JAARVERSLAG 2006 GEMEENTE AS

Commentaren

Transcriptie

JAARVERSLAG 2006 GEMEENTE AS
Gemeentebestuur van As
Dorpsstraat 1 bus 1
3665 AS
tel. 089 65 12 70
fax 089 65 12 71
e-mail: [email protected]
website: http://www.as.be
JAARVERSLAG 2006
GEMEENTE AS
Met enige trots biedt het college van burgemeester en schepenen het
jaarverslag van onze gemeen te aan .
Ieder jaar stelt de gemeenteraad een begroting vast waarin alle
uitgaven en inkomsten van de gemeente begroot worden.
In de jaarrekening kunt u zien of de gemeente As het voorgenomen
beleid wel of niet heeft uitgevoerd en wat het allemaal gekost heeft.
INHOUD
DEEL I
1.1
ALGEMENE INFORMATIE
DE GEMEENTE ALS OPENBAAR BESTUUR........................................................................................................1
POLITIEKE ORGANEN - MANDATARISSEN.....................................................................................................1
1.1.1
1.1.1.1
College van burgemeester en schepenen...........................................................................................1
1.1.1.2
Gemeenteraad ..............................................................................................................................................4
ADVIESRADEN - BEHEERSRADEN - BESTUURSRADEN .............................................................................7
1.1.2
1.1.2.1
Beheersorgaan bibliotheek.......................................................................................................................7
1.1.2.2
Beheersorgaan gemeentelijke infrastructuur (gemeenschaps-centrum, ’t Mieleke,
Sint-Aldegondiskerk, buurthuis Scherpen-heuvel, keukenblokken). .......................................7
1.1.2.3
Adviesraad cultuur: gemeentelijke cultuurraad ...............................................................................8
1.1.2.4
Adviesraad jeugd: gemeentelijke jeugdraad.....................................................................................8
1.1.2.5
Adviesraad sport: gemeentelijke sportraad.......................................................................................8
1.1.2.6
Adviesraad milieu: milieuraad ................................................................................................................8
1.1.2.7
Adviesraad senioren: seniorenraad ......................................................................................................9
1.1.2.8
Kindergemeenteraad ..................................................................................................................................9
1.1.2.9
Schoolraad van de gemeenteschool .....................................................................................................9
1.1.2.10
Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité (ABOC)................................................................9
1.1.2.11
Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap..........................................................................................10
1.1.2.12
Feestcomité..................................................................................................................................................10
1.1.3 INTERCOMMUNALE VERENIGINGEN - AFGEVAARDIGDEN11
1.2
DIVERSE NUTTIGE ADRESSEN - OFFICIËLE CONTACTPUNTEN ........................................................15
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.3
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE ..................................................................................................................15
GEMEENTELIJKE TECHNISCHE DIENST........................................................................................................15
GEMEENTELIJK ONDERWIJS ............................................................................................................................16
GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK .......................................................................................................................16
B.K.O. PETER PAN ....................................................................................................................................................16
GEMEENTELIJKE SPORTZALEN ........................................................................................................................16
POLITIE ....................................................................................................................................................................16
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ...................................................................17
KERKFABRIEKEN...................................................................................................................................................17
ANDERE ORGANISMEN WAARMEE NIET-STATUTAIRE RELATIES WORDEN
ONDERHOUDEN....................................................................................................................................................18
MINISTERIE VAN JUSTITIE ...............................................................................................................................19
KIESREGIO .............................................................................................................................................................20
BRANDWEER ..........................................................................................................................................................20
LOKALE POLITIE GAOZ .......................................................................................................................................20
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP.........................................................................................21
MINISTERIE VAN FINANCIËN ...........................................................................................................................21
REGISTRATIE .........................................................................................................................................................22
KADASTER...............................................................................................................................................................22
BTW ...........................................................................................................................................................................22
ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN..........................................................................................22
LIJST VAN DE VERENIGINGEN............................................................................................................................23
VADERLANDSLIEVENDE VERENIGINGEN ..........................................................................................................................................23
VERENIGINGEN MET HULPVERLENEND KARAKTER ...........................................................................................................................23
VAKVERENIGINGEN ..........................................................................................................................................................................23
CULTURELE VERENIGINGEN .............................................................................................................................................................24
GROEP I. MUZIKALE VERENIGINGEN .................................................................................................................................24
GROEP II. FOLKLOREVERENIGINGEN ................................................................................................................................24
GROEP III. CULTURELE VERENIGINGEN ...........................................................................................................................25
GROEP IV. HOBBY - VORMING ..............................................................................................................................................25
GROEP V.WIJKCOMITE'S.........................................................................................................................................................26
SPORTVERENIGINGEN ......................................................................................................................................................................26
SENIORENVERENIGINGEN ................................................................................................................................................................30
JEUGDVERENIGINGEN ......................................................................................................................................................................31
INHOUD JAARVERSLAG 2006
Pagina 1
1.4
PERSONEEL.....................................................................................................................................................................32
ALGEMENE INFORMATIE ....................................................................................................................................32
1.4.1
1.4.1.1
Gemeentepersoneel ..................................................................................................................................32
1.4.1.2
Onderwijzend personeel..........................................................................................................................32
FUNCTIONELE INFORMATIE .............................................................................................................................33
1.4.2
1.4.2.1
Lijst personeel (toestand 2006-12-31) .............................................................................................33
1.4.2.1.1 Administratie ................................................................................................. 33
1.4.2.1.1.1 Vastbenoemd personeel ............................................................................. 33
1.4.2.1.1.2 Contractuelen ........................................................................................... 33
1.4.2.1.1.3 Gesubsidieerde contractuelen...................................................................... 34
1.4.2.1.1.4 Sociale maribel ......................................................................................... 34
1.4.2.1.2 Technische dienst ........................................................................................... 35
1.4.2.1.2.1 Vastbenoemd personeel ............................................................................. 35
1.4.2.1.2.2 Gesubsidieerde contractuelen...................................................................... 35
1.4.2.1.2.3 Contractuelen ........................................................................................... 35
1.4.2.1.3 B.K.O............................................................................................................ 36
1.4.2.1.3.1 Vastbenoemd personeel ............................................................................. 36
1.4.2.1.3.2 Contractuelen ........................................................................................... 36
1.4.2.1.3.3 Gesco’s weerwerk...................................................................................... 36
1.4.2.1.4 Onderhoudspersoneel...................................................................................... 37
1.4.2.1.4.1 Contractuelen ........................................................................................... 37
1.4.2.1.4.2 Gesubsidieerde contractuelen...................................................................... 37
1.4.2.1.4.3 Activa Plan ............................................................................................... 37
1.4.2.1.5 Bibliotheek .................................................................................................... 37
1.4.2.1.5.1 Vastbenoemd personeel ............................................................................. 37
1.4.2.1.6 Onderwijs ...................................................................................................... 38
1.4.2.1.6.1 Vastbenoemd personeel ............................................................................. 38
1.4.2.1.6.2 Tijdelijk personeel ..................................................................................... 39
1.4.2.1.6.3 Contractuelen ........................................................................................... 41
1.4.2.1.6.4 Gesco’s.................................................................................................... 41
1.4.2.1.6.5 P.W.A ...................................................................................................... 41
1.4.2.2
Gemeenteraadsbesluiten i.v.m. personeelsaangelegenheden..................................................42
1.4.2.2.1 Algemeen ...................................................................................................... 42
1.4.2.2.2 Administratie ................................................................................................. 42
1.4.2.2.3 Technische dienst ........................................................................................... 42
1.4.2.2.4 Onderwijs ...................................................................................................... 42
1.4.2.2.5 Bibliotheek .................................................................................................... 42
1.4.2.2.6 Sportdienst .................................................................................................... 42
1.4.2.2.7 BKO .................................................................................................................................................................42
1.4.2.3
Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en andere acties in
verband met personeelsaangelegenheden .....................................................................................43
1.4.2.2.1 Algemeen ...................................................................................................... 43
1.4.2.3.2 Administratie ................................................................................................. 43
1.4.2.3.3 Technische dienst ........................................................................................... 44
1.4.2.3.4 Onderwijs ...................................................................................................... 44
1.4.2.3.5 Bibliotheek .................................................................................................... 45
1.4.2.3.6 Sportdienst .................................................................................................... 45
1.4.2.3.7 B.K.O............................................................................................................ 45
1.4.2.3.8 Gemeenschapscentrum ................................................................................... 46
1.4.2.3.9 Buurthuis Scherpenheuvel................................................................................ 46
1.4.2.4
Arbeidsgeneeskundig toezicht op het gemeentepersoneel ..................................... 47
1.4.2.4.1 Geneeskundige dienst ..................................................................................... 47
1.4.2.4.2 Geneeskundige controledienst .......................................................................... 47
1.4.2.5
Arbeidsongevallen gemeentepersoneel .............................................................................................47
1.4.2.6
Personeelsbeheer.......................................................................................................................................47
INHOUD JAARVERSLAG 2006
Pagina 2
1.5 DE GEMEENTEFINANCIEN .................................................................................................. 48
1.5.1 BEGROTING EN REKENING .............................................................................................
1.5.1.1
Begroting 2006 ...............................................................................................
1.5.1.2
Rekening........................................................................................................
1.5.2 BALANS EN RESULTATENREKENING.................................................................................
1.5.3 THESAURIE..................................................................................................................
1.5.4 BELASTINGEN EN RETRIBUTIES ......................................................................................
1.5.4.1
Ontvangsten belastingen en retributies (ingevorderde rechten dienstjaar 2002 –
2003 – 2004 – 2005 - 2006 .............................................................................
1.5.4.2
Evolutie van de belastingen, retributies en opcentiemen vanaf 1988 ......................
1.5.5 GEMEENTEFONDS EN ALGEMENE SUBSIDIERING ............................................................
1.5.5.1
Rechten ten voordele van de gemeente vastgesteld volgens rekening.....................
1.5.5.2
Andere subsidiëring door de hogere overheid ......................................................
1.5.5.3
Gemeentelijke administratieve sancties..............................................................
1.5.6 GEMEENTELIJKE TOELAGEN ...........................................................................................
1.5.6.1
Nominatieve evolutie in cijfers..........................................................................
1.5.6.2
Overzicht van de uitgekeerde subsidies gedurende de laatste 10 jaren ...................
1.5.6.3
Diverse tussenkomsten ...................................................................................
1.5.6.3.1 Geboortepremies .............................................................................................
1.5.6.3.2 Voorhuwelijkssparen ........................................................................................
1.5.6.3.3 Tussenkomst scholen .......................................................................................
1.5.6.3.3.1 Schoolmaaltijden.......................................................................................
1.5.6.3.3.2 Zwemlessen .............................................................................................
1.5.6.3.3.3 Speelgoed ................................................................................................
1.5.6.3.4 Toelage bij gezinnen met incontinentie en stomapatiënten.....................................
1.5.7 SCHULD: EVOLUTIE GEMEENTESCHULD ...........................................................................
1.5.7.1
Evolutie van de schulden .................................................................................
1.5.7.2
Opgenomen lopende leningen - dienstjaren vóór 2006 .........................................
1.5.7.3
Opgenomen leningen dienstjaar 2006................................................................
1.5.7.4
Vervroegde aflossingen dienstjaar 2006.............................................................
1.5.8 DIVIDENDEN - DEELNEMINGEN.......................................................................................
1.5.9 BELEGGINGEN .............................................................................................................
1.5.9.1
Beleggingen op termijnrekening, sicav’s, schatkistcertificaten ................................
1.5.10 BEHEER DER FONDSEN ................................................................................................
48
48
49
49
52
53
53
53
54
54
54
54
56
56
57
57
57
58
58
58
59
59
60
61
61
62
63
63
64
65
65
66
1.6 ENERGIE............................................................................................................................ 67
1.6.1 SAMENSTELLING ENERGIECEL ........................................................................................
1.6.2 ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN .............................................................................
1.6.2.1
Algemeen.......................................................................................................
1.6.2.2
Specifiek ........................................................................................................
1.6.3 JAAROVERZICHTEN.......................................................................................................
DEEL II
67
67
67
67
68
FUNCTIONELE INFORMATIE
2.1 ALGEMENE ADMINISTRATIE .............................................................................................. 70
2.1.1 STATISTISCHE GEGEVENS .............................................................................................
2.1.1.1
Werkingskosten ..............................................................................................
2.1.1.2
Investeringen .................................................................................................
2.1.2 BEVOLKING .................................................................................................................
2.1.2.1
Het bevolkingsaantal .......................................................................................
2.1.2.2
De geboorte- en overlijdenscijfers......................................................................
2.1.2.2.1 Geboorten ......................................................................................................
2.1.2.2.2 Overlijdens .....................................................................................................
2.1.2.3
Immigratie en emigratie ...................................................................................
2.1.2.3.1 Immigratie .....................................................................................................
2.1.2.3.2 Emigratie .......................................................................................................
2.1.3 BURGERLIJKE STAND ....................................................................................................
2.1.3.1
Statistische gegevens ......................................................................................
2.1.3.2
Vreemdelingengegevens...................................................................................
2.1.3.2.1 Verwerving van de Belgische nationaliteit in 2006 ................................................
2.1.3.2.2 Bewegingen in de vreemdelingenstructuur ..........................................................
2.1.3.2.3 Aantal vreemdelingen op 2006-12-31 .................................................................
2.1.4 REISPASSEN .............................................................................................................
2.1.5 PENSIOENEN ............................................................................................................
INHOUD JAARVERSLAG 2006
Pagina 3
70
70
70
71
71
71
71
71
72
72
72
73
73
73
73
73
74
75
75
2.1.6 RIJBEWIJZEN ............................................................................................................
2.1.7 GETUIGSCHRIFTEN VAN GOED GEDRAG EN ZEDEN .........................................................
2.1.8 UITGEVAARDIGDE POLITIEREGLEMENTEN .....................................................................
2.1.8.1
Algemene politiereglementen ...........................................................................
2.1.8.2
Tijdelijke politiereglementen.............................................................................
2.1.9 FINANCIENDIENST ....................................................................................................
2.1.9.1
Gemeentelijk patrimonium - verhuring - verpachting ...........................................
2.1.9.2
Gemeentelijke belastingen 2006 .......................................................................
2.1.9.3
Mandaten ......................................................................................................
2.1.9.4
Begroting 2006 ..............................................................................................
2.1.9.4
Begroting 2006 ..............................................................................................
2.1.9.5
Gemeenterekening dienstjaar 2002-2006 ...........................................................
2.1.10 WERKLOOSHEID........................................................................................................
2.1.10.1.
Overzicht van de volledig werklozen .................................................................
2.1.10.2
Overzicht gebruik WIS-COMPUTER ...................................................................
2.2
ALGEMENE DIENSTEN.................................................................................................. 85
2.2.1
DRUKKERIJ - WERKZAAMHEDEN - BESTEMMING .........................................................
2.2.1.1
Werkzaamheden.............................................................................................
2.2.1.2
Bestemming van de afdrukken..........................................................................
2.2.2
INFORMATIE .........................................................................................................
2.2.2.1
Informatiepakket ............................................................................................
2.2.2.1.1
INFO-AS ....................................................................................................
2.2.2.1.2
Gemeentegids/Onthaalbrochure ....................................................................
2.2.2.1.3
Popularisering van de gemeenteraadsagenda - Persmap - gemeenteraad ............
2.2.2.1.4
Bewonersvergaderingen ...............................................................................
2.2.2.1.5
Contacten met de pers.................................................................................
2.2.2.2
Lokatekst ......................................................................................................
2.2.2.3
Website.........................................................................................................
2.3
75
75
76
76
76
77
77
77
81
81
81
83
84
84
84
85
85
85
86
86
86
86
86
86
86
86
87
TERRITORIUM EN ONROEREND PATRIMONIUM............................................................ 88
2.3.1
TERRITORIUM .......................................................................................................
2.3.1.1
Algemene oppervlaktegegevens ........................................................................
2.3.1.2
Kadastrale inkomens .......................................................................................
2.3.2
ONROEREND PATRIMONIUM ....................................................................................
2.3.2.1
Openbaar patrimonium ....................................................................................
2.3.2.1.1
Grondinnemingen (voor inlijving bij publieke wegzate) .....................................
2.3.2.1.2
Teruggave wegoverschotten .........................................................................
2.3.2.2
Privaat patrimonium........................................................................................
2.3.2.2.1
Gemeentelijke eigendommen ........................................................................
2.3.2.2.1.1 Bebouwde eigendommen .........................................................................
2.3.2.2.1.2 Elektriciteitskabines ................................................................................
2.3.2.2.2
Verhuringen ...............................................................................................
2.3.2.2.3
Huren........................................................................................................
2.3.2.2.4
Aankopen, verkopen, grondruilingen, erfpachten en opstalrechten .....................
2.3.2.2.4.1 Aankopen..............................................................................................
2.3.2.2.4.2 Verkopen ..............................................................................................
2.3.2.2.4.3 Grondruilingen .......................................................................................
2.3.2.2.4.4 Erfpachten.............................................................................................
2.3.2.2.4.5 Opstalrechten ........................................................................................
2.3.2.2.4.6 Ondergrondse erfdienstbaarheden.............................................................
2.3.2.2.4.7 Huurovereenkomsten ..............................................................................
2.3.2.2.4.8 Administratieve akten .............................................................................
2.3.2.2.4.9 Notariële akten.......................................................................................
2.3.3
GEBOUWEN - UITGEVOERDE WERKEN .......................................................................
2.3.3.1
School As ......................................................................................................
2.3.3.2
School Niel ....................................................................................................
2.3.3.3
Buurthuis Scherpenheuvel................................................................................
2.3.3.4
Administratief centrum ....................................................................................
2.3.3.5
Kerk Ter Heide ...............................................................................................
2.3.3.6
Pastorij As .....................................................................................................
2.3.3.7
Sporthal ........................................................................................................
2.3.3.8
POB ..............................................................................................................
2.3.3.9
Dienstencentrum ............................................................................................
2.3.3.10
Station ..........................................................................................................
2.3.3.11
Oud gemeentehuis Niel....................................................................................
INHOUD JAARVERSLAG 2006
Pagina 4
88
88
88
88
88
88
88
89
89
89
89
90
91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
93
93
93
93
93
93
93
93
93
94
94
94
2.3.3.12
2.3.3.13
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
Jeugd- en gemeenschapscentrum ..................................................................... 94
‘t Mieleke....................................................................................................... 94
BRANDWEER ................................................................................................................ 95
VASTGESTELDE UITGAVEN GEWONE DIENST ............................................................. 95
INTERVENTIES ...................................................................................................... 96
VERKEER WEGEN PLEINEN WATERLOPEN .................................................................. 97
2.5.1 WEGENNET............................................................................................................... 97
2.5.1.1
Algemeen.......................................................................................................... 97
2.5.2 ONDERHOUD BUURTWEGEN ........................................................................................ 98
2.5.2.1
Onderhoudswerken ............................................................................................ 98
2.5.2.2
Buitengewone herstellingswerken ......................................................................... 98
2.5.3 OPGAVE VAN DE UITGEVOERDE INFRASTRUCTUURWERKEN IN 2006 ................................. 99
2.5.3.1
Gewoon onderhoud en gewone opdrachten ............................................................ 99
2.5.3.2
Buitengewone werken ......................................................................................... 99
2.5.3.2.1 Wegen- en rioleringswerken en watergreppels .................................................... 99
2.5.3.2.2 Diverse infrastructuurwerken............................................................................ 99
2.5.3.2.3 Plantsoenen en parken ...................................................................................100
2.5.3.2.4 Milieu- en boswerken .....................................................................................100
2.5.3.2.5 Nutsvoorzieningen .........................................................................................100
2.5.3.2.5.1 Elektriciteit..............................................................................................100
2.5.3.2.5.2 Waterleiding ............................................................................................100
2.5.3.2.5.3 Kabel TV .................................................................................................100
2.5.3.2.5.4 Telefoon .................................................................................................100
2.5.3.2.5.5 Gas ........................................................................................................100
2.5.4 EVOLUTIE VAN DE WERKINGSKOSTEN (GEWONE DIENST) ..............................................101
2.5.5 EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGEN (BUITENGEWONE DIENST) .......................................101
2.5.6 GEMEENTERAADSBESLUITEN .....................................................................................102
2.6
2.6.1
2.6.2
2.7
HANDEL NIJVERHEID MIDDENSTAND........................................................................ 103
HANDEL ..................................................................................................................103
MIDDENSTAND.........................................................................................................104
LANDBOUW ............................................................................................................... 105
2.7.1 LANDBOUW - TUINBOUW - VEETEELT...........................................................................105
2.7.1.1
Land- en tuinbouwtelling ....................................................................................105
2.7.2 BOSBOUW ...............................................................................................................105
2.7.3 VERPACHTING JACHTRECHT .......................................................................................106
2.7.4 VISVANGST .............................................................................................................106
2.8
ONDERWIJS .............................................................................................................. 107
2.8.1. KLEUTER EN PRIMAIR ONDERWIJS ..............................................................................107
2.8.1.1
Ingeschreven leerlingen .....................................................................................107
2.8.1.2
Uitgaven gewone dienst .....................................................................................107
2.8.1.3
Investeringen ...................................................................................................107
2.8.1.4
Bijzondere activiteiten en feiten 2006...................................................................108
2.8.2 MUZIEKONDERWIJS (BIJAFDELING DILSEN) ......................................................................110
2.8.2.1
Uitgaven gewone dienst .....................................................................................110
2.8.2.2
Investeringen ...................................................................................................110
2.9
JEUGD, CULTUUR, SPORT EN RECREATIE.................................................................. 111
2.9.1 STATISTISCHE GEGEVENS .........................................................................................111
2.9.1.1
Vastgestelde uitgaven gewone dienst ...................................................................111
2.9.1.2
Investeringen ...................................................................................................111
2.9.1.3
Toelatingen ......................................................................................................112
2.9.1.4
Schalen ...........................................................................................................112
2.9.1.5
Uitleendienst ....................................................................................................112
2.9.2 JEUGDZORG ............................................................................................................114
2.9.2.1
Toelagen aan jeugdverenigingen in 2006 ..............................................................114
2.9.2.2
Speelpleinwerking .............................................................................................114
2.9.2.2.1 Evolutie van de werkingskosten voor speelpleinen ..............................................114
2.9.2.2.2 Speelpleinwerking 2006..................................................................................114
2.9.2.3
Kindergemeenteraad..........................................................................................115
2.9.2.4
Grabbelpaswerking ............................................................................................116
2.9.2.5
Tienerwerking Ten Meeting .................................................................................118
2.9.2.6
Speelstraten .....................................................................................................118
INHOUD JAARVERSLAG 2006
Pagina 5
2.9.2.7
Jeugdraad ........................................................................................................119
2.9.2.7.1 [email protected]..............................................119
2.9.2.7.2 Kleuterknutselen ...........................................................................................119
2.9.2.7.3 Halloweenverwendag .....................................................................................119
2.9.2.7.4 Opening speeltuin Ter Heide............................................................................119
2.9.2.7.5 Dag van het speelbos .....................................................................................119
2.9.2.7.6 Garageverkoop..............................................................................................119
2.9.2.8
Spel-o-theek “’t Pionneke” ..................................................................................119
2.9.2.9
Jongerenjeugdhuiswerking .................................................................................119
2.9.2.10 Vlamrock .........................................................................................................120
2.9.3 CULTUUR EN ONTSPANNING.......................................................................................121
2.9.3.1
Toelagen aan cultuurverenigingen 2006................................................................121
2.9.3.2
Culturele manifestaties in 2006 ...........................................................................122
2.9.3.3
Culturele avondprogrammatie in GSC De Drieschaar 2006.......................................125
2.9.3.4
Schoolprogrammatie..........................................................................................125
2.9.3.5
Vorming...........................................................................................................126
2.9.3.6
Cultuuruitstappen..............................................................................................126
2.9.3.7
Wijkwerking .....................................................................................................126
2.9.3.7.1 Straatfeesten ................................................................................................126
2.9.3.7.2 Wijkcomités ..................................................................................................127
2.9.3.7.3 Asda zingt ....................................................................................................127
2.9.3.8
Cultureel erfgoed ..............................................................................................128
2.9.3.8.1 Dagje As voor de lagere scholen ......................................................................128
2.9.3.8.2 Ondersteuning heemkundige kring ...................................................................128
2.9.3.8.3 Project rond de molenweide ............................................................................128
2.9.3.8.4 Sint-Barbaraviering........................................................................................130
2.9.3.8.5 Andere .........................................................................................................130
2.9.4
SPORT EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN.....................................................................131
2.9.4.1 Toelagen aan sportverenigingen 2006 ......................................................................131
2.9.4.2 Sportmanifestaties in 2006.....................................................................................132
2.9.5
FEESTELIJKHEDEN ...................................................................................................134
2.9.5.1 Nieuwjaarsreceptie personeel .................................................................................134
2.9.5.2 Nieuwjaarsreceptie bevolking.................................................................................134
2.9.5.3 Carnaval – sleuteloverhandiging..............................................................................134
2.9.5.4 Kerstmarkt...........................................................................................................134
2.9.5.5 Huwelijksjubilees ..................................................................................................134
2.9.6
ACTIES...................................................................................................................135
2.9.6.1 11.11.11. – 2006 ..................................................................................................135
2.9.6.2 Bebloemingsactie 2006 ..........................................................................................135
2.9.7
OPENBARE BIBLIOTHEEK ..........................................................................................136
2.9.7.1 Ontvangen subsidies .............................................................................................136
2.9.7.2 Uitgaven..............................................................................................................136
2.9.7.3 Aantal leners .......................................................................................................137
2.9.7.4 Aantal ontleningen ................................................................................................137
2.9.7.4.1 Boeken - tijdschriften ......................................................................................137
2.9.7.4.2 CD's uitleningen .............................................................................................138
2.9.7.4.3 CD-roms uitleningen........................................................................................138
2.9.7.4.4 DVD's uitleningen ...........................................................................................138
2.9.7.5 Collecties (= aangroei - afvoer).............................................................................139
2.9.7.6 Aankopen - afvoer ................................................................................................139
2.9.7.6.1 Boeken – tijdschriften....................................................................................139
2.9.7.6.2 CD's..............................................................................................................140
2.9.7.6.3 CD-ROMS ......................................................................................................140
2.9.7.6.4 DVD’S ...........................................................................................................141
2.9.7.7 Internetgebruik ....................................................................................................141
2.9.7.8 Activiteiten ..........................................................................................................142
2.9.7.9 Financieel rekeningoverzicht ...................................................................................143
2.9.7.9.1 Ontvangsten ..................................................................................................143
2.9.7.9.2 Uitgaven........................................................................................................144
2.10
EREDIENSTEN ............................................................................................................ 145
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
NAAM VAN DE BEDIENAARS BESTEMD VOOR DE PAROCHIALE EREDIENST .....................145
VASTGESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST ..............................................................145
VASTGELEGDE UITGAVEN GEWONE DIENST ..............................................................146
WERKINGSTOELAGEN............................................................................................146
REKENINGEN KERKFABRIEKEN................................................................................147
INHOUD JAARVERSLAG 2006
Pagina 6
2.10.5.1
2.10.5.2
2.10.5.3
2.11
Kerkfabriek St. Niklaas Niel.................................................................................147
Kerkfabriek St. Theresia .....................................................................................147
Kerkfabriek St. Barbara Ter Heide........................................................................148
DIENST WELZIJN ....................................................................................................... 149
2.11.1
SENIORENRAAD....................................................................................................149
2.11.1.1 Samenstelling ...................................................................................................149
2.11.1.2 Werkingstoelage ...............................................................................................149
2.11.1.3 Activiteiten 2006 ...............................................................................................150
2.11.2
WERKGROEP MINDERVALIDEN ................................................................................150
2.11.2.1 Samenstelling ...................................................................................................150
2.11.2.2 Activiteiten 2006 ...............................................................................................150
2.11.3
PREVENTIEF GEZOND ............................................................................................151
2.11.3.1 Werkingstoelage ...............................................................................................151
2.11.3.2 Activiteiten 2006 ...............................................................................................151
2.11.4
RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (ROSA) ............................................................151
2.11.4.1 Samenstelling ...................................................................................................151
2.11.4.2 Activiteiten 2006 ...............................................................................................151
2.11.5
WIJKWERKING THIAS ..................................................................................................152
2.11.5.1 Samenstelling ...................................................................................................152
2.11.5.2 Activiteiten 2006 ...............................................................................................152
2.12
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG PETER PAN ........................................................ 153
2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.12.5
2.12.6
2.12.7
2.12.8
2.12.9
2.13
LOKALEN .............................................................................................................153
OPENINGSUREN ...................................................................................................153
AANGEKOCHT GROOT MATERIAAL ...........................................................................153
PERSONEEL..........................................................................................................153
ACTIVITEITEN ......................................................................................................153
KINDERAANTAL ....................................................................................................154
EVOLUTIE GEBRUIK KINDEROPVANG DOOR KINDEREN EN GEZINNEN ...........................158
KINDUREN ...........................................................................................................160
OUDERBIJDRAGEN ................................................................................................161
GEZONDHEID EN HYGIENE ......................................................................................... 162
2.13.1
VOEDING.............................................................................................................162
2.13.2
WATERTOEVOER ...................................................................................................162
2.13.3
OPHALEN EN VERWERKING VAN HUISVUIL................................................................162
2.13.3.1 Huis-aan-huis ophaling.......................................................................................162
2.13.3.1.1 G.F.T.-afval – thuiscomposteren...................................................................162
2.13.3.1.2 PMD .........................................................................................................163
2.13.3.1.3 Restfractie ................................................................................................163
2.13.3.1.4 Papier ......................................................................................................163
2.13.3.1.5 Textiel ......................................................................................................163
2.13.3.2 Glascontainers ..................................................................................................164
2.13.3.3 Kringloopgoederen ............................................................................................164
2.13.3.4 Werking van het containerstation.........................................................................164
2.13.3.5 Inzameling afval technische dienst .......................................................................164
2.13.3.6 Gemeentelijke tussenkomst bij I.V.V.V.A ..............................................................165
2.13.3.6.1 Gemeentelijke tussenkomst in de werkingskosten van I.V.V.V.A
(Intercommunale voor verwerking van vaste afvalstoffen - Regio III Limburg) ....165
2.13.3.6.2 Gemeentelijke tussenkomst voor het ophalen van gezinscontainers + KGA
boxen.......................................................................................................165
2.13.3.7 Gemeenteraadsbeslissingen ................................................................................166
2.13.4
AFVALWATER .......................................................................................................167
2.13.4.1 Overzicht rioleringsnet .......................................................................................167
2.13.4.2 Investeringen 2006 ...........................................................................................168
2.13.4.3 Aantal aansluitingen ..........................................................................................168
2.13.4.4 Gemeenteraadsbesluiten ....................................................................................168
2.13.5
BEGRAAFPLAATSEN...............................................................................................169
2.13.5.1 Overzicht van de begravingen .............................................................................169
2.13.5.2 Begraafplaatsconcessies .....................................................................................170
2.13.5.3 Werkingskosten ................................................................................................170
2.13.6
MILIEUZORG ........................................................................................................171
2.13.6.1 Milieuvergunningen............................................................................................171
2.13.6.2 Kapvergunningen ..............................................................................................171
2.13.6.3 Gemeentelijke milieuadviesraad - werkingsverslag .................................................172
2.13.6.3.1. ALGEMEEN ..................................................................................................172
INHOUD JAARVERSLAG 2006
Pagina 7
2.13.6.3.2 SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LEEFMILIEU ..............................173
2.13.6.3.3 VERGADERINGEN MET VERMELDING VAN DE AGENDA ......................................174
2.13.6.3.4. UITGEBRACHTE ADVIEZEN EN GEGEVEN GEVOLG ............................................174
2.13.6.4 Mina-werkzaamheden 2006 ................................................................................175
2.13.6.5 Rapportering 2006 “onderhoud van de waterlopen” ................................................175
2.13.6.6 Evolutie 2de verblijven ........................................................................................176
2.13.6.7 Gebruiksregister sproeistoffen 2006 .....................................................................176
2.13.6.8 Actie proper straatbeeld op 17 en 18 maart 2006...................................................176
2.13.6.9 Overzicht opgehaalde sluikstorten 2006................................................................177
2.13.6.9 Overzicht uitgekeerde toelagen regenwaterputten 2006 ..........................................181
2.13.6.10
Gemeenteraadsbeslissingen ............................................................................182
2.13.7
OPENBARE GEZONDHEID .......................................................................................183
2.13.7.1 Beoefenaars geneeskunde ..................................................................................183
2.14
RUIMTELIJKE ORDENING STEDENBOUW EN HUISVESTING........................................ 184
2.14.1
RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW...............................................................184
2.14.1.1 Rooilijnplannen .................................................................................................184
2.14.1.2 BPA 's..............................................................................................................184
2.14.1.3 Structuurplannen ..............................................................................................184
2.14.1.4 Geklasseerde gebouwen - landschappen ...............................................................184
2.14.1.5 Verkavelingsvergunningen ..................................................................................185
2.14.1.6 Stedenbouwkundige inlichtingen, stedenbouwkundige attesten en
verdelingsplannen .............................................................................................185
2.14.1.7 Riolering ..........................................................................................................185
2.14.2
HUISVESTING EN BOUW ........................................................................................185
2.14.2.1 Bouwbedrijvigheid .............................................................................................185
2.14.2.2 Dividenden van maatschappijen voor goedkope woningen .......................................186
2.14.2.3 Premies voor het bouwen van woningen ...............................................................186
INHOUD JAARVERSLAG 2006
Pagina 8
Jaarverslag 2006
Pagina 0
1.1
DE GEMEENTE ALS OPENBAAR BESTUUR
1.1.1
POLITIEKE ORGANEN - MANDATARISSEN
(legislatuur 2001 - 2006)
1.1.1.1
College van burgemeester en schepenen
burgemeester-voorzitter
JOS TRUYEN, Bilzerweg 50
089 65 74 32
e-mail privé: [email protected]
e-mail gemeente: [email protected]
Bevoegdheden: politie - OCMW - burgerlijke stand - kerkfabrieken personeel - financiën
Zitdag aan huis: elke maandag van 17.30 tot 19.00 uur
Op het gemeentehuis: elke vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur
tel. gemeente: 089 65 12 74
eerste schepen
MIEL CRAEGHS, Hoogstraat 123
089 65 75 80
e-mail: [email protected]
Bevoegdheden: cultuur - welzijn - gezin - ruimtelijke ordening grondbeleid
Ontvangst op afspraak
Jaarverslag 2006
Pagina 1
tweede schepen
LUC NIJS, Bevrijdingslaan 23
089 24 31 91
e-mail: [email protected]
Bevoegdheden: openbare werken - veiligheid - verkeer - energie technieken
Ontvangst op afspraak
derde schepen
SEURS Tom, Dorpsstraat 82 bus 3
089 65 08 76
e-mail: [email protected]
Bevoegdheden: jeugd - informatie - milieu
Ontvangst op afspraak
vierde schepen - vanaf 9 oktober 2003 i.v.v. 2de schepen Kris Sleurs
VALEER HOOGMARTENS, O.L. Vrouwestraat 3
089 65 91 29
e-mail: [email protected]
Bevoegdheden: sport - onderwijs - toerisme - recreatie - lokale
economie
Ontvangst op afspraak
Jaarverslag 2006
Pagina 2
Het college van burgemeester en schepenen vergaderde in het dienstjaar 2006 50 maal. In totaal werden
door het college 774 punten behandeld.
Evolutie aantal vergaderingen schepencollege
48 46 46
50 50
2006
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
47
2004
50 50 51
2003
50 51 50
2005
53
53 52
2002
53 52 52
1989
1988
53
52
51
50
4952
Aantal 48
47
46
45
44
43
42
Jaartal
Aantal vergaderingen
Evolutie aantal getroffen beslissingen schepencollege
1400
3
4
5 28
1200 113 1 108
1000
7
10
4
10
29
10
38 88
9
8
92 60 2
5 78
8
89 90 8
800
0
89
6 54 0
92 9 90 842
75
8 774
600
400
200
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
0
Aantal beslissingen
Jaarverslag 2006
Pagina 3
1.1.1.2
Gemeenteraad
FUNCTIE
NAAM
ADRES
E-MAIL
burgemeester
TRUYEN Jos
Bilzerweg 50
[email protected]
1939-12-27
089 65 74 32
1ste schepen
CRAEGHS Miel
Hoogstraat 123
[email protected]
1952-06-23
089 65 75 80
2de schepen
NIJS Luc
Bevrijdingslaan 23
[email protected]
1952-06-24
089 24 31 91
3de schepen
SEURS Tom
Dorpsstraat 82 bus 3
[email protected]
1978-02-10
089 65 08 76
4de schepen
vanaf 2003-1009
HOOGMARTENS Valeer
O.L. Vrouwestraat 3
[email protected]
1958-12-02
089 65 91 29
raadslid
MARTENS Jean
Caelenbergstraat 30
1942-07-28
089 65 82 35
raadslid
KNEVELS Nico
Steenweg 80
[email protected]
1962-04-27
089 65 71 46
raadslid
THIJS Michel
Kerkplein 21
1940-07-16
089 65 94 81
raadslid
VAN MELE Nathalie
Krimstraat 11
[email protected]
1972-10-21
089 65 83 99
raadslid
KISSEMBEEK Rik
Oude Molenweg 7
[email protected]
1952-09-11
089 65 85 92
Jaarverslag 2006
GEBOORTEDATUM
TELEFOON
Pagina 4
FUNCTIE
NAAM
ADRES
E-MAIL
GEBOORTEDATUM
TELEFOON
raadslid
BERGMANS Marc
Dennengaerdelaan 39
[email protected]
1966-07-19
089 24 83 03
raadslid
HOOGMARTENS Guido
St. Aldegondisstraat 43
[email protected]
1966-08-13
089 65 01 20
raadslid
KNOOPS Ben
Dorpsstraat 130
[email protected]
1978-04-30
089 65 81 68
raadslid
SANTERMANS Jo
Bilzerweg 41 bus 1
[email protected]
1967-07-15
089 65 81 97
raadslid
VANCLOOSTER Vital
Nijverheidsstraat 81
[email protected]
1959-06-25
089 65 86 77
raadslid
STOLLENWERK-KELLENS Lizy
Schansstraat 30
[email protected]
1939-07-27
089 65 87 00
raadslid
HANOT Marina
Grotstraat 92
[email protected]
1959-12-18
089 65 96 80
raadslid vanaf
2004-02-26
WEIJNJES-PAULUSSEN Alice
Nijverheidsstraat 9
[email protected]
1939-01-21
089 65 71 23
raadslid vanaf
2005-01-27
SPAAN John
Hoogstraat 160
[email protected]
1936-03-11
089 65 77 83
Krachtens artikel 17 van de nieuwe gemeentewet wordt de ranglijst opgemaakt naar de dienstouderdom van
de raadsleden, te rekenen van de dag van hun eerste ambtsaanvaarding en, bij gelijke dienstouderdom,
naar het aantal stemmen verkregen bij de laatste verkiezing. Als datum voor de eerste ambtsaanvaarding
geldt de datum sinds ononderbroken een mandaat werd uitgeoefend.
Jaarverslag 2006
Pagina 5
De gemeenteraad vergaderde in het dienstjaar 2006 10 keer. Er werden 150 beslissingen getroffen.
Evolutie aantal vergaderingen gemeenteraad
16
15
14
14
13
13
12
11
11
11
10
10
9
9
10 10
9
9
9
8
10 10 10 10
9
7
9
7
Aantal vergaderingen
7
6
5
4
3
2
1
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
0
Evolutie aantal gemeenteraadsbeslissingen
20
1
20
7
2003
0
17
5
17
8
15
7
2000
6
14
1999
15
3
14
150
2002
18
0
18
9
20
0
17
2
18
6
19
3
9
14
16
5
19
1
200
22
3
22
8
250
100
50
2006
2005
2004
2001
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
0
Aantal beslissingen
Jaarverslag 2006
Pagina 6
1.1.2
ADVIESRADEN - BEHEERSRADEN - BESTUURSRADEN
1.1.2.1
Beheersorgaan bibliotheek
FUNCTIE
voorzitter
onder-vz.
leden
secretaris
1.1.2.2
NAAM EN ADRES
KISSEMBEEK RIK
Oude Molenweg 7
VAN MELE Nathalie
Krimstraat 11
CRAEGHS Miel
Hoogstraat 123
BERGMANS Marc
Dennengaerdelaan 39
VANCLOOSTER Vital
Nijverheidsstraat 81
KNOOPS Ben
Dorpsstraat 130
DANIELS Filip
Vlikkenbergstraat 7
CREMERS Dirk
Ziepstraat 2
BAETEN Karel
Nieuwstraat 3
MEERMANS Bart
Kruisstraat 1 A
DRIESSEN Jos
Nieuwstraat 21
SEYNAEVE Roger
J.F. Kennedystraat 33
VINCKEN André
Dennengaerdelaan 15
BUSSCHOTS Eddy
Overeinde 21
GOOSSENS Hilde
Spoorwegstraat 29
GEBOORTEDATUM
1952-09-11
TELEFOON
089 65 85 92
1972-10-21
089 65 83 99
1952-06-23
089 65 75 80
1966-07-19
089 24 83 03
1959-06-25
089 65 86 77
1978-04-30
089 65 81 68
1966-10-02
089 65 98 82
1960-04-14
089 65 96 71
1958-09-08
089 65 88 54
1966-11-16
089 65 01 14
1955-10-21
089 65 68 68
1941-11-11
089 65 74 11
1948-01-22
089 65 78 71
1948-08-23
089 65 87 41
1956-02-25
089 65 94 10
Beheersorgaan gemeentelijke infrastructuur (gemeenschapscentrum,
’t
Mieleke,
Sint-Aldegondiskerk,
buurthuis
Scherpenheuvel, keukenblokken).
De vergaderingen zijn maandelijks en de leden zijn:
Lid beheerraad
Miel Craeghs, schepen
Els Davids, gemeenschapscentrum
Jacqueline Quanten, conciërge Buurthuis Schepernheuvel
Staf Winters, St.-Aldegondiskring
Barbara Creemers – CUBECO
Rik Kissembeek – lijst Truyen
Guido Hoogmartens – lijst Truyen
Marc Bergmans – lijst Truyen
Jo Santermans – lijst Truyen
Luc Budenaers – CD&V
Mark Buntinx – CD&V
Vital Vanclooster – SPA
Lizzy Kellens – Onafhankelijken
Rik Bastin – Tijl en Nele
Lu Delille – Curas
Michel Thijs – St.-Aldegondiskring
Jaarverslag 2006
Pagina 7
Jean Dexters – Curas
Door Mardaga – Willemsfonds
Michel Moors – Schutterij St.-Sebastiaan
1.1.2.3
Adviesraad cultuur: gemeentelijke cultuurraad
- Voorzitter:
FINGER Jan, St.-Barbarastraat 20
3665 AS
- Secretaris:
POORTERS Lieve, Nieuwstraat 28 bus 1
3665 AS
- Penningmeester:
VANBEKBERGEN Marie-Jeanne, Fazantenstraat 54
3665 AS
- Controleur der kas:
BAENS Madeleine, Nijverheidsstraat 73
3665 AS
- Cultuurbeleidscoördinator: CREEMERS Barbara, André Dumontlaan 36
Andere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
leden van het Dagelijks
Linda Drijkoningen
Conny Vanthoor
Door Mardaga
Julien Haumont
Lu Delille
Michael Moors
Jean Dexters
Sonja Smet
Kris Croonen
Jan Stams
Ilaria Miniaci
Hilde Goossens
Miel Craeghs
1.1.2.4
3665 AS
Bestuur:
Vriendenkring Kolenspoor
St.-Ceciliakoor
Willemsfonds
Tijl & Nele
Gezinsbond
Schutterij St.-Sebastiaan
Wijkcomité Zevenhuizen
Singhet Scone
onafhankelijke – deskundige
VVVG
onafhankelijke – deskundige
onafhankelijke – deskundige (bibliotheek)
schepen – waarnemer
Adviesraad jeugd: gemeentelijke jeugdraad
- Voorzitter:
WEEGELS Joke, Wolfsstraat 52 bus 1
3660 OPGLABBEEK
- Ondervoorzitter:
ARAS Nathalie, Dennengaerdelaan 11
3665 AS
- Secretaris:
JAEKEN Marijke, Dennengaerdelaan 39
3665 AS
- Penningmeester:
VANEYGEN An, Stationsstraat 26
3665 AS
CILLEN Ine, Oude Baan 20/4
3665 AS
1.1.2.5
Adviesraad sport: gemeentelijke sportraad
- Voorzitter:
CLAESSENS Frank, Herengracht 57
3665 AS
- Ondervoorzitter:
BUDENAERS Luc, Schansstraat 56
3665 AS
- Penningmeester:
PAULISSEN Paul, Nielerlaan 64 bus 2
3665 AS
- Secretaris:
GABRIËLS Wendy, p.a. Schuttenbergstraat 2 bus 1
3665 AS
1.1.2.6
Adviesraad milieu: milieuraad
- Voorzitter:
VERSTRAETEN Jan, Smeetsbergstraat 28
3665 AS
- Secretaris:
CORNELISSEN Luc, Bosstraat 5
3665 AS
- Administratie:
VAN ROTEN Willy, Dorpsstraat 37
3665 AS
Jaarverslag 2006
Pagina 8
1.1.2.7
Adviesraad senioren: seniorenraad
- Voorzitter:
RAMAEKERS Jean, St. Aldegondisstraat 49
3665 AS
- Ondervoorzitter:
LOWIJS Pierre, Boshoekstraat 32
3665 AS
- Secretaris:
HANOT Justin, Dorpsstraat 86
3665 AS
- Penningmeester:
HOUBEN Jef, Nijverheidsstraat 2
3665 AS
- Administratie:
Dienst Welzijn, Dorpsstraat 1 bus 1
3665 AS
1.1.2.8
Kindergemeenteraad
- Voorzitter:
TRUYEN Jos, burgemeester, Bilzerweg 50
3665 AS
- Secretaris:
JAEKEN Marijke, Dennengaerdelaan 39
3665 AS
1.1.2.9
Schoolraad van de gemeenteschool
Voorzitter
WILLEMS Lou, Ziepstraat 7, 3665 AS
Afvaardiging namens de ouders
CLAES Hilde, Kruisstraat 23, 3665 AS
HENNUS Renaat, Riddersbaan 20, 3665 As
VANBERKEL Marcel, Leeuwerikstraat 11, 3665 AS
Afvaardiging namens het personeel
BERGHS Carlo, Elzenstraat 15/6 3500 Hasselt
RAMAEKERS Marijke, Heiweg 13, 3665 AS
WILLEMS Lou, Ziepstraat 7, 3665 As
Vertegenwoordiger van het gemeentebestuur
HOOGMARTENS Valeer, O.L. Vrouwestraat 3, 3665 AS
Uitbreiding met raadgevende directeur
NIJS Tony, Schoolstraat 51, 3665 AS
1.1.2.10
Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité (ABOC)
Voorzitter
HOOGMARTENS Valeer, O.L. Vrouwestraat 3, 3665 AS
Adviseur
NIJS Tony, Schoolstraat 51, 3665 AS
Afvaardiging inrichtende macht
HOOGMARTENS Valeer, O.L. Vrouwestraat 3, 3665 AS
KISSEMBEEK Rik, Oude Molenweg 7, 3665 AS.
Afvaardiging namens het personeel
RAMAEKERS Marijke, Heiweg 13, 3665 AS
SALEMANS Serge, Vlikkenbergstraat 34, 3665 AS
WILLEMS Lou, Ziepstraat 7, 3665 AS
Jaarverslag 2006
Pagina 9
1.1.2.11
Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap
Naam
Straat
Gemeente
Fractie of
organisatie
THIJS Michel, voorzitter
Kerkplein 21
3665 AS
Truyen
JANSSEN-SCHEELEN Anne-Mie,
Bosstraat 20
3660 OPGLABBEEK
Truyen
SANTERMANS Jo, penningmeester
Bilzerweg 41 bus 1
3665 AS
Truyen
BROUNS An
Jeneverbesstraat 2
3665 AS
CD&V
WEIJNJES-PAULUSSEN Alice
Nijverheidsstraat 9
3665 AS
CD&V
DISTELMANS Mady
Lindestraat 7
3665 AS
Sp-a
LEEKENS J.P.
Vennekeslaan 28
3665 AS
A.B.V.V.
DREESSEN Carole
A. Sauwenlaan 45
3650 DILSEN-STOKKEM
A.C.L.V.B.
GEEBELEN Jos,
Spoorwegstraat 3
3665 AS
A.C.V.
EYCKENS Michel, ondervoorzitter
Einderheibosstraat 20
3665 AS
A.C.V.
MAENEN Mathieu
Kapelstraat 33
3665 AS
BELGISCHE
BOERENBOND
STEVENS Martha
André Dumontlaan 35
3665 AS
UNIZO
NEELEN Annick
Dorpsstraat 1 bus 3
3665 AS
PWA-coördinator
secretaris
1.1.2.12
Feestcomité
Voorzitter
Ondervoorzitter
Cubeco
Secretaris
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Schepen
Schepen
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid
Jaarverslag 2006
Pascal Aendekerk
André Dumontlaan 36 - 3665 As
Veerle Vangompel
Bilzerweg 41 / 3 - 3665 As
Barbara Creemers
André Dumontlaan 36 - 3665 As
Natalie Aras
Dennengaerdelaan 11 - 3665 As
Helen Rondelez
Schuttenbergstraat 9 - 3665 As
Marijke Jaeken
Dennengaerdelaan 39 - 3665 As
Geert Knockaert
Kapelstraat 15 - 3668 As
Lieve Poorters
Nieuwstraat 28/1 - 3665 As
Wendy Gabriëls
Weg naar As 148 - 3680 Maaseik
Hilde Jaeken
Kerkplein19/4 - 3665 As
Tom Seurs
Dorpsstaat 82 bus 3 - 3665 As
Valeer Hoogmartens
O.L.Vrouwestraat 3 - 3665 As
Marc Bergmans
Dennengaerdelaan 39 - 3665 As
Rik Kissembeek
Oude Molenweg 7 - 3665 As
Ben Knoops
Dorpsstraat 130 - 3665 As
Jo Santermans
Bilzerweg 41 / 1 - 3665 As
089 24 71 17 - 0499 28 13 45
[email protected]
0478 73 58 33
[email protected]
089 65 12 70 - 0497 80 35 75
[email protected]
089 65 94 04 - 0494 76 33 49
[email protected]
089 24 83 03 - 0477 71 52 04
[email protected]
089 65 78 11 - 0497 92 69 08
[email protected]
0478272053
[email protected]
0494 33 65 01
[email protected]
089 49 19 85
[email protected]
089 65 08 76 - 0478 29 45 72
[email protected]
089 65 91 29 - 0479 33 90 24
[email protected]
089 24 83 03 - 0479 25 69 66
[email protected]
089 65 85 92
[email protected]
089 65 81 68
[email protected]
0477 65 81 97
[email protected]
Pagina 10
1.1.3 INTERCOMMUNALE VERENIGINGEN - AFGEVAARDIGDEN
Naam en adres
DEXIA
Pachecolaan 44
1000 BRUSSEL
Tel. 02-222 11 11
C.V. I.V.V.V.A. - Regio 3
Kringloopstraat 1
3630 MAASMECHELEN
Tel. 089 65 85 26-27
Fax 089 65 93 39
Interelectra cvba
Trichterheideweg 8
3500 HASSELT
Tel. 011 26 60 60
Fax 011 26 69 10
e-mail: [email protected]
Partij
TRUY
CD&V
TRUY
maatschappelijke zetel:
Trichterheideweg 8
3500 HASSELT
Tel. 011 26 60 60
Fax 011 26 69 10
e-mail: [email protected]
1 afgevaardigde algemene
vergadering
TRUY
1 kandidaat-commissaris (uit
de AV verkozen)
sp.a
1oppsitieraadslid van bestuur
CD&V
1 afgevaardigde in het college
van commissarissen
TRUY
afvaardiging op de algemene
vergaderingen (max. 2):
1 effectief stemgerechtigd
volmachtdrager
afvaardiging in de Adviserende
Sectorcomités:
1 lid
TRUY
1 afgevaardigde in het college
van commissarissen
CD&V
afvaardiging op de algemene
vergaderingen:
1 effectief stemgerechtigd
volmachtdrager met 50 % van
de stemmen
1 effectief stemgerechtigd
volmachtdrager met 50 % van
de stemmen
afvaardiging in de Regionale
adviescomités - 1 lid
TRUY
CD&V
INTER-MEDIA
Trichterheideweg 8
3500 HASSELT
Tel. 011 26 60 60
Fax 011 26 69 10
e-mail: [email protected]
TRUY
CD&V
CD&V
Nutsbedrijven,
Houdstermaatschappij NV
(NUHMA)
maatschappelijke zetel:
Trichterheideweg 8
3500 HASSELT
Tel. 011 26 60 60
Fax 011 26 69 10
e-mail: [email protected]
Intercommunale voor levering
en transport van elektrische
energie (LIMTRA cvba)
maatschappelijke zetel: Provinciehuis,
Universitetslaan 1-3500 HASSELT
Secretariaat: Exploitatiezetel Electrabel
nv
Willekensmolenstraat 140
3500 HASSELT
Tel. 011 29 55 11
Fax 011 26 69 10
Jaarverslag 2006
1 effectief afgevaardigde
volmachtdrager algemene
vergadering
1 plaatsvervanger
1 kandidaat-beheerder raad
van bestuur
TRUY
CD&V
INTER-ENERGA
Gemengde intercommunale
Maatschappij voor Gasbedeling
Afgevaardigden
CD&V
TRUY
CD&V
TRUY
afvaardiging op de algemene
vergaderingen:
1 effectief stemgerechtigd
volmachtdrager met 50 % van
de stemmen
afvaardiging op de algemene
vergaderingen:
1 effectief stemgerechtigd
volmachtdrager met 50 % van
de stemmen
kandidatuur bestuurder in raad
van bestuur
afvaardiging op de algemene
vergaderingen:
1 effectief stemgerechtigd
volmachtdrager
1 plaatsvervangend
stemgerechtigd
volmachtdrager
afvaardiging op de algemene
vergaderingen:
1 effectief stemgerechtigd
volmachtdrager
1 plaatsvervangend
stemgerechtigd
volmachtdrager
Jos TRUYEN
Bilzerweg 50
Jean MARTENS
Caelenbergstraat 30
Tom SEURS
Dorpsstraat 82 bus 3
Rik KISSEMBEEK
Oude Molenweg 7
Nico KNEVELS
Steenweg 80
Valeer HOOGMARTENS
O.L. Vrouwestraat 3
Jean MARTENS
Caelenbergstraat 30
Nathalie VAN MELE
Krimstraat 11
Michel THIJS
Kerkplein 21
Valeer HOOGMARTENS
O.L. Vrouwestraat 3
Jean MARTENS
Caelenbergstraat 30
Ben KNOOPS
Dorpsstraat 130
Jean MARTENS
Caelenbergstraat 30
Luc NIJS
Bevrijdingslaan 23
Alice WEIJNJES-PAULUSSEN
Nijverheidsstraat 5
Luc NIJS
Bevrijdingslaan 23
Guido HOOGMARTENS
Sint-Aldegondisstraat 43
Michel EYCKENS
Einderheibosstraat 20
Michel THIJS
Kerkplein 21
Pagina 11
Naam en adres
Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening (V.M.W.)
Belliardstraat 73
1040 BRUSSEL
Tel. 02-238 94 11
Fax 02-230 97 98
e-mail: [email protected]
Partij
CD&V
TRUY
Afgevaardigden
1 stemgerechtigd
afgevaardigde algemene
vergadering
1 niet-stemgerechtigd
afgevaardigde algemene
vergadering
Valeer HOOGMARTENS
O.L. Vrouwestraat 3
Marc BERGMANS
Dennengaerdelaan 39
Regionaal Comité der Provincie
Limburg van de Vlaamse
Maatschappij voor
Watervoorziening
CD&V
1 afgevaardigde algemene
vergadering
Valeer HOOGMARTENS
O.L. Vrouwestraat 3
TRUY
1 plaatsvervangend
afgevaardigde algemene
vergadering
Marc BERGMANS
Dennengaerdelaan 39
Sectorcomité VMW
CD&V
1 afgevaardigde
TRUY
1 afgevaardigde
Valeer HOOGMARTENS
O.L. Vrouwestraat 3
Marc BERGMANS
Dennengaerdelaan 39
CD&V
1 lid raad van bestuur
Nathalie VAN MELE
Krimstraat 11
1 afgevaardigde algemene
vergadering
Ben KNOOPS
Dorpsstraat 130
Runxtersteenweg 208
3500 HASSELT
Tel. 011 28 06 11
Fax 011 27 57 43
Runxtersteenweg 208
3500 HASSELT
Tel. 011 28 06 11
Fax 011 27 57 43
Intercommunale Maatschappij
voor Hulp aan Gehandicapten en
voor Jeugdbescherming (I.G.L.)
maatschappelijke zetel + centraal
beheer:
Klotstraat 125 - 3600 GENK
Tel. 089 32 39 50
Fax 089 36 17 97
e-mail: [email protected]
V.Z.W. Leefmilieu in Limburg
(LELIM)
TRUY
1 stemgerechtigde
vertegenwoordiger algemene
vergadering
Tom Seurs
Dorpsstraat 82 bus 3
Toerisme Midden-Limburg
V.Z.W.
CD&V
1 afgevaardigde namens het
gemeentebestuur in de Raad
van Beheer en algemene
vergadering
1 afgevaardigde algemene
vergadering
Valeer HOOGMARTENS
O.L. Vrouwestraat 3
Provinciaal Begijnhof
Zuivelmarkt 33
3500 HASSELT
Tel. 011 22 02 66
Prinsenhof
Prinsenhofweg 21
3511 KURINGEN-HASSELT
Tel. 011 87 32 45
Fax 011 87 32 45
TRUY
Toerisme Limburg vzw
CD&V
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT
Tel. 011 23 74 50
Fax 011 23 74 66
e-mail: [email protected]
1 afgevaardigde algemene
vergadering namens de dienst
toerisme
1 afgevaardigde gewone en
buitengewone algemene
vergadering
1 afgevaardigde van de
toeristische dienst van de
gemeente
1 vertegenwoordiger algemene
vergadering
Regionaal Landschap Kempen en
Maasland vzw
CD&V
Landwaarts C.V.
CD&V
1 afgevaardigde algemene
vergadering
TRUY
1 kandidaat-beheerder
CD&V
1 kandidaat-beheerder
TRUY
1 afgevaardigde algemene
vergadering
Winterslagstraat 87
3600 GENK
Tel. 089 32 28 10
Fax 089 32 28 19
e-mail: [email protected]
Dieplaan 57
3600 GENK
Tel. 089 32 30 80
Fax 089 32 30 82
e-mail : [email protected]
C.V. Nieuw Dak
Dieplaan 2
3600 GENK
Tel. 089 35 27 09
Fax 089 35 65 63
e-mail: [email protected]
Jaarverslag 2006
Rik Kissembeek
Oude Molenweg 7
Arlette SMITS
Grotstraat 37
Ben KNOOPS
Dorpsstraat 130
Arlette SMITS
Grotstraat 37
Ben KNOOPS
Dorpsstraat 130
Jacqueline SCHRIJVERS
Sint-Barbarastraat 18
Guido HOOGMARTENS
Sint-Aldegondisstraat 43
Luc NIJS
Bevrijdingslaan 23
THIJS Michel
Kerkplein 21
Pagina 12
Naam en adres
Limburgs Volkskrediet N.V.
Gouverneur Roppesingel 137
3500 HASSELT
Tel. 011 27 19 66 27 42 86
Fax 011 27 47 52
Partij
TRUY
TRUY
Afgevaardigden
1 afgevaardigde algemene en
buitengewone algemene
vergadering
1 kandidaat-bestuurder
Guido HOOGMARTENS
Sint-Aldegondisstraat 43
Michel THIJS
Kerkplein 21
Mieke JANSSEN-FISSETTE
Nieuwstraat 26
N.V. Eigen haard is goud waard
TRUY
1 afgevaardigde algemene en
buitengewone algemene
vergadering
Overlegcomité
CD&V
1 afgevaardigde
Valeer HOOGMARTENS
O.L. Vrouwestraat 3
Onderwijssecretariaat van de
Steden en Gemeenten van de
Vlaamse Gemeenschap vzw
(OVSG)
CD&V
1 vertegenwoordiger algemene
vergadering
Valeer HOOGMARTENS
O.L. Vrouwestraat 3
Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten (VVSG)
TRUY
1 vertegenwoordiger algemene
vergadering
Jos TRUYEN
Bilzerweg 50
vzw Kolenspoor
TRUY
1ste afgevaardigde (beheerder)
Dorpsstraat 1 bus 1
3665 AS
Tel. 089 65 12 70
Fax 089 65 12 71
CD&V
2de afgevaardigde (beheerder)
Kurt RONDELEZ
Schansstraat 30
Valeer HOOGMARTENS
O.L. Vrouwestraat 3
P.W.A.
TRUY
6 afgevaardigden
Dorpsstraat 1 bus 3
3665 AS
Tel. 089 65 12 77
Fax 089 65 12 78
TRUY
Gildestraat 26
3630 MAASMECHELEN
Tel. 089 76 45 55
Fax 089 77 43 36
Stedelijke Academie voor Muziek en
Woord Stokkem met filiaal te As
Schutterstraat 7
3650 DILSEN-STOKKEM
Tel. 089 75 57 56
Fax 089 75 36 24
Ravensteingalerij 3 bus 7
1000 BRUSSEL
Tel. 02-506 41 50
Fax 02-502 12 64
e-mail: [email protected]
Aarlenstraat 53 bus 4
1040 BRUSSEL
Tel. 02-233 20 02
Fax 02-233 31 52
e-mail: [email protected]
Bosstraat 20 – 3660 OPGLABBEEK
CD&V
CD&V
SP.a
TRUY
Schoolraad van de
Gemeentelijke Basisschool As
Schoolstraat 1
3665 AS
Tel. 089 65 72 89
Fax 089 79 17 55
e-mail: [email protected]
Scholengemeenschap Maas en
Kempen
Schoolstraat 1
3665 AS
Tel. 089 65 72 89
Fax 089 79 17 55
e-mail: [email protected]
Jaarverslag 2006
Michel THIJS
Kerkstraat 21
Anne-Mie JANSSENSCHEELEN
CD&V
1 vertegenwoordiger
TRUY
1 plaatsvervangend lid van het
beheerscomité
CD&V
1 effectief lid van het
beheerscomité
TRUY
1 plaatsvervangend lid van het
beheerscomité
An BROUNS
Jeneverbesstraat 2
Alice WEIJNJES-PAULUSSEN
Nijverheidsstraat 9
Mady DISTELMANS
Lindestraat 7
Jo SANTERMANS
Bilzerweg 41 bus 1
Valeer HOOGMARTENS
O.L. Vrouwestraat 3
Rik KISSEMBEEK
Oude Molenweg 7
Valeer HOOGMARTENS
O.L. Vrouwestraat 3
Rik KISSEMBEEK
Oude Molenweg 7
Pagina 13
Naam en adres
REAFFECTATIECOMMISSIE
“SCHOLENGEMEENSCHAP MAAS
EN KEMPEN”
Schoolstraat 1
3665 AS
Tel. 089 65 72 89
Fax 089 79 17 55
e-mail: [email protected]
Beheerraad van de plaatselijke
openbare bibliotheek As
Kerkstraat 5
3665 AS
Tel. 089 65 90 52
e-mail: [email protected]
Partij
Afgevaardigden
CD&V
1 effectief lid van het
beheerscomité
TRUY
1 plaatsvervangend lid van het
beheerscomité
TRUY
7 afgevaardigden
TRUY
TRUY
CD&V
CD&V
TRUY
SP.a
vzw Streekplatform MiddenLimburg
TRUY
Evence Coppéelaan 91
3600 GENK
TRUY
Tel. 089 36 43 02
Fax 089 36 43 03
e-mail: [email protected]
TRUY
effectief lid in de algemene
vergadering en raad van
bestuur
vast plaatsvervangend lid in de
algemene vergadering en raad
van bestuur
effectief lid in de algemene
vergadering
lokale coördinator = tijdelijk lid
van de algemene vergadering
Forum Lokale Werkgelegenheid
van As, Genk, Opglabbeek en
Zutendaal
TRUY
toegevoegde lid: een
ambtelijke vertegenwoordiger
vanuit de gemeente
3600 GENK
Bosgroep Hoge Kempen vzw
Lise Hendrick, coördinator
3° directe - sectie 3.3.2
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel. 011 23 83 23 of 011 23 83 30
Gsm 0475 46 04 42
Fax 011 23 83 10
e-mail: [email protected]
Jaarverslag 2006
effectieve lid vanuit het
gemeentebestuur:
TRUY
bestuurder en effectief lid
algemene vergadering
plaatsvervangend lid algemene
vergadering
Valeer HOOGMARTENS
O.L. Vrouwestraat 3
Rik KISSEMBEEK
Oude Molenweg 7
Miel CRAEGHS
Hoogstraat 123
Rik KISSEMBEEK
Oude Molenweg 7
BERGMANS Marc
Dennengaerdelaan 39
Nathalie Van Mele
Krimstraat 11
Ben Knoops
Dorpsstraat 130
Jo Santermans
Bilzerweg 41 bus 1
Vital Vanclooster
Nijverheidsstraat 81
Jos Truyen
Bilzerweg 50
Miel Craeghs
Hoogstraat 123
Boud Goossens
Hoogstraat 214
Kurt RONDELEZ
Schansstraat 9
Michel Thijs
Kerkplein 21
Annick Neelen
Tom Seurs
schepen van leefmilieu
Dorpsstraat 82 bus 3
Willy Van Roten
milieuambtenaar
Pagina 14
1.2
DIVERSE
NUTTIGE
ADRESSEN
OFFICIËLE CONTACT-PUNTEN
1.2.1
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE
- Adres gemeentehuis: Dorpsstraat 1 bus 1 - 3665 AS
- Telefoonnummer:
¾ gemeentelijke administratie
089 65 12 70
¾ ruimtelijke ordening
089 65 12 72
¾ ontvanger
089 65 12 82
¾ secretariaat
089 65 12 73
¾ secretaris
089 65 12 83
¾ burgemeester
089 65 12 74
- Faxnummer:
¾ gemeentediensten
089 65 12 71
¾ milieudienst
089 65 12 81
- e-mailadressen:
¾ [email protected]
¾ [email protected]
¾ [email protected]
¾ [email protected]
¾ [email protected]
¾ [email protected]
¾ [email protected]
¾ [email protected]
¾ [email protected]
¾ [email protected]
¾ [email protected]
¾ ruimtelijkeordenin[email protected]
¾ [email protected]
¾ [email protected]
¾ financië[email protected]
¾ [email protected]
¾ [email protected]
¾ [email protected]
¾ [email protected]
¾ [email protected]
- Openingsuren gemeentehuis voor het publiek:
Iedere werkdag: 09.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
Dinsdag tot 18.00 uur
Vrijdag tot 15.00 uur
- Code Nationaal Instituut voor Statistiek: 71002
- Postrekening:
000-0050994-69
- Bankrekening:
091-0004611-81
1.2.2
-
GEMEENTELIJKE TECHNISCHE DIENST
Adres:
Telefoonnummer:
Fax
GSM werkleider
Openingsuren:
e-mail:
Jaarverslag 2006
Oud Asserweg 2 - 3665 AS
089 65 71 90
089 65 71 90
0475 87 15 70
elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
[email protected]
Pagina 15
-
1.2.3
-
GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Naam school:
Adres:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
e-mail:
website:
1.2.4
-
Gemeentelijke Basisschool As
Schoolstraat 1 – 3668 NIEL-BIJ-AS
089 65 72 89
089 79 17 55
[email protected]
www.gbas.be
GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK
Plaatselijke Openbare
Adres:
Telefoonnummer:
e-mail:
Bibliotheek As
Kerkstraat 6 - 3665 AS
089 65 90 52
[email protected]
- Openingsuren:
1.2.5
-
Iedere dinsdag en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Iedere zaterdag en zondag van 10.00 tot 12.00 uur.
Woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.
B.K.O. Peter Pan
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail:
Openingsuren:
Elke dag van
Bevrijdingslaan 88 - 3665 AS
089 65 96 13
[email protected]
06.45 uur - 08.30 uur
15.15 uur - 18.15 uur
Op woensdagmiddag van 12.15 uur - 18.15 uur
Tijdens schoolvrije dagen en tijdens de vakantieperiode van 06.45 uur tot 18.15 uur.
1.2.6
GEMEENTELIJKE SPORTZALEN
- Gemeentelijke sporthal As:
adres: Schuttenbergstraat 2 bus 1 - 3665 AS
tel.:
089 65 79 77
- Turnzaal + kleine sportzaal:
adres: Kerkstraat 6 - 3665 AS
tel.:
089 65 73 84
- Turnzaal Niel:
adres: Schoolstraat 1 - 3665 AS
tel.:
089 65 86 24
1.2.7
-
POLITIE
Adres:
Algemeen telefoonnummer:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
Openingsuren:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Jaarverslag 2006
Dorpsstraat 1 bus 2 - 3665 AS
089 30 30 30
089 65 12 75
089 65 12 76
09.00
13.00
09.00
13.00
09.00
13.00
09.00
13.00
09.00
13.00
-
12.00
16.00
12.00
18.00
12.00
16.00
12.00
16.00
12.00
16.00
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
Pagina 16
1.2.8
-
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN
Adres:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
E-mail:
Dorpsstraat 1 bus 3 - 3665 AS
089 65 12 77
089 65 12 78
[email protected]
Spreekuren maatschappelijk assistenten Sociale Dienst
maandag
09.00 - 11.00 uur
Ivo Rabijns
dinsdag
09.00 - 11.00 uur
Els Meyers
dinsdag
16.00 - 18.00 uur
avondpermanentie met beurtrol
woensdag
14.00 - 16.00 uur
Tom Stevens
donderdag
14.00 - 16.00 uur
Els Meyers
vrijdag
09.00 - 11.00 uur
Tom Stevens
Spreekuren Dienst Rechtshulp (juriste):
donderdag
09.00-12.00 uur
Sonja Deboes
Spreekuren P.W.A.: Annick NEELEN:
-
Adres:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
E-mail:
Dorpsstraat 1 bus 3 - 3665 AS
089 65 12 79
089 65 12 78
[email protected]
maandag
08.30-12.00 uur
dinsdag
08.30-12.00 uur
woensdag
08.30-12.00 uur
14.00-16.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
14.00-16.00 uur
- Naam van de voorzitter:
- Naam van de secretaris:
- Naam van de ontvanger:
1.2.9
14.00-16.00 uur
/
NOTERMANS Erik
LEDEGEN Hans
DE MEULENAER Jan.
KERKFABRIEKEN
- Naam:
- Adres:
- Telefoonnummer:
St. Theresia AS
Kerkpad 3 - 3665 AS
089 65 70 61
- Naam:
- Adres:
- Telefoonnummer:
St. Barbara Ter Heide AS
Populierenstraat 7 - 3665 AS
089 65 74 06
- Naam:
- Adres:
- Telefoonnummer:
St. Niklaas Niel
Hoogstraat 111 - 3665 AS
089 65 71 56
Jaarverslag 2006
Pagina 17
1.2.10
ANDERE ORGANISMEN WAARMEE NIET-STATUTAIRE
RELATIES WORDEN ONDERHOUDEN
Vlaamse Milieumaatschappij
A. Van de Maelestraat 96
9320 AALST-EREMBODEGEM
Tel. 053 78 61 29 - Fax 053 71 10 78
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (G.O.M.)
Kunstlaan 18
3500 HASSELT
Tel. 011 23 4 5 67 - Fax 011 22 17 06
ENCARE PREVENT vzw
Kunstlaan 18
3500 HASSELT
Tel.: 011 26 40 90 - Fax: 011 23 09 88
Gekoli V.Z.W.
Reinpadstraat 19
3600 GENK - Tel. 089 35 96 54
Aquafin
Dijkstraat 8
2630 AARTSELAAR - Tel. 03 450 45 11 - Fax 03 458 30 20
OVAM
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
Algemeen telefoonnummer:
Algemeen faxnummer:
Algemene e-mail:
Website:
015 28 42 84
015 20 32 75
[email protected]
www.ovam.be
Streekplatform Midden-Limburg vzw
Evence Coppéelaan 91
3600 GENK - Tel. 089 36 43 02 - Fax 089 36 43 03
MIJNSCHADE EN BEMALING
LIMBURGS MIJNGEBIED
Naamloze Vennootschap naar publiek recht
p.a. Koolmijnlaan 340
3550 HEUSDEN-ZOLDER
tel. 011 57 56 23
fax 011 57 11 99
Jaarverslag 2006
Pagina 18
1.2.11
MINISTERIE VAN JUSTITIE
As ligt in het bestuurlijk arrondissement Hasselt en is gelegen in het kanton Genk
Gerechtelijk arrondissement
TONGEREN
VREDEGERECHT
BREE
POLITIERECHTBANK
GENK
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
TONGEREN
ARBEIDSRECHTBANK
TONGEREN
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TONGEREN
HOF VAN BEROEP
ANTWERPEN
ARBEIDSHOF
HASSELT
VREDEGERECHT van het kanton Bree
Oud Stadhuis – 1ste verdiep
Markt z/n
3960 BREE
POLITIERECHTBANK
DIEPLAAN 14
3600 GENK
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
PIEPELPOEL 10
3700 TONGEREN
ARBEIDSRECHTBANK
KIELENSTRAAT 22 BUS 2
3700 TONGEREN
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
KIELENSTRAAT 22 BUS 4
3700 TONGEREN
HOF VAN BEROEP
WAALSE KAAI
2000 ANTWERPEN
ARBEIDSHOF
MAASTRICHTERSTRAAT 100
3500 HASSELT
Tel : 089 46 23 09
Fax: 089 46 13 01
Openingsuren: werkdagen van 08.30 – 12.30 uur
13.30 – 16.00 uur
Tel : 089 35 34 72
Fax: 089 30 60 70
Tel : 012 39 99 46
Fax: 012 39 99 52
Fax: 012 39 99 58
Tel : 012 39 95 30
Tel : 012 39 97 00
Fax: 012 39 97 31
Tel : 03 247 97 11
Fax: 03 247 97 81
Tel :
Tel :
Tel :
Fax:
011
011
011
011
22 77
21 16
21 27
22 94
96-97
87
63
45
As ligt in het gerechtelijk arrondissement Tongeren
- Parket Politierechtbank, Kielenstraat 24, 3700 TONGEREN
012 39 97 40
- Parket van de Procureur des Konings, Kielenstraat 24, 3700 TONGEREN
012 39 96 66
- Rechtbank van Koophandel - Griffie, Kielenstraat 22 bus 4, 3700 TONGEREN
012 39 97 00
- Handelsregister, Kielenstraat 22, 3700 TONGEREN
012 39 97 01
- Rechtbank van Eerste Aanleg Burgerlijke Afdeling:
Piepelpoel 10, 3700 TONGEREN
- Onthaal:
012 39 99 26 - Burgerlijke Griffie:
012 39 99 46
- Dienst Beslagrechter: 012 39 99 54 - Dienst Boekhouding 012 39 99 44
- Dienst Echtscheidingen012 39 99 53 - Griffie van de Rol
012 39 99 56 + 60
- Kabinet van de Hoofdgriffier
012 39 99 57
- Arbeidsrechtbank, Kielenstraat 22, 3700 TONGEREN
012 39 95 30 + 31
- Jeugdrechtbank, Predikherenstraat 8, 3700 TONGEREN
012 39 95 60
- Gevangenis, Wijngaardstraat 65 bus 1, 3700 TONGEREN
012 39 05 50
- Klachtencommissie, Weierstraat 62, 3500 HASSELT
011 22 48 85
Gerechtelijke Politie
- Maastrichterstraat 85, 3700 TONGEREN
- Rijkelstraat 82, 3500 HASSELT
012 39 33 06
011 87 01 11
Griffie Gerecht Tongeren
- Burgerlijke Griffie, Piepelpoel 10, 3700 TONGEREN
- Correctionele Griffie, Kielenstraat 24, 3700 TONGEREN
012 39 99 46
012 39 96 15
Jaarverslag 2006
Pagina 19
1.2.12
KIESREGIO
- Arrondissement:
- Kieskanton:
1.2.13
Hasselt
Genk
BRANDWEER
Branweer Genk
H. Esserslaan 1, 3600 Genk (naast mijngebouw Winterslag)
telefoon
089 35 28 88
089 65 33 33
niet dringende interventies
089 65 33 99
fax
089 65 33 00
e-mail
[email protected]
De brandweerdienst van Genk functioneert als een gewestelijk groepscentrum en staat daardoor niet alleen in voor
Genk maar ook voor de omliggende gemeenten As, Houthalen-Helchteren, Opglabeek en Zutendaal. Er wordt
eveneens versterking verleend aan de naburige korpsen.
Interventies die door de brandweerdienst worden verricht:
1. Dringende interventies:
- brandbestrijding
- redden van personen en dieren
- hulp aan drenkelingen
- optreden bij ontploffingen
- optreden bij lekken van gassen en gevaarlijke stoffen
- bevrijden van personen bij verkeers- en andere ongevallen
- noodweer: storm, wateroverlast e.d.
- opsporen van radioactieve bronnen
- optreden bij milieuvervuiling
- andere noodsituaties
2. Ambulancedienst 100
Dringend vervoer van zieken en gewonden in het kader van de dienst.
3. Niet dringende hulpverleningen:
- verdelgen van wespen
- leegpompen van kelders
- waterbevoorrading
- brandwachten
- openen van deuren
- andere opdrachten
4. Brandpreventie:
- advies inzake maatregelen ter voorkoming van brand en paniek
- controle op de uitvoering van de voorgeschreven maatregelen
- adviesverlening aan en controle van hinderlijke inrichtingen
Dringende hulpverleningen zijn gratis.
Voor sommige niet-dringende hulpverleningen wordt een bijdrage gevraagd. De brandweerdienst zal u steeds vooraf
informeren of zij de gevraagde interventie kan verrichten en of ze al dan niet vergoed moet worden.
1.2.14
LOKALE POLITIE GAOZ
Lokale Politie Gaoz
- Europalaan 30, 3600 Genk
Dringende hulp:
- tel. 101
Gewone oproepen
- tel.
089 30 30 30
- Fax.
089 65 34 63
- e-mail:
[email protected]
- website: www.politiezone-gaoz.be
Jaarverslag 2006
Pagina 20
1.2.15
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Administratie wegeninfrastructuur en verkeer
melding van defecten en/of beschadigingen
Vlaamse Wegentelefoon:
0800 1 22 66
Permanente Wachtdienst
03 449 38 95
Afdeling Bos en Groen
Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 HASSELT
tel. 011 74 25 00
fax 011 74 25 39
Groentechnicus: Vaneygen Frans
Stationsstraat 26, 3665 AS
089 65 87 16 – GSM 0478 30 68 83
Afdeling Natuur
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 HASSELT
tel. 011 74 24 50
fax 011 74 24 99
Afdeling ROHM Limburg
Rohm-Limburg-Monumenten en Landschappen
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 HASSELT
tel. 011 74 22 20
fax 011 74 22 39
Gezondheidsinspectie Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 7
3500 HASSELT
tel. 011 74 22 40
fax 011 74 22 59
e-mail: [email protected]
Afdeling Tewerkstelling
Koningin Astridlaan 50 bus 6
3500 HASSELT
centraal nummer tel. 011 74 20 00
tel. 011 74 27 10
fax 011 74 27 29
1.2.16
MINISTERIE VAN FINANCIËN
- Betalingen - fiscale verplichtingen:
Ontvangkantoor der Belastingen
Grauwe Torenwal 2 bus 2
3960 BREE
tel. 089 46 58 70
PCR 000-2002632-67
- Inlichtingen - Aangiften:
Kantoor der Belastingen Genk
Dieplaan 12
3600 GENK
tel. 089 36 61 11
Jaarverslag 2006
Pagina 21
1.2.17
REGISTRATIE
- Administratie der Registratie en Domeinen
Rijksadministratief Centrum
2° verdieping - registratiekantoor
Dieplaan 12
3600 GENK
tel. 089 36 61 11
1.2.18
KADASTER
- Inlichtingen:
Administratie van het Kadaster
3° verdieping
Dieplaan 12
3600 GENK
tel. 089 36 62 00
- Kadastrale uittreksels:
Administratie van het Kadaster
Directie Limburg
Rijksadministratief Centrum
Voorstraat 43
3500 HASSELT
tel. 011 21 22 32
1.2.19
BTW
- Controle BTW
Vredelaan 31 - 2° verdieping
3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
tel. 011 52 64 65
1.2.20
ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN
Rijksadministratief Centrum - 3de verdieping
Dieplaan 12, 3600 GENK
- opsporingsdienst
- verificatiecentrum der douane
Na kantooruren:
Douanekantoor, Stadionplein te Waterschei-Genk
Jaarverslag 2006
089 36 61 11
089 36 62 07
089 38 03 27
Pagina 22
1.3
LIJST VAN DE VERENIGINGEN
Vaderlandslievende verenigingen
Nationale Strijdersbond
SIMONS Petrus
Oostlaan 5 - 3665 AS - 089 65 95 35
Veteranen Leopold III
SIMONS Mathieu
Groenstraat 7 - 3665 AS - 089 65 70 14
Verenigingen met hulpverlenend karakter
Civiele Bescherming
SOURBRON Gerard
Krimstraat 20 - 3665 AS - 089 65 81 19
Afdeling Zwartberg-Waterschei - Opglabbeek-As
CLAESEN Kris
Weg naar Zwartberg 426 bus 2 - 3660 OPGLABBEEK - 089 81 11 84
Ziekenzorg As-Niel
THEUNISSEN Lena
André Dumontlaan 15 B 2 - 3665 AS - 089 65 71 59
St. Vincentius "De Druppel"
NAUMANN Jo
Gribbenstraat 8 - 3665 AS - 089 65 73 38
Vakverenigingen
A.B.V.V.
KIGGEN Marleen
Berkenstraat 59 - 3665 AS - 089 24 87 66
A.C.V. As
EYCKENS Michel
Einderheibosstraat 20 - 3665 AS - 089 65 84 52
A.C.V. Niel
REYSKENS Martin
Mosselerlaan 81 - 3600 GENK - 089 24 06 26
Jaarverslag 2006
Pagina 23
Culturele verenigingen
ƒ
GROEP I. MUZIKALE VERENIGINGEN
ƒ
GROEP II. FOLKLOREVERENIGINGEN
ƒ
GROEP III. CULTURELE VERENIGINGEN
ƒ
GROEP IV. HOBBY - VORMING
ƒ
GROEP V. WIJKCOMITE'S
GROEP I. MUZIKALE VERENIGINGEN
Koninklijke Fanfare"De Juliusvrienden"
KERKHOFS Bert
Schansstraat 46 - 3665 AS - 089 65 72 15
[email protected]
Zangkoor "Laetare"
KOLEN Hilde
Nielerlaan 10 bus 1 - 3665 AS - 089 65 84 22
Zangkoor "Singhet Scone"
SOURBRON Gerard
Krimstraat 20 - 3665 AS - 089 65 81 19
Zangkoor "St. Cecilia" As
MEYERS Mieke
Schansstraat 45- 3665 AS - 089 65 80 17
Zangkoor "St. Barbara" Ter Heide
MOONS Guido
Nijverheidsstraat 27 - 3665 AS - 089 65 72 78
Kinderkoor en Jeugdkoor "Chaim"
WAUTERS Torsten
Fazantenstraat 32 - 3665 AS - 089 65 79 24
GROEP II. FOLKLOREVERENIGINGEN
Carnavalvereniging "Orde der Asserbakken"
KELLENS Jean
St.-Barbarastraat 3 - 3665 AS - 089 65 88 20
Schutterij "St. Sebastiaan"
MOORS Michael
Smispoelstraat 4 - 3665 AS - 089 65 81 11
Schutterij "St. Martinus"
MARTENS Jos
Hoogstraat 85- 3665 AS - 089 65 79 71
Jaarverslag 2006
Pagina 24
Vriendenkring Kolenspoor
Ceunen Etienne
Neerveldstraat 2 - 3550 ZOLDER - 011 57 39 27
GROEP III. CULTURELE VERENIGINGEN
Davidsfonds
DRIESSEN Geert
Fazantenstraat 126 - 3665 AS - 089 65 89 46
St. Aldegondiskring
WINTERS Staf
O.L. Vrouwestraat 45 - 3665 AS - 089 65 78 30
Toneelgroep "Tijl en Nele"
HAUMONT Julien
Smeetsbergstraat 15 - 3665 AS - 089 65 82 46
Willemsfonds
MARDAGA Isidoor
Oude Baan 19 - 3665 AS - 089 65 81 63
GROEP IV. HOBBY - VORMING
Gezinsbond Niel
EERLINGEN Leon
Dennengaerdelaan 8 - 3665 AS - 089 65 72 49
Gezinsbond As
DELILLE Lu
Bilzerweg 50 - 3665 AS - 089 65 74 32
Grotcomiteit
MENTEN Jean
Spoorwegstraat 7 - 3665 AS - 089 65 75 30
Gym en dansgroep Niel-bij-As
CLAES-BEERTEN Madeleine
Verbindingsstraat 14 - 3665 AS - 089 65 92 51
Houtsnijclub Ter Heide
DRIESEN Pierre
Nijverheidsstraat 35 - 3665 AS - 089 50 29 57
K.A.V. Centrum
ALDERS Silvie
Kerkhofstraat 4 - 3665 AS - 089 65 95 21
Jaarverslag 2006
Pagina 25
KVLV Niel
GEEBELEN Mia
Kanunnik Berghsstraat 13 - 3665 AS - 089 24 99 16
Kunstkring St. Aldegondis
GOOVAERTS Oscar
Nielerlaan 56 - 3665 AS - 65 90 30
KWB As-Niel
HOEBEN Mathieu
Hoogstraat 13 - 3665 AS - 089 65 77 07
Oudervereniging gemeentelijke basisschool Niel
LEMMERLIJN Suzanne
Stationsstraat 101- 3665 AS - 089 65 01 94
Oudervereniging vrije basisschool As
HOUBREGS Luc
Gribbenstraat 6- 3665 AS - 089 65 94 73
The Little Valley Dancers
VANCRAESBEEK Robby
Nielerstraat 5 - 3680 OPOETEREN - 089 85 24 50
GROEP V.WIJKCOMITE'S
Wijkcomité Zevenhuizen vzw
DEXTERS Jean
Kantonnale Baan 12 - 3665 AS - 089 65 92 58
Sportverenigingen
® = deze verenigingen zijn aangesloten bij de sportraad.
De overige verenigingen zijn niet aangesloten bij de gemeentelijke sportraad.
Badminton Pret & Plezier ®
DE RUYTER Tonny
Marjoleinstraat 5 - 3600 GENK - 089 24 50 10
[email protected]
Badmintonclub Baclas ®
HOOGMARTENS Danny
Steenweg 168 - 3665 AS - 089 65 84 88
[email protected]
http://www.baclas.tk/
Badmintonclub Net Niet (B.C.N.N.)
THONISSEN Gerard
Jaarverslag 2006
Pagina 26
Boshoekstraat 35 - 3665 AS
[email protected]
Badmintonclub Paparodo '94 ®
VERVECKEN Dominique
Smispoelstraat 33 - 3665 AS - 089 65 86 89
Basketbalclub BBC As ®
LEYSEN Frank
Hentjenslaan 3a - 3511 KURINGEN - 011 25 40 38
[email protected]
http://www.bbcas.be/
Biljartclub Krijt op Tijd As ASSER B.C. ®
TOMASSETTI Oliviero
Joseph Smeetslaan 75 - 3630 MAASMECHELEN - 089 77 35 88
Dansclub C.L.A.P. ®
SYKORA Albert
Schansdijkstraat 36 A - 3665 AS - 089 65 93 22
[email protected]
Dansvereniging DansAs ®
BOURS Petra
Riddersbaan 15 - 3665 AS - 089 65 10 42
Duivenclub De Heideduif ®
AERDEN Mathieu
Vlikkenbergstraat 19 - 3665 AS - 089 65 81 45
Gemeentelijke Visvijver ®
FOERIER Danny
Herengracht 38 - 3665 AS - 089 65 85 97
Hondenclub De Moedige Herdershond ®
NUTTIN Guido
Alsemstraat 18 - 3600 GENK - 089 38 51 71
[email protected]
Hondenclub De Dappere Vriend
HOUTMEYERS Leopold
Zonneweeldelaan 23/35 - 3600 GENK
Indoor Flyers AS ®
REDNAG Ritchie
Duinsttraat 31 - 3655 AS - 089 65 76 52
Ju Jutsu school Nippono Ryu vzw ®
COSEMANS Peter
Jaarverslag 2006
Pagina 27
Ida van Bolenstraat 34 - 3740 MUNSTERBILZEN - 0475 94 81 77 of 089 50 16 35
[email protected]
Karateclub Shin-bô As ®
SZYGULA Chris
Bevrijdingslaan 41 - 3665 AS - 089 65 91 57
[email protected]
http://www.karateas.be/
Recreatie As ®
NARINX Hilde
Nieuwstraat 3 - 3665 AS - 089 65 88 54
[email protected]
Rolstoelbasketbalclub As
STIENAERS Christiaan
Beukenstraat 22 - 3665 AS - 089 65 80 40
Ruitervereniging Castershoeve ®
Ruijschop Mariska
Spoorwegstraat 51 - 3665 AS - 089 24 88 87
[email protected]
http://www.castershoeve.be/
Senioren Netbal ®
DIRKX Gertrude
Oude Molenweg 22 - 3665 AS - 089 65 85 51
Seniorenturnclub ®
GABRIËLS Mia
Veldstraat 2 - 365 AS - 089 65 77 01
Senioren Petanque Club
WEYTJENS Marcel
Groenstraat 3 - 3665 AS - 089 65 75 60
Tafeltennisclub TTC AS ®
KETSMAN Piet
Bevrijdingslaan 7 - 3665 AS - 089 65 71 33
http://users.skynet.be/ttc-As
Tennisclub As TC ®
SEURS Ivo
André Dumontlaan 35 - 3665 AS - 089 65 77 38
Voetbalclub As V.V. ®
DISTELMANS Benny
Schoolstraat 43 - 3665 AS - 089 65 93 88
http://www.asvv.be/
Jaarverslag 2006
Pagina 28
Voetbalclub Niel S.K. ®
KUSTERS Jos
Onze Lieve Vrouwestraat 12 - 3665 AS
http://www.nielsk.be
Voetbalclub FC Dennengaerde ®
HOEVEN Martin
St. Hubertusstraat 8 - 3665 AS - 089 65 75 82
[email protected]
Voetbalclub Olympia As
WOLFS Frans
Leopolddrielaan 3 - 3600 GENK
Voetbalclub Tilcas Boys ®
PAULUSSEN Emiel
Beukenstraat 20 - 3665 AS - 0498 65 80 28
Volksdansgroep Derde Leeftijd
BERGER Madeleine
Dorpsstraat 65 - 3665 AS
Volleybalclub AS VC ®
BUDENAERS Luc
Schansstraat 56 - 3665 AS - 089 65 98 30
[email protected]
http://www.asvc.be/
Volleybalclub VC TOPS ®
LEEKENS Mathieu
Bosstraat 57 - 3660 OPGLABBEEK - 089 85 21 56
http://www.vctops.be/
Volley '84 ®
SOURBRON Davy
Krimstraat 20 - 3665 AS - 089 65 81 19
[email protected]
Volley '91 ®
MIGURA Dany
Groenstraat 22 - 3665 AS - 089 24 02 06
Wandelvereniging WSV de Heikabouters ®
VANHELDEN Arnoldine
Driepaalweg 17 - 3680 OPOETEREN - 089 86 78 34
Wielertoeristenclub WTC Sportief As vzw ®
COLLING François
Jaarverslag 2006
Pagina 29
Berkenstraat 86 - 3665 AS
http://surf.to/wtcas
Wielerclub De Heidespurters
RAMAEKERS Jean
St. Aldegondisstraat 49 - 3665 AS - 089 65 73 46
Zaalvoetbalclub All Stars Niel ®
BERGER Dirk
Kapelstraat 6 - 3665 AS - 0479 23 63 96
[email protected]
Zaalvoetbalclub Ataris AS ®
SEURS Tom
Dorpsstraat 82 bus 3 - 3665 AS
[email protected]
Zaalvoetbalclub Chelsea ®
GRONDELAERS Jean
Kerkplein 19 bus 5 - 3665 AS - 089 65 71 38
[email protected]
Zaalvoetbalclub Hamini As ®
KUSTERS Denis
Steenweg 12 - 3665 AS - 089 65 99 56
ZVK AS vzw ®
SANTERMANS Johan
Bilzerweg 41 bus 1 - 3665 AS - 089 65 81 97
[email protected]
Zaalvoetbalclub The Jungle Boys ®
TOPS Patrick
Steenweg 38 - 3665 AS
Seniorenverenigingen
OKRA As
Alda VANCLOOSTER
Beukenstraat 17 - 3665 As - 089 65 81 70
Vlaams Verbond Gepensioneerden (VVVG As-Maasland)
Jan STAMS
André Dumontlaan 15 bus 1 - 3665 AS – 089 65 99 51
Seniorennetbal As
Gertrude DIRKX
Oude Molenweg 22 - 3665 AS - 089 65 85 51
Jaarverslag 2006
Pagina 30
Onderhoudsturnen
Jean BERGER
Schutterijstraat 1 - 3665 AS - 089 65 92 63
Preventief Gezond As
Kim MEYERS
Dorpsstraat 1 bus 1 - 3665 AS – 089 65 12 70
Jeugdverenigingen
Chiro As
DOUMEN Jerry
Smisstraat 2 - 3665 As
http://www.chiroas-niel.tk/
Jeugdwerking Ter Heide
HOOGMARTENS Renate
Kapelstraat 18/34 - 3600 GENK
VZW Jeugd Niel
STEYFKENS Marc
Verbindingsstraat 28 - 3665 AS
Tel. 089 65 97 79
[email protected]
Meer inlichtingen te bekomen op de site van CJT (Centrum voor Jeugdtoerisme)
Jeugdhuis De Balans
KISSEMBEEK Willem
Oude Molenweg 7 - 3665 AS
[email protected]
http://www.jhdebalans.be
Jaarverslag 2006
Pagina 31
1.4
PERSONEEL
1.4.1
ALGEMENE INFORMATIE
1.4.1.1
Gemeentepersoneel
Aard
Toestand
2004-1231
Toestand
2005-1231
Toestand
2006-1231
VASTBENOEMDEN
administratie
technische dienst
BKO
bibliotheek
TOTAAL
6,50
3,00
0,75
1,79
12,04
7,00
3,00
0,75
1,79
12,54
7,00
3,00
0,80
1,79
12,59
administratie
BKO: administratief medewerker
BKO: opvoedster
onderhoudspersoneel
technische functies technische dienst
busbewaakster school Niel
TOTAAL
GESCO'S
administratie
administratieve functies technische dienst
technische functies technische dienst
BKO: opvoedsters
onderhoudspersoneel
schoolbusbestuurder/klusjesman
TOTAAL
ACTIVA-PLAN
onderhoudspersoneel
BKO opvoedster
TOTAAL
SOCIALE MARIBEL
administratie (jeugd- welzijn – senioren)
TOTAAL
PWA
busbewaakster
toezicht sportactiviteiten
TOTAAL
ALGEMEEN TOTAAL EQUIVALENTEN
TOTAAL AANTAL FUNCTIES
3,00
0,25
1,71
0,00
0,13
5,09
2,50
0,25
0,13
1,71
0,00
0,13
4,72
1,82
0,20
0,13
2,66
1,00
0,13
5,94
4,42
0,84
10,00
4,50
0,71
1,00
21,47
4,42
0,84
10,00
4,50
0,71
1,00
21,47
4,52
0,84
9,40
4,50
0,71
1,00
20,97
1,00
1,00
1,00
0,50
1,50
0,00
0,50
0,50
0,68
0,68
0,68
0,68
1,68
1,68
0,13
0,45
0,58
40,86
57
0,13
0,45
0,58
41,49
59
0,13
0,28
0,41
41,59
60
CONTRACTUELEN
1.4.1.2
Onderwijzend personeel
Aard
Directie
Kleuteronderwijzers
Lager onderwijzers
Bijzonder leermeesters
Zorgcoördinator
Administratieve hulp
Kinderverzorgster
Jaarverslag 2006
Toestand
00-12-31
1
5
16
3
1
-
Toestand
01-12-31
1
5
16
3
1
-
Toestand
02-12-31
1
6
12
4
1
1
Toestand
03-12-31
1
6
12
5
1
1
1
Toestand
04-12-31
1
6
12
6
1
1
1
Toestand
05-12-31
1
7
12
6
1
1
1
Toestand
06-12-31
1
7
12
5
1
1
1
Pagina 32
1.4.2
FUNCTIONELE INFORMATIE
1.4.2.1
Lijst personeel (toestand 2006-12-31)
1.4.2.1.1
Administratie
1.4.2.1.1.1
Vastbenoemd personeel
FUNCTIE
Gemeenteontvanger
V/D
V
Sportfunctionaris
D
19/38
met loopbaanhalvering vanaf 2005-12-01
Stedenbouwkundig ambtenaar
V
Diensthoofd burgerzaken
V
Secretaris
V
Administratief medewerker (V)
D
19/38
met loopbaanhalvering vanaf 2002-04-01
Coördinator-diensthoofd administratieve
diensten
V
Milieuambtenaar
V
1.4.2.1.1.2
GEBOORTEDATUM
1963-01-25
1976-11-23
1963-02-12
1950-07-31
1953-10-27
1949-07-10
1954-07-22
1958-10-07
Contractuelen
FUNCTIE
cultuurbeleidscoördinator
V/D
V
deskundige boekhoudeninformatica
V
sportfunctionaris
D
19/38
welzijnsambtenaar
D
12/38
Jaarverslag 2006
NAAM EN ADRES
DE MEULENAER Jan
Bevrijdingslaan 42
3665 AS
GABRIELS Wendy
Weg naar As 148
3680 MAASEIK
GIELEN Christiane
Kempstraat 3
3665 As
MARTENS Jos
Leeuwerikstraat 5
3665 AS
MEERMANS Jean
Randstraat 11
3680 OPOETEREN
RAEDSCHELDERS Jos
Dorpsstraat 28
3665 AS
REYNDERS Ria
Echostraat 6
3665 AS
VAN ROTEN Willy
Dorpsstraat 37
3665 AS
NAAM EN ADRES
Er was geen
cultuurbeleidscoördinator in
dienst op 2006-12-31!
STEEGMANS Kristof
Kerkplein 19 bus 7
3665 AS
BEJINHA DA LANCA Laura
Huvenersstraat 11
3665 ASD
MEYERS Kim
Componistenhof 5
3600 GENK
GEBOORTEDATUM
1978-05-09
1981-11-18
1977-08-22
Pagina 33
1.4.2.1.1.3
Gesubsidieerde contractuelen
FUNCTIE
V/D
administratief medewerkster
(V Æ loopbaanhalvering vanaf
2002)
D
19/38
administratief medewerkster
D
19/38
administratief medewerkster
D
13/38
tekenaar
D
19/38
(i.v.v. Vliegen Marleen met
loopbaanhalvering)
administratief medewerkster
V
jeugdcoördinator
V
administratief medewerkster
1.4.2.1.1.4
D
26/38
V/D
D
19/38
welzijnsambtenaart welzijnsenioren
D
7/38
Jaarverslag 2006
VLIEGEN Marleentje
Schuttenbergstraat 37
3665 AS
VANDIJK Josiane
Groenstraat 11
3665 AS
VANDIJK Josiane
Groenstraat 11
3665 AS
TILKIN Marleen
Schansbroekstraat 3
3600 GENK
SMITS Arlette
Grotstraat 37
3665 AS
JAEKEN Marijke
Dennengaerdelaan 39
3665 AS
WIELICZKOWICZ Daniëlle
Oude Baan 10
3665 AS
GEBOORTEDATUM
1964-06-11
1959-07-15
1959-07-15
1957-01-25
1966-07-25
1964-08-09
1967-01-30
Sociale maribel
FUNCTIE
jeugdambtenaar jeugddienst
toeristisch ambtenaar
NAAM EN ADRES
V
NAAM EN ADRES
MEYERS Kim
Componistenhof 5
3600 GENK
MEYERS Kim
Componistenhof 5
3600 GENK
VAN GOMPEL Jan
Prinsenbosstraat 143
ZICHEM
GEBOORTEDATUM
1977-08-22
1977-08-22
1979-02-19
Pagina 34
1.4.2.1.2
Technische dienst
1.4.2.1.2.1
Vastbenoemd personeel
FUNCTIE
coördinator grondgebiedszaken
V/D
V
geschoold werkman
V
geschoold werkman
V
1.4.2.1.2.2
V/D
V
werkman
V
werkman
V
werkman
V
werkman
V
werkman (met loopbaanvermin-
30,40
werkman (met loopbaanvermin-
30,40
werkman (met loopbaanvermin-
30,40
dering 1/5 vanaf 2006-01-01)
dering 1/5 vanaf 2006-08-01)
dering 1/5 vanaf 2006-08-01)
werkman
V
werkman
V
Administratief medewerkster
FUNCTIE
werkman
Jaarverslag 2006
GEBOORTEDATUM
1957-09-29
1961-12-30
1956-11-26
Gesubsidieerde contractuelen
FUNCTIE
werkman
1.4.2.1.2.3
NAAM EN ADRES
RUTTEN Carlo
Maretakstraat 16
3600 GENK
HOUBEN Philippe
Lindestraat 9 B
3665 AS
SCHEEPERS René
Grotstraat 91
3665 AS
D
32/38
NAAM EN ADRES
CARDEYNAELS Emanuel
Boshoekstraat 44
3665 AS
FEDASZ Felix
Eikenstraat 15
3665 AS
GABRIËLS Marcel
Bremstraat 4
3665 AS
GEEBELEN Erik
Lijsterbesstraat 21
3665 AS
GERARD Bart
Bevrijdingslaan 127 bus 2
3665 AS
GOLKOWSKI Michel
Berkenstraat 89
3665 As
HOUBEN Guy
Breeërweg 31
3665 AS
RAQUET Ivo
Vennekeslaan 13
3665 AS
VANHERLE Roger
Kempstraat 3
3665 AS
VAN LEE Jaak
O.L. Vrouwestraat 83
3665 AS
DEBRUYNE Liliane
Nijverheidsstraat 81
3665 AS
GEBOORTEDATUM
1968-11-27
NAAM EN ADRES
SMEERS Roberto
André Dumontlaan 18
3665 AS
GEBOORTEDATUM
1980-05-03
1947-05-15
1955-10-20
1963-11-15
1961-05-20
1953-05-20
1957-07-31
1953-06-21
1961-02-11
1966-04-20
1961-02-01
Contractuelen
V/D
V
Pagina 35
1.4.2.1.3
B.K.O.
1.4.2.1.3.1 Vastbenoemd personeel
FUNCTIE
Coördinator BKO
(met 5 loopbaanvermindering van 200604-01 t.e.m. 2007-03-31)
V/D
D
30,40/3
8
NAAM EN ADRES
VENKEN Hilde
Schoolstraat 55
GEBOORTEDATUM
1963-02-26
V/D
D
7,60/38
NAAM EN ADRES
WIELICZKOWICZ Daniëlle
Oude Baan 10
3665 AS
GEBOORTEDATUM
1967-01-30
1.4.2.1.3.2 Contractuelen
FUNCTIE
administratief medewerkster BKO
i.v.v. Venken Hilde, loopbaanvermindering
voor 1/5
opvoedster BKO
D
5/38
VANDERHENST Jessica
Eikenstraat 11
3665 AS
1980-04-28
1.4.2.1.3.3 Gesco’s weerwerk
FUNCTIE
Opvoedster BKO
V/D
D
19/38
Opvoedster BKO
D
19/38
Opvoedster BKO
D
19/38
Opvoedster BKO
D
19/38
Opvoedster BKO
D
19/38
Opvoedster BKO
D
19/38
Opvoedster BKO
D
19/38
Opvoedster BKO
D
19/38
Opvoedster BKO
D
19/38
Jaarverslag 2006
NAAM EN ADRES
BLOCKKEN Sabrina
Berkenstraat 47
3665 AS
CUSTERS Judith
Bevrijdingslaan 109
3665 AS
GRONDELAERS Marleen
St. Aldegondisstraat 42
3665 AS
HUBRECHTS Lieve
Maastrichterstraat 1 B 9
3665 AS
PAUMEN Lieve
Kapelstraat 21
3665 AS
PEELS Ingrid
Lijsterbesstraat 12B
3665 AS
SWENNEN Petra
Verbindingsstraat 28
3665 AS
WILLEN Vera
Rachels 36
3650 DILSEN-STOKKEM
VAN HAEN Karin
Nijverheidsstraat 69 A
3665 AS
GEBOORTEDATUM
1974-05-29
1960-03-15
1965-03-16
1961-04-21
1955-03-31
1975-04-10
1970-05-25
1962-10-06
1971-12-09
Pagina 36
1.4.2.1.4
Onderhoudspersoneel
1.4.2.1.4.1 Contractuelen
FUNCTIE
V/D
NAAM EN ADRES
schoonmaakster administratief centrum
D
19/38
FERSON Sabina
Oude Baan 35
3665 AS
schoonmaakster administratief centrum
D
10/38
DANIËLS Arlette
Breeërweg 31
3665 AS
MELUSSI Riccardo
Herengracht 140
3665 AS
VANDERSTRAETEN Linda
Lijsterbesstraat 21 B
3665 AS
RUEBENS Ilse
Boshoekstraat 44
3665 AS
GIELEN Maria
Schoolstraat 52
3665 AS
VANDERHENST Jessica
Eikenstraat 11
3665 AS
onderhoud en ruimen beek
D
9/38
schoonmaakster school As
D
12/38
schoonmaakster lokalen BKO
D
24/38
schoonmaakster + middagbewaking
gemeenteschool Niel
D
22/38
toezichter en hulp middagbewaking
gemeenteschool Niel
D
5/38
GEBOORTEDATU
M
1971-07-24
1957-11-27
1943-03-14
1965-02-02
1968-04-24
1960-09-04
1980-04-28
1.4.2.1.4.2 Gesubsidieerde contractuelen
FUNCTIE
schoonmaakster school Niel
1.4.2.1.4.3
V/D
D
27/38
V/D
opvoedster BKO (Activaplan: 2005-0110 t.e.m. 2008-03-31)
D
19/38
NAAM EN ADRES
HOOGMARTENS Nicole
John Cockerillstraat 8
3665 AS
GEBOORTEDATU
M
1962-09-30
Bibliotheek
1.4.2.1.5.1
Vastbenoemd personeel
FUNCTIE
V/D
bibliothecaris
V
bibliotheekassistent
D
20/38
bibliotheekassistent
D
10/38
Jaarverslag 2006
GEBOORTEDATUM
1952-02-22
Activa Plan
FUNCTIE
1.4.2.1.5
NAAM EN ADRES
SYKORA Godelieve
Hoogstraat 142
3665 AS
NAAM EN ADRES
GOOSSENS Hilde
Spoorwegstraat 29
3665 AS
VANSTIPELEN Patrick
Heiderveldstraat 19
3665 AS
EERSELS Jo
Hasselse Beverzakstraat 90
3500 HASSELT
GEBOORTEDATUM
1956-02-25
1972-07-24
1970-06-17
Pagina 37
1.4.2.1.6
Onderwijs
1.4.2.1.6.1 Vastbenoemd personeel
FUNCTIE
V/D
Directeur
V
Nijs Tony
Schoolstraat 51- 3665 As
20.01.1950
Onderwijzer
V
Claes Alice
Kapelstraat 25 - 3665 As
13.04.1953
Onderwijzer
V
Lowijs Monique
Dorpsstraat 37- 3665 As
30.09.1957
Onderwijzer
V
Ramaekers Marijke
Heiweg 13 - 3665 As
26.03.1959
Onderwijzer
V
Broekmans Marina
Dennengaerdelaan 51- 3665 As
03.06.1960
Onderwijzer
V
Dirkx Inge
Kruisstraat 21 A - 3665 As
21.07.1971
Onderwijzer
V
Meysen Hilde
Krimstraat 19 - 3668 Niel-bij-As
25.05.1970
Onderwijzer
V
Salemans Serge
Vlikkenbergstraat 34 – 3665 As
07.02.1973
Onderwijzer
V
Claessens Ann
Vlikkenberstraat 34 – 3665 As
23.04.1977
Onderwijzer
V
Meermans Sandra
Zandstraat 51 bus 2 - 3668 Niel-bij-As
16.08.1976
Onderwijzer
V
Bayen Hanne
Jagersdreef 26 - 3665 As
18.04.1978
Onderwijzer
V
Kessels Kirsty 02/24
Schoolstraat 29 3668 Niel-bij-As
28.03.1980
Kleuteronderwijzer
V
Buntinx Rosa
St. Aldegondisstraat 34 - 3665 As
23.06.1950
Kleuteronderwijzer
V
Jaeken Hilde
Kerkplein 19 bus 4 - 3665 As
16.05.1968
Kleuteronderwijzer 22/24
V
Ferson Mia
Grotstraat 108 - 3665 As
03.11.1962
Kleuteronderwijzer
V
Berghs Carlo
Elzenstraat 15/6 – 3500 Hasselt
29.07.1970
Kleuteronderwijzer
V
Meyers Wendy
Eendenstraat 13 - 3670 Meeuwen-Gruitrode
25.04.1973
Regentes -bijzonder
leermeesteres K.G.D.
V
Vandeweerd Rika
Oude Molenweg 7 - 3665 As
04.07.1955
Regent – bijzondere
leermeester – NCZ 14/24
D
Terwingen Eric
Populierenstraat 44 - 3630 Maasmechelen
11.08.1959
Regentes -bijz. leerm.
L.O. 18/24
V
Debinski Vera
Zandstraat 60 - 3665 As
16.10.1953
Administratief
medewerker
V
Willems Lou
Ziepstraat 7 – 3665 As
17.12.1948
Jaarverslag 2006
NAAM EN ADRES
GEBOORTEDAT
UM
Pagina 38
1.4.2.1.6.2 Tijdelijk personeel
AANSTELLING INTERIMARISSEN IN DE GEMEENTELIJKE
BASISSCHOOL NIEL-BIJ-AS
Schooljaar 2005 – 2006 Periode van 2006-01-01– 2006-06-30
Waeben Annelies
Daelstraat 13
3668 Niel-bij-As
Kessels Kirsty
Schoolstraat 29
3668 Niel-bij-As
Kessels Kirsty
Schoolstraat 29
3668 Niel-bij-As
Kessels Kirsty
Schoolstraat 29
3668 Niel-bij-As
Kessels Kirsty
Schoolstraat 29
3668 Niel-bij-As
Meermans Nele
Gribbenstraat 1
3665 As
Kessels Kirsty
Schoolstraat 29
3668 Niel-bij-As
Meermans Nele
Gribbenstraat 1
3665 As
Kessels Kirsty
Schoolstraat 29
3668 Niel-bij-As
Op de Beeck Wendy
Hofstraat 3
3630 Maasmechelen
Hendriks Ilse
Boogstraat 2
3690 Zutendaal
Matuscsak Karolien
Zandstraat 32
3660 Opglabbeek
Matuscsak Karolien
Zandstraat 32
3660 Opglabbeek
Lecocq Dalia
Zandstraat 44
3680 Maaseik
Nouboers Sofie
Eindeheibosstraat 5
3665 As
Nouboers Sofie
Eindeheibosstraat 5
3665 As
Meermans Nele
Gribbenstraat 1
3665 As
Jaarverslag 2006
SC 22.04.2005
GR 30.06.2005
Restlestijden
Onderwijzer 05/24
01.01.2006 – 30.06.2006
SC 22.04.2005
GR 30.06.2005
Restlestijden
Onderwijzer 04/24
01.01.2006 – 30.06.2006
SC 22.04.2005
GR 30.06.2005
Restlestijden
Onderwijzer 15/24
01.01.2006 – 30.06.2006
SC 22.04.2005
GR 30.06.2005
Restlestijden
Kl. Onderwijzer
2/24
01.01.2006 – 30.06.2006
Onderwijzer 1/24
01.01.2006 – 30.06.2006
SC 22.04.2005
GR 30.06.2005
SC 02.12.2005
GR 15.12.2005
t.v.v. Waeben Annelies
Bevallingsverlof
Onderwijzer 20/24
01.01.2006 – 19.03.2005
SC 02.12.2005
GR 15.12.2005
t.v.v. Waeben Annelies
Bevallingsverlof
Onderwijzer 04/24
01.01.2006 – 19.03.2005
SC 02.12.2005
GR 15.12.2005
t.v.v. Waeben Annelies
Bevallingsverlof
Onderwijzer 20/24
01.01.2006 – 19.03.2005
SC 02.12.2005
GR 15.12.2005
t.v.v. Waeben Annelies
Bevallingsverlof
Onderwijzer 04/24
01.01.2006 – 19.03.2005
SC 13.01.2006
GR 23.02.2006
Reaffectatie 24/24
Kleuteronderwijzer
01.01.2006– 30.06.2006
SC 13.01.2006
GR 23.02.2006
Vacante uren 02/24
Kleuteronderwijzer
02/24
01.01.2006 – 30.06.2006
SC 13.01.2006
GR 23.02.2006
Kleuteronderwijzer
01.01.2006 – 13..01.2006
SC 13.01.2006
GR 23.02.2006
t.v.v. Hendriks Ilse
Moederschapsbescherming
t.v.v. Hendriks Ilse
Bevallingsverlof
Kleuteronderwijzer
14.01.2006 – 28.04.2006
SC 13.01.2006
GR 23.01.2006
t.v.v. Mia Ferson
ziekte
Kleuteronderwijzer
09.01.2006 – 04.02.2006
SC 03.02.2006
GR
t.v.v. Hanne Bayen
ziekte
Onderwijzer
31.01.2006 – 19.03.2006
SC 12.05.2006
GR 18.05.2006
t.v.v. Hanne Baeyen
Bevallingsverlof
Onderwijzer
20.03.2006 – 30.06.2006
SC 21.04.2006
GR 18.05.2006
t.v.v. Fissette Nathalie
Bevallingsverlof
Bijzondere
leermeester RKG
18.04.2006 - 30.06.2006
Pagina 39
AANSTELLING INTERIMARISSEN IN DE GEMEENTELIJKE
BASISSCHOOL NIEL-BIJ-AS
Schooljaar 2006 – 2007 Periode van 2006-09-01– 2006-12-31
Matuscsak Karolien
Zandstraat 32
3660 Opglabbeek
Houben Kristel
Breeërweg 31
3665 As
SC 09.06.2006
GR 29.06.2006
T.A.D.D.
Kleuteronderwijzer
24/24
01.09.2006 – 31.12.2006
SC 01.09.2006
GR
Kleuteronderwijzer
24/24
01.09.2006 – 31.12.2006
Roux Ilse
Kabienstraat 79
3680 Maaseik
SC 01.09.2006
GR
Kleuteronderwijzer
8/24
01.09.2006 – 31.12.2006
Fissette Nathalie
Veldstraat 13
3690 Zutendaal
Kessels Kirsty
Schoolstraat 29
3668 Niel-bij-As
Op De Beeck Wendy
Hofstraat 3
3630 Maasmechelen
Vanderhenst Jessica
Eikenstraat16
3665 As
Weegels Joke
Wolfsstraat 52
3660 Opglabbeek
SC 09.06.2006
GR 29.06.2006
t.v.v. Wendy Meyers
Moederschapsbeschermi
ng
Bevallingsverlof
t.v.v. Wendy Meyers
Moederschapsbeschermi
ng
Bevallingsverlof
T.A.D.D
Meermans Nele
Gribbenstraat 1
3665 As
Luyten Annelies
Gelehoekstraat 7
3950 Bocholt
Rika Vandeweerd
Oude Molenweg 7
3665 As
Jaarverslag 2006
01.09.2006 – 31.12.2006
Bijzondere
leermeester
RKG
10/24
Onderwijzer 22/24
01.09.2006 – 31.12.2006
SC 09.06.2006
GR 29.06.2006
T.A.D.D.
2/24 vastbenoemd
SC 09.06.2006
GR 29.06.2006
T.A.D.D.
Kleuteronderwijzer
24/24
01.09.2006 – 31.12.2006
SC 09.06.2006
GR 29.06.2006
T.A.D.D.
Kinderverzorger 9/32
01.09.2006 – 31.12.2006
SC 08.09.2006
t.v.v. Karolien Matuscsak Kleuteronderwijzer
24/24
Moederschapsbescherming
05.09.2006 – 31.12.2006
SC 16.06.2006
GR 29.06.2006
t.v.v. Hanne Bayen
Ouderschapsverlof
Onderwijzer
01.09.2006 – 30.11.2006
SC 20.10.2006
t.v.v. Rika Vandeweerd
TAO
20.10.2006 – 17.10.2006
SC 20.10.2006
t.v.v. Tony Nijs
ziek
Bijzondere
leermeester RKG
Zorgcoördinator
Directeur
17.10.2006 – 26.11.2006
Pagina 40
1.4.2.1.6.3
Contractuelen
FUNCTIE
V/D
NAAM EN ADRES
busbewaakster school Niel
D
0,13
SCHREURS-WERTELAERS Maria
Kruisstraat 11
3665 AS
V/D
NAAM EN ADRES
(1 uur per schooldag)
1.4.2.1.6.4
administratieve hulp toegevoegd
aan het schoolhoofd
buschauffeur - klusjesman
V
36/36
V
WILLEMS Maria Louisa
Ziepstraat 7
3665 AS
MUSSEN Jacques
Grotstraat 52
3665 AS
GEBOORTEDATU
M
1948-12-17
1957-05-22
P.W.A
FUNCTIE
V/D
NAAM EN ADRES
busbewaakster school Niel
D
0,13
MAENEN Magda
Bijnensstraat 6
3665 AS
MAENEN Magda
Bijnensstraat 6 - 3665 AS
DALEMANS Jean
Dorpsstraat 70 bus 2 - 3665 AS
(1 uur per schooldag)
toezicht tijdens sportactiviteiten
Jaarverslag 2006
1943-08-13
Gesco’s
FUNCTIE
1.4.2.1.6.5
GEBOORTEDATU
M
11
uur/week
GEBOORTEDATU
M
1954-09-18
1954-09-18
1945-05-14
Pagina 41
1.4.2.2
Gemeenteraadsbesluiten i.v.m. personeelsaangelegenheden
1.4.2.2.1
Algemeen
2006-01-19
1.4.2.2.2
2006-02-23
2006-04-27
2006-04-27
2006-12-14
Goedkeuring CAO 2005-2007
Administratie
Goedkeuring loopbaanhalvering administratief medewerker Jos Raedschelders
Bevordering administratieve medewerker tot diensthoofd burgerzaken in het niveau
C4-C5
Bevordering milieuambtenaar en coördinator grondgebiedszaken tot het niveau B4-B5
Goedkeuring protocol stadswacht/vaststellend ambtenaar
1.4.2.2.3
Technische dienst
1.4.2.2.4
Onderwijs
2006-02-23
2006-02-23
2006-05-18
2006-06-29
2006-08-31
2006-10-12
Benoemingen in vast verband van 7/24 restlestijden leerkracht lager onderwijs
Goedkeuring ter beschikking stelling voorafgaand aan het rustpensioen vanaf 1
september 2006 van mevrouw Roza Buntinx, kleuteronderwijzer aan de gemeentelijke
basisschool As
Bekrachtiging vacantverklaring betrekkingen lager onderwijs (4/24 lestijden leerkracht
lager onderwijs, 10/24 lestijden godsdienstleraar) en kleuteronderwijs (26/24 lestijden
kleuteronderwijzer, 10/32 kinderverzorgster)
Vaststelling verlofdagen schooljaar 2006-2007 van de gemeentelijke basisschool As
Goedkeuring oppensioenstelling van mevrouw Reumers Maria, onderwijzer aan de
gemeentelijke basisschool As
Convenant vervangingen leerkrachten
1.4.2.2.5
Bibliotheek
1.4.2.2.6
Sportdienst
2006-10-12
Goedkeuring aanvraag verlenging gedeeltelijke loopbaanonderbreking Gabriëls Wendy,
sportfunctionaris.
1.4.2.2.7
BKO
2006-02-23
Goedkeuring aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking Hilde Venken,
coördinator buitenschoolse kinderopvang
Jaarverslag 2006
Pagina 42
1.4.2.3
Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
en andere acties in verband met personeelsaangelegenheden
1.4.2.2.1
Algemeen
-
busuitstap oktober 2006
1.4.2.3.2
2006-01-27
2006-02-24
2006-03-17
2006-03-17
2006-04-07
2006-04-14
2006-04-28
2006-04-28
2006-05-12
2006-07-14
2006-07-14
2006-10-20
2006-10-27
Administratie
Daniëlle Wieliczkowicz uit As werd aangesteld als gesco administratief medewerker voor
26 uren per week in de dienst ruimtelijke ordening met ingang van 1 februari 2006 tot en
met 31 januari 2008.
Kim MEYERS uit Genk werd aangesteld als jeugd- en welzijnsambtenaar (19/38 jeugd en
7/38 welzijn-senioren in het kader van de sociale maribel en 12/38 welzijn-senioren in
contractueel verband) met ingang van 1 april 2006 in een voltijdse betrekking voor de duur
van één jaar, met een proefperiode van 3 maanden. (indiensttreding op 8 mei 2006)
Creemers Barbara, voltijds cultuurfunctionaris in contractueel verband, werd
ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking toegestaan met ingang van 8
mei 2006 voor de duur van twee maanden zijnde tot en met 7 juli 2006 en dit op voltijdse
basis en van 8 juli 2006 tot en met 7 december 2006 en dit op van 1/5de van de
tewerkstelling op voltijdse basis.
Aerts Bart uit As werd aangesteld als bediende in de jeugddienst voor 19 uren per week in
contractueel verband met ingang van 20 maart 2006 totdat de nieuw aangestelde jeugd en welzijnsambtenaar in functie treedt en dit in het kader van de sociale maribel.
Vliegen Marleentje, voltijds gesubsidieerde contractueel administratief medewerker, werd
loopbaanhalvering toegestaan in het kader van medische bijstand voor haar ziek kind
Paulussen Tom vanaf 1 juni 2006 voor de duur van drie maanden zijnde tot en met 31
augustus 2006.
Ine Cillen uit As werd aangesteld als vakantiewerker in de jeugddienst van 29 juni 2006
tot en met 28 juli 2006 met een prestatie van 38 uren per week.
An Vaneygen uit As werd aangesteld als vakantiewerker in de jeugddienst van 31 juli
2006 tot en met 30 augustus 2006 met een prestatie van 38 uren per week.
Kirsten Cornelissen uit As werd aangesteld als vakantiewerker in de jeugddienst van 03
juli 2006 en met 14 juli 2006 met een prestatie van 38 uren per week.
Ruben Jarych uit As werd aangesteld als vakantiewerker in de jeugddienst van 17 juli
2006 tot en met 28 juli 2006 met een prestatie van 38 uren per week.
Kim Leenders uit As werd aangesteld als vakantiewerker in de jeugddienst van 31 juli
2006 tot en met 11 augustus 2006 met een prestatie van 38 uren per week.
An Verwichte uit As werd aangesteld als vakantiewerker in de jeugddienst van 14
augustus 2006 tot en met 25 augustus 2006 met een prestatie van 38 uren per week.
Mevrouw Josiane Vandijk uit AS werd aangesteld als gesco administratief medewerker in
de dienst burgerlijke stand met ingang van 1 juni 2006 voor de duur van de
loopbaanhalvering in het kader van de medische bijstand mevrouw Vliegen Marleentje
met een prestatie van 19 uur per week
Mevrouw Veerle Vangompel uit As werd aangesteld als cultuurbeleidscoördinator in
contractueel verband met ingang van 8 mei 2006 in een voltijdse betrekking voor de
duur van het ouderschapsverlof van mevrouw Barbara Creemers, zijnde tot en met 7 juli
2006
Ingevolge de aanstelling tot jeugd- en welzijnsambtenaar in contractueel verband Kim
Meyers wordt haar jaarwedde met ingang van 8 mei 2006 vastgesteld
Mevrouw Vliegen Marleentje, voltijds gesubsidieerde contractueel administratief medewerker, werd loopbaanhalvering toegestaan in het kader van medische bijstand voor haar
ziek kind Paulussen Tom vanaf 1 september 2006 voor de duur van drie maanden zijnde
tot en met 30 november 2006.
Toekenning vergoeding GSM-vergoeding diensten gemeente As
Mevrouw Vliegen Marleentje, voltijds gesubsidieerde contractueel administratief
medewerker, uit As werd loopbaanhalvering toegestaan in het kader van medische bijstand
voor haar ziek kind Paulussen Tom vanaf 1 december 2006 voor de duur van drie maanden
zijnde tot en met 28 februari 2007.
De heer Van Gompel Jan uit 3270 Scherpenheuvel Zichem werd aangesteld als deeltijds
toeristisch ambtenaar met een prestatie van 19 uren per week met ingang van 01
november 2006 in het kader van de sociale maribel (B1-B3)voor de duur van één jaar
zijnde tot en met 31 oktober 2007.
Jaarverslag 2006
Pagina 43
2006-11-10
2006-12-01
2006-12-15
2006-12-22
Voor de aanwerving van een cultuurbeleidscoördinator bij ons bestuur en de aanleg van
een werfreserve zowel voor contractuelen als voor statutairen, wordt een
aanwervingsexamen georganiseerd en wordt de examenjury als volgt samengesteld:
•
1 cultuurbeleidscoördinator: de heer Martin Goossens, cultuurbeleidscoördinator
Maaseik, Lekkerstraat 10, 3680 MAASEIK;
•
1 gemeentesecretaris: de heer Patrick Doumen, secretaris Dilsen-Stokkem,
Europalaan 25, 3650 DILSEN-STOKKEM.
•
1 cultuurfunctionaris: de heer Verheyen Robert, Dirixstraat 10, 3960 Bree.
Goedkeuring intentieverklaring dispositief stadswacht / vaststellend ambtenaar
De heer Van Gompel Jan uit 3270 Scherpenheuvel-Zichem werd aangesteld als deeltijds
toeristisch ambtenaar met een prestatie van 19 uren per week met ingang van 20
december 2006 tot en met 31 oktober 2007 in het kader van de sociale maribel.
Mevrouw Veerle Vangompel uit As werd aangesteld als cultuurbeleidscoördinator in
contractueel verband in een voltijdse functie met ingang van 01 januari 2007 voor de
duur van één jaar, zijnde tot en met 31 december 2007.
1.4.2.3.3
2006-01-13
2006-02-17
2006-02-17
2006-02-17
2006-04-07
2006-04-07
2006-10-20
2006-10-27
2006-12-08
Technische dienst
Roman Marc Raymond uit As werd aangesteld als gesco werkman voltijds met ingang van
17 januari 2006 voor de duur van het ziekteverlof van de heer Vanherle Roger.
Guy HOUBEN uit As werd aangesteld als gesco geschoold werkman
voor de
“groendienst”– niveau D1-D3 in een voltijdse functie met ingang van 1 maart 2006.
Erik GEEBELEN uit As werd aangesteld als gesco geschoold werkman voor de dienst
“onderhoud en klusjes”– niveau D1-D3 in een voltijdse functie met ingang van 1 maart
2006.
Vaststelling individuele jaarwedde per 1 maart 2006 van Erik Geebelen en Guy Houben.
Aan Guy Houben, gesco arbeider voltijds, werd toegestaan zijn beroepsloopbaan te
verminderen met 1/5de met ingang van 1 augustus 2006 voor de duur van één jaar zijnde
tot en met 31 juli 2007.
Aan Ivo Raquet, gesco arbeider voltijds, werd toegestaan zijn beroepsloopbaan te
verminderen met 1/5de met ingang van 1 augustus 2006 voor de duur van één jaar zijnde
tot en met 31 juli 2007.
De heer Smeers Roberto Giovanni uit As werd aangesteld als werkman voor de groendienst
in contractueel verband in een voltijdse functie met ingang van 30 oktober 2006 voor de
duur van één jaar, met een proefperiode van drie maanden.
Er werd een werfreserve aangelegd van de best geslaagde kandidaten welke wordt
vastgesteld als volgt:
• Grondelaers Stijn
• Gerits Walter
• Raquet Marcel
• Housen Robby.
Aan de heer Michel Martin Golkowski, gesco arbeider voltijds, werd toegestaan zijn
beroepsloopbaan te verminderen met 1/5de met ingang van 1 januari 2007 voor de duur
van één jaar zijnde tot en met 31 december 2007.
De heer Melussi Ricardo, werd aangesteld als arbeider in contractueel verband met een
prestatie van 9 uren per week voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31
december 2007 met de specifieke opdracht het onderhoud van de Bosbeek tussen haar
oorsprong en de André Dumontlaan.
1.4.2.3.4
2006-03-31
2006-04-14
2006-05-19
2006-05-19
Onderwijs
Jessica Vanderhenst uit As werd aangesteld als toezichter en hulp bij de soepbedeling in
de gemeentelijke basisschool As-Niel, Schoolstraat 1, 3665 As in contractueel verband met
ingang van 1 april 2006 met een prestatie van 5 uren per week voor de duur van één jaar
zijnde tot en met 31 maart 2007.
Arlette Daniels uit As werd aangesteld als schoonmaakster in contractueel verband met een
prestatie van 15 uren per week in het gemeentelijke basisschool As-Niel, Schoolstraat 1,
3665 As met ingang van 18 april 2006 en dit voor de duur van het ziekteverlof van
mevrouw Gielen Maria.
Mevrouw GIELEN Maria uit AS werd aangesteld in contractueel verband voor het
onderhoud in de gemeentelijke basisschool As-Niel voor de periode van 01 september
2006 tot en met 30 september 2006 met een prestatie van 3 uren per week
Mevrouw GIELEN Maria uit AS werd aangesteld in contractueel verband met ingang van 01
oktober 2006 voor het onderhoud en middagbewaking in het gemeentelijke basisschool
As-Niel met een prestatie van 22 uren per week en dit voor onbepaalde duur
Jaarverslag 2006
Pagina 44
2006-09-01
2006-09-01
2006-09-01
2006-09-08
Mevrouw Houben Kristel uit As werd aangesteld tot het ambt van waarnemend
kleuteronderwijzeres in een niet-vacante betrekking voor 8/24 lestijden aan de
gemeentelijke basisschool te Niel-As, Schoolstraat 1 te 3665 As, met ingang van 1
september 2006 voor de duur van het schooljaar 2006-2007 zijnde uiterlijk tot en met 30
juni 2007.
Mevrouw Houben Kristel uit As werd aangesteld tot het ambt van waarnemend
kleuteronderwijzeres in een tijdelijke betrekking voor 16/24 lestijden aan de gemeentelijke
basisschool te Niel-As, Schoolstraat 1 te 3665 As, met ingang van 1 september 2006 voor
de duur van het moederschapsbeschermingsverlof van mejuffrouw Wendy Meyers.
Mejuffrouw Roux Ilse uit As werd aangesteld tot het ambt van waarnemend
kleuteronderwijzeres in een tijdelijke betrekking voor 8/24 lestijden aan de gemeentelijke
basisschool te Niel-As, Schoolstraat 1 te 3665 As, met ingang van 1 september 2006 voor de
duur van het moederschapsbeschermingsverlof van mevrouw Wendy Meyers.
Mevrouw Joke WEEGELS uit OPGLABBEEK werd aangesteld tot het ambt van waarnemend
kleuteronderwijzeres in een tijdelijke betrekking voor 24/24 lestijden aan de gemeentelijke
basisschool te Niel-As, Schoolstraat 1 te 3665 As, met ingang van 5 september 2006 voor de
duur van het ziekteverlof van Karolien Matuscsak.
1.4.2.3.5
Bibliotheek
1.4.2.3.6
Sportdienst
2006-02-17
2006-03-03
2006-10-20
Bejinha da Lança Laura uit As werd aangesteld als deeltijds sportfunctionaris in
contractueel verband met ingang van 20 februari 2006 voor de duur de loopbaanhalvering
van mevrouw Gabriels Wendy zijnde tot en met 30 november 2006 met een prestatie van
19 uren per week
Weddevaststelling sportfunctionaris Laura Bejinha da Lança
Mevrouw Bejinha da Lança Laura uit As werd aangesteld als deeltijds sportfunctionaris in
contractueel verband met ingang van 01 december 2006 voor de duur de
loopbaanhalvering van mevrouw Gabriels Wendy zijnde tot en met 30 november 2007 met
een prestatie van 19 uren per week.
1.4.2.3.7
2006-01-13
2006-01-13
2006-01-20
2006-03-17
2006-05-19
2006-06-23
2006-06-23
2006-06-30
B.K.O
Bisschop Natascha uit As werd aangesteld als opvoedster in de dienst buitenschoolse
kinderopvang in contractueel verband voor de periode van 9 januari 2006 tot en met 20
januari 2006 met een prestatie van 16 uren 30 minuten gedurende de periode van 9 januari
2006 tot en met 13 januari 2006 en 19 uren gedurende de periode van 16 januari tot en
met 20 januari 2006.
Vanderhenst Jessica uit As werd aangesteld als opvoedster in de dienst buitenschoolse
kinderopvang in contractueel verband voor de periode van 16 januari 2006 voor de duur van
één jaar met een proefcontract van drie maanden met een prestatie van 5 uren per week.
Bisschop Natascha uit As werd aangesteld als opvoedster in de dienst buitenschoolse
kinderopvang in contractueel verband met ingang van 21 januari voor de duur van het
ziekteverlof van mevrouw Hubrechts Godelieve, zijnde tot en met 3 februari 2006 met een
prestatie van 19 uren per week.
Daniëlle Wieliczkowicz uit As werd aangesteld als administratief medewerker
buitenschoolse kinderopvang Peter Pan in contractueel verband voor 7,36 uren per week
met ingang van 1 april 2006 tot het einde van de loopbaanvermindering met 1/5 van
mevrouw Hilde Venken.
Mevrouw RUEBENS Ilse uit AS werd aangesteld in contractueel verband met ingang van 01
oktober 2006 als schoonmaakster in de buitenschoolse kinderopvang, Bevrijdingslaan 88,
3665 As, met een prestatie van 24 uren per week en dit voor onbepaalde duur.
Mejuffrouw Vanderhenst Jessica uit As werd aangesteld als opvoedster in de dienst
buitenschoolse kinderopvang in contractueel verband voor de periode van 03 juli 2006 tot en
met 20 juli 2006 met een prestatie van 20 uren per week.
Mevrouw Smets Anja Godelieve uit As werd aangesteld als opvoedster in de dienst
buitenschoolse kinderopvang in contractueel verband voor de periode van 03 juli 2006 tot en
met 14 juli 2006 met een prestatie van 20 uren per week.
Mejuffrouw Stella Eustratiou uit Hasselt werd aangesteld als vakantiewerkster in de dienst
buitenschoolse kinderopvang met een prestatie van 19 uren per week voor de periode van 3
juli 2006 tot en met 7 juli 2006.
Jaarverslag 2006
Pagina 45
2006-07-07
2006-08-18
2006-12-15
Mejuffrouw Stella Eustratiou uit Hasselt werd aangesteld als vakantiewerkster in de dienst
buitenschoolse kinderopvang met een prestatie van 19 uren per week voor de periode van
10 juli 2006 tot en met 20 juli 2006.
Mejuffrouw MOENS Elke uit Dilsen-Stokkem werd aangesteld als opvoedster in de dienst
buitenschoolse kinderopvang in contractueel verband voor de periode van 21 augustus 2006
tot en met 31 augustus 2006 met een prestatie van 19 uren per week.
Mejuffrouw Vanderhenst Jessica, geboren te Genk op 28 april 1980, wonende te 3665 As,
Eikenstraat 11, werd aangesteld als opvoedster in de dienst buitenschoolse kinderopvang
in contractueel verband voor de periode van 16 januari 2007 voor de duur van één jaar
met een prestatie van 5 uren per week.
1.4.2.3.8
2006-09-01
2006-10-13
Gemeenschapscentrum
Mevrouw Elsje Davids uit As werd aangesteld als deeltijds conciërge gemeenschapscentrum
in contractueel verband voor de periode van 1 september 2006 tot en met 30 september
2006 met een prestatie van 19 uren per week.
Een gekoppelde functie bestaande uit een deeltijdse (19 uur/week) en conciërgefunctie
vacant te verklaren.
Publicatie in het Belang van Limburg op 21 oktober 2006.
1.4.2.3.9
Jaarverslag 2006
Buurthuis Scherpenheuvel
Pagina 46
1.4.2.4
Arbeidsgeneeskundig toezicht op het gemeentepersoneel
1.4.2.4.1
Geneeskundige dienst
Naam: ENCARE PREVENT vzw
Adres: Kunstlaan 18 - 3500 HASSELT
Tel. 011 26 40 90 – fax 011 23 09 88
www.encare.be
1.4.2.4.2
Geneeskundige controledienst
Naam: ENCARE Absenteïsme vzw
Adres: Reinpadstraat 19 - 3600 GENK
Tel. 089 35 96 54
Openingsuren: iedere werkdag van 15.15 tot 16.00 uur.
1.4.2.5
Arbeidsongevallen gemeentepersoneel
OMSCHRIJVING
Aantal arbeidsongevallen
1.4.2.6
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
3
4
3
5
1
4
1
0
1
Personeelsbeheer
OMSCHRIJVING
- indiensttredingen
- uitdiensttredingen
- op pensioenstellingen
2002
equivalenten
2003
equivalenten
2004
equivalenten
2005
equivalenten
2006
equivalenten
6,93
4,00
0
3,91
2,50
0
2,50
1,50
0,26
1,31
0,68
0,00
5,76
4,70
0,00
2006
NAAM
INDIENSTTREDINGEN
VAN HAEN Karin
BEJINHA DA LANCA Laura
AERTS Bart
VANGOMPEL Veerle
SMEERS Roberto
VAN GOMPEL Jan
VANDERHENST Jessica
MEYERS Kim
VANDERHENST Jesscia
AERTS Bart
VANGOMPEL Veerle
WEEGELS Joke
WAUTERS Gert
STELTEN Sonja
CREEMERS Barbara
DAVIDS Elsje
MOENS Elke
nihil
UITDIENSTTREDINGEN
OP
PENSIOENSTELLINGEN
Jaarverslag 2006
UREN
19/38
19/38
19/38
38/38
38/38
38/38
5/38
38/38
5/38
19/38
38/38
26/38
19/38
5/38
38/38
15/38
19/38
EQUIV
0,50
0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
0,13
1,00
0,13
0,50
1,00
0,68
0,50
0,13
1,00
0,39
0,50
TOTAAL
EQUIVALENTEN
TOTAAL
AANTAL
FUNCTIES
5,76
= 9 functies
4,70
0,00
= 8 functies
= 0 functies
Pagina 47
1.5 DE GEMEENTEFINANCIEN
1.5.1 BEGROTING EN REKENING
1.5.1.1 Begroting 2006
Na 2 begrotingswijzigingen sloot de gewone dienst in de ontvangsten met een totaal van
€ 6 885 057,87 terwijl de uitgaven € 7 650 511,27 totaliseerden. Rekening houdend met het algemeen
resultaat van begrotingsrekening 2005 komen we tot een geraamd resultaat van de begroting 2006 van €
551 341,90.
De buitengewone dienst der ontvangsten gaf als eindresultaat na doorvoering van 2 begrotingswijzigingen €
2 318 559,36 en de uitgaven € 2 659 729,52. Rekening houdend met het algemeen resultaat van de
begrotingsrekening 2005 komen we tot een geraamd resultaat van de begroting 2006 van € 19 995,30.
De begrotingswijzigingen werden gestemd door de gemeenteraad op 29 juni 2006 (begrotingswijzigingen
nrs. 1 en 2) en op 16 november 2006 (begrotingswijzigingen nrs. 3 en 4).
Verder werd 1 interne begrotingswijziging (nrs. 5) goedgekeurd door het college van burgemeester en
schepenen in vergadering van 29 december 2006.
Gewone ontvangsten
Gewone uitgaven
Geraamd resultaat van het dienstjaar
Geraamd alg.begrotingsresultaat vorig dj.
2003
2004
€ 5 965 879,84 € 6 314 704,89 €
€ 5 927 329,04 € 6 819 578,35 €
€
38 550,80 €
504 873,46- €
€
444 042,11 €
923 526,90 €
S al do
Buitengewone ontvangsten
Buitengewone uitgaven
Geraamd resultaat van het dienstjaar
Geraamd alg.begrotingsresultaat vorig dj.
€ 482 592,91 € 418 653,44 € 721 440,59 € 551 341,90
€ 1 716 953,63 € 1 116 896,30 € 1 364 617,33 € 2 318 559,36
€ 1 633 680,41 € 1 152 952,39 € 1 381 935,05 € 2 659 729,52
€
83 273,22 €
36 056,09- €
17 317,72- €
341 170,16€
240 378,99 €
108 031,18 €
151 907,24 €
361 165,46
S al do
Jaarverslag 2006
€ 323 652,21
€
71 975,09
2005
6 543 031,74 €
6 938 198,49 €
395 166,75- €
1 116 607,34 €
€ 134 589,52
€
2006
6 885 057,87
7 650 511,27
765 453,401 316 795,30
19 995,30
Pagina 48
1.5.1.2 Rekening
In de budgettaire boekhouding is het begrotingsresultaat gelijk aan het verschil tussen de netto-vastgestelde
rechten en de vastgelegde uitgaven
GEWONE DIENST
Netto-vastgestelde rechten
Vastgelegde uitgaven
Begrotingsresultaat
BUITENGEWONE DIENST
Netto-vastgestelde rechten
Vastgelegde uitgaven
Begrotingsresultaat
2002
2003
2004
2005
2006
€ 5 784 941,00
€ 5 340 898,89
€ 444 042,11
€ 6 707 822,39
€ 5 784 295,49
€ 923 526,90
€ 7 820 771,75
€ 6 704 464,41
€ 1 116 307,34
€ 8 223 755,49
€ 6 906 960,19
€ 1 316 795,30
€ 8 702 647,56
€ 7 480 594,61
€ 1 222 052,95
€ 2 995 830,96
€ 2 755 451,97
€ 240 378,99
€ 2 085 377,27
€ 1 977 346,09
€ 108 031,18
€ 2 208 536,57
€ 2 056 629,33
€ 151 907,24
€ 2 280 435,61
€ 1 919 270,15
€ 361 165,46
€ 3 475 746,25
€ 2 675 866,68
€ 799 879,57
In de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding wordt in de begrotingsrekening het begrotingsresultaat aangevuld
met een boekhoudkundig resultaat. Het boekhoudkundig resultaat is gelijk aan het verschil tussen
de netto-vastgestelde rechten en de aanrekeningen.
2002
GEWONE DIENST
Netto-vastgestelde rechten
Aanrekeningen
Boekhoudkundig resultaat
BUITENGEWONE DIENST
Netto-vastgestelde rechten
Aanrekeningen
Boekhoudkundig resultaat
2003
2004
2005
2006
€ 5 784 941,00 € 6 707 822,39 € 7 820 771,75 € 8 223 755,49 € 8 702 647,56
€ 5 197 269,71 € 5 592 391,46 € 6 477 063,43 € 6 708 787,93 € 7 398 063,67
€ 587 671,29 € 1 115 430,93 € 1 343 708,32 € 1 514 967,56 € 1 304 583,89
€ 2 995 830,96 € 2 085 377,27 € 2 208 536,57 € 2 280 435,61 € 3 475 746,25
€ 2 302 241,17 € 905 426,04 € 1 285 046,02 € 705 209,62 € 1 253 822,57
€ 693 589,79 € 1 179 951,23 € 923 490,55 € 1 575 225,99 € 2 221 923,68
Aangezien dit boekhoudkundig resultaat aan uitgavenzijde enkel rekening houdt met ontvangen facturen per
31 december 2006, geeft het een gunstiger overschot dan het begrotingsresultaat.
Vooral in de buitengewone dienst valt het op dat er nog veel facturen moeten binnenkomen.
1.5.2 BALANS EN RESULTATENREKENING
Als gevolg van de nieuwe gemeentelijke boekhouding wordt er nu jaarlijks
naast de begrotingsrekening ook een balans- en resultatenrekening
voorgelegd. Hiernaast een samenvatting van de balansresultaten 2006.
Jaarverslag 2006
Pagina 49
ACTIVA
I
II
III
IV
V
2004-12-31
Benaming
van
de
rekeningengroep
VASTE ACTIVA
Oprichtingskosten en immat. vaste
activa
Onroerend en roerend patrimonium
Toegestane investerings-toelagen
Kredieten en leningen
Deelnemingen en waarborgen
€ 33 095 619,34 € 33 069 890,89 € 33 699 826,95 II’
€
147 940,93 €
140 964,40 €
189 071,17 III’
€
810 221,87 €
955 156,85 € 1 553 413,44 IV’
€ 4 192 911,29 € 4 199 739,18 € 4 450 556,73 V’
VLOTTENDE ACTIVA
€
Financiële rekeningen
Overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIEF
Jaarverslag 2006
2005-12-31
€ 38 458 974,02 € 38 661 173,07
€
212 280,59 €
295 421,75
VI Voorraden
€
VII Vorderingen op ten hoogste één €
jaar
VIII Bewerkingen voor derden
IX
X
PASSIVA
2 320 646,92 €
€
594 340,87 €
2 939 618,23
560 757,38
2006-12-31
€ 40 108 216,10
€
215 347,81 I’
€
€
€
€ 1 726 105,08 € 2 378 850,85 €
€
200,97 €
10,00
€ 40 779 620,94 € 41 600 791,30 €
Benaming
van
rekeningengroep
EIGEN VERMOGEN
Beginkapitaal
de
Gekapitaliseerde resultaten
Resultaten
Reserves
Ontvangen
toelagen,
schenkingen, legaten
2 729 780,46 VI’ Voorzieningen voor risico’s
en lasten
SCHULD
450 482,35 VII’ Schulden op meer dan één
jaar
VIII’ Schulden op ten hoogste één
jaar
2 279 298,11 IX’ Bewerkingen voor derden
- X’ Overlopende rekeningen
42 837 996,56
TOTAAL PASSIEF
Pagina 50
2004-12-31
2005-12-31
2006-12-31
€ 36 235 126,21 € 37 743 791,98 € 39 686 701,37
€ 16 100 954,64 € 16 100 954,64 € 16 103 929,32
€ 11 650 153,51 € 12 915 403,27
€ 2 707 649,42 € 2 526 902,45
€
150 000,00 €
150 000,00
€ 5 626 368,64 € 6 050 531,62
€ 15 442 305,72
€ 1 361 434,14
€
150 000,00
€ 6 629 032,19
€
€
4 544 494,73 €
3 393 148,93 €
3 856 999,32
2 751 674,66
€
€
3 151 295,19
2 181 376,02
€
1 103 318,71 €
1 100 543,46
€
960 522,16
€
3 687,00 €
2 008,54
€
44 340,09 €
2 772,66
€ 40 779 620,94 € 41 600 791,30
€
60,73
€
9 336,28
€ 42 837 996,56
RESULTATENREKENING
C ourante kosten
Niet-kas kosten
Totaal
Exploitatie boni
Courant resultaat
€ 6 252 321,80 C ourante opbrengsten
€ 1 112 653,04 Niet-kas opbrengsten
€ 7 364 974,84 Totaal
€ 1 192 862,11
Uitzonderlijke resultaat
Totaal
Uitzonderlijk boni
€
€
€
€
Totaal van de kosten
Boni van het dienstjaar
€ 7 404 438,91 Totaal van de opbrengsten
€ 1 361 434,14
Uitzonderlijke kosten
Toevoeging aan reserves
Jaarverslag 2006
39 464,07 Uitzonderlijke opbrengsten
- Onttrekkingen aan de reserves
39 464,07 Totaal
168 572,03
Totaal van het dienstjaar
€ 7 082 824,88
€ 1 475 012,07
€ 8 557 836,95
€ 208 036,10
€
€ 208 036,10
€ 8 765 873,05
Pagina 51
1.5.3 THESAURIE
Speciën
Postrekening
Dexia
- Rekening courant
- Rekening courant
Gemeenschapscentrum
- Rekening toelagen en
leningen
- Termijnrekening
Schatkistcertificaten/Sicav
Kredietopeningen
TOTAAL
€
€
2003-12-31
318,53
507,50
€
€
2004-12-31
428,53
29 470,87
€
€
2005-12-31
428,53
2 544,91
€
€
1 136 831,65
18 094,46
€
€
762 292,85
10 707,80
€
€
575 054,23
3 144,21
€
€
497 003,15
4 857,42
€
11 215,42
€
636,37
€
1 163,20
€
200,00
1 300 000,00
€
2 000 000,00
€
1 900 000,00
€
€
1 000 000,00
€
135 712,46€ 2 031 255,10
€
€
€
€ 2 103 536,42
€ 2 582 335,08
2006-12-31
€
378,95
€
4 541,61
€ 2 406 981,13
(*) Voorschot Fenix t.b.v. € 1 001 950,35
(**) Afrekening Fenix t.b.v. € 1 063 676,98
(***) Rekening courant Interelectra niet inbegrepen (staat niet in kasverslag en is geen klasse 5-rekening meer
(41900 = vordering))
€ 2 406 981,13
€ 2 582 335,08
€ 2 103 536,42
€ 2 782 638,29
2002 ***
€ 2 031 255,10
€ 2 718 182,67
€ 3 657 155,17
€ 5 259 913,58
€ 3 177 935,05
€ 2 546 763,65
2001 ***
€ 2 000 000,00
€ 1 077 916,83
€ 3 000 000,00
€ 2 673 095,74
€ 2 808 209,54
€ 4 000 000,00
€ 2 812 020,88
€ 5 000 000,00
€ 4 742 401,72
€ 4 214 723,66
€ 6 000 000,00
€ 4 883 027,62
Evolutie van de thesaurie per 31/12
€ 1 000 000,00
2006 ***
2005 ***
2004 ***
2003 ***
2000 ***
1999 ***
1998 ***
1997 ***
1996 **
1995
1994
1993
1992
1991 *
1990
€ 0,00
Bedrag thesaurie
Jaarverslag 2006
Pagina 52
1.5.4 BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
1.5.4.1 Ontvangsten belastingen en retributies (ingevorderde rechten
dienstjaar 2002 – 2003 – 2004 – 2005 - 2006
2002
Belasting afgifte adm.bescheiden
€
Belasting op afhalen vuilnis
€
2003
10 252,12 €
283 435,00
Belasting op gebouwen aansluitbaar of
€
2004
10 000,00 €
2006
38 225,95 €
41 019,75
€
227 200,00 €
229 944,40 €
234 400,00
63 275,00 €
64 775,00 €
65 875,00 €
67 250,00
223 440,00
€
2005
11 729,66 €
aangesloten op riolering
Retributie storten en verwerken afvalstoffen
€
6 246,68
€
€
6 993,67 €
-
€
-
€
-
€
-
gem.containerpark
Retributie aansluitingen op rioleringen
Belasting drijfkracht motoren
€
3 778,02 €
Belasting op drankslijterijen
€
3 771,00
Belasting op drankgelegenheden die
€
744,00
openblijven na sluitingsuur
Belasting op tweede verblijven
€
Belasting op de reclameborden
€
5 322,62 €
5 350,00
3 759,79 €
€
-
€
682,00
-
-
€
-
-
€
-
868,00 €
806,00
9 750,00 €
11 100,00 €
10 500,00 €
12 000,00 €
11 600,00
3 140,00 €
4 060,00 €
-
4 060,00
€
22 691,99
44 878,04 €
93 559,78 €
Belasting op leegstand en verkrotting
€
5 700,00 €
4 100,00 €
TOTAAL
€ 401 380,52
€ 1 249 095,15
€ 673 071,83
€ 79 652,66
€ 2 001 819,64
€ 2 403 200,16
Motorrijtuigen 10 %
5 500,00
682,00 €
€
TOTAAL
TOTAAL BELASTINGEN
€
€
Belasting op verspreiding van reclamebladen
Opcentiemen onroer.voorheffing
5 200,00
3 732,02
€
Belasting op niet-uitgeruste bouwpercelen
Personenbelasting 7 % (7,5 % vanaf 2002)
€
€ 419 299,19
€ 1 443 597,58
€ 701 054,40
€ 83 459,93
€ 2 228 111,91
€ 2 647 411,10
€
€
-
3 300,00
€
-
85 852,86 €
3 300,00
€ 417 181,54
€ 1 507 769,03
€ 719 088,87
€ 85 046,79
€ 2 311 904,69
€ 2 729 086,23
€
€
88 919,80 €
€
3 700,00
€ 448 033,15
€ 1 570 208,88
€ 849 479,46
€ 88 704,63
€ 2 508 392,97
€ 2 956 426,12
3 020,00
€
104 690,44
3 800,00
€ 472 086,19
€ 1 536 024,29
€ 853 936,64
€ 94 360,05
€ 2 484 320,98
€ 2 956 407,17
1.5.4.2 Evolutie van de belastingen, retributies en opcentiemen vanaf
1988
€ 2 956 407,17
€ 2 956 426,12
€ 2 729 086,23
€ 1 994 867,27
2001
€ 2 403 200,16
€ 2 046 288,79
€ 1 873 691,75
€ 1 898 707,88
€ 1 673 268,28
1995
€ 1 920 236,42
€ 1 564 934,47
1994
€ 1 000 000,00
€ 1 248 456,91
€ 1 500 000,00
€ 1 269 240,75
€ 2 000 000,00
€ 1 164 782,71
€ 996 400,41
€ 2 500 000,00
€ 1 013 877,67
€ 3 000 000,00
€ 1 311 531,81
€ 3 500 000,00
€ 1 797 469,08
€ 4 000 000,00
2000
€ 4 500 000,00
€ 2 647 411,10
Evolutie belastingen, retributies en opcentiemen
Jaarverslag 2006
2006
2005
2004
2003
2002
1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
1989
€ 0,00
1988
€ 500 000,00
Pagina 53
1.5.5
GEMEENTEFONDS EN ALGEMENE SUBSIDIERING
1.5.5.1 Rechten ten voordele van de gemeente vastgesteld volgens
rekening
2003
2004
2005
2006
€ 1 061 755,86 € 1 143 764,00 € 1 241 286,00 € 1 274 980,00
€ 165 683,78
€
74 533,29
€
2 292,02
€
80 854,62
€
8 176,94
€
6 000,00
€
70 523,51
€ 165 683,78
€ 275 356,22
€
18 419,64
€
17 471,20 €
0,07
€
540,33
€
58 767,80
€
20 202,71
€
91 528,26
€
30 509,40 €
0,02
€ 346 665,35
€ 115 555,19
€
85 133,45
€
2 717,00
€
9 950,00
€ 250 000,00
Gemeentefonds
Trekkingsrechten uit investeringsfonds
Toelage provincie toer.fietspad As - KRC
Toelage EFRO renovatie gebouw Bevrijdingslaan 88
Toelage ministerie werkingskosten politie
Bijdrage Landi riolering & nutsleidingen Dorpsstraat
Gewestbijdrage riolering Smispoelstraat
Trekkingsrechten uit investeringsfonds riol. Breeërweg
Subsidie Vlaams Gewest + VMM Breeërweg
Investeringssubsidie Molenweide
Toelage investeringsfonds Hoogstraat
Subsidie provincie Preventief Gezond
Subsidie minist, renovatie sept.putten woonwagenpark
Tussenkomst Vl. Gem. mobiliteitsplan
Toelage min. Stationsgebouw
Toelage prov. Stationsgebouw
Toelage Vlaams Gewest restauratie St. Aldegondiskerk
Toelage provincie restauratie St.Aldegondiskerk
Investeringssubsidie provincie station As
Subsidie provincie speelpleinen
Subsidie provincie visie centrumvernieuwing
Investeringssubsidie Toerisme Vlaanderen NPHK
Stationssite
Subsidie Lisom NPHK Toegangspoort
Subsidie paddentunnel Vlaams Gewest
Subsidie opmaak gem. ruimtel.structuurplan Vlaanderen
TOTAAL
8 01
5,39
€10
11 3
00,9
0
€11
65 6
98,7
7
€10
88 4
51,2
6
€ 86
5 89
2,36
€18
30 0
05,4
0
€13
81 2
03,3
4
€18
82 1
61,7
0
€20
50 7
01,6
8
€ 487 311,00
€
14 410,68
€
24 000,00
€ 1 830 005,40 € 1 381 203,34 € 1 882 161,70 € 2 050 701,68
€ 69
5,67
1 66
€ 66
9 20
4,82
€ 64
2 04
1994
8 25
€ 85
3,36
4 87
1993
€ 1 000 000,00
€ 63
€ 1 500 000,00
€ 67
€ 2 000 000,00
2,85
€ 2 500 000,00
3,17
€11
64 9
48,1
3
Vastgestelde rechten
Bedrag rechten
€ 500 000,00
Jaarverslag 2006
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1992
€ 0,00
Pagina 54
1.5.5.2
Andere subsidiëring door de hogere overheid
2002
2003
2004
2005
2006
Subsidie Vlaamse Gemeenschap - werkingskosten € 136 335,96 € 157 614,96 € 146 099,59 € 151 101,70 € 161 516,41
onderwijs
Subsidie Vlaamse Gemeenschap - opleidingskosten €
onderwijzend personeel
Subsidie Vlaamse Gemeenschap in wedde POB
Subsidie provincie in werkingskosten POB
Subisidie Vlaamse Gemeenschap milieuconvenant
Subsidie Vlaamse Gemeenschap jeugdwerkbeleidsplan
Subsidie ministerie wedde cultuurbeleidscoördinator
Toelage Ministerie afgifte rijbewijzen
Subsidie FCUD werkingskosten buitensch. kinderopvang
Toelage provincie voor vorming personeel
Toelage provincie preventieve gezondheidszorg
Toelage minister in werkingskosten politie (boetefonds)
Toelage BLOSO jeugsportcontract
Toelage provincie sportacademie - omnisport
Werkingstoelage lokale werkwinkel
Subsidie culturele activiteiten
Toelage Kind & Gezin
Staatstoelage graven oorlogsslachtoffers
Toelage min.milieubeleidsplan natuurgebied
Toelage stedenbouwkundig ambtenaar
Tussenkomst BLOSO vervoer sportdag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1 729,97 €
45 000,00
1 354,94
1 101,25
14 536,80
10 558,55
1 215,92
64 752,48
190,00
274,40
3 569,67
762,12
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1 152,53 €
46 997,31
3,20
10 968,24
10 877,64
10 907,31
1 507,50
62 366,39
8 176,94
3 960,00
3 718,40
530,00
62 271,70
70,98
86,54
18 824,09
Subsidie Vl. Gew. Sportpromotie
Toelage opleiding stedenbouwkundig ambtenaar
Belg-Lux. Akkoord 2001-12-14
Staatstoelage gasaansluitingen
Bijdrage Minist.verplaatsingskosten onderw.personeel
Subsidie cultuurbeleidsplan
Toelage opmaak plannenregister
2 029,23 €
2 144,18
€ 47 458,07 € 46 320,32 € 48 452,28
€ 7 436,85 € 15 000,00 € 15 000,00
€ 15 934,83 € 14 534,42 € 15 096,39
€ 22 564,78 € 25 986,57
€ 1 571,25
€ 71 693,07 € 78 196,06 € 82 027,40
€
540,33
€
3 765,10
€ 3 718,40 € 3 718,40
€
240,48 €
751,50
€ 38 575,85 € 41 350,73
€
73,14
€ 8 100,60 €
264,95
€ 18 824,90 € 18 824,09
€
95,00
€ 13 219,34 € 10 672,16
€ 2 200,00
€
277,40
€
152,42
€
619,50
€ 7 538,89
€ 4 982,69
€
1 701,30
€
676,06
€ 1 135,50
€ 38 323,03
€
154,08
€
206,72
€
€
2 955,69
€
518,25
€
€
216,82
7 612,31
€
492,50
€
500,00
€ 281 382,06 € 400 033,73 € 380 641,46 € 418 972,38 € 406 286,74
Subsidie waterzuivering Vlaamse Regering
Subsidie hemelwater Mina
TOTAAL
1.5.5.3
2 739,05 €
Gemeentelijke administratieve sancties
Administratieve boetes
€
2005
60,00
€
2006
270,00
Vanaf 1 juli 2005 worden de gemeentelijke administratieve sancties toegepast.
In 2005 waren er 4.
In 2006 zijn er 7 administratieve geldboeten geweest betreffende de inbreuk: politieverordening ter
beteugeling van overlast – art. 3.5 loslopende dieren.
Het was telkens een inbreuk tegen hetzelfde artikel en telkens moest € 30,00 worden betaald.
Jaarverslag 2006
Pagina 55
1.5.6 GEMEENTELIJKE TOELAGEN
1.5.6.1 Nominatieve evolutie in cijfers
2003
2004
2005
€
€
€
1 480,00
4 940,73
4 959,81
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1 819,75
200,00
250,00
250,00
500,00
1 359,29
2 952,43
1 710,00
363,95
500,00
€ 1 817,50
€
200,00
€
250,00
€
250,00
€
500,00
€ 1 572,88
€ 2 958,04
€
€
366,70
€
500,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1 833,75
200,00
250,00
250,00
3 000,00
1 436,89
2 958,04
366,70
500,00
€ 1 861,75
€
200,00
€
250,00
€
250,00
€
500,00
€ 1 507,78
€ 2 958,04
€
€
372,55
€
500,00
- Toelagen kampsubsidie jeugd
- Toelagen kadervorming
- Toelage Jeugdhuis De Balans
- Toelage KV Asserbakken
- Toelage sportverenigingen jeugdsportcontract
- Toelage muziekatelier
- Toelage aan diverse gemeenteraadsfracties
- Toelage feestelijkheden
- Toelage aan startende zelfstandigen
Werkingstoelage Jeugdraad
Werkingstoelage Culturele Raad
Werkingstoelage Sportraad
Werkingstoelage Seniorenraad
Werkingstoelage kindergemeenteraad
Projectsubsidies aan jeugdverenigingen
Toelage vzw Kolenspoor
Lidmaatschap Genk-As-Zutendaal-Opglabbeek
Buitengewone toelage schutterij St. Martinus Niel
Toelage Mijnerfgoed
Toelage op aankoop van groengebieden
Toelage milieuraad
Toelagen aan IGL's
Buitengewone toelage De Dries
Toelage RLKM Wandelnetwerk
Buitengewone toelage schutterij St. Sebastiaan
Buitengewone toelage RLKM ontwerp NPHK
Toelage Jongerenfestival
Poetsvergoeding Jeugdhuis De Balans
Tussenkomst De Lijn - gratis busvervoer
Subsidie gezinnen altern.waterzuiv.-regenwaterputten en infiltratie
Toelage AS TC
Buitengewone toelage wijkcomités
Buitengewone toelage Niel SK
TOTAAL
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1 549,00
434,00
1 300,00
1 240,00
7 139,33
2 920,00
2 240,00
1 917,44
2 272,10
5 705,00
4 460,00
4 465,00
1 985,00
1 860,00
636,25
12 765,00
1 000,00
1 250,00
1 250,00
3 600,00
458,00
1 802,19
83 534,27
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 1 170,00
€
389,30
€ 1 300,00
€ 1 240,00
€
€ 2 920,00
€ 2 332,50
€ 2 117,00
€
€ 5 705,00
€ 4 460,00
€ 4 465,00
€ 1 985,00
€ 2 550,00
€
650,00
€ 10 000,00
€ 1 000,00
€
€ 1 250,00
€
€
782,35
€ 1 650,38
€
€
€
€ 17 169,90
€
650,00
€
750,00
€ 12 836,25
€ 7 820,00
€
€
€
€ 107 343,77
€ 1 170,00
€
356,40
€ 1 300,00
€ 1 500,00
€
€ 2 920,00
€ 2 640,00
€ 2 849,63
€ 1 768,60
€ 5 705,00
€ 4 460,00
€ 4 465,00
€ 1 985,00
€ 2 550,00
€
650,00
€ 10 000,00
€
€
€ 1 489,40
€
€
594,40
€ 1 339,22
€
€
€
€ 65 997,99
€
650,00
€
750,00
€ 13 776,95
€ 10 000,00
€ 1 200,00
€ 2 500,00
€ 5 500,00
€ 167 836,60
Jaarverslag 2006
1 480,00 €
4 999,27 €
3 903,87 €
2006
Jeugdverenigingen
Culturele verenigingen
Sportverenigingen
Diverse toelagen
- Dierenbescherming
- Vaderlandslievende verenigingen
- Civiele Bescherming
- Toelage instellingen gezinshulp
- Toelage liefdadige instellingen
- Toelage O.V.S.G.
- Toelage Regionaal Landschap Kempen en Maasland
- Toelage VZW Streekplatform
- Toelage Toerisme Limburg
- Toelage verenigingen doelgroep milieu
1 293,00
362,60
1 300,00
1 240,00
6 000,00
2 920,00
2 640,00
1 625,00
1 190,00
5 705,00
4 460,00
4 465,00
1 985,00
2 550,00
650,00
1 000,00
1 250,00
1 650,38
7 500,00
2 500,00
1 250,00
6 370,00
78 704,24
1 480,00 €
4 915,71 €
4 960,00 €
1 480,00
4 879,00
4 959,89
Pagina 56
1.5.6.2
Overzicht van de uitgekeerde subsidies gedurende de laatste
10 jaren
Overzicht uitgekeerde subsidies
€
€ 180 000,00
7
16
6,
83
€ 160 000,00
€ 100 000,00
€ 80 000,00
44
36
3,
22
€
€ 20 000,00
28
24
€ 40 000,00
Bedrag subsidies
€
€
€
€ 60 000,00
60
€ 120 000,00
77
3,
4
34
,2
4
7
70
10
€
78
27
€
4,
53
83
€ 4
6
6,
54
7
49
10
3,
€
27
79 65
€ 7,
53
8,
87
3
0
07
,7
10 98
€
03
€
4
64 2
€
7
9,
35
71
97
€
8,
85
69
36
€
2,
52
24
50
9,
€
92
78
3,
81
€ 140 000,00
22
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
49
6,
09
€ 0,00
1.5.6.3 Diverse tussenkomsten
1.5.6.3.1 Geboortepremies
JAAR AANTAL
1992
106
1993
90
1994
67
1995
82
1996
70
1997
93
1998
67
1999
99
2000
87
2001
74*
2002
75*
2003
69
2004
72*
2005
75
2006
75
BE DRAG
€ 3 594,46
€ 2 999,51
€ 2 367,38
€ 2 726,83
€ 2 367,38
€ 3 011,91
€ 2 231,04
€ 5 639,58
€ 5 106,61
€ 4 270,00
€ 4 265,00
€ 3 890,00
€ 4 170,00
€ 4 300,00
€ 4 300,00
* waarvan 1 adoptie
Jaarverslag 2006
Pagina 57
1.5.6.3.2 Voorhuwelijkssparen
JAAR
1993
1994
AANT AL
18
23
BE D RAG
€ 1 246,04
€ 1 743,96
1995
1996
1997
1998
1999
2000
23
20
10
24
29
9
€ 1 764,28
€ 1 478,81
€ 943,19
€ 1 868,50
€ 2 393,02
€ 763,02
2001
2002
2003
2004
2005
2006
16
9
2
9
16
0
€ 1 294,00
€ 772,23
€ 176,05
€ 823,56
€ 2 364,47
€
-
De premie voorhuwelijkssparen werd afgeschaft sedert 1 januari 2006.
1.5.6.3.3 Tussenkomst scholen
1.5.6.3.3.1 Schoolmaaltijden
JAAR
BIJD RAG E AAN
G E M E E NT E S CH O O L
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Jaarverslag 2006
490,21
352,28
225,48
608,88
531,91
1 053,10
966,24
1 425,31
1 580,30
1 629,74
1 345,41
1 577,66
1 510,02
1 604,20
Pagina 58
1.5.6.3.3.2 Zwemlessen
JAAR
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
BIJD RAG E AAN
G E M E E NTE SCH O O L
€
3 906,80
€
2 669,57
€
2 426,88
€
2 761,53
€
3 029,26
€
3 403,08
€
3 563,72
€
3 943,04
€
4 473,29
€
4 830,10
€
5 735,00
€
6 100,00
€
6 510,00
€
6 431,50
1.5.6.3.3.3 Speelgoed
JAAR
BIJD RAG E AAN
G E M E E N TE S CH O O L
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Jaarverslag 2006
371,84
371,84
494,87
495,79
475,09
495,79
487,93
495,79
494,99
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Pagina 59
1.5.6.3.4 Toelage bij gezinnen met incontinentie en stomapatiënten
Jaar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
In c on t i n en t i epat i ën t en s t om apat i ën t en
€
€
€
€
€
€
€
Jaarverslag 2006
446,21 €
632,13 €
752,00
€
€
-
€
€
€
111,55
74,37
-
T O T AAL
UIT BE T AAL D
€
557,76
€
706,50
€
752,00
€ 1 350,00
- €
- €
- €
2 160,00
2 126,00
1 763,00
Pagina 60
1.5.7 SCHULD : EVOLUTIE GEMEENTESCHULD
1.5.7.1 Evolutie van de schulden
2003
a) Gemeenteschuld
- Saldo nog te betalen op 31/12
- Nieuwe leningen
- Afgelost in het dienstjaar
- Betaalde intresten
- Jaarlijkse last (terugbetaling + intresten)
b) Leningen ten laste v.d. Staat
- Saldo op 31.12
c) Leningen ten laste van derden
- Saldo op 31.12
2004
2005
2006
€ 4 266 418,62 € 3 991 433,95 € 3 350 398,22 € 2 691 225,82
€
360 000,00
€
€
698 547,77 €
638 684,77 €
641 035,73 €
614 695,54
€
211 320,40 €
193 335,68 €
168 829,92 €
141 804,65
€
909 868,17 €
832 020,45 €
809 865,65 €
756 500,19
€
27 780,95
€
19 751,23
€
11 299,87
€
2 413,23
€
65 221,96
€
48 470,26
€
31 450,84
€
14 133,96
1995
€ 1 000 000,00
€ 0,00
1993
1993
2004
Jaarverslag 2006
1994
2005
1995
2006
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
€ 6 000 000,00
1997
€ 5 000 000,00
1999
€ 4 000 000,00
2001
€ 3 000 000,00
2003
€ 2 000 000,00
€ 2 691 225,82
€ 3 350 398,22
€ 3 991 433,95
€ 4 266 418,62
€ 4 639 687,43
€ 4 093 796,51
€ 4 657 449,75
€ 5 203 806,93
€ 4 741 022,44
€ 4 353 392,08
€ 4 767 685,89
€ 5 223 864,91
€ 5 245 617,29
€ 4 723 378,69
2005
2003
Pagina 61
1.5.7.2 Opgenomen lopende leningen - dienstjaren vóór 2006
Func Functie en bestemming
code
A. OPGENOMEN LENINGEN
10 informatica, uitrustingsgoederen, meubilair & erelonen
renovatie POB, AB-Centrum, sporthal & omgevings-werken
gemeenschapscentrum
aankoop AB-centrum, aankoop grond serviceflats en
herstelling stoepen Nieuwebeekstraat
diverse rioleringen en restauratie aan diverse gebouwen
10 OPENBARE SCHULD
Bouw administratief centrum
104 SECRETARIAAT
Fietspaden Schansdijkstraat
Buitengewone herstelling Hoogstraat
Renovatie Niel Centrum
Uitrusting BPA Cockerill 2° fase 2° deel
421 WEGENINFRASTRUCTUUR
562 renteloze lening vzw Kolenspoor
562 PROPAGANDA
722 Aankoop schoolbus
722 BASISONDERWIJS
Binnenafwerking gemeenschapscentrum
Aankoop van meubilair voor het gemeenschapscentrum
762 CULTUUR EN ONTSPANNING
764 Aankoop landbouwgronden
bouw sporthal - ruwbouwwerken en ereloon
764 SPORT EN LICHAMELIJKE OPVOEDING
Aanleg riolering RW 22 + 30
Aanleg riolering Bevrijdingslaan
Aanleg riolering Grotstraat
Aanleg riolering Nielerlaan
Aanleg riolering Vlikkenbergstraat
Aanleg riol.en wegverbet.Nijverheids-en Fazantenstr.
Aanleg riol.en wegverbet.Hoog- en Geenstraat
Riol.- en wegeniswerken O.L. Vrouwestraat ea
Riolering Kleinsteeg
877 AFVALWATER
922 Verwerving gronden KF Niel
922 VOLKSWONINGEN EN GRONDBELEID
HUISVESTING
ALGEMEEN TOTAAL
Jaarverslag 2006
Lening
nummer
DEXIA
Ten Datum van Datum van
laste beslissing goedkeuring
van
Bedrag
195 B
2002-09-27
162 060,00
196 B
2002-09-27
135 800,00
197 B
2002-09-27
445 400,00
199 B
2003-09-05
190 B
28.01.98
157
173
174
175
B
B
B
B
01.06.87
08.06.89
16.11.89
16.11.89
-
-
-
2003-12-15
29.07.87
05.07.89
14.12.89
14.12.89
193 B
2001-10-05
192 B
194 B
2000-12-27
2001-10-05
152 B
181 B
26.03.87
23.04.92
29.07.87
15.05.92
58
161
164
167
168
176
178
184
191
13.03.75
10.03.88
10.03.88
29.08.88
29.08.88
07.06.90
11.10.90
07.10.93
2000-12-27
03.04.75
16.05.88
14.06.88
16.09.88
29.09.88
26.06.90
09.11.90
16.04.88
05.08.88
O
B
B
B
B
B
B
B
B
156 B
360 000,00
1 103 260,00
991 574,10
991 574,10
25 111,61
44 951,05
100 992,37
96 679,22
267 734,25
102 510,32
102 510,32
100 483,64
100 483,64
520 576,40
133 862,50
654 438,90
24 714,98
660 933,72
685 648,70
145 092,08
319 534,75
110 312,62
66 435,46
45 116,62
443 853,36
126 921,48
643 358,06
483 392,37
2 384 016,80
46 232,14
46 232,14
6 335 898,85
Pagina 62
1.5.7.3 Opgenomen leningen dienstjaar 2006
BEDRAG
OMSCHRIJVING
(1)
G
ST
KF
nihil
TOTAAL
1.5.7.4 Vervroegde aflossingen dienstjaar 2006
LENING NR.
BEDRAG LENING
OMSCHRIJVING
TERUGBETAALD
BEDRAG
198
€ 50 000,00
TOTAAL
Jaarverslag 2006
wegeniswerken verkaveling Herengracht
€ 44 476,85
€ 44 476,85
Pagina 63
1.5.8 DIVIDENDEN - DEELNEMINGEN
N r. N aam deel n em i n g
Aan t al
aan del en
95
7
24
1.335
1.200
6.046
1.000
35
7
66.170
60
29
15
14
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Gemeentelijke Holding
Gemeentedienst België NV
Landwaarts CV
Eigen Haard is Goud Waard NV
Limburgs Volkskrediet NV
IVVVA (regio 3)
CV Nieuw Dak
IGL CV
Limtra
Vlaamse Mij.vr.Watervoorziening
Inter-energa AE - elektriciteit
Interelectra AE - elektriciteit
Inter-media AT - kabeltelevisie
Interelectra AT - kabeltelevisie
16
17
18
19
20
21
22
19
Inter-media BT - kabeltelevisie
Interelectra BT - kabeltelevisie
Inter-energa AG - gas
NUHMA
Inter-energa OV openbare verlichting
Inter-energa BE elektriciteit
Interelectra BE elektriciteit
Dexia certificaten
T O T AAL
In g es c hreven
Boekwaarde
D i vi den d 2006
waarde
€
100 927,74 €
100 927,74 €
21 850,00
€
173,53 €
49,58 €
11,45
€
594,94 €
148,74
€
€
20 599,95 €
12 545,89 €
627,92
€
29 747,22 €
22 310,42 €
1 128,16
€
149 876,43 €
89 925,86 €
157 149,73
€
2 478,94 €
619,73
€
€
8 750,00 €
8 750,00
€
€
173,53 €
173,53
€
€
1 654 250,01 €
999 583,94
€
€
1 487,40 €
1 487,40
€
€
718,85 €
718,85
€
€
371,85 €
123,95
€
€
347,05
347,05
8.894 €
220 482,26 €
220 482,26
618 €
15 328,98 €
15 328,98
4.605 €
180 614,80 €
180 614,80
8.665 €
867 834,23 €
867 834,23
7.943 €
196 906,97 €
196 906,97
19.696 €
1 238 343,47 €
1 238 343,47
5.256 €
330 459,65 €
330 459,65
8550 €
162 877,50 €
162 877,50
€ 5 183 345,30 € 4 450 560,54
€
77 793,47
€
€
5 343,87
€
€
€
99 038,71
€
36 633,57
€
6 070,50
€ 405 647,38
Evolutie dividenden
€ 405 647,38
€ 320 885,86
€ 495 378,02
€ 468 226,36
€ 456 879,43
€ 422 403,13
€ 328 492,24
€ 253 455,41
€ 200 000,00
€ 205 491,44
€ 400 000,00
€ 166 792,21
€ 600 000,00
€ 301 194,97
€ 800 000,00
€ 577 567,00
798571
€ 1 000 000,00
€ 605 315,46
€ 1 200 000,00
€ 720 673,01
1146644
€ 1 400 000,00
Bedrag dividend
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
€ 0,00
.
Jaarverslag 2006
Pagina 64
1.5.9 BELEGGINGEN
1.5.9.1 Beleggingen op termijnrekening, sicav’s, schatkistcertificaten
Bruto opbrengst
Jaarverslag 2006
2001
€ 114 058,84
€
2002
75 664,62
€
2003
58 411,92
€
2004
34 776,03
€
2005
38 835,42
€
2006
61 934,00
Pagina 65
1.5.10 BEHEER DER FONDSEN
2002
Gewoon reservefonds
Buitengewoon reservefonds
ERC Fonds
RC Inter-energa
Waarborgen
TOTAAL
€
€
€
€
€
€
2003
€
€
1 859 064,33
€
101 578,96 € 106 515,96
1 116,58 €
5 973,58
1 961 759,87 € 112 489,54
2004
€ 150 000,00
€
€
€ 109 990,96
€
6 874,58
€ 266 865,54
2005
€ 150 000,00 €
€
- €
€
- €
€ 113 578,96 €
€
12 428,58 €
€ 276 007,54 €
2006
150 000,00
117 679,16
26 457,58
294 136,74
Beheer der fondsen
€ 1 961 759,87
€ 294 136,74
€ 276 007,54
€ 2 158 281,26
€ 2 154 049,19
€ 2 301 536,47
€ 2 162 547,87
€ 266 865,54
€ 500 000,00
Bedrag
€ 112 489,54
€ 1 000 000,00
€ 1 746 246,20
€ 1 500 000,00
€ 1 594 618,23
€ 2 000 000,00
€ 2 108 230,39
€ 2 500 000,00
€ 3 138 117,67
€ 3 000 000,00
€ 3 129 286,39
€ 3 381 436,54
€ 3 500 000,00
€ 0,00
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jaarverslag 2006
Pagina 66
1.6 ENERGIE
1.6.1 SAMENSTELLING ENERGIECEL
-
Schepen van Openbare Werken
Schepen van Energie
Hoofd technische dienst
Afgevaardigden gebruikers
- gemeenteschool
- St. Aldegondiskring
- Secretaris OCMW
Dhr. L. NIJS
Dhr. L. NIJS
Dhr. C. RUTTEN
Dhr. T. NIJS
Dhr. G. WINTERS
Dhr. H. LEDEGEN
1.6.2 ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
1.6.2.1 Algemeen
1.6.2.2 Specifiek
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
maandelijkse opnames meterstanden van voornaamste gebouwen
vernieuwing CV ketel buurthuis Scherpenheuvel
vernieuwing CV ketel pastorie Niel
aanpassing sproeikoppen douches sporthal.
Jaarverslag 2006
Pagina 67
1.6.3 JAAROVERZICHTEN
2002
2003
2004
2005
2006
150.985
24.635
9.689
14.121
3.311
71.154
5
2.939
50.197
162.680
16.220
10.680
13.330
3.364
79.648
10
3.627
47.295
134.845
17.363
10.865
15.247
3.167
80.883
8
1.384
49.342
152.633
12.783
10.383
15.143
3230
80.926
5
2.068
53.552
139.872
9.118
11.906
15.669
2.588
72.757
8
1.595
55.724
363.457
309.687
357.593
450.794
418.506
7.224
434
27.155
16.749
7.224
695
25.570
17.318
7.224
505
48.697
18.679
7.224
605
49.197
20.332
7.044
688
52.629
20.986
12.000
12.000
480
11.993
11.500
495
10.555
8.000
465
11.350
11.000
480
13.015
10.926
540
31.020
8.000
26.026
25.962
8.000
20.380
23.011
7.730
6.036
29000
6.950
-
23.000
5.909
-
12.369
26.731
18.002
16.108
-
13.950
27.492
21.883
15.963
-
12.510
20.727
20.620
16.070
(**)9.186
14.805
22.003
22.157
16.305
19.129
18.347
24.724
19.006
16.908
18.347
Elektriciteit (in KWH)
- Administratief centrum
- St. Aldegondiskerk
124-125-12
- Gemeentelijke werkplaatsen
421-125-12
- Gebouwencomplex As-centrum (*)767-125-12
- Oud gemeentehuis Niel 722 of 124-125-12
- Gemeenteschool Niel(Schoolstr.1) 722-125-12
- Kerkhof As
124-125-12
- 't Mieleke
124-125-12
- Sporthal
764-125-12
- Openbare verlichting
AS
426-140-06-001
NIEL
426-140-06-002
- Plannenborden
- Marktkast Kerkplein+Dorpsplein
- Gemeenschapscentrum
- Gebouwencomplex Bevrijdingslaan 88
Verbruik van het voertuigenpark (in liter)
- Vrachtwagen/lichte vrachtw./schoolbus (diesel)
- J.C.B. en tractor (gasoil)
- machines (benzine)
Verbruik van stookolie voor
verwarming (in liter)
- Gemeenteschool Niel 722-125-03
- Oud gemeentehuis Niel
- Gebouwencomplex Bevrijdingslaan 88–124/125-03
Verbruik van aardgas (in m3)
- Gebouwencomplex As (turnzaal/eetzaal (68 %)
- Sporthal 764-125-03
- Administratief centrum
- Gemeenschapscentrum
- Dienstencentrum Peter Pan
(*) enkel verbruik gedeelte bibliotheek, turnzaal etc.
(**) vanaf april 2004
Jaarverslag 2006
Pagina 68
Jaarverslag 2006
Pagina 69
2.1 ALGEMENE ADMINISTRATIE
2.1.1 STATISTISCHE GEGEVENS
€ 205 763,54
2005
€ 192 998,05
2004
2003
€ 173 553,31
2002
2001
€ 170 955,68
2000
€ 160 489,17
€ 127 559,44
1999
1998
€ 120 216,56
1997
€ 105 733,26
1996
€ 92 167,88
1995
€ 88 018,59
1994
1993
1991
€ 0,00
1992
€ 50 000,00
€ 82 570,41
€ 85 492,95
€ 100 000,00
€ 132 117,48
€ 150 000,00
€ 185 373,58
€ 200 000,00
€ 199 987,76
€ 250 000,00
2006
€ 300 000,00
€ 241 028,05
2.1.1.1 Werkingskosten
Bedrag werkingskost
2.1.1.2 Investeringen
In 2006 werden volgende machines, meubilair en software aangekocht en investeringskosten gemaakt ten
bate van de algemene administratie:
Software: office 2003
Ladenblok PC VDAB
Ladenkast rijbewijzen
Plooi- en snijmachine
Stapelsnijmachine
Printer Brother HL 5410
2 werkstations + server
PC ontvanger + WIS
Printers secretariaat + jeugd
Jaarverslag 2006
€4
€
€
€
€
€
€6
€3
€1
114,12
225,06
940,17
397,27
866,43
190,00
493,65
278,82
203,95
Pagina 70
2.1.2 BEVOLKING
2.1.2.1 Het bevolkingsaantal
Op 31 december 2006 telde As 7.579 inwoners, vreemdelingen inbegrepen, zijnde 3.802 vrouwen en 3.777
mannen.
Evolutie bevolking (1975-2006)
8000
7497 7579
7030 7054 7119 7169 7213 7227 7279 7269 7334 7451
6531 6650
6186
5924
6000
Bevolkingsaantal
4000
2000
0
1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2.1.2.2 De geboorte- en overlijdenscijfers
2.1.2.2.1 Geboorten
- Kinderen in de gemeente geboren
- Kinderen buiten de gemeente geboren
- Kinderen in het buitenland geboren
TOTAAL
0
78
0
78
47 jongens + 31 meisjes
2.1.2.2.2 Overlijdens
-
Personen in de gemeente overleden
Personen buiten de gemeente overleden
Personen in het buitenland overleden
TOTAAL
17
22
0
12 mannen en 5 vrouwen
10 mannen en 12 vrouwen
39
22 mannen + 17 vrouwen
99
48
75
78
Aantal overlijdens
39
40
Aantal geboorten
43
69
61
71
49
54
35
47
54
54
74
72
74
86
93
49
50
43
45
60
52
66
80
70
100
82
90
120
105
Evolutie geboorten en overlijdens
20
Jaarverslag 2006
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
Pagina 71
2.1.2.3 Immigratie en emigratie
2.1.2.3.1 Immigratie
Personen uit een andere gemeente van het Rijk gekomen
Personen uit het buitenland gekomen
2003
366
33
2004
393
48
2005
325
19
2006
331
34
0
399
0
441
0
344
0
365
2003
320
16
3
339
2004
301
18
5
324
2005
315
17
2
334
2006
344
19
5
368
Personen ambtshalve ingeschreven
TOTAAL
2.1.2.3.2 Emigratie
Personen uit een andere gemeente binnen het Rijk vertrokken
Personen naar het buitenland vertrokken
Personen ambtshalve afgeschreven
TOTAAL
Evolutie immigratie en emigratie
441
500
365
368
344
334
324
399
339
347
307
261
254
280
275
300
314
350
377
362
345
400
298
316
334
354
335
352
312
323
338
303
309
380
450
250
Aankomsten
Vertrekken
200
150
100
50
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jaarverslag 2006
Pagina 72
2.1.3 BURGERLIJKE STAND
2.1.3.1 Statistische gegevens
OMSCHRIJVING
Geboorten:
jongens
meisjes
Huwelijken
Echtscheidingen
Overlijdens:
mannen
vrouwen
Erkenningen
Volle adoptie
Adoptie
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
36
36
31
15
24
30
2
2
0
56
43
26
17
24
31
5
0
0
47
39
30
15
30
17
6
1
0
41
33
49
13
25
29
12
1
1
33
41
25
18
29
20
8
1
0
30
39
25
10
27
34
6
0
0
34
37
30
25
31
17
9
0
0
38
37
39
14
27
16
12
0
0
47
31
26
19
22
17
17
0
0
2.1.3.2 Vreemdelingengegevens
2.1.3.2.1 Verwerving van de Belgische nationaliteit in 2006
2002
2003
2004
2005
2006
nationaliteitsverklaring
4
4
11
5
5
door naturalisatie
0
0
1
0
1
door nationaliteitskeuze
kinderen die de Belgische nationaliteit verkregen
hebben door de wet van 13.06.91 art. 8 § 1.1 (kind
geboren in België uit een Belgische ouder)
4
2
2
1
3
2
4
4
5
4
10
10
18
11
13
TOTAAL
2.1.3.2.2 Bewegingen in de vreemdelingenstructuur
2004
Aangroei door:
Afvoering door:
Jaarverslag 2006
geboorte
aankomst
overlijden
vertrek
3
75
4
27
78
31
2005
0
34
4
37
34
41
2006
1
80
1
33
81
34
Pagina 73
2.1.3.2.3 Aantal vreemdelingen op 2006-12-31
TOTAA
L
NATIONALITEIT
(inbegrepen wachtregister)
Algerije
Argentinië
Armenië (Rep.)
Bulgarije
China
Congo (Dem. Rep.)
Croatië (Rep.)
Cuba
Duitsland (Bondsrep.)
Filippijnen
Frankrijk
Griekenland
Groot-Brittannië
Ierland/Eire
Iran
Italië
Japan
Joegoslavië
Joegoslavië (Servië – Montenegro)
Litouwen
Marokko
Nederland
Noorwegen
Oekraïne (Rep.)
Polen (Rep.)
Portugal
Roemenië
Rwanda
Singapore
Spanje
Thailand
Tsjecho-Slowakije
Turkije
Vluchteling van Croatische
herkomst
Vluchteling van Joegoslavische
Vluchteling van Poolse herkomst
TOTAAL
2
1
2
1
1
2
2
1
31
1
2
12
4
1
2
61
1
2
7
1
12
235
1
3
12
11
1
1
1
8
3
1
11
1
1
2
441
Overzicht Belgen/vreemdelingen
5,50%
Belgen
Vreemdelingen
94,50%
Jaarverslag 2006
Pagina 74
2.1.4
REISPASSEN
OMSCHRIJVING
Aantal nieuw uitgereikte reispassen
Aantal verlengingen
2.1.5
2001
2002
2003
2004
2005
2006
233
117
228
132
258
92
222
40
180
9
150
0
154
0
PENSIOENEN
OMSCHRIJVING
Aantal pensioenaanvragen
(*)
2000
1999
2000
2001
2002
78
75
97
66
2003
2004
60
2005
47
56
2006
45 (*)
25 mannen en 20 vrouwen:
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
24 aanvragen om rustpensioen als werknemer
6 aanvragen om rustpensioen als zelfstandige
0 aanvragen om rustpensioen als gewezen mijnwerker
5 aanvragen om overlevingspensioen als werknemer
1 aanvraag om overlevingspensioen als zelfstandige
1 aanvraag om inkomensgarantie voor ouderen (voorheen gewaarborgd inkomen) als werknemer
0 aanvragen om inkomensgarantie voor ouderen (voorheen gewaarborgd inkomen) als zelfstandige
0 aanvragen om overlevingspensioen als gewezen mijnwerker
1 aanvraag om herziening overlevingspensioen werknemer
1 aanvraag om herziening overlevingspensioen zelfstandige
1 aanvraag om rustpensioen als werknemer door feitelijk gescheiden echtgenote
1 aanvraag om rustpensioen als werknemer door wettig gescheiden echtgenote
0 aanvragen om rustpensioen als gewezen mijnwerker door feitelijk gescheiden echtgenote
0 aanvragen om overlevingspensioen als werknemer door wettelijk gescheiden echtgenote
1 aanvraag om AOW-pensioen als werknemer
1 aanvraag om herziening AOW-pensioen werknemer
0 aanvragen om AOW-pensioen als zelfstandige
0 aanvragen om ouderdomsrente als gewezen mijnwerker
2 aanvragen om Nederlands ouderdomspensioen
0 aanvragen premie m.b.t. militaire dienst in buitenland
0 aanvragen rente zelfstandig bijberoep
0 aanvragen om internationaal grensarbeiderspensioen.
2.1.6
RIJBEWIJZEN
Aard van het rijbewijs
Voorlopig rijbewijs
- leervergunning
- Model 1
- Model 2
- Model 3
- Model M18
- Model M36
Rijbewijs
Internationaal rijbewijs
TOTAAL
2002
2003
2004
2005
2006
12
22
45
60
9
13
51
51
7
24
46
47
10
20
31
62
249
14
402
383
13
520
281
14
419
303
10
436
7
8
30
37
18
41
313
17
471
Vanaf 1 september 2006 werd er een hervorming doorgevoerd van de rijopleiding voor de categorie B: de
leervergunningen modellen 1 en 2 werden afgeschaft.
Modellen 3 blijven behouden voor de categorieën A3, A-, A, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE.
Voor de categorie B worden twee nieuwe modellen afgeleverd:
- voorlopig rijbewijs M36, geldig voor 36 maanden, met begeleider;
- voorlopig rijbewijs M18, geldig voor 18 maanden, zonder begeleider: de kandidaat moet 20 uur praktijkonderricht
gevolgd hebben in een erkende rijschool en hiervan een bekwaamheidsattest kunnen voorleggen.
2.1.7
GETUIGSCHRIFTEN VAN GOED GEDRAG EN ZEDEN
Getuigschrift goed zedelijk gedrag
Jaarverslag 2006
2002
390
2003
388
2004
408
2005
419
2006
459
Pagina 75
2.1.8
UITGEVAARDIGDE POLITIEREGLEMENTEN
2.1.8.1
Algemene politiereglementen
2006-01-19
2006-01-19
2006-02-23
2006-04-27
2006-08-31
2006-08-31
2006-11-16
2006-11-16
2.1.8.2
2006-04-27
2006-05-18
2006-05-18
2006-05-18
2006-05-18
2006-05-18
2006-05-18
2006-06-29
2006-06-29
2006-08-31
2006-08-31
2006-08-31
2006-11-16
Jaarverslag 2006
Politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de jaarlijks wederkerende
kindercarnavalstoet op de laatste vrijdag vóór aswoensdag
Politiereglement op het verkeer in verband met de afsluiting van de Kastanjedreef
Gewichtsbeperkende maatregelen gewestwegen
Politiereglement op het verkeer t.g.v. het afsluiten van een gedeelte van de
Herengracht
Politiereglement op het verkeer m.b.t. tonnagebeperking Nielerlaan
Politiereglement naar aanleiding van de verkiezingen
Politiereglement op het verkeer in verband met permanent afsluiten Neereinde
Politiereglement op het verkeer inzake zonale tonnagebeperking omgeving Nielerlaan
Tijdelijke politiereglementen
Tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de autoluwe schooldag
op woensdag 10 mei 2006
Tijdelijk politiereglement op het verkeer t.g.v. Wijkfeest Ter Heide op zaterdag 3 juni
2006 (afsluiten Beukenstraat ter hoogte van buurthuis Scherpenheuvel)
Tijdelijk politiereglement op het verkeer t.g.v. straatbarbecue Dennengaerde-laan op
zaterdag 2 september 2006 (afsluiten Dennengaerdelaan en Eekhoorntjesweg)
Tijdelijk politiereglement op het verkeer t.g.v. straatbarbecue Einderheibos-straat op
zaterdag 5 augustus 2006 (afsluiten Einderheibosstraat)
Tijdelijk politiereglement op het verkeer t.g.v. straatbarbecue Kruisstraat op zaterdag
1 juli 2006 (afsluiten Kruisstraat)
Tijdelijk politiereglement op het verkeer t.g.v. straatbarbecue Bremstraat op zaterdag
1 juli 2006 (afsluiten Bremstraat)
Tijdelijk politiereglement op het verkeer t.g.v. de "Molenfeesten" op zondag 1 oktober
2006 (afsluiten van de Nieuwstraat vanaf A. Dumontlaan tot aan de
Nieuwebeekstraat)
Tijdelijk politiereglement op het verkeer voor het afsluiten van de openbare weg ter
gelegenheid van het:
- straatfeest Pastoor Hermansstraat op zaterdag 1 juli 2006
- straatfeest Kleinsteeg op zaterdag 8 juli 2006
- straatfeest Kerkhofstraat op vrijdag 21 juli 2006
- straatfeest Huvenersstraat op zaterdag 29 juli 2006
- straatfeest Bosstraat op zaterdag 12 augustus 2006
- straatfeest Leeuwerikstraat op zaterdag 12 augustus 2006
- straatfeest Jeneverbesstraat op zaterdag 26 augustus 2006
Politiereglement op het verkeer i.v.m. de afsluiting van Neereinde tijdens de
vakantieperiode juli/augustus 2006
Bekrachtiging tijdelijke aanvullende verkeersverordening tot het organiseren van een
straatactiviteit in de Lemmensstraat op zaterdag 5 augustus 2006
Bekrachtiging tijdelijke aanvullende verkeersverordening tot het organiseren van een
straatactiviteit in de Groenstraat op zaterdag 26 augustus 2006
Tijdelijk politiereglement op het verkeer voor het afsluiten van de openbare weg ter
gelegenheid van:
- het straatfeest Nijverheidsstraat op zaterdag 2 september 2006
- de optocht Limburgs Damesschuttersfeest op zondag 17 september 2006
Tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de Kerstrun op 2006-1217
Pagina 76
2.1.9
FINANCIENDIENST
2.1.9.1
Gemeentelijk patrimonium - verhuring - verpachting
OMSCHRIJVING
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Gebouwen
€
77 768,44
€
74 210,40
€
78 460,95
€
94 879,01
€
109 165,41
€
111 316,63
Sportaccommodaties
Gronden
€
€
14 414,98
382,20
€
€
14 168,39
340,46
€
€
13 127,50
344,88
€
€
14 282,00
402,36
€
€
15 001,00
413,92
€
€
16 462,25
424,14
Jachtverpachting
€
11 930,55
€
12 190,91
€
12 357,82
€
12 572,57
€
12 858,54
€
13 320,19
Erfpacht reservaat - Bosbeek
Concessie cafetaria sporthal
€
€
24,79
14 017,09
€
€
24,78
14 346,79
€
€
24,78
17 942,03
€
€
24,78
22 995,04
€
€
24,78
23 727,84
€
€
24,78
24 576,06
4 442,34 €
4 526,93
€
Erfpachten terrein As TC, AS VV,
4 202,06 €
4 303,11 €
4 360,04 €
Niel SK, Schutterij, Herders-hond en
Vrije Basisschool
TOTAAL
2.1.9.2
€
118 538,05
€
119 483,79
€
126 561,07
€
149 515,80
€
165 633,83
€
170 650,98
Gemeentelijke belastingen 2006
OMSCHRIJVING
AANSLAGVOET
OPBRENGST
2006
ADMINISTRATIEVE PRESTATIES
€ 41 019,75
Belasting op afgifte van administratieve stukken
Voor identiteitskaarten afgeleverd in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 2004-09-01 (BS
2004-09-15):
voor identiteitsstuk aan een kind van minder dan twaalf jaar afgeleverd in uitvoering van het
Koninklijk Besluit van 10 december 1996 (BS 1996-12-20):
„ 1ste en volgende keer: gratis
voor identiteitsbewijs aan een kind van minder dan twaalf jaar, met pasfoto, afgeleverd in
uitvoering van het Koninklijk Besluit van 10 december 1996 (BS 1996-12-20):
„ voor identiteitsbewijs:
Voor de verblijfsbewijzen voor vreemdelingen: voor verblijfsbewijs vreemdelingen
Voor de huwelijksboekjes:
•
voor een trouwboekje. Dit bedrag omvat de belasting op het in het trouwboekje
voorkomend huwelijksgetuigschrift. Er is geen onderscheid meer tussen het trouwboekje
"gewoon model" of het trouwboekje "luxe model".
Voor de paspoorten vanaf 18 jaar:
•
voor elk nieuw paspoort
Voor alle andere documenten, getuigschriften, uittreksels, afschriften, vergunningen enz.
waarvoor geen speciaal tarief werd bepaald en die van ambtswege of op verzoek worden
afgeleverd:
•
Voor de aan het zegelrecht en voor de niet aan het zegelrecht onderworpen
getuigschriften: voor elk exemplaar dat wordt afgeleverd.
Voor de uitoefening van het recht om overeenkomstig artikel 10 van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens kennis te krijgen van persoonsgegevens: per verzoek dat door dezelfde
natuurlijke persoon wordt ingediend bij dezelfde houder van het bestand, ongeacht het aantal
verwerkingen waarvan de mededeling van gegevens wordt gevraagd.(KB nr.4 d.d.1993-0907).
Voor de bouwvergunningen:
Voor de verkavelingsvergunningen:
Voor stedenbouwkundige inlichtingen met betrekking tot een eigendomsoverdracht:
per kadastraal perceel:
Voor de milieuvergunningen:
klasse 1
klasse 2
13,00
0,00
1,24
7,00
20,00
7,00
1,50
3,00
7,00
13,00
30,00
250,00
65,00
Retributie op de opvang van kinderen in de Buitenschoolse
Kinderopvang "Peter Pan", Bevrijdingslaan 88 te 3665 AS:
voor- en naschools
woensdagnamiddag
uurtarief:
dagtarief:
Jaarverslag 2006
€ 57 878,19
per aangevangen half uur
0,85
per aangevangen half uur
< 3 uur
tussen 3 en 6 uur
0,85
3,50
5,00
Pagina 77
OMSCHRIJVING
schoolvrije- en vakantiedagen
uurtarief:
dagtarief:
AANSLAGVOET
0,85
3,50
5,00
per aangevangen half uur
< 3 uur
tussen 3 en 6 uur
> 6 uur
10,00
sociaal tarief (*)
50 %
meerdere kinderen aanwezig
25 % op de totale ouderbijdrage
Boete (niet afmelden/laattijdig afhalen)
4,00
Rappel openstaande facturen
2,00
Koek - drank
per stuk
OPBRENGST
2006
0,40
Retributie plaatselijke openbare bibliotheek
€ 7 146,05
inschrijvingsgeld geldig voor alle afdelingen:
(een inschrijving genomen in december geldt reeds voor het volgende jaar).
(een inschrijving in de jeugdbibliotheek is kosteloos).
AFDELING BOEKEN
3,00
nieuwe lezerskaart bij verlies
2,30
maningsgeld voor te laat terugbezorgde werken (per uitlening en per week
achterstand)
reservering werken met verzending verwittigingskaart
0,20
0,50
AVM-AFDELING (CD-afdeling)
nieuwe lenerskaart bij verlies
2,30
uitleentarief per CD/CD-ROM
0,50
maningsgeld vanaf de 22ste dag (per geluidseenheid per week)
0,50
verlies of beschadiging van een CD
aanschafprijs CD
INTERNET
zoeken op Internet
gratis
afdrukken op A4 papier (zwart)
0,15
afdrukken op A4 papier (zwart + kleuren)
0,20
kleurenafdrukken op volledig A4 blad
1,25
gegevens afladen op diskettes (enkel op diskettes geleverd door POB)
0,75
BELASTINGEN OP PRESTATIES VAN OPENBARE HYGIENE
Belasting op het afhalen van huisvuil
Belasting op de aangesloten of aansluitbare gebouwen aan
de riolering
80,00
A. voor elke woongelegenheid (woonhuizen en appartementen)
25,00
B. Nijverheids-, handels- of financiële inrichtingen, vrije beroepen e.a. voor elke
bedrijfseenheid zonder personeel.
voor elke bedrijfseenheid waar minder dan 10 personen worden tewerkgesteld;
25,00
50,00
voor elke bedrijfseenheid waar 10 tot en met 20 personen worden tewerkgesteld;
125,00
voor elke bedrijfseenheid waar meer dan 20 personen worden tewerkgesteld.
250,00
Retributie voor aansluitingen op de rioleringen per perceel
of woning
Retributies betreffende de grafconcessies en de
bijzettingen in een columbarium:
€ 11 750,00
250,00
concessiebedrag voor een perceel grond van 1 X 2,30 meter waarin een grafkelder
geplaatst werd door de gemeente
leveren en plaatsen van een columbariumnis
500,00
leveren en plaatsen van een urnenkelder
125,00
concessiebedrag voor een nis in het columbarium
250,00
concessiebedrag voor een perceel grond van 1 X 2,30 meter waarin een grafkelder
geplaatst werd door de gemeente, bestemd voor de begraving van personen die op het
ogenblik van het overlijden niet in het bevolkings- of vreemdelingenregister zijn
ingeschreven
concessiebedrag voor een nis in het columbarium, bestemd voor de bijzetting van
personen die op het ogenblik van het overlijden niet in het bevolkings- of
vreemdelingenregister zijn ingeschreven
concessiebedrag voor een urnenkelder, bestemd voor de bijzetting van personen die
op het ogenblik van het overlijden niet in het bevolkings- of vreemdelingenregister zijn
ingeschreven
Retributie op de dienstverlening door de technische dienst:
€ 5 500,00
€ 16 000,00
250,00
voor het leveren en plaatsen van een grafkelder door de gemeente
concessiebedrag voor een urnenkelder
€ 234 640,00
€ 67 325,00
125,00
375,00
1 000,00
625,00
625,00
€ 0,00
A. PERSONEEL
per personeelslid: per uur
Jaarverslag 2006
Pagina 78
OMSCHRIJVING
AANSLAGVOET
Te verhogen met 50 % bij prestaties tussen 22.00 uur en 07.00 uur en op
zaterdagen.
Te verhogen met 100 % op zon- en feestdagen.
B. MATERIEEL
28,00
Vrachtwagen (excl. chauffeur)
20,00
Graaf-laadcombinatie (excl. chauffeur)
20,00
Lichte bestel- of personenwagen (excl. chauffeur)
15,00
Landbouwtractor (excl. chauffeur)
15,00
Veegmachine (excl. chauffeur)
40,00
Trilwals (excl. machinist)
15,00
Stroomaggregaat (excl. brandstof)
15,00
Pneumatische breekhamer
10,00
C. VASTE KOSTEN
Bij het opmaken van schadebestekken dienen een aantal administratieve formaliteiten
afgewerkt te worden:
- plaatsbezoek en schadebeschrijving
- afwerking en opvolging schadedossier.
Per schadegeval wordt er een bedrag aangerekend, als volgt vastgesteld :
- Schadebestek tot 745 EUR: 10 % van de kostprijs
- Schadebestek vanaf 547 EUR: 5 % van de kostprijs.
Het minimum tarief voor een schadebestek wordt vastgesteld op:
40,00
€ 144 071,41
Retributie voor gebruik van gezinscontainer, de GFT
container en de PMD zak bij ophaling van huishoudelijke
en ermee gelijkgestelde afvalstoffen (DIFTAR)
Enkel voor een groot gezin met tenminste 6 personen ten laste van het
gezinshoofd op wiens verzoek het gebruik van een tweede
gezinscontainer werd toegestaan, wordt een retributie vastgesteld van
16,5 EUR per jaar.
Voor het gebruik van de grijze gezinscontainers voor de restfractie, wordt
volgende retributie aangerekend:
Type container
EUR/ aanbieding
EUR/ kg
van de container
meegegeven afval
0,15
2,48
1100 liter restfractie
0,15
0,62
240 liter restfractie
0,15
0,62
120 liter restfractie
0,10
0,00
120 liter GFT
0,10
0,00
40 liter citybin GFT
Voor het gebruik van de groene GFT-container, wordt volgende retributie
aangerekend: 0,10 EUR/ kg meegegeven afval
Aan elke gebruiker van een container wordt vooraf een betalingsuitnodiging
gestuurd. Dit bedrag is samengesteld op basis van het aantal en type container per
aansluitpunt en bedraagt voor de volgende recipiënten:
240 liter gezinscontainer
120 liter GFT-container
1100 liter container
Bij de registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval
door de ophaalwagen zal de retributie, zoals bepaald in artikel 2, in mindering
worden gebracht van het vooraf betaalde bedrag.
Wanneer het beschikbare bedrag lager is dan het drempelbedrag, wordt door de
gemeenteontvanger automatisch een nieuwe betalingsuitnodiging verstuurd. Dit
drempelbedrag is samengesteld op basis van het aantal en type container per
aansluitpunt en bedraagt voor de volgende recipiënten:
240 liter gezinscontainer
120 liter GFT-container
40 liter citybin
1100 liter container
De containers worden geledigd zolang het beschikbare bedrag niet lager is dan het
aanbiedingsbedrag van de container en de betalingstermijn van de laatste
betalingsuitnodiging niet overschreden is. Aan de nieuwe gebruikers van containers
wordt, bij wijze van overgangsmaatregel, de eerste lediging per container gratis
gegeven.
Bij een afmelding wordt de diftardienst gesloten en wordt het nog
beschikbare bedrag door de gemeenteontvanger teruggestort op
rekeningnummer van de referentiepersoon van die diftardienst.
Bij verlies, vernieling, of andere
- voor een 240 liter container met chip
oorzaak tot vervanging van een
- voor een 120 liter container met
geleverd recipiënt/chip wordt voor
chip
het in vervanging geleverde nieuwe
- voor een 40 liter citybin met chip
recipiënt/chip volgende retributie
- voor een KGA-box
vastgesteld: (het betreffende
- voor een keukenemmertje.
bedrag wordt rechtstreeks betaald
- voor een chip.
aan de I.V.V.V.A.)
Voor het aanleggen van een slot op een container wordt een
retributie vastgelegd per slot van:
Jaarverslag 2006
OPBRENGST
2006
16,50
2,48
0,62
0,62
0,00
0,00
0,15
0,15
0,15
0,10
0,10
0,10
25,00
12,50
150,00
7,50
3,75
3,75
15,00
75,00
50,00
50,00
25,00
2,50
25,00
36,25
Pagina 79
OMSCHRIJVING
AANSLAGVOET
2,50
Voor PMD-zakken wordt de retributie per rol vastgesteld op en
worden verkocht met 20 zakken op een rol.
De papieren composteerbare zakjes van 10 liter voor het keukenemmertje worden verkocht per setje van 5 zakjes aan:
De verkoopprijs van de Biomix geurpoeder voor een bus van 1
kilogram bedraagt
OPBRENGST
2006
0,62
9,00
Compostvat
15,00
Compostbak
25,00
BELASTINGEN OP NIJVERHEIDS-, HANDELSEN LANDBOUWONDERNEMINGEN
€ 868,00
Belasting op het openhouden van drankslijterijen
voor alle nachten gedurende het ganse jaar
„ voor gewone drankgelegenheden:
„ voor bars:
Belasting
op
de
huis-aan-huis
reclamebladen:
per verspreid exemplaar:
62,00
620,00
verspreiding
van
€ 104 882,10
¾ voor de publicaties waarvan de oppervlakte van de bladzijden kleiner is dan
3.000 vierkante centimeter;
¾ voor de publicaties waarvan de oppervlakte van de bladzijden gelijk is aan of
groter is dan 3.000 vierkante centimeter;
Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een bladzijde geeft geen aanleiding tot een
vermindering van de belasting.
Vrijstelling van belasting wordt voorzien voor elke verspreiding van drukwerken met
een totaal maximum papieroppervlakte van 623,7 cm² (A4).
0,02
0,04
BELASTINGEN OP HET PATRIMONIUM
Belasting op tweede verblijven - per tweede verblijf
Belasting op de aanplakborden
Belasting op leegstand en verkrotting
a
voor woningen en gebouwen indien de bouwoppervlakte minder dan
b
c
400,00
20,00/m²
€ 11 600,00
€ 3 100,00
€ 3 800,00
400,00
100 m² bedraagt.
voor woningen en gebouwen indien de bouwoppervlakte tussen de
100 m² en 150 m² bedraagt.
voor woningen en gebouwen indien de bouwoppervlakte meer dan 150
m² bedraagt.
500,00
600,00
De aanslagvoeten zoals hierboven vermeld worden met 100,00 EUR verhoogd bij
een eventuele tweede aanslag en volgende
OPCENTIEMEN, OPDECIEM EN AANVULLENDE BELASTINGEN
1000 opc
7,5 %
10 %
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Belastingen op de personenbelasting van de Staat
Belasting op de motorrijtuigen
€ 853 981,42
€ 1 536 024,29
€ 94 360,05
Retributie voor het indoorseizoen 2005-2006 voor het verhuren van de sporthal, zoals werd
voorgesteld door de Raad van Bestuur van het Gemeentelijk Sportcentrum:
OPBRENGST 2006
BASISPRIJS
3/3 ZAAL 2/3 ZAAL 1/3 ZAAL
1) Clubs, verenigingen en individuen niet aangesloten bij
10,00
7,00
5,00
€ 16 426,25
gemeentelijke raden
2) Clubs, verenigingen aangesloten bij gemeentelijke
raden
3) Clubs, verenigingen aangesloten bij sportraad voor de
uren van jeugdopleiding (-18 jaar), scholen,
gehandicapten- en seniorenverenigingen of clubs en
senioren individueel van As
4) Gebruikers van buiten As
Jaarverslag 2006
8,00
6,00
3,00
5,00
4,00
2,00
30,00
24,00
12,00
Pagina 80
2.1.9.3
Mandaten
Totaal gewone + buitengewone dienst 4.183.
4 183
4 106
3 709
3 643
3 494
3 032
3 149
2 940
2 535
2 511
2 586
2 517
1 962
1 880
1 762
1 730
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
500
1991
2002
1992
2003
2.1.9.4
1000
1993
2004
1500
1994
2005
2000
1995
2006
2500
1996
3000
1997
1998
3500
1999
4000
2000
4500
2001
Begroting 2006
In 2006 waren er 4 begrotingswijzigingen:
- 2 in de gewone dienst
- 2 in de buitengewone dienst.
OM SC HRIJVIN G
OORSPRON KEN A LAATSTE
LIJKE BEGROTIN G BEGROTIN GSW IJZ IGIN G
Ge w o ne die nst
- ontvangsten
- uitgaven
Geraamd resultaat van het dienstjaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst
€
€
€
€
€
6 643 048,21
7 277 216,55
634 168,34721 440,59
87 272,25
€
€
€
€
€
6 885 057,87
7 650 511,27
765 453,401 316 795,30
551 341,90
Buite nge w o ne die nst
- ontvangsten
- uitgaven
Geraamd resultaat van het dienstjaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst
€
€
€
€
€
2 417 265,42
2 473 274,57
56 009,15134 589,52
78 580,37
€
€
€
€
€
2 318 559,36
2 659 729,52
341 170,16361 165,46
19 995,30
Jaarverslag 2006
Pagina 81
JAAR
GEW ON E DIEN ST
ON TVAN GSTEN
UITGAVEN
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
€ 1 017 279,42
€ 1 187 198,78
€ 1 294 941,73
€ 1 424 546,17
€ 1 718 358,50
€ 1 854 942,63
€ 1 912 879,31
€ 2 123 070,46
€ 2 580 423,35
€ 2 555 058,89
€ 2 724 229,11
€ 2 757 933,71
€ 2 904 334,29
€ 3 079 753,30
€ 3 717 810,18
€ 3 761 971,17
€ 3 933 668,65
€ 4 291 183,47
€ 4 692 812,23
€ 5 044 334,34
€ 5 446 783,93
€ 5 222 732,83
€ 5 088 750,32
€ 6 228 642,36
€ 5 187 378,70
€ 5 252 557,54
€ 5 363 008,00
€ 5 965 879,84
€ 6 314 704,89
€ 6 543 031,74
€ 6 885 057,87
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1 014 975,99
1 186 846,27
1 293 734,49
1 423 033,77
1 718 346,10
1 854 933,45
1 912 876,09
2 122 721,92
2 580 396,33
2 554 987,49
2 724 118,30
2 757 176,15
2 903 142,79
3 079 705,58
3 714 229,44
3 761 873,80
3 933 661,56
4 291 175,24
4 692 665,18
4 986 298,31
5 378 030,31
5 166 973,84
5 053 451,82
6 167 164,17
5 187 096,15
5 235 529,59
5 592 170,40
5 927 329,04
6 819 578,35
6 938 198,49
7 650 511,27
BUITEN GEW ON E DIEN ST
ON TVAN GSTEN
UITGAVEN
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
757 821,66
162 970,16
618 977,49
1 363 523,96
3 564 574,03
3 800 241,20
3 124 784,64
3 423 553,36
939 706,10
2 234 084,62
2 354 009,31
2 521 575,41
4 491 400,57
4 453 694,23
4 476 145,50
3 197 214,92
2 036 034,67
1 819 758,60
1 311 487,26
1 202 025,31
1 773 582,83
4 923 308,51
2 061 101,07
3 809 079,89
2 520 037,95
1 784 235,31
1 810 407,36
1 716 953,63
1 116 896,30
1 364 617,33
2 318 559,36
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
757 432,72
141 540,76
617 718,69
1 353 604,99
3 563 203,68
3 800 162,62
3 124 779,68
3 423 460,15
939 462,42
2 234 887,79
2 353 997,65
2 516 544,66
4 491 062,20
4 453 684,81
4 475 521,88
3 197 132,37
2 035 547,53
1 819 668,29
1 311 269,46
1 183 856,58
1 525 796,10
4 786 828,92
2 051 670,41
3 804 029,16
2 474 945,80
1 606 396,27
1 766 428,75
1 633 680,41
1 152 952,39
1 381 935,05
2 659 729,52
Begrotingsevolutie van 1976 tot en met 2006 in absolute cijfers - cijfers na laatste
begrotingswijziging, inclusief overboekingen
Jaarverslag 2006
Pagina 82
2.1.9.5
Gemeenterekening dienstjaar 2002-2006
OMSCHRIJVING
GEWONE DIENST
- ontvangsten
- uitgaven
- saldo
BUITENGEWONE DIENST
- ontvangsten
- uitgaven
- saldo
JAAR
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006
€ 5 784 941,00 € 6 707 822,39
€ 5 340 898,89 € 5 784 295,49
€ 444 042,11 € 923 526,90
€ 6 705 340,82
€ 6 512 260,38
€ 193 080,44
€ 6 880 044,17 € 7 187 680,00
€ 6 679 856,21 € 7 282 422,35
€ 200 187,96 €
94 742,35-
€ 2 995 830,96 € 2 085 377,27
€ 2 755 451,97 € 1 977 346,09
€ 240 378,99 € 108 031,18
€ 1 028 585,34
€ 984 709,28
€
43 876,06
€ 1 356 945,06
€ 1 147 686,84
€ 209 258,22
€ 1 900 520,26
€ 1 461 806,15
€ 438 714,11
GEWONE DIENST
BUITENGEWONE DIENST
ONTVANGSTEN
UITGAVEN
ONTVANGSTEN
UITGAVEN
€
1 202 754,37 € 1 087 490,57 €
288 164,05 € 246 526,81
€
1 395 555,84 € 1 116 652,00 €
281 876,01 € 211 331,78
€
1 539 752,80 € 1 260 883,07 €
707 718,78 € 519 246,21
€
1 494 440,05 € 1 314 550,14 €
602 261,41 € 506 098,01
€
1 687 469,70 € 1 589 192,21 €
1 092 846,69 € 697 842,14
€
1 784 300,01 € 1 615 757,97 €
703 964,14 € 704 189,38
€
2 057 268,61 € 1 761 689,02 €
2 723 249,41 € 2 395 832,02
€
2 634 719,12 € 2 451 655,90 €
1 218 620,70 € 743 373,76
€
2 525 844,88 € 2 306 484,42 €
598 517,75 € 500 168,49
€
2 745 262,75 € 2 352 038,92 €
372 855,78 € 186 091,44
€
3 026 816,25 € 2 434 564,09 €
687 012,59 € 465 344,46
€
3 030 894,99 € 2 492 704,42 €
1 492 935,01 € 1 335 212,11
€
3 241 549,36 € 2 735 504,18 €
630 371,47 € 545 084,87
€
3 744 980,03 € 3 350 426,75 €
1 529 073,03 € 1 382 444,30
€
4 013 069,94 € 3 478 330,69 €
954 908,84 € 516 417,67
€
4 370 121,24 € 3 801 528,11 €
2 140 064,43 € 1 648 766,78
€
4 334 339,13 € 4 017 859,76 €
1 550 303,45 € 1 327 939,53
€
4 247 970,79 € 3 903 837,00 €
1 161 702,88 € 1 069 178,90
€
5 062 196,21 € 4 827 594,89 €
1 213 232,38 € 1 195 977,41
€
4 831 225,39 € 4 829 393,26 €
1 756 487,10 € 1 070 536,79
€
5 448 635,49 € 4 978 115,17 €
4 995 223,79 € 4 531 958,88
€
5 183 307,54 € 4 899 810,73 €
3 635 111,39 € 2 890 453,62
€
6 204 063,82 € 5 996 226,74 €
4 150 895,66 € 4 209 746,31
€
5 298 286,19 € 4 978 445,86 €
5 019 421,04 € 4 690 295,22
€
5 139 841,87 € 4 874 348,28 €
3 573 921,92 € 3 611 732,35
€
5 784 941,00 € 5 340 898,89 €
2 995 830,96 € 2 755 451,97
€
6 707 822,39 € 5 784 295,49 €
2 085 377,27 € 1 977 346,09
€
6 705 340,82 € 6 512 260,38 €
1 028 585,34 € 984 709,28
€
6 880 044,17 € 6 679 856,21 €
1 356 945,06 € 1 147 686,84
€
7 187 680,00 € 7 282 422,35 €
1 900 520,26 € 1 461 806,15
Evolutie van de rekening van 1977 tot en met 2006 in absolute cijfers
Jaarverslag 2006
Pagina 83
2.1.10
WERKLOOSHEID
2.1.10.1 Overzicht van de volledig werklozen
2003
MAAND
M
2005
2004
V
TOT
M
V
TOT
M
2005
V
TOT
M
V
% EVOLUTIE
TOT
maart
79
116
195
142
189
331
138
198
336
101
170
271
juni
81
122
203
133
196
329
116
189
305
110
167
277
september
81
138
219
141
193
334
150
213
363
119
186
305
december
87
176
263
134
207
341
149
194
343
104
165
269
maandgemidd 82,00 138,00 220,00 137,50 196,25 333,75 138,25 198,50 336,75 108,50 172,00 280,50
elde
2003/2006
38,97%
36,45%
39,27%
2,28%
27,50%
Overzicht van de volledig werklozen
150 100
106
130
108
82
100
337
86
62
120
139
77
121
83
280,5
331
200
Mannen
220
211
204
203
215
230
250
168
277
192
283
300
285
350
297
338
400
383
383
450
189
138 142
Vrouwen
199
172
Totaal
138
108,5
82
48
50
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2.1.10.2 Overzicht gebruik WIS-COMPUTER
Voor 2006 zijn geen gegevens beschikbaar.
M aand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
T O T AAL
M AAND G E M ID D E L D E
Jaarverslag 2006
To taal
se ssie s
2000
30
21
17
13
21
12
12
20
2
51
53
41
293
24
To taal
se ssie s
2001
18
21
27
25
2
8
14
30
44
32
35
25
281
23
To taal
se ssie s
2002
28
28
32
24
13
15
16
24
53
28
22
14
297
25
To taal
se ssie s
2003
27
25
20
26
21
16
30
6
6
ng
10
ng
187
19
To taal
se ssie s
2004
27
25
20
26
21
16
30
6
6
ng
11
10
198
17
To taal
se ssie s
2005
10
10
11
9
9
3
9
10
13
14
9
8
115
10
Pagina 84
2.2
ALGEMENE DIENSTEN
2.2.1
DRUKKERIJ - WERKZAAMHEDEN - BESTEMMING
2.2.1.1
Werkzaamheden
MACHINE
AANTAL AFDRUKKEN
AANTAL METALEN PLATEN en/of MASTERS
395.318
403 masters
RISOGRAPH
517262
395318
299077
300000
313643
508811
742027
300230
400000
448815
500000
396245
600000
486960
700000
637438
652910
800000
559699
Overzicht aantal afdrukken van 1994-2006
Aantal afdrukken
200000
100000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2.2.1.2
Bestemming van de afdrukken
KLANTEN
1 Gemeentebestuur
2 Gemeentelijke Basisschool Niel
3 Verenigingen
4 O.C.M.W.
5 Cultuurdienst
6 Jeugddienst
7 Sportdienst
8 Feestcomité
9 Peter Pan
Totaal aantal exemplaren :
Jaarverslag 2006
Aantal exemplaren
161.280 ex.
98.730 ex.
59.638 ex.
40.300 ex..
9.300 ex.
9.200 ex.
8.570 ex.
7.700 ex.
600 ex.
395.318 ex.
%
40,80
24,97
15,09
10,19
2,35
2,33
2,17
1,95
0,15
Pagina 85
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2.2.2
INFORMATIE
2.2.2.1
Informatiepakket
2.2.2.1.1
INFO-AS
Elk kwartaal verschijnt door gans de gemeente As het gemeentelijke informatieblad "INFO-AS".
In 2006 werden er 4 exemplaren gepubliceerd, te weten de nummers 1, 2, 3 en 4, jaargang 23.
Sedert april 2003 werd het drukwerk en layout uitgegeven aan de Firma LIEBENS uit Bilzen.
2.2.2.1.2
Gemeentegids/Onthaalbrochure
In 2006 werd geen nieuwe gemeentegids-onthaalbrochure uitgebracht.
2.2.2.1.3
Popularisering van de gemeenteraadsagenda - Persmap gemeenteraad
De officiële agenda's van de gemeenteraadszittingen worden elektronisch verzonden aan de pers en aan de
personen vermeld met hun e-mailadres op de gemeentelijke website alsook aan het gemeentepersoneel.
Tevens wordt een toelichtingsnota opgesteld voor elke gemeenteraadszitting, welke aan de raadsleden en de
pers wordt overhandigd alsook aan de geïnteresseerde aanwezigen. Daarnaast worden de agenda's en
beknopte omschrijvingen van de raadzittingen gepubliceerd op de gemeentelijke website www.as.be alsook
doorgemaild naar de pers en gemeentepersoneel.
2.2.2.1.4
Bewonersvergaderingen
Het betreft hier zowel informatie- als inspraakvergaderingen.
In 2006 vonden 6 vergaderingen plaats:
¾ algemene hoorzitting As;
¾ algemene hoorzitting Niel;
¾ woensdag 18 januari 2006 om 20.00 uur in buurthuis Scherpenheuvel:
bewonersvergadering – wijziging verkeerssituatie;
¾ woensdag 22 maart 2006 om 19.00 uur in het buurthuis Niel: vergadering over de herinrichting van
de statiewijk;
¾ woensdag 29 maart 2006 om 20.00 uur in de gemeentelijke basisschool te Niel: hoorzitting met
betrekking tot de verkeersveilige schoolomgeving;
¾ Woensdag 21 juni 2006 – 20 uur in de polyvalente zaal GSC De Drieschaar As: Info- en
inspraakvergadering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan As
2.2.2.1.5
Contacten met de pers
De contacten met de pers hebben o.a. betrekking op de gemeenteraadszittingen, waarop zij in 2006 9 maal
werden uitgenodigd.
Tevens werd de pers uitgenodigd voor volgende 10 plechtigheden:
• 2006-01-08
Nieuwjaarsreceptie inwoners in en rond de Sint Aldegondiskerk
• 2006-03-03
Sleuteloverdracht Asserbakken- administratief centrum
• 2006-04-30
Welkom nieuwe inwoners – administratief centrum
• 2006-05-20
Kampioenenviering – cafetaria sporthal As
• 2006-05-21
Uitreiking geboortepremies – gemeenschapscentrum
• 2006-08-28
Avondmarkt en kinderrommelmarkt As Centrum
• 2006-10-27
Eerste spadesteek KMO-zone
• 2006-11-18
Ontvangst 50 jarigen As
• 2006-12-16
Intrede Kerstman en officiële opening kerstmarkt – kerkplein As
2.2.2.2
Lokatekst
Het gemeentebestuur brengt regelmatig gemeentelijke berichten op het kabeltekst-infokanaal LOKATEKST
Een greep uit de berichtgeving:
gemeentegegevens (openingsuren gemeentehuis, spreekuren burgemeester, verlofdagen, glas- en
papierbakken, toegekende toelagen...)
gemeentenieuws
uw omgeving
veiligheid
vrije tijd (sport, socio-culturele agenda...)
wachtdiensten van dokters en apothekers.
Jaarverslag 2006
Pagina 86
2.2.2.3
Website
Sinds 1 april 2006 steekt onze website in een nieuw kleedje. Dit was nodig omdat de oude site geen
mogelijkheden had om interactieve producten en diensten aan te bieden. Voor de realisatie van de
nieuwe website werd gebruik gemaakt van een content management system aangeleverd door [email protected]
Niet alleen de vormgeving van www.as.be is nieuw, maar ook de inhoud is gevoelig uitgebreid.
De website werd volledig geherstructureerd, is gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en visueel
aantrekkelijker. En doordat de informatie beter gestructureerd is, is deze ook gemakkelijker terug te
vinden.
Nieuw zijn de diensten die
maar liefst in 19 rubrieken
werden ondergebracht:
bibliotheek, buitenschoolse
opvang, burgerzaken, cultuur,
financiën, informatie, jeugd,
milieu, OCMW, onderwijs,
personeel, politie, ruimtelijke
ordening, secretariaat, sport,
technische dienst, tekendienst,
toerisme, welzijn en senioren.
In deze rubrieken vind je
uitgebreide informatie m.b.t.
elke specifieke dienst, alsook
algemene gegevens,
openingsuren,
contactmogelijkheden, …
Vijf nieuwe hoofdthema’s bovenaan leiden de bezoeker vanaf nu doorheen de informatie van de
gemeente As: bestuur – wonen in As – reglementen - infrastructuur – toerisme.
Zo kan je onder “wonen in As” onder meer terecht voor de huisvuilkalender, medische databank,
dringende alarmnummers, adressenbestanden van handelaars, verenigingen, onderwijs,
kinderopvangmogelijkheden, …
Via ‘Reglementen’ kan je per dienst, alle reglementen door het gemeentebestuur uitgevaardigd,
raadplegen of downloaden.
Onder ‘infrastructuur’ kan je aan de weet komen waar en tegen welke tarieven je gemeentelijke en
andere infrastructuur kan huren.
De rubriek ‘Toerisme’ brengt je naar de belangrijkste trekpleisters in As.
Ook nieuw zijn de 3 knoppen linksboven: nieuws – activiteiten – meldingskaart. In de rubriek
‘Nieuws’ vind je de recentste nieuwsberichten waarbij de belangrijkste nieuwsberichten extra belicht
worden. Eén druk op ‘Activiteiten’ en je krijgt alle activiteiten in As te zien. Je kunt een selectie
opvragen per week, per maand, alle activiteiten per categorie, of zoeken op zoekwoord en/of
categorie binnen een welbepaalde periode. Je kunt nu ook zelf je activiteiten online ingeven. Een
heuse verbetering!
In de rubriek ‘Nieuws’, rechts op het scherm, vind je de recentste nieuwsberichten van As en als je
niet weet waar naartoe in het weekend, neem dan gerust een kijkje in de rubriek ‘Kalender’. Je krijgt er
een overzicht van alle activiteiten die er de komende weken op het programma staan.
Uiterst rechts bovenaan bevindt zich een doeltreffende zoekfunctie, waarbij je in één klik het gevraagde
item te zien krijgt.
Bovenaan het scherm vind je de snelknoppen contact – wachtdiensten – stratenplan. 3 nieuwe
functies waar je in één klik alle contactgegevens te zien krijgt van de verschillende diensten, of de
wachtdiensten kan consulteren van apothekers en dierenartsen van dienst of via het ‘Stratenplan’ op een
snelle manier een straat kan opzoeken in As.
Hoewel er op www.as.be nu al veel informatie te vinden is, is de website zeker nog niet compleet. Zo
wordt er elke week nieuwe informatie toegevoegd, zodat je steeds over de meest recente berichtgeving
beschikt.
Jaarverslag 2006
Pagina 87
2.3 TERRITORIUM EN ONROEREND PATRIMONIUM
2.3.1
TERRITORIUM
2.3.1.1
Algemene oppervlaktegegevens
- gekadastreerde belastbare oppervlakte .................................................................... 2.034 ha 14 a 09 ca
- gekadastreerde niet belastbare oppervlakte................................................................... 20 ha 19 a 73 ca
- niet gekadastreerde oppervlakte ................................................................................ 152 ha 49 a 42 ca
TOTALE OPPERVLAKTE .........................................................................................2.206 ha 83 a 24 ca
2.3.1.2
Kadastrale inkomens
- ongebouwd..............................................................................................................................14.273
- gebouwd ............................................................................................................................ 2.970.714
- outillering.............................................................................................................................. 100.410
TOTAAL................................................................................................................................3.085.397
2.3.2
ONROEREND PATRIMONIUM
2.3.2.1
Openbaar patrimonium
2.3.2.1.1
Grondinnemingen (voor inlijving bij publieke wegzate)
NAAM EN ADRES VERKOPER
Jacobs Marie-Claire
Leeuwerikstraat 7 – 3740 Bilzen
Jacobs Georges
Parklaan 109 – 2300 Turnhout
notaris Voets
Verdonck Joannes Hendrik
Zandstraat 15 – 3665 AS
notaris Goossens
Lemmens Goele
St.-Aldegondisstraat 3 bus 5 – 3665 AS
Van de Kreeke-van der Veen
Het Syeegje 44 – 3530 Houthalen-Helchteren
notaris Houben
TOTAAL
2.3.2.1.2
SECTIE
AFDELING
1ste afdeling
Sectie A
NR.
355 M
OPP.
GROND
00 a 20 c
1ste afdeling
Sectie B
307 E
00 a 13 ca
2de afdeling
Sectie B
1ste afdeling
Sectie C
7 Y 20
00 a 65 ca
602 K 4
01 a 35 ca
02 a 33 ca
Teruggave wegoverschotten
nihil
Jaarverslag 2006
Pagina 88
2.3.2.2
Privaat patrimonium
2.3.2.2.1
Gemeentelijke eigendommen
2.3.2.2.1.1
Bebouwde eigendommen
PLAATSOMSCHRIJVING
Nieuwstraat 39 - WOONHUIS METS
André Dumontlaan 17 - 'T MIELEKE
Dorpsstraat 40 - PASTORIE
Dorpsstraat +28 - ST. ALDEGONDISKERKJE
Oude Asserweg 2 - MAGAZIJN TECHNISCHE DIENST
Steenweg 189 - BUURTHUIS SCHERPENHEUVEL
Hoogstraat 140 - KANT./GEM.HUIS (a)
Schoolstraat 1 – SCHOOLGEBOUW (b)
Hoogstraat 142 - HUIS
Hoogstraat 111 - PASTORIE
Kerkstraat 6 – SCHOOLGEBOUW
Kerkstraat 6 – SCHOOLGEBOUW
Kantonnale Baan 11 - SCHUTTERIJLOKAAL
Nielerlaan 106 - BUURTHUIS STATIEWIJK
Hoogstraat +172 - KANTINE NIEL S.K.
Vennekeslaan +25 - KANTINE AS T.C.
Vennekeslaan +25 - KANTINE AS V.V.
Vennekeslaan +25 - KANTINE "De Moedige Herdershond"
Kerkhofstraat +1 – LIJKENHUISJE
Steenweg 63 - 2 APPARTEMENTEN Residentie d'Oelend
Schuttenbergstraat 2 – SPORTCOMPLEX
Schuttenbergstraat 2 – CAFETARIA
Dorpsstraat 1 - GEMEENTEHUIS
Stationsstraat 126 – STATION
Gemeenschapscentrum – Schuttenbergstraat +2
Bilzerweg 1 – BKO
TOTAAL
2.3.2.2.1.2
K.I.
06 a 47 ca
00 a 85 ca
04 a 20 ca
03 a 60 ca
76 a 90 ca
03 a 55 ca
(a) + (b)
37 a 86 ca
00 a 92 ca
14 a 07 ca
09 a 21 ca
42 a 74 ca
25 a 20 ca
26 a 56 ca
01 a 09 ca
15 a 86 ca
63 a 44 ca
54 a 32 ca
00 a 36 ca
06 a 53 ca
35 a 21 ca
22 a 81 ca
09 a 91 ca
07 a 35 ca
14 a 19 ca
34 a 60 ca
352
466
733
1 182
2 709
1 886
1 ha
2 ha
1 ha
2 ha
1 ha
12 841
480
1 088
3 648
5 614
748
1 073
1 370
6 136
2 498
542
81
1 266
6 593
1 326
28 381
1319
6 517
5 783
94 632
Elektriciteitskabines
PLAATSOMSCHRIJVING
Vennekeslaan +30
Hoogstraat +142
Hoogstraat +118
Nielerlaan +61
Smisstraat +70
Heiweg +15
Schoolstraat +63
Hoogstraat +293
Grotstraat +70
Steenweg +63
Schuttenbergstraat +15
Populierenstraat +6
TOTAAL
Jaarverslag 2006
OPPERVLAKTE
OPPERVLAKTE
00 a 35 ca
01 a 32 ca
00 a 15 ca
05 a 25 ca
00 a 12 ca
00 a 80 ca
00 a 27 ca
02 a 09 ca
00 a 54 ca
02 a 57 ca
00 a 15 ca
00 a 34 ca
13 a 95 ca
K.I.
96
399
148
458
116
126
161
161
111
146
99
109
2 130
Pagina 89
2.3.2.2.2
Verhuringen
De ontvangsten binnen de gewone dienst 2005 i.v.m. het privaat patrimonium hebben betrekking op de
verhuring van het privaat patrimonium aan bedrijven, gezinnen en verenigingen zoals blijkt uit onderstaande
opsomming.
AARD VAN HET GEMEENTEDOMEIN
NAAM VAN DE HUURDERS
BEDRAG
Woning Nieuwstraat 39
Mevrouw Mets-Boschmans As
€ 755,16
Appart.Buurthuis Scherpenheuvel
Quanten Jacqueline
€ 0,00
Appartement gemeenschapscentrum
Davids Els, Schuttenbergstraat 2 bus 4, 3665 AS
€ 0,00
Appartement oud gemeentehuis Niel
Sykora Lieve, Hoogstraat 122, 3665 AS
€ 0,00
Erfpacht reservaat Bosbeek
Belgische Natuur- en Vogelreservaten Brussel
Huur sporthal
Diverse verenigingen
€ 16 462,25
Jachtrecht gemeenteëigendommen As +
Niel
Erfpacht Tennisclub
Wildbeheerseenheid Bosbeekvallei VZW
€ 13 320,19
Erfpacht AS V.V.
AS V.V.
Erfpacht VZW KBAC
VZW Katholiek Basisonderwijs As-centrum
Erfpacht NIEL S.K.
NIEL S.K.
Appart.Residentie d'Oelend nr. 6
OCMW
€ 3 788,28
Appart.Residentie d'Oelend nr. 7
OCMW
€ 1 975,20
Erfpacht Schuttersgilde St. Sebastiaan
VZW Schuttersgilde St. Sebastiaan
€ 146,99
Erfpacht "De moedige Herdershond"
VZW "De Moedige Herdershond"
€ 153,26
Achterliggende grond aan woning
Bours, St.-Barbarastraat 6, 3665 AS
€ 85,48
Szygulla-Van den Berg, St.-Barbarastraat 4, 3665
AS
Broodhuys-Kuman, St.-Barbarastraat 16, 3665 AS
€ 85,48
Cortens-Schrijvers G., St.-Barbarastraat 18, 3665
AS
Finger-Peters J.M., St.-Barbarastraat 20, 3665 AS
€ 30,77
Vermassen-Kaiser, St.-Barbarastraat 22, 3665 AS
€ 68,39
Janssen-De Winter, J.F. Kennedystraat 20, 3665 AS
€ 27,43
T.C. AS
€ 24,78
€ 363,97
€ 483,39
€ 3 034,48
€ 344,84
€ 30,77
€ 68,39
Bousson-Grondelaers, Jagersdreef 21 A, 3665 AS
Woonwagenterrein Huur standplaats met dienstgebouw
Uitbating sporthal As
€ 27,43
Vanlingen-Lefever, Lanklaarsesteenweg 1B1, 3665
AS
Kuypers-Jacobs, Lanklaarsesteenweg 1B2, 3665 AS
€ 318,00
Gielen-Voorpijl François, Lanklaarsesteenweg 1B6,
3665 AS
€ 318,00
De Vos-Gielen Guillaume, Lanklaarsesteenweg 1B5,
3665 AS
€ 318,00
Van Geel Francois, Lanklaarsesteenweg 1B4, 3665
AS
Gielen Josette, Lanklaarsesteenweg 1B3, 3665 AS
€ 314,76
€ 318,00
€ 314,76
€ 24 576,06
Verhuring pastorij Niel
INTERBREW, Rue des Anc. Houblonnieres, 4020
LIEGE
Van Russelt Gilbert en Janssens Suzy
Verhuring lokalen aan OCMW
OCMW
€ 34 480,44
Verhuring lokalen aan politie
POLITIEZONE GAOZ
€ 24 856,99
Verhuring lokalen BKO, Bevrijdingslaan 88
Buitenschoolse kinderopvang
€ 18 000,00
Verhuring lokalen aan Dansclub CLAP,
Bevrijdingslaan 88
Dansclub CLAP
Huur Jeugdhuis De Balans
Concessie Station As
ALGEMEEN TOTAAL
Jaarverslag 2006
€ 5 026,08
€ 6 540,00
€ 1 611,48
Lin Libbrecht
€ 12 291,48
€ 170 560,98
Pagina 90
€ 170 560,98
€ 164 133,83
€ 93 489,30
2000
€ 122 257,96
€ 89 525,63
1999
2003
€ 62 339,99
1998
€ 115 281,73
€ 52 598,25
1997
2002
€ 50 353,22
1996
€ 118 538,05
€ 53 748,08
€ 100 000,00
1995
€ 150 000,00
€ 51 678,83
€ 200 000,00
€ 35 716,18
€ 250 000,00
1994
€ 300 000,00
€ 145 155,76
OVERZICHT ONTVANGSTEN UIT VERHURINGEN 1993-2006
ONTVANGSTEN
€ 50 000,00
2.3.2.2.3
2006
2005
2004
2001
1993
€ 0,00
Huren
nihil
2.3.2.2.4
Aankopen, verkopen, grondruilingen, erfpachten en
opstalrechten
2.3.2.2.4.1.
Aankopen
NAAM EN ADRES VERKOPER
NV Janssen-Geurts
André Dumontlaan 20 – 3665 AS
notaris Clercx
SECTIE
AFDELING
1ste afdeling
sectie A
NR.
488 S
OPP.
GROND
04 a 29 ca
AANKOOPPRIJS
gratis
Berghmans Elisabeth Maria
Poelweg 18 bus 3 – 3090 Overijse
2de afdeling
sectie B
72 C2
72 D2
19 a 70 ca
98 a 70 ca
€ 11 775,00
Houben Helena Maria
Kerkplein 1 – 3665 AS
en consoorten Stassen
1ste afdeling
sectie A
463 T
00 a 43 ca
€ 645,00
Schoenmakers Liliane Maria
Mosselerlaan 81 – 3600 GENK
notaris Goossens
TOTAAL
1ste afdeling
sectie A
418 B
07 a 97 ca
€ 59 775 ca
131 a 09 ca
€
72 195,00
2.3.2.2.4.2
Verkopen
nihil
2.3.2.2.4.3
Grondruilingen
nihil
2.3.2.2.4.4
Erfpachten
nihil
Jaarverslag 2006
Pagina 91
2.3.2.2.4.5
Opstalrechten
nihil
2.3.2.2.4.6
Ondergrondse erfdienstbaarheden
nihil
2.3.2.2.4.7
Huurovereenkomsten
nihil
2.3.2.2.4.8
Administratieve akten
Grondinneming van Lemmens Goele
Grondaankoop van Berghmans Elisabeth
Grondaankoop van Houben Helena Maria en consoorten Stassen
2.3.2.2.4.9
Notariële akten
Grondinneming van Jacobs Marie-Claire en Jacobs Georges
Grondinneming van Verdonck Joannes Hendrik
Grondinneming van Van de Kreeke Marinus
Grondaankoop van Schoenmakers Liliane Maria
Grondaankoop van Janssen-Geurts
Jaarverslag 2006
Pagina 92
2.3.3
GEBOUWEN - UITGEVOERDE WERKEN
2.3.3.1
School As
2.3.3.2
School Niel
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
rekken kelder
bouw nieuw leraarslokaal
brandalarm aanpassen/vernieuwen
verlichting aan poort
reepgordijnen in klaslokalen
plaatsing tuinhuis
aanpassing speeltuigen
verfwerk klaslokalen
2.3.3.3
¾
¾
¾
¾
¾
verfwerk buitengevel renoveren
dossier Rf plafond in zaal (aanbesteding)
vervanging CV ketel
verfwerk ramen
herstelling buitenschrijnwerkerij
2.3.3.4
¾
¾
¾
¾
Sporthal
bezinkingsbekken achterzijde sporthal
vervanging brandalarm
vervanging elektronische balasten lichte grote zaal
vervanging douches
kasten berging sporthal
2.3.3.8
¾
Pastorij As
verfwerk binnen
verfraaiing keuken en achterkeuken
2.3.3.7
¾
¾
¾
¾
¾
Kerk Ter Heide
aanpassing riolering
2.3.3.6
¾
¾
Administratief centrum
vervanging filters ventilo’s/filtersgroep
vervanging noodverlichtingen
vervanging motoren ventiloconvectoren
rekken in kelder
2.3.3.5
¾
Buurthuis Scherpenheuvel
POB
verfwerk dagkanten ramen
Jaarverslag 2006
Pagina 93
2.3.3.9
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
plaatsing rookmelders
aanpassing alarm
vliegenramen plaatsen
Rf wand zaal CLAP
extra noodverlichtingen
vervangen regenwaterafvoeren
vervanging boiler
plaatsing tapijt op terras
2.3.3.10
¾
¾
¾
Jeugd- en gemeenschapscentrum
uitbreiding keuken
2.3.3.13
¾
¾
Oud gemeentehuis Niel
verfwerk klaslokaal / gang
rekken in berging jeugd
2.3.3.12
¾
Station
buitenaanleg rond slaapwagon
verfwerk slaapwagon
riolering / elektriciteit naar slaapwagon
2.3.3.11
¾
¾
Dienstencentrum
‘t Mieleke
gevelherstelling
verlichting Molenweide
Jaarverslag 2006
Pagina 94
2.4 BRANDWEER
De gemeente As is aangesloten bij de brandweer van Genk, Henri Esserslaan 1 - 3600 GENK
Telefoonnummers:
- noodnummer: 089 35 28 88
- administratieve telefoonnummers: 089 65 33 33 en 089 65 33 99
- fax: 089 65 33 00
2.4.1
VASTGESTELDE UITGAVEN GEWONE DIENST
De uitgaven betreffende de brandweerdienst bestaan uit:
• bijdrage in de kosten van de brandweerdienst van Genk.
• toelage aan de plaatselijke afdeling van de civiele bescherming.
Voor het jaar 2006 werden de bijdragen in de kosten voor de brandweerdienst voorlopig vastgesteld op
€ 158 991,77. Er zal alleszins nog een saldo dienen betaald te worden in 2007 bij het vaststellen van de
eindafrekening 2006.
€ 0,00
1987
Jaarverslag 2006
€ 180 000,00
1989
€ 160 000,00
1991
€ 140 000,00
1993
€ 120 000,00
1995
€ 100 000,00
1997
€ 80 000,00
1999
€ 60 000,00
2001
€ 40 000,00
2003
€ 20 000,00
€ 158 991,77
€ 148 177,64
€ 158 991,77
€ 148 376,00
€ 141 627,61
€ 130 534,59
€ 105 100,40
€ 103 301,20
€ 102 293,98
€ 84 966,03
€ 80 821,67
€ 82 520,41
€ 77 881,15
€ 71 395,22
€ 71 105,16
€ 79 170,05
€ 70 776,68
€ 58 072,58
€ 54 492,28
€ 52 511,01
2005
Pagina 95
2.4.2
INTERVENTIES
OM SC HRIJVIN G
Huisbranden
Schouwbranden
Autobranden
Andere branden
Wateroverlast/overstroming
Kelder pompen
Bevrijding auto-ongevallen
Vrijmaken/reiniging openbare weg
Wespenvernietiging
Bijenvernietiging
Andere interventies
Gaslek
Brandwacht
Blikseminslag
Levering H2O
Afdekken stukgewaaid dak
Plaatsen dakzeilen na brand
Redding dieren
Tussenkomst ambulance - brandweer
Loos alarm + valse meldingen
TOTAAL
Jaarverslag 2006
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
5
2
0
3
5
4
6
1
1
1
1
1
2
2
1
0
5
4
1
2
3
2
1
2
4
2
0
1
8
1
4
3
18
5
7
5
1
6
6
1
21
22
1
1
0
6
12
4
2
1
1
0
0
0
7
6
4
6
5
1
4
3
5
9
7
6
14
19
23
20
12
23
85
33
59
45
120
75
145
55
138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
15
32
15
66
10
21
12
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
56
1
186
0
0
1
45
3
142
0
0
4
48
3
172
0
0
1
34
3
133
0
0
3
41
3
291
0
0
2
28
3
191
0
0
2
28
6
243
0
0
2
22
6
129
Pagina 96
0
0
1
21
12
225
2.5 VERKEER WEGEN PLEINEN WATERLOPEN
2.5.1
WEGENNET
2.5.1.1
Algemeen
AARD
AANTAL KM
Gewestwegen
13,5
Gemeentewegen
- buurtwegen van groot verkeer
- buurtwegen van klein verkeer
- andere verharde gemeentewegen
- andere niet-verharde wegen
- landbouwwegen
5,1
22,2
44,1
21,0
26,0
Wandelroute "Bosheide" i.s.m. RLKM
(uitgestippelde wandelwegen tussen 2
en 8 km)
2-8
Fietsroutes
- Jeneverbesroute door de gemeente AsOpglabbeek-Zutendaal
- Meeuwerweg
- Langstraat
- Oude spoorwegzate
- Klaverberg
1
1
3
1,6
Fit-o-meter
1,1
Themafietsroute "Fietsen tussen heide
en jenever" langs het fietspadennetwerk
door de gemeenten As - Opglabbeek Zutendaal en Genk
Jaarverslag 2006
50
70
Pagina 97
2.5.2
ONDERHOUD BUURTWEGEN
NV Eikenaar NV Wegenbouw, Maalbosstraat 7 te
werken voor een bedrag van € 107 788,62 btw inclusief.
2.5.2.1
3960 Bree werd aangesteld als aannemer der
Onderhoudswerken
•
Herstellen van gebrekkige plekken in bitumineuze verharding met asfalt type 5d: 21,56 ton
•
Meerprijs herstellingen op de wijze b)
a) oppervlakte kleiner dan 5 m²: 9,36 m²
b) oppervlakte van 5 tot 25 m²: 152,98 m²
c) oppervlakte groter dan 25 m²: 101 m²
•
Dichten van scheuren in bitumineuze verhardingen:
a) scheuren van minder dan 5 mm: 2300 m
b) scheuren van 5 tot 25 mm: 500 m
•
Eenlaagse bestrijking met vloeibitumen – elastomeren en vertinde porfiersteenslag 4/7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Schansbroekstraat (2900m²)
Ziepstraat (2400m²)
Oude Molenweg (3400m²)
Karel Theunissenlaan (3050 m²)
Oude asserweg (2870m³)
Schuttenbergstraat tussen Hoogstraat en Ziepstraat (2470m²)
Castershoeveweg (1250 m²)
Eenlaagse bestrijking met vloeibitumen – elastomeren en vertinde porfiersteenslag 2/4:
8. Smisstraat tussen Overeinde en Oude Molenweg (1200m²)
9. Driebankenstraat (1080m²)
10. Schansstraat tussen Bevrijdingslaan en Maastrichterstraat (2300m²)
11. Zonnelaan (2200m²)
12. Ruttenlandstraat (500m²)
13. Zandstraat (5000m²)
14. Zavelstraat (1800m²)
15. boshoekstraat (2425m²)
16.Maastrichterstraat (1900m²)
17. Bosstraat (1960m²)
18. vlikkenbergstraat (1180m²)
19. Overeinde (1650m²)
20. Kempstraat (1090m²)
•
Aanbrengen van bitumineuze overlaging op asfaltverharding met asfaltbeton TYPE 5D
aan maximum 120kg/m²
22. Molendel (250m²)
23. verbindingsweg Herengracht-Steenweg (650m²).
2.5.2.2
Buitengewone herstellingswerken
nihil.
€ 116 148,13
€ 159 120,76
€ 69 342,92
€ 8 507,05
€ 81 711,30
€ 99 084,95
€ 107 742,46
€ 115 190,25
€ 75 526,22
€ 70 252,53
€ 75 761,96
€ 100 828,63
€ 120 579,15
€ 56 445,53
€ 180 000,00
€ 160 000,00
€ 140 000,00
€ 120 000,00
€ 100 000,00
€ 80 000,00
€ 60 000,00
€ 40 000,00
€ 20 000,00
€ 0,00
€ 115 097,66
Kostenoverzicht onderhoud buurtwegen
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kosten onderhoud buurtwegen
Jaarverslag 2006
Pagina 98
2.5.3
OPGAVE VAN DE UITGEVOERDE INFRASTRUCTUURWERKEN IN 2006
2.5.3.1
Gewoon onderhoud en gewone opdrachten
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
onderhoud van parken en pleinen
sportterreinen, parken en pleinen maaien
onderhoud van wegbermen
onderhoud van gemeentewegen
grachten onderhouden
vuilnis opruimen rond containers en op de kerkhoven
onkruid verdelgen
onderhoud voertuigen
onderhoud van gemeentegebouwen
hulp voor verenigingen
begrafenissen
slokkers zuiver maken
sneeuw ruimen en zout strooien
toezicht uitoefenen over aannemers
onderhoud wegensignalisatie
borstelen fietspaden en greppels
opruimen bladval en plaatsing bladkorven
boswerken
rattenverdelging
paddenoverzetactie
verfwerk wegmarkering
2.5.3.2
Buitengewone werken
2.5.3.2.1
Wegen- en rioleringswerken en watergreppels
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
diverse rioleringsaansluitingen woningen
omgevingswerken serviceflats
plaatsing, vervanging signalisatie langs openbare wegen
vervanging greppels Ziepstraat
uitbreiding riolering Grotstraat/Moorsbergstraat
afsluiten Neereinde
verkeersdrempel sporthal
bushokje Breeërweg
2.5.3.2.2
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Diverse infrastructuurwerken
riolering/kabelwerken rond slaapwagon station
bestrijkingswerken
buitenaanleg sporthal (afwerken)
uitbreiding pleinen As VV
gedenkplaten strooiweides
plaatsing urneveld As en Niel
vloer voor dodenhuisje As
petanquebaan kerk Niel
speelweide Ter Heide
rond punt Zevenhuizen
afwerken bermen Schansstraat
parking Huvenersstraat
petanquebaan Zevenhuizen
Jaarverslag 2006
Pagina 99
2.5.3.2.3
¾
¾
¾
¾
¾
aanplanting éénjarigen
inrichting parkzone ’t Mieleke (afwerking)
aanplanting kerkhof As
aanplanting serviceflats
boomaanplanting Nieuwheidestraat
2.5.3.2.4
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Plantsoenen en parken
Milieu- en boswerken
afsluiten bossen voor voertuigenverkeer
snoeien en vellen van bomen
jaarlijks bosonderhoud volgens programma groentechnicus
bijplaatsing vuilbakken diverse locaties
verdelging vogelkers
opruimen van diverse sluikstorten
slagbomen schutterij As
inrichting lokaal compostmeesters
paddenoverzet Castershoeveweg
2.5.3.2.5
Nutsvoorzieningen
2.5.3.2.5.1 Elektriciteit
¾
¾
¾
¾
¾
Verkaveling Driesstraat: aanleg laagspanning, openbare verlichting
Stationsstraat: netaanleg openbare verlichting
Grotstraat: uitbreiding net
Schansstraat: aanleg ondergronds net
Kleinere uitbreidingen: Steenweg 184
2.5.3.2.5.2 Waterleiding
¾
¾
¾
Aanpassing waterleiding in de Schansstraat
Uitbreiding van de waterleiding in de Karel Theunissenlaan
Uitbreiding van de waterleiding in de Driesstraat
2.5.3.2.5.3 Kabel TV
¾
¾
aanpassing net: St. Hubertusstraat 11, A. Dumontlaan 18A, Bilzerweg 46,
verkaveling Driesstraat: aanleg teledistributie
2.5.3.2.5.4 Telefoon
¾
¾
¾
¾
uitbreidingen: verkaveling Driesstraat
aanleg kabel Dorpsstraat 52 - 84
uitvoering telecommunicatiewerken in de Dorpsstraat – André Dumontlaan ingevolge
nieuwbouw appartementen
Uitvoering van telecommunicatiewerken in de Schansstraat - Kerkhofstraat
2.5.3.2.5.5 Gas
¾
¾
¾
kleinere uitbreidingen: St. Hubertusstraat 11, Kapelstraat 25, Grotstraat 81, Vlasroot 3, Lode
Plessersstraat, Grotstraat 75, Spoorwegstraat 35, Bilzerweg 46, Hoogstraat 111, Beukenstraat 12,
Schoolstraat 41, Oude Molenweg 69,
uitbreiding net: kruisspunt Steenweg – Beukenstraat, A. Dumontlaan 18A
verkaveling Driesstraat: aanleg gasleiding.
Jaarverslag 2006
Pagina 100
Jaarverslag 2006
2006
2005
2004
€ 129 688,70
€ 210 035,01
€ 283 062,67
€ 1 530 019,00
€ 980 264,70
€ 400 000,00
€ 229 364,46
€ 270 058,81
€ 197 768,26
€ 102 748,05
€ 220 374,34
€ 208 700,69
€ 177 366,90
€ 177 886,09
€ 144 228,32
€ 171 432,97
€ 152 207,42
€ 214 422,02
€ 143 963,99
€ 214 107,22
€ 165 631,42
€ 350 000,00
2003
€ 40 286,46
€ 156 994,99
2001
2002
€ 158 866,90
€ 0,00
2000
€ 247 694,32
€ 357 020,00
€ 107 920,02
€ 1 000 000,00
1999
1998
€ 200 000,00
1997
€ 400 000,00
1996
€ 600 000,00
€ 347 151,73
€ 150 000,00
1995
€ 1 200 000,00
€ 132 541,73
€ 1 400 000,00
€ 1 120 994,25
€ 1 600 000,00
1994
€ 800 000,00
€ 159 315,37
€ 200 000,00
1993
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
€ 250 000,00
€ 225 898,78
2.5.5
€ 385 727,16
€ 300 000,00
1992
1991
2.5.4
EVOLUTIE VAN DE WERKINGSKOSTEN (GEWONE
DIENST)
Evolutie werkingskosten infrastructuurwerken (GD)
Bedrag GD
€ 100 000,00
€ 50 000,00
€ 0,00
EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGEN
(BUITENGEWONE DIENST)
Evolutie investeringen buitengewone dienst
€ 1 800 000,00
Bedrag investeringen
Pagina 101
2.5.6
2006-02-23
2006-02-23
2006-03-30
2006-03-30
2006-06-29
Jaarverslag 2006
GEMEENTERAADSBESLUITEN
Goedkeuring bijzonder bestek en vaststelling gunningswijze en voorwaarden voor het
maaien van bermen en wegkanten
Goedkeuring plannen, bestek en gunningswijze schoolomgeving As
Goedkeuring van de gunningswijze en de voorwaarden betreffende de
buitengewone herstelling en het onderhoud van de buurtwegen 2006
Goedkeuring lastenboek graaflaadcombinatie
Goedkeuring raming, bestek, plannen en gunningswijze voor de herinrich-ting van
de veilige schoolomgeving Niel-centrum – deel Hoogstraat
Pagina 102
2.6
HANDEL NIJVERHEID MIDDENSTAND
2.6.1
HANDEL
11 739 309
15 478 773
Evolutie winstaandelen elektriciteit
IEGA (deelgemeente As) periode 1987-1998
0
0
8 559 944
7 434 857
5 531 542
4 657 018
3 114 985
2 526 836
2 553 578
2 346 088
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
*
Bedrag winstaandelen
(*)afrekening exploitatie, reserves en uittredingsvergoeding
€ 187 376,03
€ 171 798,01
€ 275 524,74
€ 160 856,22
€ 159 659,17
1994
€ 369 040,86
€ 153 049,54
1993
€ 326 730,68
€ 148 487,43
1992
€ 208 700,69
€ 132 350,87
1991
€ 383 987,07
€ 383 987,07
€ 122 787,69
€ 200 000,00
€ 100 000,00
1990
€ 300 000,00
€ 124 127,13
€ 400 000,00
€ 101 731,31
€ 110 372,41
€ 600 000,00
€ 500 000,00
1989
€ 700 000,00
€ 574 731,62
€ 561 515,70
€ 415 313,08
Evolutie winstaandelen elektriciteit
INTERELECTRA
periode 1987-2001
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998 **
1997
1996 *
1995
1988
1987
€ 0,00
Bedrag winstaandelen
(*)
(**)
inbreng LS-net As
inbreng OV-net
Jaarverslag 2006
vanaf 1996 As en Niel samen
Pagina 103
2.6.2
MIDDENSTAND
„ In 2006 konden wij volgende handelaars en zelfstandigen verwelkomen in onze gemeente:
NAAM UITBATING
Belle Fleur
Rozenhof
Kunstatelier Gerard Bijnens cvba
Colson vastgoed bvba
ADRES
Dwarsstraat 23 bus 1
Stationsstraat 55
Grotstraat 3 bus 1
Grotstraat 1 bus 2
„ Nieuwe uitbater
NAAM UITBATING
Hostellerie Mardaga
ADRES
Stationsstraat 21
„ Wijzigde van adres
NAAM UITBATING
ADRES van Æ naar
nihil
Jaarverslag 2006
Pagina 104
2.7
LANDBOUW
2.7.1
LANDBOUW - TUINBOUW - VEETEELT
2.7.1.1
Land- en tuinbouwtelling
OMSCHRIJVING
aantal bedrijven
oppervlakte cultuurgrond
bestendige werkkrachten
niet-bestendige
werkkrachten
totaal aantal getelde
dieren:
- paarden
- melkvee
- varkens
- pluimvee
- schapen
- geiten
- bijenkasten
- ganzen
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
10
196.78
9
183.44
8
183.64*
8
184.7 *
7
168,52*
7
170,42*
6
152,85*
45
16
44
16
38
15
40
18
64
65
7
176,76
*
69
72
407
671
70.100
22
10
30
69
416
474
72.350
8
7
6
75
392
0
71.300
6
-
80
405
510
43.850
25
-
74
408
0
68.300
0
-
82
385
0
66.080
5
-
76
358
0
69.500
0
-
72
349
0
63.700
0
-
* waaronder:
- bouwland:
- boomkwekerij:
- blijvend grasland:
- serreteelten:
Totale bedrijfsoppervlakte:
101
25
47
1
175
Cultuurgrond in eigendom:
Cultuurgrond in pacht:
51 ha 13 a
101 ha 72 a
2.7.2
01
00
74
60
35
a
a
a
a
a
BOSBOUW
O M SCH RIJVING
O NTVANG S TE N
Gewone houthakken
UITG AVE N
Boswerken
Jaarverslag 2006
ha
ha
ha
ha
ha
51
2001
€
33 899,44
€
1 092,81
2002
€ 22 744,00
€
2003
€
975,07 €
17 823,15
2004
€
1 722,89 €
28 130,10
2005
2006
€ 138 130,10
1 556,68 €
€
12 925,00
1 804,40 €
1 312,58
Pagina 105
2.7.3
VERPACHTING JACHTRECHT
€ 12 000,00
€ 13 320,19
€ 12 858,54
€ 12 572,57
€ 12 357,82
€ 12 190,91
€ 11 930,55
€ 14 000,00
€ 11 397,38
€ 11 455,16
€ 16 000,00
€ 11 640,11
Inkomsten verpachting jacht
€ 10 000,00
Bedrag inkomsten
€ 1 872,79
€ 1 872,79
€ 1 872,79
€ 1 872,79
€ 2 000,00
€ 1 872,79
€ 4 000,00
€ 1 872,79
€ 6 000,00
€ 1 872,79
€ 8 000,00
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
€ 0,00
2.7.4
VISVANGST
OPBRENGST: € 1 656,50 voor de uitgereikte visverloven.
WERKINGSKOSTEN GEMEENTELIJKE VISVIJVER
- levering van karperkorrel
€ 2 000,00
TOTAAL:
€ 2 000,00.
Jaarverslag 2006
Pagina 106
2.8
ONDERWIJS
2.8.1.
KLEUTER EN PRIMAIR ONDERWIJS
2.8.1.1
Ingeschreven leerlingen
Op 1 februari 2006 werden 124 kleuters en 232 leerlingen ingeschreven in de gemeentelijke kleuter- en
basisschool te Niel.
2.8.1.2
Uitgaven gewone dienst
OMSCHRIJVING
Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Leningen (aflossingen +intresten)
TOTAAL
2.8.1.3
2001
2002
€ 619 473,10 € 684 125,21 €
€ 68 336,24 € 64 971,24 €
€
1 254,66 € 1 279,49 €
€
€ 689 064,00 € 750 375,94 €
2003
2004
2005
2006
661 052,94 € 724 293,96 € 735 473,98 € 785 894,20
69 487,94 € 72 472,92 € 76 937,53 € 89 100,00
2 086,96 € 1 702,06 € 1 580,05
732 627,84 € 798 468,94
€ 813 991,56 € 874 994,20
Investeringen
De gemeente investeerde in 2006 in volgende materialen:
¾ Nieuwe lerarenkamer
+ meubilair (tafels, 6 stoelen, rekken)
¾ Vernieuwing meubilair zorgklas + GOK lokaal
¾ Computer en scanner lerarenkamer
¾ Nieuwe keuken + afwasmachine lerarenkamer
¾ Aankoop van nieuwe draad omheining
¾ Aankoop nieuwe stofzuiger
¾ Plaatsen van lamellen in het schoolgebouw
¾ Vernieuwing van het kleutermeubilair. Aankoop van 117
kleuterstoeltjes
¾ Plaatsing van nieuw bord in de klas van juffrouw Marina
(1A)
Evolutie van de investeringen in het onderwijs
Jaarverslag 2006
€ 50 554,93
€ 100 371,93
2005
2006
€ 24 899,17
€ 30 441,84
2004
2003
€ 15 503,43
2001
€ 13 066,00
1999
2000
€ 20 696,85
€ 4 402,69
1998
1997
1996
€ 9 170,05
1995
€ 5 915,38
1994
€ 9 049,08
1993
€ 0,00
1992
€ 20 000,00
1991 € 2 943,69
€ 40 000,00
€ 5 504,28
€ 60 000,00
€ 28 038,42
€ 80 000,00
2002
€ 100 000,00
€ 7 907,35
€ 113 183,25
€ 120 000,00
Investeringen
Pagina 107
2.8.1.4
Bijzondere activiteiten en feiten 2006
JANUARI
Gestart met Ralfi lezen
Schoolrijpheidstesten 3K
Dieëtiste op bezoek bij de kleuters
Studiekeuzespel Kieskeurig 6de ljr.
Sneeuwschool 5de en 6de ljr.
multiculturele voorstelling voor kleuters + lager
kindercarnaval lager
carnaval
info voor ouders “Wat na het zesde leerjaar”
uitgifte Blik-nieuwsbrief
Multi-Media avond voor ouders
Oudercontact kleuters
Voorstelling vastenactie Haïti lager + kleuters
Jeugdboekenweek: Jeugdschrijver Ed Franck
Culturele voorstelling voor kleuters en 1ste , 2de en 3de
Bouwbeurs St. Lodewijk 6de ljr
Sexuele opvoeding 6de ljr.
Meester op de fiets 1ste, 2de en 3de ljr.
Actie Proper straatbeeld
Adviesbespreking naar ouders van het 6de ljr.
Jeugdboekenweek
Diëtiste op bezoek derde kleuterklas
Oudercontact 6de leerjaar
Knutselmomenten schoolfeest
Gezond ontbijt 1ste, 2de en 3de ljr.
Sportdag lager + kleuters
Actie proper straatbeeld
Fietsbehendigheid 1ste, 2de en 3de ljr
Wandeling Natuurpunt 5de
De wereld in jouw school
Autoluwe schooldag
Studio GLOBO – 6de Filipijnenatelier
Fietsweek van 06 tot 12 mei
Mr. Guy’s verteltent
Schoolfeest
Leeruitstap De Wissen 4de ljr
Leeruitstap 6de - Bokrijk
Blote voetenpad
Wandeling Natuurpunt 5de
Zwemmen Molenheide 3K
Selectief oudercontact 3K
Deelname OVSG-toetsen
toetsen + individuele ouderavond
schoolreis kleuters + lager
culturele voorstelling voor kleuters en lager
afscheid 6de leerjaar + uitreiking getuigschriften
Dankviering leesmoeders en -vaders
Samenkomst Doe-da-nie-dag 6de
Uitgifte schoolfolder
schilderen klas Juf Karolien + juf Marina, juf Wendy
grote schoonmaak alle lokalen
In gebruikname lerarenkamer
Uitgave BLIK-INFO
ZORG beleid 18/36
ICT-beleid 7/36
GOK uren 15/24
Administratief medewerker 36/36
25.09 –29.09 bosklassen te Surister
Kleuterrs naar wijkkermis
zwemmen in Welhelm Tell met zwemvader
Kunstsymposium 6de ljr. – Mergelblokken kappen
info avonden lager kleuters
veldloop lager
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
Jaarverslag 2006
Pagina 108
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
VERDER
Jaarverslag 2006
1 - 5 week van het Bos
Preventieve fietscontrole door politie GAOZ door de dienst preventie
Project Pakistan 5de en 6de ljr.
Dia’s natuurpunt 5de ljr.
Doe-da-nie-dag 6de ljr
Wandeling Heiderbos 5de ljr
Wandeling 1ste ljr. Bosbeekvallei
aanvang niveaulezen met leesmoeders
Bosspel kleuter Caelenberg
Bibliotheekbezoek 6de ljr
Herfstwandelijg 6de ljr
Bezoek spinnenman voor de kleuters
Klasdoorbrekend bosspel
chrysantenactie voor de sneeuwschool
1ste spadesteek voor L.R.M. 5A
technolgie proefjes voor 3K en 1ste ljr. - klasdoorbrekend
Verschijning Alles Kitskrant met bijdrage van 6B
wafelenbak
grootoudersfeest
Dagje As 5de ljr
Leerwandeling in Bokrijk 2de ljr
mosselfeest
Bezoek Prinsenpark 2de K
Culturele voorstelling kleuters
Voorleesweek
Voorstelling Villa Basta 6de ljr
Sportbeurs 6de ljr te Bilzen
Reuske, Reuske, poppentheater 3K en 1ste ljr.
Sint op bezoek
Pedagogische studiedag
Kerstviering
Ouderavond
Kerstfeest kleuters + lager
tweemaandelijkse schoolkrant BLIK – NIEUWSBRIEF
tweemaandelijks klein rapporten
drie maal per jaar brandalarmoefening
Pagina 109
2.8.2
MUZIEKONDERWIJS (Bijafdeling Dilsen)
2.8.2.1
Uitgaven gewone dienst
OMSCHRIJVING
Werkingskosten
Overdrachten
TOTAAL
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
€
€
€
€
- €
- €
- €
€ 2 974,72 € 2 974,72 € 3 000,00 € 2 920,00 €
2 920,00 €
2 920,00 €
2 920,00
€ 2 974,72 € 2 974,72 € 3 000,00 € 2 920,00 €
2 920,00 €
2 920,00 €
2 920,00
2.8.2.2. Investeringen
€ 3 000,00
€ 2 995,79
2006
2003
2002€ 0
2001€ 0
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
€ 0,00
2005
€ 932,99
€ 2 939,52
€ 500,00
2004
€ 1 000,00
€ 1 671,30
€ 1 500,00
€ 2 796,24
€ 2 000,00
€ 1 425,54
€ 2 500,00
€ 2 776,41
€ 2 156,35
€ 3 000,00
€ 2 953,28
€ 3 500,00
€ 2 959,35
€ 4 000,00
€ 2 875,56
€ 3 673,78
€ 4 500,00
€ 1 994,99
€ 4 000,00
Evolutie investering muziekonderwijs
Investeringen
Jaarverslag 2006
Pagina 110
2.9 JEUGD, CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
2.9.1
STATISTISCHE GEGEVENS
2.9.1.1
Vastgestelde uitgaven gewone dienst
OMSCHRIJVING
personeel
werkingskosten
overdrachten
schuld
TOTAAL
2001
€ 90 883,81
€ 84 756,01
€ 48 810,33
€
€ 224 450,15
2002
€ 96 947,46
€ 97 841,11
€ 50 888,31
€
€ 245 676,88
2003
2004
2005
2006
€ 126 735,45 € 148 503,13 € 146 593,49 € 151 605,82
€ 119 482,01 € 138 201,46 € 158 944,69 € 156 621,19
€ 42 405,54 € 41 378,33 € 37 275,15 € 42 075,77
€
- €
- €
- €
€ 288 623,00 € 328 082,92 € 342 813,33 € 350 302,78
€ 350 302,78
€ 342 813,33
€ 328 082,92
€ 288 623,00
€ 245 676,88
€ 224 450,16
€ 261 242,89
€ 212 164,11
€ 209 224,22
€ 197 680,58
€ 202 249,34
€ 199 409,32
€ 163 064,98
Bedrag uitgaven
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
€ 81 557,99
€ 500 000,00
€ 450 000,00
€ 400 000,00
€ 350 000,00
€ 300 000,00
€ 250 000,00
€ 200 000,00
€ 150 000,00
€ 100 000,00
€ 50 000,00
€ 0,00
€ 134 615,16
Overzicht uitgaven jeugd, cultuur, sport en recreatie
2.9.1.2
Investeringen
Volgende investeringen droegen bij tot het welzijn van onze verenigingen in 2006:
OMSCHRIJVING
BEDRAG
Aankoop speeltoestellen
€
6 890,36
Aankoop materialen uitleendienst
€
1 296,63
Buitengewone herstelling sporthal
€
4 826,51
Meubilair gemeenschapscentrum
€
1 495,66
Uitrustingsgoederen gemeenschapscentrum
€
392,64
Aankoop kunstwerk beeldenroute
€
6 583,47
Aankoop sportmateriaal
€
2 339,12
Voertuig jeugddienst
€
400,00
Aankoop uitrustingsgoederen sporthal
€
2 189,58
TOTAAL
€
26 413,97
€ 26 413,97
€ 38 479,97
€ 417 259,71
€ 247 973,18
€ 58 695,42
€ 570 202,06
€ 472 273,33
€ 1 431 646,06
€ 49 670,25
€ 20 630,77
€ 22 709,18
€ 500 000,00
€ 12 058,90
€ 1 000 000,00
€ 5 068,58
€ 1 500 000,00
€ 20 897,85
€ 2 000 000,00
€ 121 071,84
€ 1 014 304,40
Overzicht investeringen
verenigingen
Bedrag investeringen
Jaarverslag 2006
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
€ 0,00
Pagina 111
2.9.1.3
Toelatingen
TOELATING VOOR
Bosspel / nachtspel
Carnavalstoet / Kindercarnavalstoet
Doortocht Fietsers
Doortocht Slipjacht
Gebruik accommodatie school As
Gebruik accommodatie school Niel
Gebruik gemeentelijke aanhangwagen door vereniging
Gebruik voertuig technische dienst door interne diensten
Halloweentocht / Sprookjestocht
Mountainbiketocht / Veldfietstocht / Wielerwedstrijd
Optocht
Plaatsen bewegwijzeringsborden
Plaatsen feesttent
Plaatsen publiciteitsborden
Rondrit oude voertuigen
Schietwedstrijden en –oefeningen
St.-Maartenstoet
St.-Maartensvuur
Transport allerlei door technische dienst
Transport bivakmateriaal
Uithangen vlag van het Rode Kruis
Verkoop planten
Verkoop t.v.v. acties
Wandeltocht
2.9.1.4
AANTAL
1
2
4
1
1
5
2
4
2
6
1
4
5
4
2
3
1
1
8
1
1
1
2
3
Schalen
Aantal schalen van de gemeente geschonken aan verenigingen
2.9.1.5
MAAND
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
TOTAAL:
1
Uitleendienst
podiumelementen
stoelen
planken &
schragen
plooitafels
nadar
(in meter)
vlaggen
vlaggenmasten
geluidsinstallatie
containers
werfkast
standpijp
buffet
staantafels
herrashekken
6
190
0
4
50
0
0
1
8
0
0
1
41
0
27
560
0
122
380
0
0
0
32
0
1
0
35
10
40
925
25
122
555
0
0
2
22
1
0
0
35
14
32
510
8
83
400
3
3
0
24
1
0
0
35
22
44
725
35
129
475
8
5
1
12
1
1
1
41
0
82
1325
95
189
758
2
2
1
26
2
1
0
86
50
36
1120
25
218
875
10
12
1
19
3
3
0
10
0
33
1440
10
238
1065
12
10
1
26
3
2
0
20
28
104
1365
55
254
1255
12
8
1
14
3
1
0
31
21
20
815
3
153
240
1
8
0
6
0
0
0
25
14
25
610
20
140
225
3
0
0
28
0
1
0
40
0
45
590
25
147
285
2
0
3
10
1
1
0
50
10
1799
6563
494
Jaarverslag 2006
10175
301
53
48
11
227
15
11
2
449
Pagina 112
169
Volgende materialen werden tevens door de technische dienst afgehaald en/of geleverd:
MAAND
sprekers-
draadloze
vuur-
stoel
micro
korven
JANUARI
1
1
verlichting
lezenaar
scherm
piano
blokken
elektr.
spoelbak
rode
stellings-
loper
kabel
panelen
4
FEBRUARI
1
MAART
1
1
APRIL
1
2
1
6
MEI
JUNI
tentoon-
voedings-
1
2
2
JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
2
6
7
6
2
1
1
3
3
20
4
2
1
18
2
1
1
OKTOBER
1
NOVEMBER
DECEMBER
TOTAAL: 3x
2
1x
17 st.
1
1
2
3
18x
1x
9x
1
1x
44 st.
11x
6x
3x
1x
Overzicht uitleningen per maand:
MAAND
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
TOTAAL AANTAL ONTLENINGEN
Jaarverslag 2006
AANTAL
UITLENINGEN
10
14
14
17
14
26
19
28
26
16
14
14
212
Pagina 113
2.9.2
JEUGDZORG
2001
OMSCHRIJVING
2002
2003
2004
2005
2006
Werkingstoelage jeugdraad
€ 5 701,55
€ 5 705,00
€ 5 705,00
€ 5 705,00
€ 5 705,00
€ 5 705,00
Toelagen aan jeugdv erenigingen
€ 1 487,36
€ 1 476,22
€ 1 480,00
€ 1 480,00
€ 1 480,00
€ 1 480,00
2.9.2.1
Toelagen aan jeugdverenigingen in 2006
Chiro As
Jeugdwerking Ter Heide
Jeugdhuis
Speelpleinwerking
Jeugdraad
€ 426,25
€ 189,00
€ 268,75
€ 481,00
€ 115,00
2.9.2.2
Speelpleinwerking
2.9.2.2.1
Evolutie van de werkingskosten voor speelpleinen
€ 1 000,00
€ 2 962,90
€ 2 839,89
€ 2 943,14
€ 2 933,55
€ 2 974,72
€ 2 974,72
€ 2 974,72
€ 2 471,55
€ 2 471,99
€ 2 474,10
€ 2 718,15
€ 2 460,32
€ 2 098,20
€ 2 000,00
€ 2 411,01
€ 3 000,00
€ 2 194,92
bedrag
€ 4 000,00
€ 3 717,83
Evolutie van de werkingskosten voor speelpleinen
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
€ 0,00
dienstjaar
2.9.2.2.2
Speelpleinwerking 2006
Aantal kinderen die deelnamen aan de speelpleinwerking:
Weekgemiddelde
WEEK
Week 1
Week 2
Week 3
JULI
47
72
32
AUGUSTUS
49
55
54
Maandgemiddelde
TOTAAL GEMIDDELDE: 52 kinderen.
Vakantiewerkers speelplein: € 2 820,00
Juli:
Augustus:
Jaarverslag 2006
Ine CILLEN: fulltime
Kirsten CORNELISSEN: parttime
Ruben JARYCH: parttime
An VANEYGEN: fulltime
An VERWICHTE: parttime
Kim LEENDERS: parttime
Pagina 114
ENKELE IN HET OOG SPRINGENDE ACTIVITEITEN
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Pretpark De Valkenier
Daguitstap Valkenburg
Eigen circusvoorstelling
Plopsaland te Hasselt
Daguitstap naar zee
Fietstocht “De ronde van As”
Olmense Zoo
Speelparadijs in Molenheide
Pirateneiland in Vossemeren
Zwemmen in Vossemeren
Kinderstad Heerlen
Film op groot scherm
Kinderwensenkermis
Poppenkast “Circusvoorstelling”
Kinderdoeplaneet
Kidsrock
Speelpleinwerking "De Speelbal” kwam tot stand dankzij de bereidwillige medewerking van 1,5
gemeentebedienden, 6 vakantiewerkers en 31 vrijwilligers-begeleiders.
Italiaanse eetdag
¾
¾
¾
Datum: 30 april 2006
Aantal aanwezigen: + 150 kinderen
Plaats: Gemeenschapscentrum
2.9.2.3
Kindergemeenteraad
Verkozenen
De kindergemeenteraadsverkiezingen vonden plaats in de 3de week van september. Werden verkozen:
FUNCTIE
burgemeester
raadslid
raadslid
raadslid
raadslid
raadslid
raadslid
raadslid
raadslid
raadslid
raadslid
NAAM
TRUYEN Jos
Haumont Sofie
Winters Mieke
Verdoodt Marnick
Scheepers Silke
Vaesen Dries
Plucieniczak Ines
Berger Eline
D’Helft Sander
Nijs Nele
Cardeynaels sofie
ADRES
Bilzerweg 50
Grotstraat 80
Vooruitgangsstraat 11
Schoolstraat 4
Zavelstraat 19
Fazantenstraat 28
Bevrijdingslaan 101
Steenweg 145
Herengracht 59
Heidestraat 16 bus 1
Boshoekstraat 44
GEMEENTE
3665 AS
3665 As
3665 As
3665 As
3665 As
3665 As
3665 As
3665 As
3665 As
3660 Opglabbeek
3665 As
SCHOOL
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Vrije basis
Vrije basis
Vrije basis
Vrije basis
Duizendpoot
Duizendpoot
Zittingen
10 vergaderingen voor de activiteiten van het hele jaar.
Activiteiten
Kinderhalloweenfuif
¾
¾
¾
Datum: 31 oktober 2006
Aantal aanwezigen: + 110 kinderen
Plaats: De Balans.
Jaarverslag 2006
Pagina 115
Gezonde brunch ter gelegenheid van 11.11.11.-actie
¾
¾
¾
¾
Plaats: gemeenschapscentrum As
Opbrengst: € 944,13
Aantal deelnemers: 310
12 november 2006.
Creadag rond kerstmis
¾
¾
¾
2006-12-16
aantal deelnemers: 140 kinderen.
Gemeenschapscentrum As
Carnavalstoet
¾
¾
¾
2006-03-05
30 deelnemers
Prijs voor kindergemeenteraadsleden: PRIJS GROOTSTE GROEP.
Kinderrommelmarkt
¾
¾
2006-08-28
Niet doorgegaan wegens slechte weersomstandigheden
Kinderstoet
¾
¾
¾
¾
¾
2006-02-24
aantal kinderen: 700
centrum As en gemeenschapscentrum
Jeugdprins: JONAS
Jeugdprinses: MAXINE
Sinterklaasfeest
¾
¾
¾
¾
2006-11-22
aantal toeschouwers: 280
Gemeenschapscentrum
optreden: ‘de grote sint’
Paasshow
¾
¾
¾
¾
2006-04-12
aantal toeschouwers: 150 kinderen
Gemeenschapscentrum
optreden: Clown Rocky.
2.9.2.4
Grabbelpaswerking
¾
Aantal passen verkocht in 2006: 185.
¾
Activiteiten krokusvakantie:
DATUM
2006-02-27
2006-02-28
2006-02-28
2006-03-01
2006-03-03
Jaarverslag 2006
Aantal
kinderen
14
35
19
36
55
LeeftijdsCategorie
4de tot 6de leerjaar
1ste tot 3de leerjaar
4de tot 6de leerjaar
1ste tot 3de leerjaar
1ste tot 6de leerjaar
activiteit
Zwemmen te Erperheide
Bowlingen Olympia
Bowlingen Olympia
Plopsaland Hasselt
Film Maasmechelen
Pagina 116
¾
Activiteiten in de paasvakantie
Datum
2006-04-03
2006-04-03
2006-04-04
2006-04-04
2006-04-05
2006-04-06
2006-04-10
2006-04-12
2006-04-13
2006-04-13
2006-04-14
¾
Leeftijdscategorie
1ste tot 3de leerjaar
4de tot 6de leerjaar
1ste tot 3de leerjaar
4de tot 6de leerjaar
1ste tot 3de leerjaar
4de tot 6de leerjaar
1ste tot 6de leerjaar
1ste tot 3de leerjaar
1ste tot 3de leerjaar
4de tot 6de leerjaar
4de tot 6de leerjaar
activiteit
Schaatsen te Maaseik
Zwemmen in ST-Truiden
Zwemmen te Molenheide
Schaatsen te Maaseik
Film te Maasmechelen
Sportkicks
Toverland
Paasshow
Koken: paasmenu
Koken: paasmenu
Film te Maasmechelen
Activiteiten in de zomervakantie
Datum
2006-07-04
2006-07-07
2006-07-10
2006-07-13
2006-07-19
2006-07-19
2006-07-26
2006-07-28
2006-07-31
2006-08-04
2006-08-08
2006-08-10
2006-08-10
2006-08-16
2006-08-18
2006-08-21
2006-08-23
2006-08-24
¾
Aantal
kinderen
27
17
25
25
28
29
50
140
31
19
41
Aantal
kinderen
27
32
21
28
9
10
18
13
34
13
19
6
11
14
13
6
21
16
Leeftijdscategorie
1ste tot 6de leerjaar
1ste tot 6de leerjaar
1ste tot 6de leerjaar
1ste tot 6de leerjaar
1ste tot 3de leerjaar
4de tot 6de leerjaar
1ste tot 6de leerjaar
1ste tot 6de leerjaar
1ste tot 6de leerjaar
1ste tot 6de leerjaar
1ste tot 6de leerjaar
4de tot 6de leerjaar
1ste tot 3de leerjaar
1ste tot 3de leerjaar
1ste tot 3de leerjaar
1ste tot 3de leerjaar
4de tot 6de leerjaar
1ste tot 3de leerjaar
activiteit
Minigolf te Kattevenia
Valkenburg
Bezoek aan de kaasboerin + boottocht
Film te Maasmechelen
Poppenkast
Zwemmen te Bilzen
Han sur Lesse
Kooknamiddag; hawaïiaanse koken
Kinderdoeplaneet
Molenheide
Indianen te Lummen
Spel zonder grenzen
Speeltuin Bokrijk
Kidsrock
Kinderstad Heerlen
Efteling
Bobbejaanland
Knutselnamiddag
Activiteiten in de herfstvakantie
Datum
2006-10-30
2006-10-30
2006-11-02
2006-11-03
2006-11-03
Jaarverslag 2006
Aantal
kinderen
24
18
48
23
18
Leeftijdscategorie
4de tot 3de leerjaar
1ste tot 3de leerjaar
1ste tot 6de leerjaar
1ste tot 3de leerjaar
1ste tot 6de leerjaar
activiteit
Bowlingen en Quick
Pretland
Film te Maasmechelen
Bowlingen en Quick
Zwemmen te Erperheide
Pagina 117
2.9.2.5
Datum
2006-03-05
2006-03-02
2006-04-05
2006-04-11
2006-04-14
2006-05-19
2006-07-06
2006-07-07
2006-07-13
2006-07-14
2006-07-20
2006-07-27
2006-08-03
2006-08-07
2006-08-10
2006-08-17
2006-08-23
2006-08-24
2006-10-20
2006-10-30
2.9.2.6
Tienerwerking Ten Meeting
Aantal
kinderen
30
37
22
35
15
28
21
30
25
17
23
19
22
9
24
17
33
19
21
20
Carnavalstoet
Film Maasmechelen
Film Maasmechelen
Skiën te Peer
Discoschaatsen te Maaseik
Karten en laserschieten
Tienerbalans
Walibi
Tienerbalans
Daguitstap naar Oostende
Tienerbalans
Tienerbalans
Tienerbalans
Raften
Tienerbalans
Dropping
Bobbejaanland
Tienerbalans
Film + pizza
Griezeltocht
zomervakantie 2006
Speelstraten
Aantal kinderen
maandag 3 juli
donderdag 6 juli
maandag 10 juli
donderdag 13 juli
maandag 17 juli
donderdag 20 juli
maandag 24 juli
donderdag 27 juli
maandag 31 juli
donderdag 3 augustus
maandag 7 augustus
donderdag 10 augustus
maandag 14 augustus
donderdag 17 augustus
maandag 21 augustus
donderdag 24 augustus
Jaarverslag 2006
activiteit
Wijk Cockerill
Zevenhuizen
School Niel
Buurthuis Statiewijk
54
35
58
43
47
43
50
24
31
10
27
26
15
8
11
7
Pagina 118
2.9.2.7
Jeugdraad
2.9.2.7.1
[email protected]
¾
¾
¾
11 oktober 2006
Aantal deelnemers: + 400
Gemeenschapscentrum As
2.9.2.7.2
¾
¾
¾
18 oktober – 8 november en 29 november 2006
Aantal deelnemers: 37 kleuters
Gemeenschapscentrum As
2.9.2.7.3
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Kleuterknutselen
Halloweenverwendag
25 oktober 2006
knutselen rond het thema Halloween
verteller
koken rond het thema Halloween
gezelschapsspelen
Aantal deelnemers: 145 kinderen
Gemeenschapscentrum As
2.9.2.7.4
Opening speeltuin Ter Heide
Vrijdag 3 september 2006
2.9.2.7.5
¾
¾
¾
Zondag 16 juli 2006
Aantal deelnemers: +/- 300
Speel- en sportbos
2.9.2.7.6
¾
¾
Garageverkoop
Zondag 7 mei 2006
Aantal deelnemers: 61
2.9.2.8
¾
¾
¾
¾
Dag van het speelbos
Spel-o-theek “’t Pionneke”
Plaats: bibliotheek As
Openingsuren: elke dinsdag van 17 – 19 uur
Aantal spelen beschikbaar: 650
Aantal leden: 100.
2.9.2.9 Jongerenjeugdhuiswerking
Vergaderingen
¾
¾
¾
¾
04/02/06
25/02/06
08/03/06
08/04/06
Jaarverslag 2006
Pagina 119
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
13/05/06
31/05/06
28/06/06
10/07/06
16/09/06
01/10/06
20/11/06
Activiteiten
Anti-stressavond
¾
¾
¾
Datum: 17 maart 2006
Aantal aanwezigen: + 100 jongeren
Plaats: De Balans.
Black and white party
¾
¾
¾
Datum: 20 mei 2006
Aantal aanwezigen: + 150 jongeren
Plaats: De Balans.
Jungle Party
¾
¾
¾
Datum: 28 juli 2006
Aantal aanwezigen: + 100 jongeren
Plaats: De Balans.
Salsa-avond
¾
¾
¾
Datum: 19 juli 2006
Aantal aanwezigen: + 40 jongeren
Plaats: De Balans.
Night of the Proms
¾
¾
¾
Datum: 27 oktober 2006
Aantal aanwezigen: 15 jongeren
Plaats: Sportpaleis Antwerpen
Up-and-downparty
¾
¾
¾
Datum: 4 november 2006
Aantal aanwezigen: + 100 jongeren
Plaats: De Balans.
[email protected]
¾
¾
¾
Datum: 20 december 2006
Aantal aanwezigen: + 60 jongeren
Plaats: De Balans.
2.9.2.10 Vlamrock
¾
¾
¾
26 augustus 2006
Aantal aanwezigen: + 900
Gemeenschapscentrum As
Jaarverslag 2006
Pagina 120
2.9.3
CULTUUR EN ONTSPANNING
OMSCHRIJVING
2002
2003
2004
2005
2006
Werkingstoelage cultuurraad
€ 7 500,00
€ 4 460,00 € 4 460,00 € 4 460,00 € 4 460,00
Toelagen aan de Culturele v erenigingen
€ 4 957,86
€ 4 940,73 € 4 959,27 € 4 915,71 € 4 879,00
Toelagen aan cultuurverenigingen 2006
GROEP 1
GROEP 2
GROEP 3
GROEP 4
GROEP 5
Jaarverslag 2006
CULTURELE VERENIGINGEN
MUZIKALE VERENIGINGEN
Zangkoor LAETARE
Zangkoor CHAIM
Zangkoor SINT-BARBARA
Zangkoor SINT-CECILIA
Zangkoor SINGHET SCONE
Koninklijke Fanfare DE JULIUSVRIENDEN
FOLKLORE VERENIGINGEN
Carnavalvereniging ORDE DER ASSERBAKKEN
Schutterij ST. MARTINUS
Schutterij ST. SEBASTIAAN
CULTURELE VERENIGINGEN
DAVIDSFONDS
ST. ALDEGONDISKRING
HOBBY EN VORMING
KAV CENTRUM
KVLV NIEL
K.B.G. – AS
GYM EN DANSGROEP NIEL
KWB AS-NIEL
GEZINSBOND AS
GEZINSBOND NIEL
OUDERVERENIGING GEMEENTESCHOOL NIEL
GROTCOMITEIT
VVVG-AS-MAASLAND
LITTLE VALLEYDANCERS
WIJKCOMITÉ
WIJKCOMITÉ ZEVENHUIZEN
TOTAAL
SUBSIDIEBEDRAG
€ 114,23
€ 275,67
€ 6,58
€ 53,94
€ 186,73
€ 364,12
€ 314,65
€ 320,62
€ 394,63
€ 267,53
€ 402,58
€ 227,59
€ 72,36
€ 200,22
€ 210,71
€ 70,50
€ 376,94
€ 271,73
€ 155,61
€ 205,29
€ 140,30
€ 104,27
€ 316,97
€ 4 949,5
Pagina 121
2.9.3.2
DAG
Culturele manifestaties in 2006
DATUM
UUR
VERENIGING
ACTIVITEIT
WAAR
zat
2006-01-07
zat
2005-01-07
inschrijven
vanaf 19.30
09.00
Natuurpunt
kaartavond KWAJONGEN - 1ste prijs
1/2 varken + 1 gans varken
Beheerswerken
Kantine Tilcas Boys,
Herengracht
Castershoeve Niel-bij-As
zon
2005-01-08
11.00 -14.00
Gemeentebestuur As
Nieuwjaarsreceptie
St.-Aldegondiskerkje
zon
2005-01-15
10.00
St.-Aldegondiskring
23ste St.-Tieniskermis
St.-Aldegondiskerkje
zat
2006-01-21
20.00
Duivenbond
Castershoeve Niel
zat
2006-01-28
14.00
Natuurpunt
zon
2006-01-29
zat
2006-02-04
Natuurpunt
zat
2006-02-04
As V.V.
Spaghettidag
Basischool De Duizendpoot
zon
2005-02-05
11.30 -14.00
+17.00 -20.00
09.00
12.00 -14.00
+16.00 -20.00
13.00
Kaartavond KWAJONGEN - RAMIEN
wandeling in het sport-en speelbos en
algemene vergadering
Eetdag (spaghetti klein € 5 - groot €
7, halve haan curry rijst € 7)
Beheerswerken
Gezinsbond As
Tweedehandsbeurs
GSC De Drieschaar As
vrij
2005-02-10
20.00
Chiro As/Niel
GSC De Drieschaar As
zon
2006-02-12
11.11
Orde der Asserbakken
zon
2006-02-19
09.00
Natuurpunt
Valentijntjesfuif
26ste Frühshoppen - Live muziek:
Duo Compact - gratis inkom
Wandeling: de Wissen en omgeving
zon
woe
2006-02-19
2006-02-22
09.00
09.00
Vrije basisschool As
Orde der Asserbakken
vri
2006-02-24
11.30
Jeugddienst As en Orde der
Asserbakken
zon
2006-02-26
10.00 -13.00
Gezinsbond As / Niel
vrij
2006-03-03
19.30
Orde der Asserbakken
zat
2005-03-04
09.00
Natuurpunt
zat
2006-03-04
20.00
Orde der Asserbakken
zon
2006-03-05
14.33
Orde der Asserbakken
zon
2005-03-19
8.30
Natuurpunt
zat
2006-03-25
18.00 -19.30
Diensten vrije tijd As
KV Metroplekkers
KV De Zwaklappen
Eetdag
Scholenbezoek
3de Kindercarnavalstoet - ontbinding
stoet gemeenschapscentrum en
sporthal - carnavals kinderanimatie
voor de kleintjes in de sporthal Carnavalsfuif tot 6de leerjaar in
gemeenschapscentrum
Brunch
Sleuteloverhandiging op
gemeentehuis
Beheerswerken
4de Ronde van As - inkom gratis,
inschrijven in de feesttent
21ste Carnavalstoet - stoetbal met
carnavalsmuziek in de feesttent op
het kerkplein
Vroege vogels aan de oorsprong
vande Bosbeek
Café Zwakhoven
Castershoeve Niel-bij-As
GSC De Drieschaar As
Kerk Niel-bij-As
GSC De Drieschaar As
Scholen van As
straten van As
Aula van de gemeentelijke
basisschool
gemeentehuis As
Castershoeve Niel-bij-As
Dorpskern van As
Straten van As
Tilcas Boys, Fazantenstraat
Sprookjestocht
Gemeentelijke basisschool
Niel
Opening Nationaal Park Hoge
Kempen
Zutendaal
Kleutersportdag
Sporthal As
Niel SK
eetdag
Kantine van Niel SK
vzw Kolenspoor
Zondagsritten
Station As
BBC As
GSC De Drieschaar
GSC De Drieschaar
GSC De Drieschaar + JH De
Balans
JH De Balans
Station As
Regionaal Landschap Kempen
en Maasland i.s.m. de
gemeenten Genk, DilsenStokkem, Maasmechelen,
Zutendaal, Lanaken en As
Sportdienst As en scholen
zon
2006-03-26
10.00 - 18.00
don
2006-03-30
zon
2006-04-02
zon
2006-04-02
zat
2006-04-08
9.00 – 15.00
11.30 -14.00
+17.30 -20.00
14.00 en
16.00
21.00
zon
2006-04-09
09.00
Natuurpunt
zon
2006-04-09
14.00 -17.00
Paasactie
vrij
2006-04-14
20.00
JH De Balans
zat
2006-04-15
20.00
JH De Balans
30+ Dunk Party
Voorjaarsbloeiers en late vogels +
Het effect van de paddentunnel
Gezinsbond As
Optreden Shark Showcase+ The
Units /Discofuif
Verjaardagsfuif
zon
2006-04-16
10.00
vzw Kolenspoor
Paaseierenraap en Paasbrunch
Jaarverslag 2006
Sporthal As
Castershoeve
Pagina 122
DAG
DATUM
zon
2006-04-16
UUR
18.00
VERENIGING
vzw Kolenspoor
ACTIVITEIT
WAAR
Paasdiner Express
Station As
ma
2006-04-17
14.00 + 16.00
vzw Kolenspoor
Paasritten
Station As
vrij
2006-04-21
9.00 – 15.00
Sportdienst en scholen
GSC De Drieschaar
woe
2006-04-26
20.00
Gemeentebestuur van As
GSC De Drieschaar
zat
2006-04-30
17.00 – 20.00
Speelpleinwerking As
Sportdag lager onderwijs
Info-avond nieuwe wet op de
vrijwilliger
Eetdag
ma
2006-05-01
09.30
Grotcommiteit
Opening meimaand: mis
Grot van Niel
ma
2006-05-01
14.00 +16.00
vzw Kolenspoor
zondagsritten
Station van As
zon
2006-05-07
14.00 + 16.00
vzw Kolenspoor
Station van As
zon
2006-05-07
13.00 – 17.00
Davidsfonds i.s.m. Gezinsbond
zat
2006-05-20
20.30
Sportraad As
zondagsritten
Wandelen tussen kunst en
clownerietjes
Kampioenenviering
zat
2006-05-20
19.00
K.F. De Juliusvrienden
zon
2006-05-21
09.00
Natuurpunt
don
2006-05-25
12.20
Vrije Basisschool As
don
2006-05-25
14.00 + 16.00
vzw Kolenspoor
vrij
2006-05-26
21.00
vzw Castershoeve
30+ fuif
GSC De Drieschaar
zon
2006-05-28
14.00 + 16.00
vzw Kolenspoor
zondagsritten
Station van As
Lenteconcert
Rouwmortel en Bosheidezonnedauw en klokjesgentiaan
Schoolreceptie Eerste
Communieviering
zondagsritten
GSC De Drieschaar
De Dries
Cafetaria Sporthal As
GSC De Drieschaar
Station As
Vrije Basisschool As
Station van As
zon
2006-05-28
09.30
/
Vormsel te Niel-bij-As (13-jarigen)
Kerk Niel
vrij
2006-06-02
20.00
Gemeentebestuur van As
Feest van de vrijwilliger
GSC De Drieschaar
zat
2006-06-03
16.00
As V.V.
reuze-barbecue met randanimatie
in en rond kantine As V.V.
zon
2006-06-04
09.30
/
Eerste communie
Kerk Niel
zon
2006-06-04
14.00 + 16.00
vzw Kolenspoor
zondagsritten
Station van As
ma
2006-06-05
14.00 + 16.00
vzw Kolenspoor
Station van As
zon
2006-06-11
14.00
Natuurpunt
zat
2006-06-17
20.00 – 3.00
zon
2006-06-25
14.00
As Fietst
Taverne Centrum As
zon
2006-06-25
14.00
Lentefeest vzw
Sportraad As + WTC Sportief
As
De Duizendpoot
zondagsritten
Vaderdagwandeling: Heiderbos en
omgeving
+30 FUIF
Schoolfeest
De Duizendpoot As
zon
2006-06-25
14.00
Vrije basisschool As
Vrije basisschool As
woe
2006-06-28
20.00
Vrije basisschool As
vrijzon
2006-0630- 200607-02
20.00
Wijkcomité zevenhuizen
Schoolfeest
Uitreiking getuigschriften klas 6 +
schoolreceptie
17de Wijkfeesten met op zaterdag
optredens van perongeluk, sonny o’
brien en laura lynn
vrij
2006-07-07
20.00
zat
2006-07-08
20.00
Curas i.s.m. Cultuurdienst en
de Openbare Bibliotheek As
JJHW
Parking Heiderbos
GSC De Drieschaar As
Vrije basisschool As
Tent op het pleintje op
Zevenhuizen
Jungle Party
vertrek aan GSC De
Drieschaar
JH De Balans
FantAStival
zat
2006-07-08
13.00
Kolenspoor vzw
Multiculturele rit Spaans
Stationsite As
woe
2006-07-12
10.00 – 17.00
Kinderwensenkermis
GSC De Drieschaar
zon
2006-07-16
14.00 – 17.00
Dag van het speelbos
Speelbos
woe
2006-07-19
09.00 – 17.00
Speelpleinwerking
Jeugdraad As i.s.m. JH De
Balans en speelpleinwerking
Speelpleinwerking
Poppenkast
GSC De Drieschaar
maa
2006-07-31
09.00 – 17.00
Jeugddienst
Kinderdoeplaneet
GSC De Drieschaar
zat
2006-08-05
7.00 – 15.00
Wandelclub De Heikabouters
Heidetocht 5-10-15-20-30 km
Gemeentelijke basisschool
zat
2006-08-05
10.00 – 18.00
VC TOPS As
Beachvolleybal
Beachvelden Sporthal As
zat
2006-08-05
13.00
Kolenspoor
Multiculturele rit Grieks
Stationsite As
zon
2006-08-06
Wandelclub De Heikabouters
Heidetocht 5-10-15-20-30 km
Gemeentelijke basisschool
zon
2006-08-06
VC TOPS As
Beachvolleybal
Beachvelden Sporthal As
ma
2006-08-07
7.00 – 15.00
10.00 uur –
18.00 uur
14.00 uur
Dans en Gym
Dansnamiddag
GSC De Drieschaar
woe
2006-08-16
13.00 uur
Speelpleinwerking
Kidsrock
GSC De Drieschaar
zon
2006-08-20
10.00 uur
Ziekenzorg
Tentoonstelling
GSC De Drieschaar
zon
2006-08-20
tss 13.00 en
Diensten voor toerisme Genk,
Wandelen en proeven van heide en
Zaal AVDAQ (schoolstraat 6,
Jaarverslag 2006
Pagina 123
DAG
DATUM
UUR
15.00
VERENIGING
As, Opglabbeek en Zutendaal
ACTIVITEIT
jeneverbes
WAAR
Zutendaal)
zat
2006-08-26
20.00
VZW Vlamrock
Vlamrock
zon
2006-08-27
14.00
Schutterij Sint-Sebastiaan
Opendeurdag
ma
2006-08-28
18.00
Kinderrommelmarkt
ma
2006-08-28
17.00 – 22.00
Avondmarkt
As Centrum
vrij
2006-09-01
20.00
Kindergemeenteraad
Provinciale Beroepsvereniging
der Marktkramers van Limburg
i.s.m. het gemeentebestuur
van As
Feestcomité
GSC De Drieschaar + JH De
Balans
Schutterlokaal SintSebastiaan
Kerkplein van As
Bebloemingsactie
zon
2006-09-03
15.00 – 18.00
Dansclub C.L.A.P.
Opendeurdag
zat
2006-09-09
15.00 – 18.00
Dansclub C.L.A.P.
Opendeurdag
zon
2006-09-10
12.00
ZVK Chelsea
Eetdag
zon
2006-08-10
20.00 – 23.00
Dansclub C.L.A.P.
Opendeurdag
vrij
2006-09-15
20.00
Verkiezingsmeeting
zat
2006-09-16
13.00
Hondenwandeling
Nieuwheidestraat
zon
2006-09-17
14.00
Lijst Truyen
Hondenclub De Dappere
Vriend
ACV As
GSC De Drieschaar
Dansclub C.L.A.P.
(Bevrijdingslaan 88)
Dansclub C.L.A.P.
(Bevrijdingslaan 88)
GSC De Drieschaar
Dansclub C.L.A.P.
(Bevrijdingslaan 88)
GSC De Drieschaar
Decoratiefeest
GSC De Drieschaar
zon
2006-09-17
13.30
Schutterij Sint-Martinus
Limburgs Damesschuttersfeest
Schutterslokaal Sint-Martinus
don
2006-09-21
07.30
Seniorenraad
Uitstap naar KMI en Grimbergen
Grimbergen
vrij
2006-09-22
20.00
Tijl en Nele
GSC De Drieschaar
zat
2006-09-23
20.00
Tijl en Nele
zon
2006-09-24
20.00
Tijl en Nele
din
2006-09-26
20.00
Tijl en Nele
vrij
2006-09-29
20.00
Tijl en Nele
zat
2006-09-30
20.00
Tijl en Nele
zon
2006-10-01
20.00
zon
2006-10-01
14.30
Tijl & Nele
St.-Aldegondiskring i.s.m.
cultuurdienst
Première “Wi-j zou het mèt Jef zeen”
Opvoering “Wi-j zou het mèt Jef
zeen”
Opvoering “Wi-j zou het mèt Jef
zeen”
Opvoering “Wi-j zou het mèt Jef
zeen”
Opvoering “Wi-j zou het mèt Jef
zeen”
Opvoering “Wi-j zou het mèt Jef
zeen”
Wi-j zou het mt Jef zeen?
zon
2006-10-01
9.00 tot 17.00
zon
2006-10-01
ma
GSC De Drieschaar
GSC De Drieschaar
GSC De Drieschaar
GSC De Drieschaar
GSC De Drieschaar
GSC De Drieschaar
Molenfeesten
't Mieleke en de oude molen
De Moedige Herdershond - As
Clubkampioenschap De Moedige
Herdershond - As
Herengracht 99
14.00
Gezinsbond Niel
Tweedehandsbeurs Gezinsbond Niel
Aula gemeentelijke
Basisschool Niel
2006-10-02
hele dag
Gemeentelijke Basisschool As
Lokale verlofdag
din
2006-10-03
09.00
GAOZ
Fietsencontrole door politie GAOZ
Gemeentelijke Basisschool
woe
2006-10-04
20.00
CD'V As
GSC De Drieschaar As
vrij
2006-10-13
09.00
Dienst welzijn
zat
2006-10-14
20.00
Jeugdraad As
zon
2006-10-15
09.30
Gemeentelijke Basisschool As
vrij
2006-10-20
8.30 uur
Gemeentelijke Basisschool As
Verkiezingsmeeting CD'V As
Doe-da-nie-dag voor de leerlingen
van het 6de leerjaar
[email protected]
Welkomstdag voor de
oudervereniging
Kennismakingsdag eerste kleuterklas
Gemeentelijke Basisschool
zat
2006-10-21
14.00-17.00
Gezinsbond As en Niel
Kinderrestaurant
keukenblok AD-Centrum
zon
2006-10-22
10.00 -18.00
Davidsfonds
Kunst van Eigen Bodem
As-Niel
zon
2006-10-22
10.00
WTC Sportief As
Herfstwandeling WTC Sportief As
Café ‘t Centrum
ma
2006-10-23
hele dag
Gemeentelijke Basisschool As
Gemeentelijke basisschool As
ma
2006-11-06
10.30
Gemeentelijke Basisschool As
Actie Broodkoffer in 2de en 3de graad
'Reuske, reuske' interactief
poppentheater
zat
2006-11-11
vrij
2006-11-17
vertrek om
19.00
13.30
zat
2006-11-18
19.00
Jaarverslag 2006
GSC De Drieschaar As
GSC De Drieschaar As
Gemeentelijke Basisschool
Gemeentelijke Basisschool
Schutterij St.-Martinus
Sint-Maartenstoet
Schutterslokaal
Gemeentelijke Basisschool As
Grootouderdag
Gemeentelijke Basisschool
Davidsfonds
Voorlezen van sages
Buurthuis Scherpenheuvel
Pagina 124
DAG
DATUM
zon
2006-11-19
12.00
Gemeentelijke Basisschool As
Mosselfeest
woe
2006-11-22
09.00
Wandelclub de Heikabouters
Woensdagtocht 5 - 10 - 20 km
vrij
2006-12-01
20.00
zat
2006-12-02
20.00-03.00
Cultuurdienst, Bibliotheek en
Wijkcomité Zevenhuizen
Lijst Truyen
din
2006-12-05
08.30
Gemeentelijke Basisschool As
din
2006-12-05
13.30
Gemeentelijke Basisschool As
woe
2006-12-06
hele dag
UUR
VERENIGING
ACTIVITEIT
Voorstelling: Hautekiet & De Leeuw
WAAR
Gemeentelijke Basisschool
Schutterijlokaal St.
Sebastiaan As
GSC De Drieschaar
Breugheliaans eten
GSC De Drieschaar
Gemeentelijke Basisschool
Gemeentelijke Basisschool As
Bezoek van de Sint aan de kleuters
Bezoek van de Sint aan het lager
onderwijs
Pedagogische studiedag
Gemeentelijke Basisschool
Gemeentelijke Basisschool
ma
2006-12-11
08.20
Gemeentelijke Basisschool As
Aanvang van de toetsen
Gemeentelijke Basisschool
vrij
2006-12-15
08.20
Gemeentelijke Basisschool As
Kennismakingsdag eerste kleuterklas
Gemeentelijke Basisschool
vrij
2006-12-15
20.00
Gemeentelijk Feestcomité
Asda Zingt
Tent Kerkplein, As
zat
2006-12-16
15.00
Gemeentelijk Feestcomité
Kerstmarkt
Tent Kerkplein, As
zon
2006-12-16
VM
Sportraad
Tent Kerkplein, As
zon
2006-12-17
08.00 - 17.00
De Moedige Herdershond - As
don
2006-12-21
16.00
Gemeentelijke Basisschool As
Kerstrun
Sluitingswedstrijd De Moedige
Herdershond - As
Ouderavond lager onderwijs
din
2006-12-26
19.30
K.F. De Juliusvrienden
Kerstconcert
2.9.3.3
1.
Herengracht 99
Gemeentelijke Basisschool
Gemeenschapscentrum De
Drieschaar
Culturele avondprogrammatie in GSC De Drieschaar 2006
Bert Kruismans
i.s.m. Jeugdhuis De Balans
zaterdag 11 maart 2006
“België voor beginners”
178 toeschouwers
VVK € 8,00, kassa € 10,00.
2.9.3.4
Schoolprogrammatie
1.
Ben nie Bang
Poppentheater Propop
14 februari 2006 om 10.00 uur: 125 toeschouwers
14 februari 2006 om 13.45 uur: 107toeschouwers
2.
De Ring van de Neveling
Compagnie Carlotta
21 februari 2006 om 10.00 uur: 115 toeschouwers
21 februari 2006 om 13.45 uur: 146 toeschouwers
2.
Olikonijneendpauwpanter
Woestijn ‘93
7 maart 2006 om 13.45 uur: 124 toeschouwers
3.
Muizenissen
De blauwe schavuit
16 november 2006 om 10.00 uur: 80 toeschouwers
16 november 2006 om 13.45 uur: 150 toeschouwers.
Jaarverslag 2006
Pagina 125
2.9.3.5
Vorming
1. Infoavond nieuwe wet op de vrijwilliger
woensdag 26 april 2006
organisatie: cultuurdienst i.s.m. schepen van informatie en cultuurraad
Gemeenschapscentrum De Drieschaar
Kristien Smets van Vorming Plus gaf de uitleg.
60 deelnemers.
2.9.3.6
Cultuuruitstappen
1. Beringen – 8 april 2006
Onze eerste bestemming van 2006 was Beringen. In samenwerking met de cultuurdienst van onze
buurgemeente Dilsen-Stokkem, hebben we een groepje geïnteresseerden meegekregen naar Beringen. In
de voormiddag stond er een gegidste rondleiding in de Fatih Moskee op het programma. Na de lunch
hebben we het mijnmuseum van Beringen bezocht.
2. Gent – 21 oktober 2006
In het najaar trokken we met een volle bus naar Gent. In de voormiddag stond er een stadswandeling in
historisch Gent op het programma met o.a. een bezoek aan de Sint-Baafskathedraal. In de namiddag
verkenden we de Gentse stadsomwallingen met een rondvaart per boot en brachten we ook een bezoek
aan de Sint-Pietersabdij op het Sint-Pietersplein.
2.9.3.7
Wijkwerking
2.9.3.7.1
Straatfeesten
In het voorbije jaar 2006 organiseerden de volgende straten een gesubsidieerd straatfeest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kleinsteeg
Ter Heide
Bremstraat
Kerkhofstraat
Dennengaerdelaan
Fazantenstraat
Kerkplein (Centrum)
Bosstraat
O.L. Vrouwstraat
Lostraat
Grotstraat
Hoogstraat / Schuttenbergstraat
Wijkcomité Zevenhuizen
Hiervoor werden de volgende middelen aangewend:
•
maximum subsidie van 125 euro per straatfeest
•
personeel voor de aanvraag en de verwerking van de subsidies (via de cultuurdienst)
•
personeel voor de aanvraag en de verwerking van de materialen (via de technische dienst)
•
drukwerk (promotie en subsidieformulieren).
Jaarverslag 2006
Pagina 126
2.9.3.7.2
Wijkcomités
Hoewel As een zeer bloeiende buren- en wijkwerking kent, zijn er maar twee wijken waarin de
wijkwerking echt structureel georganiseerd wordt. Op de wijk Zevenhuizen trekt een wijkcomité zich de
belangen van haar bewoners aan door een stevig georganiseerde wijkwerking.
Zij organiseren jaarlijks:
¾ wijkfeesten met live-optredens van bekende bands en een mini-voetbaltoernooi
¾ kerstdrink de zondag voor kerstmis, met een bezoek aan alle tachtigplussers die op de wijk
wonen en een cadeautje voor alle kleuters
¾ nieuwjaarsreceptie de eerste vrijdag van het jaar
¾ uitstap naar een muziekevenement
Voor deze werking worden zij gesubsidieerd via de cultuurraad. Zij kunnen tijdens hun organisaties
beroep doen op gratis materiaal via de uitleendienst van de technische dienst. Waar nodig ondersteunt
de cultuurdienst administratief (vb. voor het aanvragen van de subsidies van Vlaanderen Feest).
In de buurt Statiewijk werkt de wijkwerking helemaal anders. Daar is alles geconcentreerd rond het
buurthuis Statiewijk, dat op zondag wordt uitgebaat door mensen van de wijk, waar elke week de
kaarters terecht kunnen en waar regelmatig recepties en feesten worden georganiseerd. De bewoners
van de wijk kunnen het buurthuis aan gunstige tarieven huren voor de organisatie van hun eigen feesten.
Toch merken we een positieve evolutie in de wijkwerking. Waar in 2004 het wijkcomité Barco op de wijk
Ter Heide ter zielen ging, zien we in 2006 een nieuw wijkcomité geboren worden, namelijk THIAS, dat
staat voor Ter Heide In Actie.
Ook de wijk Dennengaerde in Niel-bij-As organiseert regelmatig activiteiten. Waar ze oorspronkelijk
eenmalig samenkwamen tijdens een gesubsidieerd burenfeest, gaan ze nu in de winter ook al eens
samen wandelen.
2.9.3.7.3
Asda zingt
In het cultuurbeleidsplan van As staat als geconcretiseerde doelstelling letterlijk vermeld:
Activering van een aantal festiviteiten, bijvoorbeeld wijkkermissen, avondmarkt, kerstmarkt... door dit te
koppelen aan andere initiatieven, vb. Asda swingt, klinkt, drinkt (muziekfestival) wordt gekoppeld aan de
opening van de kermis en aan een tentoonstelling over kermissen in de bibliotheek.
In het kader van deze doelstelling organiseert het gemeentelijk feestcomité jaarlijks een activiteit om het
weekend van de kerstmarkt een beetje op te krikken.
De kerstmarkt vindt de laatste jaren altijd plaats op het Kerkplein midden in het dorp, de zaterdag vóór
Kerstmis van 14.00 uur in de namiddag tot in de late uurtjes. Het voorbije werkjaar hebben we twee
activiteiten aan deze kerstmarkt gekoppeld. Ten eerste was er op zondag de tweede editie van de
kerstrun. Dit is een loopwedstrijd die volledig georganiseerd werd door de sportdienst en de sportraad,
met medewerking van het feestcomité.
Op zondagnamiddag heeft het gemeentelijk feestcomité dan voor de tweede keer een groots zangfeest
georganiseerd, onder de welluidende naam ‘Asda zingt’. Tilt en Sam Gooris zorgden voor de sfeer in een
afgeladen tent.
Jaarverslag 2006
Pagina 127
2.9.3.8
Cultureel erfgoed
Onze inwoners krijgen de kans actief kennis te maken met het historisch erfgoed van As.
2.9.3.8.1
Dagje As voor de lagere scholen
Voor het vierde schooljaar op rij,
organiseren we een ‘Dagje As voor de
lagere scholen’. De toeristische dienst
doet dit samen met de cultuurdienst, de
culturele raad en de bibliotheek. Een
doorsnee programma ziet er als volgt:
•
9.00 uur – 10.30 uur: rondleiding in
het gemeentehuis, OCMW en politie
•
10.30 uur – 12.00 uur: rondleiding in
de St.-Aldegondiskerk en een busrit
door As, langs de
bezienswaardigheden van onze
gemeente, wandeling op Heiderbos
(jeneverbessenbos)
•
13.00 uur – 15.30 uur: rondleiding
aan de geologische wand en een
bezoek aan het station en de treinen
Voor de leerlingen van het vijfde leerjaar worden de volledige kosten gedragen door de gemeentelijke
toeristische dienst en de culturele raad. Alle andere leerjaren mogen ook van dit aanbod gebruik maken,
maar moeten dan wel zelf de kosten betalen. Dit vanuit het principe dat als alle scholen elk jaar hun
vijfdeklassers sturen, iedereen na zes jaar aan bod is gekomen.
2.9.3.8.2
Ondersteuning heemkundige kring
De heemkundige kring van As is een onderdeel van de oudheidkundige kring St.-Aldegondis. Zij
bemannen elke week de dinsdagnamiddag het archief in de kelder van het gemeentehuis. Ze geven ook
driemaandelijks het St.-Aldegondisklokje uit en organiseren activiteiten in het kader van erfgoed in en
rond de St.-Aldegondiskerk en het Mieleke.
De accommodatie beneden in het gemeentehuis begint echt beperkt te worden en ook de
multimediafaciliteiten lieten de laatste jaren te wensen over. De kring heeft zelf goed gespaard om in
2005 een nieuwe computer te kunnen aankopen. Omdat we hen vanuit de cultuurdienst willen
ondersteunen, hebben we besloten om hen bij de aankoop van deze computer ook een scanner te geven.
Zo is de kring intussen stilaan begonnen met de digitalisering van hun erfgoedschatten. Hierbij gaan ze
niet over één nacht ijs en het zal nog een heel tijd duren vooraleer ze een echte digitale collectie hebben.
Maar door de scanner hebben ze wel alvast een grote stap in de goede richting gezet!
2.9.3.8.3
Project rond de molenweide
1. Minisymposium II
Onder begeleiding van Annie Adriaensen (kunstenares),
Pol Lemair (kunstenaar), Julia Berger (kunstenares uit
Niel-bij-As en lid van de beeldenroutewerkgroep) en
Iliaria Miniaci (architecte uit As en lid van de
beeldenroutewerkgroep) hebben we, net als vorig jaar,
zes sessies beeldhouwen voor kinderen van het zesde
leerjaar uitgewerkt. De zes sessies werden de laatste
twee weken van september in klasverband
georganiseerd. In een eerste sessie besprak Julia met de
kinderen wat abstracte kunst is en hoe je die kan
ontdekken in een gewone steen. Annie en Pol kwamen
ook al aan bod om de kinderen de elementaire
kappersbeginselen bij te brengen.
Jaarverslag 2006
Pagina 128
Hiervoor gebruikten we kindvriendelijke mergelkalksteen omdat deze van nature heel zacht is. De
kinderen kregen aangepast kappersmateriaal (hamers, beitels, veiligheidshandschoenen,
veiligheidsbrillen...) en kapten erop los!
Zo kwamen de vijf klassen van het zesde jaar een voormiddag naar de molenweide om gedurende één
voormiddag ingewijd te worden in de beginselen van de beeldhouwkunst.
Op zondag 1 oktober was de afsluitdag van dit hele project. We organiseerden een heuse tentoonstelling
met alle beelden die tijdens de kapsessies gemaakt waren. Omdat we op die dag ook de beelden van Pol
Lemair en Annie Adriaensen onthulden en de molenfeesten plaatsvonden, was er een grote groep volk op
de been gekomen. Dit maakte dat we heel veel Assenaren in contact hebben gebracht met én het erfgoed
van het Mieleke en de molenweide en de Theunismolen én kunst van zowel professionele kunstenaars als
amateurkunstenaars van As zelf (de kinderen).
Een belangrijke troef van dit project was de locatie. De workshop werd aangeboden op een locatie die als
erfgoedtopper van onze gemeente wordt beschouwd. Normaal gezien zou dit voor de kinderen eerder een
drempel zijn om er binnen te stappen. Nu werd het als normaal beschouwd om in zo’n omgeving te
werken en te spelen. Onbewust sloeg kunst een brug tussen de kinderen en het erfgoed van onze
gemeente.
2. Molenfeesten
Op zondag 1 oktober 2006 vonden de eerste molenfeesten plaats.
14.30 uur
15.00
15.30
15.45
16.00
17.00
17.30
19.00
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
Mars richting Ziepstraat o.l.v. Schutterij St.-Sebastiaan As
Onthulling beeld op de kruising
Optreden van de jeugd van K.F. De Juliusvrienden
Presentatie ‘Molensteentje’ door Koen Vanmechelen
Singhet scone zingt volksliedjes
Competitie touwtrekken
Optreden Schutterij St.-Martinus Niel-bij-As
Competitie ‘fierljeppen’
Competitie ‘eiergooien’
Doorlopend kon men in ‘t Mieleke terecht voor een rondleiding en uitleg van de leden van de St.Aldegondiskring.
15.30 uur
15.00 - 17.00 uur
16.00 uur
16.30 uur
17.00 uur
volksliedjes
17.15 uur
optreden van de Schutterij As
boomkunstenaar
competitie zaklopen
competitie hoefijzer gooien
Singhet Scone zingt
Valkenier
Doorlopend kon men in de Oude Molen van de mensen van ‘Levende Molens’ een rondleiding krijgen.
De twee molens liggen kort bij elkaar en dus konden bezoekers makkelijk van de ene molen naar de
andere pendelen. Er reed ook een huifkar heen en weer om het verleden helemaal tot leven te brengen.
Deze activiteit bracht heel wat Assenaren op de been.
Jaarverslag 2006
Pagina 129
2.9.3.8.4
Sint-Barbaraviering
De cultuurdienst blies in samenwerking met de cultuurraad, de projectvereniging Mijnstreek en het
wijkcomité THIAS een verloren gegane traditie terug leven in. Barbara, de patrones van de mijnwerkers,
werd van oudsher op 4 december herdacht.
Op zondag 3 december 2006 begon het feest met een Heilige Mis in de St.-Barbarakerk op Ter Heide,
welke werd opgeluisterd met zang door het Mannenkoor de Heivinken. Na de mis was een wandeling
over de terril voorzien, maar door het slechte weer was deze afgelast. Geïnteresseerden konden als
compensatie met de trein naar Eisden en terug rijden.
Het avondprogramma in het buurthuis Scherpenheuvel omvatte eerst nog een optreden van het
Mannenkoor de Heivinken en toespraken door schepen van cultuur dhr. Miel Craeghs en dhr. Jan Finger,
voorzitter van de cultuurraad. Daarna was er tijd voor een gezellig samenzijn met een hapje en een
drankje.
2.9.3.8.5
Andere
Op vlak van erfgoed zijn er een aantal initiatieven geweest waardoor de Assenaar rechtstreeks in contact
kon komen met ons erfgoed.
Enkele voorbeelden:
¾ St.-Tieniskermis (15 januari 2006)
¾ Dialectenavonden (15 februari 2006, 17 mei 2006, 20 juni 2006, 25 oktober 2006)
¾ Verscheidene ritten georganiseerd door de vzw Vrienden van het Kolenspoor (elke thuismatch van
Racing Genk, Valentijn, Pasen, Halloween, zondagsritten...)
¾ ...
Jaarverslag 2006
Pagina 130
2.9.4
SPORT EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN
OMSCHRIJVING
2005
2006
Werkingstoelage sportraad
€ 4 462,08
2001
€ 4 465,00
2002
€ 4 465,00
2003
€ 4 465,00
2004
€ 4 465,00
€ 4 465,00
Toelagen sportv erenigingen
€ 3 098,32
€ 4 959,93
€ 4 959,81
€ 4 960,00
€ 4 960,00
€ 4 959,89
Toelagen sportv erenigingen
€ 8 358,97
€ 8 180,00
€ 7 139,33
€ 6 000,00
€
-
€
jeugdsportcontract
2.9.4.1
Toelagen aan sportverenigingen 2006
SPORTVERENIGINGEN
As V.V.
Niel S.K.
As VC
VC Tops
Volley ‘91
TTC As
All Stars Niel
BBC As
ZVK Chelsea
Hamini As
Janssen FC
FC Dennengaerde
Volley ‘84
Baclas
B.C. Pret en Plezier
Paparodo ‘94
Seniorennetbal
Senioren onderhoudsturnen
T.C. As
Recreatie As
CLAP As
Shin-bô As
Ju Jutsu school Nippon Ruy
WSV De Heikabouters
WTC Sportief As
De Heideduif
De Moedige Herdershond
ZVK Ataris
Jungle Boys
TOTAAL
Jaarverslag 2006
BEDRAG
514,75 euro
510,50 euro
404,80 euro
84,96 euro
64,97 euro
0,00 euro
84.96 euro
494,76 euro
70,72 euro
94,96 euro
0,00 euro
74,97 euro
84,96 euro
144,93 euro
104,95 euro
74,97 euro
84,96 euro
114,95 euro
0,00 euro
600,46 euro
604,70 euro
0,00 euro
354,83 euro
84,96 euro
74,97 euro
74,97 euro
154,93 euro
0,00 euro
0,00 euro
4 959,89 euro
Pagina 131
-
2.9.4.2
Sportmanifestaties in 2006
* januari 2006
DATUM
VERENIGING
AARD VAN DE MANIFESTATIE
2,3,4,5,6
Sportdienst
Kleutersportkamp
2,3,4,5,6
Sportdienst
Omnisportkamp
DATUM
VERENIGING
AARD VAN DE MANIFESTATIE
1,8,15,22,29
Sportdienst
Sportacademie/Omnisport
DATUM
VERENIGING
AARD VAN DE MANIFESTATIE
8,15,22,29
Sportdienst
Sportacademie/Omnisport
9
Sportdienst
Netbalontmoeting voor senioren
25
Verschillende raden
Sprookjestocht
30
Sportdienst/jeugddienst
Kleutersportdag
DATUM
VERENIGING
AARD VAN DE MANIFESTATIE
10,11,12
Sportdienst
3-daagse ski-initiatie sportacademie
19,26
Sportdienst
Sportacademie/Omnisport
3,4,5,6,7
Sportdienst
Kleuterpaaskamp
3,4,5,6,7
Sportdienst
Omnissport paaskamp
6
Sportdienst
Sportkicks Houthalen
21
Sportdienst
sportdag lagere scholen
24
Sportdienst
Initiatie joggen
* februari 2006
* maart 2006
* april 2006
* mei 2006
DATUM
VERENIGING
AARD VAN DE MANIFESTATIE
3,10,17,24,31
Sportdienst
Sportacademie/Omnisport
20
Sportdienst/sportraad
Kampioenenviering
1,8,15,22,29
Sportdienst
Initiatie Joggen
* juni 2006
DATUM
VERENIGING
AARD VAN DE MANIFESTATIE
7
Sportdienst
Sportacademie/Omnisport
24
Sportraad i.s.m. WTC Sportief
As Fietst
5,12,19,26
Sportdienst
Initiatie Joggen
Jaarverslag 2006
Pagina 132
* juli 2006: sporthal gesloten
DATUM
VERENIGING
AARD VAN DE MANIFESTATIE
3
Sportdienst
Test initiatie joggen
3,4,5,6,7
Sportdienst/TC As
Omnisport-tenniskamp te TC AS
10,11,12,13,14
Sportdienst/TC As
Omnisport-tenniskamp te TC AS
* augustus 2006
DATUM
VERENIGING
AARD VAN DE MANIFESTATIE
7,8,9,10,11
Sportdienst
Kleutersportkamp
26
Sportdienst
Memorial Van Damme
21,22,23,24,25
Sportdienst
Avonturensportweek
DATUM
VERENIGING
AARD VAN DE MANIFESTATIE
3
Sportraad
De Gordel
11
Sportdienst + WTC
Fietstocht voor senioren
12
Sportdienst
Zelfverdediging senioren
13
Sportdienst + sen. netbal
Netbal
14
Sportdienst
seniorensportdag
15
Sportdienst
seniorenwandeling
20
Sportdienst
scholenveldloop
20,27
Sportdienst
Sportacademie/Omnisport
DATUM
VERENIGING
AARD VAN DE MANIFESTATIE
4,11,18,25
Sportdienst
Sportacademie/Omnisport
2,9,16,23,30
Sportdienst
Initiatie Joggen
DATUM
VERENIGING
AARD VAN DE MANIFESTATIE
8,15,22,29
Sportdienst
Sportacademie/Omnisport
19
Sportraad
Herfstwandeling
6,13,20,27
Sportdienst
Initiatie joggen
DATUM
VERENIGING
AARD VAN DE MANIFESTATIE
6,13
Sportdienst
Sportacademie/Omnisport
4
Sportdienst
Initiatie Joggen
17
Sportdienst/sportraad/FC
Kerstrun
31
Sportraad
Eindejaarsreceptie
* september 2006
* oktober 2006
* november 2006
* december 2006
Jaarverslag 2006
Pagina 133
2.9.5
FEESTELIJKHEDEN
2.9.5.1
Nieuwjaarsreceptie personeel
Op 6 januari 2006 vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het personeel plaats in het
Gemeenschapscentrum De Drieschaar.
Het eten werd verzorgd door traiteur Wim Janssen uit Opglabbeek en had, net zoals de inkleding een Oosters
tintje.
De achtergrondmuziek werd verzorgd door E&S Entertainment.
2.9.5.2
Nieuwjaarsreceptie bevolking
Op 8 januari 2006 vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de bevolking plaats in het Sint-Aldegondiskerkje
in As. Traiteur Lyn zorgde voor lekkere hapjes en de achtergrondmuziek werd verzorgd door George Defauw.
2.9.5.3
Carnaval – sleuteloverhandiging
Op 3 maart 2006 kreeg K.V. De Orde der Asserbakken voor één weekend de sleutel van onze gemeente op
de jaarlijkse sleuteloverhandiging. Naar goede gewoonte werden de carnavalvierders op het gemeentehuis
ontvangen voor een receptie. Bij een hapje en een drankje luisterden ze naar verscheidene toespraken, om
tenslotte officieel de sleutel van de gemeente overhandigd te krijgen.
2.9.5.4
Kerstmarkt
Op zaterdag 16 december 2006 stond alles in het teken van Kerstmis. De
Kerstman werd onthaald aan het St.-Aldegondiskerkje en van daaruit met fakkels
begeleid naar de tent op het Kerkplein. Daar maakte hij zijn officiële intrede onder
begeleiding van de burgemeester. Met meerdere hapjes en drankjes werd deze
Kerstmarkt weer een geslaagde editie!
2.9.5.5
Huwelijksjubilees
Tijdens het jaar 2006 werden volgende aanvragen behandeld:
Diamanten bruiloft:
2
Gouden bruiloft:
19.
Jaarverslag 2006
Pagina 134
2.9.6
ACTIES
2.9.6.1
11.11.11. – 2006
Opbrengst actie Levenslijn
€ 923,62
€ 485,00
€ 1 165,00
€ 1 400,00
Opbrenst kom op tegen kanker
€ 380,00
€ 500,00
€ 2 436,45
€ 1 748,62
€ 1 268,79
€ 1 826,43
€ 816,36
€ 1 000,00
€ 1 000,37
€ 1 500,00
€ 1 850,53
€ 2 000,00
Ingezamelde gelden 11.11.11.-actie
€ 1 732,70
€ 2 500,00
Overzicht ingezamelde gelden
€ 2 269,22
€ 3 000,00
€ 2 977,67
€ 3 500,00
€ 2 629,33
In samenwerking met de kindergemeenteraad en jeugddienst werd dit jaar een gezonde brunch
georganiseerd.
Naar aanleiding van 11.11.11 werd een voetbalwedstrijd georganiseerd tussen de gemeenteraadsleden en de
kindergemeenteraadsleden en trad de dansgroep Dans As op.
De raad voor ontwikkelingssamenwerking verzorgde de standjes van 11.11.11 en de wereldwinkel in de
inkomhal. Tevens organiseerden ze ook de verhalen onder de boom in de kleine vergaderzaal.
De opbrengt voor de 11.11.11.-actie 2006 bedroeg 1165 euro.
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
€ 0,00
2.9.6.2
Bebloemingsactie 2006
Na een jaartje rust werd in 2006 de draad van de bebloemingsactie weer opgenomen. De vrijwilligers van het
Feestcomité trokken in de zomermaanden de straten van As in om foto’s te maken van de mooiste tuintjes
van onze gemeente. Die werden verzameld en door een deskundige jury beoordeeld. Op 1 september 2006
nodigden we de laureaten uit in het Gemeenschapscentrum De Drieschaar op de feestelijke prijsuitreiking. Ze
kregen alle winnende foto’s te zien en mochten hun prijs in ontvangst nemen. Die prijzen gingen van een
etentje in het groen bij Orshof in Neerglabbeek, tot een abonnement op een tuinmagazine.
Tussendoor konden de genodigden genieten van een lezing over de jeneverbes, voorgedragen door Miet
Dreezen, natuurgids en konden de laureaten meedoen aan een quiz over kruiden.
Jaarverslag 2006
Pagina 135
40000
30000
20000
Jaarverslag 2006
Personeelskosten
40 964,13
78 942,74
75 907,10
72 390,27
69 709,80
90000
39 976,67
34 883,36
32 141,27
67 899,69
80000
31 078,21
Uitgaven
48 452,28
46 320,32
47 458,07
52 820,51
46 354,94
50000
25 796,42
2.9.7.2
39 295,78
38 188,82
38 440,40
36 735,22
35 555,00
29 885,94
60000
50 293,11
Ontvangen subsidies
48 136,83
48 078,43
49 307,78
49 290,60
2.9.7.1
28 225,65
23 141,70
23 592,32
21 518,84
50000
40 695,34
27 362,91
29 059,57
24 855,99
21 335,30
40000
22 562,20
60000
53 653,33
70000
22 105,83
32 801,00
21 290,96
29 537,95
22 144,92
10000
19 656,92
30000
27 060,28
13 992,25
20000
23 599,27
10 781,98
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
2.9.7
OPENBARE BIBLIOTHEEK
Evolutie van de ontvangen subsidies POB
Bedrag subsidies
0
Evolutie van de personeelskosten en de werkingskosten
10000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Werkingskosten
Pagina 136
2.9.7.3 Aantal leners
Aard
Volwassenen (vanaf 15 jaar)
Jeugd (t.e.m. 14 jaar)
TOTAAL
waarvan CD leners
waarvan buiten werkgebied
1999
909
813
1.722
507
122
2000
893
833
1.726
533
166
2001
894
908
1.802
534
178
2002
893
911
1804
508
168
2003
984
842
1.826
540
220
2004
1118
1038
2156
556
265
2005
1437
998
2435
673
316
2006
1660
1039
2699
721
369
Evolutie van het aantal leners
3000
2500
2 699
2 435
2005
1 826
2003
2 156
1 804
1 802
2001
2002
1 726
1 614
1997
2000
1 565
1996
1 722
1 470
1995
1999
1 610
1994
1 616
1 606
1993
1998
1 464
500
1992
1000
1 271
1500
2004
2000
2006
1991
0
Aantal leners
2.9.7.4
Aantal ontleningen
2.9.7.4.1 Boeken - tijdschriften
OMSCHRIJVING
1999
Jeugd
Volwassenen
TOTAAL
AANGROEI in %
24.637
26.107
50.744
+8,86 %
2000
26.623
26.782
53.405
+5,24 %
2001
26.398
25.365
51.783
-3,04%
2002
27.668
24.215
51.883
+ 0,19 %
2003
26.370
28.060
54.430
+4,67 %
2004
2005
2006
29.753
28.026
57.779
+6,15 %
32.996
22.812
55.808
-3,41 %
37.295
19.978
57.273
+2,62 %
Tijdschriften ontleningen: 2.419.
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Jaarverslag 2006
Pagina 137
2.9.7.4.2 CD's uitleningen
OMSCHRIJVING
TOTAAL
AANGROEI in %
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
6.923
7.492
6.825
5.679
5.079
5.352
4.812
5.338
+10,98
+8,22 %
-8,90%
-16,79 %
-10,56 %
+5,37 %
-10,08 %
+10,93 %
8 000
6 000
4 000
2 000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
0
2.9.7.4.3 CD-roms uitleningen
OMSCHRIJVING
2000
TOTAAL
AANGROEI in %
2001
2002
2003
2004
2005
2006
685
919
1.219
1.729
1.333
1.129
949
+177,33
+34,16
+32,64 %
+41,83
-22,90 %
-15,30 %
-15,94 %
2 000
1 500
1 000
500
06
05
20
04
20
03
20
20
02
01
20
00
20
20
19
99
0
2.9.7.4.4 DVD's uitleningen
OMSCHRIJVING
TOTAAL
AANGROEI in %
Jaarverslag 2006
2004
926
2005
2006
3.035
4.116
+227,75 %
+35,62 %
Pagina 138
2.9.7.5 Collecties (= aangroei - afvoer)
OMSCHRIJVING
Jeugdwerken
Fiction werken
Non-fiction werken waarvan:
- Naslagwerken
- Lopende tijdschriften
TOTAAL
1999
9.070
8.099
6.870
483
46
24.039
2000
9.307
8.421
7.147
488
46
24.875
2001
8.084
8.746
7.353
489
34
24.183
2002
7.094
6.833
5.711
489
34
19.638
2003
7.479
7.159
5.887
500
34
20.525
2004
7.830
7.514
6.062
483
30
21.406
2005
7.512
8.309
5.605
485
33
21.426
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2.9.7.6
Aankopen - afvoer
2.9.7.6.1 Boeken – tijdschriften
Jeugdwerken
Fiction werken
Non-fiction werken
LZ W
Strips
TOTAAL
1999
264
311
239
5
165
984
2000
351
339
282
5
137
1.114
BOEKEN AANGEKOCHT
2001
2002
2003
331
400
429
446
416
343
329
405
245
0
0
16
61
2
197
1.167
1.223
1.230
2004
415
374
233
3
56
1.081
2005
556
399
206
2
23
1.186
2006
595
473
163
0
3
1.234
Jeugdwerken
Fiction werken
Non-fiction werken
LZ W
Strips
TOTAAL
1999
112
72
19
2
15
220
2000
114
17
10
0
12
153
BOEKEN AFGEVOERD
2001
2002
2003
1.554
1.390
44
121
2.329
17
123
2.047
69
1
0
5
25
26
97
1.840
5.792
232
2004
64
19
58
20
21
182
2005
407
96
663
0
0
1.166
2006
178
359
78
0
4
619
Jaarverslag 2006
Pagina 139
2006
7.929
8.423
5.148
485
33
21.500
2.9.7.6.2 CD's
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
410
406
424
259
242
227
265
235
5
23
12
12
19
95
280
195
3.490
3.873
4.285
4.532
4.755
4.887
4.872
4.912
Aantal aangekochte C.D.'s
Aantal afgevoerde C.D.'s
TOTAAL BEZIT CD’s
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
TOTAAL BEZIT CD’s
Aantal aangekochte CD's
Aantal afgevoerde CD's
2.9.7.6.3 CD-ROMS
Omschrijving
Aantal aangekochte CD-Roms
Aantal afgevoerde CD-Roms
TOTAAL BEZIT CD-ROMS
vanaf
1999-03-17
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
56
98
97
119
126
26
7
0
0
0
6
3
5
2
49
10
56
154
245
361
482
506
464
454
600
500
TOTAAL BEZIT CD-roms
400
Aantal afgevoerde CD-roms
300
Aantal aangekochte CDroms
200
100
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jaarverslag 2006
Pagina 140
2.9.7.6.4 DVD’S
Omschrijving
2004
2005
2006
185
270
397
0
4
3
185
451
845
Aantal aangekochte DVD’s
Aantal afgevoerde DVD’s
TOTAAL BEZIT DVD’S
1000
800
600
400
200
0
2004
TOTAAL BEZIT DVD'S
2005
2006
Aantal aangekochte DVD's
Aantal afgevoerde DVD's
2.9.7.7
Internetgebruik
Het gemiddeld gebruik van internet per week bedraagt:
JAAR
Internetgebruik per week
2001
21
2002
40
2003
47
2004
58
2005
59
2006
78
De bibliotheek beschikt momenteel over 6 internet PC’s
voor het publiek. Het gebruik van het internet is gratis.
Van bij je thuis kan je online de collectie van de bib
raadplegen op www.bidoc.be/pobas
Thuis geen computer? Geen probleem!
In de bib staat er altijd een pc voor je klaar.
Mét internet.
Het bibliotheekpersoneel staat klaar om je te helpen!
Jaarverslag 2006
Pagina 141
2.9.7.8
Januari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Oktober
November
Activiteiten
Gedichtendag: uitdelen zakdoeken met gedicht
Jeugdboekenweek:
Bezoek Ed Franck en extra klasbezoeken en introducties
Muziekweek: gratis uitleen AVM
Deelname Gouden Uil
Leesdiploma Lees 1 7: leesactie voor de scholen
Literaire lente
FantAStival: wandeling met poëzie en muziekfragmenten
Bende van de Vlieg
Zomer van het spannende boek
Bibliotheekweek met verwendag en boekenverkoop
Week van de goede smaak
Voorleesweek met voorleesavonden en voorleessessies in de scholen
Fair trade
Dagje As voor de lagere scholen begin juni.
Hier enkele sfeerbeelden:
Op zaterdag 14 oktober 2006 was het weer verwendag in de
bibliotheek. Die dag werden alle bibliotheekbezoekers eens
extra verwend met koffie, fruitsap, pralines en croissants.
Letterkoekjes gaven de boodschap: eet meer muziek, film of
boek! Naar jaarlijkse gewoonte was het ook de aftrap voor een
grote verkoop van afgevoerde boeken.
Jaarverslag 2006
Pagina 142
2.9.7.9
Financieel rekeningoverzicht
2.9.7.9.1 Ontvangsten
REKENING REKENING
2002
2003
OMSCHRIJVING
Bijkomende afrekening subsidie personeel
POB 2005
Lidgelden + boetes boeken - Lidgelden +
uitleengelden CD-afdeling + internet
Personeelssubsidies
Provinciale werkingstoelage
Toelage ministerie aankoop informatica
Teruggave verzek.premie
Retributies administratieve prestaties
Bijdrage personeel maaltijdcheques
Creditnota's en ristorno's POB
TOTAAL
REKENING
2004
6 511,86
6 396,11
6 358,05
45 000,00
1 354,94
46 997,31
5 823,20
47 458,07
0,00
0
0
154,89
0
0
0
0
193,35
475,56
0
0
0
248,9
438,45
1079,13
53 021,69
59 885,53
55 582,60
REKENING REKENING
2005
2006
2 492,38 5 732,02
6 312,00
6 877,90
46 320,32 48 452,28
0,00
0,00
0
0
252,75
430,68
0
0
0
268,15
429,46
0
55 808,13 61 759,81
20000
61 759,81
55 808,13
55 582,60
47 543,42
46 638,58
45 530,40
41 722,59
30000
35 984,12
40000
44 929,04
50000
53 021,69
60000
59 885,53
70000
Totaal ontvangsten
10000
0
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Lidgeld is minder omdat 60+ + nieuwe bewoners geen lidgeld meer hoeven te betalen.
Uitleengeld cd’s is minder als gevolg van de automatisering: dubbele en
driedubbele doosjes nu nog slechts als één ontlening worden aangerekend
en vroeger voor 2 of 3.
Gratis uitleen muziekweek en downloaden van het internet.
Ontleningen AVM zijn in het totaal meer sedert uitlening van DVD’s.
Jaarverslag 2006
Pagina 143
2.9.7.9.2 Uitgaven
REKENING
2000
OMSCHRIJVING
Personeel
Opleiding personeel
Reisvergoeding
Administratie
Telefoonkosten
Aankoop boeken + CD's
Verzorging collecties
Verwarming en elektriciteit
Onderhoud lokalen
Verzekering POB
Vakbondspremies
Aankoop meubilair
Aankoop informatica
Werkingskosten bibliotheek
Werkingskosten informatica
Aankoop kantoormachines
Aankoop abonnementen,
tijdschriften e.a.
Installeren lift in bibliotheek
aankoop hard- en software
TOTAAL
48 136,83
24,79
230,07
789,00
676,97
20 796,73
2 290,19
1 311,23
1 051,09
92,91
114,03
2 357,62
0,00
348,41
614,26
863,86
0,00
REKENING
2001
50 293,11
0,00
353,92
967,73
684,56
19 442,44
2 150,15
2 020,48
423,13
96,90
203,27
1 823,85
13 435,58
86,76
597,27
0,00
1 637,63
REKENING
2002
REKENING
2003
REKENING
2004
REKENING
2005
67 899,69
25,00
401,24
1 142,79
790,43
19 131,64
2 249,75
2 885,77
1 429,54
102,48
0,00
1 979,56
0,00
371,39
787,76
3 932,81
1 785,42
69 709,79
857,85
500,00
991,87
777,50
20 386,30
2 153,78
3 750,00
538,73
103,79
158,64
5 706,06
0,00
221,29
0,00
0,00
1 860,16
72 390,27
827,87
770,65
1 498,25
775,81
20 860,04
1 847,92
3 950,00
1 232,33
374,67
172,24
4 269,49
3 439,42
644,22
0,00
0,00
2 101,61
75 907,10
25,00
1 029,51
2 096,31
793,74
22 947,70
1 960,01
4 927,14
1 427,86
446,07
136,17
1 472,33
570,02
514,84
1 964,21
80,54
1 763,74
REKENING
2006
78 942,74
300,00
671,41
1 625,20
848,07
23 441,10
2 084,78
6 035,60
1 470,57
462,68
139,65
2 457,66
845,79
550,60
1 688,92
0,00
1 785,20
0,00 29 106,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 15 253,68
0,00
0,00
2 271,29
0,00
0,00
79 697,99 138 576,78 104 915,27 107 715,76 117 426,08 118 062,29 123 349,97
160000
140000
123 349,97
118 062,29
117 426,08
107 715,76
79 697,99
73 660,21
20000
76 312,32
40000
70 920,98
60000
64 849,47
80000
104 915,27
100000
138 576,78
120000
Totaal uitgaven
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jaarverslag 2006
Pagina 144
2.10
EREDIENSTEN
2.10.1
NAAM VAN DE BEDIENAARS
BESTEMD VOOR DE PAROCHIALE
EREDIENST
E.H. Pastoor Simon LAMBREGS
Kerkpad 3 – 3665 AS
089 65 70 61 - [email protected]
Pastoor parochie:
¾ St. Theresia, centrum As
¾ St. Niklaas Niel.
¾ St. Barbara, Ter Heide As
2.10.2
VASTGESTELDE RECHTEN GEWONE DIENST
Dit zijn gemeentelijke inkomsten ingevolge terugbetaling door de Staat van investeringen en aflossingen van
leningen ten zijnen laste en door de Kerkfabriek St. Niklaas Niel voor intresten en aflossing van leningen te
haren laste en de verhuring van de pastorij Niel (€ 5 026,00).
€ 8 383,83
€ 4 700,00
€ 4 527,53
€ 5 776,64
€ 4 406,73
€ 4 524,87
€ 3 534,76
€ 4 000,00
€ 4 569,00
€ 5 000,00
€ 4 596,79
€ 6 000,00
€ 4 171,78
€ 7 000,00
€ 4 622,69
€ 8 000,00
€ 6 328,50
€ 5 971,98
€ 9 000,00
€ 8 075,56
€ 7 593,79
€ 10 000,00
€ 7 795,32
Evolutie vastgestelde rechten gewone dienst
Bedrag rechten
€ 3 000,00
€ 2 000,00
€ 1 000,00
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
€ 0,00
Jaarverslag 2006
Pagina 145
2.10.3
VASTGELEGDE UITGAVEN GEWONE DIENST
Onderstaande bedragen hebben betrekking op:
¾
¾
¾
onderhoudskosten voor gebouwen (€ 0,00)
diverse werkingstoelagen (€ 44 651,57)
verzekering pastorij Niel (€ 74,83)
€ 25 000,00
€ 44 651,57
€ 41 668,17
€ 40 796,01
€ 26 218,29
€ 30 000,00
€ 29 320,00
€ 26 333,80
€ 35 588,69
€ 23 907,67
€ 26 182,34
€ 39 467,95
€ 43 231,47
€ 31 376,73
€ 35 000,00
€ 41 847,97
€ 40 000,00
€ 38 080,78
€ 45 000,00
€ 32 114,41
€ 50 000,00
€ 43 421,35
Evolutie vastgelegde uitgaven GD
Bedrag uitgaven
€ 20 000,00
€ 15 000,00
€ 10 000,00
€ 5 000,00
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
€ 0,00
2.10.4
WERKINGSTOELAGEN
In 2006 werden € 44 651,57werkingstoelagen toegekend aan de 3 kerkfabrieken in onze gemeente, verdeeld
als volgt:
- St. Theresia: € 30 200,00
- St. Niklaas:
€ 8 121,57
- St. Barbara: € 6 330,00.
Jaarverslag 2006
Pagina 146
REKENINGEN KERKFABRIEKEN
2.10.5.1
Kerkfabriek St. Niklaas Niel
€ 21 790,12
€ 18 497,17
€ 32 653,98
€ 28 271,60
€ 39 379,58
€ 33 421,07
€ 21 147,20
€ 26 557,13
€ 23 115,18
€ 33 163,89
€ 33 163,89
€ 25 957,43
€ 15 737,38
€ 20 000,00
€ 25 957,43
€ 27 119,95
€ 30 000,00
€ 17 133,98
€ 20 528,91
€ 40 000,00
€ 33 192,42
€ 35 403,11
€ 50 000,00
€ 19 682,42
€ 60 000,00
Evolutie O-U KF St. Niklaas
€ 46 730,51
€ 56 142,06
2.10.5
Ontvangsten
Uitgaven
€ 10 000,00
€ 0,00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kerkfabriek St. Theresia
€ 369 599,53
2.10.5.2
€ 364 610,21
Evolutie O-U KF St. Theresia
€ 400 000,00
€ 350 000,00
€ 300 000,00
€ 250 000,00
Uitgaven
€ 60 922,82
€ 54 842,31
€ 65 058,85
Ontvangsten
€ 58 250,75
€ 86 307,58
€ 81 146,37
€ 66 564,73
€ 63 910,69
€ 47 405,42
€ 41 904,19
€ 47 471,73
€ 43 309,43
€ 47 405,42
€ 72 789,74
€ 74 435,61
€ 72 789,74
€ 41 904,19
€ 50 000,00
€ 25 672,25
€ 100 000,00
€ 28 426,30
€ 150 000,00
€ 74 435,61
€ 200 000,00
€ 0,00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jaarverslag 2006
Pagina 147
Jaarverslag 2006
20
06
20
05
20
04
€ 80 000,00
€ 11 258,78
€ 40 795,84
€ 18 724,15
€ 33 511,80
€ 15 740,22
€ 35 778,45
€ 9 977,50
€ 38 235,36
€ 42 508,22
€ 21 948,26
€ 98 902,40
€ 83 408,19
€ 100 000,00
20
03
€ 29 880,17
€ 12 081,66
€ 38 692,34
€ 26 423,32
€ 120 000,00
20
02
20
01
20
00
€ 31 206,80
€ 11 985,30
€ 21 336,27
€ 9 184,01
€ 60 000,00
19
99
19
98
€ 20 000,00
€ 16 512,91
€ 9 865,05
€ 40 000,00
19
97
19
96
2.10.5.3
Kerkfabriek St. Barbara Ter Heide
Evolutie O-U KF St. Barbara
Ontvangsten
Uitgaven
€ 0,00
Pagina 148
2.11
DIENST WELZIJN
OMSCHRIJVING
W erkingsbudget
2001
€
2002
2 187,66
€
2 066,42
2003
€
2004
2 690,03
€
2005
2 521,79
€
2006
2 529,78
€
2 191,84
De dienst welzijn omvat vijf onderdelen, namelijk:
- Senioren
- Mindervaliden
- Preventief Gezond
- Wijkwerking Thias
- Raad voor ontwikkelingssamenwerking.
2.11.1
SENIORENRAAD
2.11.1.1
Samenstelling
STEMGERECHTIGD
Jan STAMS
Maria DE SAEEGHER
Alda VANCLOOSTER
Margaretha DUZY
Jozef HOUBEN
Bertha STOFFELS
Julien PUTTEMANS
Pierre LOWIJS
Adrienne VERLUYTEN
Rosina NOTEN
André VINCKEN
Toon JACOBS
Justin HANOT
Henri PACCO
Leon PAULUSSEN
Jean RAMAEKERS
Isidoor MARDAGA
NIET-STEMGERECHTIGD
Kathleen DE CLEENE
schepen
Kim MEYERS
welzijnsambtenaar
2.11.1.2
TELEFOON
089 65 99 51
089 65 72 29
089 65 81 70
089 65 83 47
089 65 73 63
089 65 71 75
089 65 86 10
089 65 77 00
Berkenstraat 32
Dorpsstraat 82 A bus 6
Dennengaerdelaan 15
Riddersbaan 14
Dorpsstraat 86
Verbindingsstraat 24
Oude Molenweg 22
St.-Aldegondisstraat 49
Oude Baan 19
089 65 70 77
089
089
089
089
089
089
089
Gemeentehuis
089 65 12 70
Gemeentehuis
089 65 12 70
65
65
65
65
65
65
65
78
10
72
76
85
73
81
71
68
30
68
51
46
63
ORGANISATIE
VVVG
VVVG
OKRA
OKRA
OKRA
niet georganis.
niet georgani.
Preventief
Gezond
Preventief Gezond
niet georganis.
Preventief Gezond
niet georganis.
niet georganis.
onderhoudsturnen
Seniorennetbal
niet georganis.
niet georganis.
Werkingstoelage
OMSCHRIJVING
W erkingstoelage
Jaarverslag 2006
STRAAT
A. Dumontlaan 15
Nieuwstraat 33
Beukenstraat 17
Nieuwstraat 17
Nijverheidsstraat 2
Dorpsstraat 68
Kapelstraat 31
Boshoekstraat 32
2001
2002
€ 1 983,00 € 1 985,00
2003
€ 1 985,00
2004
€
1 985,00
2005
€
1 985,00
2006
€
1 985,00
Pagina 149
2.11.1.3
Activiteiten 2006
2006-12-13
2006-11-23
2006-10-19
2006-09-21
van 2006-09-11 t.e.m.
2006-09-15
2006-09-14
2006-06-27
2006-06-15
2006-06-13
2006-06-01
GSM-vorming
Theatervoorstelling ‘Trap niet in de val’ te Opglabbeek
GSM-vorming
Uitstap naar Meise & Grimbergen
Senior Sportief Week
Limburg Senior Sportief
Spreekbeurt over erfenis- en successierechten door notaris Goossens
Uitstap naar Hoei en Bierset ism St. Aldegondiskring
Voordracht ‘bewegen is lang leven, bewegen als valpreventie’
Reis naar Doornik
Verder waren er de maandelijkse vergaderingen van de seniorenraad.
2.11.2
WERKGROEP MINDERVALIDEN
2.11.2.1
Samenstelling
FUNCTIE
Voorzitter
Leden
Secretaris/Administratie
Vergadering
2.11.2.2
2006-12-13
2006-10-22
2006-09-02
2006-06-10
2006-04-22
NAAM
MARTENS Jean
MAENEN Annie
WERTELAERS Christel
DEBRUYNE Diane
GEEBELEN Marina
HANOT Marina
BLOCKKEN Elke
WAEBEN Maria
Dienst Welzijn
maandelijks
ADRES
Caelenbergstraat 30
Dorpsstraat 1 bus 1
Activiteiten 2006
Sinterklaasfeest
Herfstwandeling
daguitstap: Wijnegem
halve daguitstap: Europlanetarium Genk
Paasfeest in buurthuis Niel
Verder waren er de maandelijkse vergaderingen van de werkgroep.
Jaarverslag 2006
Pagina 150
2.11.3
PREVENTIEF GEZOND
Deze groep bestaat uit huisartsen en verpleging.
FUNCTIE
Arts
Arts
Agoog LOGO
Thuisverpleging
Verschillende belangengroepen
Administratie
2.11.3.1
NAAM
An VUYLSTEKE
Arlette WERTELAERS
Denise WETHLY
Christiane LENDERS
Dienst welzijn
Werkingstoelage
OMSCHRIJVING
W erkingstoelage seniorenraad
2005
€ 1 600,00
€
2006
1 600,00
Deze uitgaven worden gedeeltelijk gesubsidieerd door de provincie.
2.11.3.2
Activiteiten 2006
vanaf 2006-09-11
vanaf 2006-09-12 tot 2006-12-11
2006-10-13
vanaf 02-04-2006
2006-02-28
drie maal per week gezondheidswandelingen
initiatiecursus TAI CHI
Doe-da-nie-dag i.s.m. CAD, OCMW en de Asserse lagere scholen
verdeling checklist i.k.v. valpreventie bij senioren
Demonstratieles TAi CHI
Verder zijn er de tweemaandelijkse vergaderingen.
2.11.4 Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (ROSA)
2.11.4.1
Samenstelling
FUNCTIE
11.11.11 Provincie Limburg
Administratie
2.11.4.2
2006-11-12
Jaarverslag 2006
NAAM
Lieve Missotten
Gertie vanoppen
Vera Lemmens
Ria Ramakers
Jos Snijkers
Felix Bergers
Kurt Billiauw
Nico Meertens
Carine Verstraeten
Dienst welzijn
Activiteiten 2006
Nevenactiviteiten bij de Gezonde brunch
Pagina 151
2.11.5 Wijkwerking Thias
2.11.5.1
Samenstelling
FUNCTIE
LEDEN THIAS
Nieuw Dak
Administratie
2.11.5.2
2006-12-03
2006-06-03
Jaarverslag 2006
NAAM
Mady Distelmans
Dora Evers
Lieve Francken
Bernice Gilissen
Henri Jaroszewski
Marleen Kiggen
Viktor Mezei
Jean Louis Vanderhenst
Annie Vangeel
Linda Grondelaers
Michel Golkowski
Jean Van den Eynde
Kim Boelen
Dienst welzijn
Activiteiten 2006
St. – Barbarafeest i.s.m. Curas
Wijkfeest + tuinwedstrijd
Pagina 152
2.12
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Peter Pan
2.12.1
LOKALEN
De BKO heeft 6 lokalen in het Centrum Peter Pan, Bevrijdingslaan 88 te 3665 AS.
Het bureel van de coördinator ligt eveneens in dit Centrum.
2.12.2
•
•
•
•
‘s morgens vanaf 06.45 uur tot de school begint
‘s avonds vanaf 15.15 uur tot 18.15 uur
op woensdagmiddag van 12.15 uur tot 18.15 uur
tijdens schoolvrije dagen en tijdens de vakantieperiode van 06.45 uur tot 18.15 uur.
2.12.3
•
OPENINGSUREN
AANGEKOCHT GROOT MATERIAAL
nihil
2.12.4
PERSONEEL
•
•
Coördinator:
administratie:
Venken Hilde
(38 uur/week - sedert 2006-04-01 loopbaanonderbreking voor 1/5)
Wieliczkowicz Danielle (7h36/week - i.v.v. loopbaanonderbreking Hilde Venken)
•
11 begeleidsters:
Hubrechts Lieve
Paumen Lieve
Custers Judith
Grondelaers Marleen
Blockken Sabrina
Peels Ingrid
Swennen Petra
Vera Willen
Van Haen Karin
Elke Moens
Hoogmartens Nicole
Vanderhenst Jessica
(19 uur/week)
(19 uur/week)
(19 uur/week)
(19 uur/week)
(19 uur/week)
(19 uur/week)
(19 uur/week)
(19 uur/week)
(loopbaanonderbreking t/m 2006-08-14 en vanaf 2006-08-14:
19uur/week)
vervangster Karin Van Haen (tot einde loopbaanonderbreking)
(19 uur/week vanaf 1 oktober 2005) Activa-plan
(5 uur/week vanaf 2006-01-15)
•
PWA-hulp:
Maenen Magda (tijdens de vakanties)
•
Schoonmaakster:
Ruebens Ilse
2.12.5
•
•
•
•
•
•
(19 uur/week) Activa-plan
(25 uur/week vanaf 2006-10-01 in contractueel verband).
ACTIVITEITEN
Afscheidsfeestje voor de kinderen van het 6de leerjaar met overnachting
Feestje op de laatste dag van de vakantie
Ibo dag
Fata Morgana i.s.m. PCBO
Fietstochten
Tijdens de vakanties wekelijks naar de sporthal.
Jaarverslag 2006
Pagina 153
2.12.6
KINDERAANTAL
EVOLUTIE VAN HET AANTAL KINDEREN VÓÓR DE SCHOOL
2001
2002
2003
2004
2005
2006
jan
30,40
32,30
28,15
27,89
28,25
33,53
feb
34,40
31,30
30,40
30,00
27,67
30,28
37,00
mrt
32,95
28,50
33,19
32,30
24,00
apr
32,56
31,60
27,00
31,33
31,00
33,78
35,55
mei
31,95
31,40
31,89
30,67
31,53
jun
29,89
32,50
27,74
36,14
27,64
29,38
30,00
30,40
27,41
34,36
30,05
28,24
29,80
jul
aug
sep
okt
32,68
31,90
29,06
31,81
32,65
nov
37,15
31,70
29,61
30,60
33,76
30,79
32,29
31,06
27,88
dec
30,20
29,60
29,53
Evolutie van het gemiddeld aantal kinderen voor
de school
40,00
gemiddeld aantal kinderen
38,00
36,00
34,00
32,00
30,00
2002
2003
2004
2005
2006
28,00
26,00
24,00
Jaarverslag 2006
dec
nov
okt
Gem/maand
maand
sep
aug
jul
jun
Mei
apr
mrt
feb
jan
22,00
Pagina 154
EVOLUTIE VAN HET AANTAL KINDEREN NA DE SCHOOL
2001
2002
2003
2004
2005
2006
jan
60,60
63,10
61,62
72,81
75,85
86,43
feb
58,60
60,20
59,38
76,00
74,08
75,79
mrt
53,69
61,00
70,69
81,06
65,47
85,00
apr
57,43
69,30
67,88
78,70
84,42
75,29
mei
58,27
62,60
65,57
76,57
83,73
86,87
jun
54,60
56,80
63,93
70,88
73,94
74,29
sep
57,19
59,00
71,39
76,35
84,94
78,76
okt
56,13
64,90
69,21
72,82
85,63
79,31
nov
65,31
59,80
75,07
84,00
86,08
84,33
dec
56,67
55,70
73,67
70,54
70,43
74,38
jul
aug
Evolutie van het gemiddeld aantal kinderen na de
school
90,00
85,00
gemiddeld aantal kinderen
80,00
75,00
2002
2003
2004
2005
2006
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
Jaarverslag 2006
dec
nov
okt
Gem/maand
maand
sep
aug
jul
jun
Mei
apr
mrt
feb
jan
45,00
Pagina 155
EVOLUTIE VAN HET AANTAL KINDEREN OP
WOENSDAGNAMIDDAG
2001
2002
2003
2004
2005
2006
jan
33,30
44,50
44,50
47,50
57,67
56,00
feb
37,00
40,60
44,25
62,00
48,67
56,25
mrt
34,25
44,70
61,67
51,00
50,25
56,50
apr
37,00
51,00
56,00
64,00
59,67
62,50
mei
40,00
57,50
61,50
55,25
63,75
61,00
jun
43,00
49,20
55,75
62,75
0,00
0,00
0,00
0,00
59,40
0,00
55,00
jul
aug
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sep
41,00
54,00
54,25
48,60
48,75
53,75
okt
45,75
52,20
57,25
50,25
56,25
52,25
nov
54,75
58,50
62,25
65,00
52,25
53,00
dec
42,00
51,00
60,67
56,75
65,00
55,50
0,00
Evolutie van het gemiddeld aantal kinderen op
woensdagmiddag
70
gemiddeld aantal
60
50
2002
2003
2004
2005
2006
40
30
20
10
gem/maand
dec
nov
okt
sep
aug
jul
jun
Mei
apr
mrt
feb
jan
0
maand
Jaarverslag 2006
Pagina 156
EVOLUTIE VAN HET AANTAL KINDEREN OP SCHOOLVRIJE DAGEN
2001
2002
2003
2004
2005
2006
28,00
55,00
35,47
43,75
jan
45,60
feb
50,50
48,60
mrt
49,30
26,30
56,00
apr
62,45
68,20
62,30
mei
60,40
50,83
53,00
40,00
40,11
57,67
56,73
60,67
61,00
24,00
0,00
0,00
77,00
46,00
0,00
0,00
25,50
jun
56,00
jul
59,08
62,30
69,57
57,94
67,93
60,00
aug
56,10
62,17
56,95
60,00
63,41
59,12
43,25
45,60
59,43
24,33
31,00
38,67
44,50
39,09
47,50
19,00
22,00
24,00
sep
okt
25,00
nov
dec
32,50
22,20
18,30
25,00
Evolutie van het gemiddeld aantal kinderen op
schoolvrije dagen
90,00
gemiddeld aantal kinderen
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
2002
2003
2004
2005
2006
30,00
20,00
10,00
Jaarverslag 2006
dec
nov
okt
Gem/maand
maand
sep
aug
jul
jun
Mei
apr
mrt
feb
jan
0,00
Pagina 157
2.12.7
EVOLUTIE GEBRUIK KINDEROPVANG DOOR
KINDEREN EN GEZINNEN
AANTAL GEZINNEN DIE GEBRUIK MAAKTEN VAN DE
KINDEROPVANG
2001
2002
2003
2004
2005
gezinne
n
gezinne
n
2006
jan
gezinne
n
145
gezinne
n
141
gezinne
n
gezinne
n
141
143
139
149
feb
136
147
142
151
141
158
mrt
145
141
154
192
155
156
apr
148
159
171
156
162
150
mei
124
141
143
140
149
151
jun
118
136
154
140
150
149
jul
107
105
103
102
106
97
aug
114
116
105
103
97
99
sep
114
142
144
140
143
146
okt
139
157
154
143
143
151
nov
128
154
145
149
161
157
dec
134
131
142
136
146
149
Aantal gezinnen die gebruik maakten van de kinderopvang
2002 gezinnen
2003 gezinnen
2004 gezinnen
2005 gezinnen
2006 gezinnen
210
190
170
150
130
110
Jaarverslag 2006
dec
nov
okt
sep
aug
jul
jun
Mei
apr
mrt
feb
jan
70
Pagina 158
Gem./maand
90
AANTAL KINDEREN DIE GEBRUIK MAAKTEN VAN DE KINDEROPVANG
2001
2002
2003
2004
2005
2006
kinderen kinderen kinderen kinderen kinderen kinderen
229
213
221
225
214
237
211
218
221
237
221
246
225
215
241
225
239
249
229
240
270
251
252
240
195
219
222
222
232
236
186
208
167
226
230
239
158
167
357
166
170
156
169
174
172
167
155
164
174
213
226
217
222
230
203
247
243
219
220
235
193
238
232
231
253
245
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
200
201
225
211
233
234
Aantal kinderen die gebruik maakten van de kinderopvang
2002 kinderen
2003 kinderen
2004 kinderen
2005 kinderen
2006 kinderen
280
260
240
220
200
180
160
Jaarverslag 2006
Gem./maand
dec
nov
okt
sep
aug
jul
jun
Mei
apr
mrt
feb
jan
140
Pagina 159
2.12.8
KINDUREN
EVOLUTIE TOTAAL AANTAL KINDUREN
2001
2002
2003
2004
2005
2006
jan
3 515,10
3 459,40
3 363,45
3 459,55
4162,48
4084,48
feb
3 507,50
3 510,30
2 890,00
4 718,24
4445,24
3783,14
mrt
3 369,35
3 272,30
4 463,38
4 343,42
4304,53
4384,55
5313,19
apr
5 555,40
5 569,20
5 936,35
5 849,40
4987,32
mei
2 632,50
3 119,30
3 016,18
3 379,25
3459,27
3348,40
jun
2 671,25
2 814,30
3 553,15
3 951,00
3782,13
3007,38
jul
4 900,20
6 202,20
6 358,45
6 127,25
6421,34
5208,21
aug
8 023,05
7 555,20
7 279,37
7 168,03
7225,09
6598,00
3022,45
sep
2 471,35
3 074,40
3 685,58
3 647,44
3740,43
okt
3 578,00
4 398,00
5 828,47
3 941,57
3673,26
3873,52
nov
2 939,20
3 311,10
3 062,44
3 994,13
4110,58
3769,47
45 699,90
53 842,27
23495,7
1996
28862,2
22991,3
30000
1995
40000
44 027,30
38744,8
50000
38 813,20
60000
2994,05
49 389,24
2005
3528,09
53 842,16
52 836,57
2 257,29
52 836,57
2004
2 943,00
52 379,82
52 379,82
2 419,00
48 704,70
2003
2 537,00
45 699,90
48 704,70
TOTAAL
49 389,24
dec
20000
10000
2006
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0
Aantal kinduren per jaar
Jaarverslag 2006
Pagina 160
OUDERBIJDRAGEN
2002
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3
3
3
4
2
2
3
6
2
3
2
220,66
268,23
299,76
572,77
724,03
697,16
822,27
114,27
585,21
230,67
985,60
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3
3
3
4
3
2
4
5
3
4
3
€
2 344,23
€
2 288,50
TOTAAL
€ 40 864,86
221,00
135,38
245,97
756,58
093,12
789,62
712,53
548,20
086,62
078,54
193,54
€ 43 149,60
2003
2004
2005
2006
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3
2
3
4
3
3
4
5
3
5
3
€ 2 816,16
€ 45 914,86
€ 48 510,50
€ 43 149,60
€ 40 864,86
€ 50 000,00
€ 45 914,86
€ 70 000,00
€ 60 000,00
224,76
967,23
935,90
863,80
027,58
341,29
651,31
195,26
773,27
037,68
080,62
3
4
4
4
3
3
4
5
3
4
3
439,44
149,33
332,24
781,99
324,56
779,88
422,17
146,26
957,91
045,79
829,83
€ 3 301,10
€ 48 510,50
€ 57 878,19
2001
€ 61 346,20
2.12.9
2005
2006
4
4
4
5
4
5
6
6
5
5
5
161,62
264,61
337,78
916,57
687,16
058,62
123,77
809,04
238,21
006,17
296,70
€ 4 445,95
€ 61 346,20
5
4
5
5
4
4
4
5
4
4
4
189,08
747,27
515,18
531,44
518,23
023,83
754,89
882,29
161,43
961,86
807,71
€ 3 784,98
€ 57 878,19
€ 40 000,00
€ 30 000,00
€ 20 000,00
€ 10 000,00
€ 0,00
2001
2002
2003
2004
Ouderbijdragen per jaar
Jaarverslag 2006
Pagina 161
2.13
GEZONDHEID EN HYGIENE
2.13.1
VOEDING
Afgeleverde slachtingvergunningen:
OMSCHRIJVING
Slachtingen ten huize
Slachting in slachthuis
1998
14
23
1999
3
26
2000
3
22
2001
3
26
2002
1
23
2003
0
14
2004
0
12
2005
0
5
2006
0
0
Sedert 2006 gebeuren alle aangiften en slachtingen in het slachthuis.
2.13.2
WATERTOEVOER
De kosten voor de uitgevoerde werken aan het waterleidingsnet werden de laatste 5 jaren bekostigd via
de trekkingsrechten.
Tijdens het jaar 2006 werden volgende werken uitgevoerd:
¾ uitbreiding waterleiding verkaveling Driesstraat;
¾ uitbreiding waterleiding in de Karel Theunissenlaan;
¾ aanpassing waterleiding in de Schansstraat.
2.13.3
OPHALEN EN VERWERKING VAN HUISVUIL
2.13.3.1
Huis-aan-huis ophaling
2.13.3.1.1 G.F.T.-afval – thuiscomposteren
GFT (Groente-, fruit- en tuinafval)
2000
(kg/inwoner)
30,91
2001
(kg/inwoner)
30
2002
(kg/inwoner)
30,47
2003
(kg/inwoner)
29,99
2004
(kg/inwoner)
31,23
2005
(kg/inwoner)
31
2006
(kf/inwoner)
31
THUISCOMPOSTEREN
Het GFT kan ook thuis zeer gemakkelijk verwerkt worden tot compost (vb. composthoop, -bak of
compostvat).
Voor slechts € 15,00 kunnen de mensen een compostvat kopen en voor € 25,00 een compostbak op het
gemeentehuis. Het vat of bak wordt dan thuis geleverd. In 2006 zijn er 10 vaten en 17 bakken
verkocht.
COMPOSTMEESTERWERKING 2006
Er werken 4 compostmeesters actief in de gemeente:
Jarych Bernard, Nieuwstraat 15
Siborgs Theo, J.F. Kennedystraat 5
Houben Jef, Nijverheidsstraat 2
Cautereels Jules, Klaverbergstraat 6.
Welke taken hebben deze compostmeesters en welke activiteiten organiseerde de gemeente
samen met de compostmeesters gedurende het jaar 2006:
•
•
•
Huisbezoeken op aanvraag
Permanentie op de demoplaats thuiscomposteren bij de IVVVA (van april tot oktober – 1e
zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur)
Juni compostmaand:
•
stand in het gemeentehuis
Jaarverslag 2006
Pagina 162
•
•
•
•
•
stand op de wekelijkse markt in Eisden samen met de compostmeesters van Maasmechelen
stand in de technische school van Eisden tijdens hun open-deur samen met de
compostmeesters van Maasmechelen
Compostcursus voor de bevolking (theorie-bezoek open tuin-praktijk)
Stand op de Avondmarkt in As.
Stand op het evenement bebloemingsaktie van de gemeente.
2.13.3.1.2 PMD
PMD (plastic-, metaal- en drankverpakkingen)
2001
(kg/inwoner)
2002
(kg/inwoner)
2003
(kg/inwoner)
2004
(kg/inwoner)
2005
(kg/inwoner)
2006
(kg/inwoner)
13,42
14,38
14,43
14,16
15
14
2.13.3.1.3 Restfractie
RESTFRACTIE (bestaande containers) (RF + GV) 2000 - 2004 in kg/inwoner
2001
(kg/inwoner)
2002
(kg/inwoner)
2003
(kg/inwoner)
2004
(kg/inwoner)
2005
(kg/inwoner)
2006
(kg/inwoner)
75
79
79
84
84
90
2.13.3.1.4 Papier
Het papier wordt maandelijks huis-aan-huis opgehaald door de Firma Stevens te Genk, tel. 089 75 40 43.
Opgehaald papier in
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
aantal kg
94.880
154.230
249.868
392.347
434.992
433.010
508.180
480.180
435.030
507.700
566.780
558.750
495.000
2.13.3.1.5 Textiel
Het textiel wordt vier maal per jaar opgehaald door de Kringwinkel Maasland vzw, Boorsemstraat 2 –
3630 MAASMECHELEN – tel. 089 77 92 92.
Opgehaald textiel
1ste kwartaal 2005
2de kwartaal 2005
3de kwartaal 2005
4de kwartaal 2005
TOTAAL in 2005
Jaarverslag 2006
aantal kg
120
184
144
48
496
Opgehaald textiel in 2006
TOTAAL in 2006
aantal kg
544
Pagina 163
2.13.3.2
Glascontainers
Ophaaldienst: Van Ganzenwinkel NV
Planton & Moretuslei 37
2018 ANTWERPEN
GESCHEIDEN
WIT
containerpark
wijkcontainers
Totaal
of per inwoner
GLASINZAMELING
2002 aantal
ton
1,36
112,68
114,03
15,66 kg
2003 aantal
ton
7,91
114,79
122,70
16,73 kg
2004 aantal
ton
8,38
105,50
113,88
15,29 kg
2005 aantal
ton
11,49
107,68
119,17
16 kg
2006 aantal
ton
8,97
102,28
111,25
14,84
GESCHEIDEN
GEKLEURD
containerpark
wijkcontainers
Totaal
of per inwoner
GLASINZAMELING
2002 aantal
ton
1,42
74,58
76,00
10,44 kg
2003 aantal
ton
7,78
77,28
85,06
11, 59kg
2004 aantal
ton
9,80
89,24
99,04
13,30 kg
2005 aantal
ton
9,52
75,92
85,44
11,47 kg
2006 aantal
ton
10,91
81,08
91,99
12,27
2.13.3.3
Kringloopgoederen
Inzameling op afroep (in kg)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
JAN
FEB
1311
3371
1088
2581
1317
1859
3585
2593
2447
2636
3071
2179
2.13.3.4
MAA
1329
1286
1129
3443
2576
4530,5
APR
MEI
4165
3316
4013
3581
1178
2918
2035
3346
3533
2281
1543
809
JUN
1291
2469
2742
3193
1103
2962,5
JUL
3452
1313
1681
3583
1245
2393
AUG
769
2150
1820
2596
4329
4762
SEP
OKT
NOV
DEC
2496
3197
2472
1121
1411
2662
1847
3104
2787
2216
2197
3288
3656
3283
955
1655
2378
2281
521
2229
369
1583
355
2175
26.457
31.657
25.036
30.469
22.703
32.819
3,67
4,36
3,41
4,09
3,10
4,38
Werking van het containerstation
Containerstation, Oud Asserweg 2 (aan de gemeentelijke werkplaatsen).
Vanaf 1 januari 2003 is het containerstation van de gemeente gesloten.
De bevolking kan terecht met hun afval bij het containerpark van de IVVVA,
Kringloopstraat 1, Industrieterrein Onder de Berg te 3630 MAASMECHELEN.
2.13.3.5
Inzameling afval technische dienst
Naar verwerkingsinstallatie
Autobanden afkomstig van sluikstorten
Papier en karton (1. 100 l)
Gemeentevuil (container 25 m³)
Hout
Jaarverslag 2006
PTA (mengeling puin)
kws-brokken + rest asfalt
Eternit
59.020 kg
35.340 kg
2.600 kg
60 stuks
geen bonnen
geen aantallen
6.360 kg
Pagina 164
2.13.3.6
Gemeentelijke tussenkomst bij I.V.V.V.A
2.13.3.6.1 Gemeentelijke tussenkomst in de werkingskosten van I.V.V.V.A
(Intercommunale voor verwerking van vaste afvalstoffen - Regio III
Limburg)
€ 100 000,00
€ 189 898,52
€ 187 042,52
€ 185 385,00
€ 171 056,50
€ 137 680,36
€ 119 069,01
€ 91 767,21
€ 125 880,33
€ 125 473,79
€ 125 563,03
€ 124 704,82
€ 121 725,64
€ 150 000,00
€ 130 515,94
€ 200 000,00
€ 127 048,41
€ 114 839,15
€ 250 000,00
€ 170 195,84
Evolutie gemeentelijke tussenkomst vaste werkingskosten IVVVA
Gemeentelijke tussenkomst
€ 50 000,00
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
€ 0,00
2.13.3.6.2 Gemeentelijke tussenkomst voor het ophalen van gezinscontainers
+ KGA boxen
€ 219 750,00
€ 300 000,00
€ 50 000,00
€ 43 164,93
€ 42 242,49
€ 100 000,00
€ 39 268,32
€ 151 392,00
€ 137 998,99
€ 154 829,02
€ 151 710,84
€ 134 244,46
€ 118 437,16
€ 113 450,16
€ 123 997,61
€ 110 042,41
€ 150 000,00
€ 89 767,50
€ 200 000,00
€ 142 712,35
€ 250 000,00
€ 237 900,00
Evolutie gemeentelijke tussenkomst voor het selectief ophalen
van het afval, huur containers +KGA
Gemeentelijke tussenkomst
Jaarverslag 2006
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
€ 0,00
Pagina 165
2.13.3.7
2006-11-16
2006-01-19
2006-06-29
2006-06-29
2006-06-29
2006-12-14
Jaarverslag 2006
Gemeenteraadsbeslissingen
Overdracht lening IVVVA naar Bionerga
Bekrachtiging beslissing schepencollege inzake aanstelling afgevaardigde en
bestuurder fusie afvalverwerkende intercommunales
Vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering
van Afvalmaatschappij Limburg d.d. 2006-06-30
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van Afvalmaatschappij Limburg d.d. 2006-06-30
Benoeming leden van de adviescomités van Afvalmaatschappij Limburg
Vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger voor de buitengewone
algemene vergadering van de Afvalmaatschappij Limburg op woensdag 20 december
2006
Pagina 166
2.13.4
AFVALWATER
2.13.4.1
Overzicht rioleringsnet
Volgende straten zijn uitgerust met riolering:
STRAAT
Acaciastraat
André Dumontlaan
LENGTE STRAAT
70,0 Kruisbeemdenstraat
888,0 Kruisstraat
LENGTE
403,0
612,0
Berkenstraat
1 632,0 Leeuwerikstraat
361,0
Beukenstraat
792,0 Lemmensstraat
116,0
Bevrijdingslaan
Bijnensstraat
Bilzerweg
2 755,0 Lijsterbesstraat
85,0 Lindestraat
1 229,0 Lode Plessersstraat
275,0
92,0
381,0
Blessereinde
246,0 Lostraat
Boshoekstraat
460,0 Maaseikerweg
258,0
Bosstraat
361,0 Maastrichterstraat
264,0
Breërweg
707,0 Meeuwerweg
120,0
Bremstraat
365,0 Melkerijstraat
Burgemeester Vindevogellaan
56,0 Molendel
123,0
36,0
80,0
Caelenbergstraat
145,0
Castershoeveweg
297,0 Neereinde
103,0
Daelstraat
302,0 Nielerlaan
1 816,0
Dennengaerdelaan
799,0 Nieuwebeekstraat – DWA-riool
Dianastraat
Dorpsstraat
65,0 Nieuwebeekstraat – RWA-riool
1 361,0 Nieuwstraat
144,0
150,0
664,0
Driebankenstraat
215,0 Nijverheidsstraat
Driesstraat
289,0 O.L. Vrouwestraat
678,0
Duinstraat
577,0 Oostlaan
642,0
Dwarsstraat
139,5 Oude Baan
280,0
Echostraat
152,0 Oude Molenweg
723,0
Eekhoorntjesweg
166,0 Overeinde
475,0
Eikenstraat
300,0 Pastoor Hermansstraat
290,0
Einderheibosstraat
527,0 Plataanstraat
95,0
Eindstraat
1 404,0 Populierenstraat
175,0
Fazantenstraat
1 103,0 Riddersbaan
Geenstraat
238,0 Rozenstr.vernieuwing riolering
Gilissenstraat
166,0 Ruttenlandstraat
Gommersstraat
92,0 Schansbroek
Gribbenstraat
375,0 Schansdijkstraat
Groenstraat
374,0 Schansstraat
Grotstraat
1 983,0 Schietboomstraat
Haagdoornstraat
94,0 Schoolstraat
Heiderveldstraat
371,0 Schrijversstraat
Heihuizenstraat
177,0 Schuttenbergstraat
Heiweg
Herengracht
Heulkensstraat
Hoogstraat
Hupkensstraat
30,0 Schuttenbergstraat – DWA-riool
1 462,0 Smeetsbergstraat
53,0 Smispoelstraat
5 310,0 Smispoelstraat - DWA-riool
60,0 Smisstraat
Huvenersstraat DWA-riool
372,0 Spoorwegstraat
Huvenersstraat RWA-riool
417,0 St. Aldegondisstraat
Huvenersstraat gemengde stelsel
Jagersdreef
Jeneverbesstraat
61,0 St.-Barbarastraat
416,0 St. Hubertusstraat
94,0 Stationsstraat
John Cockerillstraat
328,0 Steenweg
J.F. Kennedystraat
374,0 Sylvesterstraat
Kanunnik Berhgsstraat
338,0 Varenlaan
2 068,0
320,0
225,0
70,0
355,0
1 561,0
753,0
45,0
988,0
63,0
1 178,0
289,0
387,0
358,0
524,0
905,0
603,0
1 017,0
447,0
214,0
2 106,0
3 710,0
92,0
209,0
Kantonnale Baan
368,0 Vennekeslaan
Kapelstraat
504,0 Verbindingsstraat
1 019,0
301,0
Kempstraat
162,0 Vlasroot
252,0
Kerkhofstraat
241,0 Vlikkenbergstraat
255,0
Kerkplein
441,0 Vooruitgangsstraat
180,0
Kerkstraat
282,0 Wildbroekstraat
130,0
Klaverbergstraat
122,0 Zandstraat
582,0
1 005,0 Zavelstraat
298,0
Kleinsteeg
Kloosterstraat
Koning Boudewijnplein
Krimstraat
TOTAAL
Jaarverslag 2006
106,0 Zevenhuizenstraat
427,0
70,0 Ziepstraat
970,0
275,0 Zonnelaan
305,0
34 248,5 TOTAAL
32 562,0
Pagina 167
STRAAT
LENGTE
overdracht
34 248,5
overdracht
32 562,0
Toegangsweg sporthal
150,0
Overstorten op de Bosbeek:
- Nieuwstraat
55,0
- Ziepstraat
294,0
- Vennekeslaan
240,0
Riolering op achtergronden :
- St. Aldegondisstraat - A.Dumontlaan
220,0
- De Delden
584,0
- Dennengaerdelaan - O.L. Vrouwestraat
TOTAAL
68,0
68 421,5
T.o.v. 2005 betekent dit een uitbreiding van 52 lm van ons rioleringsnet of een stijging van 0,08 %.
2.13.4.2
-
Investeringen 2006
riolering in de verkaveling Driesstraat: 52 lm.
2.13.4.3
Aantal aansluitingen
(volgens het kohier der gemeentebelastingen op de riolering)
Overzicht aansluitingen rioleringsnet
2000
2 764
2 719
2 672
2 535
2 507
2 456
2 520
2 480
2 443
2 298
2 263
2 158
1 961
1 850
2500
1 906
3000
2 379
3500
Aantal aansluitingen
1500
1000
500
2.13.4.4
2006-10-12
Jaarverslag 2006
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
Gemeenteraadsbesluiten
Aanpassing reglement baangrachten
Pagina 168
2.13.5
BEGRAAFPLAATSEN
2.13.5.1
Overzicht van de begravingen
OMSCHRIJVING
Gehuisvest, overleden en begraven binnen de
gemeente
Gehuisvest en begraven binnen de gemeente, doch
overleden in een andere gemeente
Gehuisvest en overleden in een andere gemeente,
doch begraven binnen de gemeente
Gehuisvest in een andere gemeente, doch overleden
en begraven binnen de gemeente
TOTAAL
AANTAL
KERKHOF AS
2004
2005
2006
13
10
7
AANTAL
KERKHOF NIEL-BIJ-AS
2004
2005
2006
5
4
6
11
16
9
9
7
8
14
10
13
4
6
2
0
0
0
0
0
0
38
36
29
18
17
16
OMSCHRIJVING
AANTAL
KERKHOF AS
2004
2005
AANTAL
KERKHOF NIEL-BIJ-AS
2006
2004
2005
2006
Eerste begraving of bijzetting in grafkelder voor
een termijn van 30 jaar
8
15
13
6
9
4
Eerste begraving of bijzetting in grafkelder voor
een termijn van 50 jaar
6
3
4
3
4
4
12
3
5
6
1
3
Verstrooiing van assen op de strooiweide
4
6
2
0
0
2
Begraving in een voorbehouden begraafplaats
0
2
2
0
0
0
Begraving in een gewone begraafplaats
8
5
1
3
0
2
Eerste begraving of bijzetting in een urnenkelder
voor een termijn van 30 jaar
0
2
2
0
3
1
38
36
29
18
17
16
Eerste of tweede bijzetting in het columbarium
voor een termijn van 30 jaar
TOTAAL
Jaarverslag 2006
Pagina 169
2.13.5.2
•
•
•
•
Begraafplaatsconcessies
10 grafconcessies t.b.v. € 750,00 voor grafkelder (7 kerkhof As – 3 kerkhof Niel-bij-As)
3 grafconcessies t.b.v. € 375,00 voor columbariumnis (2 kerkhof As – 1 kerkhof Niel-bij-As)
1 grafconcessie t.b.v. € 375,00 voor urnenkelder (1 kerkhof As)
4 grafconcessies t.b.v. € 500,00 voor urnenkelder (2 kerkhof As – 2 kerkhof Niel-bij-As).
€ 9 000,00
€ 11 000,00
€ 13 625,00
€ 14 501,77
€ 9 770,61
€ 14 873,61
€ 12 196,36
€ 11 378,31
€ 10 138,85
€ 9 296,01
€ 5 205,76
€ 4 090,24
€ 5 280,13
€ 14 000,00
€ 10 956,89
€ 19 000,00
€ 11 774,94
€ 24 000,00
€ 11 250,00
€ 17 625,00
Evolutie inkomsten begraafplaatsconcessies
Bedrag concessies
2.13.5.3
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1991
€ 1 000,00-
1992
€ 4 000,00
Werkingskosten
€ 500,00
Werkingskosten
€ 581,79
€ 1 463,24
€ 678,26
€ 1 063,93
€ 807,07
€ 768,20
€ 802,65
€ 1 000,00
€ 173,35
€ 1 500,00
€ 742,12
€ 2 000,00
€ 321,34
€ 2 500,00
€ 1 934,46
€ 2 221,35
€ 3 000,00
€ 2 074,52
€ 3 500,00
€ 1 480,42
€ 4 000,00
€ 1 983,99
€ 3 499,61
Evolutie van de werkingskosten
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
€ 0,00
Jaarverslag 2006
Pagina 170
2.13.6
MILIEUZORG
2.13.6.1
Milieuvergunningen
KLASSE 1
Openbare Onderzoeken / bekendmaking / bezwaarschriften
Jacobus Slenders, Oeleinderheide 7 te 3665 As voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor
hernieuwing voor verdere exploitatie en verandering door toevoeging en wijziging en/of uitbreiding van een
bestaand bedrijf vergund voor 65 000 legkippen naar een gemengd bedrijf met 59 999 legkippen en 53
paarden volgens rubrieken 3.2, 9.3.1.d, 9.5.c.2, 15.1.1, 17.3.6.1.b, 28.2.c.1, 45.4.e.1, 53.8.2. Openbaar
onderzoek vanaf 2006/10/02 tot en met 2006/11/02
Grindexploitatie LBU/ALGRI/VAERENBERGH: verder exploiteren en veranderen door toevoeging zodat
deze dan in totaliteit volgende Vlarem-rubrieken omvat: rubriek 15.1.1°, rubriek 17.3.6.1°, rubriek
17.3.9.1°, rubriek 18.1.2° en rubriek 30.1.c – openbaar onderzoek van 06/01/16 – 06/02/16
KLASSE 2
Er werden in 2006 geen klasse 2-dossiers ingediend
KLASSE 3
beslissingsdatum
2006-12-22
2006-12-22
2006-11-17
2006-10-07
2006-09-29
2006-09-01
2006-08-11
2006-06-30
2006-01-20
exploitatiezetel
voorwerp
rubriek
exploitant
Moorsbergstraat 3
individuele waterzuivering
3.6.1
Vandeweerdt Pierre
Moorsbergstraat 7
individuele waterzuivering
3.6.1
Aerden-Kessels
Herengracht 58 A
individuele waterzuivering
3.6.1
Ronny Wertelaers
Herengracht 56
individuele waterzuivering
3,6,1
Patrick Baldanza
St. Barbarastraat 6
16.8.1
Antoon Bours
Moorsbergstraat 11
ondergrondse opslag van 1750
liter propaangas
individuele waterzuivering
3.6.1
Kessels Gilbert
Herengracht 62
individuele waterzuivering
3.6.1
Kurt Thijs
Moorsbergstraat 13
individuele waterzuivering
3.6.1
Guido Kessels
Schansbroekstraat,
terreinen VMW,
Zonnelaan e.a.
lozen van max. 40m³ afvalwater
over periode van 3 weken
3.1.1.e
SMET-GWT N.V.
2.13.6.2
Kapvergunningen
Dit betreft de vellingen en de dunningen die niet vallen onder het decreet
ruimtelijke ordening en dus geen stedenbouwkundige vergunning vereisen.
Velling langs gewestwegen
Nihil
Adviezen op gemeentelijke vergunningen
2006-01-10
2006-02-01
2006-02-01
2006-02-20
2006-02-20
2006-04-12
2006-09-12
9 eiken
2 dennen
2 dennen
Acacia
Acacia
2 inlandse eiken + struweel
5 inlandse eiken
Peeters Johan
Op ’t Eynde Theo
Grondelaers Jos
Vanderhallen
André Verlaak
Broekmans Pascal
Foerier Danny
Kempstraat 8
St. Hubertusstraat 5
St. Hubertusstraat 7
Schuttenbergstraat 8
Beukenstraat 12
Smispoelstraat 28
Herengracht 38
Kapmachtigingen Bos en Groen
2006-01-20
2006-02-15
2006-02-28
2006-06-28
2006-04-05
Jaarverslag 2006
As 1 C 23
Heiderveld As 1 C 16 d 2
Koel As, 1, B, 259,257d,258
As,2, B 80 p
As 2 A 492r14
verwijderen vogelkers
dunning 25%
10 bomen op scheiding
dunning 15%
rooien
Jan Janssen
Paul Jacobs
Irene Schoenmakers
Eddy Gieraerts
Henri Segers
Pagina 171
2006-05-29
2006-05-26
2006-09-12
2006-10-04
2006-10-11
2006-11-07
2006-11-07
2006-11-06
2006-11-07
2006-12-11
2006-12-01
2006-12-01
2006-12-01
2006-12-01
2006-12-01
As,2,A 52 S 2
As,2,B,7 D 2 & 7 E 2
As,1,A, 42 m
As,2,B, 17 K 15/16
As,2,A, 489 Xn/489 yn
As,2,B, 260 h – 261 e
As,2,B 4S3
As,2,A 344-345
As,2,B 6 G 7
As,2,B E 7 20
As,1, C, 641 n 4
As,2 B, 84 H
As,2,B, 11 A
As 2 A 29 E
As,1,B, 103 E
As, 1 C 158 E – 158 F
As,2,B 138 C
dunning 20%
den, Am. Eik, berk vogelk.
dunning 30%
dunning 30%
dunning 20%
dunning 20%
dunning 15%
dunning 40%
dunning 15%
dunning 15%
dunning, Am. Vogelkers
dunning, Am. Vogelkers
dunning 10%
dunning 20%
dunning 25%
dunning 25%
dunning 30%
Geebelen Balthazar
Geebelen Dirk
Hubrechts Catharina
Vanderstraeten Laure
Broux Marie-Louise
Venken Helena
Loubele Guillaume
Schoenmakers Michel
Vercammen Francois
Lemmens Axel
Eggermont elisa
Geebelen Balthazar
Neven Dirk
Schoenmakers Michel
“ “
“ “
Schrooten Maria
Het verwijderen van Amerikaanse Vogelkers werd steeds toegestaan.
2.13.6.3
Gemeentelijke milieuadviesraad - werkingsverslag
2.13.6.3.1. ALGEMEEN
Ondersteuning
Financieel:
de gemeente voorziet in de begroting een bedrag van € 1 000 (werkingskosten). Drukwerken,
kopies, folders, verzendingen (inclusief verzendkosten) tijdens vergaderingen zijn volledig ten
laste van de gemeente. De catering gaat van de werkingskosten af.
Logistiek:
de administratie van de milieuadviesraad wordt verzorgd door de milieuambtenaar. Alle nodige
middelen (kantoorbenodigdheden etc..) worden kosteloos door de gemeente geleverd
Educatief/informatief: alle informatie waarover de gemeente beschikt of die de gemeente toegestuurd wordt, wordt
aangereikt.
Lokaal:
De gemeente stelt kosteloos een lokaal ter beschikking.
Ambtenaar ter ondersteuning:
ondersteuning van de milieuadviesraad behoort tot het takenpakket van de
milieuambtenaar
Werkingsmiddelen:
€ 1 000 per jaar.
Agenda en verslag gemeenteraad: zijn op eenvoudige aanvraag ter beschikking van de leden van de adviesraad en
staan op de website van de gemeente.
Verzekering:
er werd geen speciale verzekering afgesloten ten behoeve van de leden van de adviesraad. Dit
punt werd wel besproken in de adviesraad en beslist werd dezelfde regeling toe te passen als
voor alle andere adviesraden
Zelfevaluatie
Nog niet beschikbaar. Wordt nabezorgd.
Procedure
Het jaarverslag werd ter beschikking gesteld van de gemeenteraad en ligt ter inzage bij de milieudienst
Hoofdcriterium reglementen m.b.t. de oprichting en de werking
Statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota
De aanpassing van de statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota, volledig conform de modellen aangereikt
door Aminal, werd goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 18 november 2004.
Jaarverslag 2006
Pagina 172
2.13.6.3.2 SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LEEFMILIEU
effectieven
nr
1
2
3
4
hoedanigheid
naam
9
10
11
12
13
14
15
Schepen van milieu
Milieuambtenaar
BSGO Leon De Clercq
Gemeentelijke
basisschool Niel-bij-as
Landbouw
vzw Natuurreservaten
afdeling Opglabbeek-As
Natuurpunt
WBE Bosbeekvallei
As/Maasmechelen
lijst Truyen
SP As
VLD As
CD&V As
bevolking
bevolking
natuurpunt
17
18
19
Natuurpunt
Vogelasiel
Natuurpunt
Scheelen
Knevels
Stollenwerk
Schrijvers
Jarych
Baeten
Van de
Voorde
Snijkers
Cornelissen
Vincken
16
20
Natuurpunt
bevolking
Declercq
Thijs
5
6
7
8
voornaam
adres
stemrecht
Seurs
Van Roten
Sturbois
Lowijs
Tom
Willy
Lucien
Monique
Dorpsstraat 82 bus 3
Dorpsstraat 37
Plataanstraat 10
Dorpsstraat 37
Maenen
Van Ham
Mathieu
Jaques
Kapelstraat 33
Steenweg 79
Ja
Ja
Verstraeten
Paredis
Jan
Jean
Smeetsbergstraat 28
Geenstraat 10
Ja
Ja
Anne-Marie
Nico
Lizy
Jaqueline
Bernard
Gommaar
Koen
Lode Plesserstraat 20
Steenweg 80
Schansstraat 30
St. Barbarastraat 18
Nieuwstraat 15
Dorpsstraat 97
Jagersdreef 13
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Jos
Luc
André
Hoogstraat 120/5
Bosstraat 5
Dennegaerdelaan 15
Rita
Michel
Vennekenslaan 20
Kerkplein 21
functie
sexe
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
man
man
man
vrouw
man
man
voorzitter
man
man
vrouw
man
vrouw
vrouw
man
man
man
secretaris
ondervoorzitter
man
man
man
Ja
Nee
vrouw
man
Nota inzake de samenstelling van de MINA-raad
Teneinde te voldoen aan de 1/3 regel inzake de geslachten werd er in 2004 voor geopteerd om de
huidige, goed werkende MINA-raad te laten bestaan waarbij, bij elke wijziging, bij voorkeur de
vrijgekomen plaatsen aan vrouwen toegewezen worden. Deze werkwijze werd in 2002, 2003, 2004 en
2005 reeds voorgelegd aan de cluster-verantwoordelijke welke hiermee instemde.
Momenteel telt de adviesraad 2 stemgerechtigde en 3 niet-stemgerechtigde vrouwelijke leden (op een
totaal van 19 leden (Koen Van de Voorde overleed in de loop van 2006 en werd niet vervangen
aangezien de raad opnieuw samengesteld zal worden): 12 stemgerechtigde en 7 niet-stemgerechtigde).
Normaliter is de samenstelling van de raad 13 stemgerechtigden tegen 6 niet-stemgerechtigden, één
vertegenwoordigder van de bevolking oefent echter een politiek mandaat uit en wenste hierom afstand te
doen van zijn stemrecht, Dhr. Van de Voorde overleed.
De raad zelf stelt telkens bij vervanging de vraag aan de vervangende instantie om bij voorkeur een
vrouw af te vaardigen. Heden zijn er geen vrouwelijk reserve-kandidaten meer vanuit de bevolking,
zodat enkel nog teruggevallen kan worden op de vertegenwoordiging vanuit de landbouw (1
vertegenwoordiger) of de natuurverenigingen (8 vertegenwoordigers). In 2006 waren er geen wijzigingen
in samenstelling (uitgenomen het overlijden van de heer Van De Voorde medio 2006).
Op deze manier wordt getracht maximaal te voldoen aan de eis om de 1/3 regel toe te passen.
Zolang dit streven niet bereikt wordt vraagt de raad hierbij om in zijn huidige bezetting verder te mogen
werken.
Het nieuw model van statuten/huishoudelijk reglement/afsprakennota (conform het in de
samenwerkingsovereenkomst aangereikte model) werd in maart 2004 goedgekeurd door de Mina-raad
en de 18de november 2004 door de gemeenteraad bekrachtigd.
Bij de volgende samenstelling van de milieuraad (2007) zal dit gebeuren conform de goedgekeurde
statuten/huishoudelijk reglement.
Jaarverslag 2006
Pagina 173
2.13.6.3.3 VERGADERINGEN MET VERMELDING VAN DE AGENDA
De gemeentelijke milieuadviesraad kwam in 2006 vijf maal samen, te weten:
1) zaterdag 24 februari 2006 om 10u aan de Castershoeveweg
Agenda:
-
opening amfibietunnels Castershoeveweg
2) maandag 6 maart 2006 om 20 u in het gemeenschapscentrum De Drieschaar
Agenda:
-
Bosbeheer en kapbeleid in As (toelichting door de boswachter)
Goedkeuring verslag vergaderingen 2005-12-05
MJP 2006 : stand van zaken
Verdeelwerk op Bosbeek aan de molen
Opvolging openstaande punten
Datum volgende vergadering
Varia en rondvraag
3) maandag 19 juni 2006 o 20u in het gemeenschapscentrum de Drieschaar
Agenda:
- Goedkeuring verslag vergadering 2006-03-06
- Advies Deelbekkenbeheersplannen en DuLo waterplan van de deelbekkens Noordoost Limburg,
Bovenstroom Demer en centrale Maasvlakte
- Advies voorstel Ruiter- en Menpaden (recreatieplan NPHK)
- Opvolging openstaande punten
- Datum volgende vergadering
- Varia en rondvraag
4) maandag 11 september 2006 om 20 u in het gemeenschapscentrum De Drieschaar
Agenda:
- Goedkeuring verslag vergadering 2006-06-19
- Goedkeuring Jaarverslag Milieuraad 2005
- Mogelijke actiepunten voor Milieujaarprogramma 2007
- Resultaten verkeerstelling Valleistraat, Schansbroekstraat, Castershoeveweg
- Voorstel trajecten Ruiterpaden (plannen ter inzage in het gemeentehuis)
- Opvolging openstaande punten
- Datum volgende vergadering
- Varia en rondvraag
5) maandag 30 oktober 2006 om 20 u in het gemeenschapscentrum De Drieschaar
Agenda:
-
Goedkeuring verslag vergadering 2006-09-11
Voorstel van MJP 2007
Opvolging openstaande punten
Jaarlijks etentje
Datum volgende vergadering
Varia en rondvraag
2.13.6.3.4. UITGEBRACHTE ADVIEZEN EN GEGEVEN GEVOLG
a) op vraag van de gemeente
19 juni 2006
-
Advies deelbekkenbeheersplannen en DuLo waterplan van de deelbekkens Noordoost Limburg,
bovenstroom Demer en centrale Maasvlakte (gunstig)
Advies ruiter- en menpaden (gunstig)
Jaarverslag 2006
Pagina 174
30 oktober 2006
-
Voorstel van MJP 2007: alle voorstellen van de adviesraad werden opgenomen in het MJP 2007.
Onder die voorwaarde zal het MJP 2007 en de begroting 2007 gunstig geadviseerd worden
b) eigen geformuleerde adviezen
30 oktober 2006
-
Op vraag van de gemeente formuleert de adviesraad diverse acties die alle werden opgenomen in
het MJP 2007.
2.13.6.4
Mina-werkzaamheden 2006
Door het gemeentebestuur werden in de loop van 2006 volgende MINA-werken uitgevoerd:
¾
Verdere werkzaamheden in de oprichting van het gemeentelijk
speel- en sportbos met nabehandeling ter verdelging van de
Amerikaanse vogelkers.
¾
Vervolg van de verwijdering en verdelging van Amerikaanse
Vogelkers in de parkzone Stationsstraat met het hakselen en afvoer
van deze opslag.
¾
Vrijstellen van bosdreven op diverse locaties.
¾
Verdere verwijdering van opslag in heidevlakte achterzijde wijk Ter Heide:
opslag afzagen met verhakselen en afvoer van haksel
maaien van oude heide en afvoer maaisel
8
8
2.13.6.5
Rapportering 2006 “onderhoud van de waterlopen”
Een ruimingstabel rekening houdende met de bestemmingen op het gewestplan en andere speciale
beschermingszones ((VEN- en) Natura 2000-gebieden) werd geïntegreerd in het onderhoudsbestek. Zo
worden de ruimingen vaksgewijs aangepast in functie van de gewestplanbestemming(en) en bijgestuurd
op basis van overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaamse Gewest. Maaien gebeurt
nog uitsluitend met de maaikorf en aangepast aan het seizoen rekening houdend met de termijnen en
voorwaarden van het bermbesluit. Herstellingswerken worden tot het uiterste beperkt en uitgevoerd
volgens de principes van natuurtechnische milieubouw. Op die wijze is een volledig aangepast ruimingsen onderhoudsprogramma afgewerkt en opgesteld voor de waterlopen die door de provincie beheerd
worden.
Eenzelfde werkwijze is in uitwerking voor de werken die door gemeenten en wateringen worden
uitgevoerd.
De waterlopen van derde categorie en deze gelegen in de wateringen zijn al opgenomen in de vakindeling
maar deze moet nog verder worden verfijnd. De verfijning hiervan is in (het actieplan van de DuLowaterplannen) de ontwerp deelbekkenbeheerplannen opgenomen.
Met de wateringen zijn de onderhandelingen gestart om hun programma aan te passen in functie van de
gewestplanbestemmingen en vooral de groene bestemmingen.
De gemeente As onderhoudt het volledige deel van 3de categorie manueel. Dit gebeurt door een speciaal
hiervoor aangestelde arbeider (8u/week) in overleg met de werkgroep Bosbeek (deel van de Mina-raad).
Jaarverslag 2006
Pagina 175
2.13.6.6
Evolutie 2de verblijven
Jaartal
Aantal
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
46
45
44
40
38
35
22
23
2.13.6.7
Daling
jaarlijks(%)
Daling totaal
(%)
2,2
2,3
9,1
5
7,9
38
-5
2,2
4,3
13
17,4
23,9
53
50
Gebruiksregister sproeistoffen 2006
Zapper
Casaron GR
Round up Max
40,00 liter
55,00 kg
200 liter
Zapper
Permanent onbeteelde terreinen in casu kerkhof.
Casaron
Strooikorrels gebruikt tussen bestaande aanplantingen waar het mulchen moeilijk toepasbaar is.
Round up
In 2006 werd een intensief programma verdergezet met de afdeling Bos en Groen ter bestrijding van de
Amerikaanse vogelkers.
2.13.6.8
Actie proper straatbeeld op 17 en 18 maart 2006
VERENIGINGEN
Chiro As
Regoudt Wim
Nieuwebeekstraat 3
3665 As
25 personen
Steenweg met kerkplein
Fazantenstraat
Schansdijkstraat
Nijverheidsstraat
Herengracht
2.5 km + 1.900 m2
1,3 km
1,2 km
1 km
2,39 km
8,39 km + 1.900 m²
Seniorennetbal
Dirkx Gertrude
Oude Molenweg 22
3665 As
Totaal :
8 personen
Bilzerweg
Oeleinderheide
Maastrichterstraat
Bevrijdingslaan
2 km
1,89 km
0,83 km
1,6 km
6,32 km
Clap As
Schuurmans Annemie
Kapelstraat 43
3950 BOCHOLT
25 personen
Stationsstraat
1,2 km
Lanklaarsesteenweg
0,8 km
Steenweg op Maasmechelen 0,1 km
Europalaan
4,2 km
(beiden bermen en middenberm)
6,30 km
80 personen
Dorpsstraat met kerkplein
Kerkstraat
André Dumontlaan
Kantonnale Baan
Meeuwerweg
Schuttenbergstraat
Ziepstraat
Breeërweg
Kerkplein
Karel Theunissenlaan
Totaal:
Totaal:
SCHOLEN
Vrije Basisschool As
Kerkstraat 6
3665 As
Totaal :
Jaarverslag 2006
1.5 km + 1.655m2
0.5 km
0.6 km
0.8 km
1.3 km
1 km
0.5 km
1 km
0,38 km
0,763 km
8,34 km + 1.655 m2
Pagina 176
Gemeentelijke Basisschool Niel
Schoolstraat 1
3665 As
86 kinderen
TOTAAL:
ALGEMEEN TOTAAL:
2.13.6.9
Datum
6/01/2006
13/01/2006
20/01/2006
Overzicht opgehaalde sluikstorten 2006
Locatie
Eindstraat
Glasbak Kerkstraat
Hoven
Valleistraat
Glasbak Kerkstraat
Zandstraat
Grotstraat
Schoolstraat (verlengde Lanklaarsestwg.
Glasbak Kerkstraat
Oeleinderheide
Maastrichterstraat
Oude Baan
24/01/2006
Herengracht (Ons Landje)
27/01/2006
Verleninging Maastrichterstraat
3/02/2006
Schansdijkstraat
Schoolstraat
Glasbak Kerkstraat
Klaverberg
Hoven
10/02/2006
Hoogstraat met kerkplein
3.5 km + 7.584m2
Schoolstraat met oefenpiste 2.2 km
Nielerlaan
1.1 km
Smispoelstraat
0.8 km
Grotstraat
1.5 km
Schansbroek
0.6 km
Castershoeve met Bosbeek 0.7 km
Toeristisch fietspad As-Maaseik
2 km
O.L. Vrouwestraat
1,2 km
Maaseikerweg
0,67 km
Langstraat – Valleistraat
0,45 + 0,5 km
Caelenbergstraat
0,88 km
16 km + 7.584 m2
47,58 km
Schoolstraat (oefenpiste)
Glasbak Kerkstraat
aant.
2
10
2
3
1
1
2
1
1
11
4
2
1
1
1
1
3
1
3
7
2
1
2
3
3
1
2
1
2
1
Schansdijkstraat
17/02/2006
Oeleinderheide
Caelenberg (fietspad)
Glasbak Kerkstraat
2
1
1
1
Schansdijkstraat
23/02/2006
Rouwmortel - Heulkensstraat
Glasbak Kerkstraat
28/02/2006
2/03/2006
Zandstraat
Visvijvers
Hoven
Heulkensstraat
Glasbak Kerkstraat
Jaarverslag 2006
2
1
1
2
2
4
2
1
2
Omschrijving
zakken huisvuil
zakken huisvuil
autobanden
autobanden
TV
zak huisvuil
vuilzakken
zak huisvuil
autoband
zakken slachtafval
autobanden
vuilzakken afval
zak afval
zak huisvuil
isolatie
rol plastiek
blikjes
50 liter oude motorolie
fietskader
autobanden
fles gas
flessen ???
kartonnen dozen
zakken huisvuil
stoel
dozen vuil
autobanden met velg
autobanden
matras
zakken
zak huisvuil
kruiken frituurvet
zak afval
automatten
ijzer
pakken isolatie
zak afval
zetel
zak afval
afval verfpotten
keukengerei
zitzetels
zak afval
zak huisvuil
TL-lampen
zakken vuil
autobanden met velg
vuilzakken
autobanden
zak huisvuil
zakken blikjes
huisvuil
Pagina 177
8/03/2006
9/03/2006
17/03/2006
Oeleinderheide (Zandstraat)
bos achter Ter Heide
Nieuwstraat
Oeleinderheide
Schoolstraat (oefenpiste)
Glasbak Kerkstraat
Herengracht
29/03/2006
Lanklaarsesteenweg (autokeuring)
31/03/2006
Schoolstraat
Glasbak Kerkstraat
Oeleinderheide
Schansbroekstraat
Parking Sporthal
Dorpsstraat (t.h.v. bakker)
Glasbak Kerkstraat
Oeleinderheide - Zandstraat
Lanklaarsesteenweg
Glasbak Kerkstraat
Oeleinderheide
Hoven
Glasbak Kerkstraat
13/04/2006
21/04/2006
Oeleinderheide
Kerk Ter Heide
Hoven
28/04/2006
5/05/2006
11/05/2006
12/05/2006
17/05/2006
19/05/2006
24/05/2006
Glasbak Kerkstraat
Herengracht (Ons Landje)
Oeleinderheide
Schoolstraat
Glasbak Kerkstraat
Hoven
Lijsterbesstraat
Schoolstraat (oefenpiste)
Glasbak Kerkstraat
Oeleinderheide
Bos Klaverberg
Schansbroekstraat
Glasbak Kerkstraat
Oeleinderheide
Hoven
Verlengde Heulkensstraat
Glasbak Kerkstraat
Klaverberg
2/06/2006
9/06/2006
4
1
3
Glasbak Niel
Glasbak Kerkstraat
Zandstraat - Oeleinderheide
Oeleinderheide
3/04/2006
7/04/2006
1
Glasbak Kerkstraat
St.-Barbarastraat
Oeleinderheide - Zandstraat
Schoolstraat (oefenpiste)
Herengracht
Glasbak Kerkstraat
Jaarverslag 2006
3
1
2
1
1
3
2
2
2
5
1
1
3
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
3
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
3
1
2
1
1
2
1
zak vloerbekleding
resten van speelgoed
zakjes huisvuil (winkelzakjes)
afval hennepplantage
zak huisvuil
zakken afval
afval
plastiek manden
afval glas
huisvuil
dozen afval allerlei
zak keukenafval
kussens van zetel
zak eternit
zak plastiek afval
kruiken oude motorolie
autobanden
zakjes afval
vuilzakken afval + blikjes
grote zakken afval allerlei
sluikvuil: zakjes, emmer, bloempotten
zak oude dekens
zak papiersnippers
zak afval allerlei
zakken bouwafval
zak plastiek
zakken afval
zak keukenafval
computerscherm + afval
bak afval
bedsprei
zakken huisvuil
oude frigo (Verdood 24)
autobanden
zak huisvuil
zak huisvuil
dozen huisvuil
wasmand
zak huisvuil
vuilzakken met tonnetjes
zakken keukenafval
tapijt
vuilzakken
zetel
zak keukenafval
zak schoenen
zakken huisvuil
zak vuil
TL-lampen
zak afval allerlei
zak vuil
grote bak bouwafval (van bulldozer René)
zak huisvuil
emmer puin
zak afval
zakken keukenafval
zakjes afval
TV-toestel
zakken afval
kleren
zak keukengerei
autobanden
zak vuil
zakken afval
zak kleren
zak keukenafval
afval dozen + verf
zakken keukenafval
zetel
keukenafval
Pagina 178
16/06/2006
Melkerijstraat
Hoogstraat
Glasbak Kerkstraat
Kerkhof As
Hoven
3
1
4
6
2
23/06/2006
Schansbroekstraat
Glasbak Kerkstraat
2
3
2
1
3
1
2
1
30/06/2006
Oeleinderheide - Zandstraat
Glasbak Kerkstraat
Herengracht
Oeleinderheide
7/07/2006
14/07/2006
Driebankenstraat
Glasbak Kerkstraat
Stroomcabine Ter Heide
2
1
2
Oeleinderheide
Hoven
2
1
1
Schoolstraat
Glasbak Ter Heide
19/07/2006
+
20/07/2006
Schoolstraat oefenpiste
Glasbak Schoolstraat
Oeleinderheide
28/07/2006
Glasbak Schoolstraat
Glasbak Kerkstraat
Schoolstraat oefenpiste
Glasbak Kerkstraat
4/08/2006
Zandstraat ('t Spoor)
11/08/2006
18/08/2006
25/08/2006
Verlengde Jagersdreef
Heulkensstraat
Glasbak Kerkstraat
Oeleinderheide
Parking Visvijver
Heulkensstraat
Schoolstraat oefenpiste
Oeleinderheide - Zandstraat
Glasbak Kerkstraat
1/09/2006
Heulkensstraat
1/09/2006
Hoogstraat
Glasbak Kerkstraat
Genkersteenweg
Oeleinderheide
Hoven
8/09/2006
11
2
2
2
3
1
1
2
3
1
1
1
2
3
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
Schoolstraat
2
2
1
3
1
Glasbak Kerkstraat
1
Jaarverslag 2006
zakken gras
doos papier
zakken afval allerlei
zakjes huisvuil
zakken huisvuil
pampers
tegels
6 buizen
zakken huisafval
dozen keukenafval
zakken vloerbekleding
autozetel
zakken keukenafval
zak plastiek
zakken afval
tafel
allerlei
zakjes PMD
keukenafval
zakken keukenafval
zak afval
zakken afval
tapijt
zakken afval
bak
tuinstoel
allerlei afval
zakken assen
salonkussens
stoelen
houten platen
zakken keukenafval
zakken afval allerlei
tapijt
zetel
dozen glas
zakken afval
doos afval (met maden !!!!!!!!!!!!!)
microgolfoven
vuilzak
vuilzakken diepvrieseten (vlees, groenten,
frieten)
zakken afval (tapijt, emmers, enz)
zetel
zakken keukenafval
deken
zak kleren
mika riemen
vuilzakken
grote zak vuil
matras
autoband
kabel
allerlei
kussens
zakken vuil
zetel
autoband
zakken huisvuil
zak afval
plexiglas
verfpotten
zakjes afval
zetelkussens
zakken keukenafval
plastiek golfplaat
autobanden
zak pampers
huisvuil
doos afval
Pagina 179
Herengracht - Ons Landje
Oeleinderheide
Oud Asserweg
Schoolstraat (oefenpiste)
3
1
3
Herengracht - Ons Landje
3
Verlengde Zandstraat
Hove - Maastrichterstraat
Bos achter Kerk Ter Heide
2
22/09/2006
Schoolstraat
Hoogstraat
2
1
23/09/2006
aan De Telder
Oeleinderheide
1
16/09/2006
17/09/2006
Maastrichterstraat
28/09/2006
5/09/2006
10
3
Oeleinderheide
aan ingang technische dienst
5
2
lanklaarsesteenweg
Schuttenbergstraat (stroomcabine)
13/10/2006
Oeleinderheide
Heulkensstraat
16/10/2006
Verbindingsstraat
Glasbak Kerkstraat
Bos achter kolonie
Oeleinderheide
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
4
Schoolstraat
bosweg Schoolstraat
Verbindingsstraat
Glasbak Kerkstraat
Oeleinderheide
Schoolstraat (oefenpiste)
1
4
2
1
2
1
Glasbak Kerkstraat
Glasbak Zevenhuizen
1
Glasbak Kerkstraat
19/10/2006
20/10/2006
27/10/2006
6/11/2006
Klerencontainer Ter Heide
melding Van Herle
10/11/2006
Schoolstraat oefenpiste
Schuttenbergstraat
Glasbak Kerkstraat
Hoven (Peelman)
Maastrichterstraat
Bos tussen Steenweg en Bilzerweg
1
2
1
3
2
4
17/11/2006
Caelenbergstraat
Glasbak Kerkstraat
2
4
2
4
4
2
2
Zevenhuizenstraat
Hoven
23/11/2006
24/11/2006
Schoolstraat
Hoven
Oeleinderheide
Fietspad Rouwmortel
Jaarverslag 2006
2
2
vloerbekleding
matten
huisvuil
zetels
autobanden
vuilzak keukenafval
zakken vuil
plastiek kruiken
zakken vuil
plastiek
huisvuil
zakken huisvuil
zakken met afval
kleren
zakken afval
autoband
vuilzak keukenafval
matras
verf
emmers
camions autobanden (melding politie)
ca. 30m omheining
zakken slachtafval
zakken vloerbekleding
verfpotten
zak afval
autobanden
zak huisvuil
zomerzetel
zak keukenafval
zakken keukenafval
platen
zak afval
zak afval
zakken keukenafval
zakken huisvuil
zakken afval
zak keukenafval
autobanden + velgen
matten
vuilzak
vuilzakken
stofzuiger
vuil
ruiten
zak vuil
karton
huisvuil
autoonderdelen
kruiken
plastiek platen
huisvuil
ijzeren droogrek
zakken huisvuil
zak huisvuil
emmers afval verf
zakken huisvuil
autobanden
tegels
zakken huisvuil
zakken huisvuil
matten
zakken keukenafval
zakken puin
autobanden
zakken vuil
zakken met afval pleisterwerk
zakken met afval pleisterwerk
autobanden met velg
Pagina 180
Glasbak Kerkstraat
2
2
1
1
3
1
4
1
1
1
1
Bos Klaverberg
1/12/2006
Glasbak Kerkstraat
Herengracht
Zandstraat
Overeinde
Hoven
Hondenclub As
8/12/2006
Glasbak Schoolstraat
8/12/2006
Glasbak Kerkstraat
2
1
1
3
1
2
1
2
1
1
2
Hoven
11/12/2006
15/12/2006
22/12/2006
Schansdijkstraat
Achterkant schooltje Ter Heide
Fietspad Rouwmortel (vuilbak)
Hoogstraat
Schoolstraat
Glasbak Kerkstraat
Herengracht
Schoolstraat (oefenpiste)
Glasbak Kerkstraat
1
2
2
1
1
2
1
449
Oeleinderheide
Hoven
Totaal:
2.13.6.9
frituurolie
zakken afval
tapijten
zak afval
grote zak vuil
zakken vuil
zak vuil
zakken vuil
TV
matras
computer
tapijt
keukengerei
afval
vuilzakken
zak blikjes
tapijt
autobanden
miko riem
vuilzakken
zak afval
zakken tapijt
doos plastiek
zak isomo
autobanden
zeteltjes
zak afval allerlei
autobanden
zakken huisvuil
zak huisvuil
zetelkussen
zakken afval
zak keukenafval
Overzicht uitgekeerde toelagen regenwaterputten 2006
Naam
adres
inhoud
datum sc
toelage
Gewestbijdrage
Joosten Stefan
Huvenersstraat 17
10000 13 januari 2006
250
nee
Leo Martens
Hoogstraat 79
10000 14 april 2006
250
ja
Riga Fabrizio
Beukenstraat 27
10000 9 juni 2006
250
nee
Kessels Gilbert
Moorsbergstraat 11
15000 30 juni 2006
250
ja
Kessels Guido
Moorsbergstraat 13
15000 4 augustus 2006
500
ja
Venken-Berger
Grotstraat 94
12000 30 september 2006
250
ja
Aerden-Kessels
Moorsbergstraat 7
10000 8 december 2006
250
ja
Vandeweerdt Pierre
Moorsbergstraat 3
10000 8 december 2006
250
ja
jaarrapport toelagen IBA 2006
naam
adres
Craybex Christophe
Aerden-Kessels
Pierre Vandeweerdt
Baldanza Patrick
Thijs-Jensen
Kessels Guido
Kessels Gilbert
Souvereyns Jeroen
Wertelaers Ronny
Jaarverslag 2006
Herengracht 58
Moorsbergstraat 7
Moorsbergstraat 3
Oude Molenweg 27
Herengracht 62
Moorsbergstraat 13
Moorsbergstraat 11
Herengracht 64A
Herengracht 58A
exploitatieadres
Herengracht 58
Moorsbergstraat 7
Moorsbergstraat 3
Herengracht 56
Herengracht 62
Moorsbergstraat 13
Moorsbergstraat 11
Herengracht 64A
Herengracht 58A
gemeentelijke
subsidie
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
jaar
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Pagina 181
2.13.6.10 Gemeenteraadsbeslissingen
2006-02-23
2006-02-23
2006-02-23
2006-02-23
2006-03-30
2006-03-30
2006-03-30
2006-04-27
2006-06-29
2006-06-29
2006-06-29
2006-10-28
Jaarverslag 2006
Besluit inzake gewichtsbeperkingen op gewestwegen - advies
Goedkeuring bijzonder bestek en vaststelling gunningswijze en voorwaarden voor het
maaien van bermen en wegkanten
Toelage aan de VZW Regionaal Landschap Kempen en Maasland ten behoeve van het
opstellen van plannen, bestekken en ramingen voor de boortoren, het onthaal en het
smalspoor in het kader van de “Poort tot het Nationaal Park hoge Kempen – Station
Asch”
Goedkeuring van het bestek, de plannen en de gunningswijze voor de herinrichting
van de schoolomgeving as-centrum
Goedkeuring van de samenwerkingsovereeenkomst “Milieu als opstap voor
duurzame ontwikkeling 2005-2007” en van het het milieujaarprogramma 2006
Goedkeuring van overeenkomst tot oprichting van de waterschappen
Goedkeuring van de gunningswijze en de voorwaarden (bestek, plannen, meetstaat
en raming) betreffende de buitengewone herstelling en het onderhoud van de
buurtwegen 2006 (zone IV-V).
Overeenkomst tussen de stad Maaseik en de gemeente As inzake het uitgebreid
bosbeheersplan Dornerheide/Ruwmortelsheide
Goedkeuring van het bestek, de plannen en de gunningswijze voor de herinrichting
van de schoolomgeving niel-centrum, deel hoogstraat
Goedkeuring van een bijkomende overeenkomst tussen de gemeente As en de vzw
Kolenspoor voor de exploitatie van een slaapwagon “Mitropa” op de stationssite teas
Principiële goedkeuring voor de deelbekkenbeheerplannen en dulo-waterplannen van
de deelbekkens “Kikbeek en Ziepbeek” en “Zanderbeek en Vrietselbeek”
(deelbekkencluster Centrale Maasvlakte), “Midden-Demer” en “Boven-Demer”
(deelbekkencluster “bovenstroom Demer” ) en het deelbekken “Noordoost Limburg”
Wijziging van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot
het overwelven van baangrachten
Pagina 182
2.13.7
OPENBARE GEZONDHEID
2.13.7.1
Beoefenaars geneeskunde
Beroep
-
Aantal
Huisartsen
Geneesheren
Tandartsen
Tandtechnicus
Apothekers
Kinesitherapeuten
Osteopaat
Dierenartsen
10
2
5
1
2
6
1
2
1. HUISARTSEN
•
Dr. Dieussaert Norbert
•
Dr. Dieussaert-Degraeve Maria
•
Dr. Degraeve Leo
•
Dr. Mellebeek Marcel
•
Dr. Moubax Serge
•
Dr. Moubax-Vuylsteke Ann
•
Dr. Stals Theo
•
Dr. Luyten Rita
•
Dr. Vandeweerd Dirk
•
Dr. Degraeve Wilfried
Hoogstraat 47
Hoogstraat 47
Nielerlaan 101
Bevrijdingslaan 26
Smeetsbergstraat 22
Smeetsbergstraat 22
Stationsstraat 3
Stationsstraat 34
Bevrijdingslaan 121
Meeuwerweg 5
2. GENEESHEREN
•
VERELLEN Stefan
•
DESMARETS Jean Maria Joseph
Eekhoorntjesweg 9
Schoolstraat 58
3. TANDARTSEN
•
Oosterbosch Roger
•
Heens Carl
•
Schreurs Philip
•
Hendrikx Raf
•
Boyen Elisabeth
089
089
089
089
089
089
089
089
089
65
65
65
65
65
65
65
75
65
76
76
70
74
89
89
86
16
70
06
06
63
85
66
66
78
42
45
Dorpsstraat 115
Stationsstraat 7
Hoogstraat 121
Dorpsstraat 139 Bus 1
Eekhoorntjesweg 9
089
089
089
089
65
65
65
65
72
99
83
00
20
73
73
41
4. TANDTECHNICUS
•
Vrijens Peter
Oeleinderheide 6
089 65 00 70
5. APOTHEKERS
•
Craeghs Emiel
•
Houbard Michel en Benoit
Hoogstraat 123
Steenweg 30
089 65 75 80
089 65 90 03
Bremstraat 28/A
Stationsstraat 17
Bevrijdingslaan 31
Bevrijdingslaan 97
Driesstraat 1
Breeërweg 19
089
089
089
089
089
089
7. OSTEOPAAT
•
Van Schel Chris
Hoogstraat 129
089 65 67 60
8. DIERENARTS
•
Michels Stef
•
Callens Helga
Dorpsstraat 56
Oeleinderheide 8
089 65 79 13
6. KINESITHERAPEUTEN
•
Bouwen Goele
•
Engels-Hubrechts Karin
•
Theunis-Vangrinsven Marie Louise
•
Verslegers Luc
•
Janssen Miet
•
Wynants Luc,
[email protected]
Jaarverslag 2006
65
65
65
65
65
85
62
87
93
70
76
57
16
67
92
22
80
75 - fax 089 85 57 79
Pagina 183
2.14
RUIMTELIJKE ORDENING STEDENBOUW
EN HUISVESTING
2.14.1
RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
-
Gewestplan Hasselt-Genk: goedgekeurd bij KB van 1979-04-03;
Gedeeltelijke wijziging gewestplan Hasselt-Genk: goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering van 1994-04-27
Gedeeltelijke wijziging gewestplan Hasselt-Genk: goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering van 2000-10-06
Plannenregister: conformverklaring bij ministerieel besluit van 2004-11-08
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Berggrindontginnning Kempens Plateau”: goedgekeurd bij besluit van de
Vlaamse regering van 2005-07-15
2.14.1.1
Rooilijnplannen
NIHIL
2.14.1.2
BPA
BPA
BPA
BPA
BPA
BPA
BPA
BPA
BPA
BPA
BPA
BPA
BPA 's
– Centrum
– Cockerill
- Uitbreiding Noord
- Uitbreiding Zuid
- Niel-bij-As
- Cockerill" Partiële wijziging en uitbreiding"
- Centrum "Wijzigingsplan nr. 3 + uitbreiding"
– Centrum
– Cockerill
– Blessen Eind
- Florina + Cockerill (gedeeltelijke wijziging)
– Centrum (gedeeltelijke wijziging)
2.14.1.3
goedgekeurd
goedgekeurd
goedgekeurd
goedgekeurd
goedgekeurd
goedgekeurd
goedgekeurd
goedgekeurd
goedgekeurd
goedgekeurd
goedgekeurd
goedgekeurd
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
KB van 1964-04-24
KB van 1979-07-12
MB van 1984-09-17
MB van 1984-06-04
MB van 1984-09-12
MB van 1989-08-01
MB van 1989-08-01
MB van 1999-06-07
MB van 2002-11-05
MB van 2003-08-18
MB van 2005-10-20
MB van 2005-10-20
Structuurplannen
Volgende structuurplannen werden opgesteld door onze gemeentelijke tekendienst:
• Voorontwerp herinrichting Statiewijk.
2.14.1.4
•
•
•
•
Geklasseerde gebouwen - landschappen
Geklasseerde monumenten:
¾ St. Aldegondiskerkje: gewezen parochiale kerk van St. Aldegonde (KB 1935-01-19 – BS 1935-02-08)
¾ 't Mieleke: watermolen met inbegrip van waterrad, het roerend werk, het molengebouw, André Dumontlaan
17 (MB van 1995-05-29 – BS 1995-08-29)
¾ Oude Theunissenmolen met inbegrip van molengebouw, volledige inrichting, waterrad, sluiswerk met goot en
console, verdeelwerk, toevoerkanaal vanaf verdeelwerk tot de molenafvoerkanaal.Oude Molenweg 69 (M.B. van
1993-11-18 – BS 1994-03-10) = privé eigendom
¾ Spoorwegstation Stationsstraat 126: het spoorwegstation met stationsgebouw, seininstallatie, seinpalen,
verlichtingspalen en betonnen omheining (MB van 1996-03-19 – BS 1996-10-17)
¾ Uitbreiding bescherming Theunissenmolen naar volledige bebouwing en onmiddellijke omgeving, Oude
Molenweg 69 (= privé-eigendom) (MB 2003-05-28 – BS 2004-01-27)
¾ Kerkhof en ommuring van de Sint-Aldegondiskerk, Sint-Aldegondisplein (MB 2003-03-17 – BS 2003-07-18).
Geklasseerde landschappen:
¾ Landschap gevormd door het kerkhof rondom de oude kerk van St. Aldegonde, samen met de omheiningsmuur
en de vier grafkruisen uit de 17de eeuw (KB van 1948-05-31 – BS 1948-08-07)
¾ Geologische wand (groeve Hermans) (MB van 1994-05-05 – BS 1994-09-09)
¾ Steenkoolterrils van Waterschei (MB van 1999-06-11 – 1999-08-27)
Geklasseerde dorpsgezichten
¾ Onmiddellijke omgeving van de Oude Theunissenmolen, Oude Molenweg 69 (M.B. van 1993-11-18 – BS 199403-10) = privé eigendom
¾ Omgeving van de watermolen 't Mieleke (MB van 1995-05-29 – BS 1995-08-29)
¾ Onmiddellijke omgeving van het spoorwegstation (MB van 1996-03-19 – BS 1996-10-17)
Geklasseerd beeld:
¾ Rechtstaande Madonna Niel-bij-As (MB van 1987-07-16)
Jaarverslag 2006
Pagina 184
2.14.1.5
Verkavelingsvergunningen
OMSCHRIJVING
verkavelingsvergunning
wijziging van verkaveling
2.14.1.6
AANTAL
7
2
Stedenbouwkundige inlichtingen, stedenbouwkundige
attesten en verdelingsplannen
OMSCHRIJVING
inlichtingen aan notarissen
stedenbouwkundige inlichtingen
stedenbouwkundige attesten (aanvragen)
verdelingsplannen
2.14.1.7
AANTAL
160
2
1
18
Riolering
In 2006 werden 53 vergunningen voor aansluiting op het openbaar rioleringsnet afgeleverd.
Het rioleringsnet werd uitgebreid met 52 m in de verkaveling Driesstraat.
2.14.2
HUISVESTING EN BOUW
2.14.2.1
Bouwbedrijvigheid
Afgeleverde vergunningen in 2006:
OMSCHRIJVING
Nieuwbouw eengezinswoningen
Nieuwbouw meergezinswoningen
Nieuwbouw bijgebouw
Nieuwbouw infrastructuur
Nieuwbouw handel
Verbouwing eengezinswoning
Verbouwing meergezinswoning
Verbouwing handel/horeca
Verbouwing industrie
Verbouwing gemeenschapsvoorziening
Wijziging aantal woongelegenheden
Sloping eengezinswoning
Ontbossen
Vellen hoogstammige bomen
Gronden voor parkeren
Reclameborden
Andere
TOTAAL
Jaarverslag 2006
AANTAL
33
5
20
1
1
30
3
1
1
1
1
1
3
7
1
1
3
113
Pagina 185
49
Bouwvergunningen afgeleverd voor woningen en
appartementen
34
38
39
38
28
25
25
26
30
28
34
35
34
40
39
39
45
41
45
50
25
Aantal vergunningen
20
15
10
2.14.2.2
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
1991
5
Dividenden van maatschappijen voor goedkope woningen
78
8,
50
2
78
8,
€
50
2
78
8,
50
€
2
78
8,
50
15
8
€ ,35
1
50
5
€ ,79
1
74
2,
€
81
1
75
6,
€
08
1
75
6,
08
1
1
€
€
74
2,
€
82
1
82
6,
73
€
Dividenden
€
€ 1 500,00
1
€ 2 500,00
€ 2 000,00
8 €2
80
2,
6
€
€
€ 3 000,00
2
€ 3 500,00
78
8,
50
2
78
8,
€
50
2
78
8,
€
50
2
80
6,
35
Dividenden van maatschappijen voor goedkope woningen
€ 1 000,00
€ 500,00
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
€ 0,00
2.14.2.3
Evolutie aantal premies voor bouwen van woningen
uitgekeerd door de gemeente As
19
91
19
92
€
1
€
68
1
19
5
8,
93
9
€
15
6
1
95 ,43
19
3
94
€ ,40
1
19
44
€
95
5,
1
22
2
19
59
96
,3
€
0
23
19
0,
54
97
€
€
29
19 12
2,
98 3,9
51
5
19
99 €
12
20
3,
95
00
0
20
01
0
20
02
0
20
03
0
20
04
20
05 0
20
06 0
€ 2 500,00
Premies voor het bouwen van woningen
€ 2 000,00
€ 1 500,00
Premiebedragen
€ 1 000,00
€ 0,00
Jaarverslag 2006
0
€ 500,00
Pagina 186

Vergelijkbare documenten

WEL in je VEL!

WEL in je VEL! Ieder jaar stelt de gemeenteraad een begroting vast waarin alle uitgaven en inkomsten van de gemeente begroot worden. In de jaarrekening kunt u zien of de gemeente As het voorgenomen beleid wel of ...

Nadere informatie