009087 frobelmozaiek

Commentaren

Transcriptie

009087 frobelmozaiek
Fr belmozaïek
Fröbelmoza
ek
009.087
Fröbel mozaïek handleiding
Instructions for using Fröbel mosaic
Fröbel mosaik Anleitung
doing is learning.
Fröbel mozaïek
Ontwikkelingsmateriaal.
Leerdoelen.
1. Functionele ontwikkeling
- visueel-motorische coordinatie
grove motoriek
- visueel waarnemen
waarneming constantie (kleur, vorm)
visueel geheugen
structureren van figuren
synthetiseren van figuren
Opbouw van het spel:
De kinderen gaan op schematische wijze aan de slag met mozaïek d.m.v. 18
opdrachtkaarten, verdeeld in 6 series. Elke serie stelt een bepaald figuur voor en
wordt aangegeven met een gekleurde stip.
tweezijdig figuur
3 kaarten
bruine stip
driezijdig figuur
3 kaarten
gele stip
vierzijdig figuur
3 kaarten
blauwe stip
zeszijdig figuur
3 kaarten
groene stip
rand figuur
3 kaarten
rode stip
hoek figuur
3 kaarten
zwarte stip
Bij de eerste kennismaking van het spel worden de mozaïekstukjes en de opdrachtkaarten geïntroduceerd. De leerkracht kan vragen de juiste stukjes op de kaart te
leggen. In de volgende les kan de leerkracht vragen om het figuur zowel op als
onder de opdrachtkaart te leggen. Als dit voldoende wordt beheerst, kan het figuur
rechtstreeks (vanaf de kaart) worden nagelegd. Om de kinderen niet met teveel informatie ineens te overstelpen, raden wij aan om per les 1 à 2 series te introduceren.
Natuurlijk beginnen we per serie met de eenvoudigste opdrachtkaart.
Andere spelmogelijkheden:
1. Indien het kind het "staps-gewijs"-leggen van de figuren goed
beheerst, kan men alleen de eindkaart" (het totale figuur) aanbieden en vragen dit na te leggen.
2. Is het "grondfiguur" van de kaart gelegd, dan mag het kind dit
zelf uitbreiden.
3. Laat de kinderen zelf eens opdrachtkaarten maken n.a.v.
een "zelf verzonnen"-figuur.
Fröbel mosaic
Educational material
Educational purposes
1. Functional development
- visual-motoric coordination
rough motoric
- visual perception
perception of amounts (colour, form)
visual brain
structuring of figures
synthesizing of figures
Sructure of the game
There are 18 instructioncards, divided in 6 series. Every serie represents a fixed figure
and is being indicated by a coloured point.
two-sided figure
3 cards
brown point
three-sided figure
3 cards
yellow point
four-sided figure
3 cards
bleu point
six-sided figure
3 cards
green point
edge figure
3 cards
red point
angle figure
3 cards
black point
At the first acquaintance of the game the mosaic-pieces and the instructioncards are
being introduced. The teacher may ask to put the correct pieces on the card. In the
following lesson the teacher may ask to put the figure as welion as under the
instructioncard. If this is mastered weil, the figure may be put directly (from the card).
We advise to introduce 1 or 2 series a lesson, because of not pushing too much
information on the children at the same time. Of course we start each series with the
most simple instructioncard.
Possibllities
1. If the child masters well putting of the figures "step-by-step", one
may offer only the "final-card" (the total figure) and ask to copy it.
2. If the "basic-figure" of the card has been put, the child himself
may expand it.
3. Let the children make own instructioncards, on account of a "selfthought out"- figure.
Fröbel mosaik
Entwicklungsmaterial
Lehrziele
1. Funktionelle entwicklung
- visuell-motorische Koordination
grobe Motorik
- visuelles Wahrnehmen
Menge (Farbe, Form)
visuelles Gedächtnis
strukturieren von Fragen
synthetisieren von Fragen
Der aufbau des spieles
Es gibt 18 Auftragskarten, verteilt in 6 Serien. Jede Serie stellt eine entschiedene
Figur dar und wird angegeben mit einem gefarbten Punkt.
zweiseitige Figur
3 Karten
brauner Punkt
dreiseitige Figur
3 Karten
gelber Punkt
vierseitige Figur
3 Karten
blauer Punkt
sechsseitige Figur
3 Karten
grüner Punkt
Rand Figur
3 Karten
roter Punkt
Winkel Figur
3 Karten
schwarzer Punkt
Zur ersten Bekanntschaft des Spieles werden die Mosaikstücke und die
Auftragskarten introduziert. Die Leiterin kann die Kinder bitten die richtigen Stücke
auf die Karte zu legen. In der nächsten Lektion kann die Leiterin bitten die Figur
sowohl auf wie auch unter die Auftragskarte zu legen. Wenn dieses gut gemeisternt
wird kann die Figur direkt (von der Karte) nachgelegt werden. Um die Kinder nicht
mit zuviel Information zu überladen, empfehlen wir um pro Lektion nur 1 oder 2
Serien zu introduzieren. Selbstverständlich fangen wir pro Serie an mit einer einfachen Auftragskarte.
Möglichkeiten
1. Wenn das Kind das "Schritt für Schritt" Legen von den Figuren gut
kann man nur die "Schlusskarte" (die Gesamtfigur) anbiebitten die nach zu legen.
2. Wenn die "Grundfigur" der Karte gelegt ist, dann darf das Kind
selber diese ausbreiten.
3. Lass die Kinder selber Auftragskarten machen, anlässlich einer
"selbsterfundenen"-Figur.
doing is learning.
meistert,
ten und
Heutink
Nijverheidsstraat 45
7461 AD Rijssen
tel: +31(0)548 53 66 00
www.educo.nl

Vergelijkbare documenten

Lotto memo Lotto memo

Lotto memo Lotto memo There are 18 instructioncards, divided in 6 series. Every serie represents a fixed figure and is being indicated by a coloured point. two-sided figure 3 cards brown point three-sided figure 3 cards...

Nadere informatie