Het Openbaar Vervoer 1960-03

Commentaren

Transcriptie

Het Openbaar Vervoer 1960-03
h e i openbaar vervoer
maandelijks
betreffende
amsterdam
stedelijke
mededelingenblad
het
gemeentevervoerbedrijf
en andere
tram-
en
binnen- en buitenlandse
trolley busbedrijven
HET
Sfc
$
OPENBAAR
>[< J|t ï|t J[ï Ji< ije >[t Sjc 5^ >)C 5^ >|< #
VERVOER
>;< $
5|t $
£
% S|t Sje ï j :
a b o n n e m e n t s p r i j s ƒ 1.50 p . h a l f j a a r
losse nummers ƒ0,35
h o o f d r e d a c t e u r : c . van m e c h e l e n j r . = l e j a c o b v a n c a m p e n s t r a a t n o . 4 3
amsterdam-zuid: t e l , 793590
r e d a c t i e fit a d m i n i s t r a t i e : p . h . k i e r s = v a l e r i u s s t r a a t n o . 2 9 6 b v .
amsterdam-zuidt e l , 715416
l a y - o u t fit i l l u s t r a t i e s : h , f , n a e z e r j r . = h a a r l e m m e r m e e r s t r a a t n o . 148amsterdam-westtel,
8220£
a l l e b e t a l i n g e n op g e m e e n t e g i r o 0 3131 t, n, v ,
"het o p e n b a a r v e r v o e r " , v a l e r i u s s t r a a t 296 a m s t e r d a m - zuid, -
is
0
INHOUDSOPGAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam
Autobusdienst E.N.H.A.B.0.
De Rotterdamse metro
N.V, Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg Mij.
Stadsverkeer Den Helder
Die Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe
Moderne tramrijtuigen en gelede tramwagens
in Europese steden
8. Foto's Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam
blz^
27-29
30
30-32
32-33
33
33
34-35
35
T
EXCURSIE G.V.B.A.-GARAGE WEST
De afdeling Centrum/Noord van de "Vereniging voor Heemkennis"
organiseert op zondag 3 april des morgens te 10.30 uur een
excursie naar de nieuwe garage West van het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam aan de Jan Tooropstraat. Dank zij de medewerking van deze afdeling kunnen ook abonnees van HET OPENBAAR
VERVOER zich voor deze rondleiding opgeven. De kosten bedragen
voor leden van de Heemkenniskring 35 cent, voor niet-leden en
introducé's 45 cent. Abonnees, die aan deze excursie wensen
deel te nemen dienen uiterlijk 31 maart a.s. 35 c a 45 cent
te hebben overgemaakt op gemeentegirorekening 0 3131 t
HET OPENBAAR VERVOER, Valeriusstraat 296 te Amsterdam, ,n.v.
onder
vermelding "GARAGE WEST". Introductie toegestaan.
Verzamelen
.zondag 3 april te 10.10 uur vóór garage West
In dienst gestelde ombouwdrieassers:
mw 543 en bw 977. Opvallend is het
zilvergrijs uitgevoerde onderstel
van de 977. Het schept een scherp .
contrast met de blauwe kleur van de
rijtuigbak.
Mw 512 werd voorzien van een taster
met vanginrichting, overeenkomstig
de gelede motorwagens.
Bij mw 439 zijn de aspot-Peckhambeugels verwijderd.
De gelede mws 562 en 572 kregen een gewijzigde pantograaf overeen­
komstig de no's 560,561,566,568-571 en 573. Mw 563 kreeg weer een
normaal uitgevoerde stroomafnemer. Er zijn momenteel 7 verschillen­
de uitvoeringen, hetgeen er op.wijst, dat de pantograaf in Amster­
dam nog in een experimenteel stadium verkeert.
Gelede mw 552-werd geheel gerevideerd.Daarbij werden tevens enkele
wijzigingen aangebracht, waardoor het rijtuig, wat het exterieur
betreft, meer gelijkenis.vertoont met de serie 576-587. Bovendien
werd de 552 van een goot voorzien. De pantograaf werd gewijzigd
overeenkomstig de sinds november 1959 op de 553 aanwezige stroom­
afnemer, waarbij de•zwikbeugel van de 552 iets afwijkt t.o.v. die
•van de 553.
Op 26 febr., 11 en 22 maart waren resp..de gelede mws 610,611 en
612 afgeleverd. De no's 609-611 zijn inmiddels in dienst gesteld.
Nadat lijn 3 gedurende enkele maanden via hulpbogen de in ver-'
nieuwing zijnde brug tussen de Bilderdijkstraat en Froderik Hen­
drikstraat had bereden, zijn thans de tramsporen weer in het mid- .
den van de brug gelegd, aangesloten en in gebruik genomen.
Op 15 maart jl. werd in de remise Havenstraat een elektrische
wasmachine in dienst gesteld. Voorlopig zullen alleen gelede motor
wagens van deze machine gebruik kunnen maken. Een beschrijving van
deze machine vindt u op blz. 76 van ons septembernummer 1959.
MATERIEELVERDBLING
Op Tijn 7~rijd"t vrijwel regelmatig een motorwagen van de serie
446-475 (lijn 10). Van de 18'voor lijn 10 bestemde in de remise
Havenstraat aanwezige motorwagens (458-475) zijn er soms 17 in
dienst, t.w. 14 op lijn 10, 2 op lijn 16 en 1 op lijn 7Sedert 4 maart jl. rijdt op lijn 24 - behoudens een enkele onder­
breking - een dubbelgelede motorwagen i.p.v. een enkelvoudig geleed
exemplaar.
Van 28 februari af rijden op lijn 7 twee gelede mws 552-587.
M.i.v. 20 maart jl. rijden op deze lijn des zondags vier, van
ma t/m vr drie en des zaterdags vier gelede trams.
In verband met het in dienst stellen van gelede trams op lijn 7
werd de dienstregeling van deze lijn per 28 februari jl. zodanig
gewijzigd, 'dat er zg. korte en - t.b.v. de gelede wagens - lange
diensten werden ingevoerd (systeem van lijn 13 bijv.).
(vervolg op blz. 29)
GEHEENTETRAM_/_GEM2SNTEVE
oliënd materieel (I)
Motorwagens
Serie 1-5
Fabriek Werkspoor. Bouwjaar 1900. "S.3.W."
Oorspronkelijk trolleybeugels. Sleepbeugels in 1902/03.
Nieuwe motoren in 1906/08. Dichte balkons in 1910.
.)
Nieuwe trucks in 1916, ter vervanging van de Peckhamtrucks. In 1925 E.M.W. In 1937 gesloopt.
• ..
Serie 6 9
Fabriek Werkspoor. Bouwjaar 1900.- "-S.S.W."
Oorspronkelijk trolleybeugels. Sleepbeugels in 1902/03.
Dichte, balkons in 1910. No. 7 in 1919 insfruct 1-ewagen..
No's 6,8 en 9 in 1925 E.M.W. In 1935 werden de motorrijtuigen 6-9 verbouwd tot pekelmotorwagens 6-9. In
1947 werden ze in dezelfde volgorde vernummerd in
P 1-4. In 1958 gesloopt.
Se£ie_10
Fabriek Werkspoor. Bouwjaar 1900. "S.S.W."
Oorspronkelijk trolleybeugel. Sleepbeugel in 1902.
In 1908 nieuwe motoren. Dichte balkons in 1910. In
1925 E.M.W. In 1937 gesloopt.
=
Serie_ll 12
j
±900. Fabriek Weyer. "S.S.W."
Oorspronkelijk trolleybeugels. Sleepbeugels in 1902/03.
• "
Nieuwe motoren in 1907. Dichte balkons in 1910.
In 1925 E.M.W. In 1937 gesloopt.
Serie 13-14 Fabriek Boeker. Bouwjaar 1901. "Union".
In 1935 gesloopt.
Serie 15-179 Bouwjaar: 15-38 in 1902. Fabriek: Raab.
)
^
Raab.
)
40-44 in 1903.
Werkspoor.)
45-49 in 1903Werkspoor. ),,„..,
50-99 in 1903.
Raab.
)
•
100-154 in 1904.
Raab.
)
155-179 in 1904.
Werkspoor.)
De no's 39-44 waren voorzien van schuifassen met een
radstand van 3 m i.p.v. 1,80 m.
Dichte balkons in 1907/10. In 1923/26 werden 89 motorwagens verbouwd tot E.M.W., en wel in 1923 15, in
1924 48, in 1925 22 en in 1926 4 stuks. Het betrof de
no's: 37-48,50-53,55-57,59-69,71-74,76-81,84,86,88-106,
108-113,125,137-141,148,150,157-158,160-163,165-166,
170,173,175,1777-179. In 1931 werden de no's 101-106
en 108-113 terugverbouwd tot tweemanwagens. De EMW's
161 en 162 werden in 1932 verbouwd tot .gelede motorwagen. In 1933/34 werden de EMW's 69,72,81,100,157 en
170 terugverbouwd tot tweemanwagens. In 1934 werden
de EMW's 177 en 178 verbouwd tot gelede tram. In 1935
werden de volgende EMW's gesloopt: 37r-38,46-48,50-53,
5 5-57,60-64,67-68,71,76^80,84,88-95,97-99,125,140,141,
148,158,160,163,165,166,173. In hetzelfde jaar werd
BMW 86 verbouwd tot reklamemotorwagen.
(wordt vervolgd).
=
B
o
u
w
a
a
r
5 g
i n
i
g
o
L
1
n
i
o
n
I
2ï2§5ï^?I 525_ï?Qï22HA55N_SERiE_6g2-634
i
getekend door .de heer W.J.M.Leideritz.
Wist u, dat de eerste dubbelgelede motorwagen no.
602 van de serie 602-634 precies het 600e motorrijtuig was, dat sedert het begin van de elektrische
tractie in 1900, door het trambedrijf in dienst werd
gesteld?
U*H.0.V.
1*.
t. 60
Tot en met 3 februari jl. deden regelmatig één of meer 1200-en
dienst op lijn 7. Daarna was het practisch een zeldzaam verschijnsel een 1200-motorwagen in de personendienst aan te treffen. Het
zo vroegtijdig uitvallen van de 1200-en kan worden toegeschreven
aan 3 factoren, nl. l) een redelijke weersgesteldheid,- zodat er
geen extra trams nodig waren; 2) de aflevering van dubbelgelede
trams; 3) de hoge bedrijfszekerheid van de serie 396-475.
Na 3-2-60 zien we dan ook slechts enkele 1200-en rijden als instructiewagen, reklametram en/of zilvertram (1238,1250,1252).
Vervolgens deed de 1245 + 854 op 10-2-60 nog dienst als 7e wagen
van lijn 7 in de ochtendspits, waarna dit tramstel ruilde met de
6e dienstwagen, welke naar de remise loopt na de .ochtendspits.
Op 10-3-60 maakte de 1238 + 875 nog één slag als extra dienstwagen
op lijn 7, nl. in de middagspits (er waren toen Extra's nodig omdat
het des morgens had geregend).
+ + + + + + + ++
+ + + + +++
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + T + T + T+T
+ + + + + + 1- + + + + + T T Ï - - t - - 1 - + + + ï - + -i- +
Wegens plaatsgebrek moeten de rubrieken"afwijkende materieelverdelingen trams en autobusseri'tot het volgend nummer achterwege
blijven.
Subsidie 1958 auto bus dienst _do_rp_cn _in Amsterdam-Noord
Bij besluit van de gemeenteraad dd. 28 oktober 1959 werd aan do
N.V. Eerste Noord-Hollandsche Autobusdienst Onderneming voorheen
E.Does & Zonen (E.N.H.A.B.0.), gevestigd te Landsmeer, ten behoeve
van de exploitatie van haar autobuslijn Buiksloterweg(Tolhuis) Burgerdam - Ransdorp voor de jaren 1956 en 1957 oen subsidie ver­
leend respectievelijk groot f 19.333,60 en f 26.861,59.
De onderneming heeft verzocht, haar voor het jaar 1958 voor de op
die lijn geleden verliezen eveneens subsidie toe te kennen.
Gelet op de belangen van de bewoners van Amsterdam-Noord zijn B&W
van mening, dat het verzoek om subsidie voor het jaar 1958 in gun­
stige overweging moet worden genomen. Evenals voorheen wajre het
subsidie te berekenen op basis van het exploitatietekort op deze
buslijn.
Blijkens de door de E.N.H.A.B.0. verstrekte en door de gemeente­
lijke accountantsdienst gecontroleerde cijfers bedroeg het aantal
afgelegde wagenkilometers van deze busdienst in 1958 130.638,2 km.
De gemiddelde kostprijs per afgelegde wagenkilometer bedroeg in
1958 f 0,4871. De exploitatiekosten van deze buslijn kunnen derhal­
ve voor 1958 worden gesteld op 130.638,2 x f 0,4871 = f 63.633,87.
De vervoersopbrengst van deze lijn bedroeg in 1958 f 31.782,84,
zodat als exploitatietekort voor 1958 derhalve resteert een bedrag
van f 31.851,03. Op dit bedrag ware het subsidie voor 1958 vast te
stellen; de vennootschap kan zich hiermede verenigen. Deze uitgave
behoort ten laste van de begroting van het Gemeentevervoerbedrijf
te worden gebracht.
Aldus de voordracht' van B & V/ dd. 19 februari 1960.
DE ROTTERDAMSE METRO
De Rotterdamse metro krijgt zeven stations. In overleg met de
commissie van advies inzake straatnamen hebben B & W voor deze
stations zo kort mogelijke namen gekozen die associaties met een
bep-aalde omgeving oproepen: Centraalstation, Stadhuis, Beurs,
Leuvehaven, Rijnhaven, Maashaven, Zuidplein.
De eerste metrolijn van het Centraalstation naar het Zuidplein
krijgt een lengte van 5 kilometer. Daa.rvan zal het ondergrondse
gedeelte op de rechter Maasoever een lengte van 1830 m hebben.
Er zullen transformator-gelijkrichterstations•moet en worden ge­
bouwd, nl. een op een nader te bepalen plaats- bij het Groothandels­
gebouw, een ondergronds ter hoogte van de Meent en een ondergronds
ter hoogte van het metrostation Leuvehaven en voorts nog twee bo­
vengrondse stations op de linker Maasoever.
Langs het gehele traject zullen twee kabels worden gelegd die
door de Centrale Galilelstraat (c.q. Centrale Schiehaven) en door
de Centrale Waalhaven zullen worden gevoed met een hoogspannings­
energie van 25.000 volt. In de onderstations zal die stroom worden
omgezet in een tractie-energie van 750 volt en in draaistroomenergie
voor ventilatie, pompen, roltrappen en verlichting. De energievoor­
ziening van de metro blijft geheel gescheiden van die van het tram­
net .
Door het leggen van dubbele kabels wordt een practisch ongestoorde
energievoorziening voor het netroverkeer gewaarborgd, aangezien door
één van de centrales zowel van zuid naar noord als van noord naar
zuid stroomlevering mogelijk is.
De metrostations op de rechter Maasoever krijgen twee verdie­
pingen. Op de tussenverdieping, direct onder het straatoppervlak
komt de stationshal vanwaar trappen en roltrappen naar de lager
gelegen perrons leiden.
Alle perrons krijgen een lengte van 120 meter. De tussenstations
Stadhuis en Beurs krijgen elk twee zijperrons van 3? meter breedte
en dat van leuvehaven twee zijperrons van 3 meter breedte. Maar
het kopstation Centraalstation krijgt een middenperron met een
breedte van negen meter. Daar .moet het mogelijk zijn, dat een
met rot rein binnenloopt .-nog voor een voorgaande is vertrokken.
Zou dat langs een zijperron moeten gebeuren, dan zouden de passa­
giers die naar Zuid willen vertrekken het risico lopen, dat zij
voor de eerstvertrekkende trein het verkeerde perron kiezen. Met
het maken van een middenperron, waaraan dus aan beide zijden een
trein kan worden opgesteld, vervalt het risico.
Ten noorden van het Centraalstation van de metro zal meteen al
een eindstation voor een toekomstige metrolijn naar Rotterdam-Oost
(Alexandrië) worden gebouwd van gelijke vorm en afmeting als dat
voor de Zuidlijn. Zou dat nu worden uitgesteld, dan zou later het
Stationsplein weer moeten worden opengebroken.
De afstanden tussen de metrostations op de rechter Maasoever be­
dragen (van midden tot midden): Centraalstation-Stadhuis ca. 660 m,
Stadhuis-Beurs ca. 380 m en Beurs-Leuvehaven ca. 640 m.
." .'
Omtrent het tarief en het toe te passen tariefsysteem is nog geen
beslissing genomen.De metrostations op de rechter Maasoever zijn
echter zodanig ontworpen dat in de te bouwen stationshallen de no­
dige voorzieningen voor de controle kunnen worden ondergebracht,,
ongeacht of uniform tarief dan wel sectietarief zal worden gekozen.
Wanneer, kort nadat de bouw van het riviergedeelte is begonnen,
tegelijk een begin wordt gemaakt met de metrowerken op de rechter
Maasoever, kan de gehele metro een jaar eerder klaar zijn!
Bij wijze van voorspel zal medio april op het kruispunt MeentAert van Nesstraat-Coolsingel de schop in de grond gaan voor het
verleggen van kabels en buizen. Ter plaatse wordt vervolgens een
bouwput gegraven voor de bouw "in den droge" van een eerste tunnel­
stuk. De later via vaargeulen aan te voeren overige tunnelstukken
zullen voor en achter dit middenstuk worden aangebouwd.
Zolang het werk op dit kruispunt zich beperkt tot het verleggen
van buizen en kabels, zal het tramverkeer en het overige verkeer
over de Coolsingel regelmatig voortgang kunnen vinden.
Maar in oktober - na afloop van de Ploriade - zal de Coolsingel
van het Hofplein tot aan de Van Oldenbarneveltstraat voor het
tramverkeer moeten worden gesloten.
In de lengteas van de Coolsingel moet dan een sleuf van minstens
tien meter worden gegraven met een ruime bocht via het zuidweste­
lijke kwadrant van het Hofplein naar het Weena waar aan de noord­
zijde een bouwdok voor tunnelsegmenten komt. Die sleuf - de "tun­
nelgracht" - zal ter weerszijden van de fontein op het Hofplein
worden overbrugd ten behoeve van het tram- en overige rijverkeer.
Op het terrein van de oude Bijenkorf komt een tweede bouwdok van
waaruit eveneens tunnelsegmenten naar het kruispunt Meent-Aert van
Nesstraat zullen varen. Ook daar worden ten behoeve van het verkeer
tijdelijke bruggen gebouwd.
Dit bouwen "in den natte" bekort de bouwtijd aanmerkelijk en
tegelijk wordt er mee voorkomen dat het diepe grondwater betrekkelijk lange tijd laag zou moeten worden a.fgemalen.
Uit het bovenstaande volgt dat de tramlijnen, die nu de Cooisingel
passeren - de lijnen 1,2,3,4,9 en 11 -, op korte termijn een andere
route moeten gaan rijden. De tramlijnen 1,2,3 en 9 zullen komende
uit het oosten en het zuiden via de Van Oldenbarneveltstraat en de
Mauritsweg naar het Centraalstation rijden waar de lijnen 1 en 3
afbuigen over het Weena om via het Hofplein en de daar te bouwen
trambrug de Schiekade te bereiken. Ook in omgekeerde richting zullen die trams de aangeduide route volgen.
Lijn 4 zal van het Weena komende over Pompenburg, Goudsesingel en
Mariniersweg via de Blaak op haar tegenwoordige route komen en lijn
11 zal van het Pompenburg komende via Weena, Stationsplein en Mauritsweg de Nieuwe Binnenweg bereiken.
In de Van Oldenbarneveltstraat moet dus ten spoedigste een dubbel
tramspoor met bovenleiding worden gemaakt.
Ook zal het profiel van de smalle Mauritsweg gewijzigd moeten
worden waarbij er naar zal worden gestreefd de aangrenzende singel
met de groenstroken zo min mogelijk aan te tasten.
N.V« GEMENGD BEDRIJF HAAGSCHE TRAMWEG-MAATSCHAPPIJ
Va
Overzicht 2:_'' t-tl 5iZ_Ë2;_]2 i 2:i £iÊËi
Motorwagens stadslijnen: 21-101 (25,27,31,35-37,40-41,43-45,
47,49,52,54-55,58-60) ,
201-216
250-275
280-289 (287,289)
290-299
801-815,816-820(beh.818),821-830
1001-1002,1003-1024
1101-1200
le
a
1
Sm
e
Bijwagens stadslijnen: 650-689
751-780
901-920
19
16
26
2
10
29
24
_iJ^
226
40
30
_20
90
Motorwagens buitenlijnen: 1-6(beh. 1),51-80,81-90
Bijwagens buitenlijnen: 101-120,121-140
45
40
Museummaterieelmotorwagen 164, open bijw.505, gesloten bijw. 614.
Dienstmaterieel: Railreinigingsmotorwagens 1 en 2, Slijpmotorwagen 1,
Slijp'aanhangwagen 2, Montageaanhangwagen H 42,
Zandaanhangwagens 1 en 2, platte aanh.wagens
W & Cr 1 en 2, Sproeiaanh.wagen H 27, Pekelaanh.wagens 1-8,10-14, HTM I-II, 2 elektrische lokomotieven.
H.T.M. (vervolg)
- 33 -
20
Autobussen: 1-20
42
34-75
96-110
15
25
201-225
80
226-305
306-330
25
• 80
501-580
25
581-605
Totaal: 312
Kromhout/1951-•52
Kromhout/1949-•50
AEC/1952
Kromhout/1952
Kromhout/1955Kromhout/1955-•57
Kromhout/1957-•58
AEC/1956-58
AEC/1958
Van de series 151-175 en 176-200 (Kromhout 1947/48) zijn nog
aanwezig.de no's 174,176,178,180 (zandstooiwagens) en no. 177
(leswagen).
Van de serie 76-95 (AEC/1949) werden de nummers 76,79 en 84 aan
de N.V. Hofstad Tours verkocht voor de stadsdienst te Rijswijk.
Zij kregen/krijgen resp. de nummers 18,19 en 20.
De overige 17 bussen (77-78,80-83,85-95) werden verkocht aan
de Geldersche Tramwegen.
Ter verkrijging van statistische gegevens zijn 30 bussen van
tachografen voorzien (Kienzle). Men hoopt op deze wijze van alle
lijnen gegevens te verzamelen (oponthoud, snelheid enz.).
15 bussen van de serie 201-225 en 15 stuks van de serie 226-305
rijden ongeveer 6 weken op een bepaalde lijn. Tijdens deze periode
worden de series op bepaalde lijnen verwisseld.
Van de serie 581-605 hadden in januari jl. slechts de no's 581585 dienst gedaan, de overige bussen waren opgelegd.
STADSVJRKESR_DEN HE1DER_
De vereniging voor vreemdelingenverkeer zal het maken van stadsritten met autobussen van het "Stadsverkeer Den Helder" als toe­
ristische attractie aanbevelen op de evenementenlijst, die dit
jaar in een oplaag van tienduizend exemplaren wordt uitgegeven.
Oorspronkelijk gingen de gedachten van de VVV uit naar het orga­
niseren van zg. "opbouwritten", om de vreemdelingen in de gelegen­
heid te stollen, kennis te nemen van hetgeen na de bevrijding in
Den Helder tot stand is gekomen. Hierbij is de medewerking gevraagd
van B en W, maar het wagenpark van de stadsautobusdienst laat het
afzonderlijk organiseren van dergelijke ritten niet toe. Na overleg
met de ondernemer is nu besloten, middels de evenementenlijst de
aandacht te vestigen op de normale stadsdiensten.
Het net bestaat uit 5 buslijnen, t.w. A,B,C,D en E.
(Noot van de redactie: het is niet te hopen dat op soortgelijke
wijze de V W de Amsterdamse buslijn 23 op de evenementenlij st
plaatst, teneinde de vreemdelingen en masse aan te sporen met de
GVBA-buslijn 23 de groeiende westelijke tuinsteden te bekijken).
1
WIENER STADTWERKB - VERKEHRS3ETRIE3E
Op 1 januari 1960 bestond het wagenpark van de WStW-VB uit 1434
motor- en 1570 bijwagens, totaal dus 3004 rijtuigen. Hierbij inbe­
grepen 32 motor- en 35 bijwagens, die in aanbouw zijn. Voorts be­
staat het werkmaterieel uit 82 motor- en 177 bijwagens,totaal 259.
Het bussenpark bestond op 1-1-60 uit 234 bussen en 14 aanhangwagens.
In het aprilnummer publiceren wij een gedetailleerd overzicht.
Moderne tramrijtuigen ("Groszraumwagen") en
gelede tramwagens_in Europese steden
Aan het tijdschrift DER STADTVSRKEHR ontlenen wij de volgende
gegevens betreffende de aantallen moderne rijtuigen in verschillen­
de Europese steden, uitgezonderd Duitsland en de Oosteuropese lan­
den. Slechts is bekend, dat in Praag een groot aantal PCC-wagens
loopt; in Moskou rijdt een groot aantal moderne trams evenals in
Leningrad, terwijl ook Kiew, Brünn, Mahrisch-Ostrau, OlmUtz, 3u dapest en Bukarest na 1945 nieuwe moderne trams kregen,
De in onderstaand overzicht vermelde cijfers hebben uitsluitend
betrekking op na 1945. aangeschaft materieel.
ZWITSERLAND
Bazel
59 4-assige mot, w, + 15 4-ussige bijw.
Bern
15 4-assige mot, w,+ 10 4-assige bi jw.
(uitsluitend de Genbve
30 4-assige mot w,+ 15 4-assige bijw.
stadstrams)
Luzern
10 4-assige mot w,
ZUrich
98 4-assige mot w, + 75 4-assige bi jw.
Göteborg
200 4-assige mw' ) + 70 4-assige bijw.
ZWEDEN
+ 10 4-assige bi jw.
Malmö
11 4-assige mws
Norrköping
12 4-assige mot .w,
Stockholm
167 4-assige mw" ) + 71 4-assige bijw.
) daarvan 125 stuks in aflevering; ") met inbegrip van 2 PCC-cars.
8 4-assige motorwagens.
Kopenhagen
DENEMARKEN
40 4-assige mot.w.(PCC's in aflevering)
Antwerpen
BELGIË
156 4-assige mot.w. (PCC-cars).
Brussel
205 4-assige mot.w.+ 32 4-assige bw')
N.M.V.B.
') 205 4-assige motorwagens met inbegrip van 25 PCC-cars.
FRANKRIJK
St.Etienne
30 4-assige mot.w. (PCC-cars).
28 4-assige mot orwagens.
Lille
Innsbruck
OOSTENRIJK
6 4-assige mot.w. (in aflevering).
Wenen ")
59 4-assige rnot.w.+ 334 4-assige bijw.
16 4-assige gelede motorwagens
70 6-assige gelede motorwagens
") De bijwagens )n de gelede motorwagen; zijn in' aflevering.
ITALIË
Bologna
8 3- assige gelede motorwagens
Genua
143
3-assige gelede- motorwagens
(uitsluitend de
Milaan
185
4-assige mot.w. en
stadstrams)
19 6- assige gelede motorwagens,
Rome
4 4-assige motorwagens en
50 6- assige gelede motorwagens.
Triest
20 4-assige motorwagens
Turijn
137 4-assige motorwagens en
42 4-assige gelede motorwagens.
(
Amst erdam
NEDERLAND
60 3- assige mot.w.+ 50 3-assige bijw.
36 6- assige gelede motorwagens
34 8-assige
Den Haag
140 4-assige
Rotterdam
51 4-assige
14 6-assige
(vervolg op blz. 35)
Moderne trams(vervolg)
SPANJE
Barcelona
Madrid
Valencia
Zaragoza
100
130
70
12
4-assige
4-assige
4-assige
4-assige
motorwagens
motorwagens (PCC-cars)
mot.w.+ 9 4-assige bijw.
motorwagens.
NOORWEGEN
Bergen
10 4-assige motorwagens
Oslo
60 4-assige mot.w.+ 30 4-assige bijw.
frondheim') 50 4-assige mot.w.+ 20 4-assige bijw.
') Daarvan 21 motor- en 5 bijwagens door brand verwoest.
FINLAND
Helsinki
Turku
JOEGOSLAVIË
Belgrado
105 4-assige raot.w.+ 30 4-assige bijw.
8 4-assige mot.w.+ 1 4-assige bijw.
13 4-assige motorwagens.
GROOT-BRIT]] ANNIE
Blackpool
25 4-assige motorwagens
Glasgow
1 0 6 4-assige motorwagens
Leeds ")
3 4-assige motorwagens
") trambedrijf inmiddels opgeheven.
Het totaal aantal in bovengenoemde steden aangeschafte tramwagens
sedert 1 9 4 5 bedraagt derhalve 3 6 6 3 •
?2Ï21§_2?^MÏ5YJ2Y2522555ÏJ1!-AMSTERDAM
Bestelnummer
Onderwerp
Pendeldienst RAI-Apollohal v.v.: bus 90;
1134.053 C
RAI-gebouw, 27-2-1960.
Reklametram: 1250 + platte aanhangwagen, waarop
1134.054 CL
een automobiel; Mauritskade, 27-2-1960.
Pendeldienst RAI-Apollohal v.v.: bus 91; •'
1134.056 C
Apollohal, 27-2-1960.
Lijn 7: gelede mot.w.570; Weteringschans,28-2-1960.
1134.058 CL
Lijn 7: gelede mot.w.581; Hoogesluis, 29-2-1960.
1134.060 CL
1134.010 KLEUR Lijn 1 3 : 413+794; Middentoegangsbrug CS, 26-7-19591134.012 KLEUR Lijn 24: 551; Dam, 26-7-1959.
1134.013 KLEUR Lijn 4: 418+760; Dam, 26-7-1959.
1134.014 KLEUR LIJN 13 B&L: 534+983;richtingfilm:REMISE HAVENSTRAAT
Westelijke Toegangsbrug CS, 30-9-1959.
1134.018 KLEUR Lijn 7: 1270+835;Weteringschans, 5-10-1959Lijn G: bus 146 met aangebouwde houtgenerator,+ 1943
K.113 C
Lijn H: bus 5; Amstelveenscheweg, + 1938.
K.117 L
Lijn H: bus 68, Kalfjeslaan, + 1925.
K.118 F
Lijn 1 9 : bus 1 5 3 , ept. Blankenstraa/t, 1947.
K.128 L
PRIJZEN:
C=6x9 25 cent
CL=7xlO: 40 cent; L=7xl0: 40 cent;
F=briefkrt: 60 ct.
KLEUR
9x13: f 1 , 2 5 ;
BESTELLINGEN d.m.v. storting of overschrijving op gemeentegiro
0 3131 t.n.v. HET OPENBAAR VERVOER, Valeriusstraat 296 te Amsterdam
onder vermelding van de gewenste nummers/letters.
MEDBDSLING_VAN_DE_ADMINISTRATIE
Enkele abonnees hebben het abonnementsgeld voor
het eerste halfjaar 1960 nog niet voldaan. Wilt
u, indien u nog niet heeft, betaald, zo vriende­
lijk zijn en nog heden f 1,50 storten c.q. over­
schrijven op gemeentegirorekening 0 3131 t.n.v.
HET OPENBAIR VERVOER, Valeriusstraat 296 te
Amsterdam ? U mag natuurlijk ook f 3,= overmaken
voor het gehele jaar 196o!
Uw medewerking stellen wij zeer op prijs.
ADVERTENT I]
Te koop aangeboden: Tijdschrift SPOOR- EN TRAMWEGEN,
jaargang 1941 gebonden, 1942 de
no's 12 t/m 2 5 , 1943,1944,1945/46,
1947,1948,1949 alle compleet, en
1950 gebonden.
Tijdschrift TRAINS (Amerikaans),
jaargang 1945/46 (2 stuks ontbre­
ken), 1946/47, 1947/48, 1948/49 en
1949/50 (2 stuks ontbreken).
Feestnummer 1939 van het tijdschrift
SPOOR-EN TRAMWEGEN.
^denkboek opening Amstel Station
en Spoorwegwerken Oost.
De locomotieven van de HIJSM door
J.J.Karskens, uitgave 1947, nieuw­
prijs f 12,25.
Inlichtingen bij de hoofdredacteur
van HET OPENBAAR VERVOER, le Jacob van
Carnpenstraat 43 te Amsterdam, telefoon
793590, uitsluitend na 19 uur. .