Naamloos 3.pages

Commentaren

Transcriptie

Naamloos 3.pages
In2014brachtenTheNewPlanetJazzBandenNorbertDetaeye(piano)
eenmuzikaleschetsvanhetberuchte“TheRed-LightDistrict”inNewOrleansvan1897tot1917onderdenaam’Storyvilleandallthatmusic'.
Op30oktober2016brengtdenieuweproducTe“ICECREAM”onsterug
naardejaren1950-1960,namelijkdeRevivalvanTheTradiTonalNew
OrleansMusicinNewOrleansenEngeland.
DeeersteEngelseRevivalistwasKenColyer.
HijspeeldesameninNewOrleansmetbekendeAmerikaanseRevivalisten
zoalsKidThomasValenTne(trompet),JimRobinson(trombone),George
Lewis(klarinet),CapTanJohnHandy(sax)...
In1960staraeSammyRimingtonzijnprofessionelecarrièreindeband
vanKenColyer.GeorgeLewis(klarinet)enCaptainJohnHandy(sax)
warenzijninspiraTebronnen.De“DecemberBand”iséénvandemooie
voorbeeldenervan.SammyRimingtonspeeltalruim57jaarsamenmet
eenverscheidenheidaanmuzikantenoverdegehelewereld.
NorbertDetaeye(piano),eenlateBelgischeRevivalistwerdgeïnspireerd
doorAntonPurnell,ProfessorLonghairenJellyRollMorton.
TheNewPlanetJazzbandbrengtsamenmetSammyRimingtonen
NorbertDetaeyeeenmuzikalevariaTevandezeperiode.
"SammyRimington´splayingdemonstratestheclarinet´smatchlessrange
offunkyvirtuosity,whichmakesjazz´spastasrealasit´sfuture."
Bron: TheNewYorkTimes
➡
naarrubriekTheNewPlanetJazzBand

Vergelijkbare documenten