PDF

Commentaren

Transcriptie

PDF
Zalige Gioacchino di Fiore: 12 profetieën
Gioacchino di Fiore werd werd geboren in 1130 in Celico, nabij de stad Cosenza in het Koninkrijk
Napels. Tijdens zijn jeugd was hij schildknaap van Rogier II, de koning van Sicilië. Enkele jaren
later werd hij Cisterciënzer monnik in het Klooster van Corrazo. Omwille van zijn enorme kennis
en zijn deugdzaamheid werd hij al spoedig tot prior en abt verkozen.
Met de toestemming echter van Paus Lucius II trok hij zich in het jaar 1185 in alle eenzaamheid
terug te Casemara, waar hij commentaren schreef over de Heilige Schrift. Twee jaar later, in 1187,
keerde hij terug naar het klooster van Corrazo, maar op verzoek van de paus om voort te werken
aan zijn geschriften, werd hij met toestemming ontslaan van zijn abtstitel en trok hij zich terug in
Fiora, Calabrië, waar hij een nieuw klooster oprichtte.. In 1202 overleed hij op 72-jarige leeftijd
overleed te Pietrafitta en liet hij een groot aantal werken achter dat in 1516 in Venetië voor het
eerst werd gedrukt. Dom Gervais, een Trappistenmonnik, schreef twee boekdelen over zijn leven,
die hij publiceerde in 1745. Zijn lichaam ligt opgeborgen in de abdij van San Giovanni te Fiori.
Profetie 1
Tegen het einde van de wereld zal de antichrist de paus doen vallen en zich zijn stoel toeëigenen.
[...]
Profetie 2
Na veel aanhoudende pijnen, door de Christenen ondergaan, en na een groot vergieten van
onschuldig bloed, zal de Heer vrede en geluk brengen aan de troosteloze landen. Een merkwaardige
Paus zal zetelen op de Pauselijke Troon, onder de bijzondere bescherming van de Engelen. Heilig
en vol van vriendelijkheid, zal hij al het slechte vernietigen, de staten van de Kerk terugwinnen en
de verbannen wereldse machten herenigen. Hij zal vereerd worden door alle mensen en zal het
koninkrijk van Jeruzalem herstellen. Als enige Herder zal hij de Oosterse en Westerse Kerk
herenigen en zal er dus opnieuw één geloof bloeien.
Profetie 3
De heiligheid van deze weldadige paus zal zo groot zijn dat de voornaamste vorsten zullen buigen
voor zijn aanwezigheid. Deze heilige man zal de arrogantie van de religieuze schisma’s en
ketterijen verbrijzelen. Alle mensen zullen terugkeren naar de oorspronkelijke kerk en er zal één
herder zijn, één wet en één meester, nederig, bescheiden en Godvrezend, omdat enkel God de
wonden van de mensheid met genezende balsem en zoete olie kan helen. Rome, verzwakt in de
wereldse macht, zal geestelijk leider blijven en zal van een grote vrede genieten. Zes en een half
jaar na deze tijd zal de Paus zijn ziel terugschenken aan de Heer.
Profetie 4
De ware God van de Joden, Onze Heer Jezus Christus, zal alles doen bloeien tot ver buiten elke
menselijke verwachting en hoop. De hemelen zullen de glorie van God afkondigen en de gelovigen
zullen in vreugde en geluk leven omdat de Heer zich zal waardigen aan allen genade te verlenen.
Hij zal zijn verkozenen uitnodigen tot het banket van het Lam, waar mooie lofzangen en
welluidende concerten zullen worden gehoord.
Profetie 5
1/3
De heilige macht van deze Paus zal zo groot zijn dat hij dat furie en de onstuimigheid van de
dreigende golven zal afhouden. De verwoestende krachten van de bergen en de zee zullen voor hem
buigen en de doden zullen herrijzen, de kerken heropend en altaren zullen worden opgetrokken.
Profetie 6
Er zullen twee hoofden zijn, de ene in het Oosten en de andere in het Westen. De Paus zal de
wapens doen zwijgen en de strijdende hordes verspreiden. Hij zal de vreugde zijn van Gods
verkozenen. Deze engelachtige paus zal het evangelie verkondingen in elk land. Door zijn
vroomheid en zijn nauwgezetheid zal de Griekse Kerk voor altijd verenigd zijn met de Katholieke
Kerk.
Profetie 7
Daarvoor echter, na vast en stevig gevestigd te zijn in de Heilige Stoel, zullen er ontelbare oorlogen
en gewelddadige conflicten zijn tijdens dewelke de Heilige Stoel door elkaar zal worden geschud.
Maar door de vurigheid van de Goddelijke Barmhartigheid, in beweging gebracht door de
gelovigen, zal alles zo goed welslagen dat ze hymnen en dankgebeden zullen kunnen zingen ter ere
van God.
Profetie 8
Deze heilige Paus zal zowel herder als hervormer zijn. Door hem zullen het Oosten en het Westen
een eeuwigdurend concordaat sluiten en de stad Babylon zal dan het hoofd en de gids van de hele
wereld worden. Voor Rome, verzwakt in macht, zal voor altijd het geestelijke gezag worden
voorbehouden en zal van een grote vreugde genieten. Tijdens deze gelukkige dagen zal de
engelachtige Paus gebeden vol van beminnelijkheid naar de Hemel zenden. De verspreide natie [de
Joden] zal ook van de rust genieten. Zes en een half jaar na deze tijd zal de Paus zijn ziel
terugschenken aan de Heer. Het einde van zijn dagen zal komen in een schrale streek dat zich
bevindt tussen een rivier en een meer nabij de bergen.
Profetie 9
Om deze gelukkige resultaten te bekomen zal deze Heilige Paus aanvankelijk de hulp nodig hebben
van een tijdelijke en krachtige begeleiding en zal hij de medewerking vragen van de weldadige
Franse Koning [De grote Monarch]. Tegen die tijd zal een knappe koning en afstammeling van
Koning Pepijn, als een pelgrim komen om getuige te zijn van de pracht van deze glorierijke paus,
wiens naam beginnen zal met een R... Een wereldlijke troon zal vrij komen en de Paus zal hem op
deze troon plaatsen en zijn hulp inroepen.
Profetie 10
Wanneer de Paus een monster zal zien verschijnen aan de Hemel, zult hij een gemakkelijke
ontsnappingsroute vinden naar het Oosten, waar hij na negen jaren zijn ziel zal terugschenken aan
God.
Profetie 11
Een man van een opmerkelijke heiligheid zal de opvolger worden op de Heilige Stoel. Door Hem
zal God zo’n wonderen verrichten dat de mensen ontzag zullen hebben voor hem en niemand het
zal aandurven om zijn regels tegen te werken. Hij zal aan de clerus geen wereldse zaken brengen,
2/3
maar hen overreden om te leven door tienden en door giften aan de gelovigen. Hij zal praalvertoon
in de klederdracht verbieden, alsook elke immoraliteit in liederen en dansen. Hij zal het evangelie
in persoon verkondigen, en alle eerlijke meisjes aanmanen om in het openbaar te verschijnen
zonder enige gouden versieringen of dure edelstenen. Na de Heilige Stoel voor een lange periode te
hebben bekleed, zal hij gelukkig terugkeren naar de Heer.
Profetie 12
De drie onmiddellijk opvolgers zullen mannen zijn van een voorbeeldige heiligheid. De ene na de
andere zullen voorbeelden van waarden zijn en zullen hun werk verrichten door mirakelen en de
leer van hun voorgangers bevestigen. Onder hun leiding zal de Kerk groot worden en men zal deze
Pausen de engelachtige pausen noemen.
Vertaling: Chris De Bodt
3/3

Vergelijkbare documenten