(april 2007, ref 8200807227) van de Dacia Logan

Commentaren

Transcriptie

(april 2007, ref 8200807227) van de Dacia Logan
d
o
l
.n
n
le
l
e
m
ia
c
a
.d
w
w
lnstructieboekie
w
t-oc N+
ELF EVOLUT|Ofl SXR 5IV.40
l
n
.
n
le
ACEA A3
Optimale prestaties, max,mate bescheíming in de zwaarste omstandigheoel.
Geschlkt voor elk typê van dienst, zowêt stadsverkeer ats sportiei gêbruik.
l
e
EIF EVOLUT|OT{ SXR 5W-30
d
o
m
ia
Brandsioflcesparende motorolie met een uitzondeíijk hoog píestatievermogen.
I\,4aximale bescheming van de motor in de meest extrem; bêdrjjfsomstandigheden.
Geschikt voorelk type van dienst, zowèt stadsverkeer ats sportief gêbr;ik.
ELF TURBO DIESET
Zeer hoge prestaties.
ELF COMPEflTtOit ST 10W-40
Zeer hoge preíatles.
d
.
w
w
w
c
a
stuurbekrachtisins
REÍIAULïMAï|C D2
Voor het bijvullen en veryersen,
taden wij u aan de originele otie te kiezen,
/ 84
l
n
.
n
e
l
l
e
........0.4
Lg - éandenspann tngen. ....
AÍstellen
stoelen
en
zitpositje
van de bestuurder.
...1.9+1..1.j
Éfu -lÈ
pl - ^tnoerztrles.
.1.22+1.33
f,g - Conttrole- en waarschuwingstampjes (instrumentenpaneel) .....1.36 - 1.38
..1.46+ j.47
Éfu - Claxon en lichtsignalen .
.......1.5.1 -3.6+3.B
Éfu - Ontdooienl)ntwasemen .
tntt)den,
r{den.....
......2.2+2.11
f,24 verwatminglAirconditioning
.3.4 _ 3.8
tU uotorkap
openen
.. ....
........4.2
6fu Peilen
lmotorolie, ruitensproeier, nz.) . . . . . .
. . . . . . . 4.3 + 4.8
ílt,)L ^
F{eseryewtet
p ...5.2-5.6
tips (lampen en zekeringen vervangen. slepen.
U Praktische
l(lerne Storingen Verhelpen).. ...
d
o
m
a
i
c
a
.d
4.2
w
w
w
e
......5.2-5.34
I
\
Welkom aan boord van uw auto
ln dit lnstrucrieboekie word$ aanwjzingen gegêven voorde bed en ng en hetonderhoud zodal u:
uw n euwe auto goed leen kennen waardooÍ t al ziin kwal têiten en ziln vêlê mogèlijkheden len volle kunt hênultên
-
l
.n
n
le
doorhetopvogênvaneenvoudige,maarbeslisinoodzakeljke ondefioudsvooBchriften, de prestaties optimaalkuni houden.
l
e
zondêroverbodig tijdveíles zêlÍklêine sioringen kuntverhelpen. waátoooÍ qeen speciálsl nodig s
gebruikên en over
Door dit instructieboekje zorgvutdig tebestldeÍen, wordl u g€!níoÍmeed over zln mogelu[heden, de wi]ze wàaop u dezê kuni
geheèl
nonzedêádan
zijn
delechnici
n
el
duidelll
zÍn,
de
onde
éDen
u
tndiè;
bepaá
ziin
loesepast
de nieuwe têchnieken'die niezeáoto
lêrorganisatie graag bereid u le iniormeren.
Om hetlezenvan dil boekie voor u ie verqemakkelljken gebruikenwij hêlvogende svmbool:
d
o
Om êen gevaar
Du
ait
m
ia
ofeen veilighêidsadvies aan rê gevên
c
a
.d
g
, aan de hand van dê gegevens die op hêt momenl van samenstelLing van dil boekie bekend waren ln
b tot
"ir.d urrustinsen (slandaaÍd oroótóneel) van dit modêl bêschreven, de aanwê2lgheid eryan in dê auto is aír."G ià."'irr" ..gaijË
i""i.,"ti"b""kj.
hankêliilvan de uitvoê.inq;de sekozen optiês en het land van arlevering
ook kunflen êruitrustinsen zÍn oPgenomen die pas opeen later!ïdstip in de auto zullên wordentoêgéPasl
w
w
Wijwensen u een soede rels
i
I
w
G€here or sedêerG lke
n
if !w atto
Í shiiíierijke
beí€mm
ns
€n
de Échihêbbênde
INHOUD
l
n
.
C
n
e
l
Cl
e
C
d
o
C
m
a
i
C
c
a
C
d
.
C.
w
w
w
Hoofdstuk
Kên uw
auto
,............,.,....;
Rijdên
ComfoÉ
Onderhoud
..........,...:
Praktische tips
Technische gegevens
Alfabetische inhoudsoPgave
BANDENSPANNING KOUD (in bar)
185/70 R148aT
'185/65 Rí 5
88f
n
ll e
2,4
2,4
2,6
2,6
2,4
e
d
Gebruik volbelast ên/of snerwêg (1)
2,6
o
m
3
5,5 J 14
a
i
c
w
w
(1) BijzondeÈeid vol betaste auto (md.mun roese aten toËtê mdssá) mêr
een aaíhanqwaoên.
De mdxrmLf snelhêid rs 100 km/J en de oand€rspdrnng Íoet worden vêrnoosd
ue Íassds clàan adrqêgevên in dêpàrês'dar"Mêss.s. in hooídsluk6.
0.4
w
ret
ó,2 b-ar.
24
3.2
2,4
2,4
2.6
3,2
3
3
Vêilisheidvan de bandên en gêbrutkvan sneeuwketringan
Zle de paÉg€at 'Banden' in hoofdstuk 5 voor het ondehoud van dê banden en hetgeb.uik van sneeuwkettirsen
a
.d
l
.n
í8í65 Rt592T
6J
15
Hoofdstuk 1: Ken uw auto
l
.n
n
le
Sleutels/Fl\,,1-afstandsbediening. . . . . . .
Portieren . .
Startvergrcndêling . . .
Hoofdstèunen Autogordels . . . . . . . .
l
e
d
.
.
S[oebn
.
c
a
Aanv-ullende veilighêidsvoozieningen voofin
.
.
BescheÍming zijkánt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voor dê vêitóhóid vande kinderên . . . . . . . . .
d
.
w
w
w
Bediêningsoiganen...
lnstrumeÁienÉaneel...
BoordcompuÈr
Tijd...........
siriegets.....
vèrtiètrting .
Afstellen ian de koplampen . . . . . . . . . Claxon en lichtsignalen . . . . - . . . . .
.
.
.
Ruitenwisser/Rujiensproeier/onhvasemen . . . .
Brandstoftanken. . . . . . . . . . . . . .
.
o
m
ia
1.2
1.4
. . . .. . . .
.
.. ....
.. .. .
. .
.
. .. .
.
.. '..
..
...
.
...
.
.. .. .
..- .
..
17
18
1.10
116
12o
122
134
1.36
1.41
144
'1
45
146
148
1.49
1.50
1.52
11
SLEUTELS/FM.AFSTANDSBEDIENING
l
n
.
n
le
Vergrendêlên/ontgrendelên van
dè portieren
Druk ongeveer één seconde op de knop 2
van de aíst€ndsbediening 4 om re vergrendelen en op de \nop 3om teontgíêndelen.
-
Het vèrgrendêlên ziêt u aan het twêè
keer oplichlen van de knippe ichten ên
de zijknippedichten.
l
e
-
t
Gecodeerde @ntactsler et. en sieutêtvàn
de [email protected] en de tankdopklep.
d
o
m
Hei ontgrênÍlêlên wordi zichtbaar door
hel één keer oplichlen van de knippeÈ
lichten en dêzljknippe ichtên.
N.B.:dêlichlen knippêíên nietats (een van)
de poÍiiêrcn oÍ de bagagêruimtê niet goed
FM.aÍstandsbediening Á
Oe auto kan mêt de afstandsbêdiening Á
a
i
c
wordên vergrendeld of onlg.endeld.
Deze wordt gêvoed door €€n batteijtje, dat
u ongeve€Í êll\e lwee jáar moel veryansen
(ze de páÉgíáal'FM. aÍstandsbÊdien,ns:
a
.d
bálreriitie in hooldsluk 5).
w
w
w
Verantwoordèlijkheld van de bestuurdêr
Laat nooit d€ slêutelin hêt contactslot zitlen als u @n kind of êen dier in d€ auto achtertaat. Het kind zou de ruiten kunnen
bediênen
en zich emstig kunnen verwondên aan hats, êm, ol hand ats deze uitde áulo steken.
Risico van emstigê vêMondingên.
12
SLEUTELS/FM-AFSTANDSBEDIENING (vervolg)
as er brj bepaalde uilvoerngen
binfen êen halve minuut na hêt ontgrenN.B.:
delen niet een po.lier wordt geop€nd,
dan worden de portieren weer aulomá-
n
e
l
l
e
Radiosloringên
De werking van de aislandsbediening kan
gesloord wordên in de omgevng van eên
zendinslallatie ol bijgebtuik van apparatuur
die weÍld op dezelfde fÍequentie als de aí-
BÍ vêrllês kunt u bii uw mêrkdêaler
andê€ sleules of eên neuwe aÍslands-
-
Hei vervangên van een afslandsbedienins moet airjd bij de melkdealer
gebeurên Hel sysleem moêt nam+
lijk daaÍbLjwoden seresêl met beide
aÍslandsbedienlngen
-
Er kunnen maxlmaa! vier afstandsbedieningen voor een auto worden !e
Bereik van de aístandsbediening
Hei bereik van de afstandsbediening wordl
beinvloed door de omgeving. Let er b! het
vasthouden van de aÍslandsbedien ng op
dal de poítiêren n et pêr ongeluk worden
l
.n
d
o
m
ia
vergrênde d of oni!rendeldl
als de afstand€bêdiening niêt we*t:
c
a
-
w
w
d
.
w
ConlroleeroÍde batlert goed en van
hêt juisie modêl is en coíecl is sêplaatst. De batleíten hebben een evensduur van onsevee. lweê jaar
Raadpleeg de paragraaf FM-aístandsbêdienlng: balieritje jn hoord'
1.3
OPENEN VAN DE PORTIEREN
l
.n
WaaÍschuwingssiqnaal
verlichling brandt nog
Als bij het openen van de vooDonieren de
lchlen noq brànden leerilhêr.ónrà.i
'q:Í
sidnaa om u te waar
sclruwer dal de áccu wordt onltaden...
gezel
l
e
Mêt de hand openen
m
a
i
c
a
.d
van builênaÍ
AÍhanlerjl van de.ulo vêÍgrende ,onlqren-
dell de sleulel hêt beslLUÍderspoÍtier ot de
Voor: orlgrendel mêr de steotet het slol 2
van èef van de voorportreren Ptaals uw
hand onder de hàrdgrèep t en trek deze
Achter: lrek in hel inlereuÍ de onrórend',ètknop 3 omhoos en beweeg de ponièrhand
w
w
w
Openen van binnenuit
d
o
TÍe[ n hêÍ rnterelr de ontgrerde]rnop
omhoog en beweeq dè pórleóàndqreep 4
3
n
le
dái
k inkt er eên
Veranrwoordetijkhêid van dê
Laal nooit dê steutêt in hêt
contaclslot ziten ats u een
kind ofdier in dê auto achtertaár. Met
conlacl áêr kan hel kind de ru ter bedienen en zich êrnslgvetuonden êan hats,
arm oÍhand aisdeze uil de aulo sleken.
Risico van ernsllge vêMond ngên.
PORTIEREN VERGRENDELEN
FE
l
n
.
n
ll e
e
d
o
:O
o-(D
Mei de hand
ElektÍisch
Vergrendel van bulenaí mêt de sleutel ol
van binnenlit door knop t in te drukkên als
Hiemee woden gelijkl4dig de sLolen van dê
vier porlieren en de bagageruimtê vergren-
m
ia
c
a
Vergrêndel door op de onderkant van de
schake aar 2te drukken
Kindervêiligheid
Eên achrerportier kan niel ván binnenuil
worden geopend als u het knopje 3 omzet
Controleêr oÍ hel portier inderdaad niei van
binnenuit geopend kan wordên. Herhaal dt
b j hêl anderc achlerportiêr
Een voorportier dal openstaal kan nlet
d
.
w
w
w
Bedenk dal het Íijden metvergÍendelde porlieren een belemmerlng kan zijn voor
hulpvê enê6 n gevalvan nood.
1.5
PORTIEREN VERGRENDELEN (vervotg)
l
n
.
n
ll e
e
d
o
Klapdeuren achter
m
ia
Onlgíêrdel met de steltêt.
Voor het totaal openen van de dêuren, drukl
u de grêndel5 opzij, €n opent u de dêur votledig zodat u dê steui 6víÍ kunl maken.
Plaats uw hand onder de hêndsreep 4 ên
Doe helzelrdê bij de andee
Met de hand oponenvan buttênaf
c
a
Metde hand sluiten vatr buitenaf
De sleunên 6 komen vanzetÍ op dê luisle
1.6
Om de grore dêuí le openen, taal
!
de hand-
dêlr
Sluil ee6t de kleine deur eh daarna de
d
.
w
w
w
Openên van binnênuit
Als u langs de kantvan de wes
parkeerl en dê achlerklep gêopend is, kunnen de achtertichten hiedoor aan het ztchl on!
tDkken worden. U dienl dán de anderê
wêggebruikers l€ waarschuwen met een
gevarendiehoek oÍ op anderc wizê, vol
sens dê plaatselijke vooBchiflen.
STARTVERGRENDELING
l
n
.
n
le
lndicatievan da bêveiligingvan dê auto
Dit 6ystsêm zorgt eNoor dat dê motor
alleên kan worden gèstart door dê eige-
Enkelo secondes na hêi atêtten van hêt
coniact gaat hêt lampje t @nlinu knippercn om aan iegeven dêt hêt stadve€€nde-
naar/gebrulkêr dlê b€schiki over de stàrt-
lingssysleem in wêíking is getÍeden.
De wêíking van de
startvergíêndeling
De aulo wordl allېn beveiligd na het
Dê áulo wóÍdl áolómalisch na enkele [email protected]
uilzel
l
e
Waarschuwinsslahpje 6toíng
dês beveiligd na hel uiÊelten ván hel @nAls de auto het siqnaal van de gecodeerde
conlaclsleutel niet accêpleeÍi bl4ft het lamp
je t conlinu knippêíên en kunlu de aulo niet
d
o
m
Conlrolelampie
Controlê var dewërking van het
a
i
c
l
Als hel lampje t na het aanzelt€n van het
conlacl bliií knippêr6n of pêmanent blÍft
bÉnden, wijsl dil op een sloing in hel sy'
moêt in deê gevallen conlact opnemen
mel ê€n mêrkdealer. HÍ is de enige diê aan
de startverqrendeling mag werken.
U
lndien de gecodee.de contaclsleutel niêt
wêrkt, moet u de rêsêry6leutel gebrulken die u bÍ d€ a0to hebtsekrêgên.
Na hel aanzellen ván hei @nlact gaai hei
lampjê í geduende enkêlê secondes bran'
Het kan gêvaa rjk zljn om
weÍkzaamheden uil ie voeren
hefl de codê
hêrkênd. De motor kan worden qestaft.
dên waarna hel dooft. De aulo
a
.d
aan hêt systeem van de start-
verqrendêling (rekeneenheid,
bedEding ênz.). Dil moet sebeuren door
gekwaliliceerd peBonêel van de merk-
w
w
w
17
HOOFDSTEUNEN
ffiW
Druk op hei lipjê
Druk op de lipjes
í
d
o
m
en veÉchuiíqetijktijdio dê
t
a
i
c
ên 2van de hooÍdsteun-
a
.d
Plaals de ooien van de hoofdstèln mêt dê
vertanding naar voren in de geeiders en
de hoofdsteun tor dê gewenste hoogle is
1.8
w
w
w
b+
l
e
De hoofdsleun is een vêiligheidsoqaan dat altijd op zijn
plaals moet zittên en juist aígêsleld moet zÍn. Hijqeefr een
maximale beveiliging áls de bovenkant
van de hooldsteun op gelijke hoogle is
l
n
.
n
le
VOORSTOELEN
l
n
.
n
le
l
I
l
e
d
o
m
Naaí !oren of naar achteren
Rugleuning verstellen
TÍek de slang t omhooq om
Draaide kanelknop 5lolde ruc eunino n de
rn dè gewensre sland áat
Contro eeÍ de veÍgÍendê ing
!
a
i
c
Afhankèlijk van deauio, kunt u de
rêndènsrèun van dê bestuurdersstoel
a
.d
Hoger of láqêr zêtlen van de
Stoelverwarming
w
voer dêze verstelLngen ! tslli'
lênd ul as dê álto st staat
w
w
[4el contact aan b€dient u de schakeláár 3
Het systeem bepàalt mêt een theÍmóstaat
de vetuaÍmns nodlg s oÍniet.
oi
Laat geen vooMerpen oP de
vloeÍ (voor de bestuurder)
liggèn n geval van Íemmen
ku.nen deze
voórwerpen
onder de pedáLen lerechl komên, waar
door de bêsluurdeÍdeze nièt meergoed
19
AUTOGORDELS
Gebrlik tijdens het rjden aiÍd de aulosoÊ
del Bovendiên dienl
u
zch re hóudên .án
de wêlgeving ván hel land wêarin u zich be
-
stel eerel dê stoel af in dê voor u ideatê
Dejuiste zithouding
-
Ga goed diêp in uw sroêl zlttên (na uw
martel,jas enz utgehokken le hebben)
Dil is belargitk voor eên goêde ondeF
sleuring van de rug.
-
stel vèrvolgêns dêgordel op de hierna
Plaats dê sloel zo ver naar achleren dat
aansesêven wÍze af voor een maximálê bescherming.
u het koppelingspedaal nog ret gêhêet
klnl ndrukken. Slelde rugeuning zo aí
dat u de armen moet slrèkken om bÍ de
bovenkárl van hel sluueiel te kunnen
-
-
d
.
w
heupgordel niet te vêêl op de orderbuik
drukt zonderde gorde tê los tedragen.
114
w
w
m
ia
Stel de hoogte van hêt zitkussen af.
c
a
Lel er op dai de ruq euninqen ván de
sloelen goed veqrcnde d ztn
Zwangere vrouwen moêlen ook hun
gorde drágen Lêtin dalgevalop dalde
d
o
Stel de hoofdsteun áf.
Voor een mêximale veilighed noet de
bovenkani van dê hooldsreun op dezefde hoogle als de bovêrkanl van het
Voor eên optimálê werking van
de aulogordels moel L de r!ge!ningen niel le veel achtèÈ
n
e
l
l
e
Verschuir de stoelzodat u makkêlÍk
bij de pedalen kLrnt komen.
Versle hel kussen om êên zo goed moge ijk zicht op hetverkeerle hebben.
Een verkeerd aigêstêlde au
logordê kan bij eên ongeva
l
.n
AÍstellen van dê autogordel
Gê goed têgen de rugleuning aan zilten.
De band ván dê schoudergorde
t
moel zo
dchl mogeljk langs de has over de schorrder lopêr, zonder dat dê gordel de has
De band van de heupaordê|2 moet vtak
overde heupèn langs hetbekken open
De aulogordel moel zo direct moge
tk tegen
gedráOên worden Btu nièt
ovêr le d kke kleding oíover ertussen qesto,
hêi ichaam
AUTOGORDELS VOOR
l
.n
hdien dê gordel niet v jkomt:
t€kt u de goÍdel langzam maarkrachtig
-
ongever
3 cm naar builen;
laal u de sordel zichzêlÍ opÍollen;
-
n
ll e
rolt u de gordêl opnieuw afi
Als hêt prcbl€€m aanhoudt, dient
[l
e
d
u
dê merk-
w"aarsctruwinestampje autoqoÊ
Alhankelijkvan hel land, doofrditlampie op
hêt lnstrumenlenpanel om u te inÍomsrên
ov€r dê goede
o
m
Vergrendêlen
Hoogteverstelling van de
autogordels
Kanlel de knop t om de hooglê van d€
schoudêeodêl 2 zo goed mogelik aan uw
postuur aan le passen.
Conlroleer na het afstellen oÍ de knop weer
TÍok de band langaam en rustig over u
heen en druk dêgesp 3 in de sluiling 5 (@n
toleerde vêrgrcndeling dooráan de sêsp 3
tê líêkkên). Als de godel blokkeert, moêt u
dê band êen stuk ierus lalen gaan en op-
a
i
c
ve€€idelins
van de goÍdel.
Ontgrêndelên
Orukopdêíode knop4vai desluilins 5, dê
gordel wordl nu door hel opmlmêchanisme
teruggelrokken.
Helopíollên gaalsoepeler als u de gesp ínel
nieuw rustig over u hêênÍekken.
a
.d
w
w
w
1.11
AUTOGORDELS ACHTER: achterstoelen eerste rij
l
n
.
n
le
l
e
Rol de gordel
t
Klik dê veFchuiibá.e sesp 2 in de
d
o
m
ltriddelste gordel
langzaam af.
bÍbehc
(arhankêlljk ván auto)
a
i
c
Tr€k de sordel a langzaam uit zijn houdsr
Voor uwveiligheid, moel u dê
gordelqelêider 6 laten lopen.
Klikdegespvasl in dê
a
.d
w
w
Gebruiksmogelijkheden van dê achrêÈ
Raadpleeg de paragÉaf 'Achlerstoelen:
w
gebruiksmoqeliikheien" in [email protected]ídstuk 3.
1.12
daíe
Klik de laalsle vê[email protected] gesp
behor€ndê ode stuiling 9,
I
in de
bi-
t
godetdoorde
sluitins
Z
Conlrclêer of de aulogordêls
achterin noq qoed oo hun
plaals zitlsn en soed werkon
na êlke vêrande ns aan de
AUTOGORDELS ACHTER: achterstoelen eerste rii (vêrvolg)
u dê
slelgesp t3 haaks op de goÍdêl en drukt u
de gesp in aan de kántvan de rlng, waaóriu
l
.n
om de gordel s apper te zelten, kánleit
oêlirkiijdiq aan de heupgordêl
t2 Íekt.
n
ll e
Heupgordel met handmatige
verstelling t0
De band van dê hêupgordel moetvlak over
de heupên langs hei bekken lopen.
De auiogordel moet zo d rect mogelilk tegen
hêt
a
d
.
w
w
w
chaam qedragen wodên Bijvr nei
over te dikke kleding ofover enLssen gesio-
e
d
o
m
a
i
c
om de gordelslrakkêr le zenen lekl u aan
hêtvrjêêinde tt van de gordel
Controeer oi de autogordêLs
achtern nog goêd oP
hLn
plaêis zitlen en goêd werken
na elke verandeíing aán de
AUTOGORDELS ACHTER: achterstoeten tweede rii
GebrurksmogêlÍkhedon van dè ach-
n
e
l
l
e
Raadpleeg de paÍagnáaf 'Achtelsto€t€n:
gebruiksmoqeliikhed€r" in hoofdsiuk 3,
d
o
Achtêrstoelen van de lweêdê rii
lalhankêlilh vai auto)
Rolde gordelt langzaam
Klik de verschuilbare gêsp 2 in de bijbeho,
'1.14
m
ia
aí
w
w
d
.
w
c
a
ConÍolêêl of de autogordels
achtein nog goed op
hun
plaals zittên en goed wêrkên
na elke vêrandering aan dê
l
.n
AUTOGORDELS
De
volsende raadsevinqen selden voorde autogordels voorên achlêr
-
Ráadpleeg de me*dealer voor het monte€n van
.
l
.n
Verands niêts aan dê oorspmnkel4ke onderdêlen van hetveiligheidsmechanisÍne, aan de bevesiisins êtuan noch aan die van de
bív
n
ll e
een kindêízilje.
zors dai erseen vooMelpen tussên dê rieÍnen worden gestoken die speling kunnen veroozaken (wasknijpe6, klemmelies, enz.):
altogordeldiêle los zit, kán vêMondingen veÍoo%ken n gevalvaneen ongeluk.
Draag nooil de schoudergordelachte. dê tug of onds dê aÍm langs aan de kánlvan het porlier
€en
e
d
-
Een autogoÍdelínag nooit door meerpeÍsonen legêljk gebruiktworden; sla
-
Autogoídels die in gebÍuik waÍen lÍdêns een emstige aanijdins moeten aitÍd veíangên worden. Gordels die beschadigingen vedonen
moê1en ook woÍdên vêruangen.
Dê
sordelmas niel sedEaid zÍn.
uwgordêlnooitom êên baby oÍêen kind heen daloP uwschoot
o
m
Let er bij het terug kanlelen van de achleÍbank op dal de autogodels weer op
-
dejuiste wiize gebruikt kunnen worden.
Stel, indiên nodig, rijdens het rijden de siand en de spannins van dê goídel at op uw postuuÍ.
Lel op dat de sesp van de
a
i
c
dê jr'istê sluiling vaslzil.
sodêlin
a
.d
w
w
w
1.15
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN VOORIN
Dez€ bêstaan uit airbags voor de bêsluurder
en de passagier en uitzijai.bass.
Airbags voor de bêsluurderen
de passagier.
-
- Hel is streng ve.boden zelí
werkzáamheden uil lê voêren aan
hel systê€m (€keneenh€den, bedÉ,
ding) ol hel in een andere auto over
AÍhánkelik van de eÍnst van de aánÍjding
zijn er ivee mogelijkhêden:
-
alleen de aulogordel bescheÍrnt de in,
-
de anbag wo.dt geactivêerd bij een
[email protected] aanijdins.
Om le voorkomen dat de gordels ten
onrechte worden gespannen, mag uitslultênd d*kundig psrsoneer van dê
m€rkdeál$ aan het sysl€em welken.
bijêenaaÉàand-
m
ia
Laat de saspalrc(o)n(en) van de air-
bags door êen me*dêaler vêíwijde-
€n voodat de áulo wodt gesloopt.
c
a
1.16
w
w
n
e
l
l
e
d
o
Het elekÍischê ontstêkingsmechanisme ván de goídelspanneG mag
uilsluitend door spêciaal opgeleid
pêísonel mel spêciaal qêreedshap
ZiiaiÍbags
Oeze [omen in werkng
Laal al dêze veiligheidsvooF
ziêninsen @nirolelen na een
d
.
w
l
.n
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN VOORIN (vêrvols)
l
.n
n
le
AiÍbags bestuurder en Passagier
voozien van een airbag bj
de llnker en de echlêr vooÍsloel.
Hetopschrift"Airbag' op hel sluuMlelen hel
De auto kan zrjn
dashboaÍd en een p clogram aan de ondor_
kánt ván dê vooruit of de zonnekieo hêrln-
l
e
d
-
dashboard voor de passaq eri
-
êen elektronische rekêneenheid, ge-
c
a
nercn aan de aanwezisheid van deze ujtrus-
tns.
o
m
ia
êen airbag ên een gaspátroon in hel
sluuMiel voor de besluurder en in hel
meenschappeLijk voor beide aÍbags, mel
een schokdeteclor die dê aanijding regi_
steerl ên de eleklrische onlstêking van
d
.
w
w
w
-
het gaspalroon act veerl;
een semeênschappêlijk waarschuwinss
ra.pj"
Eg
op her insrrumenrênPa'
117
AANVULLENDE VEILIcHEIDSVOORZIENINGEN VOORTN (vervots)
Werking
l
.n
Hei sysleem werkl a een ats hel conlact
n dit geva is het VERBODEN een êchlets
stevorên geplaatsi kindezilje op de passa,
giersstoe voorin le gebruiken.
Bj
Het gebruik van de voorstoet door een passag e. wordl ook áfgeráden.
êen zware frontale bois ng wordên de
airbêgs snelopgebla2en die de kap opvansen ván het hoold van de besluurder teoen
hel stu!tuielen van de passas ertesenÍet
dashboardt daarna lopen zij weer teeg om
hel veralen van de aulo niei le bemoe tÍ-
n
ll e
Raadpeêg in deze lwee gevallên zo sne
moselijk de merkdêaler
e
d
Èlel sysleem van de passagersatbag heefl
bovendien een waarschuw nsstámpje voor
het lilschalelen vàn de passaq eÍ5aóá9
voor op het nslr!menlenpàneel
D I tampie
is gêkoppeld áan hel u tschakelsysleem van
Hei brêndê| van dt ampje betekent dár de
passagiersátbag niei wordt opgebtazen ir
seval van een aanridirs (voor meêr níoÊ
malie over dê werking raadpteeq de paragraal Uiischakelen var de passagiersaÍ,
bag voo.in in hooídsluk t
Sloringèn
Hel ampie t op hel
o
m
instrumentenpáneet
gêat branden als hel @ntêctwo.dt aangezet
a
i
c
en dooft ná ênkêlê sê.ón.lês
As het nietoplicht bi
het aanzetlen van het
conlactoÍêls hel op icht bÍ draaierde motor,
wijsl ditop een storinq n hel svsteem.
a
.d
w
w
w
Bij het aígaan van de ánbag vindt een
exposie plaats waardoor warmlê en
rook vrijkomen zonder enig brêidgêvaar
en er k inkl een llide knal. De airbag d e
onmiddelljk naar bu ten komi karonqevaaÍíke, I chle schaáiwonden vercorza,
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN VOORIN (vervolg)
l
n
.
n
ll e
Waarschuwingen inzakê de bestuurdersaiÍbag
Verandernelsaan hêtsluuNe oldenaaldop
-
Dekde naaidop niel al
Bevesto qeen vooMe4ren (speldjes, loso, klokje, têlêíoonsteun, enz.)op het
Hel sluuBe mêg nel worden gedemonleerd. Uilsluilend speclaa opgelelde montelrs
van de meíkdealeÍ mogen deze werkzaamheden utvoeÍen.
Ga niel le dicht êchler hel sluuMiel zitlen maar rijd met chl gebogen arÍnen taadpleeg
dê paragÍaaf AÍslelen juisle zilhoLd ng' n hooÍdstuk 1). zo bljfi er voldoende ruimie
overvooreen goede ên eíectieve bescherming doorde arbag.
L
e
d
o
Wêarechuwingen inake de passagiêrsairbag: plaats t
Plak olbeveslig niêts op hel dáshboard (speldjes, logo s, klokjes, telefoonhoudeÍ, êiz.)
-
Houd dê rlimle tussen hel dashboard ên de vooQassaser vÍÍ (seên diff orpákjes op
school, geen paraplu oÍwandelstok tegen hêt dashboad zelten).
Laatde pêssaqiernooil zijn voeten op hètdashboard leggen. Dil kan zeer gevaaÍlil k ziin
Kom niel ie dicht (me1 knieèn, hooid olhanden)biihetdashboard.
Hier volgl een áantal aanwijzingen om
m
ia
Zod€ het kinderzitje van een passagiecstoel vetuijdeÍd is, moel u de aÈag weeÍ
schakelen om de passagier bjeên bolsing le beschemen.
elkê bêlemmering bij hetopblazen van dê
aÍbag of veMonding door roídvliegende
voorwerpên lê vooÍkomen.
in
HET ISVERBODEN EEN KINDERZITJEÀCHTERSTEVOREN OP DE
PASSAGIERSSTOEL VOOR TE PLAATSEN ZOLANG DEÀIRBAGS
VAN DEVOORPÁSSAGIER NIET UITGESCHAKELD ZIJN.
c
a
(Raadpleeq de paragraaf "lilschakelen passagieFaiÍbag voorin in hoofdstuk
d
.
w
w
w
I
)
119
BESCHERMING ZIJKANT
Zijairbags
Dêziaióas is aan de kanl ván de podiercn
ondergebrachl in de ruglêuning van de vooÊ
stoelen en koml in werking om dê inzittenden te bescheÍmen brj een zwaíê àannjdins
n
le
l
e
d
o
waaEchrwinsen inzak€ dê zijai.bag
-
l
.n
Stoelho€zên: voor de stoelen mei zijairbags zijn speciate sroethoêzen nodis.
Raadplêeg ds mêrkdealer om te wêtên of er hoêzen voor uw auio tevêÍbaar zijn.
Hêtgebruikvan andeÉ hoezen (oíhoêzen die bestêmd zijnvooreen andermodêt)
kán de goedê wefting ván de zijairbas betemmercn en daadoor de vêitisheid van de
inzitlenden in Oevaaí brenaen.
m
ia
Plaáls geen accêssoires, vooÍw€rpen oldieÍen tussen de rugteuning, hêi podieren de
inteneuÈekleding Dek de rugleuning van de sloêt ook nooit ál mer bljvooíb€êld kteding
of [email protected]€s. DêweÍkins van de aióag kan hiêdoor betemmerd worden ên vêíwon-dingen vêrcozaken als dê êióag wodt gêactiveed.
c
a
d
.
w
w
w
Een pictogram op dê vooríui1 herinnen
aan de aanwêzigheid van dê aanvut,
lênde vêil sheidsvoozien,nsen (anbags,
1.20
Dêmonlagê ofwijziging van dê stoel en d€ inrêieuóekteding is vêrboden, tenzij dit
beurl door deskundis peBonê€l van de merkdêater
g+
De splêlên in de ruglêuningên voor (aan de kant van het portiêr) komen overcên mel
de zone waarblnnen de atbag zich kán opbtazsn: hel is veóoden hiêrvooMelpen in te
AANVULLÉNDE BEVESTIGINGSMIDDELEN
Hiervolgt êên aantat aanwtjzingen om êtkê betemmêdng bij het opblazen van dê airbag ofvêeonding door rondvliegênde vooMêrpên
l
.n
Dê .nbao is een aanvultendê bescheÍínino bii her qêbruik van dê autogordel. Beide organen vormen één velligheldssysleem oe
g"arasen Fler nier áeqei kan oij eên onsevá!dê inzittenden blootslellen aan zeer zware vêÍwondinsen
q"-l;
en de gevolgen van de we*lng van de airbag vererge.ên
geaciiveed. zware
Bijeen bolsins rêgen de achlerkanr, zetÍs een zware, of brt hero;staan van de aulo worden de airbagsnieratriid
activ.'rên'
klnnen
de
airbagsvslemen
slenên,
in
het
wêgdek
stoepen,
door
onàér oe auto
satên
'èroo"zaakt
"t"ten
(rekenêenheid beHêt s srrêno verboden zêtÍ werkzaamhêden uri te voêren aan aiÍbags van bêsluurder oÍ passagier, gordelspanneB
aaLops.teide monieu6van de meftdearerworden seconrroreedên seÍepareerd'
t"nJ àoo,
"p""
"ir"l,
dêskundis perso_
le voorkoínen dai de anbag(s) len onGchte wodt opgebrazen oijuisr niet als dat wel nodig zou zijn, mas uitsluitend
#"i"[ijo;d""
- ;;";lË;;;i.-D;;;;ó;
- Om
merkdealeraan
neel van de
n
ll e
e
d
heisysieemwe*en
Laal hel aióassystêêm controlercn naeen aarddlng of (een pogins iot) diersiálvan de áuto'
o
m
A]sudeautouil]eentofVerkoopt'breigdenjeuwêbejdêí/eigenaardanopdehoogtevandezebljzondêóêdêndoorhemdilinsiructi+
boekje bij dê auto te leveÉn.
-
Laal dê gaspalrc(o)n(ên) door een
mê
dealer veÍwijdercn voordar de aulo wordi sesloopt'
a
i
c
a
.d
w
w
w
121
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN
Hel gebrlil van beveslrgrnqsmidde]en voor
babys en kinderen is àar weneijre bepatrr-
ln Europá moelen linderen tot tOtaar'
verphcht vàstqemààl.l worden mei eei
goedgekeurde vooziening die ááf hei
gewichr en de lencle vèn hel k nd aánoêpastrs
l
.n
Op bepaalde passagiersstoelen moqen
U moet wêlen dàt een botsinq mel
[m/! overeenkomt mer een vàt ván
50
1
0 mêtêr hoogle. AndeE gezegd: hêt niei
vastmakên van een kind is hetzetfdê
as
het laien spelen op een balkon zonder
ba uslGde op de viede verdiêpingl
geen kindêziles bevesligd worden
Raádpleeg de tábêlren op dê votgênde btad-
zlden voor hel gebruik van de ktndezitjes
en de plaalsen die hievoo. geschikt zÍn.
n
ll e
Voordat u een kindeEirjsopde vooretoêt
plaalst (lndien dit toeqestaán is)
Sieldê passagiersstoê|, indien moqelijk op
Voor hei joiste sebroik van dezê vooze-
de volgendê manier
ningen is de bestuurdervan de aulo vêrant-
e
d
aÍ
zêt de passagiêrsstoet zovêe mogeijk
Door het veBcherpen van de eisen die aan
kindeziljes woden sesreld zín modeme
zel de ruglêunrng zovêêt
kindez tjês ve liger dan oude nrode en.
Kies daáÍom ! islutend een lindêzrle dát ]
len mnsle voldoet ààn dê Eurnóêrc n.rm
ECE 44.
o
m
lêttêr E gevolgd door hei nummer van het
land en heljaar waarn her is goedqekeurd.
var hei iu sre
k
ndezitjê
ijl
zet dê hoogleaístêllns var de gordel in
Baby's en ki.deren mogen
niei vetuoerd worden op de
Deze herkênl u aan hel o.ante elikel mel de
Vraas de merldea]eÍ adves brj het Lezen
moqe
a
i
c
school van de inzlitendên van
Bijeen lrcntále bols ns bij 50 kÍn/u, vets
anderl een kind van 30 kg in eên pro
jectiêl van één ton: u kunt het onmose
liik mêer vaslhouden. zets als ! in dê
a
.d
122
w
w
w
Het is ook gevaarlik een kind dat op
schoot zil vast te maken Àraák róóir
nrêe peBonen vast mei éèn gordet.
(r)
Houd u a i ld aan de wenelike vo
and waár u red Deze kuirnen and€a zih dm dc
hieÈoven gonoêmdebepa nqén.
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN (vervols)
l
.n
Zitplaatsen Passagier a.ngêPast
aan de lnstallatieván dê kindezitjês
Uitvoêrlng bêstelwagên
n
ll e
zltplaats voorpassagier
(2)
(1) (2)
x
x
U
U
u
tl
U
U
u (3)
x
u t3)
x
ks tot 25 kg
u (3)
x
22 kg tot 36 k9
u (3)
x
e
d
DwaE geplaatstê gondêl
Goedsekêurd voor grcep 0
<13k9
Kulpzitjê aohteFievorên gêPlaaGt
Goêdaekeud vooÍ qÍoep 0 of0+
9
1
9 kg
1
I
Kindezitje voorult geplaaGt
coedgêkeud voor gÍoep
tot 18 kg
a
i
c
kg tot 18 kg
1
9 k9 tot'18 kg
Kindêu itie vooruit seplaatst
Goedgekeud vooÍ groêp
kstotí8 kg
<13k9
Kindezitje achiêrstêvoren geplaatst
Goedgekeurd voorgroep 0+ of
o
m
<13k9
Kinderitjê achtêretêvorên geplaatst
coedgêkeurd voor grcep 0+ oÍ
E
a
.d
1
'15
GoêdgekeuÍd voor [email protected] 2
Goedgekeurd voor groêp 3
w
w
w
D
c
B-
81
LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNS]IGE VERWOiIOINGEN ALS DE AIRBAG ZICH ONTPLOOIT: ZET
rN oMGEKEERDE RTJRTCHTTNG PLMTST oP DE PÀssaclERssroEL oE ScHAKELAAR
"AIRBAG'OP STAND OFÉ
(Raadp eeg de pakgÉaí"ulrschake en passagiêFairbag vooÍif'ln hooÍdsiuk 1 )
rr\ cEVA^R:
UóóÀoar u eer xtroenzrJE
1.23
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN (vervotg)
X = Plaats niet Sêschikl voor het instatteren van oen kindezitje.
U
=
Plaals toesesiaan voor de bevestiging van
eei zilje uil
l
.n
dê handel dat goedgekêurd is als "UniveFeet't controteêr of hel gemonteord kan
Raadpleêg de b.ochurê "Comío.t & vêiligheid voor uw kindêren", diê veí(djgbaar is bí dê deaten om hêt kindezitjê tê klêzên dát voor
uw kind gêschikt is on aanbevoten wordt voor uw auto.
n
le
(2)
Geadviseed wodl de sloêlvan de auto zo vermosêlijk naar áchtêren en de rugreuning met een hoekvan ongeveer 25. (indiên aÍstelbaar)
(3)
Plaats de rugleunins van het kindêlzilje tesen dê ruglêunins van de auto.
l
e
Slelde hoogto van de hoofdstêun in ot vetuijder dez€ indien
d
o
m
ia
d
.
w
w
w
c
a
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KINDÉREN (vervols)
l
.n
zitplaatsen Pa€sagier gêschiktvoor hêt PlaaGen
'
v.n klndeEitjês
Ullvoering 5 of7 zitplaaGên
n
le
Zitplaats voorpassagier
12)
Dwárs geplaatste gondel
<10ks
F-G
<í3*9
E
<13k9
D
Goedgekeurd voor groep 0+ oÍ
<13kg
Xindêzitje achtêrstêvoren geplaatst
GoedqekeuÍd voor qoep 0+ of1
9 k9
tot'18 kq
Kindêrzllj€ vooruit seplaatst
9 kg
tot 18 kg
Goedgekeud vooÍ groêp
c
a
1
9 kg tot 18 kg
Kindezitje vooruit g€Plaatst
Goedgekeurd voor goep I
Zittlngverhoger
.d
w
w
w
Goedsekeurd voor gÍoep 3 (5)
U
c
U
B-41
IJ-IL
U.IL
x
X
x
x
(6)
U
x
(6)
U.IUF.IL
x
3',ij
x
U.IL
x
22 kg tot 36 kg
íij
(6)
u - tuF. tL
x
2c
(5) (6)
x
tot 25 kq
'15 kq
coedgekêurd voor groep 2
U
m
ia
9 ks tot 18 kg
1
x
d
o
Goedgekeurd voqr groep 0
Kuipzitje achtê61êvoren gêplaatst
Goedqekeurd voor qroep 0 oÍ0+
Kindêuitje achterstêvoren geplêatst
l
e
(1) (3) (4)
(3) {4)
* tii
x
(7) (8)
x
x
(7) (8)
U
x
(7) (8)
U
x
x
(7) (8)
ZET
í1I GEVAAR: LEVENSGEVAAR OF GEVÀAR VAN ERNSTIGE VERWONDINGEN ALS DE AIRBAG ZICH ONTPLOOIT:
eeri xiNoenzÉjÈ rN or,icexeenoe nrJRtcHTtNG PLAATSÍ Op DE PASSAGTERSSTOEL DE SCHAKELAAR
i,óónïaiii
"AIRBAG" OP STAND OFF.
(Raadpleeq de paragraai uitschakelen passagiêrsairbag vooÍin'in hooÍdstuk
1 )
1.25
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN (vervots)
X =
U =
luF =
lL =
Plêats niêt geschikt voor hel insta[een van een kindezitje.
Plaats toegêstaan voordê bevesliging van een ziljê uit de handêldai goedgekeurd is
.universeet,';
ats
controtêer ot hel gêmonteerd
l
n
.
n
ll e
kanworden.
Pláals ioesêstáan voor bevestiging mei bevesrigingen ván een [email protected] kljkÊnd kindezitje dar goedgekeud
is ats,universeol,t controleor oÍ hel gemonteerd kan worden.
Plaats toêsestaan voor bevesliging met bevêsligingen van een kindezitjê dat goedgekeud
.semi-unrve6eet.
is ats
oí'specrfiek voor
een àulo'[email protected]€êr of het gemonteed kan woden.
Raadplê€q de brochure "comfort &vêiridhêrd vó.ruw kindercn", dtê verkrïgbaar is bij de deater, om
hetkindozltjete kiezên datvoor
uw kind seschlkt is ên eánbevoten woroivoor uwauro{2) De grcotle van hel kindeízitje met
e
d
o
rsoFrx bevêslisingen wordt aangegêven door her rogo
g
gevorgd door êen rener (a, B, Br,
c,
D, E,
(3)Opdeze plaats kan uitstuilend êên achterstevorcn geptaatst kindeziljê
se.insralee.d woden.
(4) Geadvis€€d wordl de sroervan dê auto zo ler mogerijk naaíachrercnên
de rug euning met eên hoek van ongeveer 25" tê zeiten.
(5) Een .eiswieg wodt dwa6 in de áuto
ptaats het hooíd van hei kind niêt
aan de kant van het portier
(6) zelde voo6toelvaf!e aulo zoveelmogel,jl naar voren om hêt kindêzirjê
te insrálerên, zetdaama de vooÍstoêt 4 ver mogêtík naarachrêrêr
'zo dichl mogeljk bit het tindez rje, m€ar
zonder hel rè 6ken. z6t de hóídsteun in de Éoogste slanA
veMiider dêze.
(7) Plaáts de rugreuning vai hel kindezitje legen de rugleuning van d€ auro. stet
de hoogle van de hooÍdsteun in or vefrijder dezê indien
geel
c
a
m
ia
(8) voor de veiiighêid van hêt kind, mag u de voorstoer niet verdêr naar achteren
126
d
.
w
w
w
;
zeíen dan harve €gê de srer€irs.
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN (vêrvols)
De
juiste kêuzê
De vêiligheid van de kinderen is mede ai
Om uw kind zo goêd mogelljk te bêschets
n
ll e
men, adviserênwiiu helqebruikvan de kin
dezilesdie uw melkdeal$u kan Levercn.
Vraag
rw merkdealêr om advies bij
hêt
kiezen van hetjuislê k ndeÍziije en laat h,j u
helpen bij het insla leren
o
m
e
d
Categorieën 0 en 0+
(van 0 tot 13 kg)
a
i
c
ln de êe6te twee levensiaren, is de nek van
êên kind bízondêÍkwelsbaar Plaals uw kind
bijvoorkeur in êen achte€ievoren gepaalsl
kulpsloellie D€ze siand is ve lige.
a
.d
w
w
Om êlk risico te
vemijdêi dal uw veilisheid kan aantastên, €den wij u aa'r om
doordefabrikanl goedgekeurde accêssoiresle gebruikenrdeze zijn aan uw aulo
w
aanoepaslên alleen deze worden dooÍ de iabrikanl gegarandeerd
Categorie
I
(van
l
.n
I tot 'Í8 kg)
Tussen 2 en 4 jaaÍ, is hel bekkên nog nlel
voldoende ontwikkeld om á tijd goed doorde
ddepunis gode van de auto op ziin plaals
gehouden le worden waardooÍ hel kind
buikletse kan opLopen bij een Íronta e bol_
sing. Gebruik daarcm een kuipzilje ol een
ziije mel harnas oÍ schoolkussen.
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KTNDEREN (vervotsl
l
.n
Om eruoor te zoqên dat de gordetzo dicht
mogêlijk lanss de hals loopt, zonder diê le
raken, advisèrcn wÍ een zitkussênvêrhoser
moteen in hoogte vêrstelbare rugleuning ên
BÏ het gebruik van een vehoogd ziikussen
zonder rugleuning, moêt de hoofdstoun van
dê aulo woden afgestêld op de têngte ván
hêt kind; de bovenrand van de hoofdsteun
moet op gêlijke hoogte zijn mêl de bovenkanl van het hooÍd van het klnd on Ínag
iooit lagêl zÏn dan de hoogte van de ogen.
Gebruik, om hel bekkên van een kind tol
'lojaar goed op zijn ptaats te houden, eên
zilkussef verhogêr met riemgeleider waats
door de driepunlsgordel van dê auto hori,
zonlaalover de hêupen van hel kind loopl.
m
ia
c
a
.d
1.24
w
w
w
l
e
d
o
Categorieën 2 (van 15 tot 25 kg)
en 3 (van 22 tot 36 kg)
n
le
Om hêt monleren van bêpaatde kindeF
zitjes le veÍgemákkelijkên, íaden wij u
aan om de hoofdsteun weg le halên en
dêze in de bagageruimtête teggen.
De nom
vedelt
de kindezitjes in 5 ca-
categoriê 0: van 0 tot 1 0 kg
Categorie 0+:van 0 tot 13 kg
Calegorie 1: van 9tot 1a kg
Calegorie 2:van 15 tot25 kg
Calegorie 3: van 22 iot 36 kg
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN (vervols)
l
n
.
n
le
DooÍdai een kind in een achlerstevorên seplaalst kindeÊ
zitje op een voorstoel met êên
aióaq emstià sevaff loopt als dê airbag
zch onlplooit, mêg u een kindez'lie
op deze plaaG allêen gebíurkên als dê
aLóaq is uilqeschaleld. De mogelijlhêid
l
e
hiêrtoe is afhankelijk van de uitvoêíing
ván de aulo. Gevaar voor ernslige vets
wondingen als de airbas zich [email protected]
d
o
m
ngen (op de zonnêkleppen).
Het uitschakelen van de
Uitschakelên van de
passagiersairbag voorin
passagiersairbag
a
i
c
a
.d
zei hel contacl uil, díuk de srendêl
om êen achteGlevoren geplaalsl kindezitie
op een voorstoglle mogen plaatsen, moetu
altiid de passagie6aióag vooÍin uitscha\6len aLs uw a o uilgerust is mêl een lilschakelststêêm van de airbag.
w
Deze voorschriften slaan ook oP het
etikel (op het dashboad) en de mafte
w
w
rlr2ái hêm in stand gFF.
t
in en
De anbag is uigêschakeld.
Nadat u het contact wêer aangezêt heeit,
moêt u contmlercn of hêt lamPje 2, AIRBAG
OFF oplichl op hel instrumentenpaneel.
Oit lampie blilft constant branden om u
êraan tê h€rinnerên dat u en klndêzitje
kunt gêbruiken, omdat dè passagiersalr'
báq ultqeschêkêld is.
'1.29
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KTNDEREN (vervots)
l
n
.
n
ll e
lnschakelen van de
passagiersaiabag vooíin
ZodÍa u het kindeziqe van de passaqieBsloelhebl vetuijded moêt u de airbao weer
inschakelen om dê voorpassasier biij een
Sloringen
ln3chakêlen van dé áirbag: zê[email protected]
un druk de arêndet t in en draai hem in de
u
olhêr tampje 2, ATRBAG OFF.
m
ia
ln g€val van een storing aán het systeem
voor hei in- ên uilschakelen van dê passagieFairbáq, rs hêt VERBODEN een achtêF
stêvorcn geplaalst kindetz ilje op de voots
c
a
d
.
w
w
w
Nadêl u het conlact wo€r sangezêt heen,
6nlroleerl
e
d
o
Het gebruik van dê vooBtoet door êen pàssagier wodt ook afgêraden.
Raadpleeg zo snel mogeJijk dê merkdeater
Het inschakelen oÍ hêt uitschàkelen van dê passagieÍsanbag
gedooíd is. Deairbag is ingeschakeld.
1.30
moet gebêurên mêt contact
ult.
Hel oplicht€n van hêt
bmpjê
Eg
controtê-
se€n êên stodns van hêr
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN (vervols)
lsoÍix.bevestigingssysteem
Hel lsofix systê€m van uw aulo bêstaai uil:
1eíx sysleêm, dat is goedg6kêurd
volgêns de reglemenlen ECE 14, EcE 16
kunnen alle lsoÍx kindeziljes worden gêihstalleed die zijn goêdgekeurd volgens het
€glemênt ECE 44 áls 'semi-universeel oÍ
-
tMet hel
twêê ve€nkeringsdngên om de ondeÈ
kant van hêt kindeziiie vast tê makenl
een íing om de rugl6uning van een vooruil krjkend zitiê vasl le makên.
n
ll e
De kindêziljes hebben tweê gíendels die
aan de hree rlngen vasthaken.
l
.n
e
d
De univeÍsele lsoÍix ziljes hêbben bovendiêneen iêm om de íugleuning van hel kinRaadpleêg de ovezichten "Plaatsen 9e
schikt voor kindezitjes' áan hel begin van
o
m
de palag€aÍ voor de veiligheid van de kinderen" om te zien w€lkê zilplaalsen hiêÍrnee
a
i
c
w
w
w
a
.d
1.31
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN (vêrvols)
l
n
.
n
le
Bevestiging van de ondêrkant
van het kinderzitie
-
L€6s [email protected] hêt montêren van het kindeÊ
ziljê d€ gêbruikéaanwizlns.
-
Bevestig de montageg€lêlderc 2 (se,
lêvêd met hel kindezitjê oÍ als acces,
soirc), op de dngen t van dê zitplaais
aóleraán de zijkant van de auto, tus*n
l
e
d
hel zilkussen en de ruglêunins.
o
m
SchuiÍ dê gendels3 van hel kindezitje
in de geleidêB 2 en druk kíachtig tesen
hel kindezilj€ om hel opde ringen te vets
a
i
c
Contrcleer de vergrêndelins (door hêt
kindêzlljê kachtig naar linkv€chts en
vorcn/achreren ie drukken).
a
.d
Het gsbíuik van deze voots
zlêning is allê€n op de passagierssloel toegêstaan áls de
passagiêrsaibas ván levorên
w
w
Raadples d€ paÉq€at "Uitschêkêlen
van de passaqi€rsalóas voodn".
1.32
w
-:--l
Let oD dat de beoáno rot
Í\ | de bev;snsinqspunr€; d her
leJl pl€atsên van her zitje niet wordt
|
belemmsrd (door bijv. speel-
goêd, doekjes, vui', enz.).
-
Denk er allijd aan hêt kind goed vast
tè maken in hel kindêziljê voodat u
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN (vervols)
l
.n
KINDERVEILIGHEID
-
verander niels aan de oorspÍonkeliike ond€rdelen van het veiLigheidsmechanisme, de goÍdeLs, de sloelen en aan de bevesliging
Houd u in allegevallen aan de voorschriÍien van de
-
Hêl haÍnas oÍ de gordêlmoet
-
n
le
belreíendêÍab kant
godel
Laái hêt kind geen te dikke kleen dÍagen en sleek niets lussên het kind en hel kindezilie ot dê
geheel
voÍmt met de
veel
mogêlÍk
één
gespannen,
kindezilie
zo
zodat
hel
De goÍdêt van de auto moer goed strak zLjn
spánnins reselmalig.
Laál d€ schoudergordel nooil onder de arm of achter de rug langs lopen.
Laat hei kind tijdens
het iden
l
e
d
o
sl€k op hel lichaamvan het kind zijn afsesleLd
aulo [email protected]êer de
nooil op de stoeLen ol bank rcchtop staan or op zijn oÍ haar knieèn zitlon'
conlrolêer Íegelmalig de iliste houding van het kind, met namê als het slaapt
Zêt de stoetvastmetde autogordêt, ookats erfiêmand op de sioelzil;bÍ êen botsing kan
m
ia
hrj*n prcjêcliêlwodên
vooÍ de inzittenden
_AutogoÍdelsenbevestigingsmiddelendieingebruikwareniijdênseenemstigeaanlidingmoêt€nahijdveryangenwoden,
-
Laal nooit een kind alleen achler in de auto, zells niet in het kindêzitiê.
Ve€€ndd (indien moselÍk) de achleDoÍtieen zodal zij niet van binnen uit kunnen woden sêop€nd
c
a
Laal kindeEn nooit uitstappen aan de kani van hel v6rkeer
GeeÍ als votwassenê hêt goede vooóêeld door áltijd uw aulogordel vast le maken voodat de aulo
d
.
w
w
w
wegíidi
1.33
BEDIENINGSORGANEN LINKS STUUR
De aanwêzighêid van de
uitrusÍng TSAFHANKELUK VAN DE
l
n
.
n
ll e I
UTTVOERTNG VAN DE AIJTO EN VAN HET LAND.
1234567
í0
e
d
o
Ezt
6E
d
.
w
w
w
c
a
m
ia
n22tm
16 1514
13
12
Ë
11
BEDIENINGSORGANEN LINKS STUIJR (vervols)
De
aanrezigheidvan dê uitrusting ISAFHÁNKELUKVAN DE UIÍVOERING VAN DEAUTO
10
2
onl'xasemingsslsui.
11
Grêndêl voor uilschakêlen of inschakelen van passagiêÉailbag.
ichtingaanwijze6,
13
Plaats voor radio ofopbeÍguimte.
Plaals voor bestuudersaiíbag.
7
Cêntrale ventilaf ieoosters.
8
Plaais voor passêgiêrsaÍbag oí op-
9
spÍoe e6 van de voorruil.
Functiekeuzê van de [email protected]êr
22
Plaatsvoorasbak oÍbekerhouder
23
Versn€llingshendel.
2,
SchakeLaar voor dê achleruilveMaÊ
ming.
25
Schakêlaar voor de êlêktische ruitbe-
15
Schakelaaí voor de elektrischê portieÉ
16
Schakelaaí voor de alamknippêrlich
27
Knop voor hel aístellen van dê hoogte
van de koplampen.
í7
Bedieninqspaneêl van de airconditio
28
Hêndelvoor hel onlgrendelen van de
m
ia
c
a
ning.
18
d
.
w
w
w
tg
Ontuasemingssleuf.
Schakelaar voor d€ eleklrische buiten-
diening.
nstrumentênpaneel.
SchakêlaáÍ vooÍ de ruitenwissers/
2t
e
d
o
Schakelaár voor de êlêklrische ruiib€-
/t
5
6
l
n
.
n
ll e
EN VAN HET LÁt'lO'
20 Schakelaar voor de vergrendeing van
de ruilbêdiening achter
INSTRUMENTENPANEEL: controte- en waarschuwingstampjes
Oeaánwezigheid en dê werking váí de tampjos ZUN AFHÀNKELIJK VAN DE UTTRUSTTNG EÀIVAN HET LAND,
reH
w
E
Conlrolelampjê mistachterticht
Controlelampje mislllchten
Waarschuwingslampjê watêr in
a
tg
E
d
o
waaF6huwingslampje
seopend(e) ponier(en)
m
ia
Waars6huwingslampjê brand-
Hel licht op bij het danen van de motor en
dooft nê die secondes. Als hel b ijÍl bran-
c
a
den, moet u zo sne mooeijklanken.
As op hei instrumenlênpaneet Á deze
waarschuw ngsla mpjes oplichten moei
L dÍêcl sloppen. Íeken ng houdend mer
de verkeêrsomslandigheden
IEtrIE .d
w
w
w
!E
clnrrorerameje ichrinsaanwii-
n
le
Dit ampje doon zodra de motor draail. Ats dil
laÍnpje gáat branden, moet u stoppên en de
motor een tot lweê minulen stationair lalen
dráaieni de iemperatuur moet aÍnemen.
l
e
Als hel blÍfl branden oÍ opticht tiidens hel
dden geeft dit de aanwezigheld van wáler
in het b6ndstoffille. aan Raádp eêg zo sne
fioqelik de merkdealer
l
.n
Waarschuwinqslampie koel-
Als
di riet zó
is moel u de molor sloppen
Láal deze aÍkoelen voordat u hel peitvan de
koelvloeislof conlroben.
Roepde hup in van een merkdeaer
E
wáarcchuwinsstampjeotiêdruk
utr r.mpe ooon zoora oe moror
draail. als hel lijdens het Ítjdei gaat bran
dên, stop dan direct en zet hel contact ut.
Contro eer hel oliepeil ván de motor
Als hei peil normaal
Roep dê
hllp
in
is,
s ereen
andercooÊ
var een merkdeater
INSTRUMENTENPANEEL: controle. en waarschuwingslampies (v€rvolg)
Dê AANWEZighEid êN dE WTKiNg VáN dE IAMPJ$ ZUN
l
n
.
n
ll e
AFHANKELIJKVÀN DÉ UITRUSTING EN VAN HET LÀND-
Waarschuwingslampje laad-
Conlrolelampjê 6taívergrendêllng
Dit lampje moel ultgaan zodra de molor
Dit hêêfl ve6chillende runclies.
RaadpLeeg
depaÍag€ar'élaftvergrendelins'
contrclelampjevooryêÍwamins
oí waaEchuwingstamPjê elek_
e
d
o
Controtelampiê vooruêRarming
Als de @ntactsleutel in de stand M staal,
moei dil oplichieni hel geêft aan dal vooF
veMarmingsslifl en weíken.
m
ia
Als de vooruerwarming is beèindigd, dooit
hel lampjê en kan dê molor woden g€s[ái.
WaaFchuwingslamPje elêklronische
Als op het inslrumêntenpaneel Á d€ze
waaEchuwingslampjes oplichtên moet
u directstoppen, rekêning houdend mel
de verkeeEomsiandlgheden.
c
a
Ars het blrjfl branden of opicht tijdÊns het
niden, gêên d eenêlêltÍisch oÍeleklronisch
deÍect aàn Raadpleeq zo snel mogelijk de
d
.
EEE
w
w
w
Als het uidens hêl jden gaal bÍanden, is er
êên sronno in her laadslroomcrcuil van de
êccu sloien roep de hulp rn vàn de merl-
E5
Y.1f;'!'#"'"'"m'je
ruchtvêr'
Voor de aulos die hiêrmee uiiserust ziin,
llchl hel op bij het aánzelten van hêt contaci
-
Als hêl continu brandl, moel u zo snel
mogeLrjk de mêrkdealer
Éadpl€gen
Als het knipperl, ínoel u vaari veÊ
minderen loi hel knipPeren ophoudi
Raadpleeg zo snêlmogelÍk dê meÍkdeaRêadpleeq de pêÍagÍáaÍ'Trps voor zuing
Írjden en minder luchlveronlÍeinrgin9'
n
1.37
INSTRUMENTENPANEEL: controle- en waarschuwingslampjes (vervotg)
Deaanwêzigheld ên de w€rking van dê tampjos ZUN AFHANKELTJK VAN DE t |TRUST|NG EN
VAN HEÍ LAND,
KU
handrcm aangêtrokken
Als het gaat b€ndên, @nrrotêer dan ofde
handrêm helemaal rosgezet is, ándeÉ wijst
dil op een daling van het peit in dê circuits.
Helt€ngevaadikzirn hiême door te Íijden,
ráadoleea een merkdealer
controrerampjê dimricht
EE
Eld
IEEE
13a
w
w
w
Lr
te nÍormerên dat de autooots
Eg
l
e
wa
schrwin$rampjê áhbas
utr Emple ga oíanoen áts het
contact wordt aangêzêt en dooft na enkete
Als helnietoplichl bijhel aanêtten van hÊt
conlact of als hêt opliót iijdsns hetsebruik,
wijsrdilop een sloÍing in hetsysteem.
Raadpleêq de pàÉqÍaaÍ'Aanvu endê verto,
hedsvooziêninqen voorin in hooÍdstuk 1
Dil gaat bÍandên als u het contact aanzel
Raádplêêg zo snel mogelÍk de merkdêater
en doolt na drie sê@ndes. Als dittampje tijdons het 4den oplicht, wísl dir op eên sloring in hêtÁBs-systeem. Erkén dan mêt dê
aulo wordên ge€md als bij een auto zonder
ABS.
Raádplees de pálagíaáÍ "[email protected] do vêitisheid
van de kinderen'in [email protected] 1
a
i
c
a
.d
waarschuwingslampjês optichten moet
u dirêcl sloppen, rekening houdend mei
de verkeêFomstandigheden.
Hel doon om
d€lgoed verqrêndêtd is
d
o
m Eil
controrêrampjê sroofl ichr
lvaaÉchuwhqslamDiê anitbtok-
Als op hêl instrumentenpanêet Á dezê
l
n
.
n
le
Waarcchlwinsslample autogoF
Hil;:l'#',:,::ffi r,lï#ffiï;
Raadpleeg direct de merkdeater
9"ï:'j[:Ttf"ffi*"*
controlelampjê achterrultvêr-
INSTRUMENTENPANEEL: display en meters
n
le
l
e
ToeÍênteller í
(schaalverdeling x 100).
d
o
l
.n
m
ia
Snêlheidsmetêr 2
(geeft aan in km/u).
Geluidssignaal
snelheidsverklikkeí
c
a
AÍnankelijk van de uitvoêíing van de auto
klinkteÍ iêdere 30 ssondês €ên geluidssignaal gedurendê 10 sêcondes zolang d€ aulo
d
.
w
w
w
sneller
Ídt
dan 120 km/u.
139
INSTRUMENTENPANEEL: displays en meters (vervotg)
l
.n
Toets mel vêrschillende
functies 5
selectercn van dê wêêrqave
korle druk schak€lt u van totaat,
têlleíklokjê naar dagtelleíklokj€ ên om
lMet een
-
u
4tten
RaadPle€g dê paÉg€aí 'Klokjê"
in
l
e
BrandstoÍpeilmêter 3
Het aantal blokjes dat opticht seêít het
brandslofpeil aan. Als dit op hêi minimum
staat, zín de blokjes uit en het waaÉchu-
Tolaalteller, daglaller en klokje
wingslampjê bÉndsloÍrêsere tichl op.
d
.
w
norma€l qebruik, tichten vier btoties oo
Het aanrál blokjes dat opt,cht is aF;ikêtiik
van de têmpeÉluuÍvan de motoÍ
Er is pàs eên waaBchuwing ats de taatsle
1.40
c
a
Boordcomputer
Koêlvloeistof
têmperaluurmeter 4
Bi
d
o
m
ia
Display met verschillende
functiês Á
w
w
Raadpleeg de páragraal'Booídcomputei in
-
n
le
Nulinstellinq van dê daqtell€r
Als dê dagtêller is geselecte€d drukt
Klokjê op tijd
BOORDCOMPUTER
De weeÍgavê van de informatie isAFHANKELUK VAN DE UITRIJSTING
l
.n
vaN DE AUTO EN vaN HEÍ LÁND.
Tijdensde eerste paarkilomeleís na de nul-
FunctiekeuzeÍoets 3
inslelling zult u me*en dat:
Laat dê volgende iníormatie zien (aihankeluh van dê auto) dooÍ achter elkaar indÍulkên ván de toels 3:
n
le
de actiêradius onder hel iden qrcler
wordt. Dii is noímaal want hêl gêmiddeldê verbruik daalt als:
l
e
de aulo mel een conslante snelheid
djdr,
c) vêÍbÍuikle bÉndstor,
t
d
o
aclieradius mêt de oveEebleven brand-
h) gemlddêlde snelheid.
Zie hêt ovezichl op dê volgende bladzLjde
m
ia
voor voorbeeLdên van de aanduidingen.
Display
t
Nulinstelling van de
boordcomputer en van dê
dagtelleÍ 2
c
a
De waarden
var gêmiddeld verbruik, bercik
en qêmddeldê snelhed worden stabieler
en nauwk€uriqer naaínale de aÍgelegde
afsiand vanaÍ d€ Laalsle nulinstêlling grcier
d
.
w
w
w
De dáctellerkan alleen op nulworden gezel
dee íuncle is geselecteerd.
als
Betekenis van de waardên
gedurende dê eerste paar
kilometer na een nulinstelling
b+
-
de motoí zijn beddÍslempê€iuur
-
u vanuil druk siadsverkeêr op de bui
Éikl (nulinstellinq bi koude motor),
Doodal het semiddelde veÉruik
wodt dê actiê€dius grotêr
het qemiddelde vêrbrurk loêneeml als
dáait,
-
dê motor stationair draait en de aulo
stil
Dir is nomaalwanlde modulê houdl rekening mel hêt b€ndslofi/êrbuik bli slali-
N.B.: indiên de capacitêii van èén van de
gehêugens wodt oveÍschreden, springi de
aanwilzinq aLrtomatisch op nul terug.
Druk lang op de toels 2.
1.41
BOORDCOMPUTER (vervotg)
Oe
wee€avê van de inromatie isAFHANKELUKVAN DE UITRUSTTNG VAN
DE
l
n
.
n
le
AUTO EN VAN HET !ÁND.
Bêtêkenis v.n dê lndlc.riê
door achter elkaar 3 in te
l
e
d
b) Dagtoll.r
o
m
a
i
c
a
.d
c) Vêrbruikté brandstof slnds de taatste nutinsiêltinq.
w
w
1.42
w
d) Gemldd.ld vêÈruik sinds de laatstê nutinstettino
Dsewaardewordtaêngegeven na4OO mêrer qe;den €
t-€bbÊn ên wordt berekend aan
d€ hand van de sindsde laalslÊ nulinsteÍting afgêtegde aístand en veÍbruikte brandstoÍ.
BOORDCOMPUTER (vervolg)
De weergave van de
infomaiie
is
l
.n
AFHANKELIJK VAN DE UITRUSTINGVAN DE AUTO EN VAN HET LAND
n
le
Bêtskenis van dê indlcat€
door achter elkaaí 3 in tê
f)
l
e
zodÉ dê auto sn€llêr rijdl dan 30 km/u.
De waáíd€ wordt aangegeven
d
o
m
ia
RBtêíend b€r€lk mèt de ovêrsêblevên brandslot
Ultgaande van hel sêmiddeldê veÍbruik sinds de laaiste nulinstêlling €n de hoeveelheid
bÉndstof in dê lank.
Dee waardê wordt aanseseven ná ongêveer 400 meler gercden ie hebben.
d
.
w
w
w
c
a
q) Afqêlêgdê aÊtand sindsde laatsle nulinslelling.
h) Gemiddelde snêlhêld sinds de laatsle nulinstelling
' Deze waaÍde woídt aanseseven na onsever 4OO;êtêr gereden le hebben.
143
KLOKJE
n
ll e
e
d
o
m
Klokie op tijd zêttên
contact aaí, €electer hel display t met de
tunctie totaaltêller €n klokje.
Er z[n lwee mogelijkh€den om de lijd in
1e
-
door de knop 2 lang in te drukken, komên
de urcn ên minuten snelvoorbiji
-
doordeknop 2konlntêdrukken, kan dê
Als de eleKdsche voêding ondeóroken
is gêweesl (losgenomên accul"abê|, zek€Íing doorgêbÉnd) geeít het display
niet langêr de julslê inÍomalie aan.
a
i
c
Hèt klolíje mo€t wêêr gelÍk gêzet
a
.d
iijd pêr minuul insesield worden.
w
w
w
Zêt hêt klokje allsen bij sti!
l
.n
SPIEGELS
l
n
.
L
n
e
o
m
Buitenspiegels met afstelling
buiten
ElektÍisch veÍstelbaÍe
builenspiegels
Zet de builenspiegel mel de haid in dejuiste
contact áan, bedien de knop
Buitenspiegels met afstelling
van binnen!it
w
w
w
a
i
c
2:
-
sland Á voor het afslelen van de linker
-
dand a voor hêt aÍsle len van de rechter
a
.d
De spegelkan worden versleld melde hen-
l
l
e
d
Verwarmde buitênspiegels
Hei spiegelglas wordt vêtuármd als de ach-
teÍlitveMaÍmlng aán stáai.
Binnênspiegel
De binnenspiegelisverste báar Om te vooF
komen dat u in hêt donker verb nd wordl
door achlêr u njdende voeirugên. kan hel
spiêgelglas ii de nachlsland gekánleld
worden mel hel knopje 3 achter dè spiegel.
VERLICHTING
l
n
.
n
le
Grootlicht
Vanuil de dlmlichistand t€kt u de
lichtschakeaart naaruloe.
Als het grcotlichl biandl, wordt dil dooÍ het
bijbehorende conlrolêlampjê op het instrumentênpaneel aangegeven.
Om het gíoollicht uiten het dmlichtwêerin
le schakelen, trekl u de lichlschakelaar op-
l
e
Markeringslichten
laar
t
Dimlicht
d
o
m
Draai het êinde van de schàke-
laar
t lot
hel syínbool zichtbaar woídt bÍ het
Op het inslrumenlenpaneêl gaal een @ntro-
w
w
w
Zet het einde ván dê s.hàkelá.r
Draai het einde ván dê s.hákê,
a
i
c
a
.d
iot het symbool zichtbaar wordi bij hêt
Lichten uil
ConÍo êer voordat u ln het
donker wesddl, de wêrking
van dê vêrlichling en sielindien
nodig de stand van de koplam
pen afop dêbêlasting van dêaulo.
Zorg evoor dal de lichten niet bedekl
zijn (vuil, moddêr, sneeuw, vervoêr van
vooMêrpen waardoor ze niei zichibaar
z,jn).
t
VERLICHTING (vêrvols)
uitschake envan devedichting wordl
het mistachteÍlichl uilgeschakeld ofgaan de
l
n
.
n
le
Í\,{el hêt
mistlichten (indien aanwezlg) aan de voor
Waarschuwingssignaal
verlichting brandt nog
Bi her openen v.n de voorporlieÍen
l
e
lLinkt
een siqnaalom u têwaarschuwen indlen dê
lichtên nog bÍánden, leÍwll het conlact is aigezer (de accu woftil dan ontadên).
d
o
m
Mislachterlicht
Misllichten voor
Draai dê middêlsle ring 3 van de
schakelaar lol het symbool zichtbaar wordl
Drêai de middelsle Íing 3
van de schakelaar lol het symbool zichibaar
a
i
c
a
.d
wodt bÍ
hêt meÍkleken
4
Het misilichl kan alleên werken als een buitervenichting is ingeschakeld. Een contÍolelampje op hel instrumêntenpaneel lichl op.
Hel mistlicht kan alleên weÍken als een bui
tenvêrlichling is ingêschakeld. Een controlelampje op het inslíumentenpaneel licht op.
zodra dê weersomstandighedên dit toelaten
moet u het mistachtêrllchl uilschakelen om
de achtÊr u njdende weggebruikers niei le
Zodra de weersoms[ándighedên dil toelaten
moel u het mislachterlichl uitschakelen om
w
w
w
de achter u rÍdênde weggebruike6 niet te
KOPLAMPEN AFSTELLEN
l
n
.
n
le
Belading van dê auto
Básisaíslêllilg bêstuLrld€r alteen oÍ mei e€n passaqier vooÍin en een
l
e
Aulo met2 passsgieÉ helemaalachler {uitvoering 7 z ptaatsên) en
een rege baqageruimle
d
o
m
Aulo mel 3 of 5 passagieE achts (uivoeing 7 zitptaatsen) ên een
de knop,4 kan dê stand van d€ koptam,
pen áángepaslworden aan de beláding van
r'.4êt
Auto bestuurder allêen oí met 3 oí 5 passagieB en een vot bêtaden
a
i
c
a
.d
Als u deze knopá onláag dÉait dan gaan
de lichlbundels naar bênedent draait u de
knop omhoog dan gaan dê lichtbundets ook
Aulo société [email protected] mel bestuuÍd$ arteen en êen vot betadên
1.44
w
w
w
2
3
CLAXON EN LICHTSIGNALEN
l
n
.
n
le
l
e
d
o
m
Claxon
Druktêgen her einde van schakeLaar
t.
Alarmknipperlichten
RichtingaanwijzeÍs
Druk op de schakelaar 3.
U verpla aist de sch akela
a
i
c
a
.d
Alhánkelijkvan de aulo. drukl u op één van
Deze schake aar schákelt seltkljdig de v er
knippedichtên en de ziknpperLichlen in.
U gebruikt hei alarmsignaal as waarschu_
wing vooÍ de over gê weggebru keB:
Lichtsignaal
Trekdeschakeaar t naar
u
loe
-
als u moet sloppên op een plaals wáar
hel overige verkeer d t niet veMáchl ot
wàar dil verbodên is.
onder bijzonde€ rijomstaidigheden en
w
w
w
ar t evenwijdig aan
het sluuMie en in de richling wáarin u dil
Op de snelweg woídt hel sluutuie bLl het
veÍandèrcn van dstrcok slechls weng ge
draad, waardoor de schákeaar niel vánzell
terug koml in dê ruslsland. Er bestáai een
lussensland wáaóit u de ÍichtiigaanwiizeÊ
schakelaar moel vasthouden ljdens de ver
Dê schakelaarveên bijhel loslatêlr aLtoma
tisch teruq in dê ruslsland
RUITENwlSSERY-SPROEIER VOOR
n
ll e
l
.n
Conlroleer als her vriost, voordat u wegdjdt, oide ruilenwisseG voor en achter
nlêt aan hêt glas zijn vastgevrcrcn.
De wissermotor kan hierdoor le warm
e
d
Conlrolê€r íegelmalig dê staat van de
ruiienwisserbladen. Zod6 hun werking
aÍneeml moet u zêveÍvangen, ongeveer
Ruitenwisser
Vêrplaats, als het contact
schákêlaar
t
aan
evenwijdig áan hei
o
m
Ruilensproeieís
Koplampsproeiers
a
i
c
(afhankoltk van auto)
Contaci aan: irek dê schakelaar
Á
uit.
B
Wissen mel inlêtuál
De wissêís vegen mêt tussenpozen van
150
-
w
w
w
t
naar
regêlmalig uw vooruil schoon
u
Zel, na hêt wêêr aanzetlen van hêt con
tact, dê schakêlaar t in standÁ on zê
wee.in de ruslsland lerug te brêngên.
eên korte drukge€néón wisbêweging
a
.d
C Langzaam continu wissen
D Snel conlinu wissen.
À4áak
Als u het con[acl afzel voordal u de ruilenwisser hebl uitgeschakeld (stand Á)
buven de wisseEmen onmiddellijk stil
een langê drlk geefi drie wisbewegin-
U
bêdiênlde spoelervan de vooÍuit.
Alhankelijk van de uiivoe ng, bêdiênt u
tegelijk de koplampsproeiers.
Voor het wassên van de auto,
zel u de schakêlaar in stand Á
(uit) om te voorkomên dal de
ruitênwisseóladen beschadisd
worden dooí hel inschakelen van dê rui
RUITENWISSER/RUITENSPROEIER ACHTER/ONTWASEMEN
Achterruitsproeiêí
l
n
.
n
le
cóntact aan. draai hel einde van
í lot het merkteken 2 tegen
over het symboolslaal
de schakelaar
Als u de schakêláar osLaal, blijfr de achteÊ
l
e
d
o
m
AchteÍruilwisser
de schákelaar
t
a
i
c
tot h€l
over het symbool slaat.
Voordat u de ruitenwiss€r áchler gêbÍuikl moel u etuoorzorgen dat niets de
beweging van de wlssêr hinded
a
.d
contolêer als het vriest, voordát u weg
rijdt of de rlitenwisserbladen niel aan
de ruil zrjn vastsevÍoren. De wissêmo
lor kan hierdoorte wam worden.
w
w
w
AchlerruitveÍwaÍming
Drul mêl contact aan oP de
-d
toets 3 (hel conlroelampjê op het inst!-
lffil
menienpànêêl lichl oP).
Hiermêe worden dê achteÍult en de builenspiêgêLs elekhisch veruamd (alhankeliik
U schakelt de wêrking uil dooí opnieuw op
de toels 3 tê drukken (hêt contrclelampje
Controlêer Íegelmatig de staal van dê
ruitenwissêrbladen. Zodra hun wêrking
aÍneêml moet u zêvetoanaen, onqêveer
Máak reae Ínalig uw achtêÍuit schoon.
151
BRANDSTOFTANK
l
n
.
n
le
Soort brandstof
Gêbruik brandstof van goede kwaliteitdie
oveÍeenkoml mel de normên die in etk tand
Gebruik uitsluitend ongelode benzinê. Het
octaangehalte (RoN) moel overeen komen
met de indicalies op de stickerÁ in de tank-
l
e
d
Raadpleêg de tabel "Gegêvens van de
B.uikbare inhoud v.n dê tánk: onoevêer
50
lltêr
a
i
c
lype àls
Lt êen andero dop
koopl. Raadpleêa de merkdsa-
zich met de conláclslêurêl
Raadplêêg voor hêt tanken de paragráaf
'Tanken van brandslof.
o
m
De tankdop lsvan een spêclaal type. Vraag naar dieellde
Afiranlelijl vèn de áuto ontgrendel dé dop
GebrLik ultsluitend diesêlbrándst.f diê
overeenkomt mêt de indicaties op de stic,
kerÁ aan de binnenkanl van de iankdopLet er op dar bij hêl lanken geen wats bi
de brardstof komt. Hêt afstuitsysleêín van
de tankdop en de omgêving eruan moeten
Rook niet lijdens het lankên en onlsteek
seen open vuur in de nabijheid van de
brandsioflank of de lankdop.
a
.d
TÍdens hêllanken kunr u de dop in de hou
der ívan het klepje plaatsên.
lMaak de omgeving van het vulsysteem
niêt schoon mêt een hogedrukreinigêr
w
w
1.52
w
Vermêng dieselbrandstoÍ be
BRÁ.NDSTOFTANK (vewolg)
Aanhoudende slank van
brandstof
Tanken van brandstof
Als hel vulpistool áutomalisch is afgeslagen,
mag u nog maximad ntêe liter brandsloí bil
allêen eên vulpistool met onqélode benDÍuk met het vLrlpistool de klep in de vuL
hálsopen en sleek het pistoo zovermo-
-
Houd ljdens hel ianlen hel vulpislool ]n
dêze sland lol u klaarbeni meltanken.
o
m
a
i
c
a
.d
w
w
w
-
onmiddelhlk sloppen, rêkên ng houdend
nplhÊr ovênoe vêÍkeeren hetconlacl aÊ
-
de alarmknlppêrlichlen aanzelten en alle
passaaiers Lalen uitstappên en ze op vets
lige aístand vande aulo houd€nl
-
niet aan hêt bÍandstoisystem komen en
l
e
d
vulhals een nalwe doorlaat met klêp waaÍin
-
l
n
.
n
le
ln geval ván eer aanhoudend6 stánk van
cebruik allêen ongelodè bênzine.
Schade dle ontslaan is als gevolg van hei
lanken van loodhoudende benzine wordl
niêt door de labriêksgamniie sêdekt
om ie vooÍtoínen dat er abusleveliik lood_
houdênde benzine wordt gelankt, heeft dê
de auto niei slaÍlên voordat deze door
eên mêrkdealer is nácekekên
Wijzig of rcpaÉêr niet zelÍ het
bíandsloÍsysteêm tekenêen"
hedên, bedÍading, brándstor
clrcuil, inspuitslukken oí veF
sloiveB beschêÍmkappen) vanwege de
qrote qêvaÍen voordêveiligheid die hieÉ
door kunnen ontstaan. Laat deze werk-
zamheden uitsluitend door uw merk-
l
e
l
n
.
n
le
d
o
m
a
i
c
a
.d
154
w
w
w
Hoofdstuk 2: Het riiden
l
.n
(met tips voor zuinig en milieubewust autoriiden)
l
e
n
le
d
o
m
ia
c
a
.d
lnrijden - Contactslot .
Starten/Stoppen vên de motor . .
Bijzondêrheden benzinemotor.............
Bijzonderheden dieselmotor . .. ..
Tips voor zuinig njden en minder luchtverontreiniging
w
w
w
Versnellingshendel - Handrem
StuurbekÍachtiging
Antiblokkeêrsysteem van de wiêlen (ABS)
2.2
2.3
2.4
2.5
2.9
2.10
2.10
2.11
21
INRIJDEN
CONTACTSLOT
Benzinemotor
êeBte'000 km niêt sne er dan
130
lm/uur rn de hooqste versne inq en
láat de molor mel niêt mêêr d.n 30nó
-
tnr
Na 1000 km kunt u w áLto zonderbêóèc
kngen gebÍu*en pas ná 3O0O rm zal hii
êchle.zijn vole veínogen kunnen oeven
l
e
dehoudsboekje van uw áuto [email protected];hd uil te
d
o
m
Dieselmotor
Laat de motoíde eêrste 1500 km nietsnet-
Sland
St "Stop
en stuurslot"
Als u de sleutel uit hêl slot trekl en hetstuur
dEail hoort u eên klik de stuurinichtind is
nu ve€rendeld.
a
i
c
a
.d
Trek lildens het innjden nooit snetop Ats dê
motor nog houd is mag h€m rn de aoêre
versnellngên nooit mêl een hooo roerentat
!
vijzêtlen van het stuuÉtot dlaail u her
slut'r iels heen ên weer bij het vedraaien
Bij hel
Ondêrhoudsbêurt€n: raadDleeo hêr ondehoudsboekie van uw ádto
22
w
vo;het
w
w
uil rê
benzinemotor: u kunr nu srádên
dièselmolor: de molor wordt voorvêÊ
Sland D: "Starten"
Ondêrhoudsbêurten: ràadDleeo hêl on-
lêr d.áaien dan 2500tr/min. Daárná krJnr
u snêllêr jden maar pas na 6000 km zutt
u over hêl volle vermogen van de motor
l
n
.
n
le
Stand M: "Contact aan"
Rijd de
Stand A: "Accessoires"
Hel coniact siaat aí maar de accessoircs.
bijvoorbeeld de radio, kunnen woden se-
lndien de motor niei aanstaát. moel u de
@nlaclsleutel terug dÉaien tot dê contrct+
lampjes uit gaan voor u opnieuw kunt sráÊ
Laal de sleutellos zodra demotoráánstázr
STARTEN/STILZETTEN VAN DÉ MOTOR
Stilzetten van de motoÍ
Starten van de motoí
Bljzonderheden auto met startvergendêling
Bij stÍenge vo6l (koudeÍ dan -20 "c): zel
êêrst h€i conlact ênkelê secondes aan
voordat u de ÍnotoÍ $an, de motorzaldan
Draai de conlactslêutel n de stand "Conlact
áan' M en houd de sleutê in deze sland
totdai hêt conrrolelampie voowetuamirg
gemakkelliker aanslaan
DÍaai de sleulel tot de étand 'staíten' D
Vergewis u ervaí dal de slartvêrgrende
Llng niel acllef is. Raadplêêg de paragraaf
Laal de contactsleutel los zodra de motor s
"srartvergrendeLif g" in hooÍdsiuk 1.
l
.n
Laal de moior slationair dEaien en draaide
conlactsleulelleÍug in de stand "stop'si.
n
ll e
e
d
wame of koudê motor
o
m
GêeÍ brthel staíen geen gas,
Laat de coniaclsleutel los zodrá de motor
a
i
c
a
.d
Laêt nooit de steutêtin het contactslot zinen als u een kind oí een dier in de auto achierlaat. Hêt klnd zou de ruitên kLhnei bedienên
en zich ernstig kunnen veMonden aan háls, arm, oÍ haíd als deze uit dê auto steken Risico van êrnstige veNondiígen
zet nooit hel contact uit voordat de auto gehêel tot stilstand is gêkomen. Als dê ínolor niêt meerdraait, isergeen stuurbekÍachliging en rembekrachliging mêer ook weftên veiligheidsvooziên ngen zoals de airbags' niet meer
ALs
w
w
dê sl€utêluit [email protected] gehaáld, wordt de íuunnrichting gÊblokkeerd door hel stuuÍslot
w
23
BIJZONDERHEDEN VAN DE UITVOERINGEN MET EEN BENZINEMOTOR
Onder bêpaalde omsiand gheden, zoals:
te lang dootrijden als het
waarschu-
wingslámpje brandstof resetue brandt,
hei gebruik van ioodhoudende benzine.
hel gebrLlk van niêt door de Íabrikanl
goêdgekeurde loevoegingên aan de mo
l
n
.
n
le
lndien u één van de hiêrboven genoemde
storingen constateert, d enl u uw auto zo
spoedig mogelijk door dê merkdealer ie
Door dê in hêt ondefioudsboekje voorgeschrêven ondêrhoudsbeunen door uw merk-
dealer Lil le lalen voêren, kunl u derselijke
lorolie oÍ de benzine
OibÍ
-
een defecie onlsteking oÍ losse bougie
kabêl waardoor de onlsteking ovêrslaat
en deêLto mêt hortên en slolen rÍdl
vêrmogensvedies van de motor,
kan de kalalysalor ovetoerh r rêken waar-
door
l
e
d
hêt optreden van slorinoen zoa s:
ht mhdêr êffectief wordt en
ook
anderc delên van dê auto te heet kunnên
BU
staÉmoeilijkhêden
Als de auto niet direcl aánslaát mag u
dê starholor niet lang achtereen láien
draaien om beschadigng van dekatalysalor
tevoorkomer, (ook mag de auto niêlworden
aangeduwd or aangeseept) maar moêt de
o
m
ooEaak van het euvol wordên vastgê-
Ga niel door mel stanên maar roêp dê hulp
in van een merkdealeren laaide sloring veÈ
a
i
c
a
.d
w
w
2.4
w
Parkeer de auto niel oÍ b ijf niet
mel draai€nde motor staan op
een pláats waar de lillaal zich
boven brandbaar materiaal
bêvirdt. Onder ongunsiige omsiándighsden (drcoqle, harde wlnd) kan bÉnd
ontslaan als dê hete uitlaat in contact
koml met glas or bladêren.
BIJZONDERHEDEN VAN DE UIÍVOERINGEN MET EEN DIESELMOTOR
Toèrental van dê dieselmotor
De deselmolor heêft eên begrcnzing diê
er voor zorgt dat het afgestêldê motortoerêntal in geen van de veÉnêllingen kan
Als dètank is lêeg qêreden
wanneer dê molor door brandstofgebrêk
stilgevallên is, en u hebl weer gêlankl, dan
kunt u de motor normaal starien, mits na-
tuu ijk de accu
-
zoE dat de accu sleeds goed gêladen
laat het bíandstofpeil ln dê lank niei onnodig laag komen oÍí condensatie van
waterdamp iegen le gaan.
l
e
d
in goede @nditieis.
Als de moior echler na Ê€n paar slaftposingen van enkelê sêcondes niel wil slarlen,
dient u de hulp in le roepen van een meÍk-
o
m
a
i
c
a
.d
w
w
w
l
n
.
n
le
VooÍzorgên in de wlnter
om poblem€n bívo6tlevoo omen:
Parkeer dê alto niet ol bliÍ niel
mêt draaiende molor slaán op
êen plaals waar dê uillaai zich
boven brandbaar materiêal
bêvindt. onder ongunstige omstandighêdên (drcogte, harde wind) kan brand
onlstaan als de hetê uillaal in conlaci
komt met grás oí bladeÉn.
2.5
TIPS VOOR ZUINIG RIJDEN EN MINDER LUCHTVERONTREINIGING
De íabrihànr hêeft uw áuto gebouwd opdat
dezê zo weinig moge rjk sch.detrtke ui aalgassen produceert en zo zuiniq mosetiik
rijdt.
Door zijn ontwerp, doo. de íabÍeksafste jnsen en door zijn matig vêrbruik is uw aulo
in overeenstêmmng mel de wefietir[e be-
palingen ovêr tuchtveÍonhernia no rn ons
land. Maar de lechniek bepaatl niol a[es.
De luchlveronlreiniging en hêt veóruik van
uw auto hangen ook van u aí. Schenk aandàcht aan her onderhoud uw jged€g en
oe manre. waaroP u
!w auto gebru
.
AÍstelling van de motoí
OverÍeding van de bêpatingen inzake tuchlveronl€iniging is slrafbaàr Voor een qoode
wêÁinq van hel uillaaisvstêem ên hêrhán.thaven van de emlssiêiaarden mogen er
alleen originele door dê Íábrikant voorgeschrcven ondêdelen gebruikt worden voor
hei brandslof- en uitlaatsysteem van uw
-
onlstêkingr de ontsleking hoeft niel te
-
bougi*:
Laat de merkdealer reOêlmatis de conlrotes
en deafsteliingen uituoeren diê in herondêÊ
houdsboekje zitn aangeseven.
uw aulo voigêns de Íábriêksgegevens kan
a
i
c
a
.d
w
vooÍ hel verkijgen van de op
iimalê omstandigh€den waaóij êen taag
veÍbrulk, êen hoog rêndêment en goêdê
prêslaties samengaan, is hel bestist
noodzakelijk dat de door ons vooÍgeschÉven bougiês worden gebÍuikt.
l
e
d
o
m
Hil beschikl over de lilruslins waarmee
w
w
l
n
.
n
le
Onderhoud
Laat steeds bougies van het juisle merk
en lype met de juiste elektrodêafsland
monleren. Raadpie€g hietuoor de mêrk-
-
stàtionair toerêntat: dit hoefl niet te
-
luchtllltêí brandstoffilter: een ve uitd
Íillerdement vêrmindert hêl rendement.
Laal hel vetoangên.
-u
TIPS VOOR ZUINIG RIJDEN EN MINDER LUCHTvERONTREINIGING (vervolg)
Controle van de uillaatgassen
Het conirolesysteem van de uitlaalgassen
waaBchuwl bjeen sloriig in dewerk ng van
Een dêrgèlijke
-
Rlid bÍ een stoplichtkalm weg.
Laat hêt toerental van de moior in de
stoins kan leiden tol een ver
lagere veBnellingen niet le ver oplopen.
hoogde uilstool van schadêl4ke tiilaalsas'
Kês de hoosst mogeljke veÉnêling
sên en schade aan mechanischê organen.
zonder echler de motor ie
l
e
Dit lampje op hel insirumentênPáneel geejl eventuelê stor ngen van
Dilgaal brànden als
u hel
-
conlact aanzei en
d
o
m
doofi na drie secondes.
-
als het conlinu brandl, moet u zo sne
-
a
mosel0k dê merkdeáleÍ raadpLesên.
s het kn ppeí, moel u vaart verminde
ren iol hel knippêrenophoudt Raadp eeg
zo sneLmogeljk de merkdealer
l
n
.
n
le
Regel de snelhêid van de aulo mel het
gaspedaal door voor een bochtlildiq gas
\
Het rijden
Rijd kálm tot de molor
a
i
c
a
.d
ziii
aaêr te be
Geeí op een hêlling geen gas bij maar
houd hêt gaspedaal b,j voorkeur in de_
Bij een modêÍnêarto is hel niêt nodig bli
het schake €n lweemaallê ontkoppeen
of voor het stilzeiten van de moior nog
bedailstem-
peratuur heêít bêreiki dit is beler dan
warmdraaien
bLj
stilsiaande auto
''Sporuêí' rijden kost brandstoÍr djd
daarom soepelên kijk ver vooruil.
w
w
w
D epe plassen, ove6110mingen
Rijd n et door als hetwateroP
de w€g hoger slaal dan de
onderand van de ve gen
27
TIPS VOOR ZUINIG RIJDEN EN MINDER LUCHTVERONTREINIGING (vêrvolg)
i I
'
l
n
.
n
Voor auto s met een atrconditioninq rt
is êê. hoger brandsloÍvêrbru I noÍm.at
(voora n slàdsvêÍreer) . s de atrcondts
lón nq aafslaat Voorèulós mel een a r
e
X
l
l
e
d
cond tion ng zonde. automatsche werk
sland, zet hel sysleem
!il, as
u het niel
meer nodig hebt
+4% lN
Enkele tips voor zuinig rijdên èn
minder luchiveronfteiniging;
Rrjd zovêe moge tk mei de venl lat eróosleÍs geoperd en de rliten gesolen
Open bij zêer wàrm weer ola s de auto n
de zon heeil gestaàn enkele m nulen dê
portieren voordat o start zodal de h,ête
ucht uil de aulo kán onlsnáppen
o
m
a
i
c
a
.d
Tips voor hêt gebruik
V!
de tànk.iettotaaf de ránd
koml ovêrstÍomen
ook hèt opwekken van eteklrictet kosr
dilvóor
Rld niet met een leeq imperáálóp uw
brandstoí Schakela een dtè veÍbru kers
lvláá. veiligheid voor attes: Rijd mêr
dimlicht zodra het zicht mindèr wordt
(zien ên sezien worden).
-
Gebruik de vènl alie openingen. Hêt
rjden mel open ruilen bij een snetheid
van 100 km/u vè.hoogl het brándstólveF
w
w
w
-
Gebru k een áênhangwagen voor het
veryoe. van q.ole vootuerpen
Gebruik eer goedgekeLrde dakspo er
als ! mêteêncaÍavanop reis gaat èn stet
de spoier in de
l!
stê stand ar
ro
+
m
Gebruik uw auto zo wein g mogê jk óp
kone áistánden De nolor komi in dal
gevalr el op tempêrátu!r
Bandên
Het verbruik kan lóenemen door
een le lage bandenspánn ng.
hei gebruk ván net voorgeschreven
HET MILIEU
uwauto is ontwikkeld met eên zo grooi mo
gêlijke áandachl voor hel mlllêu.
De meestê uituoeringen zÍn uitgerusl met
êên katalFator ên eên lambda sondê
om de uitlaatgassên le reinigen. Eên
dampabsorptlevat mêt actievê kool"
stof voorkoml dal de uii de tank alkomstiqe bênzlnêdamp in de atmosieer le-
-
Deze auto's mogên uilsluitend ongêlodê benzinê qebruiken.
Dênk zelf ook aan het miliéul
Gooina êên door u zelfuitgevoede ondeÊ
houdsbêud or rcpalatiê geen ondedelên
(acc!, olielilter, luchtÍller,'enz.) er olieblik'
ken (lêê9 oÍ gevuld mêt oude o ie) weq mei
l
e
d
Lêver ze in bij de daaruoor bestemde depols
voor klein chemisch af,/al. Houd u aan de
87% vàn de onderdelen van de auto zijn
recyclêerbarê delen en êên aantal on
dedêlen ls veruaardigd van gerecy-
o
m
cleêrdê materialen
-
l
n
.
n
le
Hêt speekt vanzêlf dal uw aulo voldoÊtaan
de Eurooesê eisen op het gebied van het
95% van de kunststoi onderdelen ln uw
auto hebbên een herkenningsl€ken dat
aangêeíl van welk materiaal zij zrjn semaakl. Hierdoor kunnen deze delên na
demonlagê gemakkelÍk wodên gesoÊ
leerd oÍn optmàal herqeb liki tê kunnen
a
i
c
a
.d
w
w
w
29
VERSNELLINGSHENDEL
HANDREM
STUURBEKRACHTIGING
Vrijzetten
Á
Trek de handgrèep els omhooq waêrna u
de lnop 2 rndrlkt en de hándqÍeep omtaèg
I
l
n
.
n
le
Laathel stuuMielnletle láng in een uilersle
stand gedráaid staan om beschadiging van
de sluuÍbekrachliqinosponp te voorkomen
fl
'I
nel votdoende terug
lndlen u de handgreêp
dlwt bliÍl op hel instrumenlenpanee êer
lampje bÉnden
i
Tijdens hel rljdên moel de
hándrem altitd volledig zjn
vrljgezel, anders loopt ! hêl
d
o
m
risico vàn overuerhiíing van dê
Om de achteruitversnêlling
achteruitversnèlling in te
schakeÍen
a
i
c
a
.d
Ga terug naár nêulraal en volg daarna de
Het achteruiÍil chl brandl ats her conlacl
aanslaál en de achieÍu tveÍsnetting is inqê-
21A
w
w
w
Vastzettên
l
e
Trek naár bovên en controleer oíde auto sl
AÍhankeljk van de hêling olde
beading van de auto ka. het
nodg zijn om len m nste hree
exlra tanden vaster te zeiten
en een versnellng n le schakele. (1e oi
I
Zel nooitde moioraítijdefs hel
r jden: bij uilseschakelde molor
is eÍ gèen bêkrachtisinq.
ANTIBLOKKEERSYSTEEM VAN DE wlELEN (ABS)
Bij zeer krachtig remmen denkl de bestuuts
der slechts aán twee belangrlkê zakenr hel
bêreiken van een zo kort mogelÍke remwêg
en daarbit zÍn auto onder conlrolê houden.
Door dê steeds wisselende gestêldheid van
het wêgdek, de wisseLendê weêrsomslan_
dlshêden en áÍhankelijk van dê rêaclies van
de bêstuuder bestaai atÍd dê mogelijkheid
dat tê k€chiig wordl gerêmd, wáardoor dê
wielen bLokkêren, de remweg langêr woÍdl
en de auto onbesluurbaar woÍdt Met een
antiblokkeeFystêem van de wieLen (ABS)
kan dil woíden voorkomen.
Dil sysleem biedl exlra veiligheid doordal
hêtvoorkomtdatde wie en [email protected] ook bij
Otschoon helantiblokkeêGysleemeen exlra
veiligheidsvooziêning is, kan hêt nooit de
grip tussên de banden en do weg veóeierên
bovên de grcnzenvan de nêtuu*unde.
Storingen
É zrjn twee moselijkhedên:
1-
Blijí áhijd de sebÍukeuke voozichtigheid in
acht houden (aistand bewarên, enz.). Laat
dêzê grctere veiligheid rj echler niêt ver.
lêidêntothêt nêmên van sroteíe risico's
n
ll e
bÉndt oP hêt
Er kan mêt de auto nog woíden ge€md
áls bÍ eên autozonderABs. Raadpleeg
Als hel systeem de rêmdruk voor u regeli
voeli u een lichle hiLling in hel rempedaal.
Hleraan meÍkt u dal de grenswaardê voor
dê gÍp lussen bánden en wegdek bereikl
s oas uw njsnêlhed aan de staái van hel
e
d
o
m
onvêMachi had remínen. waardoorde aulo
bestuuóaar blífl Ook konnen obstakels nog
woden onlwekên lefrijlerwoÍdl geremd en
kunt u deautoblitven behêersen. Bovendien
wordl een zo kortmogelijke remweg berêikt,
ookals bij één oímeerwielen de gíip ophel
wegdek slerk wisselt (nal wegdek, modder
naltê bladeren, kiezel oÍsplil, enz.).
a
i
c
a
.d
l
.n
K
instrumentenPanêel
net waarschuwrngsrampie
2
-
oê waaBchLrwlngslamp-
n"@*(il"-*"
op h€t instrumenlênp.neel,
ln dit gevál is er êên êrnstige sloíing in
hêt remsysteem en hel ABs_sysleem
Hêi Íemsyslêem werkt nog gedeelle_
lljk. Maar hêt is gèvaarlijk om krach-
tig te remmen, U moêt dirêcl stoppen
zonder het oveÍigê veÍkeer in gêvaar ie
brengen. Roêp direci de hulp in van een
w
w
Hel dllrblokreeísycreê- -egell de FmdrJk onaltalleliJk van d€ lra'hl wadrmeê oo l'el
iled'Jll BijkÍáclug rermen lJ.r J dus hel Íêmpeoadldiep lígedrukt
'empedáalsordl
houdën. Het is niel nodiq pompend' tê Íemmen.
w
211
l
e
l
n
.
n
le
d
o
m
a
i
c
a
.d
2.12
w
w
w
Hoofdstuk 3: Uw comfort
n
le
l
e
d
o
Ventilatieroosters
Verwarming - Ventilatie
Binnênverlichting..-
m
ia
.d
Ruiten........n
Zonnoklep Asbakken Opbêrgruimtes/l
Achterstoelen:
w
w
w
Bagagescheidingsnêt
c
a
l
.n
3.4
3.9
3.í0
3.12
3.13
3.14
3.18
3.22
3.23
3.24
......
3.1
VENTILATIEROOSTERS
12
n
le
l
e
d
o
m
ia
d
.
w
w
w
2 Onlwasefi ingssleuf linker zijruit
3 Onlwasêmingssleuvên onder de voots
ruil
Cêntrale ventilaliêrcosters
3.2
c
a
l
.n
6 Onnrasêmingssleuf rêchlerziruit
7 Venlilatieooster rêchls
I Veniilatierooslêr bii de voetenruimtê
9
Vênlilálieroosler bij dê voetenruimte
achtêr (aÍhankelijk van dê áuto)
VENTILATIEROOSTERS (vervolg)
E
t!E
ventilatierooslêís midden
ên ziikant
n
le
l
e
d
o
êco
Richting
l
.n
m
ia
Richi de luchtslroom door hêl ventilátieroos-
open hêl ventilalieroostêí t oí3, door op
hel venlilaiiercosler (brj punt2)tê drukkèn
c
a
tot de gewensle opêning bercikl is.
d
.
w
w
w
3.3
VERWARMING - VENTILATIE . AIRCONDITIONING
l
.n
Rêgeling van de
ventilaleursnêlhêid
@
o
Beweêg de knop Á van 0 naar4
Hoe verder de knop naar rechts slaát, hoe
meer luchl er woÍdt verplaatst
n
le
Wilt u de luchitoêvoêÍ afstuilen en hel sys
teerir uilschakeièn, zêt knopÁ dan op 0.
l
e
Bediêningsknoppen
d
o
m
ia
Regelen van de tempeÍatuur
larhankêlijkvan auto)
Á
B
R€ge ing ván de ventitátêursnelheid
C
D
E
lnschakeling van de krinotoopstard.
Ve.de ing van de tuctrt in het inter eur
lnschakeing van de airconditioning
Naár rechts: het wordi zo warm mogetijk.
Regeling van de temperaluu. ván dê
lníormarie en tips voor hêr gêbruik:
raadpleeq het einde vàn de Dàràoraár
c
a
.d
veMarming/atrcondiÍonrnq
w
w
w
Naar links: hel wordt zo koud mogêtík.
Door langdur g gebrLtik van deze schakelaar in sland 0 kunren dêzijruiten en de
vooÍLit beslaan en kan dê almosfeer in
hêt intereur rninder aangenaam worden
doodál er geên luchtvêtoêrsing s.
VERWARMING - VENTILATIE - AIRCONDITIONING (vervols)
n
le
l
e
d
o
AÍsluiten van de buitênluchU
luchikringloop
De kringloopstánd kan gebruikt wordenl
Verplaals dê krop C náar rechis.
-
m
ia
l
.n
om het nlerieur aÍ te s ulten van de buirênluchr als hêl buiten slinkli
(afhankêlÍk van auto)
ln dêze sland wordi de luchl vêno t hei inte
Íieur aangezogen en zondeÍ loevoeging van
bu ten ucht ieruggêvoeÍd in de a!io.
om sneller de gewenste temperaluur ln
hel inlêÍieuÍ te bereikêf
om têrug te keren naar "builenlucht" zêt u
w
w
w
.d
c
a
Door langdurig gêbruik van dêzê
stand kunnen de zijruiten en dêvooÊ
írii
bêsláán ên kan de atmosfeer
in het intêÍiêuÍ minder aánqenaam
wordên doordat er gêên luchweívêr'
DaaÍom Édenwiju aan om naarde noË
ma e werklnq (builênlucht) lerug tê gaan
door knop C nêar lnks ie zellên zodra
35
VERWARMING . VENTILATIE - AtRCONDtTtONtNG (veívotq)
l
.n
De luchl wordt naar de onhvasemingsroosters onder de vooÍuil,
ir hel dashboard en de voorpoíieren en
naar de voêtarruimles gêvoerd.
@
n
le
Y:"f :ti,$'"%::ïi:"1;l'tlJi
dashboard ên controleerl of u in contact
met de buitenlucht staat (knop C naar
l
e
d
Alle luchlwordl nu naar dê uilsloomsleuven
onderde vóoÍuiten de voorsre zÍruiten ge
E
Verdeling van de lucht in het
interieur
Dlaaiknop Dom dê aanwijzer lesenover de
M
E
D€ luchtwo.dtáreen náà. dê vpnli àrierooslers ,r hel dashboà;d ge-
E
3::ï*ï""ti,T::fl:Jï:Fiï
3.6
OÍn de luchtalèen naarde voetenruimles ie
voeÍen, sluiu de roostels in hei dáshboard
c
a
d
.
w
w
w
voelentuimtes gevoe.d.
o
m
ia
i:,',:ï:J,ï'"'.1íÊ1,i:.:l:Fl;
hel dashboard gevoerd.
Voor een maximále wê.king zel u knop Á
Hel gebruk van de aÍondilioning versrelt
VERWARMING - VENTILATIE' AIRCONDITIONING (vervolg)
Door hêt oebrulk van de arconditioninq
neeml hei brandsioíverbruik toe, gebru k
de airconditionlng daaÍom niei als het niet
l
n
.
n
le
N,B,: de aiíconditioning kan aliijd woídên
ngeschakêld, maar hij zal as het bu ten le
nel in weÍking komen.
Toets E niet ingeschakeld (contole-
koud ls
-
l
e
Dê aiÍ@ndltioning is uilgeschake d.
d
o
m
I
Door het inschakelen van dê
Bedieningsknoppen van de
airconditioning
lMêt loels E
-
kuft u de árcondilionng in- en
aulo zonder a rcondilionlng.
Toets E ingeschakeld (controlelampjê
De aircondilionlng is ingeschakeld
gáat de temperatlur omlaag in hel interi_
a
i
c
a
.d
(afhankeliik van auto)
-
De werking en de rêgêling van de têm
peraluuÍ en de venlllatie is nu als blj een
onhrásemen de ruilen snel.
Dê arcondilioning werkt niet as knop Á in
w
w
w
Maak nooit de slanaen van de
aircondtion ng los. Dit is ge-
37
AIRCONDITIONING: inÍormatie en tips voor het gebruik
Hei is normaal dat hel brandslotuerbruik
hogeris {voolalin stadsverkeer) ats u de
ailconditioning gebruikt.
l
n
.
n
le
Raadpleeg voor hêt inletoat van hêt con-
trolêíen hel ondeftoudsboêkjê ván uw
Voor aulos mel esn airconditioning
zonder automalische werksland. zet h6t
svsteem uit. als u het niet meer nodid
hèbt
Raadpleeg
Enkelê tlps voor zulnig rijden .n
minder luchweronlreiniging:
.
Geên g.koaldê lucht, Wannser de
airconditioning nist goed werkt, moel
u eerst conlroleren of alle bedienings,
o€anen ln de iuisle stánd staan. Alg
dit niel zo is moet u deweking stop-
-
Watêr onder de auto. lllaák u niêt
Rijd zovêel mogelijk ínet de ventitatiêbosters gêopend en de ruiten qestoten.
Open bi zeêr wám weer oi als de auio
in de zon heeft gêsláan enkels minuten
dê podie€n voodat u start, zodat de
hele lucht uit de auto kan ontsnáppen,
bi
eên sloing de m€rkdêa-
d
o
m
ongorust als er condenswatsr onder
de áuio druppêlt, dil is nomaal na
bngdung gebruik van de [email protected]
a
i
c
a
.d
ning.
-
Maak nooit dê slánsen van dê akconditioning loa. Dit is sevaa ijk
voor de ogên en de huid.
3.8
w
w
w
l
e
BINNÊNVERLICHTING
(!)
l
e
---.1
d
o
m
s.hakeáaÍ,
a
i
c
a
.d
kunt u kiezen voor
e€n conslant bÍandende b nnenverlich_
ti.q
-
-
een verlichting dlê gaál branden as één
van de voólpórtieren oÍ. afhankellk van
de áulo. één van de ver poneren wordt
qeopend De b nnenver ichling qaal
a een lilás de poÍtieÍen wáaropdever
ichllng reageeÍt goèd qeslolen zln.
een
n
w
w
et bÍande.dê verlichting
w
É
AÍhankeljk van de auló ku.t u mel schake
Binnenlicht Á of B
(arha.kêlijk van auto)
Mêr
l
n
.
n
le
@t'
G)
een conslá.t brandende vêrlchl ng.
een niel brandende vèn chl ng
Automalischê werking vaÍ dê binnenvèrlichting (afhankêlijk van de aulÓ)
als de ponier€n woÍdèn onlgrendeld mêt de alstandsbediening gaal dê bi.nenverlchl ng
ongêveer 30 secondês branden:
bllfl slaan (oi n el goed is geslóte.)gaal de b nnênverlchl ng lll na
ó.qeveer 30 nin!len
als aLe porti€Íen zjn gesolen gaát dê binnenverichung qeede jk uil als hel conláct
a s êen porlieÍ ópên
39
RUITEN
l
.n
il
n
le
l
e
Elektrische ruitbedieninq voor
(áíhankêlijk van auto)
schakeláar t oÍ2om de ruil te taien zkken
va. de schakèi|àt
1
m
ia
Elektdsche ruitbediening achtêr
(arhankelijkvan auto)
Contact aan: druk op de onderkánr van de
of op de bovenkanl
d
o
Druk op dêsóhaketaar 5om dê werk ng van
de ruitbed ening op le hefien.
Contact aan: drlk op de sch.kèlaaÍ 3 oí 4
om de ruit te laier zakken of lrêk de scha
c
a
dí 2
om de rutomhoog le lalen qaan
d
.
w
w
w
relàar 3 of 4 omhooq om de Íu t omhoog te
VeÍantwoordêlijkheid van de bestuurder
l\lel de schakelaar 5 wórdt de werking uilgeschaketd van de z!ruitèn áchter
Laat nooitdê sleutêlin hel coítactslot zitten als u eên kind ofeên dier in dê áuto achtertaat Het kind zou
de ruiten klnnèn
bêdienen en zich ernstig kunnen vetuonden aar hals, arm, oihand atsdeze uil de aulo sleken
n
3.10
gevalván beknelling, draa t
u
directde bewegingsrichting om meibehutpvan de befeÍÍênde schaketaar.
RUITEN (vêrvolg)
l
n
.
n
le
o
m
Openen van de ziiruit achter
Handbediendê ruiten
(alhankelijk van auto)
l
e
d
a
i
c
Om de ruit op eên kier le zelten, bêweegl
u de handgreep 7 in de richting van de pijl,
en blokkeeít u de handgreêp door deze naar
€chtsleduwen. ControlÊer bij helsluilen or
a
.d
de ruil go€d is veqÍendêld.
w
w
w
ZONNEKLEP . HANDGREEP
l
e
l
n
.
n
le
Zonnêkleppen
Laat de zonneklep
t
zakk6n.
AÍt'ankelijk van dê auto, is dê zonnektep uitgerusl mêt êen ruke-up spiêgêl 2 áan pas-
w
Hieraan (an men zich v€sthouden tid€ns
a
i
c
a
.d
Make.up spiegel
3.12
d
o
m
Handgreep 3
w
w
G€bruik deze niet bÍ hêt ln- of uitstappen.
ASBAKKEN . AANSTEKER
n
ll e
aJ,
oí
l
.n
,
e
d
ó
o
m
Aansteker
As hêt contácl aan siaat. drukt
!
de áán
a
i
c
zodra hii hêêt is koml hÍ met eên kLikje
leug. Trêk hem los. Plaats hêÍn na gebrulk
in de houder zonder hêm
Í
heemaal in le
a
.d
Asbak
Deze pastin de ruimres
2,3 4oÍ6.
Asbak op achterportier 7
Druk op dê bovenkant van heldeksel.
De asbak gaal vanzeliopen.
Om hem te legen haalt
Lr
hem uil
zif
Om hemtesluilen, drukl u op heldeksel.
w
w
Openên:trek hel deksel 5 omhoog.
Lêgen:pak de asbakên maak hem leeg.
w
313
OPBERGRUIMTES/INDELING
l
n
.
n
le
l
e
d
o
m
Dashboardkastje passagierskant
Om
dilteopenên,lreki
u aán de
knop
t
zjn
Aan dè binnenkanl van het ktepje
Nvee plaatsen voor pennên ên kaarten
a
i
c
er
a
.d
VooPorgsmaatregelên voor het
w
w
w
Onder de aídékkap A op de bódêm van
het dashboárdkastjê bevindi zich êen
aansluiting die uilsluilend beslemd is
voor werkzaamheden door de merkdeaBewaar daarom geen voeisloffen in
deze belgrulmtê (kans op insijperen in
Opbêrcruimtê 2
(oí pláats voor de passáqiêrsairbas)
OPBÉRGRUIMTES/INDELING (vervolg)
l
n
.
n
le
I
I
o
m
Opbergruimte in voorpoÉiêren 4
Opbergvak in de
middenconsole 3
a
i
c
(oÍ p aáls voor auloÍadio)
a
.d
w
w
w
l
e
d
Opbergvakken in voorstoelen 5
OPBERGRUIMTES/INDELtNG (vervorg)
l
e
l
n
.
n
le
Opbeígruimtê in klapdêur
achteÍ 6
d
o
m
Net op klapdeur 7
a
i
c
a
.d
3.16
w
w
w
OPBERGRUIMTES/INDELING (vèÍvols)
l
n
.
n
le
I
o
m
l
e
d
Opbergruimte boven cabine 8
Bekêrhouder
Plaats hier uitveiligheidsoveeegingen geen
Bêstemd voor dinkbekers of dê asbak
Opbergruimte oÍ net
tt
a
i
c
Flèshouder t0
a
.d
w
w
w
3.17
ACHTERSTOELEN VAN DE EERSTE RU: gebruik
l
n
.
n
le
l
e
d
\\
o
m
Toegang lot de achterstoelen
van de twêede rij
Vanai de áchte.ponieren:
a
i
c
zetde hooídsleun van de sloetomiaag;
kláp dê Íugleuning op
helztkussen en
l
a
.d
-
ga op dê achlerstoel van de lwêêdê rii
-
klap her zilkusser ván de ach terstoet va n
-
zelde rugleuning van de stoetomhoog.
zinên:
3.18
w
w
w
Bepertlng voor het gêbruik
Het s verboden le ritden mêt een neeÈ
geklaple rugleoning oi êchterstoe van
de eêrsle rj als een passagier op de
achtêctoelvan de hrêêde d zit.
E
ACHTERSTOELEN VAN DE EERSTE RU: gebruik (vêrvolg)
l
n
.
n
le
Á en
zijstoelÁ
Neeíklappen van dê zijstoel
de bank B
l
e
d
-
t
Zêt de handgreêp
-
Zet de stoê omhoog lot hij venicaal
omlaag;
a
.d
Láat de ruglêuning op het zitkussen
w
w
w
conlrolêeÍ bt hel bewegèn van
a
i
c
Zet de hooÍdsteunen omlaag als de auto
hiermêê litgerust is (raadpleeg de paragraaí "HooÍdsieunên' in hoofdstuk 1;
-
o
m
de sloel, of de vêrankenngs_
punren schoon zijn (vij van
stêenijes, doêken, speelgoed,
Controle€r de plaats en wêrking van de auiogordels achterin na hêt kantelen van de
ziistoel en
TeÍugzetten van de zÏstoel
dê bank
-
Laat de bankzakken lol hÍ vergrendeltl
zet de rugleuningen omhoogl
controlêer oÍ de zitling en dê rugleuningen goed veQrcnddd zÍn.
Voá deze veElellingen uilslui'
tend uit als dê aulo siilslaat.
3.19
ACHTERSTOELEN VAN DE TWEEDE RU: gebruik
l
n
.
n
le
l
e
Voor het vervoeren van [email protected] vooÍwercen
kunnen de achlêrsloelên worden wêqgê-
d
o
m
VeMijder de hooÍdsleunên als de auto hiêts
meê uitgerust is (raádpleeg de paíag.aaf
"hooídslêunen" in hooÍdstuk 1 :
a
i
c
a
.d
Trek aan dê hendels 2en zel de rugteunin-
Trck aan de riem 3 en zet hêt zitkussen
omhoog tot hel venicۇl staai.
w
w
Controleêr de plaals ên weF
king ván de autogordêls ach,
terin na hel kanielen van de
w
Voer
due versiêllingef
uitslui-
lend uil als de auto slilslaat.
ACHTERSTOELEN VAN DE TWEEDE RU: gebruik (vêívolg)
l
n
.
n
le
Verwiideíen van de stoelen
-
Díuk de hoofdsleun omlaag;
klap de rugleuningên van de sloel naar
trck aan de íiem 3 en zet het zitkussen
omhoog tot hel
verti€al staati
onlg€ndelde grcndels
Wêer terugzettên van dê stoelen
- Laat hel zitkussen zakkên lot het veÈ
-
a
.d
w
w
w
ên 5:
l
e
d
o
m
a
i
c
zelde rusleunlng€n omhoog;
@nlrolêer oí de ziltinq en dê ruqleuningen goed vergrcndeld zijn.
,1
conlíolêer brj hel bêwegên van
de sloel. ol de vêranke.inqspunren schoon zijn (v4 van
stêentjes, doêkên, sPeelsoed,
3.21
VERVOER VAN BAGAGE
l
n
.
n
le
Let er bÍ hel veryoer op dat de vootueF
pen met hun langsie zijde sleunen tegen
-
-
bri
D€ Íuqleunng van de.chierbánk
nomaie têorngen
De neergel\lepte achteÍb.nk
têrê ladingen
_\
l
e
d
o
m
btqro- ----.s.\
a
i
c
a
.d
w
w
w
De zwaárste
vooMerpen
plaatsi u zo láag moselijk op
de laadvloer Gebruik, indien
de auio hierÍneê uitgerusl s
de bevesligingspunien t van dê bagagêruimle. De ladinq moet zo seplaatsl
zijn dal niels naar vorcn op de passa,
giers geslingêrd kan woden in gevaldal
de besluurder plotseling moei €mmên.
[,4aak de autogodels van dezitplaaisen
áchler vásl, @k als dezê niêt bezei zÍn.
DAKDRAGERS
Bij hei monlêren van de dakd€gêrs, veÉ
vangl u dêaGluilboutên door de boulen van
dê steun die gêlêvêrd worden met dê dak-
n
ll e
e
d
o
m
Bevestigingspunten vÍijmaken
AlhankelÍkvan de auto, zet u de afsluilboulen t diê dê pláalsen voor de stêunbouten
bescheÍmen los en bewaff zê.
a
i
c
a
.d
w
w
w
Dêm6nièêr nooil dê áísluitboulen t, waardoor dê galen open
blijvên.
Zét deze afsluilboulen. na het
d€monlercn van de dakdÉgets, weer op
l
.n
Allêên de boulen diê bij dê oiginele dakdÉsêÍs woden ge
leved, mosen worden gebruiK
voor de bêvesriging van dê
dakdrageE op dê aulo.
Raadpleeg uw merkdealer voor het
kiezen van de uitrusting die aangepast
lMontage moet gebeuren volgens de
monlagêlooÉchriÍten van de fabrikant.
Hêt is Eadzaanr deze voorschriflen bij
uw instiuctieboekje te bewaren.
Toêgêlat€n belasting op de dasdragers: raadplees de paragEaf'massa s"
BAGAGE.AFDEKPLAAT
l
n
.
n
le
l
e
d
o
Oprollen van de bagageafdêkplaat,A
VeMijdêrên van de bagaqe€ídêkplaat
Trek lichtjês aan de handgrêep t van de
basase áidekplaat om deze los lê rnaken
houd hem bijdê uiteinden.
c
a
Begêlêid de opolbew€ging van de bagage,
d
.
w
Plaats geen vootuerpên en
vooral geen zware of harde
vootuerpên op de bágáge-aidekplaat. Bii plotselins remmen
oÍ in gêval van een ongêluk kunnen
w
w
ronds ingelende spullen dê inzillenden
324
m
ia
Trek de bagage aldekplaát naar u loe en
VERVOER VAN GROTE VOORWERPEN: SCHÉIDINGSNET
l
n
.
n
le
Montercn van hêi scheidingsnel
achteí de achterstoelen van de
tweede rij
Aan beide kanlen in de aulo:
rrck her ardekplaalje í omlaag om bi dê
bovênste bevêstigingsrail van het nêt t€
beveslig de haak van de band van het net
-
maak, in dê bagageruimte, de haak van
de ord€Íste bevestigingsband van hêl
net vasl aan de bevesligingshaak 2;
-
st€l de band van hêt nei 3 zo
o
m
schêidingsnet Á
Bij de auto's diê hlerínee uilgerust ziin, gêbruiK u het scheidingsiel bii hêt vervoe€n
van diÊíên oí bagage, om dêze aÍtê scheidên van de passagieÉ.
Dit kan achler dê achtêrbank woden ge-
a
i
c
a
.d
w
w
w
l
e
d
-
ai dài dêze
n
ll e
e
d
o
m
a
i
c
a
.d
326
w
w
w
l
.n
Hoofdstuk 4: Onderhoud
n
ll e
l
.n
e
d
o
m
a
i
c
a
.d
Motorkap................
Oliepeilvandemotor .... r.
Olieverversen.,...,.....,
Peilen:..................
Rêmvloeistof........
Koelvloêistof ........
w
w
w
Stuurbekrachtigingspomp.........
RuitensproeieÍêsêrvok
Accu
... -....,.,.,..,
Onderhoud ván de carrossede
Onderhoud van de bêkleding
.....
4.2
4.3
4.5
4.6
4.6
4.7
4.8
4.8
4.8
4.9
4.10
4.12
MOTORKAP
l
n
.
n
le
l
e
Motorkap openen
Trek aan de handg.eep 7 om hem
rê
d
o
m
Ontgrendelen van de
veiligheidshaak van de
motoÍkap
Om tê onlgrendeen tll u de moloÍkap ichl,
jes op ên maakt u de haak 2 vri doóÍ dê
a
i
c
a
.d
handgreep 3 naar tinks te duwen.
TÍe[ de moro4àp zover moget]r omhoog,
mêèk de sleun 5 os ul de I em, er plaêrs
hem in dê u lspaÍing 6 en niet ergens
w
w
Motorkap sluiten
Om de molorkap te stu len holdt u deze
omhoog, maakt u de sleln 5 weer vasl in de
kem 4 en pakt u de voorkanl van de kap in
hel midden vastên taai u de kap naar benedènzakken Laar de kapde aársle 20 cm in
de vergrende ing vallên HÍ vergrendelr door
Conl.oleer voordat u de motorkap stuil oí er
geen gereedschap oÍandere vooMerpen in
de motoíu hte zitn achtêrgebeven
Bij we*zaamheden onder de
moiorkap de koevenlitatêLÍ
kan onvetuachi qaan draa en.
Risico van veÍwondlng.
42
w
Na een botsing legên de grtte
oÍ moiorkap moet u de molor
kao en/oi hêt slol van de mótoÊ
kap laten conrroleren door eêr
Cónlroleer de verOrendet no.
OLIEPEIL VAN DE MOTOR
ledere motor veÍbruikl wat oiê voor hel
Hel maximumpeilÁ mag nooit worden ovets
schreden: hiêrdoor bestaal het gevaar dal
dê molor oD holslaat of emstiq beschádigd
lussên twêe ondefioudsbeunen soms oie
n
le
lndien u na de inrijpeÍiode echts me$ dan
0,s ler olie per 1000 km Ínoêl biivuilen,
dlenl u ditaan de merkdealêr le Íneiden.
Hei anezen van hêt pêil moel met behup
van de oliepeilstaaÍgebeuÍen zoals hietuoor
l
e
d
Conbolêêr het ollêpeil rêgelmaiig en
in ieder geval voor elke grote rêis: vll
indien nodig tUdlg olle bll om ernstise
Als hel peilbovên hêl maximum is, start de
motor dan niet en roep de hulp in van de
schade aan dê motor te voorkomen.
o
m
ia
Aflezen van het oliepeil
Voor êen betrouwbare aÍezing moel
dêauto
horizontáal staan en mag de molor geÍulme
lijd niet hebben gêdíaaid.
c
a
haalde pêilslaaf
-
d
.
w
w
w
Bij wêdzaamhêdên onder dê
molorkap: dê koelveniilaieur
kan onveMachl gaan draaien.
Risico van veMonding.
l
.n
Overschrijding van hêt maxlmumpêil
smêrên en koêlen ván dê bewegende delen
in de motor Het is daarom normaal dal u
-
t oitde
motor
vêeg dê peilstaai af met een droge ên
niel pluizende doekl
duw de peilstaaízo d ep mogeljk lerus in
haa de pellstaaíwêer uit de motor;
lêes hêt peil af: dit maq noolt laoer zijn
dan hel minimuÍnpeil'8 ên nooil hoger
zijn dan hel "matimumpêil" Á.
OLIEPEIL VAN DE MOTOR (vervolg)
l
n
.
n
le
Ë
Í
ir
l
e
d
o
m
(Bij)vullen
Deauio moêt hoÍlzonlaalslaán en de moior
moel koud zln (bivoorbeeld vooÍdêt ! s
-
vulbij Hetversch lussen helhóogsleen
het laágste pêil op de pe slaal t s (aí-
a
i
c
-
in.lê móró.
controeer hêt peil met de peilslêáf
den tê làtên zakkên
w
w
zoáls hietooor s beschrcven
len van de motor oí de uilaat.
Hierdoor kan bránd onislaa.
wachl 10 minulen om de olie naar bene
a
.d
Raadpleeg hel onderhoudsboekjê van uw
auto om ie weten welke moloro e u hêt
BÍvullen; Let op dat er geen
olie woÍdt gêmoEl op onderde
hankeljk van de motor) ongeveer 1,5 iot
2liter
Soort motorolie
15doi
í
Vul rooil bj tot boven het malimumpeil en
veroeèt niel de dop 2 weer vast te zeltèn
Ook moel de vuldop so€d zin vasloezel
om te vóorkomen dat ht lostrll waardoor
ero ê de motor kan spalten mel hel
zelfde brandqeváêr êls dêze ol e op hele
dêlên vêr de moloroÍde lilaar terechr
!t
As hel pei ábnormaal of her
hêadeljk daalt, moer u de
mèrkdeêler raadplegèn
w
Conlro eer bil werkzaamheden onderdê hotorkap, otde schake aárván de ruitenwissêÍin de stánd utsraát Risico van veMondng
OLIEPEIL VAN DE MOTOR (vervolg) / OLIE VERVERSEN
Molorolie veÍversen
Buvullen: lêt op dat er gsen
Intêrval: raadpleeq het ondêaotdsboekiê
olie woÍdl gemoBt oP onderde-
Gemiddeldê inhood bii veryêrson,
motor
motor
1.4
1.6
:
3,30litêr
:
3,30Iftêr
lên ván de moloÍ oí de uillaat.
Hiêrdoór kan brand onlstaan
Ook Ínoet de vuldop goed ziin vaslgezet
om re voo*omen dàt hii lostrllt waardoor
er oliê uit dê motor kan spatlen met hêÈ
zêlÍdê brandgevaar áls dezÊ olie op hêle
n
ll e
dêlên van dê motor of dê uiiláal leíêchl-
motor 1,6 l6v: 4,ao liter
motor 1.5 dcir 4,10 lllêr
e
d
Soort motorolio
o
m
Ráadpleeg hêt onderhoudsboekje van uw
áuto oÍn le weien welke motorolie Ll hel
Olleaflappèn: let op bij hel ái
tapper van hele olie dal u zich
a
i
c
a
.d
w
w
w
l
.n
BÍ weÍkzaamheden onder de
motorkap: de koelventilateur
kan onvenvachl gaan draáien.
Risico van veMonding.
Láat de motor nooil in een afgêslolen ruimt€ draaien: uil
laalgassen ziin ginig.
Als hêt pell abnoÍínaal of herhaaldeliik
dáalt. moel u de merkdealer raadple-
45
PEILEN
l
.n
Biivullen
Het is normaaldathel remvioeislotpei daal
met het slijlen van de rembokken maar het
mag nooil benêden het merkteken MtNt
c rco t
As u zelÍ de slijláge van de rembokken er
schjven wlt controlerên, vÉáq dan bii uw
Gebruik hleryoor ultsluilend dooronze lechnischê diensi goêdgêkeude remvtoeisloÍ Lil
een vee egelde verpakk ng.
Na werkzáêfiheden aán het hydra! tsche
moei de remvloeistoi wordên ve an,
deáleÍ naarde brochuíê metde conlrotemèlhode oíráadpleeg de websile van dê íabr
gen door eên deskundige.
l
e
d
o
Remvloeistof
n
le
lnleruál voor hêt vêtuangen: ziê het ondeÉ
hóudsboekje van uw auto.
m
ia
ConlroleeÍ regetmalig hêt peit van de rem
vloeistoí en zeker als u bij hel remmen êên
verschll, hoe gering ook, opmerkt.
c
a
4.6
d
.
w
w
w
Bij werkzaamhedê'r onder de
motorkapr de koelvenlitaleur
kan onven acht gaan draaien.
Als hêt pel abnorÍnaat oÍ herhaatdetÍk
daali moet u de merkdealer ráadpte-
Risico van vêMond
rg.
PEILEN (vervolg)
l
.n
Regelnatige controle van hêtPêil
Conlroleer regelmatig het peil ván de
koelvloêistoí, De motor kan ernsilg beschádigd worden dooreen gebrek aan koel-
n
le
bLj mel door onze technsche
dlenst goêdgekeurde producten diè zorgen
Vuluilsuitend
l
e
d
een bescherm nq teqen bevriezen:
een bêscherming legen corrcsie van hel
lnleruál voor het vervangen
o
m
ia
Raadpleêg het onderhoudsboekje van uw
Koelvloeistof
Hei peil.noel bij koudê motorliggen lussen
de mêrktekens MlNlen IVAX die op hel re
servoir tzinaanceqeven
c
a
Vllbij
koude motorbLjviá devudop vooF
dai het peil beneden het MlNl merkteken is
d
.
w
w
w
zolang de molor warm
is,
mogen er gêên werkzaamhedên aan dê molor en het koel
sysleem woÍden uiigevoerd.
Rislco van brandwonden,
As het pei abnormaal oÍ heóaadelÍk
daall. moet u de merkdealeÍ raadple-
PEILEN (vêrvolg)
FILTERS
l
.n
Hel veruangen van de tilters (luchtÍilter,
b6ndsloffiller) maakl dee uilvan hetondeF
houdsprogramma van uw aulo
lnteNal voor hêt vêrvanqên van de filteE:
zie hel onderhoudsboekjê van uw aulo.
n
ll e
Stuurbekrachtigingspomp
e
d
o
m
RuitênsproeieÍresetvoir
lnteNal: raadpleeg her onderhoudsboekie
a
i
c
Pêil: hei peil is coíÍect as dii koud tussên
dê meÍtlekens Minl ên Maxi op hel reseF
Dil reseruoirvoedt ook de koplampsproeiers
Gebruik voor het eventueel bijvullên uitstui
lend een door onze technisch€ diênstgoed-
vloelstof: walêr + een speciaal product
voor ruilenspíoeieB (n de winleÍ speciale
(indien aanwezig) en de achleÍuilsproeier
a
.d
Sproêiers: u kunl de richt ng van de sprcêÈ
eBveÍslellen doorhelbollelje met een naald
w
w
w
Als hêl peil abnormaal of herhaatdetiik
daall moet u de me&dealêr raadple-
4.8
Bj we*zaamheden
onder de
motorkap: de koelvenlilalêur
kan onveMacht gáar draaien.
Risico van veMondirg.
ACCU
Accu met ondêíhoud
Open elke zes Ínaanden hel dekse
í
VeMijder de doppen en conlroleer hêtpeil
n
ll e
Ged stileeÍd olgedem nera iseerd waier tot
1.5 cm boven de P alen.
voeg nooil accuvloeistoi ol andeÍe produc_
e
d
o
m
Aliranke jk van de auto is de
a
i
c
Ac6u zondêÍ onderhoud
ln geval van een accu zonder onderhoud.
geef(een stickerop de acc! ditaan
De accu beval zwávelzuur
Verm jd daarom contact met de
a
.d
osen de hlld oÍk edins BLion'
verhóopl coniact spoelen met
Houd open vu!r, gloeiende vooMelpen
en vonkên veM jdeíd van de accu: ex-
w
w
w
Bj
wêrkzáamheden onder de
notorkap: de koèLvenlilaleur
kan onvetuachl gaan dÍaaien
Risico van !êMondlng.
l
.n
ONDERHOUD VAN DE CARROSSERIE
Bescherming tegen corrosieve
invloeden
Wat u niet moet doen
Uw àuto is op doelmêtge wilze rêgen roest-
voming beschemd. Toch staai hit btootaan
-
agrêssiêve stoffen in dê lucht
lr'chtveront.êiniging in sledenen in indushieqebieden
zilte lucht tangs de kust, voorat bij
-
wisselende klimaatinvtoeden en veF
anderingen in de vochtigheidso.aad
(wegenzout in de winter, wárer waats
mee de weg wordt schoonaespoêtd,
-
woÍdl opgewaaid, modder, opspattende
-
-
Vlekken of aanslas veeljderen met oplosmiddeten diê niet door onze têchni,
sche diensten zijn gêsetecteed De tak
kán hierdoor woden aargelast.
410
goedgekeurde hogedrukre niger ge
bruiken om Ínechanischê deten (bijv de
molonuimie), [email protected] dêlên (bÍv
tankklêp, open dak), gespolen kunstslof
delen (bijv bumpe6) ordeondezijde van
de €rosseíie te einigên oÍ deze deten
in le spuitên fiel niet door ons goedqê,
keurde producten. Hierdooí kunnen de-
n
ll e
íêctên ol oxidatie ontstaan.
e
d
o
m
ln de winterpêriode hêt vLtil en peket in
dê wielkuipen en op de bodêrnpleat talen
ophopên en de zoutê aanstas op dê caÉ
rosseie latên zitlên
a
i
c
a
.d
w
w
w
zodatvuitzich kan
Kleine beschadiginsen niet (talen) bijweF
lUks qebruik
êênlal maalrêgelen nodiq om de hrerboven
genoêmde gevaÉn le bestrijden.
insectenresten wêgkabben,
-
dê kleine beschadigingên in het daqe"
Om de bescheming van de caÍosserie
zo doelmatig mogelijk le houden, àln een
of
zondêr ze eeÉl mêt waler tos !e weken.
De aulo veRaadozên
sloÍin de locht en zand datdoo.dewind
VL'il
l
.n
Een niel dooí onze technische diensten
De àuto wassen in Íette zon oÍ ats het
ONDERHOUD VAN DE CARROSSERIE (vervolg)
Houd bLj hel rÍden op pas geaslalleêdê
wegen aÍsland van de andeE aulos om
beschadiging van lak en ruiten door op-
Wat u moet doen
was uw aulo ireqlent, bij stilstaaí.|ê
motor, met de door ons gêselecteerde
shampoos (nooil mêt schuumiddeLên)
en spuil hem ínel water schoon van:
de aanslag door luchtuerontÍêiniging,
bloeiende bomen (linden bijvoots
spatlend splil tê voorkomen.
-
KLeinê beschadigingen van de lak moêt
u snêlheElellen oí alen he6iellenzodat
roest ook daargeen kans kqgt.
Laat uw merkdêaler regelmatis de caÈ
rosserie inspecleren als dê auto een
plaatwerkgaranlie heêft. Raadpleeg hêt
uitwerpselen van vogêls die de lak
sneldoen vêrklêurên of zelÍs klnnên
Deze vlekken mo€l u direct wegwas-
-
sen, wánl zij kunnen Later niêt meêr
door poêtsen woden veMiiderd;
zout dat op de qehele aLrlo maar
voorál ln de wielkupên en onder de
bodem achteÈlijn;
moddêr uit de wlelkulpen en ondêÍ de
drempelkokeE die andêrs lange liid
hêl vocht kunnên vaslhouden.
l
.n
wisser in de ruststand zeiten (Íaadpleeg
hieruooí hoofdsluk 1, paragraaí tuilenwisser en [email protected] er vooi), @ntrcleêr de
bevesligrnq van de Litruslng èan de bui
renlànt. enÍa lamDen. sDleqelsen zel de
nriiênwisserbladen. de radioantênne vast
n
le
l
e
d
VêNijder de anlênnes van de Íadio en
van de aulote eíoon ndien uw auto hiets
Houd rekenins mel lokale vooÉchiften
inzake het wassen van eên auto (bijv.:
Bewegende dêlên
niêt op de openbarê wêg).
door onze technlschê diensien qoed_
c
a
d
.
w
w
w
Voordat u de alto door een wasstraat
ridt, moêlo de schakelêar van de ruiten_
o
m
ia
oi mechanische orga
nen moeten ná reinisins altid mel een
sekeurd pÍoduct opniêuw wodên be-
BÍ uw meÍkdeaLervindt
u êen
uitseb€d
gámma speclale ondêrhouds- en rêini_
gingsmiddelen voor de ca ossêrie en
hêt inle.iê0r van uw aulo.
4.11
ONDERHOUD VAN DE BEKLEDING
Rêinig de bekleding (ongeacht hel sood
vlek) met koud of lauwwarm zeepsop op
Deze moeten goed schoon worden ge-
Het gebruik van een hogedÍokBinigerol het
sproeien in hel irtêíiêur van de auto wordl
ten slrênsste aÍgeraden: als geen bijzondere
vootz oÍgsmaaÍeqelen wordên genomen besláal hêt gevaár dai elektrischê ên elektroni
Oebruik productên die door de dêaler
-
worden geleverd of lauw zeepsop en een
aÍwasmiddel (1:200 vedund).
Veêg de bekleding ná met een vochlise,
spons; veeg de gordês mel een doek
sche componentên in de auto dêíect raken.
Gêb.uik seen oplosmlddeletr of kleuF
stofion omdat deze dê gordels kunnen
-
d
o
m
Vêêg dezê schoon met een zachtê doek
Als dat onvoldoendê is, gebruik dan eên
in zeepsop gedrenktê doêk of poetskatoen en veeg de ruil voozichtig na met
a
i
c
a
.d
aÍmei
Gsbruik geen prodrcten op atcohot-
4.12
w
w
w
Bij uw mêrkdealervlndt u een uilgebeid
gamma spêciale oiderhouds- ên €ini
gingsmiddelen voor de @rosseriê ên
hêt intêrieur van uw
a!to.
Het wordt met krachl ontrade
l
e
Ruiten van inslrumenten
(bijv.: iisÍumentenpanêel, .adiodisptay,
Vêeg de Íuitlênslolte vooulchtig
eên drole en zachle doek.
l
n
.
n
le
Wat u niet moet doen:
,
pen zoals deodoránl, parfum enz., bii de
ventilalieroostêF te plaársên omdat deze de
bêkledin! van hêt dáshboard kunnen áan-
Hoofdstuk 5: Praktische tiPs
n
ll e
Resêrvêwiel. . . . . . . . .
cerêedschap (Kíik - Wielsleutê|, enz.)
Siedoppen - velgên
...........
Ve
isselen van een wiel
Banden (veiligheid, wielên, wintergebruik) .
Ruitenwissêíbladen . . .
..
VeNangen van eên |amp. . . . . . .
Lichtênvoor....,.,.....
zijknipperl
w
w
w
Zeke ngen
Slepenr
.................
pech........
Trêkken:trekhaak....
a
i
c
..
a
.d
Achtêrli
o
m
...
. .......l
e
d
l
.n
5.6
5.10
5.11
5.'11
5.13
5.16
5.17
5.20
5.21
5.26
5.27
Brandstoffilter
RadiovooíbeÍêiding . .
.
Accessoires,....,.,.
Storingen...............
5.30
s.31
5.1
RESERVEWIEL
l
n
.
n
le
Wiêlsleutel
í
o
m
Reservewiel 3
De wielsleulel bêvindl zich in de bagáOêruimte ên wordt gebruikl voor het tosdraaien
van dêwielbouien, het ontgrendetên van de
Íêsefrewielbeuqel en het omhoog draáren
l
e
d
Dit liql in êen beuselSonderde achterkant
a
i
c
Om bij het rcsevêwiêlte kunnen komên:
Zot dê achle*lep opên.
a
.d
Draaide moer 2los mêt dewielsieutel.
w
w
Laat hel rcseruewiel egetmatig
door ulv garágehouder controleren. Na vedoop van tid kan
het door veroudering onbruik-
5.2
w
-
Houd de beugêl vasl aan de handgreep 4
en maak de beugellos.
-
ÍVaak het
rcse êwietvij.
GEREEDSCHAP
l
.n
E
n
le
l
e
d
Hetgêreedschap bevindtzlch if de bagáge
o
m
ia
€
zetvoorhetgebruikvan de kÍlk de boul3
c
a
Voor het gebrulk van e&an raadp eeg de
paragraaf 'slepen' in hooldsluk 5.
d
.
w
w
w
Gêbruik de krik alleên voor
het veMisselen van een wiel.
De krik mag nooit als sleun bij
werkzaamhedên ondêr de aulo
5.3
WlELDOPPEN . VELGEN
@J
n
ll e
5od
e
d
o
m
Wieldop mêl onzichtbaÍe
wielbouten
Cenlrale wieldop met
onzichtbare wielbouten
Vetuijder deze Ínêt behulp van w e dopslêudoorde seulelin de uilspa ng var het
VeRiiderdeze mel behup ván wieldopseutel.4, door de sleulel in de uilsparing 3 te
Om hem weer terug le plaarsen, riclrt u hem
Voor hel lerLgpáalsen dchl Lt de uilspa
ring 3 ten opzchle van de velg, en klêÍnt u
hem vast monteer de moer mel behllp vaf
ielt,
a
i
c
a
.d
len opzichtê van veniiel2. Dow de haakies
er in, te beginnen ÍnetkanlÁdaarra Ben C
en eindig mei de kanl legenover venlielD.
5.4
w
w
w
Noleêr hêl nummer van de sleule zodai
u deze b i verl es kunt nábesl€len
l
.n
WIELDOPPEN - VELGEN (vervolg)
n
ll e
e
d
o
m
onzichtbare wielbouten
centrale wieldop mêt zichtbare
wielbouten 6
Veíwijder deze met behulp van wieldopsleu
têl t, doordesleutelin de uilsparingvan het
Om alleen dewieldopteveMÍdercn, druki u
op de metpiilên aanqeleven pláalsên.
om hem lerug le plaatsen, dEait u hem ten
DÉai dêwiêldop zo datde bêveslioinqspunten achtêr de wielboutên vrijkomen.
Centralê wieldop met
a
i
c
a
.d
opzichtê van de velg en zet u hem vast.
w
w
w
l
.n
Om hêm wêer lerug te plaaisen, gaal
omgekeede volgorde te weft.
Lr in
5.5
VERWSSELEN VAN EEN wlEL
l
.n
Zêt de auto vêr van het vêrkeer
slilop eên horzontêle, slrceve
ef
slevige ondergrond (tes
indiên nodig een stev gê ptank
ondêr de
knl) schahetdê atamtnppêts
n
le
lichlen in en ptaats de gevarênd ehoek.
Trek dê handrem aan en schaket een
veÉne lins in (eeÍste ol achteftrit).
l
e
Láatêlle inzinenden uitstappen en houd
hen op veilige aísiand van hêt
vêrk*r
d
o
VêíwÍder de wiêdop (zie de paraskaÍ
m
ia
'Wiêldoppen - Velgên' ).
DEai de wielboulen €ls los, zel daarbrj de
wie s eutelt zo op de welbout€f dat ! náar
benedàr moel drukken.
!
merkl dat eên band têk is
moel u dnêd sloppên ên het
Een lekke band moet zo snet
mogelijk woden gerepáre€d ên vóór
terugplaatsrng door een desk!ndige
56
c
a
d
.
w
w
w
Als
Breng dê kíik horizontaalop ziin ptaats. Ínel
de kop van de krik ondêr dê ondeÍánd van
de carosserie en zodicht mosetiik biihel le
DGai de knk mel de hand omhoog zodat u
de voet van de kÍik vtak op de grond kunt
zetlen, lels binnen de rand van de carrosserie. Bij eên zachle onde€mnd moet u €en
Plank onder de voêl plaaisen.
steêk het einde 2 van de wietstêulet in de
k k3 en krik de auto op lot hetwiettoskoml
Plaats hel rêseryewiel op dê naaf en draai
helwiel ond tolde gaten voordewieiboutên
Monteerde bouten. draai26vàsr ên r.ár dê
ZodÉ de wielen weer op de grcnd rusten,
zet u de boulon stevic vast, laat het vastzeltên zo snel mogêlik controlaíên (aanlrckkoppêl 105 Nm).
BANDEN
Veiligheid van de banden wielen
Deze
De banden vormên dê enige vêrbindlng
lussen dê auto ên hetwsgdek, hêtisdaárom
van hêl groolsle belang dal zrj ln goede staat
vervangen omdal êr dan nog slechts
1,6 mm
Houd u
st
Onderhoud van de banden
e
d
o
m
ia
moetên wordên, mag dit álleen
De banden moeten in qoede slaal verke-
mei dezelÍde eigenschappen ên mel
die zljn goedsekeud door onze technische
diensl hebben slÍtageontblestiiten t in de
vo.m van vêrhogingen in het loopvlak.
gêbeuren door even grole
bándên ván hêtzêlÍdê mêrk
zij moêtên voldoen aan d€ door de fabrikanl gestêldê êisên. Raadpleeg bij
ren ên voldoende
c
a
d
.
w
w
w
rwijfel uw merkdealeí
prcfiêl ovêrblijft.
Ook door ovêrbelasling, door hel langdur9
snel njden bij hose buitenleÍnp€raluren en
door hel rcselmalig rijden op slechte wesen
kunren de banden worden beschadigd,
waardoorde veiiohe d in gevaar komt.
kt aán de wettelijke vooÉchÍiflen
Als de banden vervêngên
l
n
.
n
ll e
slitágeconlrolêstiften zitn op regel-
matige aístanden over de omlrek van het
loopvlak v€rdeêd. Als het loopvlak van
sên band tot aan dezê sliílen is wegge"
sleten, zoals bÍ 2, moêt u deze band laten
prcÍieihêbbenide banden
Besluurdersíoulen zoals tijden
tegen eên stoep€nd , kunnen
de banden en de velgên beschadigên, en dê
voo
ielen of
achtêtuielen ontregelen.
Laat in dal geval hun staái door een
me
dêa êr conlrolêrên.
5.7
BANDEN (vervotg)
Bandênspanning
Conlroleer de spanning
Foud u aan de bandenspanning de n de
iabe mêt bandenspênnlngen tn het begin
hood geên rêkening mêt een hogerewaarde
bij warm weeroína een snelgerêden.il.
Wit rádên
van d
lnden u de bandenspannns niei bij kolde
bándên kunt conlroleren, moet u de opgêgeven waárden mei 0,2 lot 0,3 bar verho-
Reservewiel
dê
i
boêkjê wodi genoêmd. controtêer
bandenspanning lenminsle eenmaat
pêr maand ên zeker voor êen tanqe rit
Contoleer dan ook de spánntng van de re-
bj
koude banden,
gen.
tê lage
sPanning ontstaat vroegt jdige
sijtagê en wordên de banden
abnormaal heet, met atte qe
volgen van dien voordevettioheid:
m
ia
rsico van een klapband oÍ het tostalen van het loopvlak.
c
a
Dê bandenspanning is alhanketÍk ván
de bêlading ên de snelheid van de auto.
fod gaán
de gebru ksomslandisheden aan (Ead
Pas de banderspanning indien
pleq
d
.
w
w
w
de pêrágraaÍ'Bandenspanninq
hèl bêgir van dt boerle)
58
rn
Vervangen van de banden
d
o
lijkvan het and oÍde uh,oeÍiig)
bandên-
Let op, als êên vêntieldopj-ê
ontbreekl ol n ei goed vàsl,
gezet s kan er lucht uil de
banden onlsnappen en dê bandenspanning aÍnemên.
zorg allid dal de ventiedopjes gelijk
zijn aán d€ orisinele en datze hetemaal
aÍde wlelen onderling van ptáats
n
le
l
e
Let oprop een kleine sl cker aan de binnen-
Door een
u
Raádp eeg de paragEren "Reseruewiei'er
'VeMisseen van een wlêl'in hooÍdsluk 5
Verlaag nooitde spanning van eên warme
kani van de linker voorporlierstitl staêt ook
de bandenspanning aáigêgeven (aÍiranke-
l
.n
Het kruisen van de wielen
I
Laal, om veil gheidsredenen
het vêryangen van de banden
over aan een deskundige
Door het monleren van anrii-
-
De aulo gáan aÍwÍken van de betreíÍende weite ijkê voorcch ften.
De wegl gging verslechleren.
Hèt sturen zwaarder gaan
-
De geluidsprod!clie loenemen.
llel gebruik van sneeuwkettingen be-
BANDEN (veÍvolg)
l
.n
De bandên in de winteÍ
Sneeuwkêttingen mogên uitsluitend
rond dê vooMielen woÍden gelegd
Als een le grole bándenmaat is gêmonteêrd, kunnen er gêen snêeuwkêttingen
lndien u speciale "winlerbanden' laai
montêrên, €den wj u aan dêze banden
op alle vier wlelen te monleren.
Lst op: Op deze banden stáan soms:
n
le
een p4l met dê diaaiÍichlins,
worden gemontêêrd.
een indicalle van de maximum snel
hêid die niêl ove6chíeden mag
woden, ookalis diê lagerdan de toP-
l
e
d
snelheid van de aolo.
Hetgebrulk van sprikêÍbanden ls slechts
ondêr bepaaLdê omstandlghêden toege-
o
m
ia
Houd u aan de ier plaatsê geldendêvooË
sch ften, ên Íiid mêt spijkeóandên niet
snellêr dan de daamee toegelalen maxi
lndlen uvooÍspijkerbanden kiest moeien
Het gebÍuik van sneeuwketungen is alleen moselik in com
binaliê met even gíotê bánden
als die welke oorsProíkelijk
zijn gemonteed op uw aulo.
Op de wieLen kunnen alleen specilieke
snêeuwkellingen gemonleerd worden.
Raadpleea de mÊrkdealer
zii ln ieder geval links en rêchts voor
d
.
w
w
w
c
a
Wij laden u in iêder geval aan de mê dealer te Éadpegen. Hit weet als gêen
anderwelke voozieningen het beste brj
5.9
RUITENWISSERBLADEN
l
n
.
n
le
Maak regematig uw voor en áóhleruil
Vervangen van de
ruitenwisserbladen voor
Kanlelhel blad horizonlaát
Druk op het iipje 2 en schlif hêt ruiienwisserbad omaag zodal de haak 4 ván
dê ru tenw ssêrarm vrijkoml.
Sch! r hel blad opzu
om het vrt re má[en
4 er
ruitenwisserblad achtèr
(klapdeur)
a
i
c
Trek de ruilenwisserarm 5
-
Kanlel hel blad 6 tot u een
a
.d
ohhooo A
w
w
w
o
m
Vervangen van hel
í
Trek de r! lenwisserarm 3 tos van de
-
l
e
d
-
Trek hei wisserblad los var de arm (rch
riig c).
Bij het monteren van een
ruitenwisserblad voor of achter
À4onleerhel ruitênw ssêrblad in omoêkêerdê
volsorde van losmaker
blêd goed is vergrendeld.
Conlrot;r oí hei
-
Voordal u de ruiienwisser
achtêr gebruikl moel ! ervoor
zorgef dat niers dê beweg ng
Contoleer als hêl v.iest. voordát
u
wegrldl, oí de ruitenwisserbtaden
niel aan de rlit zijn vaslqevroren De
wissermotor kan hierdóor tê wárn
Conlroleerreqelmal a de staal van de
ruilênwisserbladen. Zodra hun wets
king afneeml moêt u ze vêtuangen,
onsevêê. eens perjaar
LAMPEN VOOR: vervangên van een lamP
Zorg dat u alljd een doos met reseryelampên en zekerngen in de auto hebt dêze s
verkrjsbaar bj uw merkdea êr
e
d
o
L
GÍootlicht, dimlicht
Maíkeringslicht voor
m
ia
VèNilder de lamphouder 3 zodàt
Maákde stekker
t
los van de amp.
VeMLjder de veêr2 ên trek de lamp uit hel
de lamp
De koplampen hebben
een kunststof ruit, gebruik
dáaróm állêên anti U,V.
(Hel gebrLlk van andêre lampen kan de
koplámp beschadiqen )
c
a
d
.
w
w
w
Raak hèr lampglas niet aan. Houd de
lanp vasr aán de melàlèn voel.
!
l
n
.
n
ll e
Richtingaanwijzêr
Draai de làmphouder4 eên kwart sag en
Vergeel niel, na heiveryangen van de lámp
de kap lerus te plaalsen
Dê ampen staan ondeÍ druk
ên kunnen openbarsten bLj hel
Rlslco van veNondinq
5.11
MISTLICHTEN: vervangen van een lamp
Schoonmaken van de
koplampen
De koplampen hebbên eên kunststof ruit,
die u mel een zachte schone doeh ot poetskatoen lunt schoonvegen
Als dat onvoldoende is, gebruik dan een in
zeepsop gedenklê doêk of poetskatoen en
veeg dê ruit voozichtig na mer eên vochtise
n
le
l
e
Veeg de ruii renslolte voou tchtig aÍ mel
een drcge on zachte doêk.
d
o
Gêbruik geên producten op atcohotba-
Mistlichten voor
t
m
ia
Vsrvangen van eên lamp
Raadpleeg dê melkdeaier
c
a
512
l
.n
Extra lampen
Vraag uw merkdealêr advies indien u exl.a
lampen {mistlichten oí vêrsÍaterc) op uw
d
.
w
w
w
Bij wêrkzaamheden onder dê
motorkap: de koêlventilateur
kan onveMacht gaan draaien.
[email protected] van vetuonding.
Wijzig niet zêli dê bêdEding
van dê auto want doorêen veÉ
keerde aansluiling kan de elektrischê inslallatie worden be-
schadigd (bedradinq, orqanen en in het
bijzondêr dê dynamo). Lêat eventuete
veÉnde ngen door uw mêlkdealer uir
ACHTERLICHTEN: vervangen van een lamp
l
n
.
n
ll e
Richtingaanwijzer/
markeringslicht en remlicht
Om hèl licht le demonterên. díaail u
I\,laak van bullenár de lichten
naar acht€íên te lrekken.
de
vij
m
ia
e
d
o
door ze
3
MaÍtêdngslicht ên rêmllcht
PeeNomise lamp mêt bajonêltilting en bveê
[,laak de lamphouder 2 [email protected] los om bii
de lampen le kunnen komên.
d
.
w
w
w
c
a
Peetuomigê lamp mêt bajonetÍitting
5
Achtêrultrl,licht (rcchts)
Peeruormig€ lamp met bajon€míing P21W
De làmpen staan onder druk
en kunnen openbaBtên bij hei
Risico van veÍ*onding.
5.13
ACHTERLICHTEN: veryangen van een lamp (vervolg)
l
e
n
le
d
o
Derdê rêmlicht
m
ia
VeMiider de moer 6 €n maak hêt Èmti.ht
c
a
d
.
w
w
w
D€ lampen stáan ondêr druk
en kunnen openbaBtên bi hêt
Risico van
5.14
ve
onding.
l
.n
ACHTERLICHTENi vervangen van een lamp (vêrvolg)
l
.n
n
ll e
Kêítekenverlichting
Zelde schoeÍa mel een klêine schÍoevenMaak hst kapje los van her lámphuiszodat u
bij de lamp 9 kunl komen.
a
d
.
w
w
w
e
d
o
m
a
i
c
ZIJKNIPPERLICHTEN: vervangen van een lamp
n
ll e
i,4aak het zÍknipperlichl
t
met een kteine
e
d
o
m
Draai de lamphouder2 een kwart slag en
a
i
c
Lámptypê mêt witzijknippêítcht: W5W.
Lamptypê m6t oranje zUknipperllcht:
a
.d
w
w
5.16
w
De lampen slaan ondêl druk
en kuinen openbaBten bij het
[email protected] van vetuondins.
l
.n
BINNENVERLICHTING: vervangen van een lamp
l
.n
n
ll e
Binnenlicht
l',laak het kapje
t
mel een kleine [email protected]
À,|áak dê bêtrefiênde lámp
v j.
a
d
.
w
w
w
e
d
o
m
a
i
c
Binnênlicht achler
(afhankeluk van a'Ío)
Maak mei eên plalie schroevendíaaiêr het
517
BINNENVERLICHTING: vervangen van een lamp (vervots)
n
ll e
Verlichting dashboardkastie
a
i
c
Í\,laak met eên plalie schroevendraaier het
lamphuis I los door hel tipje in tê drukken.
a
.d
w
w
w
o
m
Druk legen hel lipje 5 zodal de lichtl€p
komt en u hêt lampje 6 kuntvetuarsen.
(afhánkeliik van autol
e
d
l
.n
BINNENVERLICHTING: vervangen van een lamp (vêrvolg)
l
.n
n
ll e
Verlichting bagageruimte
Àraak mei een plalte schroevendrêaer het
amphuis T los door het ipje aan de zijkant
van hel lamphuis in tedrukken.
e
d
o
m
a
i
c
Druk tegen het liple a zodat de lichtkap
komt ên o hel lampje 9 kunlveruangen.
a
d
.
w
w
w
vrÍ
De laÍnpên slaan onder druk
en kunnên openbarslen bij hel
Risico van veMonding.
5.19
FM-AFSTANDSBEDIENING: batteriitie
n
ll e
e
d
Vêívangen van hêt batterijtie
Maak de schrcef
t
los ên daêrna het dek-
o
m
Veruang hêt baltêdtje 3. Let op dêjuisrê po,
hnteii die op hel d€ksêlis aangegeven.
a
i
c
N.B.: raak blj hel
ve
angên van hêt bátts
ijtje niêt dê elêkhnische pdnlplaat in de
a
.d
Báltêijges zijn verkdsbaar bij dê meÍkdealer. De levensduuí is onseveq lw€ê
w
w
Tussen het vergrcndelen en ontg€ndelen moet u minstens een secondê wách,
w
Gooi lege baÍerien niêt wês,
máar lever ze in bij êen inzamêlpunl voor lege batieijen.
l
.n
ACCU: storing
Alleen een goed opgeladen en ondeÍhouden
Om vonkvorming te voorkomeni
-
Controleert u oI alle slrooÍnvêrbruikers
ziln uitqêschak€ld voordal u de accuk!emm€n losmaákl oÍ aansluit.
Houd de accu schoon en droog.
-
Schakell u de acculader uit vooÍdal u
dêze op de accu aans uil ot etuán los
Laat de capaciteit van dê accu regelmalig
contÍoeren:
-
Maq u geen mêlalen oí andere geleidendêvoo erpen,diekodsl!itingtussên
de áccupolen kunn$ veroo%ken, op de
Aansluiting van een acculadeÍ
De tader moet compatlble zUn met een
accu metnominale sPanning van 12volt.
-
Vooral als de auto veeL kode (slade)ítten
-
Hel is nomaal, dal bÍ lage temperaluur
de capacitêit afnêemt, Gebruik in de
winlor nlel meer slrooÍnveÍbruikeF dan u
-
De [email protected] onllaadt naiuurlijk ook door pets
los, te beginnen mêt dê nêgatieve kabel.
a
i
c
de accukabels nooit los als de molor
dÍaait Houd u aan de voorschrlftên van
de fabrikant van dê accrladêr
a
.d
w
w
w
l
.n
i [email protected]Íes zoveelmoselík + na con-
tact aan. Laal anders eên accL mel een
groteÍe capaciteil monleÍen. Raadpleêg uw
Als u de auto lángere tiid, vooralin de wintêr,
niel gebruikt, maàk dan de accukabêls los,
oí laai de accu Íegelmatig bijladen. Daama
moet L apparalen met een geheugen (Íadio,
n
ll e
enz ) wel opniêuw progmmmeren. Bewaar
de accu op een koelê, droge voÉlvrijê
e
d
o
m
manentê slroomveóruikeB (klokje, €
diogehêugên en [email protected]ês met perma
lv,laák bij slilstaande molor beidê accukabels
À4aak
sLu
accu heêft €ên lange levensduur ên vooÉ
Voor bepaêldê accu s gelden
speciale vootuaarden bÍ hêl
laden, raadpleeg uw mêrkdea
De gerlngstê vonk kan een zwarê explo
u de accu
siêvemozaken. Daarom mag
all€ên in êen soed Oevêntiberde ruimtê
Risico van emstigê veMondingên.
421
ACCU: storing (vervolg)
Conlroleer oÍ de kábelsÁ €n êlkaar neÈ
sens rakên ên oÍ de positieve kabel (+) Á
Sluil de shnhupkabes as volgt aan lussen
geen metalen delen van de hulpauto raakt.
start de motor op de nomae wijze. [4aak,
zod€ hij dlaail, dê kabelsÁ en B in omge-
corrrolêer oÍ de srarihulpkabets (ve*ijgbaar
bjdê
merkdealer) dlk genoes zijn
er
n
ll e
in
keede volqoÍde (4-3-2-t) los
Beide acco's moeten dêzêlfdê spanning
Let erop dal dê aulos elkaar niêr r.kên
e
d
(kodsluilingsgevaar als u de ptuspoen met
e kaár verbind0 en dat dê oníaden accu
goed aangeslotên is. zei hêt contact aÍvan
o
m
Laal de moior van de hulpauto met een middelmal g toe.enral draaiên.
Sluiide posilievê kabel(+)Á aan op de plLrspool (+) t van de onlladen accu en daar.a
op de pllspool (+) 2van de hulpaccr.
a
i
c
Suit de neqatiev€ kabêl ( ) a B aan op de
nrinpool( ) 3van de hu paccu en daarna op
de Íninpool(-) 4 ván deontladen accu.
a
.d
w
w
522
w
l
.n
I
Starten met starthulpkabels
De accu bêvat zwavezuur.
Vemijd daaíoÍn contacl mel de
osen, de huid oíkledlng. BÍ onverhoopl contacl spoelen mêt
Foud open vuur, gloeiende vooMêípen
en vonken veRiided ván de accui er-
BÍ werkzaamhedên onder de motorkap:
de koelvenlibleur kan onveMacht gaan
Risico van veMonding.
ZEKERINGEIO
l
.n
n
mffiw
ll e
e
d
o
m
a
i
c
GOED
Zekêringkastjê 2
Als êÊn eleklrisch apparaat niet wêrkl, controleeri u eeFt de slaatvan dê zekeringen.
Trck het dêksêlÁ omhoog aan de handRaadpleeg de sticker, en dê vêrklaÍing
hiema voor het bepalên van de ts contrcl+
Conlrolêer dê bêt€ffende zêkêring en veNang hêm, indien
nodig, door êên 2€ksring met
Tlek m€t hel lanqeliê 3 de zekerinq los diê u
U kunt de zekerins uit hel langêtje schui_
hetzelfdê amperage als dê
ooFpronkelÍkê zskerlng.
Door eên tê slerke zeke ng kan de b+
dmding le heet wodên en kan bÉnd
onlsraan als een êl€ktísch orgaan [email protected]
een sloring tê veel stoom veóruikl,
a
d
.
w
w
w
Gêbruik niet de ongêbruikle plaatsen op de
DEFECT
zeke ngplaal om reseryezeke.ingen in lê
Zoq dat u altid êên doos met
rcseruelampen en -zekêdngên in de auto hebt,
deze is ve*dsbaar bij uw mêrkdeaier.
5.23
ZEKERINGEN (vervolg)
Bestemming van dê zekeringen
{dê áanwezigheld van de
(@)
Ekê
ngên ls AFHÀNKELUK VAN HEf UTTRT STTNGSNTVEAU VAN DE ÀUTO)
n
ll e
lé
ABS
*
e
d
UCH
g
sTIF
o
m
@
uq
a
i
c
*D
a
w
w
@
@
5.24
a
.d
w
Lt{
Elekirischê ruitbediening
l
.n
5D
aó
Dimlichtlinks
.D
c
c
m
0+
IEI
4
EbKnsche ruilbediening
ZEKERINGEN (vervolg)
l
.n
Bestemming van de zêkedngen
(de aanwêz|gh;H van de zeKêTingd ls AFHANKELUK VAN HET UIIRUSTINGSNIVEAU VAN DE AUTO)
n
ll e
ho
@.
Èl
Automatische transmissie
samensêpêrst aardqas
a
d
.
w
w
w
e
d
o
m
a
i
c
SLEPEN: pech
Sleepoog voo.2
l
.n
schroêí hel sreepoog ízovermogêtijk in
' "-
n
ll e
(:t
c':i w
Hel st!uMiel mag niet verqrên.tetd ziin;
dê contactsleutet moet in de stánd ..Í!t,,
staán (ontstêking) zodát dè siqnatèn
kunnen werken (rèmtichten, richlingaanwijzers).'s Nachts moet de auto ziin vêË
lrcht.
Bovendien óoeter in têder iand gêtdende
wellehlke voorschrllen voor het stepen i.
achlworden genomên en mag her max toe
qêaten aanhangeÍgewicht van d€ sèpende
alto n et worden oveÍschreden Raadpteêg
e
d
a
i
c
aandrjrasser). Hel sleepoos mag atteense
bruiktwordef om de alto meete stepên: het
mag n geen geval gebr! kt worden om de
áUo dÍecl oi ndned aan op te htse..
a
.d
w
w
w
o
m
Gebruik uilsluitend hêt steepoog , (op.
geborgen in de bagagêruimle) en de
slêêppunten voor 2 en achter 3 (rooil dê
(als
sluuÊ en rembekràchllging ntêr
d
stang. lndien u een tóuw ol
kab,Ê gebÍu kt bt hei sepên
t wêflelik loegesrêán is) moer
de auto die gesleepl wordl nog kufnen
De auló dle geseepi wo.dl moer te
a len
iide besluurbaár zijn
Tijdens hel sepen, moet zo veet
mogeljk het p olsê ing gas geven óí
remmen vermeden worden om be
schadrging aan de auto te voórko-
Bij srllslaande motorweÍken dê
De Íabrikant ádviseert hel gêbruik van een slàÍe steep
U mag in geen geva snêller rtden
TREKKEN: trèkhaak
l
.n
n
ll e
Sleeppunt achÍêÍ 3
e
d
o
m
a
i
c
líaxlmal€ kogeldruk op trekhaak. máx
a.nhange.mas6a gercmd en ongêíêmd:
Ráadpls€g de paÊgÉaf "lvassa's' in [email protected]íd_
sruk6.
Montage moel gebeuÍen volgens de monlagevooÉchí|ftên v:rn de fabikant.
a
d
.
w
w
w
Hêl ls íaadzaam dêzê voorschriflen
instruclieboekje l€ bewaten.
bi
uw
BRANDSTOFFILTER
Ontluchlen van het
brandstoÍcircuit
Als dê bÉndsloftank hetomáat teeg is qeíêden, moet hêl circuit na hot tanken onltucht
wordên voordat u uw aulo wêér stêrl
n
ll e
o
m
Ontluchten
De Éndoeanen (dynamo, sianmotor,
motoBleunên, enz.) moêren beschêmd
worden teg€n die*lspattên.
Gebruik hei handpompie
a
i
c
a
.d
w
w
Bij we*zaamheden ond$ de
molorkap: dê koelvenliiatêur
kan onveMacht gaan draaien.
Risico van verwondins-
5.28
w
e
d
t
tot de bÉndstoÍ
l
.n
RADIO INBOUWEN
n
ll e
l
.n
e
d
lnbouwplaats voor de íadio
Maak de opbergruimtè t os en vetuijder
deze. De àánsloil ngen voor de antenne
voed ng + ên , luldsprekerdraden lnks en
rechls zijn op de achierkànl van het aÍdek-
a
i
c
pátte schroevendraáier hel afdekplaale 2
a
.d
w
w
o
m
Luidsprekers in de poítieren
Alhankê jk van de áulo. maakl met een
volg atijd nálwgezetde nbouwvoorschÍlÍlen van de ! Íusling op
perlvpe rádio
De bênodigde steunen en verbndngskabes d ê de merkdealeru kan everen, vèíschllen perlvpe êlto ên
Raadpleeg !w merkdea er vooÍ meer bLjzonderheden.
Wijz g njet zetÍ dê bedrading van de àulo ot van de aurorádio wanl dóoÍ êen verkeerde aáns u ting kan de ê êklrsché inslà latie worden
be;óiadiqd (bedrad ns. o€ánen ên in hel bjzónder de dynamo) Laat evenrletê veranderinsen dooÍeen merkdeaer uirvoeren.
w
ACCESSOTRES
Achtêraí inbouw€n van
Om zekêr te zin dat uw aulo
goêd weÍkl ên om elk sico te
vêmÍden dal uw veiligheid in gevaar
kan brcnsen, Éden wij u àan om door
de Íab kánl goedgekeurdê [email protected]@s
tê gebruiken: deze zijn aan uw aulo aangepasl en alleen dee worden door dê
fabikant sesaÉndêêrd.
Elêktrische en oleklronischè
e
d
w_rjzig niêl zêlÍ de bedrading van de
o
m
aulo wanl door een ve*eerde aan-
sluiiing lan de êleklrische installaiiê
wo.den beschadigd (bedÉding, olganen ên in hel bijzondff dê dynamo).
Laal ev€ntuêle verandering€n door
Gebrulk van telofoons ên
27 Mc zêndappaEt0ur
TeleÍoors en 27 Mc ápparaluur mel een ingebouwdê antenno, kunnen dê werking beínvloêden
van eleklronische systsmên in de a!to,
Gebruik dêrgêliike ápparaten daarom
mêt êen builsnanlenne.
brulk ván deze appáEten.
w
w
w
in gêval van achleraÍ inbouwen van
een €lêktíische uitrusiing, moêl u
goed in de galen houden dat de installatie wel is beschemd door een
zêkeins. Noteor de stêrktê van deze
zêkêíing ên de Praats waar hij zich
a
.d
Houd u aliijd .an dê wètietijkê voorschriften mêt betrekklng tot het go-
530
a
i
c
uw merkdealer uitvoêren:
-
n
ll e
l
.n
STORINGEN
De votgênde
U
schakelt dê startmoior in
De conlrolelampjes gaan zwakker or nlet
bEndên. dê stadmoior dÉait niêt.
OORZAKEN
WAT TE DOEN
Accuklemmen niet goed vaslgezei los
Zel zê los, sluil zê weer aan of reinig ze als ze
Accu ontladen oí defecl.
Sluitêen andere accu aan op de onlladen accu
a
i
c
De vooMaaden voor het staden zijn
a
.d
stuufiolom blrjfl velgrcndêld.
n
ll e
e
d
Ráadpleeg de paragraaf Accu:stoÍing" in hooídsluk 5 oÍvervang de accu indien nodig.
Duw de aulo niet aan als de stuurkolom is vets
o
m
Dê motor wil niet starten.
De
l
.n
tips hetpen u de siorins 3nèten tl.rêlïkte verhelpên; Eadplêe+vooÍdé veilighêld 20 snel mogeluk êên merkdêalêi
Raadpleeg de [email protected]"Sladên/stoPpen
van de
OntoÍêndêlen door de sleulêl en hei stuurwiel-lichtjes le díaaien (Eadple€g de paÉgíaar
'contacrslot' in hooÍdslL'k 2).
w
w
w
531
STORINGEN (veívotg)
TijdêB het djden
OORZAKEN
Ínlfngen.
Banden
ts zacht,
batans.
Abnomale witle rcok uit de ujttaat oÍ
lêndê vloeistor in her
Rook
WÀT TE DOËN
borc,
koervrosistoÍrese*oir.
ondd de mololkap.
beschadigd
Mechanjschê stoíing: koppakking
brazên of watepomÈ
dêfé;
Korlstuiting
cuit.
oi
têkkase van het
rcmmên
a
i
c
Het peitis tê taag.
a
.d
dooft langzaam or blilft bÉnden bij
w
w
532
w
sas
Te tage oliêdruk.
ujt
opge_
l
.n
Controt€êr de spanning ván de bandêni ats dit
nietdeoozaak is, baahun staát dan dóor êên
meÁdêater [email protected]
n
ll e
Zetde motor srir.
Àóep oe iurp in van een merroearer
e
d
koetcir,
o
m
Het waarschuwingsiampie voor de otiedruk
in een bochl oitijdêns hel
of
Zet de motor af en maák eên van de áccuka_
bets tos. Raadptees uw mêrldeater
Voeg molorcie toe (raádpteeg de paraqraaÍ
"Í\,loioblie (bij)vullen" in hoofdstuk 4).
Ga direct naar de
diótstbÍzijnde merkdeatêr
Stop en roep de hulp in van een merkdeater
STORINGEN (vervolg)
WAÍ TE DOEN
OORZAKEN
Vervang de aanddÍri€m.
Te weinig olie in de pomp
l
.n
Voeq sluurbe[rachngingsolLê loe taadplêeg
paragraaÍ "StuuÍbekrachtiginqspomp'
n
ll e
in
Alshetprcbleem aanhoudl, dientu uw meÍkdea'
De molor wordl le warm. Hêt waa6chuwlnsslampje van de lempêíaluur van
de
Koelventilaleurdeíecl.
e
d
"
o
m
a
i
c
Dakan!ênne niel goed gepláalsl
w
w
Radiarêur:
is. ua árià
Gêbíuik
a
.d
ALs
w
deáler
in van een
mےk-
ConlÍolêer het koelvloeistofreservoir. er noêt
vloeisro+ inzrhen Als l'et eeg E 'aadpleeg zo
snel moselík êên merkdealêr
zêr dê ántênne zo dat h€l uileinde eían op on_
gêveêr 44 cm van hÊt dak van de auto is.
u nooit koude koelvloêistoÍ mag biivullen zolang de molor heel
is afgelapl, moet dit mêl nieuwê koelvloêistor woden bigevuld.
erveettewêinig koelvtoeistof inztt, ve€eerdan nieidai
repae|e waaroii tr;t koetsysteêm geher ói gedeêllelrjk
hie
zêtde moloraÍên roePde hulp
oor alleen door onze technische diensl goedgekeurde koêlvloeistoí
5.33
STORINGEN (vervotg)
Dê ruitenwissêr werkt niet.
Dê ruitenwissêr slopt niet.
WAf fE DOEN
Ruilenwissêrbladef klelen.
À'laak de wisseÍbladen los van
Eleklrische inslallatiê dêfect.
Raádpleg eon merkdeater
Ebktnsóê veístêlling deíect.
Raadpleeq een mêÍkdealer
Knipperf€quentie te hoog
De knipperlichtên werken niel.
D€ koplampen schakeren nier in or
Condenswalêr in
a
.d
deverlichting.
w
w
5.34
w
o
m
a
i
c
ErektÍischê instalalie
oischakeraardeíecr.
Dit is gêon deÍect. Dit is êen no.maat veÈ
schijnset dat door lempêEruuruerandering
wordtveDo%akt.
Ats de tichten branden verdwÍnt het water
snel.
n
ll e
e
d
Elektrische installalie dêfêct.
ni€r
l
.n
OORZAKEN
Raadplees een merkdêaler
Raadpreeg een mêrkdearer
dêíuit.
Hoofdstuk 6: Technische
l
.n
n
ll e
a
d
.
w
w
w
ldêntificatieplaátjes
Gegevensvandemotor.
Máten.............
-................
Massa's/Aanhangwagengewichten..........
Onderdelen
e
d
o
m
a
i
c
6.2
6.4
6.9
6.í
IDENTIFICATIEPLAATJES
6
7
n
ll e
9
10
l
.n
'l'l
De geg6vêns op het
e
d
o
m
constructerrsplaatjê
Á moeten bij correspondentie ên blj het
beslellên van ondêrdêlen àltijd wordên
a
i
c
q
12
í3
5
lMax. loegêláten massa gêmêtên onder
6
Technische gegevens van de auto.
ConstructeuEplaatle Á
t
TypenummêÍ van de auto en chassis-
a
.d
(AÍhankelijk van de auio staat her
nummer ook op een plaatje B).
w
w
w
2
3
4
lvax. toegelalen totaalÍnassa.
Max. loêgelaten treinmassa = belaste
auio met aanhangwagen.
l\,lax. loegeláten massa gemeten onder
t0
íí
t2
t3
Sloêlbêkledingscode.
Aanvullendê uilrustingsgegêvens.
Fabicagenummer
lnleÍiêu.bekledingscode.
IDENTIFICATIEPLAATJES (veÍvolg)
l
.n
n
ll e
@
De gegevens op het motorplaátjê C moeten
bij @Íespondêntie ên b! het beslellen van
ondedêlen ahijd woden vemeld
c - Motoelaatjê
(de plaêts
of -slicker
is aÍhankelijk van hel moiodype)
í Type van de motor
2 [email protected] van de molor
a
d
.
w
w
w
1.5
e
d
o
m
a
i
c
dci
!
6.3
GEGEVENS VAN DE MOTOR
1.1
í.6't6V
1.6
K7J
K4l',4
1390
n
ll e
1598
ongdode benzine mel hel voorgeschrevên octaangeiatzoats aanqeseven op
e
d
de slickêr in de tankdopklep.
lndiên niet beschikbaaí, is bÍ uiizondêÍing ongêlode benzinê le sebruiken:
mel oclaangelal 91 voor êen slicker waarop staat 95, 98,
mol oclaangetál a7 voor êen sticker waarop slaat 91 , 95, 98,
-
o
m
Gebruik lilsluitênd dê voo. uw motor voorgesch.even bougiêtypen.
a
i
c
Hel lype staat aangeleven op ê€n sticker in de motorruimte, raadpteeg andêrs
Monlagê van een niei vooÍgeschrcven bougielype kantotemslige moloEchade
a
.d
w
w
w
l
.n
í.5 dct
'1461
MATEN (in meters)
n
ll e
2,900 (2y 2,905
Draaicilkel
-
e
d
a
i
c
a
.d
iussen murcn: 11 m
tussên sloep€nden: 10,5 m
o
m
(r)
1,636
l
.n
.r,469Í,468 (3)
í)
w
w
w
(3) Bestelwasen uituoíinsên
6.5
MASSA'S (in kg)
De aansegovên massa s zijn van dê
basisuitvoe ng zond€r optiês: zijn varièrsn naargelans do ulrusting van uw auro. Raadpteêg de
BESTELWAGEI,I uitvoêringên
't.6
Itláx. toêgelaGn tokálmassa (MiitAC)
iráx. toegelaten trêinmassa (MTR)
n
ll e
l
.n
De massás slaan op het consiructêursplaatjê
'r.5dcr
(Éáddeg
de pa€gaalldênlifi calieplaatjes" in hooídsluk 6)
Massa aanhang€r qe.êmd
e
d
doo. berekénênvan MTR - MMAC
Massa aanhanger onsèrcmd
605
o
m
a
i
c
Max. koseldruk op trêkháak
Toê9êlaten dakbêlasrlng op draseF
600
75
80 (mêt inbesip van de d.aqende delen)
Aanhangwàsengêwicht (trekken van êen caravan, boot, enz.)
Respecleêr dê in hetland geldênde loegelatên matiínale massa's. Láai uw merkdealêr een irekhaak monleíên en de bedrading van de auto
ln gêvalvan een auto metaanhange( maq de max. toêgelatên
-
6.6
a
.d
trêlnma$a (auto + aanhanqé.) nooit ovêEchrêden woíden. Toch
is
toe,
een ovêrcchdding van de Ínax. [email protected] totaalmássa achter tot 15 %,
een ove6chrijdins van de max. to€gelalen toiaarmassa rol10 oÁ oÍ loo k! (tot de eerstê van deze t\ree waaden is beÉikl).
ln beidê gêvallen is de maxiínum snelheid van hel gehêêl 100 krvu en moet dê bandênspanning wordên vehoosd mer 0,2 bár (3 pst).
Hel molo êrmogèn neemt aí naaÍmale u hoger in de beÍgen rijdl. Wij advisercn u de maximale berasling met 1 O % per 1 o0o meter siijging te
w
w
w
MASSAS (in kg)
l
.n
Dê aansesevên massa! ziin van de basisuttvoêring zonder optlês: zÍn variërcn nàargolang de uitrustins van ow auto. Raadplêêg dê
t itvoêring
5
n
ll e
1.5
dci
De massa's staan op het @nslruc1euÉplaatje (Éadpleeg
de paraqaaf "ldenUÍcatieplaatjes' in hooídsluk 6)
iitax. toegelaten totaalmassa (MMAC)
Max. toeselatên trêlnmassa {MTR)
lVlassa aanhanser
í.6't6V
í_6
1.4
zitplaatsen
e
d
o
m
a
i
c
door berekênen van MTR - MMAC
seremd
620
Massa aanhangêr ongeremd
635
650
640
75
Max. kogêldruk op trekhaak
80 (meiinbêsíipvan de d%qende delên)
Toegêlalen dakbelasting op dragê6
Àanhangwag€ngêwicht (trekken van ean caEván, boot, €nz)
-
Respecteer de in hêt tand qetdende toegelaten máximále massa's. Laát uw merkdealer een lrekhaak monter€n ên de bedrading van de aulo
tn
a;vatvan een auto meraênhanser, mag de max. toesêlatên treinmassa (auto + aanhanser) nooit ovêEchreden wordên. Toch is toe-
a
d
.
w
w
w
eên oveÍsch jdlng van dê mat.loege aten totaahassa
@n overschíídinó van de max. toeóebbn totaalmassa
-
tn beide gevatLen ts de maximum snetheid ván hêr
áchterlol15 %,
lol10 % oÍ 1oo ks (tot dê êerste van deze bvee waarden ls be€ikl)
geheerl0o km/u en moet de bandenspanning woden vehoogd mel0 2 bar (3 PSI)
Hei motorueíÍogên nêêmtarnaamateu hogêrin de be€en íiidt. Wijadvise€n ude maximale belasiins mêt 10 % Per
1
000 meleÍ stijging tê
6.7
MASSA s (in kg)
Dê áanqegeven massa's
Uitvoering 7 zitplaatsên
1.4
,_5
Max. loegelaren totaatmassá (MÍlitAC)
Max. ioegelarên rEinmassa {MTR)
De
1.6
rassas slaar
de
Massa aanhanqer seremd
í6V
n
ll e
l.5dci
op h€t corsrrudeuísptdalie (raadptêeg
paÉqaaí ldenliÍcàtiêptaalies in hooÍdatuk6t
e
d
door bêrekenen van MTR - MMÀC
Massa aanhanger ongerêmd
irar logeldruk
l
.n
zín van de báslsuitvoêring zonderoprlês: zijn va.iérên naargêtang de uttrusting van uw auto. Raadptê€g de
635
o
m
op trekhaak
Toegelalên dakb€lásting op drágêrs
650
665
75
80 (met inbes pvan de
a
i
c
660
dÉseidedêtên)
Aanhanswagongewichi (trekken van o€n caEvan, boor, enz.)
- Respecleêr de in hêt and ge dende toeqelêtên ínaxima e massa s. Laat uw merkdealer eên trekhaak monieren en dê bedrading van de auto
a
.d
ln gevalvan êên aulo mel aanhanget mag de max, toegelatên lrêitrmassa
{euto + aanhanger) noott oveFcnredên worden. Toch
-
6.8
islo+
een oveBchrijdinq ván de max. roegetaren ioi3atmassa achier tot 15 %,
een oveEch jding van de max. loesetaten rotaatmassa lol 10 % oí i OO kg (tot de eêlsrê ván dezê
lwee wáaden is bercik0.
ln beide gevallen is dê maximum snelheid van hêtgêheell0o km/u en moel de bandenspanniig
worden verhoogd met 0,2 bar (3 psD.
Het molodermogen neênt aÍ naármale u hoger in de beqen
4dt. wij adviserên u de maximate betastins mel 1 o 7o per I ooo merer sligins te
w
w
!erminderen
w
ONDERDELÉN EN REPARATIES
als de onoíomete ondêÍdeteí woden mer de sootsl6 zorg onrwikkêld en sêconÍoleed. zij voldoen dan ook aan dêrefde kvt€llteilsnomên
derdelen die in de labdek worden geblull\l
l
.n
diê uitqêvoed zÍn doorde
Door hetqebruikvan odsinetê ondordeten houdt u de presrarles van uwautooptimaal. Bovendien zljn €paralies
stáán
rcparali€opdEchi
achtsr
op
de
die
gegaÉnd€etd
volgêns
de
vooMaárden
onoédebn
mèt
originere
Àáarer
n
ll e
me*-
e
d
o
m
a
i
c
a
.d
w
w
w
6.9
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
...............6.6
aanhangwagengewichtên
-6 8
aanslekêr. . ........................... .. ......... ......... .. .. .............. 3 13
aanvulLendevelligheldsvooziêningenvoo n...................1.16 - 1 19
kwa
€ravan irekkên. .........
'
,,',' '' '',''''''''49
........................................................5.21-522
......................... ...... ...... .. ....3.18
-
3.21
3 21
+
1.33
alarínknipperlichlen .........
............. ..... .......
antibrokkeeFysreem:A8S...... antiLuchSeronlreiniging
.. ..........
...... ......... 1.49
- -. ------...................2.11
a
.d
fips.................
w
w
w
6 8
. ... 1 36-
143
............................ . 3.23
........
34 1.35
dashboardkasrie.................. -.--.............3.14
E
i
eLektrische porlieruergrendêling ......... .. .. ........... ... .......... . 1.5
26+24
-
r
dashboard.. ................................................................1
asbakkên..........................................................................3.13
aurogordels .. ............. ..... .. ... .......... .... .. ......... . ..........1.10
e
d
o
m
D
dakdraqers
a
i
c
uilschakêlên passag ersairbas voorin..... ......... .. .... .1.29
. ... .. .......... .. ..6 6
contloLeamples..................
121
aircondilionlng.....................-.........--.-....................34-38
.
............................4.10 4.11
. .1.49
c|axon............................. ........................... . .
commandos...........................................................134-135
contaclslot (schakeraar) ....... ...... .. ... .......................... 22
inschakeLen................................................................. . .210
aÍstandsbedienngvandevergrênde|ing...................................1.2
aístelen van dejuistê zithouding ........ .............. ................... ..... .1 11
afstellen zitho!din9........... .. ............. . . ...... .. .. .................. .. 1 10
. 116-
.. ............ .. .........
carcsseriê(ondelhoud)..................
ontwas€mn9........................................................1.35,1.38
airbag.............................
n
ll e
c
accessoi8sinbouwen......................................................530
gebruiksmoselijkhêden
- 24
... .. .......2.6 - 2.4
......................... . .140
.......................1.53
bÉndstohêil......................................
brandstoÍtank..............................................................1.52 1.53
..........................,2.11
A8S..... ...........
aGessoiÍes... ... ..................................... ......................... .. 5.30
achlerbank.. .. .......... .. . .......... ...... -...... .. .......... .. .......3.18
l
.n
152'64
vu|en.....................
b€ndstoÍ bespaíên
chtinsaanwijzêrs................,.-..-.-..-.- -.-...................149
pechhup....
iteil .
tipsvoor2!inig riden........................................... 26
1.21
brandstof................................
-
1.6
........................... .. ..........5.28
luchl...... .. ....... ..................... .. ...... . . .... .......... .. ...... .. ..
oliê.....................................
..
.
4 8
4.5
G
. 64
gegevensvandemolor..................................................
óeuldssignaar............................................................. 14,147
seluidssignaal snelheidsveÍUikkêl.. . ........... ............... . ............. 1.39
gêwicht...............................-......................................6.6-6.8
H
handgreep ...................... . .....-.-.-. .,.-.-.--. .- -.-.-.... ............ 3.12
handrem.... ... .................... .... .. ............. ........... .. .. ......... . . .2'10
71
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (vervotg)
I
auto.
dêntilicaiie vên de
........6.2_6.3
identific€tiep|aatjes..................... .. ............... .. ..................... 6.2 _ 6.3
inéénoogopslá9....................................................................0.2
inhoudbrandsloitánk..........
n
ll e
............................1.52
inhoudmechanischeor9anen..............................................4.3,4.9
inÍichling..................................................................3.14+3.17
inrijdên.. .. .......... .. ......- ...... .. ......... .................. .......................2.2
instrumênlenpaneê|............... ................. . 1.36
1.M 1
1 47
46
-
onderhoud. ..................
........
e
d
................4.12
lsoÍix..................................................................................1.31
K
kaadleeslámpjê...................
o
m
.......................3.9
kalalysaior..... ...... .. . .......... .. ............ .. .......... . _....................,. ..2.4
kirdêren........... .................. ...... .. ........ ...... .. .1 4 - 1.s.1.22
1.33
kirdetoei,ighe d.
......1.5,122,t.J3
.
-
.....
krokje..........-....-.-.---_._..................................................144
a
i
c
knippenichten.....................................................148-14ss11
koelvloeisloí. ..... .
. .. .. 4.7
koplampen.. ...... .. ..... ......... .. ...... ... . .. ............. ...........1.46
+
1.4s
extE..............................................................................5.12
vêrslellen.. ..............,....................................................148
a
.d
krik................. .......... .... ............. .. ..... ......... .. ...... . ............. 5.3, S 6
L
.................................. ........62
onderhoud.......................................................................4.10
w
w
veruangen..... ...............
.......
..... 9.11
r
5.16
|ekkeband............................................................................5.2,5.6
achteruirrijlichten................ ............S.13S1s
á àrmln ppêrichlen. . . .........
. ...... 1..9
dimllchtên...........
................ 1 46 511
groolli 1r. .......
....... t46 511
72
w
l
.n
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (vervolg)
porlieNerqrendêlinq
....... . .14praktische lips..
5.34
5.30
r
5.2,54
-
1 6
5.9,5.11 512,5.16 5.20-5.25,5.24
R
n
ll e
.. ... . 529
. . .. 529
.. ... 5.29
radiovooóereiding..
.... .... 46
remvloeislof. ..................
eseryêwiê| ,','
'___ _---__ -_ 5257-59
vooíbêreidinc.............. ..........................
Édio nboMen............... ...................... .
...
rultenwjssêÍbladen
.
l
.n
e
d
o
m
a
i
c
. .. .
510
a
.d
w
w
w
73
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (vewots)
z
zel€ring€n ......................-.......-..-..............._.......................5.23
+
s.25
zijknippenich'i€n..................................._................_........................
S.16
zonn€klêp .........................-............................._.................._....._..... 3.12
n
ll e
e
d
o
m
a
i
c
a
.d
w
w
7.4
w
l
.n
NU 796-3
April 2007 - editiê
l
.n
Rd 4200807227
olandezà '
n
e
l
l
e
d
o
m
ia
c
a
d
.
w
w
w
.DÀCtÀ.
Fênauli
oroupe

Vergelijkbare documenten