Markeringen in Hulpmiddelen opslaan

Commentaren

Transcriptie

Markeringen in Hulpmiddelen opslaan
Revu tutorial: Markeringen in Hulpmiddelen opslaan
In Hulpmiddelen van Revu kunt u efficiënt markeringen aan uw pdf-bestanden toevoegen. In
Hulpmiddelen worden veelgebruikte markeringen opgeslagen zodat u ze eenvoudig kunt bereiken
wanneer u ze nodig hebt. Voor het doel van deze tutorial worden "markering" en "tool" door elkaar
gebruikt.
Als standaardinstelling bevindt Hulpmiddelen zich in het linkerpaneel van de Revu-interface. Open dit
paneel en klik op het tabblad Hulpmiddelen om de inhoud te zien. Als u dit tabblad niet ziet, klikt u op
de opdrachtbalk op Weergave > Tabbladen
> Hulpmiddelen of drukt u op Alt+X om het tabblad Hulpmiddelen weer te geven
Secties van Hulpmiddelen
Hulpmiddelen is verdeeld in drie hoofdsecties: Mijn tools,
Recente tools en aangepaste toolsets die bij naam worden weergegeven.
Elke sectie van Hulpmiddelen wordt aangegeven door een titelbalk
met een ontsluitingsdriehoek en een tandwielmenu. Klik op de
driehoek om de sectie in te vouwen terwijl deze later snel weer
bereikt kan worden; om de sectie helemaal te verbergen klikt u op >
Verbergen.
Om een verborgen sectie opnieuw weer te geven,
klikt u op het menu Toolsets beheren
in de knoppenbalk,
waarna u op de sectie klikt die u wilt weergeven.
Mijn tools is een permanent opslaggebied voor markeringen en
aantekeningen die u vaak gebruikt. Alle aantekeningen die in dit
paneel zijn opgeslagen, blijven tussen sessies van Revu.
In Recente tools wordt elke markering geregistreerd terwijl hij wordt gemaakt. Zo kunt u eenvoudig een
markering gebruiken die u recent hebt gemaakt. Klik op de eerder gebruikte markering en klik dan op
het document om de markering te plaatsen.
Aangepaste toolsets: U kunt meerdere toolsets toevoegen aan de standaard Mijn tools en Recente
tools.
Volgorden en acties
In een Volgorde kan de waarde van een op tekst gebaseerde aantekening toenemen telkens wanneer
een markering aan de pdf wordt toegevoegd. De waarde van de bijwerkvolgorde kan een nummer of
tekst zijn. Met een Actie kunt u hyperlinks aan tools in Hulpmiddelen toevoegen.
www.bluebeam.nl
1
Als u rechtsklikt op een tool in een toolset, ziet u diverse instellingsopties die op deze tool kunnen
worden toegepast.
Kopiëren: Een exacte kopie van een markering in een
toolset maken. Als de markering wordt gekopieerd,
worden alle markeringseigenschappen ook
gekopieerd. Dit is een nuttige eerste stap als u
dezelfde tool in verschillende kleuren voor uw toolset
moet maken.
Kleuren veranderen: U kunt de kleur van een
markering in een toolset veranderen zonder de tool
opnieuw te hoeven maken. Selecteer de Bronkleur die
u wilt veranderen, selecteer vervolgens de
Bestemmingskleur om de nieuwe kleur aan te geven.
De verandering wordt weergegeven in een
voorbeeldvenster.
Volgorde: U kunt een volgorde van nummers, letters of Romeinse nummers op een markering in uw
toolset toepassen. De markering moet gegroepeerd worden met een tekstvak als tijdelijke aanduiding,
anders werkt de volgorde niet juist. Sleep de gegroepeerde markering van uw Recente tools naar een
toolset of naar Mijn tools. Rechtsklik op de markering en selecteer Volgorde/Definiëren.
Er zijn diverse volgordeopties waaruit u kunt kiezen. U kunt een stijl met nummers, Romeinse nummers
of letters kiezen en een voorvoegsel of achtervoegsel toevoegen voor de volgorde. U kunt ook het
nummer of de letter kiezen waarmee de volgorde begint, hoe de volgorde automatisch toeneemt, en de
snelheid waarmee de markering binnen de volgorde opnieuw wordt ingesteld.
www.bluebeam.nl
2
Actie: Hiermee kunt u Hyperlinkeigenschappen definiëren voor een markering in de pdf of een tool in
Hulpmiddelen. Door een actie in Hulpmiddelen te maken, kunt u snel een hyperlink toevoegen aan een
plaats in het pdf-document, een extern bestand of een locatie op het internet.
Acties definiëren
Een Actie kan zo worden geconfigureerd dat hij vijf instellingen kan uitvoeren.
www.bluebeam.nl
3
Naar pagina springen: Naar een specifiek paginanummer in de actuele pdf gaan. Voer het
paginanummer in om op te geven naar welk paginanummer u wilt springen. Als op de bladwijzer wordt
geklikt, wordt de geselecteerde pagina (waarheen is gesprongen) weergegeven in de primaire
werkruimte van Revu. Stel de zoomfactor of schaal van de pagina die wordt weergegeven in door de
gewenste instelling in de keuzelijst Schaal te selecteren. De pagina's kunnen zo worden ingesteld dat ze
worden weergegeven in de modus Hele pagina, Werkelijke grootte of Hele breedte. Ook kan met de
instelling Zoom overnemen de pagina worden weergegeven op de actuele zoom-instelling in Revu.
Er kan een koppeling naar een extern document worden ingevoegd door de bestandsnaam in de
documentenlijst te kiezen. Het document moet open zijn in de actuele sessie van Revu, anders wordt
het niet in de documentenlijst weergegeven.
Naar plaats springen: Hiermee wordt naar een vooraf bepaalde, willekeurige plaats gesprongen die
overal in een geopende pdf kan zijn. Plaatsen kunnen later worden veranderd zonder de actie te
verbreken. Om een nieuwe plaats vanuit het dialoogvenster Actie te definiëren, klikt u op Maken. U
kunt naar een plaats in een andere geopende pdf springen door de naam van die pdf in de lijst Springen
naar te selecteren, en dan een Plaats uit de lijst te selecteren.
Momentopname: Hiermee kunt u een specifiek ingezoomd gebied van de pdf kiezen. Deze optie is
nuttig om in te zoomen op specifieke weergaven van een gebied van een tekening van groot formaat,
zoals een bepaald hoogtedetail. Klik op de knop Rechthoek opzoeken om het gebied van de tekening te
definiëren waarheen u wilt springen.
Hyperlink: Hiermee wordt een URL gedefinieerd die opengaat wanneer gebruikers op de bladwijzer
klikken. De URL gaat open in een WebTab in Revu, of in de standaardbrowser op uw
gebruikerswerkstation. Klik op Instellingen > Voorkeuren > WebTab en verander de instelling "Pdfhyperlinks in WebTabs openen" om te veranderen of de URL opengaat in een WebTab of browser.
Bestand openen: Koppeling naar een specifiek bestand. Klik op de knop
te openen.
www.bluebeam.nl
om een bestandsbrowser
4
Relatieve en volledige paden
In het dialoogvenster Actie kan een volledig of relatief pad naar een bestand worden opgeslagen. Als
een volledig pad wordt opgeslagen, wordt de locatie van het bestand gedefinieerd vanaf het station
waarop het zich bevindt; als een relatief pad wordt opgeslagen, wordt de locatie van het gekoppelde
bestand ten opzichte van het actuele bestand gedefinieerd. Een volledig pad is het beste wanneer u van
plan bent het bestand waarin de koppeling is opgeslagen, maar niet het bestand waarmee het is
gekoppeld, te verplaatsen zoals wanneer het gekoppelde bestand zich op een netwerkstation bevindt
dat voor alle gebruikers toegankelijk is. Een relatief pad is het beste wanneer beide bestanden zullen
worden verplaatst, zoals wanneer u een geheel project op een cd archiveert, of een project mee naar
huis neemt op uw laptop.
Om een relatief pad te gebruiken, klikt u op Relatieve paden gebruiken in het dialoogvenster Actie.
Verander de standaardinstelling voor deze optie in Voorkeuren voor markeringen.
Een volledig pad instellen
Wanneer u het volledige pad opslaat, bent u er zeker van dat de koppeling blijft werken als u Actueel
bestand.pdf naar een andere locatie kopieert, zoals het Bureaublad van uw computer, terwijl het
bestand waarmee het gekoppeld is op dezelfde plaats blijft. De hyperlink blijft werken omdat het pad
het station en het volledige mappad van het andere bestand omvat.
www.bluebeam.nl
5
Een relatief pad instellen
Opslaan van het relatieve pad is nuttig als u alle bestanden naar een andere locatie verplaatst. U
wilt bijvoorbeeld alle bestanden van een project op uw laptop kopiëren omdat u niet op kantoor
zult zijn. In dit geval blijven relatieve paden werken nadat de bestanden zijn verplaatst omdat
het station er niet bij is inbegrepen, alleen de relatie tussen Actueel bestand.pdf en Baker
Project\Baker bestand.pdf wordt in de koppeling opgeslagen.
OPMERKING: In dit voorbeeld wordt de instelling Bestand openen weergegeven, maar Relatieve
paden gebruiken is ook van toepassing op de instellingen Hyperlink, Momentopname en Naar
bestand springen.
www.bluebeam.nl
6