Verslag van de informatieavond van 7 juni 2004

Commentaren

Transcriptie

Verslag van de informatieavond van 7 juni 2004
STADSDEEL OUD ZUID
Oprichtingsvergadering klankbordgroep Apollohal
7 juni 2004, 19.45-21.15 uur
Voorzitter:
Aanwezigen:
Verslag:
William de Wever (voorzitter, projectleider)
Arnold Kroes, Willeke Sietsema, Lars Hendriks, Nicole Lagrange, Patric Janssen (leden
projectteam), Roy Bontenbal (hoofd overdekte accommodaties), André van Stigt (architect);
A. Buter, dhr Cornelissen, dhr Driessen, R. Feis, M. Fluks, W. Koeman, V. Lubbers, O.
Meyer, mw. B. Nieuwenhuis, P. Romein, mw M. Teeuwen, mw V. van Teeseling, dhr en
mw Vos-Verheijen, dhr Van der Waard
mw M. Sybrandy
1.
Opening
Voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur. Hij geeft aan dat deze bijeenkomst tevens is bedoeld om
tot de oprichting te komen van een klankbordgroep ten behoeve van de renovatie van de Apollohal.
Allereerst geeft hij het woord aan de architect André van Stigt.
2.
Toelichting op de plannen
Dhr Van Stigt geeft een nadere toelichting op de renovatieplannen van de hal. De hoofdpunten hiervan
zijn:
– Het gebouw wordt niet in de originele staat teruggebracht, maar er worden wel enkele monumentale
waarden hersteld, waaronder de lichtstraat in het dak, de algehele transparantie van het gebouw en de
relatie met het water achter de hal.
– Het voormalige bioscoopgedeelte wordt verbouwd tot gymnastiekaccommodatie voor scholen. Er zullen
twee zalen boven elkaar komen, inclusief kleed- en bergruimtes en lift.
– Er komt een gescheiden entree voor bezoekers en sporters. De beide entrees zijn zo ontworpen dat
mensen niet meer direct in de sportzaal staan.
– De beheerdersruimte komt centraal tussen sporthal en gymnastiekzalen.
– De scheidingswand tussen de twee delen wordt deels transparant.
– In de grote sporthal worden de armaturen evenwijdig aan de spanten gemonteerd. De natuurlijke
lichtinval zal worden hersteld en er komen veiligheids/zonweringsschermen aan de binnenzijde.
– Overal komt blank dubbelglas, zonwerend.
– Het ventilatiesysteem, dat nu op één plaats lucht inblaast, zal verbeterd worden zodat de lucht gespreid
binnenkomt.
– De kleedkameraccommodatie wordt opgeknapt en er komen meer kleedkamers bij.
– Het gevelmetselwerk wordt gereinigd.
Het plan voorziet erin dat het werk waarvoor de hal leeg moet zijn, zoveel mogelijk in de zomer gedaan
wordt. Voor 2004 betekent dit dat de scholen en sportclubs de ruimtes weer kunnen gebruiken vanaf 6 september.
3.
Reacties van de aanwezigen
Dhr Van de Waard (lid jeugdcommissie BV Lely) vraagt zich af wat er met de vloer van de huidige sporthal
gaat gebeuren.
De houten vloer blijft; in de zomer van 2005 zal aan de vloer groot onderhoud gepleegd worden. In de
gymzalen komt een kunststofvloer die voldoet aan de normen van NOC*NSF. Daaronder komt
vloerverwarming. Dit geldt ook voor alle kleedruimtes.
Mw Vos-Verheijen vraagt zich af of de ventilatie-installatie deze winter nog blijft functioneren. Dit in
verband met de kou en het lawaai die de installatie veroorzaakt.
De installatie blijft nog deze winter. Hij verdwijnt als kan worden overgeschakeld op de nieuwe installatie.
Het probleem van de kou zal dan verdwenen zijn omdat de lucht over meer punten verspreid de hal
binnenkomt.
Mw Teeuwen (buurtbewoonster) vraagt of de nieuwe sportruimtes in de voormalige DuMidi-bioscoop ook
een buurtfunctie krijgen, met name voor jongeren, en dan vooral in de vakantietijd.
De gymzalen zijn overdag verhuurd aan scholen; naar een invulling voor de avond wordt nog gezocht. Er is
al gesproken met tafeltennisverenigingen die belangstelling hebben om ’s avonds de gymzalen te
betrekken.
Dhr Fluks (NBB) voegt hieraan toe dat er vorig jaar in de vakantieperiode al de mogelijkheid was om voor
€ 1 mee te doen aan basketbalactiviteiten in de grote hal. Dit is destijds door CombiWel naar buiten
gebracht.
Dhr Fluks (NBB) voorziet grote problemen met de fasering. Op 6 september zijn de werkzaamheden aan
het dak en het heiwerk afgerond, maar dan is de competitie al begonnen. De afspraak was 1 september.
Voor volgend jaar zomer voorziet hij nog grotere problemen. De NBB heeft ook een grote inspanning
gedaan om de competitie voor 1 mei af te ronden.
De voorzitter betreurt het ook dat de renovatie niet in mei heeft kunnen aanvangen. Hij legt uit dat het plan
van uitvoering nu nauwkeurig uitgewerkt kan worden. Hij verzekert dat het grootste deel van de
sportactiviteiten in september van start kan gaan. Waar nodig zullen noodverbanden aangelegd worden.
Om de ruimte gedurende het seizoen open te houden, moet af en toe een offer gebracht worden.
Dhr Van Stigt voegt eraan toe dat een van de selectiecriteria was dat doorgewerkt zou worden gedurende
de bouwvak. Met DMO wordt nog gesproken over de financiering van de gymzalen in de voormalige
DuMidi bioscoop. Juist deze gymzalen fungeren als ‘donor’ voor de rest van de sporthal; in dat deel komen
ook alle installaties, zodat pas daarna (zomer 2005) de grote hal aangepakt kan worden.
Dhr Fluks (NBB) wijst erop dat hij kritiek heeft geuit op de bouwplannen. In de voorliggende plannen ziet
hij niets terug van die kritiek, bijvoorbeeld over de gescheiden entree, het ‘gangencomplex’, de uitloop van
het basketbalveld.
De voorzitter antwoordt de heer Fluks dat hij de nodige inspanningen heeft verricht om met de gebruikers
tot een afstemming te kunnen komen. Daartoe heeft hij de heer Fluks in het vroegste stadium tekeningen
verstrekt. De heer Fluks zou hiermee de overige sporters benaderen en in vervolg hierop zou het tot een
overleg moeten zijn gekomen, dat helaas is uitgebleven.
Een aantal zaken moet nog precies ingevuld worden, zoals kleedruimtes, beheerdersruimte en controle op
entree sporters/publiek. Hierbij kan de klankbordgroep een rol spelen. Het scheiden van de entree voor
sporters en publiek is een beleidskeuze, evenals de plek van beheerder en installaties. De beheerder heeft
straks op beide delen zicht; bij grote evenementen moet er wellicht aan een tweede beheerder gedacht
worden. In de klankbordgroep is een beheerplan een aandachtspunt. Bij het gangencomplex binnen in en
buiten om het gebouw had de architect met veel beperkingen te maken, onder meer door de ligging van
het hotel en de eisen die de brandweer stelde aan vluchtwegen.
De uitloop van het speelveld zal per saldo niet kleiner worden door de aanleg van de tussengang, omdat
de tribunes op de kop van de hal verdwijnen; deze worden elders geplaatst danwel verrijdbaar. Er zal een
scheidingswand komen tussen speelveld en publieksruimte om beschadiging van de vloer te voorkomen.
De voorzitter benadrukt dat juist de invulling van het gebruik in relatie tot publiek nog een punt is voor de
klankbordgroep. Over deze details is nog niets vastgelegd.
Mw Teeuwen (buurtbewoonster) vraagt of het plan van de ondergrondse parkeergarage nog doorgaat, en
of er andere infrastructurele voorzieningen getroffen worden.
Voorzitter legt uit dat er alleen een extra fietsenstalling gepland is; een ondergrondse parkeergarage
financieel niet mogelijk is.
Dhr Feis (buurtbewoner en bestuurslid Mosquito’s) vraagt zich af hoe het glaswerk gereinigd gaat worden
vanwege het ontbreken van glazenwassersvoorzieningen.
De architect laat weten dat het glas niet alleen isolerend is, maar ook een groot vuilwerend vermogen heeft
door een speciale coating.
Dhr Buter (Grafisch Lyceum) vraagt of er genoeg bergruimte is. Voor de sporthal staat in de plannen nog
geen berging.
Voorzitter antwoordt dat dit ook nog een van de punten is die met de gebruikers afgestemd moet worden.
In het DuMidi-gedeelte is voldoende bergruimte; met de scholen is overlegd over de indeling.
Dhr Buter vraagt zich af waarom het Grafisch Lyceum hier geen uitnodiging voor heeft ontvangen.
Volgens de voorzitter is dit te wijten aan het feit dat de DMO alleen uitnodigingen heeft gestuurd aan
gemeentelijk gesubsidieerde scholen. Het Grafisch Lyceum wordt door het Rijk gefinancierd.
Er wordt toegezegd door DMO dat het Grafisch Lyceum alsnog uitgenodigd zal worden voor een gesprek.
4.
Oprichting Klankbordgroep
Voorzitter doet een oproep aan de aanwezigen om toe te treden tot de klankbordgroep. Hij hoopt dat er uit
alle geledingen (gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden) mensen vertegenwoordigd zullen
zijn, zodat een evenwichtige belangenverdeling bestaat in de klankbordgroep.
Uiteindelijk treden elf mensen toe tot de klankbordgroep:
dhr Cornelissen (fysiotherapeut), dhr Van de Waard (BV Lely), dhr Nieuwenhuis (BV Lely), dhr Fluks
(NBB), dhr Meyer (BV Lely), dhr Lubbers (aspirant horecabeheerder), mw van Teeseling (docente MLA),
dhr Feis (buurtbewoner/Mosquito’s), mw Teeuwen (buurtbewoner), dhr Buter (Grafisch Lyceum), dhr
Romein (MLA).
5.
Sluiting
Voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.15 uur.
Presentielijst
- A. Buter (Grafisch Lyceum)
[email protected]
- Dhr Cornelissen (fysiotherapeut)
[email protected]
- Dhr Driessen (coach)
[email protected]
- R. Feis (bestuurslid Mosquito’s/buurtbewoner)
[email protected]
- M. Fluks (NBB)
- V. Lubbers (aspirant beheerder horeca)
- W. Koeman (DMO)
- O. Meyer (bestuur BV Lely)
[email protected]
- Mw. B. Nieuwenhuis (jeugdcommissie BV Lely)
- P. Romein (Schoolleiding MLA)
[email protected]
- Mw V. van Teeseling (docente LO MLA)
[email protected]
- Mw M Teeuwen (buurtbewoner)
[email protected]
- Dhr en mw Vos-Verheijen
- Dhr Van de Waard (jeugdcommissie BV Lely)
Dintelstraat 15, 1078 VN Adam
Stadionweg 42, 1077 SM Amsterdam,
6714294
Hasebroekstraat 27-3, 1053 CM Adam;
Hobbemakade 102, 1071 XS Adam;
Bloemstraat189, 1016 LA A`dam;
Marathonweg 79, 1076 TD Adam;
Postbus 1840 1000 BV AMSTERDAM
e
2 Jan Steenstraat 87A 1074 CM Adam;
6200399 / 06 51188659
6704627
5523307
06-51441111
Noorderstraat 73A, 1017 TT Adam;
06 24609410
Pieter de Hooghstraat 59, 1071 ED Adam; 3052129,
Louise Wentstraat 69, 1018 MS Adam
6264116;
Gerrit vd Veenstraat 16, 1077ED Adam;
Legmeerplein 5-3, 1058 NJ Adam;
Mijndenhof 52, 1106 GN Adam ZO;
6179722
6978647

Vergelijkbare documenten