integriteit - TE Connectivity

Commentaren

Transcriptie

integriteit - TE Connectivity
Betrokkenheid met onze waarden
TE CONNECTIVITY LEIDRAAD VOOR ETHISCH GEDRAG
ONZE WAARDEN
Deze waarden
vormen het karakter
van ons bedrijf.
INTEGRITEIT
TEAMWERK
We moeten van onszelf en van elkaar de hoogste normen van individuele en zakelijke integriteit
eisen. Wij beschermen de bezittingen van het bedrijf. We leven alle wetten en het bedrijfsbeleid
na. We zetten ons in voor diversiteit, eerlijke behandeling, wederzijds respect en vertrouwen.
Wij stimuleren een omgeving waarin innovatie, creativiteit, uitmuntendheid en resultaten door
teamwerk aangemoedigd worden. We beoefenen leiderschap dat instrueert, inspireert en
volledige deelname en loopbaanontwikkeling stimuleert. We bevorderen open en effectieve
communicatie en interactie.
AANSPRAKELIJKHEID
INNOVATIE
We komen onze afspraken na en nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor
alle handelingen en resultaten. We creëren een bedrijfsdiscipline van doorlopende
verbetering die een integraal onderdeel is van onze cultuur.
Wij erkennen dat innovatie de grondslag van ons bedrijf is. Wij dagen onszelf uit om nieuwe
en verbeterde ideeën te ontwikkelen voor alles wat we doen. We stimuleren, verwachten en
waarderen creativiteit, bereidheid tot verandering en frisse benaderingen.
2
Onze waarden
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag3
EEN BERICHT VAN ONZE CEO
Bij TE Connectivity (TE) zijn wij van mening dat er meer nodig is dan sterke resultaten om een
groots bedrijf op te bouwen. Het vereist ook een niet-aflatende toewijding aan de hoogste
normen van ethiek en integriteit. Als een grote multinationale beursgenoteerde onderneming
en een leider in onze industrie, is deze toewijding belangrijker dan ooit.
Onze toewijding begint bij onze waarden: integriteit, aansprakelijkheid, teamwerk en innovatie.
Deze waarden geven vorm aan het karakter van ons bedrijf, liggen ten grondslag aan een
ethisch verantwoorde werkplek en bieden een raamwerk voor deze Leidraad voor ethisch
gedrag. Ik wil er voor zorgen dat iedereen op elke plek deze waarden begrijpt en laat zien,
op individuele, team- en bedrijfsniveaus.
Onze Leidraad, samen met ons bedrijfsbeleid, geeft een overzicht om u te helpen begrijpen
wat er van u wordt verwacht en biedt u de hulpmiddelen die u nodig heeft om het juiste te
doen. Onthoud dat het vertrouwen in ons en het zelfvertrouwen van onze belanghebbenden,
inclusief onze klanten, collega’s en de gemeenschappen waarin we werkzaam zijn, tot ons
grootste goed behoren.
Ik vraag u om uw gezond verstand te gebruiken, ethisch verantwoorde beslissingen te nemen
en om hulp te vragen wanneer u ooit onzeker bent over wat u moet doen. Samen bouwen we
een sterker TE en behouden we de reputatie die we als een ethisch bedrijf verdiend hebben.
Tom Lynch
4
Een bericht van onze CEO
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag5
6
Inhoud
VALUE ACCESS
Inhoud
1
ONZE LEIDRAAD: VERBONDENHEID MET ONZE WAARDEN
2
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN
3
ONZE WAARDEN
Integriteit We kiezen voor diversiteit.
We bevorderen gelijke kansen en eerlijke behandeling.
We ondersteunen een vrije en open markt.
We geven of ontvangen geen steekpenningen.
We begrijpen de regels voor het zakendoen met overheden.
We tolereren geen fraude.
We handelen niet met voorkennis.
We leven import- en exportwetten na.
20
Teamwerk We tolereren geen pesterijen.
We werken eraan om een veilige en gezonde werkplek te behouden.
We bevorderen een TE zonder misbruik van middelen.
We beschermen de bezittingen en onroerende goederen van het bedrijf.
We zijn voorzichtig in de communicatie over ons bedrijf.
36
Aansprakelijkheid
We vermijden belangenverstrengeling.
We begrijpen de regels voor geschenken en gastvrijheid.
We beschermen eigen bedrijfsinformatie.
We zijn nauwkeurig in onze documentatie.
48
Innovatie We handelen als een goede huisvader en respecteren de rechten van de mens.
We hechten waarde aan onze plaats in de wereldmaatschappij.
We respecteren elkaars rechten als burgers.
We zijn verantwoordelijk voor ons gebruik van sociale media.
We denken op creatieve wijze na over alle aspecten van ons werk.
60
4
ONZE MIDDELEN: VRAGEN STELLEN EN BEZORGDHEDEN UITEN
68
5
MIJN VERBINTENISVERKLARING
73
Middelen
8
12
Leidraad voor ethisch gedrag7
ONZE LEIDRAAD
Onze Leidraad voor ethisch gedrag (‘Leidraad’) geeft vorm aan de
ethische normen voor zakelijk gedrag van TE en biedt een raamwerk
Verbondenheid met onze waarden
om ervoor te zorgen dat we volgens de hoogste normen van integriteit
handelen tijdens onze dagelijkse werkzaamheden. Deze Leidraad is een
hulpmiddel om informatie over het beleid van het bedrijf te verschaffen
en over de wetten en regelgevingen die van toepassing zijn op onze
wereldwijde werkzaamheden.
8
Onze leidraad
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag9
ONZE LEIDRAAD
Verbondenheid met onze waarden
We hebben een
verplichting om alle
toepasselijke wetten
na te leven waar
ter wereld we ook
werkzaam zijn.
Onze leidraad is van toepassing op iedereen.
Handelen met integriteit is van cruciaal belang voor ons succes, dus maak uzelf vertrouwd met deze
Leidraad en met de wetten en regelgevingen die op u van toepassing zijn bij uw functie binnen TE. Onze
Leidraad is op onze Raad van Bestuur, functionarissen van TE en onze werknemers wereldwijd van
toepassing. We verwachten ook dat individuen of entiteiten die voor of namens TE handelen, inclusief
personeel geleverd door een agentschap, agenten, vertegenwoordigers, contractanten en andere
derden, onze Leidraad naleven.
Onze Leidraad vertegenwoordigt een toewijding aan een eerlijke en ethische werkplek. Door voor TE
te werken, heeft u de verantwoordelijkheid om deze toewijding hoog te houden.
Vraag om hulp.
TE is werkzaam in een wereldwijde markt en we hebben binnen ons bedrijf een ruime diversiteit
aan sociale gewoontes en culturen. We erkennen dat deze Leidraad niet elke situatie die u mogelijk
tegenkomt in uw werk kan behandelen, gebruik daarom dus uw gezond verstand, vraag om advies en
stel vragen wanneer u niet zeker bent van de juiste koers van handelen.
Houd in gedachten dat deze Leidraad bedoeld is als aanvulling op het beleid, de procedures en
arbeidscontracten van TE. Als u een inconsistentie of conflict tegenkomt, vraag dan om hulp aan uw
supervisor, uw lokale vertegenwoordiger van Personeelszaken, de juridische afdeling, de afdeling voor
interne controle of het kantoor van de Ombudsman.
Bezorgdheden melden.
Als u zich niet laat horen, kan TE niets aan het probleem doen. In sommige gevallen kan het nalaten om
een overtreding van de wet, van deze Leidraad of van andere beleidsregels, praktijken en voorschriften
van TE te melden, leiden tot disciplinaire maatregelen, wat tevens een beëindiging van uw dienstverband
kan betekenen.
Onthoud dat u verantwoordelijk bent voor uw beslissingen en handelingen. Uw deelname en toewijding
speelt een grote rol bij het behoud van onze ethische cultuur. Vraag om advies wanneer u het nodig heeft
en meld mogelijk wangedrag wanneer u het ziet.
10 Onze leidraad
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag11
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als onderdeel van het TE team heeft u de verantwoordelijkheid naar
uzelf, uw collega’s en TE om zaken op legale en ethische wijze uit te
voeren. Wees alert op activiteiten die rondom u plaatsvinden en laat het
weten wanneer u illegaal of onethisch gedrag vermoedt door een TE
medewerker, contractant, verkoper, leverancier, klant of andere persoon
die voor of namens TE werkt. Soms lijkt het gemakkelijker om ‘de
andere kant op te kijken’, maar niets doen is op zichzelf een handeling
die serieuze consequenties voor u en ons bedrijf kan hebben. Doe
het juiste.
12 Onze verantwoordelijkheden
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag13
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN
Een ethische werkplek in stand houden.
Laat uw toewijding zien.
We bieden verschillende manieren om mensen binnen TE te bereiken die willen luisteren en helpen
Om uw toewijding aan de waarden en principes van TE zoals uiteengezet in deze Leidraad te tonen,
als u vragen heeft of denkt dat iemand onze Leidraad mogelijkerwijs overtreedt. Door bezorgdheden
vragen we u om jaarlijks een verklaring te tekenen, welke bevestigt dat u deze Leidraad heeft gelezen
vroegtijdig te melden hebben we de kans om problemen aan te pakken en op te lossen, voordat ze
en begrepen en dat u het beleid dat het beschrijft volledig zult naleven. Uw deelname en bevestiging is
escaleren, anderen schade berokkenen of schadelijk zijn voor het bedrijf. Alle problemen worden
een essentieel onderdeel van de verbinding met de waarden van TE en het waarborgen van ons succes.
onmiddellijk en discreet afgehandeld.
Wees niet bang voor represailles.
Als u om advies vraagt of een bezorgdheid of vermeend wangedrag in goed vertrouwen meldt, handelt
u volgens de Leidraad en doet u hetgeen dat juist is. Overtredingen of bezorgdheden melden in ‘goed
vertrouwen’ betekent dat u een oprechte poging heeft gedaan om eerlijke en nauwkeurige informatie te
verschaffen, zelfs als later blijkt dat u het niet bij het rechte eind had. We nemen claims over represailles
ernstig. Beschuldigingen van represailles zullen worden onderzocht en iedereen die schuldig wordt
bevonden aan het plegen van represailles, zal onderhevig zijn aan disciplinaire maatregelen tot en met
beëindiging van het dienstverband.
Voor verdere richtlijnen, zie TEC-01-28 voor het beleid en procedures inzake de afhandeling van
klachten en bezorgdheden in relatie tot boekhouding, interne controle, financiële controle en
andere zaken
14 Onze verantwoordelijkheden
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag15
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN
Nee
Nee
Nee
Sluit nooit een compromis met betrekking tot integriteit.
op met het kantoor van de Ombudsman voordat u aanwijzingen opvolgt van iemand anders, van welk
Zou u zich goed
niveau binnen het bedrijf dan ook.
Voldoet
voelen, als het
JA
het aan
als voorpagions
nanieuws zou
beleid?
verschijnen?
compromitteren of u dwingen tot dingen, waarvan u weet dat ze fout zijn. Laat onze waarden richting
Stemt het
geven aan uw acties. Soms kan een beslissingsmodel, zoals deze hieronder, u helpen als u tegenover
Nee
Nee
Is het legaal?
JA
Ik weet het
niet zeker
Nee Nee
JA
Is het legaal?
Is het legaal?
Stemt het
Stemt het
JA
JA
overeenovereen
met de met
de
waardenwaarden
van TE? van TE?
Ik weetIkhet
weet het
niet zeker
niet zeker
Ik weetIkhet
weet het
niet zeker
niet zeker
Nee
hulp. Bovendien, als u denkt dat u gevraagd wordt om iets te doen wat fout is, neem dan eerst contact
TE zal alleen via legale en ethische weg zaken doen. Laat de druk om te slagen onze waarden niet
een ethisch dilemma komt te staan.
Nee
Als het antwoord ‘Nee’ is op enige van deze vragen, doe het dan niet. Als u niet zeker bent, vraag dan om
overeen met de
waarden van TE?
JA
Ik weet het
niet zeker
Nee Nee
JA
Voldoet Voldoet
het aan het aanJA
ons
ons
beleid? beleid?
Ik weet het
niet zeker
Nee Nee
JA
Ik weet het
niet zeker
Nee Nee
Zou u zich
Zou
goed
u zich goed
voelen, als
voelen,
het als het
JAals voorpagiJA
als voorpaginanieuws
nanieuws
zou
zou
verschijnen?
verschijnen?
Heeft het
Heeft
een het een
positievepositieve
impact impact
JA
op ons bedrijf
op onsen
bedrijf en
haar belanghebhaar belanghebbenden?benden?
Ik weetIkhet
weet het
niet zeker
niet zeker
Ik weetIkhet
weet het
niet zeker
niet zeker
Ik weetIkhet
weet het
niet zeker
niet zeker
Heeft het een
positieve impact
op ons bedrijf en
haar belanghebbenden?
Ik weet het
niet zeker
Vraag om hulp.
Doe het niet. De acties kunnen ernstige
consequenties hebben. Vraag om hulp.
Vraag om Vraag
hulp. om hulp.
Doe het niet.
DoeDe
het
acties
niet. kunnen
De acties
ernstige
kunnen ernstige
consequenties
consequenties
hebben. Vraag
hebben.
om Vraag
hulp. om hulp.
16 Onze verantwoordelijkheden
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag17
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN
Supervisors hebben zelfs een nog grotere verantwoordelijkheid.
Luister.
Als u een supervisor bent, dan heeft u een cruciale rol in het bevorderen en toepassen van deze
Leidraad. Terwijl het uw belangrijkste verantwoordelijkheid is om een goed voorbeeld te stellen
en volgens de waarden en het beleid van TE te werken, heeft u ook een verplichting om een open
dialoog over ethische kwesties te promoten en uw werknemers aan te moedigen om zich uit te
spreken over situaties die ‘niet echt goed aanvoelen’.
Als een werknemer naar u komt met een vraag of bezorgdheid, is de eerste en meest belangrijke
stap om te luisteren zonder te onderbreken. Laat via woorden en lichaamstaal blijken dat
u betrokken bent en maak goede aantekeningen om ervoor te zorgen dat u de informatie
nauwkeurig vastlegt. Leg uit dat informatie die met u gedeeld wordt verder alleen gedeeld zal
worden met diegenen die het moeten weten en dat het vertrouwelijk behandeld zal worden.
Ethische bezorgdheden of vragen naar voren brengen, kan stressvol zijn voor de melder. Vergeet
niet om ze te bedanken voor het aankaarten van de kwestie bij u.
Ken deze Leidraad.
Zorg ervoor dat u bekend bent met deze Leidraad en de wetten en het beleid die op uw team
van toepassing zijn. Wanneer werknemers met vragen naar u toekomen, zorg er dan voor dat u
naar deze Leidraad verwijst voor antwoorden en vraag om hulp, als u verdere begeleiding nodig
heeft. Voeg de daad bij het woord — laat de waarden en het beleid van TE zien in de ethiek van uw
werk en ga dit niet uit de weg. Als werknemers zien dat u het juiste doet, zullen ze waarschijnlijk
hetzelfde doen.
Onderneem actie.
Als een ethische kwestie onder uw aandacht is gebracht, heeft u als supervisor de plicht om deze
aan Personeelszaken, de juridische afdeling of het kantoor van de Ombudsman te melden. Als de
kwestie door een medewerker is gemeld, houd dan deze medewerker op de hoogte van de status
ervan, voor zover dat mogelijk is voor u. Ga nooit zelf op onderzoek uit, huur nooit een externe
onderzoeker in, antwoord nooit op een manier die represailles impliceert of sta nooit represailles
van anderen toe.
Zorg dat u een open-deur-beleid heeft.
Het is belangrijk dat uw medewerkers zich gesterkt voelen om bezorgdheden onder uw aandacht
te brengen of zich comfortabel voelen om in goed vertrouwen een bekende of vermoedelijke
overtreding te melden, zonder de angst voor intimidatie of represailles. Benadruk dat als ze zich
niet comfortabel voelen om met u te spreken, er andere mensen zijn die kunnen luisteren en helpen.
Zorg ervoor dat ze bekend zijn met de gratis ConcernLINE, het online ConcernNET en andere
hulpmiddelen die hen ter beschikking staan.
18 Onze verantwoordelijkheden
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag19
INTEGRITEIT
Integriteit begint bij u
De hoogste normen stellen
• Behandel anderen met respect en waardigheid.
•Als u discriminatie ziet of vermoedt, aarzel dan niet om dit te melden.
• Voldoe aan antitrust-en concurrentiewetten, waar we ook zaken doen.
•Bied geen steekpenningen of ongepaste betalingen aan en accepteer
ze ook niet.
•Ken en volg de regels met betrekking tot het zakendoen met klanten
van de overheid. Deze regels zijn ingewikkeld, dus neem contact op
met de juridische afdeling als u niet zeker bent of advies nodig heeft.
•Onthoud dat, behalve in noodgevallen zoals omschreven in het anticorruptiebeleid van TE, de betaling van steekpenningen verboden
wordt door TE.
•Wees in staat om gedragingen te herkennen die als frauduleus
worden aangemerkt.
•Handel nooit in effecten van TE, gebaseerd op relevante, nietopenbare informatie (‘voorkennis’).
•Leef de wetten, regelgevingen en beperkingen na die met import en
export geassocieerd worden.
20 Integriteit
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag21
INTEGRITEIT
We kiezen voor diversiteit.
We werken overal op de wereldmarkt met integriteit.
TE vertegenwoordigt een mix van verschillende individuen met een divers scala aan ervaringen, culturen
en achtergronden. We waarderen en bejubelen onze diversiteit overal ter wereld waar we werkzaam zijn
Overtredingen van het recht op gelijke behandeling lijken op...
en we zorgen ervoor dat begrip, respect, betrokkenheid en voortdurend leren een basis is voor iedereen
in het TE team.
Elke dag tijdens de lunch buigt mijn collega zijn hoofd aan zijn bureau en bidt. Nadat andere
mensen hadden geklaagd, vertelde mijn manager hem dat hij niet op het terrein van het
We bevorderen gelijke kansen en eerlijke behandeling.
bedrijf kan bidden.
De manier waarop we zaken doen is net zo belangrijk als de zaken die we doen. Als bedrijf zijn we
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
toegewijd aan gelijke kansen en eerlijke behandeling en we verbieden discriminatie op basis van
V: Ik denk dat ik gepasseerd ben voor een promotie door mijn leeftijd. Wat moet ik doen?
ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, leeftijd, land van herkomst, staatsburgerschap, handicap,
A:TE eist dat alle beslissingen in verband met tewerkstelling gemaakt moeten worden
seksuele geaardheid, status als oorlogsveteraan of een andere beschermde status.
zonder acht te slaan op de leeftijd van de kandidaat. Als u het gevoel heeft dat
Deze toewijding wordt weerspiegeld in al onze werkzaamheden, inclusief beslissingen over
u oneerlijk werd behandeld, neem dan contact op met Personeelszaken, de juridische
werving, indienstneming en training; promoties, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;
afdeling of het kantoor van de Ombudsman.
overplaatsingen en personeelsafvloeiingen. Deze beslissingen worden enkel gebaseerd op de
kwalificaties van de werknemer die betrekking hebben op zijn of haar functie en op mogelijke
toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten.
TE leeft alle toepasselijke wetten na inzake burgerrechten, mensenrechten en arbeidswetten in
alle locaties overal ter wereld waar het bedrijf zaken doet. We eisen dat werknemers schone en
veilige werkomgevingen hebben. Waar u ook werkt, het is verboden om u met activiteiten in te
laten, waardoor de waardigheid en het respect van individuele personen niet wordt behouden,
zelfs als dit door de van toepassing zijnde wet wordt toegestaan.
Voor verdere richtlijnen, zie TEC-04-13 voor het beleid inzake gelijke arbeidskansen
22 Integriteit
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag23
INTEGRITEIT
We ondersteunen een vrije en open markt.
Concurrentiewetten zijn op bijna elk aspect van onze
werkzaamheden van toepassing.
De meeste landen hebben wetten die concurrentie bevorderen en de markt laten gedijen. Wij
voldoen aan antitrust- en concurrentiewetten waar we ook zaken doen. Deze wetten zijn
ingewikkeld en verschillen per land en hebben een impact op bijna elk aspect van onze handel.
Het is belangrijk dat u begrijpt hoe ze uw dagelijkse werkzaamheden beïnvloeden en dat u gedrag
Anti-concurrentiegedrag ziet er als volgt uit...
moet vermijden dat zelfs maar de suggestie kan wekken van een overtreding.
Bij een vergadering van de handelsorganisatie werd vernomen dat concurrenten prijsbeleid
en verkoopstrategieën met elkaar bespraken.
Doe uw deel om op ethische wijze en in overeenstemming met de wet wereldwijd te concurreren.
Voor de specifieke regels die op uw zaken van toepassing zijn, raadpleeg de juridische afdeling.
Wat is... prijszetting?
Het is een illegale zakelijke praktijk, waarbij twee of meerdere concurrerende bedrijven
overeenkomen om een product of dienst voor een bepaalde prijs te verkopen, meestal
met het doel om de prijs op te drijven. Prijszetting wordt vaak als overtreding van de
antitrustwetten gezien, omdat het vraag en aanbod bepaalt en voorkomt dat prijzen op
natuurlijke wijze fluctueren in een vrije markt.
Voorbeelden van anti-concurrerend gedrag:
•Aanbiedingen of prijzen bespreken met concurrenten of overeenkomen om klanten, markten
of territoria te delen.
•Discrimineren in prijzen, voorwaarden en diensten die u aan klanten in vergelijkbare situaties
aanbiedt.
•In zee gaan met ‘bindende’ overeenkomsten, waarbij van de klant wordt vereist dat deze, als
voorwaarde voor het kopen van één product, nog een ander product moet kopen.
•Onrespectvolle of niet-complimenteuze opmerkingen maken over de producten en diensten
van de concurrent.
Voor verdere richtlijnen, zie TEC-01-27 voor het antitrustbeleid
24 Integriteit
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag25
INTEGRITEIT
We geven of ontvangen geen steekpenningen.
Onder de anti-omkoopwetgeving kunt u aansprakelijk zijn voor het
geven of ontvangen van een steekpenning.
Handelingen met betrekking tot omkoping of corruptie kunnen onherstelbare schade aanrichten
aan de reputatie van het bedrijf. Daarom hanteren we een ‘nultolerantie’-beleid voor omkoping,
waar we ook zaken doen.
Ons beleid verbiedt u om financieel of ander voordeel aan te bieden, te beloven of te geven, om
Wat is... een steekpenning?
zodoende een ongepast voordeel te behalen of om iemand over te halen tot of te belonen voor
Een steekpenning vindt plaats, wanneer iets van waarde aangeboden is om iemand over te
halen of te belonen om iets te doen dat niet gepast is. Omkoping voorkomt dat we volgens
de verdiensten van onze producten of diensten kunnen verkopen.
een beslissing om handel te behouden of te verkrijgen. Het verbiedt u tevens om een financieel
of enig ander voordeel aan te vragen, om overeen te komen om te ontvangen of daadwerkelijk te
ontvangen van iemand, met als doel om u over te halen tot een ongepaste handeling ten gunste
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
van hem of haar.
V:Een vertrouwde verkoper, waar we al jaren zaken mee doen, bood me een commissie aan
in ruil voor het vastleggen van een jaarcontract voor zijn bedrijf. Is dit een probleem?
A:Ja. Een ‘commissie’ om zaken te doen is een ander woord voor smeergeld of
steekpenning, beiden zijn onethisch en mogelijk illegaal.
We zijn verantwoordelijk voor steekpenningen die door derden namens TE worden aangeboden,
zoals consulenten, leveranciers, distributeurs en commerciële verkoopsagenten, dus wees op uw
hoede wanneer u zakenpartners selecteert. Zorg ervoor dat ze achtenswaardig zijn en schriftelijk
overeenkomen om hun zaken in overeenstemming met de anti-omkoopwetten en regelgevingen
V:Tijdens de offerte gaf één van mijn leveranciers een bijdrage van $100 uit mijn naam aan
een liefdadigheidsinstelling. Wordt dat als steekpenning gezien?
A:Dat zou kunnen. Alles van waarde dat wordt aangeboden voor een kans om zaken te
doen met TE, kan als steekpenning worden gezien.
te verrichten.
Als wereldwijd bedrijf zijn we onderhevig aan wetten in relatie tot omkoping en ongepaste
betalingen aan individuen en overheidsfunctionarissen van meerdere landen. Wetten zoals de
U.S. Foreign Corrupt Practices Act (de wet op corrupte praktijken in het buitenland) (FCPA) en de
U.K. Bribery Act (de Britse omkopingswet) kunnen van toepassing zijn, ongeacht uw handelwijze
Omkoping lijkt op...
of locatie. Overtredingen van de anti-omkoopwetten kunnen leiden tot rechtszaken, aanzienlijke
Een leverancier die een bod op een contract doet, heeft me een contante betaling
aangeboden, om hem de details te geven van het laagste bod dat ik tot nu toe heb
ontvangen.
Nadat ons bedrijf met een groot overheidscontract was beloond, vereiste mijn
contactpersoon dat een week lang sightseeing aan hem en zijn familie werd
aangeboden, nadat hij een rondleiding op ons bedrijfsterrein had gekregen.
boetes en zelfs gevangenisstraf voor individuen. Het is belangrijk dat u de anti-omkoopwetten
kent en ernaar handelt en ons helpt met het behouden van de reputatie die we hebben verdiend
voor het ethisch en eerlijk uitvoeren van onze werkzaamheden overal ter wereld. We willen dat
ons toekomstige succes verbonden is aan de verdiensten van onze producten en diensten die we
op de markt brengen, niet aan onethische of illegale praktijken.
Voor verdere richtlijnen, zie TEC-01-25 voor het anti-corruptiebeleid
26 Integriteit
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag27
INTEGRITEIT
We begrijpen de regels voor het zakendoen met overheden.
TE verbiedt de betaling van ‘steekpenningen’ of ‘smeergeld’ aan
overheidsbeambten, behalve in noodgevallen, zoals uiteengezet
in het anti-corruptiebeleid van TE.
De verkoop van goederen en diensten aan klanten die gedeeltelijk of helemaal aan een overheid
toebehoren is zwaar gereguleerd en volgt strengere regels dan verkopen aan commerciële
klanten. Als u met klanten van de overheid werkt, bent u verplicht om de desbetreffende wetten
en regelgevingen te kennen en te volgen, de hoogste vorm van integriteit aan de dag te leggen en
Wat is... smeergeld?
zelfs de schijn van ongepastheid te vermijden.
Een bescheiden betaling die aan een lager geplaatste overheidsmedewerker wordt
We vertrouwen erop dat u eerlijk en nauwkeurig bent in rapportering, verklaringen, certificaties,
gedaan om voor ‘routinematige overheidshandelingen’ te zorgen, zoals het verwerken van
prijsopgaven, offertes en claims aan of voor agentschappen van overheden. TE’s eigen financiële
overheidsformulieren, het leveren van politiebescherming of het vrijgeven van goederen die
en andere documentatie moet tevens altijd nauwkeurig zijn. U heeft ook de plicht om ervoor
bij de douane in bewaring worden gehouden. TE verbiedt in het algemeen betalingen aan
te zorgen dat betalingen die aan overheidsfunctionarissen worden gemaakt tijdig, compleet en
overheidsbeambten, inclusief ‘steekpenningen’ of ‘smeergeld’, behalve in noodgevallen, zoals
nauwkeurig vastgelegd zijn en redelijk gedetailleerd zijn, zoals voorgeschreven door het beleid
uiteengezet in het anti-corruptiebeleid van TE.
van TE voor documentatiebeheer.
Aan overheidsbeambten verstrekte geschenken en gastvrijheid moeten altijd wettelijk en
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
redelijk zijn, het TE-beleid naleven, en mogen nooit bedoeld zijn om een officiële beslissing op
V: We werken samen met een consulent van het belastingkantoor van een buitenlandse
onbetamelijke wijze te beïnvloeden. Betalingen, inclusief geschenken en gastvrijheid, moeten naar
overheid. Hij stuurt ons maandelijks een rekening met werktijd omschreven als ‘uren voor
behoren worden gedocumenteerd volgens het beleid van TE en de vereisten voor het vastleggen
engineering’. Is dat oké?
van uitgaven. Behalve wanneer uitdrukkelijk voorzien in het beleid van TE en de lokale wetgeving,
A:Nee. Betalingen moeten volledig en nauwkeurig worden gedocumenteerd. De mate van
zijn directe of indirecte betalingen aan overheidsbeambten, hun familieleden of tussenpersonen
detail in uw boekhouding moet voldoende zijn, zodat een willekeurig persoon kan bepalen
ten strengste verboden.
waar de transactie voor heeft gediend.
V:Moet ik van te voren goedkeuring aanvragen, voordat ik een overheidsbeambte mee neem
Voor verdere richtlijnen, zie TEC-01-25 voor het anti-corruptiebeleid
voor lunch?
A:Dat hangt af van de omstandigheden. Het anti-corruptiebeleid van TE behandelt de regels
inzake geschenken en gastvrijheid aan overheidsbeambten. Deze regels zijn ingewikkeld en
variëren per land, dus neem contact op met de juridische afdeling indien u niet zeker bent of
advies nodig heeft.
Ongepast gedrag lijkt op...
Ik wacht al een tijdje op een vergunning in het buitenland. Een beambte bij ruimtelijke ordening
vertelde me dat dingen wat sneller gaan als ik een ‘express-toeslag’ betaal,
direct op de buitenlandse rekening van de beambte.
28 Integriteit
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag29
INTEGRITEIT
We tolereren geen fraude.
Frauduleuze handelingen passen niet in een bedrijf dat waarde
toekent aan integriteit.
Verdraaide weergave van de werkelijkheid, bedriegen, stelen en misleiding zijn potentiële
frauduleuze handelingen en passen niet binnen een bedrijf dat integriteit nastreeft. Zorg dat u
de soorten handelingen herkent die frauduleus worden geacht en dat u het meldt, wanneer u
oneerlijkheid ziet of vermoedt.
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
V:Terwijl ik op zakenreis was, nam ik contact op met mijn broer die in de buurt woont. We
gingen uit eten en mijn broer stelde voor dat ik zowel zijn maaltijd als de mijne op mijn
Voorbeelden van frauduleuze activiteiten zijn:
• Verdraaide weergave van de werkelijkheid op urenstaten of documentatie van uitgaven
• Misbruik of verkeerd gebruik van eigendommen en apparatuur van het bedrijf
• Oneerlijke boekhoudkundige praktijkens
bedrijfspasje zette ter betaling. Kan ik dat doen?
A:Nee. Vertel uw broer dat ook al kunt u uw maaltijd laten vergoeden, u niet
zijn maaltijd kunt betalen, want het is niet gerelateerd aan zaken. U heeft de
verantwoording om eerlijk en nauwkeurig uitgaven te documenteren. Voor verdere
richtlijnen, zie het beleid van TE voor wereldwijde zakenreizen.
• Het stelen van contanten, afvalmateriaal of inboedel
Voor verdere richtlijnen, zie de pagina met het beleid voor financiën en controle
Fraude lijkt op...
Mijn baas leent me geld afkomstig van het bedrijf, berekent rente door en stort vervolgens
mijn terugbetalingen op haar persoonlijke bankrekening.
Ik heb afvalmateriaal en metalen weggehaald uit de laadruimte waar ik werkzaam ben, heb
ze doorverkocht en houd de opbrengst voor mezelf.
Mijn werknemers hebben zich uit de naad gewerkt de laatste tijd, dus ik heb besloten om
hen een ‘bonus’ te geven door hen voor vijf uur te betalen die ze niet hebben gewerkt.
30 Integriteit
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag31
INTEGRITEIT
We handelen niet met voorkennis.
Zelfs de schijn van een ongepaste transactie moet vermeden
worden.
Uw positie bij TE kan u blootstellen aan relevante, niet-openbare informatie (of ‘voorkennis’) over
uw bedrijf of bedrijven waar we zaken mee doen (zoals klanten van TE, leveranciers, verkopers,
subcontractanten en zakenpartners of bedrijven die we mogelijk gaan opkopen). Voorkennis is
informatie over een bedrijf dat niet voor het publiek beschikbaar is, maar indien dat wel het geval
was, het een investeerder zou kunnen beïnvloeden om effecten in dat bedrijf te kopen, verkopen
of in bewaring te stellen.
Het handelen in effecten van TE (inclusief aandelen, beursgenoteerde effecten en obligaties)
of in effecten van een ander beursgenoteerd bedrijf, gebaseerd op voorkennis is illegaal. U, uw
familieleden en iedereen met wie u een aanzienlijke persoonlijke relatie heeft, mag dit soort
informatie nooit gebruiken om in effecten van een bedrijf te handelen. Een zogenaamde ‘tip’ aan
iemand anders doorgeven is ook een vorm van handelen met voorkennis. Houd in gedachten dat
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
V:Mij werd vertrouwelijk medegedeeld door één van onze klanten dat haar bedrijf op het
punt staat om een faillissement aan te vragen. Ik heb een vriend die aandelen in dat
bedrijf heeft. Is het goed om mijn vriend over deze ontwikkeling te vertellen, aangezien
ik geen medewerker van dat bedrijf ben?
A:Nee. U heeft voorkennis ontvangen over het bedrijf als gevolg van uw positie bij TE. Het
is relevante, niet-openbare informatie en het mag niet aan anderen worden onthuld.
V: Een collega gaf me een beurstip over één van de leveranciers van TE. Is het goed
om wat aandelen in hun bedrijf te kopen?
A:Nee, de informatie die u ontving was relevant en niet-openbaar en u mag het niet
gebruiken om in effecten van dat bedrijf te handelen. Toen uw collega u de ‘tip’ gaf, kan
hij of zij een vorm van handelen met voorkennis hebben gepleegd.
zelfs de schijn van een ongepaste transactie vermeden moet worden.
Voor verdere details en om de speciale vereisten te begrijpen die van toepassing zijn op
directieleden en veel van de hogergeplaatste medewerkers van TE, bekijk dan het beleid van TE
voor handelen met voorkennis.
Nog niet gepubliceerd materiaal over nieuwe producten of diensten
• Nog niet gepubliceerd materiaal over nieuwe producten of diensten
• Voorgestelde fusies en aankopen
• Financiële informatie, zoals verwachtingen van toekomstige verdiensten of verliezen
Handelen met voorkennis lijkt op...

Ik heb in een vergadering vernomen dat TE aan het onderhandelen is om een kleinere
organisatie te kopen met technologie die TE nodig heeft, dus ik heb wat converteerbare
obligaties gekocht in het bedrijf dat ze van plan zijn om te kopen.

Ik heb zojuist vernomen dat een distributeur van TE een fusie met een ander bedrijf
overweegt dat hun wereldwijde vertegenwoordiging zal verbeteren, dus ik heb
onmiddellijk contact met mijn familie opgenomen en heb hen aangemoedigd om
aandelen in deze distributeur te kopen.
• De aanwinst of het verlies van een grote klant of leverancier
Voor verdere richtlijnen, zie het TEC-01-33 beleid voor handelen met voorkennis met
het publiek
32 Integriteit
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag33
INTEGRITEIT
We leven import- en exportwetten na.
We voldoen aan alle toepasselijke wetten, regelgevingen en
beperkingen, waar we ook ter wereld werkzaam zijn.
De meeste landen hebben wetten voor import en export om hun producten en technologieën
te beschermen. Deze wetten reguleren waar TE haar producten naar toe mag versturen en haar
technologieën mag delen en met wie we zaken mogen doen. We moeten aan alle toepasselijke
wetten, regelgevingen en beperkingen voldoen in de import en export van producten, diensten,
informatie of technologie, waar ter wereld we ook werkzaam zijn.
Het is belangrijk om te begrijpen dat voor sommige transacties wetten van meerdere landen
van toepassing kunnen zijn. Bijvoorbeeld, de V.S. controleert op producten en technologieën die
in de V.S. werden ontwikkeld of gefabriceerd, ongeacht waar de items zich bevinden. Veel landen
voorzien bijkomende beperkingen op items en daaraan gerelateerde technische gegevens die
werden ontworpen, afgestemd, gemaakt of aangepast voor militair of verdedigend gebruik of
Een overtreding van het beleid voor export of import lijkt op...

Ik hoorde enkele ingenieurs een aankomend technisch of verkoopvoorstel met
buitenlandse klanten bespreken. Ik vermoedde dat de producten en technische
gegevens gereguleerd zijn voor de export en zei tegen mijn baas dat een onthulling aan
de klant een overtreding van de exportwet kan zijn. Hij vertelde me dat de concurrentie
de zaken zullen binnenslepen als we de deadline voor indiening missen. Ik ging terug
naar mijn werk zonder mijn bezorgdheden te uiten bij het Compliance team voor handel.

Gedurende een interne administratieve controle ontdekte ik dat één van onze
medewerkers voor douane foutief een belastingvrije status had ingediend bij
verschillende verzendingen van producten die vorig jaar werden verstuurd. Ik vertelde
mijn supervisor van de fout en dat we de juiste belasting aan de douane moeten betalen,
maar hij vertelde me dat ik me er niet druk over moest maken.

Tijdens een recente zakenreis naar het buitenland, liet ik wettelijke documenten met
betrekking tot export op de harde schijf van mijn laptop staan.
voor gebruik in de ruimte.
U bent verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van de wetten in het land waarin
u werkzaam bent en van alle bijkomende wetten die relevant zijn voor uw import- en
exportwerkzaamheden. U wordt aangemoedigd om navraag te doen of bezorgdheden
te uiten bij uw Compliancemedewerker voor internationale handel (ITCO) of de
juridische afdeling.
Raadpleeg de volgende beleidsstukken van TE voor verdere richtlijnen:
• TEC-01-31 internationaal handelsbeleid
• TEC-01-43 beleid voor screenings van niet-SAP locaties geweigerde partijlijsten
• TEC-01-44 antiboycotbeleid
• TEC-01-47 beleid voor compliance met regelgeving van douane en FCPA-beleid
• TEC-01-48 internationale handel — wereldwijd douanebeleid
• TEC-01-49 internationale handel — beleid voor land van herkomst
• TEC-01-02 beleid voor management van wereldwijde documentatie
34 Integriteit
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag35
TEAMWERK
Teamwerk begint bij u
Innovatie, creativiteit, uitmuntendheid
en resultaten bevorderen
•Als u het vermoeden heeft dat een collega wordt gepest, aarzel dan
niet om dit te melden.
•Streef er actief naar om uw eigen veiligheid te waarborgen door aan
alle regels voor een veilige werkplek te voldoen.
•Voldoe aan het beleid van TE voor wapens en meld alle vormen van
bedreiging of geweld.
•Ken en voldoe aan ons beleid met betrekking tot drugs en alcohol.
•Bescherm goederen van het bedrijf tegen verlies, schade en misbruik.
•Stuur alle vragen van de media door naar het Marcom-team van uw
bedrijfseenheid of naar de PR-afdeling van TE.
36 Teamwerk
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag37
TEAMWERK
We tolereren geen pesterijen.
Iedereen die voor of namens TE werkt heeft recht op een werkplek
die vrij is van onveilige praktijken, pesterijen en gewelddadige
dreigingen.
Teamwerk begint met respect. We zijn verplicht om een werkomgeving te behouden, waarin u
uw werk vrij van pesterijen en ander ongepast gedrag kunt uitvoeren. Overal ter wereld bij TE
faciliteiten wordt er van ons verwacht dat we elkaar met waardigheid en respect behandelen en
onmiddellijk gedrag melden dat een intimiderende, vijandige of beledigende werkplek creëert.
Pesterijen kan onwelkom fysiek, verbaal of visueel gedrag inhouden dat is gebaseerd op de
beschermde status van een persoon (ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, leeftijd, land van
herkomst, staatsburgerschap, handicap, seksuele geaardheid, status als oorlogsveteraan of een
andere beschermde status). Beledigend taalgebruik, agressieve handelingen, aanstootgevend
gedrag en intimidatie kunnen ook vormen van pesterijen zijn en zouden onmiddellijk moeten
worden gemeld, of ze nu aan uzelf of iemand anders gericht zijn.
Seksuele intimidatie is ook ten strengste verboden bij TE en omvat handelingen die naar een
persoon van hetzelfde of het andere geslacht gericht zijn, inclusief onwelkome seksuele avances,
verzoeken om seksuele diensten, evenals andere vormen van fysiek, verbaal of visueel gedrag van
seksuele aard, wanneer:
Pesterijen lijken op...

Eén van de jongens van marketing heeft de gewoonte om pornografische moppen via
e-mail aan iedereen in het kantoor te sturen.

Ik ben een tijdelijke werknemer. Mijn supervisor heeft aangegeven op een romantische
manier geïnteresseerd te zijn in mij en heeft verklaard dat hij me voor vast aanneemt, als
ik instem om met hem uit te gaan.
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
V: Ik heb het gevoel dat een aantal van de acties van mijn manager onfatsoenlijk zijn, maar
ik ben bang dat als ik klaag, ik mijn baan verlies. Wat moet ik doen?
A: U heeft het recht om uw werk vrij van intimiderend, vijandig of beledigend gedrag van
wie dan ook te kunnen doen, inclusief uw manager. Er zullen geen represailles tegen
u worden gebruikt, omdat u een bezorgdheid in goed vertrouwen heeft gemeld.
• Onderwerping aan het gedrag een expliciete of impliciete voorwaarde is om tewerkgesteld
te worden;
• Het gedrag een onredelijke inmenging in iemands werkprestatie tot doel of als gevolg heeft
door het scheppen van een vijandige, aanstootgevende of intimiderende werksfeer.
Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Personeelszaken, de
juridische afdeling of het kantoor van de Ombudsman.
Onze beleid voor een werkplek die vrij is van pesterijen strekt zich uit naar onze bedrijfspartners,
zoals verkopers/leveranciers, personeel verstrekt door agentschappen, deskundigen, bezoekers
en anderen met wie we wereldwijd zaken doen. Het is zowel op werkgerelateerde kringen, als op
door het werk gesponsorde activiteiten van toepassing.
Voor verdere richtlijnen, zie het TEC-04-07 beleid voor een werkplek vrij van pesterijen
38 Teamwerk
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag39
TEAMWERK
We werken eraan om een veilige en gezonde werkplek te behouden.
Ons doel is om een industriële leider op het gebied van veiligheid
te zijn en iedereen op elke locatie vrij van ongevallen te houden.
Uw veiligheid tijdens het werk is erg belangrijk voor ons. We werken er niet alleen aan om aan alle toepasselijke
wetten, regelgevingen en documentatievereisten te voldoen, maar we streven er ook naar om ze te
overtreffen, want veiligheid is één van de meest belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarden die we
onze werknemers en families bieden. Onze doelstelling? Om een industriële leider te zijn voor wat
betreft veiligheid, door iedereen vrij van ongevallen te houden op alle locaties.
We eisen strikte veiligheidsmaatregelen en moedigen u aan om een actieve houding aan te
nemen bij de zorg voor uw eigen veiligheid, door aan alle veiligheidsregels van de werkplek te
voldoen en de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, wanneer er met machines en apparatuur
gewerkt wordt. Gehoorzaam waarschuwingsbordjes en beperkingen en draag door TE
goedgekeurd persoonlijk beschermingsmateriaal waar nodig. U heeft de verantwoordelijkheid om
kwesties inzake veiligheid onmiddellijk te melden (inclusief ongevallen, verwondingen of wanneer
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
V:Ik hoorde een collega een andere medewerker bedreigen. Ik ben er niet zeker van of de
bedreigde medewerker het incident heeft gemeld. Wat moet ik doen?
A:U heeft een verantwoording om actie te ondernemen, wanneer u geweld op de
werkplek ziet, hoort of vermoedt. Meld het incident onmiddellijk.
V:Eén van mijn collega’s benaderde mij over een potentieel gevaar voor de veiligheid op
het laadperron. Het lijkt geen ernstige kwestie te zijn. Moet ik actie ondernemen?
A:Ja, elke naar voren gebrachte veiligheidskwestie moet onmiddellijk worden afgehandeld.
U heeft een verantwoordelijkheid om naar de bezorgdheid van de medewerker te
luisteren en zoals vereist eraan te werken om het ter plekke met behulp van de
veiligheidscoördinator of fabrieksmanager af te handelen.
deze bijna zijn voorgevallen) aan uw supervisor, veiligheidsmedewerker of afdelingshoofd.
Voor verdere richtlijnen, zie de website voor milieu en gezonde en veilige
arbeidsomstandigheden.
V:Ik merkte onlangs dat een lopende band niet goed werkte. Ik ben niet getraind in het
onderhouden van dit soort apparatuur, maar het lijkt een gemakkelijk probleem om op
te lossen. Zou ik een poging moeten ondernemen om het te maken, zodat verder letsel
voorkomen wordt?
A:Nee, u moet de werking van de apparatuur stopzetten, contact opnemen met uw
supervisor en het probleem onmiddellijk melden.
Onderhevig aan de van toepassing zijnde lokale wetgeving zijn wapens en andere gevaarlijke
apparaten te allen tijde verboden op het terrein van TE en tevens op het terrein van onze klanten.
Bovendien strekt dit verbod zich uit tot de door TE gereguleerde parkeerplaatsen en het
wagenpark van het bedrijf.
Voor verdere richtlijnen, zie het TEC-04-15 beleid voor een werkplek vrij van geweld
Onveilig gedrag lijkt op...
Ik heb plakband over een veiligheidsschakelaar geplakt, om gebruik van de machine
gemakkelijker te maken.
Onethisch gedrag dat uw veiligheid in het geding kan brengen, lijkt op...

Mijn productiemanager vertelde me om een verwonding op de werkplek niet aan de
veiligheidscoördinator van de fabriek te melden.

Onlangs vanaf een andere fabriek overgeplaatste apparatuur mist een
veiligheidsgrendel, maar we hebben een krappe deadline en er is geen tijd om er een
te installeren.
40 Teamwerk
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag41
TEAMWERK
We bevorderen een TE zonder misbruik van middelen.
Misbruik van middelen kan een risico vormen voor u, uw collega’s
en anderen.
Misbruik van middelen kan negatieve gevolgen hebben voor de uitvoering van het werk,
veiligheidsproblemen veroorzaken en risico’s met zich meebrengen voor u en uw medewerkers.
Ons beleid voor een werkplek zonder misbruik van middelen is van toepassing op werknemers,
personeel verstrekt door agentschappen, verkopers, klanten en bezoekers van TE en strekt zich
uit tot elke locatie van TE wereldwijd.
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
V:Ik ga een door TE gesponsord evenement bezoeken, waar alcohol wordt geserveerd.
Mag ik drinken tijdens dit evenement?
A:Ja, zolang u de wettelijk vereiste leeftijd heeft en niet overmatig zult drinken.
Ons beleid verbiedt:
•Het gebruik of bezit van illegale drugs of andere gereguleerde middelen op de werkplek.
Medicatie voorgeschreven aan u door uw dokter is toegestaan, zolang u ze volgens de
voorschriften van uw dokter gebruikt en zolang u veilig en effectief uw werk kunt uitvoeren.
•Het gebruik of bezit van alcohol op de werkplek, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door de
hoogstgeplaatste beleidsmedewerker en de manager van Personeelszaken op uw locatie.
Waar het serveren van alcoholische drankjes is toegestaan, dient u aan alle toepasselijke
wetten voor (sterke) drank te voldoen en uw gezonde verstand te gebruiken om ervoor te
zorgen dat er geen sprake is van overmatig drinken of dronkenschap.
•Onder invloed zijn van alcohol, illegale drugs of een ander gereguleerd middel tijdens het werk.
•Het roken van sigaretten, sigaren, pijp of andere vormen van roken, behalve in de speciaal
daarvoor door het bedrijf aangewezen ruimtes.
Misbruik van middelen lijkt op...

Ik vermaak klanten vaak tijdens de lunch. Ik drink gewoonlijk twee of drie drankjes en ga
lichtelijk aangeschoten terug naar het werk.
IIk heb gezien dat een collega een fles drank in zijn bureau lade heeft voor een klein
‘opkikkertje’ overdag.

Mijn collega vertelde me dat hij twee keer de hoeveelheid van een spierverslappend
middel neemt dan wordt voorgeschreven door zijn arts om zijn stress te verminderen.
Als u hulp nodig heeft met een drugs- of alcoholprobleem, neem dan contact op met een
vertegenwoordiger van Personeelszaken, uw manager of een lokaal programma voor hulp aan
medewerkers, waar beschikbaar.
Voor verdere richtlijnen, zie het TEC-04-09 beleid voor een werkplek vrij van drugs/alcohol
42 Teamwerk
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag43
TEAMWERK
We beschermen de bezittingen en onroerende goederen van het bedrijf.
• Het niet resulteert in hoog oplopende kosten voor TE.
•H
et voldoet aan de wet en ons beleid — geen porno, geen beledigend materiaal, geen
discriminerend of pestend taalgebruik, geen illegale downloads, enz.
•U mag geen vertrouwelijke informatie en eigendom van TE op ongepaste wijze vrij geven
aan onze klanten.
•U gebruikt het niet om niet-zakelijk voordeel te behalen (bijvoorbeeld om producten of
diensten te verkopen voor persoonlijke doeleinden).
U heeft de verantwoordelijkheid om bezittingen van het bedrijf te gebruiken voor zakelijke
doeleinden van het bedrijf en om ze tegen verlies, schade en misbruik te beschermen. Zorg voor
onze bezittingen, zoals u voor die van u zelf zou zorgen. Bedrijfsbezittingen bestaan uit alles wat
eigendom is van TE, inclusief:
•Financieel — contanten, bankrekeningen en krediet
• Fysiek — onze faciliteiten, apparatuur, bedrijfswagens en inboedel
•Technologie — computerhardware, -software en informatiesystemen
Raadpleeg de volgende beleidsstukken van TE voor verdere richtlijnen:
• TEC-01-30 beleid voor gebruik van bedrijfseigendommen
• TEC-01-38 beleid voor elektronische communicatie
Bescherm onze informatiesystemen. Download, kopieer en deel geen software, tenzij het
door TE is goedgekeurd. Illegaal downloaden kan de wet op bescherming van auteursrechten
overtreden en een risico vormen voor u en TE. Zelfs zogenaamde ‘free-ware’ of ‘share-ware’ dat
gratis op Internet beschikbaar is, wordt over het algemeen verboden, omdat ze computervirussen
kunnen bevatten, die een mogelijk risico voor onze systemen betekenen. Nog belangrijker is dat
u, door gebruik te maken van share-ware, mogelijk een bedreiging vormt voor TE’s intellectuele
eigendom, door het toekennen van bepaalde onbedoelde vergunningsrechten. Zorg ervoor om
diefstal, verlies of niet toegelaten gebruik van elektronische informatie en systemen te voorkomen,
door gebruik te maken van de aan u toegewezen fysieke beveiliging van informatie en hardware,
Zorg voor onze bezittingen, zoals u voor die van u zelf zou zorgen.
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
V:Ik heb een collega opgemerkt die herhaaldelijk kantoorbenodigdheden mee naar huis
neemt. Toen ik hem ernaar vroeg zei hij, “Het is geen punt, het bedrijf zal het nooit
missen.” Wat moet ik doen?
A:Ga het melden. U heeft de plicht om handelingen als diefstal of enig ander gedrag dat
onze Leidraad schendt te melden.
om het te beschermen tegen toegang door anderen.
Zoals uiteengezet in het beleid van TE voor elektronische communicatie, hebben we het recht
om toezicht te houden op alle verzonden of ontvangen communicatie waarbij apparatuur van TE
wordt gebruikt, tenzij dit wordt verboden door de lokale wetgeving. Alle berichten met gegevens
en informatie die door gebruikmaking van apparatuur van TE zijn verzonden of ontvangen, zijn
tevens eigendom van het bedrijf. Dit omvat informatie gestuurd via e-mail, instant messaging, sms,
voicemail, conferentie-apparatuur, mobiele bedrijfstelefoons en draagbare apparaten. We hebben
het recht om toezicht te houden op alle communicatie waarbij gebruik gemaakt wordt van Internet,
tenzij dit wordt verboden door de lokale wetgeving.
V:Mijn familie en vrienden e-mailen mij op het werk. Het zijn persoonlijke berichten. Kan ik
verwachten dat deze privé blijven op mijn bedrijfscomputer?
A:Ook al zou u uw computer van TE incidenteel voor privédoeleinden gebruiken, onthoud
dat TE eigenaar is van uw computer en alle informatie die zich daarop bevindt. We
mogen te allen tijde alles wat op uw computer is opgeslagen bekijken, waar dat wettelijk
is toegestaan.
V:Is het aanvaardbaar om het Internet op het werk te gebruiken of een familielid via mijn
werktelefoon te bellen?
A:Over het algemeen is beperkt persoonlijk gebruik van bedrijfsmiddelen toegestaan,
zolang u voldoet aan de vereisten zoals uiteengezet in deze Leidraad en in het
bedrijfsbeleid.
U mag apparatuur en communicatiemiddelen van TE voor persoonlijke doeleinden gebruiken, zolang:
• Uw gebruik gelimiteerd is.
•Het geen invloed heeft op uw vermogen om uw werk af te maken (of anderen ervan
weerhoudt om hun werk te doen).
44 Teamwerk
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag45
TEAMWERK
Voorbeelden van informatie waar de media naar kan vragen:
• Informatie inzake financiën of prestaties van TE
• Ons beleid inzake regelgevingen die van invloed zijn op ons bedrijf
• Veranderingen van personeel of in toewijzingen van banen bij TE
• De positie van TE binnen de industrie of inzake marktomstandigheden
• Vragen over nieuwe producten, beleid, procedures of strategieën
• Bevestiging of ontkenning van geruchten inzake fusies, aankopen of andere belangrijke
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
V:Ik heb tijd vrij genomen voor een vakantie met mijn familie volgende week. Mijn
baas vroeg me om mijn wachtwoord van mijn computer voor hem achter te laten,
zodat hij mijn binnenkomende e-mails kan beantwoorden of toegang heeft tot mijn
werkzaamheden, indien nodig. Is dat een probleem?
A:Ja. Uw wachtwoord is persoonlijk en zou zo moeten blijven. Regel, voorafgaand aan uw
vakantie, het doorsturen van uw e-mails en eventuele documenten, waartoe uw baas
toegang zou moeten hebben.
zakelijke gebeurtenissen
Voor verdere richtlijnen, zie het TEC-01-33 beleid voor handelen met voorkennis met
het publiek
Misbruik van bedrijfsmiddelen lijkt op...

Een ouwe vriend zendt regelmatig moppen naar mijn werk e-mail. Als ik deze krijg, stuur
ik ze door naar iedereen in mijn team.

Mijn voormalige werkgever gebruikte een spreadsheet van dat bedrijf om bonussen onder
medewerkers te verdelen. Het was een perfect hulpmiddel, dus nu gebruik ik het bij TE.

Soms gebruik ik de laptop van mijn bedrijf op de werkplek en thuis om pornografisch
materiaal via Internet te bekijken en om ongepaste CD’s erop te kopiëren.
Uw Marcom-team en de PR-afdeling van TE zijn aangewezen om
namens TE te spreken.
Overtredingen van ons beleid inzake relaties met de media lijken op...

Ik ontving onlangs een telefoontje van een verslaggever die vroeg, “Klopt het dat u op het
punt staat om een onderdeel te verkopen?” Ik heb ze anoniem laten weten dat het klopte.

Ik gaf laatst een interview aan een lokale krant en wees de reden voor de stijgende
aandelenkoersen van TE toe aan de uitzonderlijk sterke verkoopcijfers van onze
consumentenafdeling.

Een verslaggever vroeg me hoe mijn groep het idee had gekregen om een nieuwe
productielijn te ontwikkelen. Ik beschreef het productontwikkelingsproces tot in detail.
We zijn voorzichtig in de communicatie over ons bedrijf.
Onze reputatie en onze merken zijn waardevolle bezittingen. We zijn voorzichtig in wat we zeggen
en hoe we reageren op wat anderen over ons zeggen. Als een beursgenoteerd bedrijf hebben we
bepaalde regulatorische en wettelijke verplichtingen die we moeten naleven, met betrekking tot
wanneer en hoe we nieuws en evenementen aangaande ons bedrijf met het publiek delen. Uw
bedrijfsteam voor marketing en communicatie (Marcom) en de PR-afdeling van TE zijn de enige
vertegenwoordigers die gemachtigd zijn om namens TE te spreken. Als iemand contact met u
opneemt, probeer dan niet om namens TE te spreken en geef geen informatie over ons bedrijf.
Noteer, indien mogelijk, de naam en de vraag en stuur dit onmiddellijk door naar het Marcomteam en de PR-afdeling.
46 Teamwerk
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag47
AANSPRAKELIJKHEID
Aansprakelijkheid begint bij u
Persoonlijke verantwoordelijkheid nemen
•Wees bekend met, en voorzichtig met, situaties die mogelijk een
belangenverstrengeling creëren.
•Meld onmiddellijk elke potentiële belangenverstrengeling aan uw
manager, Personeelszaken, de juridische afdeling of het kantoor van de
Ombudsman.
•Ken de regels voor het aanbieden of accepteren van geschenken
en gastvrijheid.
•Wees ervan verzekerd dat u een ‘acceptabel’ geschenk kunt herkennen
en volg het beleid van TE in relatie tot het melden ervan.
•Weet welke informatie beschouwd wordt als ‘vertrouwelijk’ en doe uw
aandeel om het te beschermen.
•Stel intellectuele eigendommen veilig en bescherm informatie die door
anderen aan ons is toevertrouwd.
•Zorg ervoor dat financiële gegevens nauwkeurig, op tijd en compleet zijn.
•Voldoe aan het beleid van TE in relatie tot documentatie, handhaving en
vernietiging van gegevens.
48 Aansprakelijkheid
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag49
AANSPRAKELIJKHEID
We vermijden belangenverstrengeling.
uiteengezet in het beleid van TE voor het verbod op belangenverstrengeling, goedkeuring van
de algemene raad, de hoogste vicepresident van Personeelszaken en de CEO te verkrijgen,
voordat u een positie in een raad accepteert.
Als medewerker van TE neemt u elke dag zakelijke beslissingen. Het is belangrijk dat elke beslissing
die u neemt objectief gemaakt is en gebaseerd op de beste belangen en behoeften van TE, dus
niet op uw persoonlijke belangen of relaties.
Belangenverstrengeling vermijden betekent situaties vermijden die tegenstrijdig zijn, of
tegenstrijdig lijken te zijn, in verhouding tot de voortgang van de belangen of reputatie van TE.
Terwijl het niet mogelijk is om elke situatie te beschrijven die een belangenverstrengeling zou
kunnen inhouden, zijn er bepaalde kenmerkende gebieden waarbij conflicten ontstaan:
Persoonlijke relaties.
We raden het af om naaste familie in dezelfde bedrijfseenheden of functie werkzaam te hebben
en we staan niet toe dat een naast familielid verantwoording moet afleggen aan de ander, zowel
direct als indirect. Hetzelfde beleid geldt voor mensen die een hechte persoonlijke relatie hebben
met elkaar. Naaste familieleden van directieleden en functionarissen mogen niet te werk worden
gesteld bij TE, tenzij passende maatregelen worden genomen en goedkeuring is verkregen. U mag
geen beslissingen nemen inzake aankopen als een naast familielid werkzaam is bij een contractant,
verkoper of consulent op wie die beslissing van invloed is.
Externe tewerkstelling.
Werken voor een concurrent van TE:
U mag niet voor of met een concurrent van TE werken. U moet onmiddellijk uw manager en
Personeelszaken op de hoogte stellen, als een lid van uw directe familie of iemand die bij u woont
voor een concurrent van TE gaat werken.
Persoonlijke investeringen.
Werken voor een bedrijf dat geen concurrent is van TE:
U moet alle zakelijke nevenactiviteiten of consulentenactiviteiten vermijden die uw tijd voor,
belang in of talent voor werkzaamheden van TE verminderen. Voordat u uw dienstverband of
consulentenwerk met een klant, verkoper, distributeur, leverancier of partner van TE accepteert,
dient u schriftelijke toestemming te verkrijgen van uw manager. U moet onmiddellijk uw manager
en Personeelszaken op de hoogte stellen, als een lid van uw directe familie of iemand die bij u
Investeren in bedrijven waarmee we zaken doen, kan mogelijk invloed uitoefenen, of de schijn
opwekken dat het invloed uitoefent, op uw vermogen om objectieve zakelijke beslissingen namens
TE te maken. Daarom hebben we specifieke regels om u te helpen bepalen wat aanvaardbaar is en
wat niet. U bent verantwoordelijk om uw gezonde verstand te gebruiken en investeringssituaties
met uw manager te bespreken, als deze een potentiële belangenverstrengeling vormen.
woont voor een bedrijf gaat werken waarmee we zaken doen.
Geschenken en gastvrijheid.
Lid worden van een adviesraad.
Geschenken en gastvrijheid geven en ontvangen kan ook leiden tot belangenverstrengeling,
wanneer het uw beslissingen beïnvloedt of lijkt te beïnvloeden.
De sleutel om te bepalen wat acceptabel is, is om uzelf af te vragen of het lidmaatschap
dat u overweegt, strijdig is met uw verantwoordelijkheden als werknemer van TE. Over het
algemeen mag u dienst nemen in adviesraden die niet dezelfde belangen hebben als TE
(bijvoorbeeld non-profit, religieuze, liefdadigheids-, educatieve of familie-instanties), maar
verzeker uzelf ervan om van te voren goedkeuring te verkrijgen van uw manager voor
andere adviesraden. Als u een directielid, functionaris of manager bij TE bent, dient u, zoals
50 Aansprakelijkheid
VALUE ACCESS
Raadpleeg de volgende beleidsstukken van TE voor verdere richtlijnen:
• TEC-04-12 beleid voor tewerkstelling van familieleden
• TEC-01-24 beleid voor verbod op belangenverstrengeling
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag51
AANSPRAKELIJKHEID
We begrijpen de regels voor geschenken en gastvrijheid.
Stel uzelf de vraag: Doe ik hetgeen dat goed is voor TE?
Het is belangrijk dat u de regels voor geschenken en gastvrijheid begrijpt. Het beleid van TE
voor het verbod op belangenverstrengeling biedt u richtlijnen die u helpen om te herkennen wat
aanvaardbaar is en wat niet.
Over het algemeen wordt het geven en ontvangen van geschenken niet aangemoedigd. Het
af en toe uitwisselen van geschenken kan worden beschouwd als een aanvaardbare praktijk in
bepaalde culturen, maar het kan onaanvaardbaar worden als het beschouwd wordt als overdadig,
als het uw professionele beoordelingsvermogen compromitteert of de suggestie wekt van een
gunstige of voorkeursbehandeling.
Wat is... een naast familielid?
Naaste familieleden zijn echtgenotes/echtgenoten, ouders, schoonouders, stiefouders,
kinderen, stiefkinderen, broers en zussen, stiefbroers en -zussen, neven, nichten, tantes,
ooms, grootouders, kleinkinderen, schoonfamilie of levensgezellen.
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
V: H
et bedrijf van mijn man heeft een aanbod gedaan op een contract met TE, maar het
gaat om werk van een andere afdeling, één waarover ik geen beslissingsbevoegdheid
heb. Moet ik dit met mijn supervisor bespreken?
A:
Ja. Zelfs al heeft u niet direct controle over de uitkomst van het aanbod, het
feit dat uw man connecties heeft met het bedrijf kan de schijn wekken van een
belangenverstrengeling.
In het algemeen wordt bij geschenken geven of ontvangen iets als een aanvaardbaar geschenk
beschouwd, wanneer:
• Het niet frequent is, geen contanten betreft en zo goed als geen waarde heeft
•Het voldoet aan de wet en het beleid inzake geschenken van de bedrijven van zowel de
ontvanger als de gever
• Het geen invloed uitoefent of geen schijn heeft van het uitoefenen van invloed op het
onafhankelijke oordeel van een persoon
V: E
én van mijn klanten vroeg me of ik bereid was om een klein ‘bijbaantje’ voor hem te
doen. Is dat oké?
A: Dat hangt ervan af. Als het werk concurreert met de zaken van TE, dan zou de klus een
belangenverstrengeling betekenen en zou u het niet moeten accepteren. Als het werk
niet gerelateerd is aan het werk van TE, dan is het waarschijnlijk in orde. Hoe dan ook,
u zou dit verder met uw manager moeten bespreken.
Gastvrijheid bieden aan mensen die zaken doen met TE wordt over het algemeen toegestaan,
zolang het bescheiden, gepast en in het beste belang van het bedrijf is.
Zoals bij geschenken moet gastvrijheid:
• Legaal zijn
• Voldoen aan alle beleidsregels van het bedrijf, inclusief vergoedingen van uitgaven
• Geen invloed uitoefenen of geen schijn hebben van het uitoefenen van invloed op
het onafhankelijk oordeel van een persoon
Een belangenverstrengeling lijkt op...

Mijn baas zit in de raad van bestuur van een bedrijf dat diensten aan TE verleent.
Hij heeft tegen niemand bij TE gezegd dat hij in de raad zit bij het andere bedrijf.

Mijn zus leidt een bedrijf voor verkoopmachines. Ik kwam erachter dat TE van plan is om
een nieuwe verkoopservice te kiezen, dus ik heb de voorwaarden van het beste voorstel
dat we tot nu toe hebben ontvangen met mijn zus besproken. Het hielp haar om een
beter voorstel in te dienen namens haar bedrijf.
52 Aansprakelijkheid
VALUE ACCESS
Voor verdere richtlijnen zie het TEC-01-24 beleid voor verbod op belangenverstrengeling
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag53
AANSPRAKELIJKHEID
Uw plicht om vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie te beschermen is zelfs van toepassing als
u stopt met werken bij TE. Als u TE verlaat, mag u geen vertrouwelijke informatie met uw nieuwe
werkgever of iemand anders delen.
Het is belangrijk voor u om te kunnen herkennen wat gepast is en
wat niet.
Voorbeelden van vertrouwelijke informatie:
•Overeenkomsten tussen TE en onze werknemers, tussenpersonen, strategische partners of
andere derden
•Vakgeheimen, uitvindingen en nog niet ingediende octrooiaanvragen
• Financiële informatie van TE
• Tekeningen voor mogelijke nieuwe producten
• Klantenlijsten en overeenkomsten
• Werknemersgegevens
Wat is... gastvrijheid?
Gastvrijheid omvat entertainment, maaltijden en sociale evenementen, zoals
sportevenementen, feesten, golf-uitjes, theater, concerten, recepties, enz.
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
V:Een klant was dankbaar voor de tijd die ik nam om de status van levering gedurende het
jaar te controleren en stuurde me een klein geschenk met het logo van hun bedrijf erop
ter waarde van $25,00. Mag ik het houden?
A:
Ja. U kunt geschenken van weinig waarde accepteren die gewoon en gebruikelijk zijn
voor het werk en niet buitensporig zijn in frequentie.
• Klantinformatie aan TE toevertrouwd
Voor verdere richtlijnen, zie het TEC-02-04 beleid voor geheime informatie (vertrouwelijke
informatie)
Ongepaste geschenken en gastvrijheid lijken op...

Ik verzorg het golfen met een klant elke zaterdag bij mijn club.

Mijn leverancier geeft me regelmatig kaartjes voor professioneel voetbal, zodat ik mijn
familie mee kan nemen naar de wedstrijden.
Zakelijke en technische informatie van TE geeft ons een
concurrerend voordeel in de markt.
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
V: M
ijn collega werkte ooit voor een concurrent van TE. Is het aanvaardbaar dat hij met het
team van TE over technische gegevens praat die hij ontwikkelde met zijn voormalige
werkgever?
A: Nee. Hij heeft de plicht om bedrijfseigen informatie van zijn voormalige werkgever te
beschermen, deze verplichting eindigde niet toen hij zijn vorige werkgever verliet.
We beschermen bedrijfseigen informatie.
Eenieder van ons heeft de verantwoording om de kennis die ten grondslag ligt aan TE te
beschermen. Zakelijke en technische informatie van TE die over het algemeen niet bij anderen
bekend is, is waardevol en geeft ons een concurrerend voordeel in de markt. Bescherm en
respecteer het daarom. Deel het niet met anderen, zelfs niet met een collega die het niet hoeft te
weten voor zijn of haar werk. U heeft tevens de verantwoordelijkheid om vertrouwelijke informatie
over uw collega’s, uw klanten en andere bedrijven met wie we zaken doen te beschermen.
54 Aansprakelijkheid
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag55
AANSPRAKELIJKHEID
verplichting om documenten te bewaren, helpen ons om de integriteit van onze boekhouding
en documentatiesystemen te handhaven. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan
V: E
en vriend die niet voor TE werkt, vroeg me naar bedrijfseigen informatie over één van
onze klanten. Is het aanvaardbaar om de informatie aan hem te geven, aangezien het
geen informatie over TE bevat?
A: Nee. We respecteren de privacy van de klant en beschermen persoonsgegevens. We
beschermen informatie die aan ons is toevertrouwd en gebruiken deze enkel voor
legitieme zakelijke doeleinden van TE.
het beleid van TE inzake documentatiebeheer, wat tevens het routinematig vernietigen van uw
dagelijkse werk inhoudt.
Nauwkeurige financiële documentatie volgt:
• De Amerikaanse boekhoudkundige regels (GAAP)
• Het financiële beleid en de interne controles van TE
Ongepast gebruik van vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie lijkt op...
Nauwkeurige interne documentatie volgt:
• Het beleid van TE voor documentatiebeheer en procedures

Nadat ik een geheimhoudingsovereenkomst met een leverancier had ondertekend,
bracht ik een bezoek aan zijn fabriek en kwam iets te weten over een fabricageproces
dat ik nu heb ingevoerd bij TE.

Mijn collega is verantwoordelijk voor het inzamelen van gegevens over de klanten
van TE connectoren. Hij geeft deze gegevens aan de broer van zijn vriend die een
marketingbedrijf runt dat is gericht op de elektronische industrie.

Ik werd me onlangs bewust van een nieuwe productontwikkeling en zonder het aan
iemand te vertellen of zonder dat een geheimhoudingsovereenkomst was geregeld, heb
ik tekeningen aan een potentiële klant gegeven.
• Een passend schema voor het bewaren van documentatie
Voor verdere richtlijnen, zie het TEC-01-02 beleid voor management van wereldwijde documentatie
Het beleid van TE voor documentatiebeheer en de desbetreffende
schema’s voor het bewaren van gegevens helpen ons om de
integriteit van onze boekhouding en documentatiesystemen te
handhaven.
Wat is... een wettelijke oproep tot het bewaren van documenten?
We zijn nauwkeurig in onze documentatie.
Een aankondiging om tijdelijk te stoppen met het routinematig vernietigen van gegevens,
Alle zakelijke transacties moeten op de juiste manier worden geautoriseerd en tijdig en accuraat
wat over het algemeen tevens speciale instructies voor documentatiebeheer, aanvragen
in de boekhouding van TE worden gedocumenteerd. Nauwkeurige financiële documentatie
voor documenten en financiële controles inhoudt. Het is uw verantwoordelijkheid om aan
beantwoordt aan onze verplichting naar aandeelhouders, overheden en het grote publiek. Foutieve
alle wettelijke oproepen en speciale vereisten voor documentatiebeheer te voldoen. Dit
inschrijvingen, slechte verhandeling of misbruik van onze fondsen of onroerende goederen,
houdt tevens in dat u onmiddellijk moet reageren op verzoeken voor documenten of ander
of die van onze klanten, moeten aan de juridische afdeling of het kantoor van de Ombudsman
materiaal van, of namens, de auditoren van TE, Personeelszaken, de juridische afdeling
worden gemeld. Het bijhouden van nauwkeurige interne gegevens en voldoen aan de wettelijke
of management. Dit nalaten kan leiden tot disciplinaire maatregelen en/of gerechtelijke
stappen.
56 Aansprakelijkheid
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag57
AANSPRAKELIJKHEID
Hoe te reageren op verzoeken van de overheid
Als een overheidsinstantie om informatie of documenten vraagt, dient u onmiddellijk
contact op te nemen met de juridische afdeling voor begeleiding bij het nemen van de
passende maatregelen. Als u toestemming heeft van de juridische afdeling om informatie
vrij te geven, reageer dan onmiddellijk, nauwkeurig en volledig.
De leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
V:
Nadat we onze verkoopsdoeleinden voor het kwartaal hadden behaald, zei een collega
tegen mij dat ik moest wachten met het opsturen van een factuur tot het volgende
kwartaal. Ik heb toch de verantwoordelijkheid om aan dit verzoek te voldoen?
A:Nee. Alle verkopen zouden moeten worden gemeld en gedocumenteerd in de periode
waarin ze hebben plaatsgevonden. Als u denkt dat deze goederen of diensten niet
vastgelegd zijn in de juiste periode, documenteer dit dan en meld het. Vergeet niet dat
u de verantwoordelijkheid heeft om eerlijk en nauwkeurig te zijn. Als u ooit het gevoel
heeft dat er druk op u wordt gelegd om dit anders te doen, meld het dan.
V: Elke maand vertelt mijn baas me dat ik “de cijfers moet laten kloppen”. Wat moet ik
doen?
A:U heeft de verantwoordelijkheid om eerlijk en nauwkeurig te zijn. Als u het gevoel heeft
dat er druk op u wordt gelegd om dit anders te doen, meld het dan.
Ongepast documentatiebeheer lijkt op...
Nadat mijn collega een bericht van de juridische afdeling had ontvangen om documenten te
bewaren, besloot hij om het bericht te negeren en al zijn archieven te verwijderen, om meer
ruimte te krijgen in zijn archiefkast.
58 Aansprakelijkheid
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag59
INNOVATIE
Innovatie begint bij u
Onszelf uitdagen
• Kom de toewijding van TE na met betrekking tot het respecteren van de
rechten van anderen.
•Doe zaken op een milieubewuste manier. Voldoe aan alle toepasselijke
wetten en regelgevingen.
•Denk na over uw communicatie met anderen, wees voorzichtig, spreek
niet uit naam van TE en geef geen vertrouwelijke informatie over TE of
een klant.
•Toon via uw zakelijke handelingen de onwrikbare toewijding van TE voor
integriteit en de ethische normen, zoals uiteengezet in deze Leidraad.
60 Innovatie
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag61
INNOVATIE
We zijn goede burgers en respecteren de rechten van de mens.
Zoek naar oplossingen die prestaties verbeteren en de impact van
onze werkzaamheden op het milieu verminderen.
We zijn gebonden aan de rechten van de mens, voor alle mensen overal ter wereld en voldoen aan
de arbeidswetten die van toepassing zijn op de markten waarin we werkzaam zijn. We verbieden
de tewerkstelling van minderjarige kinderen of gedwongen arbeid, evenals elke vorm van fysieke
strafmaatregelen of misbruik. Kinderarbeid en gedwongen arbeid zijn verboden, zowel bij TE als
bij faciliteiten van subcontractanten.
We zijn gebonden aan het voldoen aan alle toepasselijke wetten tegen het witwassen van geld
over de hele wereld. We doen alleen zaken met achtenswaardige klanten die legitieme handel
voeren en door legitieme bronnen gefinancierd worden.
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
V:Ik heb enige activiteiten waargenomen op kantoor die een mogelijk gevaar voor het
milieu kunnen betekenen, maar ik wil er niet bij betrokken raken. Is dat oké?
A:Nee. Als werknemer bij TE heeft u de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen
wanneer u zich bewust wordt van potentiële overtredingen van onze Leidraad. Dit
betekent ook het melden van milieugevaren of andere onveilige werkomstandigheden.
We hechten waarde aan onze plaats in de wereldmaatschappij.
V:Ik was in een magazijn en zag een dikke vloeistof uit een niet-gemarkeerde container
lekken. Ik herinner me van mijn training dat onidentificeerbare vloeistoffen gevaarlijk
afval kunnen betekenen, maar toen ik er een collega naar vroeg, zei ze alleen maar, “Het
is geen probleem, dweil het gewoon op.” Wat moet ik doen?
A:Praat met uw manager om ervoor te zorgen dat de vloeistof op de juiste manier wordt
opgeruimd en dat de procedure aan andere medewerkers wordt uitgelegd indien zich
een vergelijkbaar probleem zou voordoen in de toekomst.
We zijn gebonden aan sociale verantwoordelijkheid in de gemeenschappen waarin we leven en
werken, overal ter wereld. Dit betekent dat we de impact van onze werkzaamheden op het milieu
verminderen en sterkere relaties met de gemeenschappen opbouwen, waarin we werkzaam zijn.
We doen zaken in overeenstemming met alle toepasselijke milieuwetten en -regelgevingen. We
voldoen ten volle aan alle voorwaarden voor milieuvergunningen en -machtigingen. We staan het
onwettig of verboden storten van afval, gevaarlijke stoffen, lozen van afvalwater of uitstoot van
gassen niet toe.
Wanneer u uw werkverplichtingen bij TE uitvoert, wordt u aangemoedigd om naar oplossingen
te zoeken die prestaties verbeteren en de impact van onze werkzaamheden op het milieu
verminderen. Als u enig feitelijk of potentieel gevaar voor het milieu zou vernemen, is het uw eigen
verantwoordelijkheid om onmiddellijk uw supervisor, veiligheidscoördinator of afdelingsmanager
Onveilig gedrag lijkt op...
Een meting gaf aan dat één van de limieten van de vergunning voor het lozen van
afvalwater kort was overschreden. Ik heb het niet gemeld, want onze fabriek is consequent
onder de limiet gebleven de laatste paar jaar en omdat ik denk dat de meter misschien niet
correct werkt.
in te lichten.
Voor verdere richtlijnen, zie de TERA Website/Sociaal Verantwoord Ondernemen
62 Innovatie
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag63
INNOVATIE
We respecteren elkaars rechten als burgers.
U heeft recht op uw eigen politieke opvattingen.
We moedigen onze medewerkers wereldwijd aan om bedachtzame en geïnformeerde stemmers
te zijn en om betrokken te zijn bij het politieke proces, gebruikmakend van hun eigen geld en tijd. U
heeft recht op uw eigen politieke opvattingen en u bent geacht om die van anderen te respecteren.
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
Volg alle toepasselijke wetten op inzake deelname aan politieke activiteiten en het leveren van
V: E
en vriendin van mij heeft zich kandidaat gesteld voor de politiek en ik zou haar graag
willen helpen met haar campagne. Is dit een probleem?
A: Nee. Uw persoonlijke steun is uw persoonlijke zaak. Zorg er alleen voor dat u geen
middelen van het bedrijf gebruikt, inclusief werktijd of de naam van het bedrijf, ten
behoeve van de campagne.
een bijdrage aan politieke partijen, nationale politieke commissies en individuele kandidaten.
Lobby-activiteiten of contacten met overheden namens TE, anders dan interacties die
gerelateerd zijn aan verkoopactiviteiten, zouden van te voren moeten worden gecoördineerd met
het wereldwijde kantoor voor overheidszaken. Bovendien:
Ongepaste politieke activiteiten lijken op...
•Maak geen politieke bijdrage uit naam van TE of gebruik niet TE’s naam, financiën, eigendommen,

Mijn collega verspreidt flyers op kantoor om een politieke kandidaat voor de plaatselijke
raad te promoten.

Mijn baas maakt gebruik van de e-mail bij TE om steun te zoeken voor zijn neef, die zich
kandidaat heeft gesteld voor een positie binnen de gekozen regering.

Ik heb mijn collega’s gevraagd om kaartjes te kopen voor de favoriete politieke
fundraiser van mijn klant.
gebouwen en terreinen, apparatuur of diensten om een politieke partij, initiatieven, commissies
of kandidaten te ondersteunen, zonder toestemming van het wereldwijde kantoor voor
overheidszaken.
•Oefen geen druk uit op of doe geen verzoek aan uw collega’s, verkopers of klanten om politieke
bijdragen te leveren of voor deelname ter ondersteuning van een politieke partij of kandidaat.
In de V.S. bestaat een geautoriseerd politiek actiecomité binnen TE, dat wettelijk is toegestaan
om medewerkers van TE te verzoeken om vrijwillige bijdragen en om politieke bijdragen te
leveren namens hen zelf, om zaken van TE te ondersteunen.
Voor verdere richtlijnen, zie het TEC-01-23 beleid voor beheersen van politieke activiteiten
64 Innovatie
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag65
INNOVATIE
We zijn verantwoordelijk voor ons gebruik van sociale media.
We denken op creatieve wijze na over alle aspecten van ons werk.
Sociale media biedt een kans voor TE om zaken uit te breiden, ervaring met klanten te versterken
en sterkere interne en externe relaties op te bouwen. We steunen de verantwoorde deelname aan
sociale media en gepaste uitwisseling van ideeën om de relaties met onze klanten, partners en
leveranciers aan te scherpen.
Zorg ervoor dat uw gebruik van sociale media voldoet aan de waarden van TE, deze Leidraad en
het beleid en de richtlijnen van TE inzake pesterijen, privacy en bescherming van bedrijfsmiddelen
en vertrouwelijke informatie van het bedrijf. Onthoud dat u verantwoordelijk bent voor de
informatie die u online plaatst. De wetten en regels die op uw dagelijkse werkzaamheden van
Innovatie is niet beperkt tot engineering. We moeten allemaal op creatieve wijze nadenken over hoe
we het beste onze fysieke en intellectuele middelen kunnen aanwenden om de nieuwste innovaties
voor TE te bieden. Als algemene regel geldt dat alle innovaties, ontdekkingen, systeemontwerpen,
teksten of verbeteringen die u ontwikkelt of ontwerpt terwijl u werkzaam bent voor TE, zowel
technisch als niet-technisch, alleen eigendom zijn van TE. U moet dergelijke ontdekkingen en
vernieuwingen aan TE kenbaar maken. Voor sommige uitvindingen kan de juridische afdeling
intellectueel eigendomsrecht proberen te verkrijgen of beslissen om iets als vakgeheim te houden.
Zelfs verbeteringen aan bestaande activiteiten zijn waardevol en moeten als vertrouwelijk worden
behandeld. Via innovatie handelen we sneller, beter en slimmer en bieden TE zodoende een
concurrentievoordeel.
Bovendien respecteren we bij TE de intellectuele eigendomsrechten van anderen. We
nemen aanzienlijke voorzorgsmaatregelen, zodat we geen patenten, handelsmerken en andere
intellectuele eigendomsrechten schenden, waarvan we redelijkerwijs kunnen aannemen dat ze
geldig zijn. We ondernemen tevens actie om vertrouwelijke zakelijke informatie te beveiligen
die TE en haar klanten toebehoort. Als u een kwestie vermoedt of er over wordt ingelicht,
neem dan onmiddellijk contact op met de juridische afdeling.
Innovatie is niet alleen gericht op de technische aspecten van onze handel. Het is van belang
dat alle activiteiten voldoen aan de waarden van TE en deze Leidraad. Sneller, slimmer en beter
tewerk gaan.
toepassing zijn, zijn tevens op uw online-activiteiten van toepassing.
Voor verdere richtlijnen, zie de richtlijnen voor deelname aan sociale media
We ondersteunen verstandige deelname aan sociale media
en gepaste uitwisselingen van ideeën.
De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven
V: Ik heb een blog, waarin ik over mijn leven en werk praat. Moet ik me zorgen maken
over wat ik zeg over mijn werk?
A:Er wordt van u verwacht dat u uw gezond verstand gebruikt bij het plaatsen van
informatie over het bedrijf, collega’s en uw werk. Te allen tijde moet u bedrijfseigen
informatie over het bedrijf en haar activiteiten beschermen. U bent persoonlijk
verantwoordelijk voor de inhoud van datgene dat u online plaatst, ga er niet vanuit dat
uw plaatsingen privé zijn.
66 Innovatie
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag67
ONZE MIDDELEN
Als u een vraag heeft, een persoonlijke situatie wilt bespreken of een
vermeende overtreding van onze Leidraad wilt melden, praat dan
Vragen stellen en bezorgdheden uiten
met uw supervisor of eenieder die op de volgende pagina vermeld
staat. Onthoud dat over het algemeen ons eigen geweten het beste
hulpmiddel is om te bepalen wat goed is of slecht. U heeft niet alleen de
verantwoordelijkheid, maar ook het recht om ons bedrijf te beschermen
en de voortgang van ons succes zeker te stellen.
68 Onze middelen
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag69
ONZE MIDDELEN
CONTACT OVER
TOEGANG VIA
Uw supervisor of manager
Alle kwesties, vragen of bezorgdheden
Uw lokale vertegenwoordiger van Personeelszaken of TE’s Personeelszaken
Alle kwesties, vragen of bezorgdheden
Website van de afdeling Personeelszaken
De juridische afdeling van TE
Vragen over wetten, beleid van TE enbusiness practices
acceptabele bedrijfsvoering
Website van de juridische afdeling
Kantoor van de Ombudsman
(een onafhankelijke, onpartijdige en vertrouwelijke bron voor werknemers,
leveranciers, investeerders of klanten)
Overtredingen van wetten, regels, regelgevingen of van
onze Leidraad
E-mail: [email protected]
V.S., territoria van de V.S. en Canada 1-888-662-8374
China: 10-800-110-0698 (China Telecom)
of 10-800-711-0754 (China Netcom)
Oostenrijk, België, Frankrijk, Zweden:
E-mail: [email protected]
Wereldwijd: Volg de instructies voor het bellen ops
AT&T Direct, en bel vervolgens: 888-662-8374
TE’s ConcernLINE
(Gratis, 24/7/365 hotline, door een onafhankelijke meldingsdienst gerund)
Alle kwesties, vragen of bezorgdheden
Instructies voor het bellen en e-mailadres:
http://www.te.com/aboutus/concernline.pdf
TE’s ConcernNET
(24/7/365 vertrouwelijke website, door een onafhankelijke meldingsdienst gerund)
Alle kwesties, vragen of bezorgdheden
www.concernnet.com
Commissie voor financiële controle van de Raad van Bestuur
Vrijstellingen voor de Leidraad voor
ethisch gedrag
E-mail: [email protected]
Oostenrijk, België, Frankrijk, Zweden:
E-mail: [email protected]
Compliancemedewerker voor internationale handelsregels
Import/Export, handelstransacties
Website voor compliance in handel
PR-kantoor of afdeling van het Marcom-team
Vragen van de media
Website van het PR-kantoor
Kantoor voor wereldwijde overheidszaken
Vragen over politieke bijdragen
en overheidszaken
866-531-4845
E-mail: [email protected]
Interne audit
Vragen of bezorgdheden inzake de boekhouding of
kwesties omtrent financiële documentatie
E-mail: [email protected]
70 Onze middelen
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag71
ONZE MIDDELEN
Mijn verbintenisverklaring
Represailles worden niet getolereerd.
(kruis de toepasselijke selectievakjes aan)
Een werknemer die in goed vertrouwen om advies vraagt, een bezorgdheid uit of wangedrag meldt,
handelt in overeenstemming met de Leidraad en doet het juiste. We nemen claims over represailles ernstig.
Beschuldigingen van represailles zullen worden onderzocht en alle represailles tegen individuen die wangedrag
melden, zullen onderhevig zijn aan disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband.
Als u, of iemand die u kent, slachtoffer bent/is van represailles, meld dit dan onmiddellijk.
oIk bevestig hierbij dat ik de Leidraad voor ethisch gedrag van TE heb gelezen en
begrepen. Ik beloof de principes van onze Leidraad bij mijn dagelijkse werk te
volgen en gebruiken. Ik begrijp dat iedereen die werknemer is van TE of namens
TE werkt, de beleidsregels in onze Leidraad moet volgen, tenzij dit in conflict zou
komen met de van toepassing zijnde wetgeving.
Voor verdere richtlijnen, zie TEC-01-28 voor het beleid en procedures inzake de afhandeling van klachten en
bezorgdheden in relatie tot boekhouding, interne controle, financiële controle en andere zaken
oIk ben niet bereid de principes van onze Leidraad bij mijn dagelijkse werk te
volgen en gebruiken.
Appendix bij de Leidraad voor ethisch gedrag
oBELANGENVERSTRENGELING: ik bevestig hierbij dat ik het Beleid inzake
belangenverstrengeling van TE (TEC 01-24) heb gelezen en dat er geen sprake is
van belangenverstrengeling waardoor mijn tijd, belang of verantwoordelijkheid
ten aanzien van TE in gevaar zou kunnen komen.
Voor werknemers in België
In overeenstemming met de verklaring in de Gids voor ethisch gedrag (Gids), biedt de Gids enkel algemene
richtlijnen en is hij onderhevig aan de lokale wetten van de landen waarin Tyco Electronics werkzaam is. Dit
Addendum herhaalt dat de Gids onderhevig is aan de richtlijnen van de Belgische wetgeving.
Gelieve het volgende op te merken:
• U wordt aangemoedigd in uw plicht om overtredingen op de Gids te melden, maar het is geen dwingende eis
• U zult claims in relatie tot boekhouding, audit of financiële controles of in geval van onwettelijk gedrag
(“SOX-kwesties”) melden via de meldingssystemen.
• Claims die niet gerelateerd zijn aan SOX-kwesties moeten direct aan PZ of uw management gemeld worden
en niet via de meldingssystemen.
• U wordt aangemoedigd om uzelf kenbaar te maken, wanneer u een overtreding meldt. Anonieme
meldingen zijn echter wel mogelijk. Het bedrijf kan geen anonieme claims accepteren, wanneer het geen
“SOX-kwestie” betreft.
• Misbruik van de meldingssystemen kan leiden tot disciplinaire maatregelen en juridische vervolging voor
u. Gebruik van de meldingssystemen in goed vertrouwen zal echter niet leiden tot aansprakelijkheid
of sancties.
oik wil advies inwinnen of een mogelijke Belangenverstrengeling, een extern
dienstverband, het lidmaatschap van een externe raad of een andere activiteit
melden. Een medewerker van Human Resources of een lid van het Ethiek- en
nalevingsteam neemt contact met me op om meer informatie te verstrekken.
Niets te melden?
(kies één optie)
o Ik wens een eerder niet gemelde overtreding van de Leidraad voor ethisch
gedrag te melden.
o Ik heb niets te melden.
Datum: _______________________________________________________________
Merk hierbij op dat Belgische medewerkers overtredingen van de richtlijnen, die gerelateerd zijn aan
SOX-kwesties, rechtstreeks moeten melden aan:
Naam: ________________________________________________________________
Het kantoor van de Ombudsman
Tyco Electronics
Kessel-Lo 1, Diestsesteenweg 692
B-3010 Kessel-Lo België
[email protected]
72 Onze middelen
Handtekening: _________________________________________________________
TE-werknemersnummer: ________________________________________________
VALUE ACCESS
Inhoud
Middelen
Leidraad voor ethisch gedrag73
TE Connectivity Ltd.
Rheinstrasse 20
CH-8200 Schaffhausen
Zwitserland
Telefoonnummer: +41 (0)52 633 66 61
www.te.com
GTEC2012-NL-BE
©2011 Tyco Electronics Corporation,
een bedrijf van TE Connectivity Ltd. Alle rechten
voorbehouden.
TE Connectivity en TE Connectivity (logo)
zijn handelsmerken van het familiebedrijf
TE Connectivity Ltd.