLE ORGANEN (OP 31/12/008) ......................................................... 43 11.6.1 Algemene Vergadering ................................................................................................................ 43 11.6.2 Raad van Beheer ......................................................................................................................... 43 11.6.3 Secretarisoverleg ......................................................................................................................... 44 11.7 PERSONEEL ................................................................................................................................... 44 11.7.1 Personeelsbezetting .................................................................................................................... 44 11.8 PRAKTISCHE INFORMATIE ............................................................................................................... 45 DERDE DEEL : OCMW DIENSTEN ............................................................................................................... 46 12 SOCIALE DIENST ....................................................................................................................... 47 12.1 STAND VAN ZAKEN ......................................................................................................................... 47 12.2 KENGETALLEN ............................................................................................................................... 47 12.2.1 Leefloon ....................................................................................................................................... 47 12.2.1.1 Evolutie leefloon 2004-2008 ........................................................................................................................ 48 12.2.1.2 Leefloners aantal en leeftijd......................................................................................................................... 48 12.2.2 Voorschotten op lonen en sociale uitkeringen ............................................................................. 48 12.2.3 Voorschotten op onderhoudsgeld ................................................................................................ 49 12.2.4 Tussenkomst “socio-culturele participatie” .................................................................................. 49 12.2.4.1 Toelichting ................................................................................................................................................... 49 12.2.4.2 Kengetallen ................................................................................................................................................. 49 12.2.5 Verwarmingstoelage .................................................................................................................... 51 12.2.5.1 Toelichting ................................................................................................................................................... 51 12.2.5.2 Kengetallen ................................................................................................................................................. 51 12.2.6 Overige financiële steun .............................................................................................................. 51 12.2.6.1 Overzicht in tabelvorm – per aantal begunstigden ...................................................................................... 51 12.2.6.2 Overzicht in tabelvorm – naar uitgekeerd bedrag ........................................................................................ 52 12.2.6.3 Grafisch overzicht – per aantal begunstigden ............................................................................................. 52 12.2.6.4 Grafisch overzicht – naar uitgekeerd bedrag ............................................................................................... 53 12.2.7 Arbeidsmarktbemiddeling en sociale tewerkstelling .................................................................... 53 12.2.8 Lokale adviescommissie voor gas, water en elektriciteit ............................................................. 54 12.2.8.1 Toelichting ................................................................................................................................................... 54 12.2.8.2 Kengetallen ................................................................................................................................................. 55 12.2.9 Psycho-sociale hulp ..................................................................................................................... 55 OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 4
12.2.10 Informatie en administratieve hulp ............................................................................................... 55 12.2.11 Betwistingen inzake maatschappelijke dienstverlening ............................................................... 55 12.2.12 Diversen ....................................................................................................................................... 55 12.2.12.1 Project “kansarmoedebestrijding in het onderwijs” ...................................................................................... 55 12.2.12.2 Sinterklaasfeestje ........................................................................................................................................ 55 13 HULP BIJ OVERMATIGE SCHULDENLAST............................................................................. 56 13.1 STAND VAN ZAKEN ......................................................................................................................... 56 13.2 BEGRIPPENKADER .......................................................................................................................... 56 13.2.1 Budgetbegeleiding ....................................................................................................................... 56 13.2.2 Budgetbeheer .............................................................................................................................. 56 13.2.3 Schuldbemiddeling voor “kredietschulden”.................................................................................. 56 13.2.4 Collectieve schuldenregeling ....................................................................................................... 57 13.3 KENGETALLEN ............................................................................................................................... 57 13.3.1 Budget - en schuldhulpverlening: belangrijkste vaststellingen 2008 ........................................... 58 13.3.1.1 Aantal dossiers schuldhulpverlening ........................................................................................................... 58 13.3.1.2 Collectieve schuldenregeling ....................................................................................................................... 59 13.3.2 Budget – en schuldhulpverlening: verwachtingen 2009 .............................................................. 59 13.4 HULPVERLENING BIJ ENERGIESCHULDEN ......................................................................................... 60 13.4.1 Energiescans ............................................................................................................................... 60 13.4.2 Klimaatwijken ............................................................................................................................... 60 14 HUISVESTINGSDIENST ............................................................................................................. 61 14.1 STAND VAN ZAKEN ......................................................................................................................... 61 14.2 KENGETALLEN ............................................................................................................................... 61 14.2.1 Transitwoningen .......................................................................................................................... 61 14.2.2 Sociaal verhuurkantoor ................................................................................................................ 61 14.2.2.1 Evolutie aantal woningen in huur................................................................................................................. 62 14.3 DE VZW SVK-SOCIAL ................................................................................................................. 62 14.4 WOONINFOPUNT ............................................................................................................................ 63 15 DIENST VOOR JURIDISCHE INFORMATIE EN ADVIES ......................................................... 64 15.1 STAND VAN ZAKEN ......................................................................................................................... 64 15.2 KENGETALLEN ............................................................................................................................... 64 16 HULP AAN KANDIDAAT POLITIEK VLUCHTELINGEN .......................................................... 65 16.1 STAND VAN ZAKEN ......................................................................................................................... 65 16.2 LOKAAL OPVANG INITIATIEF ............................................................................................................ 65 16.3 KENGETALLEN ............................................................................................................................... 65 16.3.1 Financiële steun ........................................................................................................................... 65 16.3.2 Evolutie aantal steundossiers “vluchtelingen” 2002 - 2008 ......................................................... 66 16.3.3 Huisvesting vluchtelingen ............................................................................................................ 66 16.4 FINANCIËLE GEGEVENS .................................................................................................................. 67 16.4.1 Uitgekeerde bedragen (belangrijkste categorieën): .................................................................... 67 OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 5
16.4.2 Staatstoelage ............................................................................................................................... 67 17 KINDEROPVANG ....................................................................................................................... 68 17.1 STAND VAN ZAKEN ......................................................................................................................... 68 17.2 REALISATIES IN 2008 ..................................................................................................................... 68 17.2.1 Renovatie van het gebouw .......................................................................................................... 68 17.2.2 Bijzondere activiteiten .................................................................................................................. 68 17.3 KENGETALLEN ............................................................................................................................... 69 17.3.1 In- en uitstroom ............................................................................................................................ 69 17.3.2 Bezettingsgraad (in % per kwartaal) ............................................................................................ 69 17.4 FINANCIËLE GEGEVENS .................................................................................................................. 70 17.5 VOORUITBLIK ................................................................................................................................. 70 18 DIENSTENCENTRUM................................................................................................................. 71 18.1 ALGEMENE INFORMATIE .................................................................................................................. 71 18.1.1 Historiek ....................................................................................................................................... 71 18.1.2 Situering binnen de diensten van het OCMW ............................................................................. 71 18.1.3 Missie ........................................................................................................................................... 71 18.1.3.1 Algemeen .................................................................................................................................................... 71 18.1.3.2 De Oude Pastorie ........................................................................................................................................ 72 18.1.4 Doelgroep .................................................................................................................................... 72 18.1.5 Inplanting van het gebouw ........................................................................................................... 72 18.2 PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS ....................................................................................................... 72 18.2.1 Personeel ..................................................................................................................................... 72 18.2.2 Vrijwilligers ................................................................................................................................... 72 18.3 ACTIVITEITEN IN 2008 .................................................................................................................... 73 18.3.1 Activiteiten van algemeen informatieve aard ............................................................................... 73 18.3.1.1 Informatieactiviteiten in eigen lokaal............................................................................................................ 73 18.3.1.2 Andere informatiewijzen .............................................................................................................................. 73 18.3.2 Activiteiten van algemeen vormende aard .................................................................................. 74 18.3.3 Activiteiten van recreatieve aard ................................................................................................. 75 18.3.4 Hulp bij activiteiten van het dagelijks leven ................................................................................. 75 18.3.4.1 Pedicure ...................................................................................................................................................... 75 18.3.4.2 Manicure ..................................................................................................................................................... 76 18.3.4.3 Maaltijdbedeling aan huis ............................................................................................................................ 76 18.3.4.4 Klusjesdienst ............................................................................................................................................... 76 18.3.4.5 Poetsdienst.................................................................................................................................................. 76 18.3.4.6 Strijkatelier................................................................................................................................................... 76 18.3.4.7 Noodoproepsysteem ................................................................................................................................... 78 18.3.4.8 Minder Mobielen Centrale ........................................................................................................................... 78 18.3.5 Activiteiten voor specifieke doelgroepen ..................................................................................... 78 18.3.6 Ontmoetingsruimte ...................................................................................................................... 79 18.3.7 Centrumraad ................................................................................................................................ 79 OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 6
18.3.8 Open deur dag ............................................................................................................................. 79 18.4 SAMENWERKINGSVERBANDEN .............................................................................................. 80 18.4.1 CVO-SVV Brabant ....................................................................................................................... 80 18.4.2 KVLV Werchter ............................................................................................................................ 80 18.4.3 samenwerking tussen Landelijk dienstencoöperatief CVBA ....................................................... 81 18.5 OVERLEGMOMENTEN ZORGDOSSIERS ............................................................................................. 81 18.5.1 Centrum van diensten (CVD)....................................................................................................... 81 18.6 SIT-HAACHT .................................................................................................................................. 81 18.7 EVALUATIE KWALITEITSPLANNING 2007 ........................................................................................... 81 18.7.1 Evalueren eigen werking ............................................................................................................. 81 18.8 KWALITEITSPLANNING 2008 ............................................................................................................ 82 18.8.1 Procedure: behandelen van vragen in het algemeen en klachten in het bijzonder..................... 82 19 THUISDIENSTEN ........................................................................................................................ 83 19.1 MAALTIJDBEDELING ........................................................................................................................ 83 19.1.1 Stand van zaken .......................................................................................................................... 83 19.1.2 Kengetallen .................................................................................................................................. 83 19.2 POETSDIENST ................................................................................................................................ 84 19.2.1 Stand van zaken .......................................................................................................................... 84 19.2.2 Kengetallen .................................................................................................................................. 84 19.3 KLUSJESDIENST ............................................................................................................................. 85 19.3.1 Stand van zaken .......................................................................................................................... 85 19.3.2 Kengetallen .................................................................................................................................. 86 19.4 STRIJKATELIER .............................................................................................................................. 86 19.4.1 Stand van zaken .......................................................................................................................... 86 19.4.2 Kengetallen .................................................................................................................................. 86 19.5 NOODOPROEPSYSTEMEN ............................................................................................................... 87 19.5.1 Stand van zaken .......................................................................................................................... 87 19.5.2 Kengetallen .................................................................................................................................. 87 19.6 MINDER MOBIELEN CENTRALE ........................................................................................................ 88 19.6.1 Stand van zaken .......................................................................................................................... 88 19.6.2 Kengetallen .................................................................................................................................. 88 19.7 BOEKBEDELING AAN HUIS ............................................................................................................... 90 19.7.1 Toelichting.................................................................................................................................... 90 19.7.2 Kengetallen .................................................................................................................................. 90 19.8 DIENST VOOR SPOEDHULP .............................................................................................................. 91 19.9 COÖRDINATIE IN DE THUISZORG ...................................................................................................... 91 20 TOELAGEN ................................................................................................................................. 92 20.1 MANTELZORGTOELAGE: EVOLUTIE BEGUNSTIGDEN 2002 – 2007 ...................................................... 92 20.2 TOELAGE OUDERS GEHANDICAPTE KINDEREN .................................................................................. 92 20.3 TEGEMOETKOMING VOOR VOETVERZORGING ................................................................................... 92 OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 7
21 SENIORENFLATS ...................................................................................................................... 93 21.1 STAND VAN ZAKEN ......................................................................................................................... 93 21.2 KENGETALLEN ............................................................................................................................... 93 21.3 FINANCIËLE GEGEVENS .................................................................................................................. 93 VIERDE DEEL: MEERJARENPLANNING ..................................................................................................... 95 22 MEERJARENPLANNING ........................................................................................................... 96 22.1 PLAN 2003-2005 ........................................................................................................................... 96 22.2 NIEUW MEERJARENPLAN EN PLAN LOKAAL SOCIAAL BELEID ............................................................. 96 22.2.1 Toelichting.................................................................................................................................... 96 22.2.2 Meerjarenplan .............................................................................................................................. 96 VIJFDE DEEL: FINANCIËN ............................................................................................................................ 98 23 FINANCIËN ................................................................................................................................. 99 23.1 INLEIDING ...................................................................................................................................... 99 23.2 KOSTEN EN OPBRENSTEN ............................................................................................................... 99 23.2.1 Algemeen ..................................................................................................................................... 99 23.2.2 Kosten 2008 ................................................................................................................................. 99 23.2.3 Opbrengsten 2008 ....................................................................................................................... 99 23.2.4 Exploitatieverlies 2008 ............................................................................................................... 100 23.2.5 Gemeentelijke toelage 2008 ...................................................................................................... 100 23.3 INVESTERINGEN ........................................................................................................................... 100 23.4 SCHULDPOSITIE ........................................................................................................................... 100 23.4.1 Totale uitstaande schuld ............................................................................................................ 100 23.4.2 Aflossingen 2008 ....................................................................................................................... 101 ADRESSEN EN OPENINGSUREN .............................................................................................................. 102 24 ADRESSEN EN OPENINGSUREN .......................................................................................... 103 24.1 HOOFDZETEL ............................................................................................................................... 103 24.2 KINDERDAGVERBLIJF “HUMMELTJES” ............................................................................................ 103 24.3 ZITDAGEN .................................................................................................................................... 103 24.3.1 Sociale dienst ............................................................................................................................ 103 24.3.2 Dienst voor Juridisch Advies...................................................................................................... 104 24.3.3 Openingsuren oplaadpunt “budgetmeter” elektriciteit ............................................................... 104 24.3.4 Opvang Kandidaat Politiek Vluchtelingen.................................................................................. 104 24.4 E-MAIL ADRESSEN ........................................................................................................................ 105 COLOFON ..................................................................................................................................................... 106 OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 8
FIGUREN
FIGUUR 1: ZETELVERDELING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ................................................................................ 14 FIGUUR 2: OVERZICHT VAN DE DIENSTEN .......................................................................................................................... 20 FIGUUR 3 : OVERZICHT STAF- EN KADERFUNCTIES .............................................................................................................. 21 FIGUUR 4: ACTIVITEITENCENTRA EN SUBANALYTISCHE CODES ............................................................................................. 26 FIGUUR 5 : PERSONEELSFORMATIE - GRAFISCHE VOORSTELLING......................................................................................... 27 FIGUUR 6 : VERZUIMPERCENTAGES PER DIENST 2005-2008 ............................................................................................... 28 FIGUUR 7 : ARBEIDSONGEVALLEN: ERNSTGRAAD (2001-2008) ........................................................................................... 29 FIGUUR 8 : ARBEIDSONGEVALLEN: FREQUENTIEGRAAD (2001-2008) ................................................................................... 30 FIGUUR 9 : VERHUUR VERGADERZAALTJES 2002-2008 ...................................................................................................... 31 FIGUUR 10: LEEFLOON 2004-2008 ................................................................................................................................. 48 FIGUUR 11 : VOORSCHOTTEN OP SOCIALE UITKERINGEN 2003-2008 ................................................................................... 49 FIGUUR 12 : STEUN PER TYPE VOLGENS AANTAL BEGUNSTIGDEN ......................................................................................... 52 FIGUUR 13: STEUN PER TYPE VOLGENS UITGEKEERD BEDRAG ............................................................................................. 53 FIGUUR 14 : TEWERKSTELLINGEN “ARTIKEL 60” 1997 – 2008 ............................................................................................ 53 FIGUREN 15 EN 16: EVOLUTIE DOSSIERS SCHULDHULPVERLENING ....................................................................................... 58 FIGUUR 17 : SVK : EVOLUTIE GEHUURDE WONINGEN 2001-2008 ....................................................................................... 62 FIGUUR 18: VLUCHTELINGEN: EVOLUTIE DOSSIERS 2002-2008........................................................................................... 66 FIGUUR 19: BEZETTINGSGRAAD 2005-2008 ..................................................................................................................... 69 FIGUUR 20: KRIBBE: INKOMSTEN VOLGENS BRON (2008) .................................................................................................... 70 FIGUUR 21: AANTAL STRIJKUREN 2008 ............................................................................................................................. 77 FIGUUR 22: AANTAL GEÏNDE CHEQUES 2008 ..................................................................................................................... 78 FIGUUR 23: BEDEELDE MAALTIJDEN 1999-2008 ................................................................................................................ 83 FIGUUR 24: UREN POETSDIENST 1999-2008 .................................................................................................................... 84 FIGUUR 25: GEHOLPEN GEZINNEN 2002-2008 .................................................................................................................. 85 FIGUUR 26: GEHOLPEN UREN PER GEZIN PER JAAR 2002-2008 .......................................................................................... 85 FIGUUR 27: UREN KLUSJESDIENST VOOR CLIËNTEN 2002-2008 .......................................................................................... 86 FIGUUR 28: CLIËNTEN NOODOPROEPSYSTEMEN 1999-2008............................................................................................... 87 FIGUUR 29 : MMC 2000-2008 – AANTAL GEBRUIKERS ...................................................................................................... 88 FIGUUR 30: MMC 2000-2008 - AANTAL RITTEN ................................................................................................................ 89 FIGUUR 31: MMC 2000-2008 - AANTAL KILOMETERS ........................................................................................................ 89 FIGUUR 32: BOEKENDIENST AAN HUIS ONTLEENDE STUKS ................................................................................................... 90 FIGUUR 33: BOEKENDIENST AAN HUIS AANTAL GEBRUIKERS ................................................................................................ 90 FIGUUR 34: BEGUNSTIGDEN MZT 2002-2008 .................................................................................................................. 92 FOTO’S
FOTO 1: RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN............................................................................................................... 15 OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 9
FOTO 2: NIEUWE RAMEN VOOR DE HOOFDZETEL ................................................................................................................ 32 FOTO 3: HET PERSONEEL VAN SOCIAL ............................................................................................................................ 45 FOTO 4: DE BUDGETMETER ............................................................................................................................................. 54 FOTO 5 EN FOTO 6: OP STAP MET DE BOLDERKAR .............................................................................................................. 68 FOTO 7: WERKEN IN DE TUIN EN FOTO 8: GEZELLIG BIJBABBELEN......................................................................................... 70 FOTO 9: UITSTAP NAAR “LIVING TOMORROW” ..................................................................................................................... 74 FOTO 10 EN 11: ZOMERDINER IN JUNI, MOSSELSOUPER IN NOVEMBER ................................................................................. 75 FOTO’S 12, 13, 14 EN 15: ENKELE SFEERBEELDEN VAN DE OPEN DEUR DAG......................................................................... 80 FOTO 16: DE POETSDIENST (MEI 2009) ............................................................................................................................ 84 FOTO 17: NOODOPROEPSYSTEEM .................................................................................................................................... 87 FOTO 18: DE GERENOVEERDE “OUDE PASTORIE” TE WERCHTER ........................................................................................ 93 FOTO 19: HOF LEOPOLD DOCKX TE WEZEMAAL ................................................................................................................ 94 TABELLEN
TABEL 1: OVERZICHT RAADSLEDEN................................................................................................................................... 14 TABEL 2: LEDEN VAST BUREAU......................................................................................................................................... 15 TABEL 3: BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST ................................................................................................... 16 TABEL 4: VOORZITTER .................................................................................................................................................... 16 TABEL 5 : LEDEN OVERLEGCOMITÉ ................................................................................................................................... 16 TABEL 6 : LEDEN BUDGETCOMMISSIE ................................................................................................................................ 17 TABEL 7 : LEIDENDE AMBTENAREN ................................................................................................................................... 18 TABEL 8 : VERANTWOORDELIJKEN .................................................................................................................................... 18 TABEL 9: SECRETARIAAT EN ONTHAAL .............................................................................................................................. 19 TABEL 10 : PERSONEELSFORMATIE EN BEZETTING IN VOLTIJDSEQUIVALENTEN OP 01-01-2007 .............................................. 22 TABEL 11: SOCIAL – EERSTELIJNS ADVIES AAN HET CLIENTEEL ......................................................................................... 38 TABEL 12: SOCIAL – JURIDISCH ADVIES AAN DE SOCIALE DIENST ....................................................................................... 39 TABEL 13 SOCIAL – COLLECTIEVE SCHULDENREGELING ................................................................................................... 40 TABEL 14: SOCIAL – VERTEGENWOORDIGING VOOR DE RECHTBANKEN .............................................................................. 40 TABEL 15: SOCIAL – ALGEMENE VERGADERING .............................................................................................................. 43 TABEL 16: SOCIAL – RAAD VAN BEHEER ........................................................................................................................ 44 TABEL 17: SOCIAL - SECRETARISOVERLEG ..................................................................................................................... 44 TABEL 18: SOCIAL – PERSONEELSBEZETTING ................................................................................................................. 45 TABEL 19: BESTEDING SUBSIDIES SOCIO CULTURELE PARTICIPATIE (2007-2008) .................................................................. 50 TABEL 20 : OVERIGE FINANCIËLE STEUN PER AANTAL BEGUNSTIDEN..................................................................................... 51 TABEL 21 : OVERIGE FINANCIËLE STEUN PER BEDRAG ........................................................................................................ 52 TABEL 22 : DOSSIERS EN ZITTINGEN LAC ......................................................................................................................... 55 TABEL 23: INFORMATIEVE ACTIVITEITEN ............................................................................................................................ 73 TABEL 24: ACTIVITEITEN VAN ALGEMEEN VORMENDE AARD ................................................................................................. 75 TABEL 25: ACTIVITEITEN VAN RECREATIEVE AARD .............................................................................................................. 75 TABEL 26: ACTIVITEITEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN ................................................................................................. 78 OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 10
TABEL 27: LEDEN CENTRUMRAAD..................................................................................................................................... 79 TABEL 28 : ZITDAGEN ALGEMENE SOCIALE DIENST ........................................................................................................... 104 TABEL 29 : ZITDAGEN JURIDISCH ADVIES ......................................................................................................................... 104 TABEL 30: OPENINGSUREN OPLAADPUNT BUDGETMETER .................................................................................................. 104 TABEL 31 : ZITDAGEN VLUCHTELINGEN ........................................................................................................................... 104 TABEL 32: E-MAIL ADRESSEN ........................................................................................................................................ 105 OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 11
VOORWOORD
Beste lezer,
Graag bied ik u het jaarverslag 2008 van het OCMW van Rotselaar aan.
Al bladerend en lezend in dit rapport, zult ook u allicht verbaasd zijn over de vele en veelzijdige
initiatieven en activiteiten die ons centrum tijdens het voorbije jaar heeft ontplooid.
Aan u om ze te ontdekken !
Maar niets kan worden gerealiseerd zonder mensen.
Daarom dank ik allen, zowel bestuurders als medewerkers, voor hun inzet en engagement en
tevens wil ik hen aanmoedigen om in de toekomst hun taak, ten dienste van de inwoners van
Rotselaar, met “dezelfde drive” uit te voeren.
Gie Van Aerschot
Voorzitter OCMW Rotselaar
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 12
EERSTE DEEL : ALGEMENE INFORMATIE
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 13
1
BESTUUR EN ORGANEN
De nieuwe Raad die aantrad op 5 januari 2007 telt voortaan elf leden (voorheen negen) :
1.1
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
NAAM
VOORNAAM
PARTIJ
DE HOEF
Bart
N-VA
UYTTERHOEVEN
Kris
CD&V
VAN AERSCHOT
Gie
CD&V
VAN AERSCHOT
André
CD&V
VAN CLEYNENBREUGEL
Mia
CD&V
VAN DEN BROECK
Jan
GROEN !SOCIAAL
VAN ESPEN
Emilienne
OPEN VLD
VAN HERCK
Rozette
CD&V
VANDENPLAS
Kristof
SP-A
VINGERHOEDT
M. Louisa
CD&V
WOUTERS
Caroline
OPEN VLD
TABEL 1: OVERZICHT RAADSLEDEN
FIGUUR 1: ZETELVERDELING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 14
FOTO 1: RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
1.2
VAST BUREAU
Ook het Vast Bureau werd uitgebreid en telt nu vier leden:
NAAM
VOORNAAM
VAN AERSCHOT
Gie
VAN AERSCHOT
André
VAN CLEYNENBREUGEL
Mia
VAN ESPEN
Emilienne
TABEL 2: LEDEN VAST BUREAU
1.3
BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST
De nieuwe Raad richtte in zijn midden een “Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst” (BCSD)
op.
Het BCSD beslist over de aanvragen tot toekenning van individuele (financiële) steun. De
verslaggeving wordt verzorgd door de verantwoordelijke van de sociale dienst.
Het Comité telt vier leden. Net zoals het vast bureau wordt het BCSD voorgezeten door de
voorzitter van het OCMW.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 15
NAAM
VOORNAAM
VAN AERSCHOT
Gie
VAN HERCK
Rozette
VANDENPLAS
Kristof
VINGERHOEDT
Maria Louisa
TABEL 3: BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST
1.4
VOORZITTER
NAAM
VOORNAAM
VAN AERSCHOT
Gie
TABEL 4: VOORZITTER
1.5
OVERLEGCOMITÉ GEMEENTE / OCMW
Te Rotselaar werd de voorzitter van het OCMW niet toegevoegd aan het schepencollege.
Het Overlegcomité Gemeente / OCMW blijft dus bestaan. Het bestaat uit zes leden, drie per
bestuur:
NAAM
VOORNAAM
FUNCTIE
CLAES
Dirk
Burgemeester
DE HOEF
Bart
Afgevaardigde OCMW
JACOBS
Dirk
Afgevaardigde gemeente
MERTENS
Werner
Afgevaardigde gemeente
VAN AERSCHOT
Gie
Voorzitter OCMW
VAN CLEYNENBREUGEL
Mia
Afgevaardigde OCMW
TABEL 5 : LEDEN OVERLEGCOMITÉ
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 16
1.6
BUDGETCOMMISSIE
NAAM
VOORNAAM
FUNCTIE
CAUBERGS
Stijn
Secretaris
VAN AERSCHOT
Gie
Voorzitter
VANDENBROECK
Griet
Boekhouder
VERDONCK
Ludo
Gewestelijk ontvanger
TABEL 6 : LEDEN BUDGETCOMMISSIE
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 17
2
LEIDENDE AMBTENAREN, VERANTWOORDELIJKEN EN SECRETARIAAT
2.1
LEIDENDE AMBTENAREN
NAAM
VOORNAAM
FUNCTIE
CAUBERGS
Stijn
Secretaris
CLAES
M.-Christine
Verantwoordelijke kinderdagverblijf
DE GROE
Godfried
Verantwoordelijke sociale dienst
VERDONCK
Ludo
Gewestelijk ontvanger
TABEL 7 : LEIDENDE AMBTENAREN
2.2
VERANTWOORDELIJKEN
NAAM
VOORNAAM
FUNCTIE / VERANTWOORDELIJK VOOR
DE CEULAER
Phaedra
Centrumleidster “Oude Pastorie”
DE MEYER
Marleen
Gelijke kansenambtenaar,project kansarmoedebestrijding in het
onderwijs
LOOS
Hilde
Verpleegster kinderdagverblijf
NICOLAY
Cynthia
Thuisdiensten
SMETS
Lien
Juriste / juridisch advies & schuldbemiddeling
SOMERS
Elke
Kandidaat politiek vluchtelingen, Lokaal Opvang Initiatief,
tewerkstelling
VAN AERSCHOT
Karen
Deskundige organisatie (sociale dienst)
VAN OPSTAL
Cindy
Coördinator secretariaat
VANDENBROECK
Griet
Boekhouder
VERELST
Tina
Huisvesting; sociale dienst sector HEIKANT
VERRYKEN
Joke
Thuisdiensten
TABEL 8 : VERANTWOORDELIJKEN
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 18
2.3
SECRETARIAAT & ONTHAAL
NAAM
VOORNAAM
FUNCTIE
ASSELBERGHS
Kitty
Administratief medewerker / algemeen secretariaat & economaat
BUEDTS
Anne
Administratief medewerker / thuisdiensten en dienstencentrum,
interne contactpersoon preventie en bescherming op het werk
WOUTERS
Christel
Administratief medewerker / algemeen secretariaat &
personeelszaken
TABEL 9: SECRETARIAAT EN ONTHAAL
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 19
3
OVERZICHT VAN DE DIENSTEN
LOGISTIEKE DIENSTEN
Financiën
OPERATIONELE DIENSTEN
Administratie
Sociale dienst
Kinderkribbe
Personeelszaken
Algemene sociale
dienst
Secretariaat &
onthaal
Thuiszorg &
senioren
Dienstencentrum
Sectorwerking
Seniorenflats
Juridisch advies
Thuisdiensten & toelagen
Schuldbemiddeling
poetsdienst
maaltijdbedeling
Huisvesting
klusjesdienst
spoedhulp
boekbedeling
Vluchtelingen
alarmsysteem
toelagen
Vluchtelingen
Lokaal opvang
initiatief
FIGUUR 2: OVERZICHT VAN DE DIENSTEN
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 20
4
PERSONEELSFORMATIE EN –BEZETTING
4.1
ORGANIGRAM STAF- EN KADERPERSONEEL
BESTUUR
1 ontvanger (gewestelijk)
1 secretaris V
LOGISTIEKE DIENSTEN
OPERATIONELE DIENSTEN
Financiën
Administratie
1 boekhouder V
(B4-5)
1 Coördinator V
(C4-5)
Sociale dienst
1
verantwoordelijke
SD V (B4-5)
2 admi medew V
(C1-3)
Kinderkribbe
1 deskundige
organisatie V
(B4-5)
4 maats werkers
V (B1-3)
1 sociaal
verpleegster V
(B4-5)
0,5 verpleegster
V (B1-3)
1 maats werker C
(B1-3)
FIGUUR 3 : OVERZICHT STAF- EN KADERFUNCTIES
4.2
PERSONEELSFORMATIE EN- BEZETTING 1
aantal FTE in
kader
FTE benoemd
FTE werkelijk beschikbaar
secretaris
1
1
1
ontvanger
0,75
0
(0,5 gewestelijk ontvanger)
1
1
0,8
graadbenaming
niveau
VAST KADER
verantwoordelijke sociale dienst
1
B4-5
Situatie op 01-01-2008
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 21
verantwoordelijke kinderdagverblijf
B4-5
1
1
1
boekhouder
B4-5
1
1
1
maatschappelijk werker – deskundige
organisatie
B4-5
1
1
0.8
maatschappelijk werker
B1-3
4
2
3,8
gegradueerd verpleegkundige
B1-3
0,5
0,5
0,5
coördinator secretariaat
C4-5
1
1
1
administratief medewerker
C1-3
2
2
2
kinderverzorgster
C1-2
6
4
3,8
schoonmaakster logistieke dienst
E1-3
1
0
0
huishoudster kribbe
D1-3
1
0
0
geschoold werkman logistieke dienst
D1-3
1
0
0
TOTAAL VAST KADER
22,9
CONTRACTUEEL KADER
[jurist
A1a-3a
0
0
0,4] 2
maatschappelijk werker
B1-3
1
0
0
kinderverzorgster
C1-2
2
1,5
4,2
chauffeurs maaltijdbedeling
D1-3
1,5
1,5
1,5
schoonmaakster poetsdienst
E1-3
4
2
2,8
TOTAAL CONTRACTUEEL KADER
8,5
TOTAAL KADER
31,4
TABEL 10 : PERSONEELSFORMATIE EN BEZETTING IN VOLTIJDSEQUIVALENTEN OP 01-01-2007
4.3
PERSONEELSEFFECTIEF
4.3.1
Cijfers en weetjes
Op datum van 31 december 2008 telde het OCMW 63 personeelsleden (“koppen”) met een
actieve opdracht. Zij stonden voor een totaal volume aan effectieve arbeidsprestaties van 54,2
voltijdsequivalenten.
Aantallen per hoedanigheid:
2
•
Vastbenoemden: 17 koppen, 14,5 VTE prestaties;
•
Tijdelijken en contractuelen: 25 koppen, 21,7 VTE
•
Gesubsidieerde contractuelen: 21 koppen, 18 VTE.
Gedetacheerd vanuit SOCiAL (zie hoofdstuk 11)
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 22
TWEEDE DEEL : BELEID ALGEMEEN
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 23
5
WERKING VAN DE VERGADERINGEN
5.1
VERGADERINGEN EN TOPICS
De nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd geïnstallerd op 5 januari 2007. In 2008
vergaderde de Raad twaalf maal. Vast Bureau en BCSD vergaderden éénmaal per maand. Het
Overlegcomité Gemeente / OCMW kwam viermaal samen.
De RAAD behandelde onder meer volgende onderwerpen:
•
algemeen beleid
o
•
financiën & patrimonium
o
o
o
•
toekenning seniorenflats
diverse werken en leveringen
personeelszaken
o
o
o
o
5.2
goedkeuring plan lokaal sociaal beleid
deelname aan het project « digitaal sociaal huis »
herziening reglement voetverzorging
oprichting intergemeentelijk sociaal verhuur kantoor
uitbreiding van het LOI
cliëntbijdrage thuisdiensten
huur van woningen voor het SVK
aanpassing reglement toelage ouders gehandicapte kinderen
reglement subsidies « socio-culturele participatie »
aanpassing reglement klusjesdienst
visietekst alcohol- en drugpreventie
deelname aan project « klimaatwijken »
project groepswerking kansarmoedebestrijding
dienstencentrum
o
o
•
budgetten, budgetwijziging, rekening
herziening pachtprijzen
huren en pachten
sociale zaken
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
afvaardiging naar diverse vergaderingen
hospitalisatieverzekering voor het personeel
aanpassing reglement fiets- en stapvergoeding
beperkte uitbreiding personeelsformatie
diverse aanstellingen en benoemingen
OPENBAARHEID VAN DE VERGADERINGEN
Sedert 24 augustus 2002 is een deel van de zitting van de Raad openbaar.
De openbare zittingen mogen zich nog steeds niet verheugen in een grote belangstelling: ze
worden niet of nauwelijks door publiek bijgewoond.
Ook van de mogelijkheid om zich te abonneren op de agenda van de Raadszittingen wordt zo
goed als geen gebruik gemaakt.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 24
6
FINANCIËLE DIENST
6.1
NIEUWE OCMW BOEKHOUDING
Het OCMW stapte per 01.01.2002 in in de NOB. Wij behoorden als dusdanig bijgevolg tot de
laatste reeks “piloot” OCMW’s. Vanaf 01.01.2003 werd het voeren van de nieuwe boekhouding
immers verplicht voor alle Vlaamse OCMW.
6.1.1
Wat is de “NOB” ?
Tot en met 2001 voerden de OCMW’s een zgn. “budgettaire” boekhouding, d.i. een
boekhouding waarin hoofdzakelijk kasstromen (inkomsten en uitgaven) werden geregistreerd.
Deze techniek volstaat thans niet meer. Het voeren van een “klassieke” bedrijfsboekhouding of
dubbele (en analytische) boekhouding moet voortaan een beter inzicht bewerken in
kostenstructuren (bv. impact van afschrijvingen) en een betere kennis en beheer van het
“patrimonium” mogelijk maken.
De “Nieuwe OCMW Boekhouding” evolueerde naar het “Nieuw OCMW Beleid” en ging aldus
verder dan een louter boekhoudkundige hervorming. Ook nieuwe management tools zoals
“procesanalyse”, “administratief handboek”, “budgethouderschap” deden hun intrede.
6.1.2
Invoering NOB : stand van zaken
De invoering van deze NOB – toch een vrij ingrijpende hervorming – werd al bij al vlot verteerd.
De nieuwe informaticapakketten zijn – na het oplossen van enkele “kinderziektes” – thans
behoorlijk stabiel en betrouwbaar.
In 2008 werd de inmiddels 6de jaarrekening “nieuwe stijl” voorgelegd.
6.1.3
Administratief handboek
In 2005 werden de eerste stappen gezet in de opmaak van een adminstratief handboek. Dit is
een geheel van uitgepuurde en afgetoetste proceduregels die beschrijven hoe de diverse taken
en processen in het OCMW moeten verlopen.
Secretaris en ontvanger volgden in 2005 een gespecialiseerde opleiding en sturen de verdere
uitbouw van het administratief handboek aan.
Hierbij werd gekozen voor een “pragmatische” en actiegerichte aanpak. Het AH zal verder
ontwikkeld worden met prioriteit voor dié taken en processen die “bedrijfskritisch” zijn en/of
momenteel niet voldoende goed verlopen. De interne distributie van het AH verloopt enkel nog
via elektronische weg, d.w.z. via het interne computernetwerk.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 25
6.1.4
Financiële structuur: activiteitencentra en subanalytische codes 3
OCMW
10
ALGEMENE
DIENSTEN
80
SOCIALE DIENST
10-01
Administratie
80-01
Sociale dienst
10-02
Privaat
patrimonium
80-02
Juridisch Advies
82
KINDEROPVANG
83
DIENSTENCENTRUM
82-01
Kribbe
90
SENIORENFLATS
83-00
Lokaal
Dienstencentrum
83-01
Maaltijdbedeling
80-03
Sociaal
verhuurkantoor
83-02
Klusjesdienst
83-03
Poetsdienst
83-04
Personenalarm
83-05
Spoedhulp
83-06
Minder Mobielen
Centrale
83-07
Voetverzorging
FIGUUR 4: ACTIVITEITENCENTRA EN SUBANALYTISCHE CODES
3
Schema van toepassing vanaf 1 januari 2005
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 26
7
PERSONEELSZAKEN
7.1
GLOBAAL ORGANOGRAM
Hieronder overzicht van het globaal organogram:
0,75 ontvanger V
1 secretaris V
LOGISTIEKE DIENSTEN
Financiën
Administratie
1 boekhouder V
(B4-5)
1 Coördinator V
(C4-5)
OPERATIONELE DIENSTEN
Sociale dienst
Algemene sociale
dienst
Kinderkribbe
Thuiszorg &
senioren
2,5 admi medew
V (C1-3)
1
schoonmaakster
V (E1-3)
0,5 verpleegster
V (B1-3)
1
verantwoordelijke
SD V (B4-5)
1 deskundige
organisatie V
(B4-5)
1,5 chauffeur/
bedeler C (D1-3)
1 geschoold
werkman V (D13)
1 sociaal
verpleegster V
(B4-5)
6 kinderverzorgsters V
(C1-2)
4 maats werkers
V (B1-3)
1 maats werker C
(B1-3)
4
schoonmaakster
C (E1-3)
2 kinderverzorgsters C
(C1-2)
1 huishoudster V (D13)
FIGUUR 5 : PERSONEELSFORMATIE - GRAFISCHE VOORSTELLING
7.2
VORMINGSBELEID
Ingevolge het nieuwe personeelsstatuut in voege sedert 1996 is permanente vorming een recht
en een plicht van elk personeelslid.
Personeel van kribbe en thuisdiensten krijgen (minstens) één training in groep per jaar. Het
personeel van de thuisdiensten volgt daarnaast nog één individuele opleiding per jaar. Daarvoor
wordt doorgaans beroep gedaan op het Arrondissementeel Samenwerkingsverband voor
Vorming en Opleiding (ASVO).
Het overig personeel volgt training en opleiding naargelang de noodwendigheden en in functie
van het aanbod.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 27
7.3
ZIEKTEVERLET
Hieronder de cijfers 2003 t/m 2008, gesorteerd per dienst. NIET inbegrepen zijn het verzuim
ingevolge arbeidsongeval en moederschapsrust. Ook personeel dat reeds langer dan één jaar
ziek is werd niet opgenomen in de statistiek.
FIGUUR 6 : VERZUIMPERCENTAGES PER DIENST 2005-2008
Het ziekteverzuim is “normaal” te noemen, behalve in de poetsdienst waar het aan de hoge
kant blijft.
Bij ziekte wordt er “steekproefgewijs” een controlegeneesheer uitgestuurd. Geen enkele
controle resulteerde in vervroegde werkhervatting.
7.4
PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (PBW)
7.4.1
Stand van zaken
Onze interne preventiedienst is de intergemeentelijke preventiedienst van INTERLEUVEN.
Externe preventiedienst is PREMED (voorheen MEDI LEUVEN).
7.4.2
Realisaties in 2008
In 2008 kreeg ons centrum een nieuwe preventieadviseur toegewezen.
Administratief medewerker Ann Buedts werd gedeeltelijk
aangelegenheden PBW op te volgen. Verder nog te vermelden:
•
vrijgesteld
om
intern
de
jaarlijkse rondgang in de gebouwen door interne en externe PBW
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 28
•
7.4.3
opvolging opmerkingen PBW n.a.v. rondgang gebouwen
Arbeidsongevallen
7.4.3.1
Aantal arbeidsongevallen
In 2008 vonden 5 arbeidsongevallen plaats, 5 op de werkplek en 0 op de weg van/naar het
werk.
Het totaal aantal verletdagen wegens arbeidsongeval bedroeg 223 kalenderdagen (tegenover
39 dagen in 2007). Het betrof in alle gevallen slechts tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
7.4.3.2
Ernst van de arbeidsongevallen 4
FIGUUR 7 : ARBEIDSONGEVALLEN: ERNSTGRAAD (2001-2008)
4
met “ernstgraad” wordt bedoeld (totaal aantal verloren kalenderdagen x 1.000) / totaal aantal arbeidsuren
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 29
7.4.3.3
Frequentie van de arbeidsongevallen 5
FIGUUR 8 : arbeidsongevallen: frequentiegraad (2001-2008)
5
met “frequentiegraad” wordt bedoeld (totaal aantal arbeidsongevallen x 1.000.000) / totaal aantal arbeidsuren
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 30
8
ONROEREND PATRIMONIUM
8.1
STAND VAN ZAKEN
Het OCMW bezit thans nog ongeveer 90 onbebouwde percelen grond.
45 daarvan zijn momenteel verpacht, 10 verhuurd.
Gebouwen in volle eigendom zijn de kinderkribbe te Wezemaal en het complex “Hof Leopold
Dockx” te Wezemaal.
Van de gemeente huurt het OCMW de panden Provinciebaan 12 en Langestraat 84.
De oude pastorie te Werchter werd door de gemeente in erfpacht gegeven aan het OCMW bij
akte van 23-11-2001. In dit complex bevinden zich vijf seniorenflats, twee vergaderzaaltjes, drie
kantoren, het OCMW-archief en de raadzaal van het OCMW.
8.2
FINANCIËLE GEGEVENS
De “uitbating” van het privaat patrimonium is een eerder marginaal gebeuren: opbrengsten uit
verhuringen, verpachtingen en jachtrecht brachten in 2007 in totaal 2.666 euro op.
Ook de opbrengst van verhuur van vergaderzaaltjes (€ 240) is thans te verwaarlozen, nu de
zaaltjes grotendeels ingezet worden voor het dienstencentrum :
FIGUUR 9 : VERHUUR VERGADERZAALTJES 2002-2008
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 31
8.3
REALISATIES IN 2008
De ramen van de hoofdzetel werden vervangen door superisolerende beglazing. De werken
werden bekostigd door het gemeentebestuur dat immers eigenaar is van het gebouw.
FOTO 2: NIEUWE RAMEN VOOR DE HOOFDZETEL
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 32
9
INFORMATICA
9.1
STAND VAN ZAKEN
Het OCMW heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in informatisering.
Vandaag beschikken we over een modern en functioneel netwerk. De administratieve
verwerking van de diverse gegevens die met onze werking gepaard gaan (boekhouding,
dossierbeheer, facturatie diensten, kantoor algemeen, …) zijn in hoge mate geautomatiseerd.
Laatste trend is het toenemende aantal communicaties via de “elektronische snelweg”. We
denken hierbij niet alleen aan “gewone” elektronische post maar ook en steeds meer aan
complexe elektronische “transacties”, bijvoorbeeld aangifte van schadegevallen aan de
verzekeraar via webapplicaties, informatieuitwisseling met het sociaal secretariaat,
communicatie met diverse diensten van de federale overheid… .
We mogen zonder meer stellen dat ons centrum thans ruim en efficiënt gebruik maakt van de
“nieuwe technologieën. Ook de burger profiteert mee van deze evolutie: een efficiente,
beheersbare, performante en transparante administratie is inderdaad óók en niet in het minst in
het belang van die burger - die immers de uiteindelijke “eindgebruiker” is van onze diensten.
“Keerzijde” van deze medaille is het feit dat het OCMW in steeds grotere mate afhankelijk wordt
van de goede werking van de ICT infrastructuur, infrastructuur die bovendien van langsom
uitgebreider én complexer wordt. De kosten voor onderhoud en beveiliging van het IT platform
nemen hand over hand toe. Het bestuur moet hiermee rekening houden. Met name het
voorzien in een “interne” voldoende deskundige medewerker wordt thans stilaan zonder meer
noodzakelijk.
9.2
REALISATIES IN DE LOOP VAN 2008
•
Belangrijkste nieuwe initiatief is de toetreding tot het project “Digitaal Sociaal Huis” van
het VERA autonoom provinciebedrijf. Dit DSH moet een “tool” worden voor de
medewerkers van het Sociaal Huis, om hen te helpen om hulpvragers zo efficient en
volledig mogelijk de weg te tonen naar de beschikbare hulpverlening op het sociaal vlak
(zie ook verder, punt 22.2.2). In een verdere fase zal dit DSH allicht worden opengesteld
voor het grote publiek (via internet);
•
Er werd een bijkomende internetterminal geplaatst in het LDC;
•
De mailboxen zijn thans “remote” bereikbaar (via het internet) via “Outlook Web Access”.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 33
10
INFORMATIE VOOR HET PUBLIEK
10.1
DORPSKRANT
In het voorjaar werd de “Dorpskrant” omgevormd tot “Info Rotselaar”. Het OCMW heeft nog
steeds een vaste rubriek in dit tijdschrift.
In 2008 kwamen onder meer aan bod :
•
•
•
•
•
10.2
Borstkankerscreening
Stookoliefonds
Strijkatelier
Koelkasten en wasmachines met energielabel
OMNIO statuut
“OPEN DAG” NIEUWE INWONERS
Ook in 2008 waren de diensten van het OCMW vertegenwoordigd op de “Open Dag voor
nieuwe inwoners”, georganiseerd door het gemeentebestuur.
10.3
WEBSITE
Het OCMW beschikt over enkele eigen pagina’s op de website van de gemeente:
www.rotselaar.be/ocmw.
Deze website werd in 2005 grondig vernieuwd. Sinds 2008 kunnen medewerkers van het
OCMW zelf tot op zekere hoogte de “content” van deze pagina’s bijwerken via het CMS 6 van
het gemeentebestuur.
10.4
JAARVERSLAG
Het jaarverslag 2007 werd bezorgd aan de leden van de gemeenteraad en aan andere
belangstellenden.
Het werd eveneens gepubliceerd op de website van de gemeente.
10.5
BROCHURES
Het OCMW beschikt over een reeks brochures, nl.
•
•
•
•
•
6
bestuur en organisatie
dienstencentrum, thuisdiensten & toelagen
sociale dienst
kinderdagverblijf
verhuur zaaltjes “oude pastorie”
CMS = “content management system”, een informaticatoepassing om de inhoud van een website te onderhouden
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 34
Ze zijn nog steeds te downloaden vanaf de website van de gemeente: www.rotselaar.be/ocmw.
De reeks is toe aan een update. Het updaten van deze brochures is opgenomen in het “Plan
Lokaal Sociaal Beleid” (zie verder, punt 22.2.2).
10.6
LDC-KRANTJE
De activiteiten van het Lokaal Dienstencentrum “Oude Pastorie” (zie hoofdstuk 18) worden
bekendgemaakt via het “LDC-krantje”. Dit krantje verschijnt viermaal per jaar en wordt gebust
bij elke inwoner van de gemeente. Het wordt ook verspreid per e-mail en gepubliceerd op de
website van de gemeente.
10.7
DAGORDE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Belangstellenden kunnen zich gratis abonneren op de dagorde van de zittingen van de Raad.
Het aantal belangstellenden blijkt beperkt.
10.8
OPENBAARHEID VAN BESTUUR
Op 1 juli 2004 trad het Decreet van 24 maart 2004 inzake de openbaarheid van bestuur in
werking.
Dit decreet voorziet o.m. in de verplichting om op verzoek afschriften van
“bestuursdocumenten” af te leveren. Sedert de inwerkingtreding van dit decreet ontvingen wij
echter nog geen enkel zulk verzoek.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 35
11
BESTUURSKRACHT
VERSTERKEN
SAMENWERKING: DE OPRICHTING VAN SOCIAL
11.1
DOOR
INTERGEMEENTELIJKE
INLEIDING
In 2007 richtten de OCMW’s van Begijnendijk, Herent, Hoegaarden, Kampenhout, Kortenberg,
Landen en Rotselaar de intergemeentelijke publiekrechtelijke vereniging “SOCiAL” op. Hierover
werd uitgebreid verslag uitgebracht in ons jaarverslag 2007.
SOCiAL is thans ruim een jaar operationeel en legde onlangs zijn eerste werkingsverslag voor,
nl. een “jaarverslag 2008”. We geven dit verslag hieronder in extenso weer 7.
11.2
ALGEMENE INFORMATIE
SOCiAL staat voor “Samenwerkingsverband van OCMW’s in het Arrondissement Leuven”.
De OCMW-vereniging SOCiAL is een publiekrechtelijke vereniging opgericht conform
Hoofdstuk XII van de Wet van 8 juli 1976 (organieke OCMW-wet).
De vereniging werd gesticht bij authentieke akte van 23 maart 2007. De statuten zijn
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 24 mei 2007.
De vereniging is samengesteld uit 7 OCMW-deelgenoten, met name de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn van de gemeenten Begijnendijk, Herent, Hoegaarden, Kampenhout,
Kortenberg, Landen en Rotselaar.
De oprichting van SOCiAL komt voort uit de sterk toegenomen eisen die afgelopen jaren aan de
OCMW's gesteld worden. Denk maar aan de reglementering die steeds uitgebreider en
complexer wordt, met ondermeer het OCMW-decreet, het woonzorgdecreet, … Daarnaast
worden er ook steeds toenemende eisen gesteld aan de dienstverlening van de OCMW’s op
gebied van kwaliteitszorg. Tenslotte is ook het verhogen van de samenwerking tussen de
besturen een doelstelling voor de oprichting van een OCMW-vereniging.
Lokale besturen bleken soms onvoldoende schaalgrootte te hebben om adequaat op deze
evoluties te kunnen inspelen. Daarom drong de nood aan een overkoepelende structuur zich
op.
11.3
WERKINGSPRINCIPES
SOCiAL werkt volgens de volgende principes:
11.3.1
Een maximale binding met het OCMW
Van bij de start is SOCiAL bedoeld geweest om de trend naar schaalvergroting binnen de
OCMW’s vorm te geven op een manier waarbij de eigen autonomie en de cultuur van het
OCMW maximaal gegarandeerd werd.
7
Verslag opgesteld door Sander Van Garsse, coördinator van SOCiAL
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 36
Elk OCMW krijgt een stem in de Raad van Beheer en kan zo haar eigen prioriteiten binnen
SOCiAL waarborgen. Daarbij streven we er natuurlijk steeds naar om de prioriteiten van de
verschillende OCMW’s zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Ook voor elke individuele dienst wordt de link met het eigen OCMW zo strak mogelijk
gehouden. Daarom werd bijvoorbeeld voor juridische dienstverlening niet geopteerd om te
werken volgens het helpdeskmodel, waarbij de dienstverlening “op afstand” wordt gegeven. Bij
SOCiAL komen de specialisten ter plaatse op het OCMW om zo maximaal voeling te houden
met de cultuur en de specifieke eigenheid van elk individueel OCMW.
11.3.2
SOCiAL als menukaart
Een OCMW is natuurlijk niet verplicht om voor elke dienstverlening beroep te doen op SOCiAl.
Elk OCMW is uniek en zoekt naar de beste mogelijkheden voor haar eigen specifieke situatie.
SOCiAL maakt daarom een “menu” van dienstverlening op, waaruit elk OCMW haar pakket van
dienstverlening kan kiezen.
De besturen betalen een bijdrage pro rata de door hen afgenomen dienstverlening. Daarnaast
betaalt elk OCMW een bijdrage in de kosten die nodig zijn om de vereniging draaiende te
houden, de “overheadkosten”. Deze bijdrage wordt berekend op basis van het inwonersaantal.
11.4
REALISATIES 2007-2008
SOCiAL heeft drie doelstellingen voor haar werking:
•
Gemeenschappelijke diensten en projecten tussen de OCMW’s organiseren
•
Op te treden als overlegorgaan tussen de deelnemende besturen
•
De deelnemende besturen te ondersteunen bij studie- en planningsactiviteiten
Voor elk van deze doelstellingen worden de realisaties van het eerste werkingsjaaar 2007-2008
besproken.
11.4.1
Gemeenschappelijke diensten en projecten tussen de OCMW’s organiseren
Voor verschillende diensten kan er een meerwaarde worden geboekt door samen te werken
met andere OCMW’s. Een klassiek voorbeeld daarvan is het aanbieden van gespecialiseerd
personeel aan de deelnemende OCMW’s, bijvoorbeeld juristen. Binnen elk individueel OCMW
is er wel nood aan juridische ondersteuning, maar telkens voor een zeer beperkt urenpakket.
Daarom worden juristen via SOCiAL tewerkgesteld voor verschillende besturen tegelijkertijd. De
“juristenuren” worden gekoepeld over verschillende besturen heen.
Ook voor operationele dienstverlening kan schaalvergroting een meerwaarde betekenen. Voor
sommige subsidiëringskanalen moet er via een samenwerkingsverband worden gewerkt,
sommige diensten worden pas erkend als er een minimum aantal personeelsleden worden
tewerkgesteld, administratieve verplichtingen moeten maar één keer worden vervuld,…
Ook voor nieuwe diensten waarvoor binnen elk individueel bestuur te weinig cliënteel is, kan de
overkoepeling op een supergemeentelijk niveau wel voldoende potentieel bieden.
Daarnaast kunnen ook projecten gemeenschappelijk worden georganiseerd. Kleine besturen
beschikken soms niet over de interne capaciteit om te kunnen intekenen op projectoproepen.
SOCiAL onderzoekt een projectoproep en detecteert waar ze eventueel een meerwaarde kan
bieden voor de deelnemende besturen. Hierdoor vermindert de kostprijs van een project omdat
de opstartkosten worden gedeeld en wordt de bijkomende belasting van het eigen OCMW-
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 37
personeel tot een minimum beperkt omdat de bijkomende administratie wordt gedeeld over
meerdere besturen heen.
Realisaties 2007-2008:
11.4.1.1
Juridische dienstverlening
Van bij de start werd juridische dienstverlening als prioritair naar voor geschoven. Dit
resulteerde in de aanwerving van 2 juristen in oktober 2007. Alle deelnemende OCMW’s maken
gebruik van deze dienstverlening. De juridische dienstverlening valt uiteen in vier deelaspecten
(niet elk OCMW neemt elke dienst af).
Hieronder vinden jullie de cijfers voor het werkingsjaar 2008 van SOCiAL voor elk van de vier
deelaspecten. Door de verschuivingen in het personeelsbestand moeten deze cijfers wel
enigszins genuanceerd worden. Toch geven de cijfers globaal gezien een goed beeld van de
dienstverlening die SOCiAL in 2008 heeft gepresteerd.
Schulden
Echtscheiding
Huur
Onderhoudsverplichting
Familierecht
Omgangsregeling
Erfrecht
Voorlopige bewindvoering
Opname rustoord
Strafrecht
Verbintenissen
Zakenrecht
Afstamming
Vreemdelingenrecht
Sociaal recht
Aansprakelijkheid
Andere
Totaal
22
15
20
14
5
3
8
8
3
8
9
3
4
6
6
0
11
145
15
28
15
11
1
5
7
4
2
3
2
3
1
0
1
4
8
110
4
4
4
1
2
3
1
Rotselaar
Landen
Kortenberg
Kampenhout
Hoegaarden
Herent
Eerstelijns advies aan het clienteel
Begijnendijk
11.4.1.1.1
8
12
6
5
5
4
3
1
1
4
7
2
1
2
0
9
30
9
68
Totaal
49
59
45
31
13
12
21
13
6
16
18
8
6
6
9
4
37
353
TABEL 11: SOCIAL – EERSTELIJNS ADVIES AAN HET CLIENTEEL
Het gratis juridisch advies aan de bevolking blijkt een erg nuttige dienstverlening. Niet alleen het
absolute aantal van de contacten is hoog te noemen, maar vaak geven deze contacten ook
aanleiding tot het openen van een dossier bij de sociale dienst. Juridisch advies wordt zo een
erg laagdrempelige opstap naar een meer complete dienstverlening door de besturen.
Ook de uitsplitsing naar thema levert een interessant beeld op. Vragen in verband met
echtscheidingen staan afgetekend op de eerste plaats. Ook de schuldenproblematiek blijft erg
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 38
hoog op de agenda staan. De verwachting is dat deze problematiek nog zal toenemen als
gevolg van de crisis. Tot slot blijven huurvragen en – problemen ook een hot issue.
5
6
12
10
4
Rotselaar
2
2
Landen
4
1
Kortenberg
2
3
Kampenhout
Hoegaarden
Schuldbemiddeling
Huur
OCMW‐wetgeving
Gerechtelijk recht
Familierecht
Fiscaal recht
Vreemdelingenrecht
Sociaal recht
Verbintenissen
Erfrecht
Andere
CSR
Totaal
Herent
Juridisch advies aan de sociale dienst
Begijnendijk
11.4.1.1.2
Totaal
2
3
6
15
1
5
2
2
2
9
4
3
9
28
1
1
1
14
11
5
2
3
2
59
11
0
19
24
10
3
21
1
0
2
23
14
8
1
126
TABEL 12: SOCIAL – JURIDISCH ADVIES AAN DE SOCIALE DIENST
Voor Kampenhout en Rotselaar werden in 2007-2008 geen uitgesplitste gegevens bijgehouden
voor juridisch advies aan de sociale dienst (in Kampenhout enkel voor december). Deze
gegevens zitten vervat in de tabellen eerstelijnsadvies en collectieve schuldenregeling. Vanaf
2009 worden deze gegevens wel apart bijgehouden.
De gegevens voor juridisch advies aan de sociale dienst leveren min of meer hetzelfde beeld op
als dat van het eerstelijnsadvies. Vragen rond huurwetgeving, schuldbemiddeling en
familierecht blijken dé onderwerpen te zijn waarmee de sociale dienst het meest te maken krijgt.
11.4.1.1.3
OCMW ROTSELAAR
Collectieve schuldenregeling
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 39
4
Rotselaar
Landen
Kortenberg
Kampenhout
Hoegaarden
Herent
Begijnendijk
Verzoekschriften
Aanstelling Opvolging dossier
Homologatie
Herroeping
einde CSR
Herziening
Nieuwe schuldeiser
Zitting
Procedure
Andere
Totaal
1
2
1
6
1
1
2
2
5
2
1
1
1
0
4
0
Totaal
11
0
0
7
1
11
1
3
2
3
1
6
3
1
39
5
3
1
24
TABEL 13 SOCIAL – COLLECTIEVE SCHULDENREGELING
Op dit moment laten twee OCMW’s zich aanstellen als schuldbemiddelaar in collectieve
schuldenregelingen, met Rotselaar en Kampenhout. Voor Herent maakt SOCiAL enkel de
verzoekschriften op.
Collectieve schuldenregelingen zijn erg arbeidsintensief, maar bieden een enorme meerwaarde
voor de cliënt. Doordat het OCMW zich zelf als schuldbemiddelaar laat aanstellen, verloopt ook
de samenwerking met de sociale dienst gewaarborgd. Hierdoor krijgt de cliënt een integrale
dienstverlening.
Vredegerecht
Arbeidsrechtbank
Hof van beroep
Andere
Totaal
1
2
1
4
Rotselaar
Landen
Kortenberg
Kampenhout
Hoegaarden
Herent
Vertegenwoordiging voor de rechtbanken (uitgezonderd CSR)
Begijnendijk
11.4.1.1.4
Totaal
1
0
0
1
0
0
0
1
3
0
1
5
TABEL 14: SOCIAL – VERTEGENWOORDIGING VOOR DE RECHTBANKEN
Het is lange tijd onduidelijk geweest of juristen van een samenwerkingsverband OCMW’s
mochten vertegenwoordigen voor de verschillende rechtbanken. Het OCMW-decreet regelt
deze materie nu definitief en maakt duidelijk dat juristen van SOCiAL de OCMW’s mogen
vertegenwoordigen. We verwachten dus dat deze dienstverlening in de toekomst nog zal
uitbreiden.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 40
11.4.1.2
Oprichting Sociaal verhuurkantoor
Eén van de initiatieven die SOCiAL al bevroeg van bij de start was de oprichting van een
sociaal verhuurkantoor. Lang werd gedacht dat dit SVK binnen de structuur van SOCiAL zou
kunnen opgericht worden. Uiteindelijk werd toch geopteerd om dit initiatief in een aparte vzwstructuur (het SVK SOCiAL vzw) te gieten, waarin SOCiAL als partner vertegenwoordigd is.
Naast SOCiAL nemen ook de OCMW’s van Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen,
Rotselaar en Tremelo deel in deze vzw. SOCiAL nam voor de verdere uitbouw van dit SVK de
selectie van het personeel op zich. Begin 2009 vindt de formele oprichtingsvergadering van het
SVK SOCiAL vzw plaats.
11.4.1.3
Projectaanvraag groepswerking armoedebestrijding
In het najaar van 2008 ontwikkelde SOCiAL een sjabloon voor de projectoproep
amroedebestrijding van het provinciebestuur. Elk partner-0CMW diende dit sjabloon in bij het
provinciebestuur en kon dus zonder extra interne administratieve belasting een projectaanvraag
indienen. Ook hier komt de schaalgrootte van SOCiAL dus als een voordeel naar voor.
Bovendien gebeurt de uitwerking van de groepswerking ook door SOCiAL. Wordt ongetwijfeld
vervolgd!
11.4.2
Optreden als overlegorgaan tussen de deelnemende besturen
Naast het aanbieden van gemeenschappelijke diensten en het organiseren van
gemeenschappelijke projecten heeft SOCiAL ook een functie als netwerkorganisatie. Besturen
lopen immers het risico als kleine ‘eilandjes’ te gaan werken.
Nochtans worden besturen geconfronteerd met dezelfde (of vergelijkbare) uitdagingen op het
terrein. Hoeft het nog gezegd dat deze uitdagingen steeds groter worden, bijvoorbeeld door
complexere regelgeving? SOCiAL wil dan ook op verschillende niveaus deze uitdagingen
bespreekbaar maken over verschillende besturen heen.
Realisaties 2007 -2008
11.4.2.1
Maandelijks Raad van Beheer
In de Raad van Beheer worden de raadsleden van de deelnemende OCMW-besturen
vertegenwoordigd. Zij kunnen via dit orgaan mee de strategische prioriteiten van SOCiAL
bepalen. De Raad van Beheer vergaderde maandelijks in 2008 (uitgezonderd in juli en
augustus).
De Raad van Beheer werd echter ook veelvuldig aangegrepen door de vertegenwoordigers om
de uitdagingen op het terrein (en de antwoorden hierop) vanuit de invalshoek van elk OCMW te
bespreken. Denken we maar aan de rechtspositieregeling, de voorzitter in het
schepencollege,…
11.4.2.2
Secretarisoverleg
Het secretarisoverleg fungeert als adviesgroep voor de Raad van Beheer en laat daarnaast ook
ruimte om nieuwe initiatieven te lanceren, te leren van elkaars ervaring, af te toetsen welke
nieuwe gemeenschappelijke uitdagingen er bij de verschillende OCMW’s ontstaan en of
SOCiAL hier al dan niet een antwoord op kan bieden. Ook de secretarissen van de partnerOCMW’s vergaderden maandelijks in 2008.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 41
11.4.3
De deelnemende besturen ondersteunen bij studie- en planningsactiviteiten
Ook studie en planningsactiviteiten kunnen over de OCMW-grenzen heen worden uitgevoerd,
waardoor er meerwaarde kan worden bekomen. Hierbij kunnen we vooral denken aan het
onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor overkoepeling, het organiseren van een
gemeenschappelijk enquête,…
Realisaties 2007-2008:
11.4.3.1
Bevraging naar mogelijke toekomstpistes voor SOCiAL.
In het najaar van 2008 werd een bevraging gedaan bij de deelnemende OCMW-besturen om na
te gaan welke noden zij ervoeren en waar SOCiAL eventueel een hulp zou kunnen bieden.
Hieruit kwam naar voor dat de uitbouw van een dienst gezinszorg en het aanbieden van
kwaliteitscoördinatie als prioritair werden gezien voor SOCiAL.
11.4.3.1.1 Onderzoek naar de mogelijkheden voor de uitbouw van een
gemeenschappelijke dienst gezinszorg
In navolging van het onderzoek naar de strategische prioriteiten van SOCiAL werd eind 2008
gestart met een onderzoek naar de verschillende diensten gezinszorg binnen SOCiAL. Dit
onderzoek resulteert begin 2009 in een nota die de voor- en nadelen van de oprichting van een
regionale dienst gezinszorg SOCiAL beschrijft.
11.5
11.5.1
WAT MAG JE VAN NOG VERWACHTEN VAN SOCIAL?
Uitbreiding van het aantal partner-OCMW’s
Momenteel maken 7 OCMW’s deel uit van SOCiAL. Hierdoor kunnen er al heel wat
schaalvoordelen worden geboekt, getuige daarvan dit jaarverslag. Toch geloven we binnen
SOCiAL dat we nog niet tegen onze grenzen aanzitten qua uitbreiding. De voordelen die
SOCiAL nu biedt voor de 7 partner-OCMW’s kunnen met dezelfde moeite (en dus tegen lagere
kostprijs) ook aan meer besturen worden aangeboden.
11.5.2
Oprichting van een regionale dienst gezinszorg
Uit de bevraging van de strategische prioriteiten voor SOCiAL bleek dat de oprichting van een
regionale dienst gezinszorg tegemoet zou komen aan de uitdagingen voor verschillende
besturen. De reglementering op dit domein wordt steeds complexer (denken we bijvoorbeeld
aan het woonzorgdecreet). Bovendien zijn vele diensten gezinszorg eerder klein waardoor het
moeilijk wordt om in te spelen op kortstondige vragen van cliënten, om ziekteverloven van
verzorgenden op te vangen,… Ook het kwaliteitshandboek, de organisatie van
wervingsexamen, vormingen zijn taken die relatief zwaarder wegen op een kleine dienst dan op
een grotere regionale dienst.
Begin 2009 start SOCiAL een werkgroep op met de begeleidende personeelsleden van de
bestaande diensten gezinszorg. Deze werkgroep zal advies verlenen aan de Raad van Beheer
omtrent de praktische uitwerking van de oprichting van deze dienst.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 42
11.5.3
Onderzoek van nieuwe initiatieven
Naast de bevraging van de strategische prioriteiten houdt SOCiAL natuurlijk ook zelf de ogen
open voor nieuwe ontwikkelingen op het terrein. Zo zal de inwerkingtreding van het OCMWdecreet en het woonzorgdecreet een aantal nieuwe verplichtingen opleggen aan de OCMW’s.
SOCiAl zal, waar mogelijk, deze verplichtingen zo veel mogelijk koepelen, zodat de inspanning
voor elk individueel bestuur beperkt kan worden.
Dan denken we bijvoorbeeld aan:
•
De oprichting van een ombudsdienst
•
De uitbouw van de interne controlesystemen
•
…
11.6
SAMENSTELLING VAN DE OFFICIËLE ORGANEN (OP 31/12/008)
11.6.1
Algemene Vergadering
NAAM VOORNAAM BESTUUR Verbeeck Lisette OCMW Begijnendijk Gielens Chris OCMW Herent Lambrechts Willy OCMW Hoegaarden Van Meldert Danielle OCMW Kampenhout Thienpont Marc OCMW Kortenberg Cornelis Marc OCMW Landen Van Aerschot Gie OCMW Rotselaar TABEL 15: SOCIAL – ALGEMENE VERGADERING
11.6.2
Raad van Beheer
NAAM VOORNAAM BESTUUR Verbeeck Lisette OCMW Begijnendijk Pattyn Marleen OCMW Herent Lambrechts Willy OCMW Hoegaarden OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 43
Van Meldert Danielle OCMW Kampenhout Thienpont Marc OCMW Kortenberg Cornelis Marc OCMW Landen Van Aerschot Gie OCMW Rotselaar TABEL 16: SOCIAL – RAAD VAN BEHEER
11.6.3
Secretarisoverleg
NAAM VOORNAAM BESTUUR Baeten Peggy OCMW Begijnendijk Billen Dirk OCMW Herent Lebegge Marc OCMW Hoegaarden Maessen Jan OCMW Kampenhout Maes Roeland OCMW Kortenberg Deswert Jurgen OCMW Landen Caubergs Stijn OCMW Rotselaar TABEL 17: SOCIAL - SECRETARISOVERLEG
11.7
PERSONEEL
De periode 2007-2008 was voor SOCiAL een bewogen jaar op gebied van personeelsbezetting.
In deze periode werden er drie nieuwe functies ingevuld binnen SOCiAL, 1,8 voltijdse juristen
en een voltijdse coördinator. Tijdens de zomermaanden beviel Lien Smets van een prachtige
dochter en genoot ze van een welverdiende moederschapsrust. In oktober namen we
noodgedwongen afscheid van één van onze ervaren juristen, Jef Feyaerts. Rita Reekmans nam
de vervangingen van Lien en Jef even op zich tot op 1 december onze nieuwe jurist, Wim
Aertssens kon starten.
11.7.1
Personeelsbezetting
NAAM VOORNAAM FUNCTIE IN‐UIT DIENST Smets Lien Jurist 1/10/2007‐heden (vanaf 8/10/2008 4/5de) OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 44
Feyaerts Jef Jurist 1/11/2007‐31/10/2008 Van Garsse Sander Coördinator 2/06/2008‐heden Reekmans Rita Jurist 14/07/2008‐07/10/2008 Reekmans Rita Jurist 31/10/2008‐28/11/2008 Aertssens Wim Jurist 1/12/2008‐heden TABEL 18: SOCIAL – PERSONEELSBEZETTING
FOTO 3: HET PERSONEEL VAN SOCIAL
11.8
PRAKTISCHE INFORMATIE
Secretariaat
SOCiAL
Grote Bollostraat 7/0
3120 TREMELO
Tel/fax: 016 489 289
[email protected]
Openingsuren
Van maandag tot vrijdag van 9 tot 17u, telkens op afspraak.
Maatschappelijke zetel:
OCMW Kortenberg, De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 45
DERDE DEEL : OCMW DIENSTEN
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 46
12
SOCIALE DIENST
12.1
STAND VAN ZAKEN
De sociale dienst blijft groeien, zowel in aantal medewerkers als qua aanbod van diensten.
Het aantal maatschappelijk werkers bedraagt momenteel 8.
Vandaag ziet het aanbod er uit als volgt:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
12.2
12.2.1
Financiële hulp
Leefloon
Voorschotten op onderhoudsgeld (t/m 30-09-2005)
Tussenkomst plaatsing rustoord
Voorschotten op sociale uitkeringen
Financiële hulp op maat
Schuldbemiddeling
Budgetbegeleiding
Budgetbeheer
Groepswerking “schulden”
Schuldbemiddeling bij “kredietschulden” en collectieve schuldenregeling
Dienst voor juridische informatie en advies (zie hoofdstuk 15)
Arbeidsmarktbemiddeling en sociale tewerkstelling
Lokale adviescommissie voor elektriciteit, gas en water
Kansarmoedebestrijding in het onderwijs
Huisvestingsdienst (zie hoofdstuk 14)
Lokale woonwinkel
Sociaal verhuurkantoor (zie hoofdstuk 14)
Noodwoningen
Psycho-sociale hulp
Informatie en administratieve hulp
Seniorenflats (zie hoofdstuk 21)
Hulp aan politiek vluchtelingen (zie hoofdstuk 16)
KENGETALLEN
Leefloon
Vanaf 1 oktober 2002 werd het “bestaansminimum” opgevolgd door het “leefloon”.
Het “leefloon” hanteert onder meer andere categorieën dan het bestaansminimum.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 47
12.2.1.1
Evolutie leefloon 2004-2008
FIGUUR 10: LEEFLOON 2004-2008
12.2.1.2
Leefloners aantal en leeftijd
Hoewel omzichtig moet omgesprongen met deze cijfers – de “populatie” is immers te klein om
statistisch geldige conclusies te trekken – lijkt de grafiek toch te suggereren dat het aantal
leefloondossiers langzaam maar zeker stijgt.
De gemiddelde leeftijd van de leefloners op 1 juli was 40,8 jaar (2007: 42,5 jaar). Het aandeel
van jongeren (-25 jaar) bedroeg 11 % (2007: 12,5 %).
12.2.2
Voorschotten op lonen en sociale uitkeringen
In 2008 werden 20 maal voorschotten op sociale uitkeringen en lonen toegekend, voor een
totaal van 6.960 euro:
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 48
FIGUUR 11 : VOORSCHOTTEN OP SOCIALE UITKERINGEN 2003-2008
12.2.3
Voorschotten op onderhoudsgeld
Deze taak werd met ingang van 1 oktober 2005 overgeheveld naar een federale
overheidsdienst, nl. DAVO (Dienst voor Alimentatie VOrderingen).
12.2.4
Tussenkomst “socio-culturele participatie”
12.2.4.1
Toelichting
Bij KB van 8 april 2003 maakte de federale overheid middelen vrij voor de OCMW’s om
initiatieven te bekostigen om de “sociale en culturele participatie” van kansarmen te verhogen.
De Raad keurde in juli 2003 een reglement goed omtrent de wijze waarop deze toelagen
zouden aangewend worden (o.m. door tussenkomsten in lidgelden van sociale, culturele, ...
verenigingen en in kosten voor deelname aan sociale, culturele, sportieve, ...) activiteiten.
Dit initiatief werd jaar na jaar verlengd, in 2008 vatte dus de inmiddels al zesde campagne aan.
12.2.4.2
Kengetallen
Hieronder de besteding van de enveloppe van de “vijfde campagne”, dus met betrekking tot de
periode 2007-2008:
Omschrijving van de activiteit
Totale
kostprijs van
de activiteit
Kostprijs
voor het
ocmw
100,00
80,00
1
80,00
7,50
7,50
1
7,50
VAKANTIEKAMP
UITSTAP, SPORTNAMIDDAG IN KADER VAN NL TAALLES
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
Aantal
ocmwcliënten
BEDRAG
SUBSIDIE
bladzijde 49
WALIBI
24,50
22,40
1
22,40
WALIBI
28,00
22,40
1
22,40
WALIBI
24,50
19,60
1
19,60
WALIBI
28,00
19,60
1
19,60
140,00
100,00
1
100,00
ZWEMMEN
3,50
2,80
1
2,80
ZWEMMEN
5,50
4,40
1
4,40
90,00
90,00
1
90,00
JUDO + MUZIEK
124,00
100,00
1
100,00
BALLET
112,00
100,00
1
100,00
FIETS
169,00
100,00
1
100,00
45,00
36,00
1
36,00
200,00
100,00
1
100,00
76,00
60,80
1
60,80
132,00
100,00
1
100,00
TURNEN
60,00
60,00
1
60,00
LIDGELD CHIRO
30,00
30,00
1
30,00
TEKENACADEMIE
34,00
34,00
1
34,00
OPENLUCHTKLASSEN
75,00
36,00
1
36,00
8,50
6,80
1
6,80
150,00
100,00
1
100,00
LIDGELD LANDELIJKE GILDE
22,00
22,00
1
22,00
FITNESS
86,60
69,28
1
69,28
100,00
80,00
1
80,00
90,26
72,21
1
72,21
FITNESS
365,00
100,00
1
100,00
BOKSEN
170,00
100,00
1
100,00
FITNESS
25,00
20,00
1
20,00
ZEEKLASSEN
125,00
100,00
1
100,00
STUDIEREIS ROCHEFORT
131,00
100,00
1
100,00
JUDO
123,00
100,00
1
100,00
75,00
60,00
1
60,00
FITNESS
350,00
350,00
1
93,20
SINTERKLAASFEESTJE
250,00
250,00
20
250,00
LIDGELD SPELER
JUDO
OPLEIDING CVO DIEST
COMPUTER
GEZINSVAKANTIE
BOSKLASSEN
FILM
FITNESS
RUGBY
FRANSE LES/BLOEMSCHIKKEN
KLEDING FITNESS
TABEL 19: BESTEDING SUBSIDIES SOCIO CULTURELE PARTICIPATIE (2007-2008)
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 50
12.2.5
Verwarmingstoelage
12.2.5.1
Toelichting
In het najaar van 2004 kenden we een spectaculaire stijging van de kostprijs van stookolie.
De federale overheid riep een systeem van tussenkomsten voor minder begoeden in het leven
en schakelde de OCMW’s in bij het uitbetalen van deze tussenkomsten (KB van 9 januari
2005).
12.2.5.2
Kengetallen
Voor de periode september 2006 t/m april 2007 werd aan 124 gerechtigden een toelage
toegekend van, in totaal, 19.950 euro.
In 2005-2006 waren dit nog 203 gerechtigden / 31.661 euro, in 2004-2005 38 gerechtigden /
3.567 euro.
In 2008 werd de regeling gevoelig uitgebreid. De eindafrekening voor de tussenkomsten
(uitsluitend) toegekend in kalenderjaar 2008 zag er uit als volgt:
•
Aantal dossiers: 320
•
Beheerskosten: 3.200,00 € (het OCMW krijgt 10 euro per afgewerkt dossier)
•
Ontvangen voorschotten: 36.505,00 €
•
Saldo eindafrekening 2007-2008 : 0,00 €
•
Saldo eindafrekening 2008 : 9.040,69 €.
Bijgevolg werden voor dat jaar voor 42.345 euro toelagen toegekend.
12.2.6
Overige financiële steun
12.2.6.1
steun
systeem levensminimum
Overzicht in tabelvorm – per aantal begunstigden
begunstigden
begunstigden
begunstigden
begunstigden
Begunstigden
2004
2005
2006
2007
2008
35
32
22
19
12
7
6
2
3
2
91
44
56
31
27
energiekosten
8
18
13
12
13
farma kosten
9
12
10
12
10
33
29
18
20
6
medische facturen
7
6
10
10
5
tussenkomst begrafenis
5
2
2
5
1
hospitaalfacturen
9
8
6
13
1
schooltoelage
0
26
18
13
11
factuur rustoord
andere financiële steun
huurkosten
TABEL 20 : OVERIGE FINANCIËLE STEUN PER AANTAL BEGUNSTIDEN
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 51
12.2.6.2
steun
Overzicht in tabelvorm – naar uitgekeerd bedrag
bedrag 2004
bedrag 2005
bedrag 2006
bedrag 2007
Bedrag 2008
systeem levensminimum
17641,21
28389,46
16530,00
11971,00
16.481,00
factuur rustoord
29196,71
25487,59
18918,00
18559,00
19.957,00
andere financiële steun
29315,77
17409,91
29929,00
21425,00
18.854,00
energiekosten
3934,41
11292,8
4036,00
5262,00
11.516,00
farma kosten
3242,44
4273,82
5420,00
4213,00
4991,00
huurkosten
12838,17
11924,34
8778,00
8487,00
2.487,00
medische facturen
1825,07
1820,39
4248,00
3809,00
2.847,00
tussenkomst begrafenis
5370,6
1782,59
2308,00
5967,00
1.099,00
hospitaalfacturen
5704,95
9032,28
2956,00
6173,00
1.440,00
0
2791,31
2106,00
1344,00
1.331,00
schooltoelage
TABEL 21 : OVERIGE FINANCIËLE STEUN PER BEDRAG
12.2.6.3
Grafisch overzicht – per aantal begunstigden
FIGUUR 12 : STEUN PER TYPE VOLGENS AANTAL BEGUNSTIGDEN
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 52
12.2.6.4
Grafisch overzicht – naar uitgekeerd bedrag
FIGUUR 13: STEUN PER TYPE VOLGENS UITGEKEERD BEDRAG
12.2.7
Arbeidsmarktbemiddeling en sociale tewerkstelling
Het OCMW stelt zelf regelmatig niet-uitkeringsgerechtigde werklozen tewerk, hetzij in de eigen
diensten, hetzij in een initiatief voor sociale economie (bijvoorbeeld Kringloopwinkel).
Deze tewerkstelling duurt in beginsel net zolang tot betrokkenen opnieuw in aanmerking komen
voor sociale uitkeringen (het zgn. “art. 60 § 7” van de OCMW-wet).
In de periode 1997 - 2008 werd aldus gerealiseerd (uitgedrukt in voltijdsequivalenten op
jaarbasis) :
FIGUUR 14 : TEWERKSTELLINGEN “ARTIKEL 60” 1997 – 2008
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 53
Nu onze activiteiten op vlak van sociaal verhuurkantoor cf. punt 14.3 op termijn zullen
overgenomen worden door een nieuwe VZW werd overeengekomen dat de aldus vrijgekomen
arbeidstijd binnen de sociale dienst van het OCMW bij voorrang wordt aangewend voor het
opzetten van extra initiatieven betreffende arbeidsmarktbemiddeling. Bedoeling is dat er
bijkomende expertise wordt opgebouwd en bijkomende inspanningen worden geleverd om
geschikte tewerkstelling te vinden voor ons clienteel. In 2009 zullen naargelang de
mogelijkheden enkele “test” trajecten worden opgezet.
12.2.8
Lokale adviescommissie voor gas, water en elektriciteit
12.2.8.1
Toelichting
De markt voor elektriciteit werd vrijgemaakt in 2004.
Klanten die het moeilijk hebben om tijdig hun elektriciteitsrekeningen te betalen kunnen
“afgestoten” worden door hun leverancier. Daarom heeft de overheid de
distributienetbeheerders aangeduid om aan deze klanten toch elektriciteit te leveren.
De distributienetbeheerder kan overgaan tot het plaatsen van een zgn. “budgetmeter”. Hiermee
kan de klant vooraf een krediet aankopen om elektriciteit af te nemen.
Ons OCMW plaatste in 2004 een zgn. “oplaadterminal” waar de klant zijn kredietkaart kan
komen opladen.
Zolang de klant zijn kaart niet oplaadt, bouwt hij een negatief saldo op. De meter levert dan
elektriciteit met een begrenzing van 6 ampère. Wanneer de klant de kaart opnieuw oplaadt,
schakelt de meter automatisch terug naar het volle vermogen op voorwaarde dat het betaalde
bedrag hoger is dan het negatieve saldo. Het negatieve saldo wordt dus eerst weggewerkt.
Als de klant niet meer komt opladen, groeit de schuld aan. Het dossier wordt dan naar de lokale
adviescommissie (LAC) gestuurd voor verdere behandeling.
In een beperkt aantal gevallen (bijvoorbeeld bij fraude of klaarblijkelijke onwil van de klant) kan
de commissie beslissen om de klant alsnog volledig af te sluiten.
In 2008 werden 30 opladingen gerealiseerd.
FOTO 4: DE BUDGETMETER
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 54
12.2.8.2
Kengetallen
aantal
zittingen
2005
aantal
zittingen
2006
aantal
zittingen
2007
aantal
zittingen
2008
aantal
dossiers
2005
aantal
dossiers
2006
aantal
dossiers
2007
aantal
dossiers
2008
elektriciteit en
gas
4
5
5
4
20
39
33
42
water
1
1
1
0
37
14
7
0
TABEL 22 : DOSSIERS EN ZITTINGEN LAC
12.2.9
Psycho-sociale hulp
Deze hulpverlening wordt niet geregistreerd. Er zijn dan ook geen kengetallen beschikbaar.
12.2.10
Informatie en administratieve hulp
Deze hulpverlening wordt niet geregistreerd. Er zijn dan ook geen kengetallen beschikbaar.
12.2.11
Betwistingen inzake maatschappelijke dienstverlening
Onze beslissingen inzake toekenning van individuele steun worden niet vaak betwist.
In 2008 werd maar één beslissing in hoger beroep aangevochten.
12.2.12
Diversen
12.2.12.1
Project “kansarmoedebestrijding in het onderwijs”
Het OCMW lanceerde begin 2005 een project om de basisscholen uit de gemeente te
sensibiliseren voor de problematiek van de kansarmoede in het onderwijs.
Er werd een werkgroep opgericht waarin overlegd wordt hoe de scholen sociale uitsluiting van
leerlingen maximaal kunnen tegengaan.
Eén en ander resulteerde in een intentieverklaring waarin enkele concrete engagementen
werden vastgelegd. Zo namen de scholen zich onder meer voor om de kosten verbonden aan
“facultatieve” activiteiten (schooluitstappen e.d.) in de hand te houden. Ook werd een
gedragscode vastgelegd inzake het tijdig melden van te verwachte kosten, verstrekken van
afbetalingsfaciliteiten bij financiële moeilijkheden, ... .
Het OCMW van zijn kant engageerde zich om de scholen te begeleiden in het verder
ontwikkelen van een beleid inzake het terugdringen van kansarmoede in het onderwijs.
Maatschappelijk werkster Leen De Meyer werd vanuit het OCMW aangesteld als
contactpersoon voor de scholen.
12.2.12.2
Sinterklaasfeestje
Sinds 2007 organiseert het OCMW geen “eigen” sinterklaasfeestje meer maar sluiten wij ons bij
het sinterklaasfeest dat de school ism. de verenigingen in Werchter organiseert.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 55
13
HULP BIJ OVERMATIGE SCHULDENLAST
13.1
STAND VAN ZAKEN
Ons OCMW bekwam per ministerieel besluit van 30 november 2000 een erkenning als
schuldbemiddelaar. Deze erkenning werd in 2004 verlengd t/m november 2009.
De dienst wordt verzorgd door een juriste, gedetacheerd uit een SOCiAL (zie hoofdstuk 11) en
een maatschappelijk werkster.
13.2
BEGRIPPENKADER
Inzake schuldbemiddeling biedt het OCMW vier vormen van bijstand:
13.2.1
Budgetbegeleiding
De maatschappelijk werker begeleidt bij het beheer van de inkomsten maar de cliënt behoudt
zelf de beslissingsbevoegdheid. Hij krijgt hulp bij de besteding van zijn budget. Voor bepaalde
schulden (huishuur, gas- en elektriciteit, ziekenhuis, fiscus...) kan worden bemiddeld bij de
schuldeisers. Voor “kredietschulden” daarentegen wordt er doorverwezen naar de erkende
dienst schuldbemiddeling (zie punt 13.2.3 hieronder).
13.2.2
Budgetbeheer
Soms is het aangewezen dat de cliënt het beheer van zijn budget een tijdlang overlaat aan de
maatschappelijk werker.
In dat geval zullen de inkomsten op een budgetbeheersrekening worden gestort en voert de
maatschappelijk werker de betalingen (huishuur, energie, schuldaflossingen...) uit.
Voor dagelijkse uitgaven (voeding, ontspanning...) krijgt men een leefgeld van de
maatschappelijk werker.
Ook in dit stelsel bestaat dezelfde mogelijkheid tot bemiddeling als beschreven onder punt
13.2.1.
13.2.3
Schuldbemiddeling voor “kredietschulden”
Indien ook één of meerdere “kredietschulden” deel uit maken van de totale schulden dan mag
enkel nog een erkende schuldbemiddelaar optreden.
Met kredietschulden worden ondermeer bedoeld: negatief banksaldo van méér dan 50.000
frank op zichtrekening, achterstallige afbetalingen op persoonlijke lening, achterstallige
betalingen voor aankopen op afbetaling... .
Ons OCMW is erkend om als schuldbemiddelaar op te treden 8. De aan de dienst verbonden
maatschappelijk werker genoot hiervoor een bijkomende opleiding. Aan de dienst is tevens een
jurist verbonden.
8
Erkenningsnummer (art. 9 decreet 26-07-1996): 14AB/74/20120
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 56
De dienst bemiddelt niet alleen met schuldeisers doch kan eveneens kwijtschelding van
intresten bepleiten en zal daarnaast ook nagaan of de schulden wel gegrond zijn (soms zijn
schulden immers al verjaard of worden ze onterecht aangerekend).
13.2.4
Collectieve schuldenregeling
Wie werkelijk verstrikt raakt in een schuldenspiraal kan wellicht baat vinden bij de “collectieve
schuldenregeling”.
In dat stelsel zal een zgn. “schuldbemiddelaar” de schulden globaliseren en een haalbare
afbetalingsregeling opstellen.
Deze afbetalingsregeling moet goedgekeurd worden door de beslagrechter.
Bepaalde schulden kunnen kwijtgescholden of verminderd worden, zowel inzake intresten als
inzake hoofdsommen.
De sociale dienst biedt zo nodig bijstand bij het opstellen van het verzoekschrift dat nodig is om
de collectieve schuldenregeling aan te vragen bij de rechtbank.
Het aangaan van een collectieve schuldenregeling vergt een zware inspanning. De door de
beslagrechter aangestelde schuldbemiddelaar zal niet enkel de inkomsten maar het gehele
bezit aanwenden om de schulden af te lossen. Tijdens de looptijd van de regeling moet men
rondkomen met een vooraf goedgekeurd maandelijks leefgeld.
Daar staat tegenover dat men na afloop van de gehele schuldenberg verlost is en dus als het
ware met een propere lei van start kan gaan.
13.3
KENGETALLEN
Ons centrum heeft in 2008 73 dossiers budget- en schuldhulpverlening behandeld.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 57
13.3.1
Budget - en schuldhulpverlening: belangrijkste vaststellingen 2008
13.3.1.1
Aantal dossiers schuldhulpverlening
FIGUREN 15 EN 16: EVOLUTIE DOSSIERS SCHULDHULPVERLENING
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 58
13.3.1.2
Collectieve schuldenregeling
OCMW ROTSELAAR behandelde in 2008 25 dossiers waarin de betrokkenen werden
toegelaten tot de collectieve schuldenregeling. In 23 van deze dossiers treedt het OCMW zelf
op als schuldbemiddelaar.
13.3.1.2.1.1
Nieuwe dossiers
Er werd in 2008 één nieuwe collectieve schuldenregeling opgestart waarbij OCMW Rotselaar
werd aangesteld als schuldbemiddelaar. De beschikking van toelaatbaarheid werd uitgesproken
op 21/03/2008.
13.3.1.2.1.2
Herroeping
In één collectieve schuldenregeling bevestigde het Hof van Beroep bij arrest dd. 30/06/2008 de
herroeping uitgesproken door de Beslagrechter. Deze CSR kwam dan ook ten einde.
In een tweede collectieve schuldenregeling werd - op vraag van het OCMW – de herroeping
door de Arbeidsrechtbank uitgesproken bij beschikking dd. 17/12/2008. Betrokkene tekende
evenwel beroep aan tegen deze beslissing. In 2009 zal dit dossier behandeld worden voor het
Hof van Beroep.
13.3.1.2.1.3
Einde procedure
In 2008 werd in twee collectieve schuldenregelingen een discussie tussen het OCMW en een
schuldeiser beslecht.
In één procedure werd de zaak door de Beslagrechter bij beschikking dd. 24/04/2008 in het
voordeel van het OCMW beslecht. De schuldeiser tekende geen beroep aan. Op 4/12/2008
werd het eindverslag aan de Arbeidsrechtbank overgemaakt (vonnis einde CSR 30/01/2009).
In de andere procedure werd de discussie door het Hof van Beroep bij arrest dd. 27/10/2008 in
het voordeel van de schuldeiser beslecht. Het eindverslag werd in 2009 aan de
Arbeidsrechtbank overgemaakt.
13.3.1.2.1.4
Herziening
In één collectieve schuldenregeling werd de herzieningsprocedure opgestart en werd aan de
schuldeisers een nieuw voorstel tot minnelijke aanzuiveringsregeling gedaan, m.n. een
vervroegde terugbetaling. Alle schuldeisers gingen akkoord met het aangepaste voorstel. Het
dossier is thans ter homologatie aan de Arbeidsrechtbank voorgelegd.
13.3.1.2.1.5
Homologatie minnelijke aanzuiveringsregeling
In twee collectieve schuldenregelingen werd in 2008 een voorstel tot minnelijke
aanzuiveringsregeling uitgewerkt en ter homologatie aan de Arbeidsrechtbank voorgelegd. De
beschikkingen van de Arbeidsrechtbank worden in 2009 verwacht.
13.3.2
Budget – en schuldhulpverlening: verwachtingen 2009
De vraag naar beide vormen van schuldbemiddeling blijft op het OCMW van Rotselaar zeer
actueel.
In 2009 werden reeds nieuwe dossiers budgetbeheer en collectieve schuldenregeling opgestart
en/of voorbereid.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 59
13.4
13.4.1
HULPVERLENING BIJ ENERGIESCHULDEN
Energiescans
Rotselaar sloot een overeenkomst af met IVERLEK betreffende het uitvoeren van
“energiescans” bij huishoudelijke eindafnemers. Bedoeling is om energievreters op te sporen en
waar mogelijk te remediëren. De gebruikers worden daarbij tevens gesensibiliseerd om
rationeel om te springen met energie (gebruik van spaarlampen, …). Er dienen 120 scans
uitgevoerd te worden in de gemeente.
Concreet werd het volgende afgesproken.
•
De energiescans zullen uitgevoerd worden door een personeelslid van de sociale dienst,
cel huisvesting van het OCMW van ROTSELAAR, die daarvoor een specifieke opleiding
zal volgen bij EANDIS.
•
De doelgroep zijn de huishoudelijke energiegebruikers behorende tot de laagste
inkomensklasse en/ of gebruikers met financiële problemen.
•
Worden bij voorrang benaderd:
o Gebruikers, wiens dossier het afgelopen jaar werd behandeld in de Lokale
adviescommissie voor gas, water en elektriciteit: +- 50 tal
o Gebruikers die beroep doen op diensten budgetbeheer, collectieve
schuldenregeling en financiële steun van het OCMW ( leefloners, equivalent
leefloners…): +- 70 tal
o Gebruikers van de thuisdiensten, zoals poetsdienst, klusjesdienst en / of warme
maaltijden, die de voorkeurregeling bij de mutualiteit genieten en meestal in
oudere, minder goed geïsoleerde woningen wonen.
o Andere occasionele en geïnteresseerde gebruikers
Op datum van 31 december 2008 waren reeds 29 energiescans uitgevoerd.
13.4.2
Klimaatwijken
Het OCMW sloot zich aan bij de actie “klimaatwijken” van de Bond Beter Leefmilieu. Cliënten
van de sociale dienst vormden een “klimaatwijk”, d.i. een groep van personen die met het
gemeentebestuur een weddenschap aangaan, weddenschap die er in bestaat dat zij hun
energieverbruik willen laten dalen met minimum 8 % t.o.v. het vorige jaar. Het verbruik wordt
gemonitord door een “energiemeester” die de meterstanden invoert in een webtoepassing. De
energiemeester geeft ook tips voor energiebesparing.
Ook binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd een “klimaatwijk” gevormd.
De actie startte op 1 november 2008 om te lopen tot 30 april 2009.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 60
14
HUISVESTINGSDIENST
14.1
STAND VAN ZAKEN
Ingevolge de toenemende vraag naar hulp inzake huisvesting werd gaandeweg een apart
“specialisme” ontwikkeld binnen de sociale dienst.
Onze “woonwinkel” verstrekt advies omtrent huurwetgeving, premies en tussenkomsten, ... en
baat een aantal transitwoningen uit.
Daarnaast wordt op bescheiden schaal een lokaal “Sociaal Verhuurkantoor” (SVK) uitgebaat.
Het OCMW werkt hiervoor samen met de OCMW’s van TREMELO en BEGIJNENDIJK. Dit
samenwerkingsverband wordt betoelaagd door de provincie.
14.2
14.2.1
KENGETALLEN
Transitwoningen
Het OCMW beschikt thans nog over 2 transitwoningen, nl. Langestraat 84 en Provinciebaan 12.
De woning in de Hanewijk werd opgezegd.
De transitwoningen worden ingezet voor de tijdelijke opvang van personen met een acuut
huisvestingsprobleem (dakloos na een woningbrand, bijvoorbeeld) evenals voor de opvang van
asielzoekers. De accommodatie is doorgaans grotendeels bezet.
14.2.2
Sociaal verhuurkantoor
Het OCMW huurt nog steeds woningen op de private markt om deze verder onder te verhuren
aan cliënten (systeem “sociaal verhuur kantoor”).
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 61
14.2.2.1
Evolutie aantal woningen in huur
FIGUUR 17 : SVK : EVOLUTIE GEHUURDE WONINGEN 2001-2008
14.3
DE VZW SVK-SOCIAL
Het inhuren en verder doorverhuren van woningen is een complex gebeuren dat veel expertise
vergt: juridische expertise (woninghuurwet, gerechtelijke procedures bij wanbetaling, …),
technische expertise (gebouwen en installaties), expertise op vlak van verzekeringen, … m.a.w.
expertise die kleinere individuele OCMW’s niet of niet op betaalbare wijze kunnen verwerven.
Ook de begeleiding van de huurders is bijzonder arbeidsintensief.
Eén en ander leidde er toe dat enkele OCMW’s uit de regio (Boortmeerbeek, Begijnendijk,
Haacht, Keerbergen en Rotselaar) beslisten om hun krachten op dit vlak te bundelen. Na
intensieve onderhandelingen, begeleid door de VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen werd
een akkoord bereikt omtrent de oprichting van een nieuw, intergemeentelijk orgaan onder de
vorm van een VZW, nl. de VZW “SVK-SOCiAL.
De VZW zal de SVK-activiteiten van de aparte OCMW’s overnemen en daarvoor eigen,
gespecialiseerd personeel in dienst nemen. Meerwaarde is ook en vooral dat de nieuwe VZW in
aanmerking komt voor gewestelijke subsidiering. Wegens hun te geringe schaalgrootte is dit
voor de individuele OCMW’s niet haalbaar.
De formele oprichting van de VZW is voorzien voor 2009.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 62
14.4
WOONINFOPUNT
De gemeente sloot een overeenkomst met IGO Leuven aangaande de oprichting van een
Wooninfopunt in de gemeente.
Op deze dienst kunnen inwoners terecht voor alle mogelijke informatie (eventueel via
doorverwijzing) betreffende “wonen” (o.a. diverse premies voor bouwen en verbouwen).
Nu het niet zinvol is om dezelfde dienstverlening tegelijk ook op het OCMW aan te bieden zal
(de sociale dienst van) het OCMW cliënten op dit vlak dan ook naar het Wooninfopunt
doorverwijzen. Op deze wijze komt bovendien enige extra tijd vrij op de sociale dienst, tijd die
bijkomend aan onze “kerntaken” kan worden gewijd.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 63
15
DIENST VOOR JURIDISCHE INFORMATIE EN ADVIES
15.1
STAND VAN ZAKEN
De dienst voor juridische informatie en advies werd in 1999 opgericht in samenwerking met de
OCMW’s van BOORTMEERBEEK, HERENT, KAMPENHOUT en KORTENBERG.
OCMW Boortmeerbeek had twee voltijds juristen in dienst die volgens vaste verdeelsleutels
werden gedetacheerd naar de deelnemende OCMW’s. De kosten werden omgeslagen conform
zelfde verdeelsleutels.
In het licht van de oprichting van SOCiAL (zie hoofdstuk 11) werd dit samenwerkingsverband
begin 2007 opgedoekt. In afwachting van de aanwerving van juristen door SOCiAL werd een
tijdelijke overeenkomst met OCMW Kampenhout afgesloten waarbij beide besturen de kosten
voor één gezamenlijke jurist deelden. Om een vacuum in de dienstverlening te voorkomen werd
vervolgens nog een korte tijd de bijstand van een zelfstandige jurist “ingekocht”. Op 1 oktober
2007 trad juriste Lien Smets dan in dienst bij SOCiAL. Twee dagen per week is zij beschikbaar
voor ons centrum, nl. op woensdag en donderdag – zoals voorheen.
De dienst verstrekt eerstelijns advies in juridische zaken en is tevens verantwoordelijk voor de
erkende dienst schuldbemiddeling.
De juriste houdt vrije zitdag op donderdagvóórmiddag.
15.2
KENGETALLEN
Voor de kengetallen van de juridische dienst verwijzen we naar het jaarverslag van SOCiAL (zie
hoofdstuk 11).
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 64
16
HULP AAN KANDIDAAT POLITIEK VLUCHTELINGEN
16.1
STAND VAN ZAKEN
Sedert de inwerkingtreding van het “Spreidingsplan” (1996) worden ontvankelijk verklaarde
asielzoekers “administratief” toegewezen aan een welbepaalde gemeente.
Zij kunnen enkel nog steun bekomen van het OCMW van de gemeente waaraan zij toegewezen
zijn.
Deze steun wordt terugbetaald door de Staat doch beperkt tot het equivalent voor het leefloon +
medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten en een (bescheiden) installatiepremie, de
gewaarborgde kinderbijslag en kraamgeld..
Overige kosten
gesubsidieerd.
(omkadering,
huurwaarborgen,
aanvullende
steun,
...)
worden
niet
De asielzoeker is niet verplicht om zich te vestigen in de gemeente waaraan hij / zij is
toegewezen. Om niettemin een werkelijke spreiding van de vluchtelingen over het grondgebied
te realiseren dient het OCMW de aan haar toegewezen asielzoekers minstens een woonst aan
te bieden, zoniet wordt de terugbetaling van de uitgekeerde steun door de Staat gehalveerd tot
50 %.
In de praktijk verkiezen de meeste aan ons toegewezen vluchtelingen om zich te vestigen in
een grote(re) stad, in de nabijheid van land- en lotgenoten.
16.2
LOKAAL OPVANG INITIATIEF
In het voorjaar van 2003 werd gestart met een “lokaal opvang initiatief” (L.O.I.).
Het betreft opvang - in aanvulling op de federale opvangcentra - van kandidaat politiek
vluchtelingen. In het L.O.I. wordt enkel materiële steun verleend.
Er werd gestart met twee opvangplaatsen. In 2008 werden twee nieuwe plaatsen toegekend
zodat de erkende en betoelaagde capaciteit van ons LOI momenteel vier plaatsen bedraagt.
16.3
16.3.1
KENGETALLEN
Financiële steun
Op 1 juli 2008 waren er nog 17 openstaande dossiers. Overzicht per categorie equivalent
leefloon:
o
o
o
1 x cat. A (samenwonende persoon)
8 x cat. B (alleenstaande persoon)
8 x cat. E (personen met gezinslast)
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 65
16.3.2
Evolutie aantal steundossiers “vluchtelingen” 2002 - 2008
FIGUUR 18: VLUCHTELINGEN: EVOLUTIE DOSSIERS 2002-2008
De dalende trend inzake asielzoekers met een actief steundossier die zich in 2005 inzette blijkt
aan te houden.
Dit is ongetwijfeld minstens ten dele het gevolg van het “ontmoedigingsbeleid” t.a.v. kandidaat
asielzoekers dat de federale overheid al enkele jaren voert. Ook de “verruiming” van het
spreidingsplan – dat maakt dat er meer OCMW’s (opnieuw) aan deelnemen – doet het aantal
actieve dossiers per OCMW dalen.
Daarnaast wordt streng gecontroleerd op eigen inkomsten, door onze dossiers te vergelijken
met gegevens inzake tewerkstelling van de RSZ (op papier en/of via de “kruispuntbank van de
sociale zekerheid”). Personen met eigen inkomsten worden krijgen uiteraard geen uitkering
meer van het OCMW – ook dit gegeven doet het aantal “actieve steundossiers” dalen.
16.3.3
Huisvesting vluchtelingen
Op datum van 1 juli 2007 woonden van de 17 gesteunde gezinnen vier in onze gemeente. De
overigen wonen in Leuven, Antwerpen en het Brusselse. Merk nochtans op dat een aantal
vluchtelingen uit onze gemeente een verblijfsvergunning bekwamen (statuut erkend politiek
vluchteling of regularisatie). Deze dossiers zitten niet meer in de cijfers “vluchtelingen” maar
blijven doorgaans, meestal als dossier leefloon, toch ten laste van ons centrum.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 66
16.4
16.4.1
•
•
16.4.2
FINANCIËLE GEGEVENS
Uitgekeerde bedragen (belangrijkste categorieën):
financiële steun: 142.047,57 euro
kinderbijslagen: 28.715,24 euro 9
Staatstoelage
Tussenkomsten EQ leefloon, medische-farmaceutische en hospitalisatiekosten worden zoals
gezegd terugbetaald door de Staat.
De bevoegde administratie stelt zich echter restrictief op m.b.t. het aanvaarden van ingediende
kosten.
In het verleden werd bovendien met grote vertraging terugbetaald, een gegeven dat het OCMW
met belangrijke thesauriemoeilijkheden opzadelde.
Hierin is echter duidelijk verbetering gekomen. De bevoegde federale overheidsdienst is een
flink stuk performanter geworden. Het feit dat de aangifte en de verwerking van de dossiers en
de bijhorende betoelaging thans elektronisch verloopt (via de “Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid”) is hieraan zeker niet vreemd.
Toch moet beklemtoond dat de tussenkomst van de Staat de werkelijke kosten absoluut niet
dekt. Zo worden bijvoorbeeld kosten voor het inzetten van personeel helemaal niet betoelaagd.
Men mag dus stellen dat de federale overheid dit deel van zijn taak minstens voor een stukje
“debudgetteert” naar het lokale bestuur.
9
(inc. de zgn. “schoolpremie”)
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 67
17
KINDEROPVANG
17.1
STAND VAN ZAKEN
Het kinderdagverblijf werd opgericht in 1979, toen nog in de gebouwen van het oude
chocoladefabriekje in de Langestraat in Wezemaal.
In 1984 werd een nieuwbouw in gebruik genomen in de Winkelveldbaan.
Deze werd in 1993 uitgebreid met een nieuwe vleugel voor de peuters.
Het aantal erkende plaatsen - aanvankelijk 23 - groeide tot 53 in 2006.
De dienst wordt geleid door een sociaal verpleegster bijgestaan door een gegradueerd
verpleegster en heeft thans 11,3 FTE kinderverzorgsters en 1,5 FTE huishoudsters in dienst.
17.2
17.2.1
REALISATIES IN 2008
Renovatie van het gebouw
Er werd verder gewerkt aan het renovatiedossier. Het OCMW bekwam een subsidiebelofte van
VIPA t.b.v. 605.000 euro.
17.2.2
Bijzondere activiteiten
Voorleesweek rond het thema “circus” en een optreden van beroepsmuzikanten (waaronder
een “ex hummeltje” !). Ouders werden uitgenodigd om samen met hun kinderen te genieten van
een klassiek concert. Bedoeling van het opzet was om de kinderen te laten kennismaken met
echte muziekinstrumenten en instrumentale muziek.
FOTO 5 EN FOTO 6: OP STAP MET DE BOLDERKAR
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 68
17.3
17.3.1
KENGETALLEN
In- en uitstroom
32 kinderen verlieten de kribbe, er stroomden 35 nieuwe in (+ 11 t.o.v. 2007).
De kribbe was 236 dagen geopend (+3 dagen). Er werden 11.402 aanwezigheidsdagen
gerealiseerd (11.079 dagen in 2007, dus 323 bijkomende plaatsingsdagen).
17.3.2
Bezettingsgraad (in % per kwartaal)
FIGUUR 19: BEZETTINGSGRAAD 2005-2008
Door de capaciteitsverhoging konden er meer kinderen aangenomen worden. We hebben 34
kinderen aangeworven van het geboortejaar 2008 (de meesten ooit) en waarvan de overgrote
meerderheid, 4/5 of voltijds aanwezig zijn. De laatste kinderen geboren in 2008 zullen in april
2009 instromen.
De bezetting zit op hetzelfde niveau als in 2006 als we de cijfers van 2006 omzetten naar een
capaciteit van 53 kinderen.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 69
FOTO 7: WERKEN IN DE TUIN EN FOTO 8: GEZELLIG BIJBABBELEN
17.4
FINANCIËLE GEGEVENS
De kribbe realiseerde een exploitatietekort 10 van € 146.291.
De verdeling van de inkomsten volgens oorsprong ziet er uit als volgt:
FIGUUR 20: KRIBBE: INKOMSTEN VOLGENS BRON (2008)
Om de exploitatie van de kribbe rond te krijgen moet het OCMW dus 20 % opleggen.
17.5
VOORUITBLIK
Het opwaarderen van de infrastructuur blijft topprioriteit voor 2009 en volgende jaren.
10
Totaal “kosten” minus totaal “opbrengsten” AC 82 – kribbe. Hierbij werd geen rekening gehouden met de zgn. “overheadkosten”.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 70
18
DIENSTENCENTRUM
18.1
ALGEMENE INFORMATIE
18.1.1
Historiek
In zitting van 22 mei 2002 besliste de Raad om een erkenningsaanvraag te doen om “de Oude
Pastorie” te Werchter uit te bouwen tot een “Lokaal Dienstencentrum”.
Het dossier werd op 12 augustus naar de bevoegde administratie gezonden.
De erkenning werd afgeleverd bij besluit van 19 maart 2003.
In dat jaar werd hoofdzakelijk voorbereidend werk verricht zoals opzoekingen omtrent
wetgeving, vrijwilligerswerking, mogelijkheden omtrent activiteiten, bezoeken aan andere
LDC’s, plegen van overleg met de verenigingen, … .
Tegen eind juni 2003 werd een stappenplan opgemaakt voor een zo spoedig mogelijke
opstarting van het LDC 11. Wegens ziekte- en andere verloven, bevallingsverlof, ... binnen de
sociale dienst lagen de werkzaamheden echter diverse malen stil.
In november werden er een aantal voorbereidingen getroffen zoals de opmaak van een folder,
een ontwerp van vrijwilligersovereenkomst,.. .
De organisatie van activiteiten kwam echt op gang vanaf januari 2005.
Vanaf werkjaar 2007 wordt de werking van het LDC gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
In onderhavig verslag wordt het stramien gevolgd zoals vooropgezet door de Vlaamse
Gemeenschap.
18.1.2
Situering binnen de diensten van het OCMW
We verwijzen hiervoor naar Figuur 2: overzicht van de diensten (bladzijde 20 van dit verslag).
18.1.3
Missie
18.1.3.1
Algemeen
Het lokaal dienstencentrum de Oude Pastorie is een initiatief van het OCMW Rotselaar. De
algemene missie van het OCMW vertrekt vanuit artikel 1 en artikel 2 van de organieke wet van
8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.
Deze luiden als volgt:
Art. 1 “Elke persoon heeft recht op maatschappelijk dienstverlening, welke tot
doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan
de menselijke waardigheid.”
Art. 2 “Een OCMW is een openbare instelling met
Iedere gemeente van het Rijk wordt bediend door een OCMW.”
11
rechtspersoonlijkheid.
LDC = Lokaal Diensten Centrum
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 71
Het OCMW Rotselaar is een lokale overheid dat de eigen dienstverlening zoveel mogelijk
aanpast aan de noden van de bevolking. Op deze manier streven wij ernaar om de inwoners
van Rotselaar een zo menswaardig mogelijk leven te laten leiden.
Bovenstaande missie zit vervat in de wortels van de missie het dienstencentrum De Oude
Pastorie.
18.1.3.2
De Oude Pastorie
Dienstencentrum De Oude Pastorie is een gezellige ontmoetingsplaats voor alle inwoners van
Rotselaar. Mensen kunnen er terecht om anderen te ontmoeten, om te ontspannen, om bij te
leren en om informatie, of indien nodig, hulp te verkrijgen.
Het dienstencentrum is één van de schakels in de thuiszorg. Wij bieden immers zelf hulp of
werken samen met bestaande diensten om onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te
laten wonen en leven.
18.1.4
Doelgroep
Het dienstencentrum wenst een zo ruim mogelijke groep te bereiken. Iedere inwoner is er
welkom. De informatieve en vormende activiteiten richten zich dan ook tot een brede
leeftijdsgroep. Het recreatieve aanbod richt zich voornamelijk naar senioren.
Gezien het bloeiende verenigingsleven van Groot Rotselaar proberen we zo nauw mogelijk
samen te werken met de verschillende verenigingen en tegelijkertijd ook de mensen aan te
spreken die niet aangesloten zijn bij een vereniging.
We trekken ook heel wat gebruikers uit naburige gemeenten aan. Zij kunnen eveneens
deelnemen aan onze activiteiten, maar inwoners uit de eigen gemeente krijgen voorrang.
18.1.5
Inplanting van het gebouw
Het dienstencentrum is gevestigd in het centrum van Werchter op Werchterplein 21, recht
tegenover de burelen van het OCMW en onder de seniorenflats van het OCMW.
Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en bevindt zicht op 100 meter afstand van
de bushalte (lijn Leuven – Tremelo).
18.2
18.2.1
PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS
Personeel
Ons lokaal dienstencentrum is bemand door één centrumleidster met diploma maatschappelijk
werker. Een halftijds administratief medewerker biedt administratieve ondersteuning. De
werking van de thuisdiensten wordt mede gestuurd door een maatschappelijk werkster.
18.2.2
Vrijwilligers
Het lokaal dienstencentrum kende in 2008 31 vrijwilligers, waarvan de 10 leden van de
centrumraad in vervat zitten.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 72
Onze vrijwilligers zetten zich belangeloos en vrijwillig in voor ons dienstencentrum en zijn
gebruikers. Om hen te bedanken voor hun inzet organiseren wij jaarlijks een bedankfeest voor
hen dat plaats vindt tijdens de week van de vrijwilliger. Op 5 maart 2008 namen er 18 personen
deel aan het feest.
18.3
ACTIVITEITEN IN 2008
18.3.1
Activiteiten van algemeen informatieve aard
18.3.1.1
Informatieactiviteiten in eigen lokaal
We organiseerden 11 activiteiten van algemeen informatieve aard georganiseerd in 2008, allen
vonden plaats in eigen lokalen:
Datum
Omschrijving activiteit
Toelichting
21 januari 2008
Hoe onze kinderen gezond opvoeden?
16
28 januari 2008
Jong en ziek. Het leven gaat verder.
6
18 februari 2008
Plantaardige insecticiden in sier- en moestuin.
10
25 februari 2008
Alternatief ontbijt.
7
3 maart 2008
Smoothies en mixdranken.
7
10 maart 2008
Zoet zonder suiker.
13
Wegwijs in het vrijwilligerswerk.
19
3 november 2008
Meer energie door een goede nachtrust
5
3 november 2008
De keuken van Meesters en Meiden.
Klassenverschillen aan tafel (1900-1960)
13
11 december 2008
Voeding en voedingssupplementen.
10
15 december 2008
Naar een beter gehoor.
6
9 juni 2008
Totaal aantal activiteiten
11
Totaal aantal deelnemers
112
Gemiddeld aantal gekende deelnemers
10,18
TABEL 23: INFORMATIEVE ACTIVITEITEN
Deze activiteiten hebben als doel zinvolle informatie te verstrekken en voor elke activiteit wordt
een deskundige spreker gerekruteerd.
18.3.1.2
Andere informatiewijzen
Aan de ingang van het dienstencentrum vindt men de openingsuren van het dienstencentrum
én bekendmaking van de verschillende activiteiten. In de wachtruimte treft men infofolders en
affiches aan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Er tevens een bord voorzien waarop
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 73
het dienstencentrum specifieke mededelingen, bijvoorbeeld relevante persartikels, bekend
maakt.
Daarnaast maken we gebruik van De Dorpskrant (inmiddels “Info Rotselaar”). Dit is een lokale
krant die tweemaandelijks verschijnt. Hierin publiceren we regelmatig een artikel over een
actueel onderwerp, zoals bijvoorbeeld een activiteit.
Activiteiten worden niet alleen aangekondigd aan de hand van een artikel in de Dorpskrant.
Sinds januari 2005 hebben we een eigen krantje dat per kwartaal bij elke inwoner van de
gemeente wordt gebust. Op verzoek wordt het eveneens per e-mail aan de geïnteresseerden
bezorgd.
In dit krantje wordt een overzicht gegeven van onze activiteiten per kwartaal en worden nieuwe
activiteiten uitgebreider besproken. In 2008 verscheen dit krantje 4 keer.
FOTO 9: UITSTAP NAAR “LIVING TOMORROW”
18.3.2
Activiteiten van algemeen vormende aard
In totaal werden 314 activiteiten van algemeen vormende aard georganiseerd nl.:
Vorm
Omschrijving
Aantal
activiteiten
Totaal aantal deelnemers
Vorm 1: Hobbynamiddag
Bloemschikken
15
140
Créa
23
134
Patchwork
20
113
Teken- en aquarelcursus
33
402
Vorm 2: Koken
Kooklessen
5
9 + 21 + 20 + 25 + 21
Vorm 3: Taallessen
Engelse les 1ste jaar
17
132
Engelse les 2de jaar
30
208
jaar
28
159
Engelse les 4de jaar
11
65
de
Engelse les 3
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 74
Franse les
11
115
Nederlandse les
40
52
Naailes groep 1
33
379
Naailes groep 2
33
420
Vorm 5: Kleur- en stijladvies
Kleur- en stijladvies met een beperkt
budget
3
0
Vorm 6: Literatuur
Boekbedeling aan huis
12
1086
314
3501
Vorm 4: Naailes
TOTAAL
TABEL 24: ACTIVITEITEN VAN ALGEMEEN VORMENDE AARD
FOTO 10 EN 11: ZOMERDINER IN JUNI, MOSSELSOUPER IN NOVEMBER
18.3.3
Activiteiten van recreatieve aard
Er werden in totaal 193 activiteiten van recreatieve aard georganiseerd.
Aantal
activiteiten
Aantal deelnemers
Hasselt + Living tomorrow
2
16
Vorm 2: Relaxatie
Yoga
29
188
Vorm 3: Sport
Gezondheidswandelingen
150
524
Vorm 4: Opendeurdag
Leuke kennismaking met LDC
1
Onbekend
Vorm 5: Gezellig
samenzijn
Aanbieden van een gezellig samenzijn
met een tas koffie en een koekje (extra
openingsuren!)
11
+ 86
193
+ 814
Vorm
Omschrijving
Vorm 1: Uitstappen
TOTAAL
TABEL 25: ACTIVITEITEN VAN RECREATIEVE AARD
18.3.4
Hulp bij activiteiten van het dagelijks leven
18.3.4.1
18.3.4.1.1
OCMW ROTSELAAR
Pedicure
In eigen lokalen
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 75
Sinds april 2005 bieden wij voetverzorging aan in onze eigen lokalen. Iedere inwoner van
Rotselaar kan er terecht bij een medisch pedicure.
In 2008 deden 4 personen beroep op deze dienstverlening (22 in 2007, 35 in 2006).
18.3.4.1.2
Voetbons
Betreft een systeem waarbij minderbegoede senioren en personen met een handicap per jaar
tot 8 tussenkomsten van 5,00 euro kunnen bekomen voor voetverzorging bij aangesloten
pedicures.
In 2008 werden 63 personen x 8 bons = 504 bons uitgereikt.
18.3.4.2
Manicure
In ons dienstencentrum kunnen vanaf 1 oktober 2005 inwoners terecht voor een manicure. We
merkten immers dat heel wat ouderen moeilijkheden hebben met het knippen van hun
vingernagels en we wilden hieraan een mogelijke oplossing bieden.
Deze dienstverlening kende 0 patiënten in 2008 (2 in 2007, 5 in 2006).
18.3.4.3
Maaltijdbedeling aan huis
We verwijzen hiervoor naar punt 19.1 van dit jaarverslag.
18.3.4.4
Klusjesdienst
We verwijzen hiervoor naar punt 19.3 van dit jaarverslag.
18.3.4.5
Poetsdienst
We verwijzen hiervoor naar punt 19.2 van dit jaarverslag.
18.3.4.6
18.3.4.6.1
Strijkatelier 12
Algemeen
Dit initiatief is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Landelijk dienstencoöperatief
CVBA en OCMW Rotselaar en zetelt in het plattelandsproject BUITENkans (een project met als
doel enerzijds het creëren van werk op maat in eigen streek en anderzijds het ondersteunen
van de combinatie arbeid/gezin) . De samenwerking ging van start op 1 februari 2008.
Het strijkatelier is gelegen in de Groenstraat 1 te Rotselaar. Tijdens de maand februari werden
de nodige opknapwerken gedaan, officiële opening volgde op 7 maart.
Vanaf maandag 10 maart was het atelier toegankelijk voor het grote publiek en dit elke dag in
de voormiddag tussen 7u30 en 12u30. Sinds juni 2008 is er op maandag een avondopening
van 15u tot 18u.
Het strijkatelier werd in het begin rechtgehouden door 2 vaste strijksters uit Rotselaar. Samen
stonden zij gemiddeld 33u per week te strijken. In de opstartfase kende het atelier een
voorzichtige groei, nl. van van 84 cheques per maand in maart naar 211 cheques per maand in
december, met een piek van 250 in in november. Dit is méér dan een verdubbeling van het
12
Met dank aan Ann Steurs, dienstencoöperatief, voor de rapportage
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 76
aantal strijkuren. Een blijvende groei betekent ook meer medewerkers, daarom is er een vaste
medewerker bijgekomen uit Wezemaal en nog twee losse medewerkers uit Rotselaar. Het is
een geolied team dat garant staat voor kwaliteit en dat nauw samenwerkt met de strijkpunten in
de buurt.
Thans (begin 2009) zijn er een 60 tal vaste klanten waarvan de helft woonachtig zijn in
Rotselaar, 5 in Werchter, 3 in Wezemaal en 3 in Wilsele. De andere klanten zijn woonachtig in
andere regio’s (Tremelo, Haacht,…) Het betreft allicht pendelaars die langs atelier Rotselaar
passeren op weg van en naar het werk.
18.3.4.6.2
Kengetallen: strijkuren en cheques
FIGUUR 21: AANTAL STRIJKUREN 2008
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 77
FIGUUR 22: AANTAL GEÏNDE CHEQUES 2008
18.3.4.7
Noodoproepsysteem
We verwijzen hiervoor naar punt 19.5 van dit jaarverslag.
18.3.4.8
Minder Mobielen Centrale
We verwijzen hiervoor naar punt 19.6 van dit jaarverslag.
18.3.5
Activiteiten voor specifieke doelgroepen
Het dienstencentrum biedt verschillende activiteiten aan voor specifieke doelgroepen. Hierna
volgt een overzicht van deze activiteiten die in 2008 plaatsvonden:
Aantal
activiteiten
Aantal
deelnemers
Zomerdiner
Maaltijd in eigen lokalen voor
gebruikers warme maaltijden en
bewoners seniorenwoningen door
raadsleden
1
22
Mosseldiner
Maaltijd in eigen lokalen voor
gebruikers warme maaltijden en
bewoners seniorenwoningen door
raadsleden
1
36
2
58
Omschrijving
Toelichting
TOTAAL
TABEL 26: ACTIVITEITEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 78
18.3.6
Ontmoetingsruimte
De “kleine zaal” van het LDC werd gereserveerd als permanente “ontmoetingsruimte”. Er werd
in 2006 een toogje aangekocht om de ruimte een wat gezelliger aanblik te geven.
Bedoeling is om deze ontmoetingsruimte zoveel als mogelijk “open” te houden met vrijwilligers.
Er wordt gezocht naar zinvolle activiteiten die vrijwilligers kunnen motiveren om zich kandidaat
te stellen. Zo werden er o.m. twee publieke internetterminals geplaatst.
18.3.7
Centrumraad
De centrumraad van De Oude Pastorie bestond in 2008 uit 10 leden en vergaderde 5 maal. De
bijeenkomsten vinden plaats op vaste momenten, namelijk elke derde donderdag van februari,
april, juni en september. In 2008 organiseerden we een extra bijeenkomst naar aanleiding van
onze jaarlijkse opendeurdag in november.
Overzicht leden centrumraad:
Leden centrumraad
1.
Alexandre Eliane
Deelnemer LDC
2.
Didden Martha
Secretaris
Werchter
3.
Leysen Frieda
Deelnemer LDC
4.
Monteyne-Plooij Betty
Deelnemer LDC
5.
Smaege Suzy
Deelnemer LDC
6.
Stevens Sylvia
Deelnemer LDC
7.
Swinnen Jeanne
Deelnemer LDC
8.
Thysen Celestin
Medevoorzitter
Rotselaar
9.
Vandezande Eddy
Lid ziekenzorg
10.
Verhoelst-Stroobants Nicole
Deelnemer LDC
gepensioneerden
ziekenzorg
TABEL 27: LEDEN CENTRUMRAAD
18.3.8
Open deur dag
Ook in 2008 organiseerden we een “open deur dag”, meer bepaald op 14 december. Naast de
klassieke voorstelling van de diensten en activiteiten werden er ook “doe-momenten” voorzien
voor (groot)ouders en hun (klein) kinderen.
Gebruikers, maar ook buurtbewoners en andere belangstellenden kwamen massaal een kijkje
nemen, hetgeen o.i. wel bewijst dat het dienstencentrum stilaan zijn plaatsje verovert in het
sociale landschap in de buurt en de gemeente.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 79
FOTO’S 12, 13, 14 EN 15: ENKELE SFEERBEELDEN VAN DE OPEN DEUR DAG
18.4
18.4.1
SAMENWERKINGSVERBANDEN
CVO-SVV Brabant
Ook in 2008 werkten we samen met CVO-SVV Brabant. De reden hiervoor is dat wij in de loop
van 2005 vaststelden dat wij onze lokalen niet optimaal konden benutten door het frequente
gebruik ervan door CVO-SVV Brabant. We vroegen hen om een andere locatie te zoeken
tegen september 2006. De directie van CVO-SVV Brabant begon met een zoektocht naar
nieuwe lokalen voor hun naailessen te Werchter, maar vonden deze niet. Beide partijen waren
er zich van bewust dat het voor de deelnemers van deze lessen beter was om de lessen te
blijven organiseren in de deelgemeente Werchter. Het leek het dus aangewezen om samen te
werken. Na akkoord van het team eerstelijn en Thuiszorg van de afdeling preventie, eerstelijn
en thuiszorg van het Agentschap Zorg en Gezondheid (bevoegdheid van het Vlaamse
ministerie voor welzijn, gezondheid en gezin) werd de samenwerking officieel gemaakt.
18.4.2
KVLV Werchter
September 2007 kwam er een nieuwe samenwerking tot stand, namelijk met KVLV Werchter.
Deze plaatselijke vereniging organiseert al verschillende jaren kooklessen in een plaatselijk
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 80
lokaal. Dit lokaal voldeed niet langer aan de noden van KVLV waardoor zij op zoek gingen naar
een alternatief. Zij vonden dit alternatief in de keuken, met aansluitend lokaal, van het
dienstencentrum. Daar wij het belang van deze plaatselijke initiatieven onderkennen maar onze
lokalen zoveel mogelijk wensen te gebruiken voor eigen initiatieven ontstond er een
samenwerkingsakkoord. Deze samenwerking vond ook plaats in 2008.
18.4.3
samenwerking tussen Landelijk dienstencoöperatief CVBA
Zie punt 18.3.4.6 van dit verslag.
18.5
18.5.1
OVERLEGMOMENTEN ZORGDOSSIERS
Centrum van diensten (CVD)
Centrum van Diensten Tremelo is een werkgroep, samengesteld uit verschillende hulpverleners
van verscheidene thuiszorgorganisaties. In 2006 bestond deze groep uit: één hulpverlener van
Familiehulp, Landelijke Thuiszorg, Wit-Gele Kruis en DMW-CM en het OCMW van Rotselaar.
Twee maal per jaar participeert de psychiatrische thuiszorg.
Deze werkgroep heeft een overleg over complexe cliëntsituaties en vindt om de twee maanden
plaats. De vergadertijd van elke bijeenkomst bedraagt telkens twee uren. Naast het bespreken
van complexe thuiszorgdossiers, op basis van de zorgplannen, is ook het uitwisselen van
informatie over voorzieningen en diensten een vast agendapunt.
Er vonden 5 overlegmomenten plaats in 2008.
18.6
SIT-HAACHT
Bij een thuiszorgsituatie zijn vaak verschillende hulpverleners betrokken: mantelzorger(s),
huisarts, thuisverpleging, gezinshulp, … .
Het is nuttig om deze hulpverleners samen te brengen om de hulpverlening te coördineren en
op mekaar af te stemmen. Hiervoor worden er SIT- teams georganiseerd.
Sit- Haacht (deelsit van de koepel GOAL) omvat de gemeenten Haacht, Keerbergen,
Boortmeerbeek, Rotselaar en Tremelo. In 2008 waren er 2 SIT- teams voor 2 cliënten wonende
in de gemeente Rotselaar.
Voor meer informatie verwijzen we naar het jaarverslag van Sit- Haacht.
18.7
18.7.1
EVALUATIE KWALITEITSPLANNING 2007
Evalueren eigen werking
Deze procedure werd in de loop van 2007 – 2008 geëvalueerd. Er werd extra aandacht besteed
aan het uitwerken van een tevredenheidmeting. Het uitgewerkte instrument zal in de eerste
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 81
helft van 2009 gehanteerd worden om onze werking bij een ruimere groep gebruikers te
evalueren. De huidige manier van bevraging van na activiteiten blijft behouden.
18.8
18.8.1
KWALITEITSPLANNING 2008
Procedure: behandelen van vragen in het algemeen en klachten in het bijzonder
Ons kwaliteitshandboek stelt: “Het dienstencentrum De Oude Pastorie wil op elke vraag een
gepast antwoord geven binnen een aanvaardbare termijn.” Deze procedure achten wij
essentieel verbonden met de dagdagelijkse werking van een lokaal dienstencentrum. Een
reden temeer om deze procedure kritisch te bekijken en na te gaan hoe we deze kunnen
optimaliseren.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 82
19
THUISDIENSTEN
19.1
MAALTIJDBEDELING
19.1.1
Stand van zaken
Onze maaltijddienst heeft nog steeds twee wagens in de vaart.
De wagens zijn uitgerust met een warmhoudoven met een maximumcapaciteit van 48
maaltijden elk.
De maaltijden worden betrokken van het Psycho Geriatrisch Centrum in Tremelo.
Voor het weekeinde kunnen diepvriesmaaltijden geleverd worden, op te warmen in een oventje
dat in bruikleen wordt gegeven. Van deze mogelijkheid wordt weinig gebruik gemaakt. In 2008
bedroeg het aantal diepvriesmaaltijden 700 stuks, d.i. ongeveer 4,3 % van het totaal aantal
afgezette maaltijden.
19.1.2
Kengetallen
FIGUUR 23: BEDEELDE MAALTIJDEN 1999-2008
Na jaren van constante daling begon het aantal bedeelde maaltijden in 2006 weer te groeien.
Deze groei lijkt thans te stagneren.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 83
19.2
19.2.1
POETSDIENST
Stand van zaken
De poetsdienst werd opgericht einde jaren ’70 met behulp van de toenmalige
tewerkstellingsprogramma’s (BTK, DAC - thans omgezet naar gesubsidieerde contractuelen).
De dienst telt momenteel een twintigtal medewerkers.
FOTO 16: DE POETSDIENST (MEI 2009)
19.2.2
Kengetallen
FIGUUR 24: UREN POETSDIENST 1999-2008
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 84
FIGUUR 25: GEHOLPEN GEZINNEN 2002-2008
FIGUUR 26: GEHOLPEN UREN PER GEZIN PER JAAR 2002-2008
19.3
19.3.1
KLUSJESDIENST
Stand van zaken
De klusjesdienst werd begin jaren ’90 opgericht.
Ze biedt hulp bij kleinere, minder gespecialiseerde klussen en karweien.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 85
19.3.2
Kengetallen
FIGUUR 27: UREN KLUSJESDIENST VOOR CLIËNTEN 2002-2008
Het aantal gepresteerde uren voor cliënten is eerder gering.
Reden is dat de dienst - bij gebrek aan een “eigen” technische dienst - vooral logistieke
diensten levert aan het OCMW zelf (reparaties en algemeen onderhoud patrimonium,
ronddragen dagordes en andere stukken, ophalen van aankopen, verdeling van fruit in de
scholen, ...).
Niettemin proberen we – vooral in het zomerseizoen – (tuinonderhoud !) onze klusjesploeg
zoveel als mogelijk in te zetten voor klussen bij inwoners thuis. In 2008 kregen in totaal toch 46
gezinnen één of andere vorm van bijstand van onze klusjesdienst.
19.4
19.4.1
STRIJKATELIER
Stand van zaken
In december 2007 sloot het OCMW een overeenkomst met het Landelijk Dienstencoöperatief
m.b.t. de oprichting van een strijkatelier in Rotselaar. Het coöperatief zal het strijkatelier
(opening: 2008) organiseren, het OCMW stelt een locatie ter beschikking.
19.4.2
Kengetallen
Zie punt 18.3.4.6.2.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 86
19.5
19.5.1
NOODOPROEPSYSTEMEN
Stand van zaken
Een “noodoproepsysteem” bestaat uit een zender en een ontvanger die aangesloten is op het
telefoonnet. Wanneer een senior geïmmobiliseerd raakt ten gevolge van, bijvoorbeeld, een val
kan hij / zij via het zendertje de hulpdiensten contacteren.
Sedert 2002 worden deze toestellen in regie geplaatst door de firma TELESERV.
Teleserv beschikt over eigen permanent bemande alarmcentrales.
FOTO 17: NOODOPROEPSYSTEEM
19.5.2
Kengetallen
FIGUUR 28: CLIËNTEN NOODOPROEPSYSTEMEN 1999-2008
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 87
19.6
19.6.1
MINDER MOBIELEN CENTRALE
Stand van zaken
De MMC werd opgericht in 1996. Aangesloten klanten kunnen beroep doen op vrijwilligers die
hen met de wagen op afspraak vervoeren. De ritten worden geregeld door tussenkomst van het
OCMW.
De dienst kon in 2008 beroep doen op 7 vrijwilligers.
19.6.2
Kengetallen
FIGUUR 29 : MMC 2000-2008 – AANTAL GEBRUIKERS
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 88
FIGUUR 30: MMC 2000-2008 - AANTAL RITTEN
FIGUUR 31: MMC 2000-2008 - AANTAL KILOMETERS
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 89
19.7
19.7.1
BOEKBEDELING AAN HUIS
Toelichting
Deze dienst bezorgt gratis boeken (ook grootletterboeken en “gesproken” boeken) bij minder
mobielen aan huis.
19.7.2
Kengetallen
FIGUUR 32: BOEKENDIENST AAN HUIS ONTLEENDE STUKS
FIGUUR 33: BOEKENDIENST AAN HUIS AANTAL GEBRUIKERS
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 90
19.8
DIENST VOOR SPOEDHULP
Biedt kortstondige hulp, bijvoorbeeld in afwachting van het starten van reguliere thuishulp.
De dienst kwam geen enkele maal tussen in 2008.
19.9
COÖRDINATIE IN DE THUISZORG
Coördinatie van thuiszorg middels het beleggen van vergaderingen (zorgteams) met de diverse
hulpverleners.
Er werden in 2008 4 zorgteam ingelegd voor 1 gezin.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 91
20
TOELAGEN
20.1
MANTELZORGTOELAGE: EVOLUTIE BEGUNSTIGDEN 2002 – 2007
FIGUUR 34: BEGUNSTIGDEN MZT 2002-2008
In totaal werd in 2008 een bedrag van 47.944 euro uitgekeerd aan mantelzorgtoelagen (2007:
47.894 euro, 2006: 42.790 euro, 2005: 34.872 euro).
20.2
TOELAGE OUDERS GEHANDICAPTE KINDEREN
Deze toelage wordt sedert 1998 door het OCMW uitgekeerd (voorheen door het
gemeentebestuur). Het bedrag varieert van 74,37 tot 148,74 euro per jaar, dit in de mate dat het
kind wel / niet hoofdzakelijk thuis wordt opgevangen.
In 2008 waren er 27 dossiers.
20.3
TEGEMOETKOMING VOOR VOETVERZORGING
Betreft een systeem waarbij minderbegoede senioren en gehandicapten per jaar tot 8
tussenkomsten van 5,00 euro kunnen bekomen voor voetverzorging bij aangesloten pedicures.
In 2008 werden 527 bons uitgereikt.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 92
21
SENIORENFLATS
21.1
STAND VAN ZAKEN
Het OCMW beschikt over 8 seniorenwoningen te WEZEMAAL, Vleugtweg (“Hof Leopold
Dockx”) en 5 seniorenflats te WERCHTER (“Oude Pastorie”).
De eerste werden door het OCMW zelf gebouwd (2001). De seniorenflats te Werchter heeft het
OCMW in erfpacht van de gemeente.
21.2
KENGETALLEN
Alle woningen en flats zijn bewoond. De laatste flat werd toegewezen in juni 2002.
21.3
FINANCIËLE GEGEVENS
Kosten activiteitencentrum 90 bedroegen 68.706 euro, opbrengsten 79.956 euro.
De kosten bestaan hoofdzakelijk uit intresten op leningen. De opbrengsten zijn afkomstig van
de cliëntbijdragen. Daarnaast werd in 2008 voor 37.243 euro aan kapitaal afgelost.
FOTO 18: DE GERENOVEERDE “OUDE PASTORIE” TE WERCHTER
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 93
FOTO 19: HOF LEOPOLD DOCKX TE WEZEMAAL
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 94
VIERDE DEEL: MEERJARENPLANNING
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 95
22
MEERJARENPLANNING
22.1
PLAN 2003-2005
Cf. jaarverslag 2005 werd het meerjarenplan 2003-2005, zoals goedgekeurd in het najaar van
2002, quasi volledig gerealiseerd.
22.2
22.2.1
NIEUW MEERJARENPLAN EN PLAN LOKAAL SOCIAAL BELEID
Toelichting
Het decreet van 3 maart 2004 betreffende het Lokaal Sociaal Beleid legt aan gemeente en
OCMW de verplichting op om gezamenlijk een Plan Lokaal Sociaal Beleid op te stellen.
Dit plan werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 13 februari 2008 en
door de Gemeenteraad op 18 februari 2008.
22.2.2
Meerjarenplan
Het meerjarenplan 2008-2014 wordt hieronder tabelsgewijs weergegeven:
Strategische doelstelling
01
optimaliseren
toegankelijkheid
dienstverlening
van
van
de
de
Operationele doelstellingen
Stand van zaken
01.01 oprichting van een Sociaal Huis
Deelname
aan
project
Digitaal Sociaal Huis
01.02
verbetering
van
communicatiedoorstroming
de
interne
01.03
verbetering
communicatie
de
externe
01.04 de fysieke
overheidsgebouwen
02 versterking zelfredzaamheid van
lagekansengroepen
03 verfijning van het aanbod inzake
dienstverlening aan senioren
van
toegankelijkheid
van
Screening
OCMWgebouwen (najaar 2008)
02.01 dienst voor arbeidsmarktbemiddeling
02.02 groepswerking
In uitvoering
02.03 kansarmoedebestrijding in het onderwijs
Operationeel
03.01 dienst “seniorenzaken” in het OCMW
03.02 gids “Senioren-Info”
04 bijkomende ondersteuning van
de gezinnen
04.01 oprichting van een strijkatelier
Operationeel
04.02 oprichting van een gezinsraad
05 betere toegang tot betaalbare
huisvesting
OCMW ROTSELAAR
05.01 project actief grondbeleid
JAARVERSLAG 2008
In uitvoering
bladzijde 96
05.02 oprichting sociaal verhuurkantoor
In uitvoering
05.03 kleinschalig initiatief inzake sociale
huisvesting
Uitvoering energiescans +
project klimaatwijken
05.04 bevordering rationeel energiegebruik
06 maatregelen inzake welzijn en
gezondheid in het algemeen
06.01 verdere uitbouw dienstencentrum
06.02 gezondheidsvoorlichting en –opvoeding
07 bestuurskracht versterken
08 kinderopvang
07.01 uitbreiding samenwerking gemeente /
ocmw
Oprichting LOSZ
07.02 intergemeentelijk samenwerken inzake
sociaal beleid
Oprichting LOSZ
08.01
kwaliteit
als
kinderopvanginititatief
basis
van
elk
08.02 opvangaanbod verruimen door andere
domeinen uit te breiden
08.03 relevante info over kinderopvang op
eenvoudige manier beschikbaar maken
08.04 regelmatig overleg tussen organisatoren
en gebruikers van kinderopvang
08.05
grondige
“Hummeltjes”
vernieuwing
kribbe
VIPA
ontvangen
Subsidiebelofte
In de komende jaarverslagen zal over de uitvoering van dit plan verder worden gerapporteerd.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 97
VIJFDE DEEL: FINANCIËN
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 98
23
FINANCIËN
23.1
INLEIDING
In vorige edities van het jaarverslag werd het “financieel verslag” integraal opgenomen.
Wij ondervonden echter dat dit erg “technisch” onderdeel de leesbaarheid van het jaarverslag
nadelig beïnvloedde. Daarom beperken wij ons in dit verslag tot enkele kerngegevens.
Belangstellenden kunnen op eenvoudig verzoek een exemplaar van het volledige financieel
verslag bekomen. Idem voor de “jaarrekening 2008”.
23.2
23.2.1
KOSTEN EN OPBRENSTEN
Algemeen
Tot en met 2001 werd door het OCMW een budgettaire boekhouding gevoerd en werd er
gerapporteerd in termen van geldstromen en geldvoorraden. Vanaf 2002 staat het “volledige en
getrouwe beeld” van de werking centraal. Zo zullen niet meer alleen de effectieve uitgaven en
ontvangsten worden gereflecteerd, maar eveneens de verbintenissen die reeds door het
OCMW werden aangegaan en de rechten die ontstonden. Het werkingsjaar wordt gevat in
kosten en opbrengsten.
23.2.2
Kosten 2008
Het kostentotaal 2008 bedroeg € 3.265.782,45. In grote lijnen zijn de kosten als volgt verdeeld:
personeelskosten
kosten sociale bijstand
goederen en diensten
niet-kaskosten
financiële kosten
andere
bedrag
1.857.423,80
698.552,91
550.937,35
99.139,69
34.946,11
24.782,59
3.265.782,45
%
57%
21%
17%
3%
1%
1%
100%
De kosten voor sociale bijstand worden gevormd door het leefloon (€ 268.515,45), het
equivalent leefloon voor asielzoekers (€ 196.008,86) en de klassieke steunverlening aan
cliënten (€ 234.028,60).
23.2.3
Opbrengsten 2008
De opbrengsten 2008 bedroegen € 2.024.972,34 en zijn als volgt samengesteld:
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 99
werkingssubsidies
subsidies sociale bijstand
prestaties
verhuring en verpachting
tewerkstellingssubsidies
recuperatie sociale bijstand
uitzonderlijke opbrengsten
financiële opbrengsten
bedrag
669.220,80
433.640,09
418.073,11
198.604,20
175.606,37
76.572,90
31.110,21
22.144,66
2.024.972,34
%
33%
21%
21%
10%
9%
4%
2%
1%
100%
De belangrijkste werkingssubsidies zijn de toelage voor kinderopvang, betaald door Kind en
Gezin (€ 374.728,51) en de dotatie van het gemeentefonds (€ 162.809,12).
23.2.4
Exploitatieverlies 2008
Het exploitatieverlies 2008 bedroeg € - 1.240.810,11.
23.2.5
Gemeentelijke toelage 2008
Artikel 106 van de OCMW-wet bepaalt dat het tekort van het OCMW wordt gedragen door de
gemeente. De berekening van deze bijdrage verloopt via een vrij complex schema. Grosso
modo is de gemeentelijke dotatie de som van het hogervermelde exploitatieverlies, verminderd
met het bedrag van de afschrijvingen en vervolgens vermeerderd met de aflossingen van de
leningen. Voor 2008 bedroeg de dotatie € 1.316.716,00.
23.3
INVESTERINGEN
In tegenstelling tot de kosten en opbrengsten worden de investeringen niet in één jaar verwerkt
maar de impact wordt over meerdere jaren gespreid. Aangezien een investering per definitie
duurzaam is wordt de kostprijs ervan verdeeld (afgeschreven) over meerdere dienstjaren. In
2008 werden voor een totaal bedrag van € 22.336,96 aan investeringen gerealiseerd. In
verhouding tot het totaal bedrag van de nog niet afgeschreven immateriële en materiële vaste
activa is dit slechts een bescheiden 1%, maar daarin zal met de geplande renovatiewerken aan
de kinderkribbe zeker verandering komen.
23.4
23.4.1
SCHULDPOSITIE
Totale uitstaande schuld
Per 31 december 2008 bedroeg de uitstaande schuld € 785.685,84. Meer dan 80% daarvan
heeft betrekking op de oprichting van de woningen in Hof Leopold Dockx.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 100
23.4.2
Aflossingen 2008
In 2008 werd er een bedrag van € 53.905,32 afgelost en werd een bedrag van € 33.677,99 aan
intresten betaald.
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 101
ADRESSEN EN OPENINGSUREN
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 102
24
ADRESSEN EN OPENINGSUREN
24.1
HOOFDZETEL
23 Werchterplein
3118 Rotselaar
tel 016/60.61.61
fax 016/60.46.80
Secretariaat geopend elke werkdag van 9 tot 12 uur
[email protected]
24.2
KINDERDAGVERBLIJF “HUMMELTJES”
34 Winkelveldbaan
3111 Rotselaar
tel 016/58.15.22
fax 016/58.54.09
Spreekuren verantwoordelijke:
ma, woe, do, vrij 9-12 en 13-16 uur uur en di 10.30-12 en 13-18.30 uur
[email protected]
24.3
ZITDAGEN
24.3.1
Sociale dienst
dag
plaats
uren
maatschappelijk werker
9 - 12
Karen VAN AERSCHOT
9 - 12
Godfried DE GROE
18 - 20
(beurtrol)
Hoofdzetel
maandag
Werchterplein 23
3118 WERCHTER
Tel 016/60.61.61
fax 016/60.46.80
Gemeentehuis
dinsdag
Provinciebaan 20
3110 ROTSELAAR
tel 016/44.14.64
woensdag 13
13
Hoofdzetel
Werchterplein 23
3118 WERCHTER
Vanaf 1 september 2009: avondzitting op maandag
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 103
tel 016/60.61.61
fax 016/60.46.80
Langestraat 84
3111 WEZEMAAL
donderdag
9 - 12
Leen DE MEYER
tel 016/58.07.20
TABEL 28 : ZITDAGEN ALGEMENE SOCIALE DIENST
24.3.2
Dienst voor Juridisch Advies
dag
plaats
uren
jurist
9 - 12
Lien SMETS
Hoofdzetel
Werchterplein 23
3118 WERCHTER
donderdag
tel 016/60.61.61
fax 016/60.46.80
TABEL 29 : ZITDAGEN JURIDISCH ADVIES
24.3.3
Openingsuren oplaadpunt “budgetmeter” elektriciteit
dagen en uren
plaats
maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur
Hoofdzetel (oud gemeentehuis Werchter)
TABEL 30: OPENINGSUREN OPLAADPUNT BUDGETMETER
24.3.4
Opvang Kandidaat Politiek Vluchtelingen
dag
plaats
uren
maatschappelijk werker
9 - 12
Elke SOMERS
Hoofdzetel
dinsdag
Werchterplein 23
3118 WERCHTER
tel 016/60.61.61
fax 016/60.46.80
TABEL 31 : ZITDAGEN VLUCHTELINGEN
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 104
24.4
E-MAIL ADRESSEN
Persoon / Dienst
E-mail adres
Algemeen e-mail adres
[email protected]
Voorzitter
[email protected]
Secretaris
[email protected]
Financieel beheerder
[email protected]
Sociale Dienst
[email protected]
Dienstencentrum
[email protected]
Dienst Juridisch Advies
[email protected]
Budgetbegeleiding- en beheer
[email protected]
Kinderdagverblijf
[email protected]
Financiële Dienst
[email protected]
Personeelszaken
[email protected]
TABEL 32: E-MAIL ADRESSEN
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 105
COLOFON
teksten
Gie Van Aerschot, Stijn Caubergs, Ludo Verdonck,
Christine Claes, Lien Smets, Karen Van Aerschot,
Sander Van Garsse, Griet Vandenbroeck, Phaedra
De Ceulaer en Ann Steurs
met dank aan alle medewerkers voor het verzamelen
en aanleveren van cijfers e.a. materiaal !
eindredactie
Stijn Caubergs
verantwoordelijke uitgever
Gie Van Aerschot, p.a. OCMW, 23 Werchterplein,
3118 ROTSELAAR
OCMW ROTSELAAR
JAARVERSLAG 2008
bladzijde 106

Vergelijkbare documenten