Montessori Nieuws

Commentaren

Transcriptie

Montessori Nieuws
1
Montessori Nieuws
Jaargang 2 No.2
Oktober 2012
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
We zijn alweer een flink aantal weken op weg en het is dus tijd voor de 2e nieuwsbrief. De afgelopen
weken heeft de school zich weer “gezet” en iedereen heeft zijn taken met vol enthousiasme opgepakt.
De eerste schoolweken zijn met name “spannend” voor onze 233 nieuwe leerlingen van klas 1. Er
verandert veel door de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ons
introductieprogramma voor deze leerlingen moet deze overstap zo veel mogelijk geruisloos en soepel
laten verlopen. Hoe een tweetal leerlingen dat ervaren heeft, leest u verderop in deze nieuwsbrief.
Voor goed onderwijs is een planmatige scholing van onderwijsgevenden van belang. Naast de
vakscholing die voor iedere lesgevende collega van belang is zijn vakkennis op peil te houden, is er ook
sprake van planmatige scholing met betrekking tot een aantal vakoverstijgende onderwerpen die de
nodige aandacht vragen en verbetering behoeven. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Vanaf dit schooljaar zal in iedere editie van de nieuwsbrief zich telkens een onderdeel van de school of
een groep collega’s zich wat nader aan u voorstellen. In deze editie beginnen we met onze “bieb”, het
kloppend hart van de school.
Om u ook zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de activiteiten en het programma in het kader
van de “loopbaanorientatie en begeleiding (lob), zullen de decanen in iedere editie verslag doen van
hun programma en activiteiten.
Tot slot kan ik u melden dat onze muziekdocent Hein Brijker 14 september jl. vader is geworden van
zoon Jelte.
Met vriendelijke groet,
Jan Harmsen
Voor reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar: [email protected]
2
Mon tessori Nieuws
Afsluiting periode 1
Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van 9 weken. In de laatste week van een periode vinden de
rapportbesprekingen plaats en is er ruimte voor projecten, activiteiten, reizen, toetsweken bovenbouw
en voorstellingen. In zo’n “9e week” hebben de leerlingen dan de eerste vier uur bovengenoemde
activiteiten of soms incidenteel les. Ook kunnen er ’s middags nog activiteiten zijn. We werken dan wel
met een verkort rooster. Daarna starten de rapportvergaderingen. De eerste 9e week van dit schooljaar
is van 5 tot en met 9 november. Tijdens de rapportvergaderingen gaat het niet alleen over de resultaten
die zijn behaald, ook overleggen de docenten over de klas als groep en over het welbevinden van de
individuele leerling. We vinden het belangrijk na de eerste periode van negen weken met alle ouders en
leerlingen persoonlijk te bespreken hoe de start van het schooljaar voor hun kind is verlopen. Dat is de
reden dat de mentoren het rapport persoonlijk aan leerling en ouders uitreiken. U ontvangt daarvoor
een uitnodiging van de mentor voor 12, 13 of 14 november.
Startweek leerjaren bovenbouw havo/vwo
De eerste week van het nieuwe schooljaar stond in het teken van
verschillende projecten. De studiereizen voor 5-havo en 5-vwo hebben dit
schooljaar voor het eerst plaatsgevonden in de allereerste schoolweek,
van maandag 3 tot en met vrijdag 7 september (Berlijn, Praag, Londen) en
van zondag 2 tot en met vrijdag 7 september (Rome). De foto-impressies
van deze reis zijn te zien op de site onder de kop “leerlingen” en
vervolgens “foto’s”. Inmiddels zijn de reizen geëvalueerd met de
begeleiders en zijn er enkele aanpassingen gemaakt voor het komende
schooljaar..
De start van het nieuwe schooljaar betekende voor 4-havo en 4-vwo
kennis maken met de bovenbouw . Door een driedaags introductieprogramma hebben de leerlingen
kennis kunnen maken met een aantal essentiële onderdelen van de bovenbouw. Aangeboden werden
de blokken organisatie, reflectie, toekomst, CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en LOB
(loopbaanoriëntatie). Tijdens deze dagen stond alles in het teken van een nieuwe start, kennis maken
met je nieuwe stamklas, informatie over de werkwijze en kenmerken van het studiehuis.
Tot slot had 6-vwo had een driedaags profielwerkstuk-project, waarbij de procedure en
totstandkoming van het profielwerkstuk centraal stond.
3
Mon tessori Nieuws
Vanuit het decanaat
De voorlichtingsavonden zijn achter de rug. Mocht u deze gemist hebben kunt u altijd de presentaties
terug vinden op de website of op de elo.
3 - mavo
Maandag 26 november vindt voor de vierde keer in ons gebouw de jaarlijkse voorlichting van
alle Mbo-opleidingen plaats, voor 3e jaars VMBO leerlingen van alle VO-scholen in Hengelo. De
leerlingen uit mavo - 3 kunnen zich voor maximaal 3 voorlichtingen aanmelden. Ook ouders zijn
van harte welkom op deze avond.
Na de herfstvakantie starten de leerlingen met LOB. Tijdens de mentorlessen werken de
leerlingen in een digitale werkomgeving, LOB-kit, dat zich richt op de voorbereiding van hun
sectorkeuze. Als laatste wil ik u graag wijzen op de ELO: daar vindt u onder andere links naar
interessante sites met bijv. beroepenfilmpjes, etc
4 - mavo
In week 45, de activiteiten week, gaan alle leerlingen 1 ochtend bezig met LOB. Dit zal onder
begeleiding van de mentor zijn. Dit gebeurt in een digitale werkomgeving. De leerlingen
kunnen hier ook vanuit huis mee werken. Daarnaast kunnen de leerlingen een persoonlijk
gesprek met de decaan inplannen.
Na de herfstvakantie krijgen alle leerlingen het boekje LOB in het MBO uitgereikt. De leerlingen
krijgen de mogelijkheid een kijkje in de “echte”keuken van het mbo te nemen. Aanmelden gaat
digitaal en staat in het boekje uitgelegd. Wij adviseren de leerlingen om aan minimaal 1
activiteit mee te doen.
3 - havo/ 3 - vwo
Tijdens de mentorlessen gaan de leerlingen aan het werk met LOB dat zich richt op de
voorbereiding van de profielkeuze. De leerlingen gaan aan het werk via een digitale
werkomgeving; dedecaan.net. In deze werkomgeving staan niet alleen opdrachten maar ook
informatie over opleidingen, beroepenfilmpjes etc.
4
Montessori Nieuws
4 - havo & 4 - vwo
In de introductie week zijn de leerlingen gestart met het LOB-portfolio. Tijdens deze
bijeenkomst hebben de leerling informatie gekregen omtrent het LOB programma en zijn ze
gestart met het maken van een “plan van aanpak”. Het bezoeken van een open dag kan ook
behoren tot een van de mogelijkheden. Een volledig overzicht van de open dagen vindt u op:
www.123studiekeuze.nl.
5 - havo & 5/6 - vwo
De leerlingen zijn in de mentorlessen gestart met het LOB programma. Veel hogescholen en
universiteiten beginnen binnenkort met het houden van de eerste open dagen. Een volledig
overzicht van de open dagen is te vinden op: www.123studiekeuze.nl. Indien een leerling het
lastig vind een studiekeuze te maken dan kan hij/zij zelf een afspraak inplannen voor een
gesprek.
Linda Veldhuis & Marleen Nijkamp, decanen.
Scholing 2012-2013
April jl. zijn we door de visitatiecommissie van VMO grondig” doorgelicht”op het gebied van
Montessoriaanse uitgangspunten in ons onderwijs. Zoals u eerder hebt gelezen hebben we deze
visitatie met succes doorstaan. De visitatiecommissie rapporteerde dat de Montessoriaanse
uitgangspunten voldoende verweven zijn in ons onderwijs.
De commissie heeft ons wel een aantal aanbevelingen gedaan waarin we ons de komende jaren
kunnen verbeteren. Deze aanbevelingen hebben geleid tot het instellen van een aantal werkgroepen.
Deze werkgroepen gaan de komende tijd met deze verbeterpunten aan de slag.
Naast het verbeteren van de Montessori-uitgangspunten volgen we natuurlijk ook de landelijke
algemene ontwikkelingen en innovaties op de voet. Ook voor deze landelijke algemene
ontwikkelingen en innovaties hebben we een aantal werkgroepen in het leven geroepen.
5
Montessori Nieuws
Met ingang van het schooljaar 2012-2013 starten we met onderstaande werkgroepen:
Toetsing
Rapportage
Brede ontwikkeldoelen
Mentoraat
6-jarige havo voor mavo-leerlingen
I-pad klassen
Taalbeleid
Nieuwe opzet activiteitenweek
Tijdens een aantal studiemiddagen op de dinsdag gaan de werkgroepen met deze onderwerpen aan de
slag. Er is gekozen voor de dinsdagmiddag, om zo lesuitval zo veel mogelijk te beperken. De
dinsdagmiddag is voor alle leerlingen vanaf 14.10 lesvrij. Elke studiemiddag begint met een plenaire
inleiding over één van de bovenstaande onderwerpen . Deze inleiding wordt verzorgd door een
deskundige op het gebied van het onderwerp. In de rest van de bijeenkomsten laten de werkgroepen
zich eveneens bijstaan door een deskundige .
Susanne van Maanen verzorgde op 25 september jl. de aftrap met een inleiding over taalbeleid.
In de komende edities zult u telkens geïnformeerd worden krijgen over de doelen en werkwijze van de
diverse werkgroepen. In de volgende editie starten we met taalbeleid.
Introductiedagen klas 1Ab
Dag 1:
De eerste dag van de introductie hadden we een mentoractiviteit op school.
We kregen uitleg over de elo en mochten toen voor het eerst inloggen. Daarna hielden we een speeddate om elkaar nog beter te leren kennen. ‘s Middags gingen we op de fiets naar Borne. Toen we
aankwamen moesten we eerst heel lang lopen naar de kano’s. En toen begon de kanotocht. We
moesten van een stroomversnelling af en heel veel mensen vielen in het water. De helft van de klas
stond na de kanotocht bibberend aan de kant. De kinderen die uit Borne komen mochten zelf naar huis.
De kinderen uit Hengelo moesten eerst nog helemaal in de kou terug fietsen. Maar ondanks dat was
het wel heel gezellig!
6
Montessori Nieuws
Dag 2:
We kwamen op school en moesten toen naar de gymzaal voor leuke sportactiviteiten. We moesten een
parcours afleggen en touwslingeren. Daarna hielden we een lekkere lunch waarvoor iedereen iets had
meegenomen. Na de lunch hadden we een speurtocht door heel Hengelo. We moesten op
verschillende plekken iets uitbeelden en er een foto van maken. Er kwamen hele leuke foto’s uit. Terug
op school gingen we een mega collage tekening maken.
Dag 3:
We kwamen op school en liepen toen naar het Twentebad met alle eersteklassers. Eerst mochten we
vrij zwemmen en daarna hadden we een zwemwedstrijd. De winnaar was 1AE. Het was echt heel
gezellig. We eindigden met een lekkere warme lunch met z’n allen in de aula.
We vonden de introductie dagen super leuk en gezellig.
Amy Strikker en Kiki van Benthem, klas 1Ab
7
Montessori Nieuws
Algemene ouderavond
Ook dit jaar organiseren we een algemene ouderavond. Tijdens deze algemene ouderavond van
dinsdag 30 oktober doet het ouderbestuur in het huishoudelijk deel verslag van haar activiteiten van
het afgelopen schooljaar, legt ze financiële verantwoording af en presenteert ze de begroting voor dit
schooljaar. Aansluitend is er een themadeel. Het onderwerp is dit jaar “Hoe begeleid ik mijn kind op
internet?”
In grote lijnen ziet het themadeel er als volgt uit:
Hoe gaat de school om met internet op basis van het positief mediaprotocol en wat is het
beleid van de school als het om internet gaat,
Wat verstaan we onder sociale media,
Wat doen kinderen op internet en wat moet u als ouder(s) weten,
Gedragsregels voor internet, do’s en don’ts, hoe houd je het veilig,
Voordelen van internet,
Wat kunt kunt u als ouder(s) doen uw kind te begeleiden.
U zult o.a. aan de hand van prikkelende stellingen worden uitgedaagd uw mening te geven en uw
ervaring(en) te delen met de zaal.
U ontvangt voor deze avond nog een schriftelijke uitnodiging met daarin aangegeven hoe u zich voor
deze avond kunt opgeven.
Montivoices 2012
Elk jaar in november vindt bij ons op school
deze ‘zangtalentenjacht’ MontiVoices plaats
.Maar liefst 70 leerlingen hadden zich dit jaar
opgegeven voor de eerste auditieronde van
maandag 1 oktober. De kwaliteit was dit jaar
bijzonder hoog, waardoor het moeilijk te
beslissen was wie er door ging naar de tweede
auditieronde. Opvallend was dit jaar ook de
hoge deelname uit de onderbouw. Uiteindelijk
heeft de jury 24 leerlingen uit onderbouw en
bovenbouw geselecteerd voor de tweede
auditieronde. Voor de commissie was dat een
schone en moeilijke taak. Het was een middag vol spanning, humor en vreugde, maar vooral muzikaal
talent. De onderstaande leerlingen zijn door naar de tweede ronde:
8
Montessori Nieuws
Leerjaar 1 en 2.
Kyra van Raalte
Roos Wilmink
Hannah Guzman Gonzalez
Rose-Shyny Mercelina
Esmahan Talan
Jur Dekker
Yanninck Ardesch
Dominique Pongers
Saskia de Ceunick van Capelle
Lauren Kerkhoven
Jolien Annink
Lotte van den Nieuwboer
Leerjaar 3, 4, 5, 6
(1ad)
(1bc)
(1bb)
(1bc)
(1bd)
(2aa)
(2ab)
(2ab)
(2aa)
(2bc)
(2ba)
(1bb)
Lara Einhaus
Zoë 't Hooft
Laurien Polman
Jet Wolbers
Maaike Odijk
Loïs Hozee
Mathijs Tilkema
Nienke Both
Emma Laarman
Leonie Wijnen
Sophie Bakker
Sharon Westerhof
(3v)
(5h)
(3h)
(4h)
(4v)
(4v)
(6v)
(4v)
(3m)
(3h)
(4m)
(5h)
Bovenstaande leerlingen gaan via een online wedstrijd op 15 oktober uitmaken welke 12 leerlingen
doorgaan naar de grote show op donderdag 22 november.
Zet 22 november alvast in uw agenda. Dit is een avond die u niet mag missen.
Mijn bieb, jouw bieb, onze bieb
Het is leuk en plezierig te zien hoeveel leerlingen gebruik maken van onze bibliotheek. Wij lenen steeds
meer boeken uit. Het afgelopen schooljaar zelfs meer dan 14.000 uitleningen. Ons lenersbestand telt
1400 leden (leerlingen en docenten).
Voor de leerlingen is het handig een “binnenschoolse bieb” te hebben die dagelijks geopend is. Ze
kunnen direct vanuit de klas naar de bibliotheek. Ze hoeven dan niet na schooltijd nog weer op pad.
Ook een voordeel is dat onze collectie is afgestemd op de doelgroep, leerlingen van 12 tot 18 jaar. Dat
maakt het zoeken makkelijker en plezieriger.
Wij proberen de collectie boeken (7500) steeds aan te vullen met nieuw uitgebrachte titels die voor
onze leerlingen interessant zijn. Wij kijken bijvoorbeeld naar genomineerde (jeugd)boeken, zoals de
Dioraphte jongeren literatuurprijs en de AKO literatuurprijs. Docenten adviseren bij de aanschaf van
boeken en helpen de leerlingen bij het uitkiezen van voor hen geschikte boeken. Ook vragen wij aan
leerlingen wat ze zelf leuk vinden te lezen. Hoe meer je leest, hoe makkelijker het wordt en hoe meer
plezier je krijgt in het lezen.
9
Montessori Nieuws
Naast Nederlandse boeken kunnen leerlingen
ook Engelse, Franse en Duitse boeken lenen,
afgestemd op hun taalniveau. Wij werken
met niveauaanduidingen, zodat de leerling
gerichter kan zoeken. Ook lenen we
luisterboeken uit. Dit kan een hulpmiddel zijn
bij het lezen. Voor het vak Engels beschikken
we over een uitgebreide serie informatieve
boekjes (National Geographic) waar
leerlingen na het lezen een toets over kunnen
maken.
De leerlingen hebben voor het lenen van boeken hun eigen schoolpas nodig. Zij zijn zelf
verantwoordelijk voor de boeken die op hun pas staan. Bij beschadiging of kwijtraken van een boek
wordt dit door de leerling betaald. Voor te laat inleveren van boeken geldt een boete van 5 cent per
boek per dag.
Voor de leerlingen (en ook de ouders) zijn een aantal sites interessant om eens te bekijken:
- www.jongerenliteratuurplein.nl
- www.boekenzoeker.org
- www.lezenvoordelijst.nl
- www.fictiedossiervmbo.nl
Kortom onze bieb voorziet duidelijk in een behoefte en op deze wijze proberen we de leerlingen
enthousiast te maken en te houden als het om lezen gaat!
Anne Ros en Olga de Vries
Voorlichtingsavonden ouders periode 1
Maandag 8 oktober jl. hebben we onze laatste voorlichtingsavond georganiseerd. In krap zes weken
zijn alle ouders in de gelegenheid gesteld de voorlichting bij te wonen over het leerjaar (klas) van hun
zoon of dochter. De voorlichtingen werden gegeven door teamleiders, decanen, mentoren en de
coördinator maatschappelijke stage. Veel informatie is er op die avond met u gedeeld. Ik kan me
voorstellen dat er misschien nog onduidelijkheden zijn, of u wilt nog eens iets rustig nalezen. Op onze
site onder het kopje”ouders” en dan “voorlichtingen” treft u de presentaties van de diversen
voorlichtingen aan.
10
Montessori Nieuws
Activiteitenrooster
Week Datum
Activiteit
Ouderplatforms alle units
15 oktober
42
43
2e auditieronde Montivoices
17 oktober
Voorlichting ouder(s) 3-TTO over Denemarken
22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie
30 oktober
Algemene ouderavond
1 november
Schoolfeest leerjaar 2 en 3
44
Activiteitenweek en rapportvergaderingen
5 t/m 9 november
Toetsweek 5-havo en 6-vwo
Reis 3-TTO naar Denemarken
45
46
5 november
Voorlichting ouders groep 8
6 november
Voorstelling Little Victorians klas 1Ba
7 november
Voorstelling Little Victorians klas 1Bb
12 november
Start periode 2
12/13/14 november
Mentoren reiken 1e rapport aan leerlingen en ouders uit
15 november
Voorlichting ouders groep 8