Adressen en samenstelling van de federale

Commentaren

Transcriptie

Adressen en samenstelling van de federale
Adressen en samenstelling van de federale
beleidsorganen en van de ministeriële kabinetten van
de gemeenschappen en gewesten
Inleiding
Deze publicatie bevat de samenstelling van de beleidsorganen en secretariaten van de federale
regering.
Ze wordt geregeld geüpdatet. Gewijzigd op 8 maart 2012.
Klik op een naam uit de inhoudsopgave om rechtstreeks naar die pagina te gaan.
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
1 / 101
Inhoudsopgave
De Federale regering ................................................................................................... 6
De heer Elio Di Rupo .................................................................................................................................. 7
Eerste Minister .......................................................................................................................................... 7
De heer Steven Vanackere .......................................................................................................................... 8
Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met
Ambtenarenzaken ..................................................................................................................................... 8
De heer Didier Reynders............................................................................................................................. 9
Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken ... 9
De heer Johan Vande Lanotte .................................................................................................................. 11
Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee....................................... 11
De heer Vincent Van Quickenborne ........................................................................................................ 13
Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen .................................................................................. 13
Mevrouw Joëlle Milquet ........................................................................................................................... 15
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen ..................................... 15
Mevrouw Laurette Onkelinx .................................................................................................................... 16
Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de
Federale Culturele Instellingen ............................................................................................................... 16
Mevrouw Sabine Laruelle ........................................................................................................................ 17
Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw .......................................................... 17
De heer Pieter De Crem ............................................................................................................................ 19
Minister van Landsverdediging .............................................................................................................. 19
De heer Paul Magnette.............................................................................................................................. 21
Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met
Grote Steden ........................................................................................................................................... 21
Mevrouw Annemie Turtelboom ............................................................................................................... 22
Minister van Justitie ................................................................................................................................ 22
De heer Olivier Chastel ............................................................................................................................. 23
Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging ............................................................... 23
Mevrouw Monica De Coninck ................................................................................................................. 25
Minister van Werk .................................................................................................................................. 25
De heer Melchior Wathelet....................................................................................................................... 26
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse
Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste
Minister ................................................................................................................................................... 26
De heer Philippe Courard......................................................................................................................... 28
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met
Beroepsrisico's, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid .......................... 28
De heer Servais Verherstraeten ............................................................................................................... 29
Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor de
Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast
met Ambtenarenzaken ............................................................................................................................ 29
Mevrouw Maggie De Block ...................................................................................................................... 30
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede-bestrijding,
toegevoegd aan de Minister van Justitie ................................................................................................. 30
De heer Hendrik Bogaert .......................................................................................................................... 32
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
2 / 101
Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan
de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken ......................... 32
De heer John Crombez ............................................................................................................................. 33
Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de Eerste
Minister ................................................................................................................................................... 33
De Vlaamse regering ................................................................................................. 34
De heer Kris Peeters.................................................................................................................................. 35
Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid. ............................................................................................................. 35
Mevrouw Ingrid Lieten............................................................................................................................. 37
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. ........................................................................ 37
De heer Geert Bourgeois ........................................................................................................................... 39
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. ................................................................................ 39
De heer Jo Vandeurzen ............................................................................................................................. 41
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin..................................................................... 41
Mevrouw Hilde Crevits............................................................................................................................. 43
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. .......................................................................... 43
Mevrouw Freya Van den Bossche............................................................................................................ 44
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie. .................................................... 44
Mevrouw Joke Schauvliege ...................................................................................................................... 46
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. ............................................................................. 46
De heer Pascal Smet .................................................................................................................................. 48
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. ..................................................... 48
De heer Philippe Muyters ......................................................................................................................... 49
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport............................... 49
De Regering van de Franse Gemeenschap .............................................................. 51
De heer Rudy Demotte .............................................................................................................................. 52
Minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap ......................................................... 52
De heer Jean-Marc Nollet ......................................................................................................................... 53
Vicepresident van de Regering van de Franse Gemeenschap en Minister van Kind, Onderzoek,
Ambtenarenzaken en Schoolgebouwen .................................................................................................. 53
De heer André Antoine ............................................................................................................................. 54
Vice-President van de Regering van de Franse Gemeenschap en Minister van Begroting, Financiën en
Sport........................................................................................................................................................ 54
De heer Jean-Claude Marcourt ............................................................................................................... 55
Vice-President van de Regering van de Franse Gemeenschap en Minister van Hoger Onderwijs ........ 55
Mevrouw Evelyne Huytebroeck ............................................................................................................... 56
Minister voor Jeugd en Jeugdbijstand .................................................................................................... 56
Mevrouw Fadila Laanan .......................................................................................................................... 59
Minister voor Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen ....................................... 59
Mevrouw Marie-Dominique Simonet ...................................................................................................... 62
Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie ................................................. 62
De Duitstalige Gemeenschapsregering .................................................................... 63
De heer Karl-Heinz Lambertz ................................................................................................................. 64
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
3 / 101
Minister-President de Duitstalige Gemeenschapsregering, Minister van de Lokale Overheid .............. 64
De heer Oliver Paasch ............................................................................................................................... 65
Minister van Onderwijs, Vorming en Werk ........................................................................................... 65
Mevrouw Isabelle Weykmans .................................................................................................................. 66
Minister van Cultuur, Media en Toerisme .............................................................................................. 66
De heer Harald Mollers ............................................................................................................................ 67
Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Zaken ................................................................................ 67
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ........................................... 68
De heer Charles Picqué ............................................................................................................................. 69
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en
Ontwikkelingssamenwerking.................................................................................................................. 69
De heer Guy Vanhengel ............................................................................................................................ 71
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting en Externe
Betrekkingen ........................................................................................................................................... 71
Mevrouw Evelyne Huytebroeck ............................................................................................................... 73
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid,
Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting .............................. 73
Mevrouw Brigitte Grouwels ..................................................................................................................... 76
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, Haven
van Brussel en Informaticabeleid ........................................................................................................... 76
De heer Benoît Cerexhe ............................................................................................................................ 78
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie,
Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel .......................................................................... 78
De heer Emir Kir ....................................................................................................................................... 80
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Stedenbouw en Openbare
Netheid.................................................................................................................................................... 80
De heer Bruno De Lille ............................................................................................................................. 83
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor het Openbaar ambt, het Beheer
van de gebouwen, het Beleid inzake administratieve vereenvoudiging, de Commissie voor toegang tot
de bestuursdocumenten ........................................................................................................................... 83
De heer Christos Doulkeridis ................................................................................................................... 85
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting, Brandbestrijding
en dringende medische hulp. Minister-Voorzitter van het College van de Franse
Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Begroting, Onderwijs & Toerisme ......................... 85
De Waalse Regering .................................................................................................. 87
De heer Rudy Demotte .............................................................................................................................. 88
Minister-President van de Waalse Regering ........................................................................................... 88
De heer Jean-Marc Nollet ......................................................................................................................... 89
Vice-President en Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken ................................... 89
De heer André Antoine ............................................................................................................................. 91
Vice-President en Minister van Begroting, Financiën, Werk, Vorming en Sport .................................. 91
De heer Jean-Claude Marcourt ............................................................................................................... 94
Vice-President en Minister van Economie, KMO, Buitenlandse Handel en Nieuwe technologieën ..... 94
De heer Paul Furlan .................................................................................................................................. 95
Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ............................................................................................ 95
Mevrouw Eliane Tillieux .......................................................................................................................... 96
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
4 / 101
Minister van Gezondheid, Sociaal werk en Gelijke kansen ................................................................... 96
De heer Philippe Henry............................................................................................................................. 97
Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit ............................................................... 97
De heer Carlo Di Antonio ....................................................................................................................... 100
Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bos en Erfgoed 100
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
5 / 101
De Federale regering
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
6 / 101
De heer Elio Di Rupo
Eerste Minister
Beleidsorganen en Secretariaat
Wetstraat 16
1000 Brussel
Tel: 02 501 02 11 Fax: 02 512 69 53 e-mail: [email protected] http://www.premier.belgium.be
Secretariaat Eerste minister
Van zodra we de samenstelling van de beleidsorganen en van het secretariaat van de minister ontvangen hebben, zal ze
hier worden gepubliceerd.
Zoals meegedeeld op
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
7 / 101
De heer Steven Vanackere
Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met
Ambtenarenzaken
Beleidscel en Secretariaat
Wetstraat 12
1000 Brussel
Tel: 02 574 80 05 Fax: 02 579 82 50 e-mail: [email protected] http://www.minfin.fgov.be
Van zodra we de samenstelling van de beleidsorganen en van het secretariaat van de minister ontvangen hebben, zal ze
hier worden gepubliceerd.
Zoals medegedeeld op
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
8 / 101
De heer Didier Reynders
Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese
Zaken
Beleidscel en Secretariaat
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
Tel: 02 501 85 91 Fax: 02 511 63 85 e-mail: [email protected] http://www.diplomatie.be
Cel Algemeen Beleid
De h. Olivier Henin
Directeur
Mevr. Iris De Pauw
Medewerkster
De h. Emmanuel Boon
Adviseur
Mevr. Maryse Canavesi
Adviseur
Mevr. Laure Demay
Adviseur
Mevr. Anne Junion
Adviseur
De h. Nicolas Ledent
Adviseur
De h. Damien Van Eyll
Adviseur
De h. Hugues Vlemincq
Adviseur
Mevr. Isabelle Winant
Medewerkster
Cel Parlement/ Ministerraad
De h. Philippe De Saedeleer
Adviseur
Mevr. Viviane Toussaint
Medewerkster
Beleidscel(len)
De h. François de Kerchove
Directeur
Mevr. Caroline Vangoidsenhoven
Medewerkster
De h. François Delhaye
Adviseur
De h. Christophe Payot
Adviseur
Mevr. Marie-Hélène Berton
Adviseur
Mevr. Christiane Crutzen
Medewerkster
De h. David Marliere
Medewerker
Kern Europese Zaken
De h. Willem Van de Voorde
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Gaia D'Amore
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
9 / 101
Medewerkster
De h. Jihane Annane
Adviseur
Mevr. Marlène Beco
Adviseur
De h. Georges-Louis Bouchez
Adviseur
Experten
Mevr. Clémentine Barzin
De h. Jean-Claude Fontinoy
De h. Jean-Noël Godin
De h. Christophe Vanderschueren
Secretariaat
De h. Laurent Burton
Directeur
De h. David Marechal (F)
Woordvoerder
De h. John Hendrickx (N)
Mevr. Maud Neuprez
Medewerkster
Secretariaat van de Minister :
Mevr. Charlotte Margraff
Mevr. Chloé Speleers
Administratief en Budgettair Beheer
De h. Fabrice Mairlot
Kabinetssecretaris
Mevr. Isabelle Gilles
Medewerkster
Mevr. Sylvie Rensonnet
Medewerkster
De h. Alexandre Coppola
Informaticus
Zoals medegedeeld op 10 01 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
10 / 101
De heer Johan Vande Lanotte
Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
Beleidscel en Secretariaat
Kunstlaan 7
1210 Brussel
Tel: 02 220 20 11 e-mail: [email protected] http://www.economie.fgov.be
De h. Jan Cornilie
Directeur
De h. Kurt Debruyne
Adjunct-Directeur
De h. Frank Schuermans
Adjunct-Directeur
Secretariaat
Mevr. Karin Devis
Minister
Mevr. Valérie Dons
Cel algemeen beleid
Mevr. Hilde Van Nieuwenhuyzen
Cel economie, consumenten en Noordzee
Privé secretariaat Minister
De h. Marc De Laet
Communicatie
Mevr. Sara Vandecruys
Mevr. Els Bruggeman
Kabinetssecretaris
Mevr. Tania Decubber
Relaties met parlement
De h. Hannes De Rue
Parlementaire vragen
Mevr. Inge Wauters
Ministerraad
Vertalingen
De h. Jean-Pierre Meunier
--------------------------------------------------------------------------------------------------------De h. Ben Segers
Institutionele hervormingen, overlegcomité, gelijkheid van kansen
Mevr. Saskia De Block
Buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en defensie
De h. Paul Ballegeer
Gezondheidszorg
De h. Dirk Ramaekers
Gezondheidszorg
De h. Laurent Van Hoyweghen
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
11 / 101
Economisch recht en mededinging
De h. Ariel Gonzalez Ruiz
Fiscaliteit
De h. Karel De Bondt
Banken en verzekeringen
De h. Alexis Walckiers
Mededinging
De h. Wim Vanpoucke
Adjunct-Directeur
Consumenten
De h. Jimmy Smedts
Telecom
De h. Frank Schuermans
Veiligheid en justitie
De h. Kurt Debruyne
Begroting (primaire, P&O, Modernisering van de overheid, Overheidsopdrachten)
De h. Lieven Meert
Begroting (sociale zekerheid, macro), financieringswet
De h. Frank Demeyere
Wetenschapsbeleid, grote steden, biculturele instellingen, voedselveiligheid, nucleaire veiligheid, geneesmiddelen,
luchthavens
Mevr. Cathy Plasman
Leefmilieu, klimaat, energie, landbouw, Noordzee
De h. Peter Bossu
Leefmilieu, klimaat, energie, landbouw, Noordzee
Mevr. Marijn Rabaut
Expert
De h. Steven Wittevrongel
Justitie, asiel en migratie
De h. Patrick Huion
Pensioenen en sociale zaken
Zoals medegedeeld op 05 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
12 / 101
De heer Vincent Van Quickenborne
Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen
Beleidscel en Secretariaat
Brederodestraat 9
1000 Brussel
Tel: 02 792 99 00 Fax: 02 792 99 01 e-mail: [email protected] www.pensioenminister.be www.ministredespensions.be
Cel Algemene Beleidscoördinatie
De h. Ruben Lecok (N)
Directeur Cel Algemeen Beleid
Algemene leiding en coördinatie
De h. Marc Boeykens (N)
Adviseur
Federale begroting – Financiering G&G – Schuldbeheer – Overheidsbedrijven – Bi-culturele instellingen – Zilverfonds –
Spoor – Beliris
De h. Jeroen Cooreman (N)
Adviseur
Europese Zaken – Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking
De h. Pieter Daens (N)
Adviseur
Fiscaliteit – Administratieve Vereenvoudiging – fiscale fraude
Mevr. Lieve De Cock (N)
Adviseur
Europees beleid
Mevr. Vicky De Marteau (N)
Adviseur
Coördinatie dossiers kern/ministerraad/programmawet/wet diverse bepalingen – Wegvervoer – Nationale Loterij –
Overheidsopdrachten
De h. Patrick D'hondt (N)
Binnenlandse Zaken – Ambtenarenzaken – Gelijke Kansen
De h. Albert Dimmock (N)
Adviseur
Binnenlandse Zaken – Ambtenarenzaken – Gelijke Kansen
Mevr. Katja Gabriels (N)
Adviseur
Justitie
Mevr. Karolien Gielen (N)
Adviseur
Bank- en financiewezen
De h. Guy Giroulle (N)
Adjunct-Directeur
Fiscaliteit – Administratieve Vereenvoudiging – fiscale fraude
Mevr. Nele Roobrouck (N)
Adviseur
Energie – Duurzame Ontwikkeling – Nucl. Veiligheid – Wetenschapsbeleid (uitz. ruimtevaart) – Noordzee – Landbouw –
Consumentenzaken – Telecom – KMO en zelfstandigen – Arbeidsrecht – Klimaat
De h. Klaas Soens (N)
Adviseur
Arbeidsmarkt – Loon- en arbeidsvoorwaarden – Activering – Brugpensioenen – Tijdskrediet – Sociaal overleg – Sociaal
statuut zelfstandigen – Sociale fraude
De h. Michel Top (N)
Adviseur
Defensie/Landsverdediging (NATO/EU, Buitenlandse Operaties en Partnerschappen, investeringsprogramma's,
hervormingen) – Belgocontrol – BAC – ESA – Luchtvaartdossiers
De h. Brieuc Van Damme (N/F)
Adviseur
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
13 / 101
Volksgezondheid – Sociale zaken – Gezinsbeleid – Dierenwelzijn – e-health
De h. Emmanuel Vandenbossche (N)
Adviseur
Grondwettelijk hof – Overlegcomité – staatshervorming
De h. Dirk Verhofstadt (N)
Adviseur
Langer werken – speechwriter
De h. Nicos Waeyaert (N)
Adjunct-Directeur
Macro-economie en competitiviteit – Inflatie en index – Prijzenbeleid en prijzenobservatorium – Mededinging - Economie
Beleidscel Pensioenen
De h. Luc Windmolders (N)
Directeur Cel Pensioenen
De h. Vik Beullens (N)
Adviseur
Werknemerspensioenen, RVP
Mevr. Karolien Gielen (N)
Adviseur
Loopbaanrekening en informatisering pensioengegevens
De h. Benny Guldemont (N)
Adviseur
Overheidspensioenen, PDOS
De h. Lieven Monserez (N)
Adviseur
Pensioenen algemeen
De h. Stephan Neetens (N)
Adviseur
Tweede en derde pensioenpijler
De h. Arne Vandendriessche (N)
Adviseur
Communicatie pensioenhervormingen
Secretariaat van de Minister
De h. Kim Van Asch (N)
Directeur secretariaat
Mevr. Els Cosyns (N)
Persoonlijk secretariaat van de Minister
De h. Laurent Hoornaert (N)
Relaties met het Parlement – lokale dossiers – online communicatie
De h. Tom Meulenbergs (N)
Woordvoerder
De h. Sander Maenhoudt (N)
Communicatiemedewerker
Zoals medegedeeld op 24 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
14 / 101
Mevrouw Joëlle Milquet
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
Beleidscel en Secretariaat
Wetstraat 2
1000 Brussel
Tel: 02 504 85 13 e-mail: [email protected] http://www.ibz..be - http://www.milquet.belgium.be
Van zodra we de samenstelling van de beleidsorganen en van het secretariaat van de minister ontvangen hebben, zal ze
hier worden gepubliceerd.
Zoals medegedeeld op
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
15 / 101
Mevrouw Laurette Onkelinx
Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris
en de Federale Culturele Instellingen
Beleidscel en Secretariaat
Handelsstraat 78 - 80
1040 Brussel
Tel: 02 233 51 11 Fax: 02 230 10 67 e-mail: [email protected] http://www.laurette-onkelinx.be/
Van zodra we de samenstelling van de beleidsorganen en van het secretariaat van de minister ontvangen hebben, zal ze
hier worden gepubliceerd.
Zoals medegedeeld op
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
16 / 101
Mevrouw Sabine Laruelle
Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
Beleidscel en Secretariaat
Guldenvlieslaan 87
1060 Brussel
Tel: 02 250 03 03 Fax: 02 219 09 14 e-mail: [email protected]
De h. Alain Jeunhomme
Kabinetsdirecteur
Cel Landbouw
De h. Jean-François Heymans
Adjunct-Kabinetsdirecteur
De h. Emmanuel Auquier
Medewerker
De h. Guy Vanbelle
Medewerker
Beleidscel KMO en Middenstand :
Mevr. Christine Lhoste
Adjunct-Kabinetsdirecteur
Cel Sociaal Statuut der Zelfstandigen :
De h. Renaud Francart
Medewerker
Mevr. Frieda Olbrechts
Medewerkster
De h. Marc Trifin
Medewerker
Cel KMO :
De h. Jean-François Krenc
Medewerker
De h. Fabien Palmans
Medewerker
De h. Tom Dalemans
Medewerker
Mevr. Audrey Dorigo
Medewerkster
Cel Algemeen Beleid :
De h. Frédéric Jacquet
Verantwoordelijke Algemeen Beleid en Secretariaat
De h. Jean-François Bairiot
Medewerker
De h. Guillaume Custine
Medewerker
De h. Daniel Tilmant
Medewerker
Cel Pers :
Mevr. Sophie Van Malleghem
Verantwoordelijke en woordvoerster
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
17 / 101
Mevr. Evy Vandemaele (N)
Woordvoerster
Mevr. Alizé Doguet
Medewerkster
Cel Administratief en budgettair beheer :
Mevr. Stéphanie Van Schoors
Kabinetssecretaris
De h. Gérard Tournay
Boekhouder
De h. Olivier Hermia
Verantwoordelijke ICT
De h. Benny Cautaert
Vertaler
De h. Fabien Palmans
Relaties met het Parlement
De h. Didier Hellin
Relaties met het Parlement en Europese Richtlijnen
Mevr. Christiane Marchal
Kanselarij
Mevr. Christelle Houard
Secretariaat van de Minister
Zoals medegedeeld op 01 03 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
18 / 101
De heer Pieter De Crem
Minister van Landsverdediging
Beleidscel en Secretariaat
Lambermontstraat 8
1000 Brussel
Tel: 02 550 28 11 Fax: 02 550 29 09 e-mail: [email protected] http://www.mil.be
Beleidscel
De h. Ludwig Van Der Veken
Directeur-generaal
De h. François Florkin
Luitenant-generaal
Material Resources en Budget, Militaire Operaties en Training
De h. Vincent D'Hoest
Kolonel
Material Resources en Budget, Militaire Operaties en Training
De h. Philippe Thilly
Directeur-generaal
Human resources en Vorming
De h. Emmanuel Jacob
Adviseur
Human resources en Vorming
De h. Pierre Cartuyvels
Adviseur
Diplomatiek departement
De h. Peter Gijsels
Adviseur
Diplomatiek departement
De h. Frédéric Van Kerrebroeck
Adviseur
Diplomatiek departement
De h. Alfons Vanheusden
Adviseur
Juridische dienst
Mevr. Ann Christiaens
Adviseur
Algemene zaken
De h. Raf Truyens
Adviseur
Algemene zaken
Secretariaat
De h. Ivan Van den Bergh
Adviseur
Directeur van het Secretariaat
De h. Ignace Michaux
Persoonlijk assistent Minister
Bart Van Caenegem
Adviseur
Parlementaire relaties en Ministerraad
De h. Tim Van Bellegem
Adviseur
Parlementaire relaties en Ministerraad
De h. Jo Heylens
Majoor van het Vliegwezen
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
19 / 101
Protocol en Informatie
De h. Kurt Verwillighen
Luitenant van het Vliegwezen
Woordvoerder
De h. Didier Deweerdt
Luitenant-ter-zee eerste klasse
Woordvoerder
De h. Erik Eenaerts
Kapitein
Speechwriter
Zoals medegedeeld op 06 03 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
20 / 101
De heer Paul Magnette
Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking,
belast met Grote Steden
Beleidscel en Secretariaat
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
Tel: 02 213 09 11 e-mail: [email protected]
Van zodra we de samenstelling van de beleidsorganen en van het secretariaat van de minister ontvangen hebben, zal ze
hier worden gepubliceerd.
Zoals medegedeeld op
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
21 / 101
Mevrouw Annemie Turtelboom
Minister van Justitie
Beleidscel en Secretariaat
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel: 02 542 80 11 Fax: 02 542 80 00 e-mail: [email protected]
http://www.justice.belgium.be
Van zodra we de samenstelling van de beleidsorganen en van het secretariaat van de minister ontvangen hebben, zal ze
hier worden gepubliceerd.
Zoals medegedeeld op
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
22 / 101
De heer Olivier Chastel
Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
Beleidscel en Secretariaat
Queteletplein 7
1210 Brussel
Tel: 02 211 38 11 Fax: 02/ 211 38 12 e-mail: [email protected] http://www.chastel.belgium.be
Cel Begroting
De h. Rudy Volders
Kabinetsdirecteur
Institutionele hervormingen
De h. Jacques Warnimont
Inspecteur-generaal van Financiën
Adjunct-KabinetschefPensioenen, Justitie
Mevr. Donatienne Grégoire
Adjunct-Kabinetschef
Gelijke kansen, Milieu, Energie, Mobiliteit, EU-begroting, meerjaarlijks financieel kader, six&two pack
Mevr. Amélie Derbaudrenghien
Adviseur
Buitenlandse zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse handel, Sociale integratie en armoedebestrijding,
Duurzame ontwikkeling
De h. Jean-Claude Fontinoy
Adviseur
Regie der Gebouwen, Overheidsondernemingen
De h. Luc Gennart
Adviseur
Defensie, Binnenlandse zaken, Asiel, Immigratie
De h. François Pettiaux
Adviseur
Regie der Gebouwen, Beliris, Federale culturele instellingen, Wetenschapsbeleid
De h. Julien Paquet
Adviseur
Parlement
Mevr. Lieve Philips
Adviseur
Sociale zaken, Volksgezondheid, FAVV/hygiëne/voedselketen
De h. Yves Roger
Adviseur
Sociale zaken, Volksgezondheid, FAVV/hygiëne/voedselketen
De h. Laurent Taildeman
Adviseur
Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Economie, Consumentenzaken, Noordzee
Mevr. Abdelilah Touijar
Adviseur
Sociale zaken, Werkgelegenheid, Grootstedenbeleid
De h. Eddy Weckhuysen
Adviseur
Financiën, Strijd tegen de fiscale fraude, KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw
Cel Administratieve vereenvoudiging
De h. Bernard Quintin
Kabinetsdirecteur
De h. Jean-François Wuillaume
Adviseur
Ondernemingen
De h. Remy Leboutte
Adviseur
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
23 / 101
Burgers
De h. Pol Oter
Adviseur
Lokale administraties
Secretariaat
De h. Thomas Salden
Directeur van het Secretariaat
De h. Pascal Somville
Kabinetssecretaris
Mevr. Aurélie Czekalski (F)
Woordvoerster
De h. Jasper Pillen (N)
Woordvoerder
De h. Christophe Degand
Adviseur
Algemene zaken
Mevr. Ruth Lemmens
Adviseur
(Algemene zaken
Zoals medegedeeld op 03 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
24 / 101
Mevrouw Monica De Coninck
Minister van Werk
Beleidscel en Secretariaat
Ernest Blerotstraat, 1 – 9de verdieping
1070 Brussel
Tel: 02 238 28 11 Fax: 02 238 28 73 www.werk.belgie.be - www.emploi.belgique.be
Beleidscel Werk
Mevr. Tania Dekens
Directeur
De h. Cis Caes
Adviseur - Adjunct Directeur
De h. Christopher Barzal (F)
Woordvoerder
De h. Ludo Beck
Adviseur
De h. Frans Delie
Adviseur
Mevr. Eva De Wolf (N)
Woordvoerster
De h. Tom Parys
Adviseur
Mevr. Martine Proot
Kabinetssecretaris
Mevr. Lieve Rams
Adviseur
Mevr. Salimata Sissoko
Adviseur
De h. Karel Van Damme
Adviseur
De h. Filiep Vandenborre
Adviseur
Mevr. Eva Van Hoorde
Adviseur
Mevr. Christien Van Vaerenberg
Adviseur
Secretariaat
Mevr. Tania Dekens
Directeur
Medewerkers minister :
Mevr. Elke Van Espen
Persoonlijke assistente minister
Mevr. Maria Staes
Secretariaat
Medewerkers directeur:
Mevr. Soïzic Fanuel
Persoonlijke assistente directeur
Mevr. Katia Van Damme
Secretariaat
Zoals medegedeeld op 17 01 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
25 / 101
De heer Melchior Wathelet
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming,
toegevoegd aan de Eerste Minister
Beleidscel en Secretariaat
Wetstraat 51
1040 Brussel
Tel: 02 790 57 11 Fax: 02 790 57 99 e-mail: [email protected] http://www.melchiorwathelet.be/
Mevr. Eliane Van Der Wielen
Privé-secretariaat van de Staatssecretaris
Secretariaat
De h. Pascal Englebert
Directeur
Mevr. Françoise Coeurderoi
Assistente van de Directeur
De h. Juan Cortes Leclou
Adviseur
Mevr. Françoise Leonard
Kanselarij
Pers
Mevr. Isabel Casteleyn
Woordvoerster
Algemeen beleid
Mevr. Sophie Van De Woestyne
Adjunct-woordvoerster
Mobiliteit - Leefmilieu - Energie - Algemene coördinatie van het kabinet
De h. Pierre Crevits
Directeur
Mevr. Magda Goethuys
Assistente van de Directeur
Mevr. Michèle Fautre
Secretariaat
Mevr. Sandra Godfroid
Secretariaat
Mevr. Marianne Kimplaire
Secretariaat
Energie - Leefmilieu
De h. Sebastien Bastaits
Adviseur
De h. Nicolas De Coster
Adviseur
De h. Aart Geens
Adviseur
De h. Jean-Denis Lejeune
Adviseur
De h. Benoit Pitance
Adviseur
Mobiliteit
De h. Michel Balon
Adviseur
De h. Terence Burgers
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
26 / 101
Adviseur
De h. Pierre Loise
Adviseur
De h. Kristiaan Popelier
Adviseur
De h. Philippe Touwaide
Adviseur
Institutionele hervormingen
De h. Patrick Van Ypersele
Directeur
Mevr. Françoise Fierens
Assistente van de Directeur
Secretariaat
De h. Luc Detroux
Expert
Mevr. Aurélie Heraut
Adviseur
Mevr. Anne-Stéphanie Renson
Adviseur
Zoals medegedeeld op 07 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
27 / 101
De heer Philippe Courard
Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met
Beroepsrisico's, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Beleidscel en Secretariaat
Ernest Blérotstraat, 1 – 9de verdieping
1070 Brussel
Tel: 02 238 28 11 Fax: 02 238 28 00 e-mail: [email protected] www.socialsecurity.fgov.be
Secretariaat staatssecretaris
De h. Stéphan De Mul
Politiek secretaris
Mevr. Murielle Strouven
Secretariaat staatssecretaris
Coördinatie
Communicatie
Mevr. Fabienne De France (F)
Persattachee
De h. Waut Es (N)
Persattaché
Sociaal secretariaat
De h. Fabrice Simon
Privésecretaris
De h. Kevin Avenia
Beleidscel
De h. Nicolas Bodson
Kabinetsdirecteur
De h. Johan Vandenbussche
Adjunct-Kabinetsdirecteur
Mevr. Véronique Duchenne
Raadgever
Mevr. Nathalie Schmitt
Raadgever
Mevr. Vincentia Michiels
Raadgever
De h. Philippe Dubois
Raadgever
De h. Bruno Melckmans
Raadgever
Kabinetssecretariaat
De h. David Ciccarella
Kabinetssecretaris
Relaties met het parlement
Mevr. Sabine Van Boven
Kanselarij
De h. Olivier Lesire
Chauffeur staatssecretaris
Zoals medegedeeld op 05 01 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
28 / 101
De heer Servais Verherstraeten
Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en
Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën en
Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Beleidscel en Secretariaat
Koningsstraat 180
1000 Brussel
Tel: 02 209 33 11
Algemeen
De h. Benjamin Dalle
Directeur Beleidscoördinatie
De h. Jan Pauwels
Woordvoerder
Mevr. Marie-Christine Bervoets
Secretariaat en agenda staatssecretaris
Mevr. Lut Wellekens
Secretariaat en agenda directeur beleidscoördinatie
De h. Jan Cosijn
Medewerker relaties parlement, ministerraad en overlegcomité
Beleidscel Staatshervorming
De h. Benjamin Dalle
Directeur beleidscel Staatshervorming
De h. Jürgen Vanpraet
Adviseur
De h. Kris Declercq
Adviseur
De h. Helmut De Vos
Adviseur
Mevr. Claire Fornoville
Adviseur
Mevr. Lut Wellekens
Secretariaat en agenda directeur beleidscel staatshervorming
Beleidscel Regie der gebouwen
De h. Luc Schiepers
Directeur
Mevr. Leen Bogaert
Adviseur
De h. Rémi Lepape
Adviseur
Kabinetssecretariaat
De h. Marc Kerkhofs
Kabinetssecretaris
De h. Johan Coopman
IT-verantwoordelijke
Zoals medegedeeld op 13 01 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
29 / 101
Mevrouw Maggie De Block
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede-bestrijding,
toegevoegd aan de Minister van Justitie
Beleidscel en Secretariaat
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel: 02 542 80 11 Fax: 02 542 50 03 e-mail: [email protected] http://www.fedasil.be
Mevr. Isabelle Mazzara (F)
Directeur
Beleidscel
De h. Axel Delvoie (N)
Adjunct-Directeur
De h. Cédric Verschooten (N)
Verantwoordelijke Maatschappelijke Integratie
Secretariaat
Mevr. Lieve De Donder (N)
Mevr. Sabine Meyssen (N)
De h. Chris Vande Langerijt (N)
Mevr. Carine Willocx (N)
Mevr. Valérie Badrane (F)
Asiel en Migratie
Mevr. Eva Beuselinck (N)
Budget
Seppe Brantegem (N)
Asiel en Migratie
Mevr. Els Cleemput (N)
Woordvoerster
Mevr. Nele De Kerf (N)
Maatschappelijke Integratie
De h. Eugène Dimmock (N)
P&O
De h. Maarten Franckaert (N)
Chauffeur
Mevr. Lien Geeroms (N)
Relaties Parlement
Mevr. Tessa Latrez (N)
Asiel en Migratie
De h. Dominique Laurent (F)
Internationale Relaties
Mevr. Alexandra Leenaert (N)
Relaties Parlement
De h. Thomas Pauwels (N)
Asiel en Migratie
Mevr. Christine Pelfène (N)
Asiel en Migratie
De h. Freddy Schaukens (N)
Chauffeur Staatssecretaris
De h. Pieter Spinnewijn (N)
Fedasil
De h. Gert-Jan Sterckx (N)
Communicatie
Mevr. Jocelyne Van Acker (N)
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
30 / 101
Maatschappelijke Integratie
De h. Sam Van Camp (N)
Asiel en Migratie
De h. Steven Van Landeghem (N)
Fedasil
De h. Sven Van Loo (N)
Asiel en Migratie
De h. Joël Vander Elst (N)
Directeur
Secretariaat
De h. Hans Vervloet (N)
Chauffeur
Mevr. Sofie Watté (N)
Fedasil
Zoals medegedeeld op 05 03 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
31 / 101
De heer Hendrik Bogaert
Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten,
toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met
Ambtenarenzaken
Beleidscel en Secretariaat
Koningsstraat 180
1000 Brussel
Tel: 02 209 33 11 e-mail: [email protected]
Mevr. Sophie Pieters
Secretariaat staatssecretaris
De h. Dominique Dehaene
Woordvoerder
De h. Jan Cosijn
Medewerker relaties parlement, ministerraad en overlegcomité
Mevr. Kelly Osaer
Medewerker relaties parlement, ministerraad en overlegcomité
Beleidscel Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
De h. Johan Decuyper
Directeur van de beleidscel
Mevr. Laurence Dayez
Adviseur
Mevr. Christine Mahieu
Adviseur
De h. Jan Dombrecht
Adviseur
De h. Emmanuel Lerno
Adviseur
De h. Koen Devoldere
Adviseur
De h. Jasper Hubeau
Adviseur
Mevr. Kelly Osaer
Adviseur
Mevr. Carine Schollaert
Secretariaat van de directeur van de beleidscel
Kabinetssecretariaat
De h. Marc Kerkhofs
Kabinetssecretaris
De h. Johan Coopman
IT-verantwoordelijke
Zoals medegedeeld op 10 01 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
32 / 101
De heer John Crombez
Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de
Eerste Minister
Beleidscel en Secretariaat
Kunstlaan 7
1210 Brussel
Tel: 02 220 20 11 e-mail: [email protected]
De h. Tom Jansen
Directeur
De h. Benoît Van Braekel
Adjunct-Directeur
Secretariaat
Mevr. Madeleine De Knijf
De h. Andy Passchyn
Privé secretariaat Staatssecretaris
De h. Francis Rondelez
Mevr. Inti Ghysels
Communicatie
Mevr. An Baccaert
De h. Jeroen Soete
Kabinetssecretaris
Mevr. Tania Decubber
Relaties met parlement
De h. Andy Passchyn
Parlementaire vragen
Mevr. Inge Wauters
Ministerraad
Vertalingen
De h. Jean-Pierre Meunier
Sociale Fraude
De h. Benoît Van Braekel
De h. Bart Ketels
De h. Kristof Salomez
De h. Andries Vienne
Fiscale Fraude
Mevr. Cindy Laureys
Mevr. Marian De Jaeger
Verbindingsofficier
Zoals medegedeeld op 13 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
33 / 101
De Vlaamse regering
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
34 / 101
De heer Kris Peeters
Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid.
Kabinet van de Minister
Martelaarsplein 19
1000 Brussel
Tel: 02 552 60 00 Fax: 02 552 60 01 e-mail: [email protected]
http://www.vlaanderen.be/regering
Kabinet van de Minister-president
De h. Raf Suys
Kabinetschef
Algemeen Beleid
De h. Karel Tobback
Kabinetschef
Economie
De h. Tom De Saegher
Adjunct-Kabinetschef
Ruimtelijke Ordening, Wonen en Leefmilieu
Mevr. Ann Verreth
Adjunct-Kabinetschef
Onderwijs
Mevr. Sophie Bradt
Kabinetssecretaris
De h. Luc De Seranno
Woordvoerder
De h. Koen Colpaert
Persadviseur
Mevr. Carine Boonen
Raadgever
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
De h. Roger Claeys
Raadgever
Cultuur, Jeugd, Sport, Media en Toerisme
Mevr. Helga De Baets
Raadgever
Institutionele hervormingen
De h. Bram De Brabander
Raadgever
Mobiliteit en Openbare werken
De h. Bart Dewandeleer
Raadgever
Financiën en Begroting
De h. Hans Eyssen
Raadgever
Binnenlandse Aangelegenheden
De h. Georges Nagels
Raadgever
Financiën en Begroting
Mevr. Astrid Van Parys
Raadgever
Communicatie
De h. Jeroen Vervloessem
Raadgever
Bestuurszaken
De h. Ben Delabie
Beleidsmedewerker
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
35 / 101
Onderwijs
De h. Andy Vandevelde
Beleidsmedewerker
Lokale besturen
Mevr. Martine Kennes
Secretariaat van de Minister-president
Mevr. Elke De Decker
Secretariaat van de minister
Mevr. Sabah Dahmani
Secretariaat van de minister
Kabinet van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
De h. Joris Relaes
Kabinetschef
Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid
Mevr. Christine Faes
Adjunct-Kabinetschef
Buitenlands beleid en Ontwikkelingssamenwerking
Mevr. Marion Vrijens
Adjunct-Kabinetschef
Werk en Sociale economie
De h. Frans Coussement
Raadgever
Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid
De h. Paul De Hondt
Raadgever
Economie, Wetenschap en Innovatie
De h. Fré Lambrecht
Raadgever
Buitenlands beleid
De h. Steven Van Muylder
Raadgever
Economie, Wetenschap en Innovatie
Mevr. Gerlinde Verdoodt
Raadgever
Mevr. Gerlinde Verdoodt
Raadgever
Plattelandsbeleid
Laatste bijwerking : 14 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
36 / 101
Mevrouw Ingrid Lieten
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding.
Kabinet van de Minister
Martelaarsplein 7
1000 Brussel
Tel: 02 552 70 00 Fax: 02 552 70 01 e-mail: [email protected]
http://www.vlaanderen.be/regering
Kabinet van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering
De h. Koen Pelleriaux
Kabinetschef
Mevr. Peggy De Nil
Kabinetssecretaris
Mevr. Lot Wildemeersch
Woordvoerder
Mevr. Debbie Esmans
Raadgever
Cultuur en Media
De h. Luc Goeteyn
Raadgever
Leefmilieu, Natuur, Duurzame ontwikkeling, Landbouw
De h. Herman Rombauts
Raadgever
Begroting
Mevr. Sarah Tak
Raadgever
Internationale betrekkingen, Ontwikkelingssamenwerking
De h. Gert Van de Genachte
Raadgever
Mobiliteit, Openbare werken, Ruimtelijke ordening
De h. Johan Van Win
Raadgever
Bestuurszaken en Binnenlandse zaken
De h. Tom Vermeire
Raadgever
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
De h. Ief Janssens
Beleidsmedewerker
Mobiliteit
De h. Tom Sierens
Beleidsmedewerker
Cultuur en Media
Mevr. Ilse Auwelaert
Opvolging Ministerraad
Mevr. Mariëlle Renders
Opvolging Parlement en Overlegcomité
Mevr. Anita Fink
Secretariaat van de Minister
Kabinet van de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
De h. Patrick Verjans
Kabinetschef
De h. Frank Bostyn
Adjunct-Kabinetschef
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
37 / 101
Economie
Mevr. Magda De Meyer
Adjunct-Kabinetschef
Armoede
Mevr. Peggy De Nil
Kabinetssecretaris
De h. Jan Andriaenssens
Raadgever
Innovatie en Wetenschap
De h. Benny Biets
Adjunct-Kabinetschef
Armoede
De h. Bart De Caesemaeker
Raadgever
Innovatie en Wetenschap
De h. Youssef El Boutaibe
Raadgever
Armoede
De h. David Germonpré
Raadgever
Economie
Mevr. Danielle Gillot
Raadgever
Armoede
De h. Bart Motmans
Raadgever
Innovatie en Wetenschap
Mevr. Liesbet Stevens
Raadgever
Armoedebeleid, Gelijke kansen en Inburgering
De h. Dominique Verté
Raadgever
Innovatie en Wetenschap
Mevr. Turquila De Backer
Secretariaat van de Kabinetschef
Mevr. Marjoleine Walewijns
Secretariaat van het Kabinet
Laatste bijwerking : 14 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
38 / 101
De heer Geert Bourgeois
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
Kabinet van de Minister
Arenbergstraat, 7
1000 Brussel
Tel: 02 552 69 00 Fax: 02 552 69 01 e-mail: [email protected]
http://www.vlaanderen.be/regeringhttp://www.ministerdirkvanmechelen.be
Kabinet van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering
De h. Koen Kennis
Kabinetschef
De h. Lieven Tack
Adjunct-Kabinetschef
Algemeen beleid
De h. Chris Michel
Woordvoerder
De h. Koen Daniels
Raadgever
Algemeen beleid
De h. Mark Deweerdt
Raadgever
Communicatie
De h. Andries Gryffroy
Raadgever
Algemeen beleid
De h. Sam Louenchi
Raadgever
Algemeen beleid
De h. Erik Maes
Raadgever
Algemeen beleid
De h. Maarten Vanholle
Raadgever
Algemeen beleid
De h. Karl Vermaercke
Raadgever
Algemeen beleid
Mevr. Elke Wouters
Raadgever
Algemeen beleid
Mevr. Aurelie Grimonpont
Secretariaat van de Minister
Kabinet van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en
Vlaamse Rand
De h. Mark Andries
Kabinetschef
De h. Bart Huybrechts
Adjunct-Kabinetschef
Bestuurszaken
Mevr. Leen Verraest
Adjunct-Kabinetschef
Inburgering
De h. Jeroen Windey
Adjunct-Kabinetschef
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
39 / 101
Binnenlands bestuur
De h. Norbert Verhoeven
Kabinetssecretaris
Mevr. Kathleen Bury
Raadgever
Vlaamse rand
De h. Bert Colruy
Raadgever
Bestuurszaken
De h. Joeri De Maertelaere
Raadgever
Binnenlands Bestuur
Mevr. Karlijn Deene
Raadgever
Onroerend Erfgoed
De h. Filip Delos
Raadgever
Binnenlands Bestuur
De h. Denis D'Hanis
Raadgever
Toerisme
Mevr. Sofie De Leeuw
Raadgever
Onroerend erfgoed
Mevr. Adelheid Rosseel
Raadgever
Bestuurszaken
De h. Kris Snijkers
Raadgever
Binnenlands Bestuur
De h. Tom Somers
Raadgever
Bestuurszaken
De h. Dave Van Oosterwyck
Raadgever
Inburgering
Mevr. Cindy Verbrugge
Raadgever
Toerisme
Mevr. Kelly Woumans
Secretariaat van de kabinetschef
Laatste bijwerking : 14 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
40 / 101
De heer Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Kabinet van de Minister
Koolstraat 35 bus 4
1000 Brussel
Tel: 02 552 64 00 Fax: 02 552 64 01 e-mail: [email protected]
http://www.vlaanderen.be/regering
Mevr. Karine Moykens
Kabinetschef
Mevr. Margot Cloet
Adjunct-Kabinetschef
Welzijn en Gezin
De h. Dirk Dewolf
Adjunct-Kabinetschef
Volksgezondheid en Ouderenbeleid
De h. Ruben Lemmens
Kabinetssecretaris
De h. Frederik Meulewaeter
Woordvoerder
Mevr. Nancy Bleys
Raadgever
Algemeen Beleid
De h. Jo Brouns
Raadgever
Algemeen beleid
De h. Walter Brusselaers
Raadgever
Woonzorg en Ouderen
De h. Jan De Ridder
Raadgever
Jeugdzorg
De h. Stefaan Devos
Raadgever
Begroting
De h. Marc Dedobbeleer
Raadgever
Algemeen beleid, o.a. liaison federale overheid
Mevr. Sandra Derieuw
Raadgever
Vernieuwd sociaal beleid, inclusief zorgverzekering
Mevr. Deirdre Gees
Raadgever
Gezinsbeleid
Mevr. Saskia Mahieu
Raadgever
Ouderenzorg
Mevr. Ritje Pauwels
Raadgever
Beleid personen met een handicap
Mevr. Miek Peeters
Raadgever
Juridische Ondersteuning
De h. Hugo Prims
Raadgever
Ziekenhuisdeskundige
De h. Peter Raeymaekers
Raadgever
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
41 / 101
Medisch centrum Vlaanderen
De h. Bart Van Hoof
Raadgever
Geestelijke gezondheidszorg
De h. Filip Van Laecke
Raadgever
Werkgelegenheid in de Zorgsector
De h. Bart Verhoeven
Raadgever
Algemeen en lokaal welzijnsbeleid, Vrijwilligers
De h. Luc Vuylsteke de Laps
Raadgever
Preventieve gezondheidszorg
De h. Jean Vrijsen
Beleidsmedewerker
Communicatie
Mevr. Liselotte Van Halewyck
Communicatiemedewerker
Mevr. Kathleen Segers
Secretariaat van de minister
Mevr. Marianne Van Schepdael
Medewerker
Secretariaat Kabinetschef
Laatste bijwerking : 14 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
42 / 101
Mevrouw Hilde Crevits
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.
Kabinet van de Minister
Koning Albert II-laan 20, bus 1
1000 Brussel
Tel: 02 552 66 00 Fax: 02 552 66 01 e-mail: [email protected]
http://www.ministerhildecrevits.be
De h. Filip Boelaert
Kabinetschef
De h. Dominique Van Hecke
Adjunct-Kabinetschef
Openbare werken
De h. Sammy Wuyts
Adjunct-Kabinetschef
Mobiliteit
De h. Minou Esquenet
Persadviseur
Mevr. Cybelle-Royce Buyck
Woordvoerder
Mevr. Bercy Slegers
Privésecretaris
De h. Roel Bruynincks
Raadgever
Wegen
De h. Vincent Byttebier
Raadgever
Mobiliteit
De h. Koen De Winne
Raadgever
Havens
Mevr. Sofie Decavele
Juridisch raadgever
Mevr. Branda Furniere
Raadgever
Waterwegen
Mevr. Els T'Kindt
Raadgever
Kust, Luchthavens en Spoorwegen
Laatste bijwerking : 14 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
43 / 101
Mevrouw Freya Van den Bossche
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie.
Kabinet van de Minister
Martelaarsplein 7
1000 Brussel
Tel: 02 552 61 00 Fax: 02 552 61 01 e-mail: [email protected]
http://www.vlaanderen.be/regering
De h. Joris Vandenbroucke
Kabinetschef
De h. Peggy De Nil
Kabinetssecretaris
De h. Gorik Van Holen
Woordvoerder
Mevr. Sylvie Vanmaele
Persmedewerkster
De h. Jan Schaerlaekens
Raadgever
Energie
De h. Wim Buelens
Raadgever
Energie
De h. Seppe De Blust
Raadgever
Energie
De h. Karel De Bondt
Raadgever
Energie / financieel expert
De h. Helmer Rooze
Adjunct-Kabinetschef
Wonen
De h. Tom Vanden Eede
Raadgever
Wonen
Mevr. Benediekt Van Damme
Raadgever
Wonen
De h. Christian Fieremans
Raadgever
Wonen
Mevr. Tinne Opdebeeck
Raadgever
Wonen
De h. Sven Taeldeman
Raadgever
Stedenbeleid
De h. Dirk Temmerman
Raadgever
Stedenbeleid
De h. Heiko Van Muylder
Raadgever
Sociale economie
Mevr. Barbara Van den Bossche
Raadgever
Sociale economie
De h. Arne Schollaert
Raadgever
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
44 / 101
Energie
Mevr. Helga Coppen
Raadgever
Algemeen Beleid/jurist
Mevr. Arachida Outferdine
Secretariaat van de minister en opvolging parlement
Mevr. Gerda Nobels
Secretariaat van de kabinetschef
De h. Raf Marien
Secretariaat
Mevr. Eva Degrieck
Secretariaat wonen
Laatste bijwerking : 14 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
45 / 101
Mevrouw Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.
Kabinet van de Minister
Koolstraat 35 bus 5
1000 Brussel
Tel: 02 552 63 00 Fax: 02 552 63 01 e-mail: [email protected]
http://www.vlaanderen.be/regering
De h. Sam De Smedt
Kabinetschef
Mevr. Gerda Van der Plas
Adjunct-Kabinetschef
Cultuur
De h. Jan Winters
Adjunct-Kabinetschef
Leefmilieu en Natuur
De h. Gunther Landuyt
Kabinetssecretaris
De h. Patrick Verstuyft
Woordvoerder
De h. Michiel Boodts
Raadgever
Leefmilieu en Natuur
Mevr. Brigitte Borgmans
Raadgever
Pers en Communicatie
De h. Filiep Cardoen
Raadgever
Leefmilieu en Natuur
De h. Hugo De Greef
Raadgever
Cultuur
De h. Geert De Roover
Raadgever
Begroting
De h. Hugo Geerts
Raadgever
Leefmilieu en Natuur
De h. Willy Ibens
Raadgever
Leefmilieu en Natuur
Mevr. Katrien Partyka
Raadgever
Leefmilieu en Natuur
Mevr. Caroline Rombaut
Raadgever
Cultuur
De h. Michiel Van Peteghem
Raadgever
Leefmilieu en Natuur
De h. Jan Vermassen
Raadgever
Cultuur
Mevr. Sibylle Verplaetse
Raadgever
Leefmilieu en Natuur
Mevr. Poli Roumelotis
Beleidsmedewerker
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
46 / 101
Cultuur
Mevr. Phaedra Van Keymolen
Beleidsmedewerker
Leefmilieu en Natuur
Mevr. Lien Verwaeren
Beleidsmedewerker
Cultuur
Laatste bijwerking : 14 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
47 / 101
De heer Pascal Smet
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel.
Kabinet van de Minister
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Tel: 02 552 68 00 Fax: 02 552 68 01 e-mail: [email protected]
http://www.vlaanderen.be/regering
De h. Guy Aelterman
Kabinetschef
De h. Raf Devos
Adjunct-Kabinetschef
Onderwijs
De h. Dirk Moors
Adjunct-Kabinetschef
Jeugd, gelijke kansen en Brussel
Mevr. Mieke Vermeiren
Adjunct-Kabinetschef
Onderwijs
Mevr. Peggy De Nil
Kabinetssecretaris
De h. Jeroen Janssens
Woordvoerder
Mevr. Suzy Bleys
Raadgever
Jeugd
De h. Lucas Brion
Raadgever
Onderwijs
De h. Geert Cochez
Raadgever
Brusselse Aangelegenheden
Mevr. Ann Olaerts
Raadgever
Onderwijs
De h. Wim Stalpaert
Raadgever
Onderwijs
De h. Paul Yperman
Raadgever
Onderwijs
De h. Bob van den Broeck
Raadgever
Gelijke kansen
Mevr. Evi Verduyckt
Raadgever
Onderwijs
De h. Johan Van Biesen
Raadgever
Onderwijs / begroting
De h. Frank Van Dessel
Beleidsmedewerker
Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
Mevr. Carla Buelens
Secretariaat van de minister
Mevr. Lieve Van Melkebeke
Secretariaat van de kabinetschef
Laatste bijwerking : 14 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
48 / 101
De heer Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
Kabinet van de Minister
Koning Albert II-laan 19
1210 Brussel
Tel: 02 552 67 00 Fax: 02 552 67 01 e-mail: [email protected]
http://www.vlaanderen.be/regering
De h. Koen Algoed
Kabinetschef
Financiën en Begroting, Werk en Sport
Mevr. Isabel Jacobs
Kabinetschef
Ruimtelijke ordening
Mevr. Anneleen Peeters
Adjunct-Kabinetschef
Werk
De h. Georges Stienlet
Adjunct-Kabinetschef
Financiën en Begroting
De h. Norbert Verhoeven
Kabinetssecretaris
De h. Thomas Pollet
Woordvoerder
De h. Gert Vande Broeck
Chef Sport
De h. Wim Adriaens
Raadgever
Financiën en Begroting
Mevr. Nicole Bossaert
Raadgever
Sport
De h. Brecht De Vos
Raadgever
Sport
Mevr. Veerle Geerinckx
Raadgever
Ruimtelijke Ordening
De h. Bart Julliams
Raadgever
Werk
Mevr. Gaëtane Maes
Raadgever
Ruimtelijke Ordening
Mevr. Helena Muyldermans
Raadgever
Werk
De h. Brecht Nuyttens
Raadgever
Ruimtelijke Ordening
De h. Thomas Pollet
Adjunct-Kabinetschef
De h. Jan Van den Broeck
Raadgever
Ruimtelijke ordening
De h. Marc Van der Beken
Raadgever
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
49 / 101
Sport
De h. Yann Van Rompaey
Raadgever
Financiën en Begroting
De h. Gregory Verhaeghe
Raadgever
Werk
Mevr. An Vermeersch
Raadgever
Sport
De h. Jan Heageman
Secretariaat van de minister
Mevr. Sylvie Lambrechts
Secretariaat van de minister
Laatste bijwerking : 14 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
50 / 101
De Regering van de Franse Gemeenschap
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
51 / 101
De heer Rudy Demotte
Minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap
Kabinet van de Minister-president
Surlet de Chokierplein 15-17
1000 Brussel
Tel: 02 801 72 11 Fax: 02 801 72 41 e-mail: [email protected] http://www.demotte.cfwb.be
De h. Renaud Witmeur
Kabinetschef
Algemeen beleid en Secretaris van de Regering
De h. Marc Degaute
Kabinetschef
Begroting
Mevr. Pascale Delcomminette
Kabinetschef
Internationale betrekkingen
De h. Christophe Corouge
Adjunct-Kabinetschef
Internationale betrekkingen
De h. Jonathan Heusicom
Kabinetssecretaris
De h. Christopher Barzal (F)
Woordvoerder
Mevr. Sarah Vandecruys (N)
Woordvoerster
Laatste bijwerking : 10 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
52 / 101
De heer Jean-Marc Nollet
Vicepresident van de Regering van de Franse Gemeenschap en Minister van Kind,
Onderzoek, Ambtenarenzaken en Schoolgebouwen
Kabinet van de Minister
Surlet De Chokierplein 15-17
1000 Brussel
Tel: 02 227 32 11 Fax: 02 801 76 00 e-mail: [email protected]
Onderzoek
Mevr. Marie-Carmen Bex
Verantwoordelijke van de Cel "Onderzoek"
De h. Philippe Baret
Mevr. Amélie Servotte
De h. Eric Remacle
Mevr. Claire Hugon
De h. Gian-Marco Rignanese
Mevr. Carina Basile
Mevr. Claire Beke
Secretariaat Cel Onderzoek
Ambtenarenzaken
De h. Benjamin Renaville
Verantwoordelijke van de Cel "Ambtenarenzaken"
De h. Philippe Rasquin
Mevr. Anne-Marie Lambé
De h. Henry Hamoir
De h. Olivier Kinnen
De h. Laurent Wischhoff
Mevr. Valérie Neirynck
Secretariaat Cel Ambtenarenzaken
De h. Jean-Marie Lefèvre
Mevr. Valérie Preud'Homme
Secretariaat Cel Ambtenarenzaken
Kinderen
De h. Laurent Monniez
Verantwoordelijke van de Cel "Kinderen"
Mevr. Isabelle Coyette
De h. Paul Galand
De h. François Monnier
De h. Jean-Paul Delporte
Mevr. Cécile Van Der Kaa
Secretariaat
Laatste bijwerking : 10 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
53 / 101
De heer André Antoine
Vice-President van de Regering van de Franse Gemeenschap en Minister van Begroting,
Financiën en Sport
Kabinet van de Minister
Rue d'Harscamp 22
5000 Namur
Tel: 081 253 811 Fax: 081 253 999 e-mail: [email protected]
Sport
De h. Marc Jeanmoye
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Fabienne Dessart
Secretariaat
Financiën
De h. Michaël Van den Kerkhove
Kabinetschef
Mevr. Isabelle Despagne
Secretariaat
Mevr. Cécile Dubuisson
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Aurore Gossuin
Secretariaat
De h. Benoît Flahaut
Expert
Cel Fiscaliteit
Mevr. Manon Van Moer
Secretariaat
Begroting
De h. Michaël Van den Kerkhove
Kabinetschef
Mevr. Isabelle Despagne
Secretariaat
Mevr. Cécile Dubuisson
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Aurore Gossuin
Secretariaat
De h. Benoît Flahaut
Expert
Cel Fiscaliteit
Mevr. Manon Van Moer
Secretariaat
Ondervoorzitterschap
Mevr. Bernadette Lambrechts
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Marylène Vincent
Secretariaat
Laatste bijwerking : 10 12 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
54 / 101
De heer Jean-Claude Marcourt
Vice-President van de Regering van de Franse Gemeenschap en Minister van Hoger
Onderwijs
Kabinet van de Minister
Louizalaan 65/9
1050 Brussel
Tel: 02 801 74 11 Fax: 02 801 74 98 e-mail: [email protected]
De h. Julien Compère
Kabinetschef
Mevr. Marie-Kristine Vanbockestal
Kabinetschef
De h. Renaud Lorand
Kabinetschef
De h. Toni Pelosato
Kabinetschef
Onderwijs
De h. Jean-Pol Avaux
Kabinetssecretaris
De h. Michel Granados
Privésecretaris
Mevr. Nathalie Lafontaine
Persattaché
Laatste bijwerking : 10 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
55 / 101
Mevrouw Evelyne Huytebroeck
Minister voor Jeugd en Jeugdbijstand
Kabinet van de Minister
Surlet de Chokierplein 15-17
1000 Brussel
Tel: 02 801 75 11 Fax: 02 517 14 90 e-mail: [email protected]
De h. Olivier Petit
Kabinetsdirecteur
Mevr. Isabelle Nizet
Privésecretaresse
Mevr. Nathalie Lainé
Assistente van de Kabinetsdirecteur
Kanselarij
Cel Pers & Communicatie
De h. Pascal Devos
Persattaché
Coördinator - Communicatiecampagnes
Mevr. Gaëlle Francart
Interne communicatie, Jeugdbijstand, Jeugd en Personen met een handicap
Mevr. Katel Freson
Franse Gemeenschap
Cel Transversaal
De h. Nicolas Dauphin
Adviseur
Allrounder, Transversaal beleid
Mevr. Catherine Lemaitre
Adviseur
Allrounder
De h. André Peters
Begroting, Statistiek, Externe coördinatie
Cel Jeugdbijstand
De h. Alain Lising
Adjunct-Kabinetsdirecteur
Coördinator van de Cel Jeugdbijstand
Mevr. Bénédicte Hendrick
Adviseur
Hulpverlening in open milieu, Algemene preventie, Jeugdinstellingen, Opleiding
Mevr. Julie Papazoglou
Adviseur
Adoptie, Samenwerkingsakkoorden, Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, Deontologiecommissie, Rechten van
het kind
De h. Pascal Rigot
Adviseur
Algemene preventie, CAAJ (arrondissementsraden voor jeugdbijstand), CCAJ (Gemeenschapsraad voor jeugdbijstand),
Beheer van privédiensten, Service d'accrochage scolaire (dienst voor schoolherinschakeling)
Mevr. Marie Thonon
Adviseur
Welzijn-mishandeling, Pilootprojecten
De h. Denis Vandoosselaere
Adviseur
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
56 / 101
Wet van 1965, SAJ (Jeugdbijstandsdiensten), SPJ (Jeugdbeschermingsdiensten), Contacten met de lastgevende
overheden
Mevr. Elodie Vandenbroucke
Adviseur
Wet van 1965, Erkenning van privédiensten, Transversaal beleid
De h. Xavier Beulers
Secretariaat
Cel Jeugd
De h. Bernard Mathieu
Coördinator
De h. Marc Bouhy
Adviseur
Jeugdverenigingen, opleiding, infrastructuur Jeugd, buitengewone toelage, Coördinatie huiswerkscholen
De h. Marc Chambeau
Adviseur
Jeugdcentra, Jeugdraad, Jeugd, Jeugdbijstand
Mevr. Catherine Lemaître
Adviseur
Jeugdverenigingen, non-profit werk, Internationaal
Mevr. Myrtille Maréchal
Secretariaat
xxx
Mevr. Magalie Plovie
Adviseur
Bijstand aan gedetineerden
Cel Franse Gemeenschapscommissie
xxx
Mevr. Véronique Gailly
Adjunct-Kabinetsdirecteur
Coördinatrice van de Cel
Mevr. Manoëlle Velghe
Adviseur
Personen met een handicap
Mevr. Annie Slamka
Secretariaat
Cel Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
xxx
Mevr. Sylvie Dossin
Adviseur
Thuishulp (zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen) en vervoer
De h. Luc Notredame
Adviseur
Armoede, Daklozen, Schuldoverlast, OCMW's
Mevr. Magalie Plovie
Adviseur
Bejaarden, Bijstand aan justitiabelen, Maatschappelijk Werk, Gezinsbijstand, Voogdij over OCMW's en Iris-ziekenhuizen
Mevr. Aurélie Herremans
Secretariaat
Kabinetssecretariaat & Ondersteuning
De h. Etienne Gilson
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
57 / 101
Kabinetssecretaris
Afgevaardigde ordonnateur
Mevr. Alice Vanhaverbeke
Assistente
Laatste bijwerking : 10 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
58 / 101
Mevrouw Fadila Laanan
Minister voor Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen
Kabinet van de Minister
Surlet de Chokierplein 15-17
1000 Brussel
Tel: 02 801 70 11 Fax: 02 801 70 28 e-mail: [email protected] http://www.laanan.cfwb.be/
Mevr. Sylvie Hope
Secretaresse van de Minister
De h. Khalid Zian
Privésecretaris
Relatie met de Cocof
Mevr. Annick Pirlot
Secretariaat
Coordinatie Algemeen Beleid
De h. Gilles Doutrelepont
Kabinetsdirecteur
Mevr. Viviane Vrydags
Secretaresse
Pers en Communicatie
Mevr. Aurore Dierick
Woordvoerder
De h. Serge Birenbaum
Adviseur
De h. Arnaud Leclercq
Expert
De h. Jean-Pierre Mels
Adviseur
Mevr. Nancy Vilbajo
Adviseur
Cel Cultuur
De h. Pierre Adam
Adviseur
Muziek – Verspreiding – Uitrusting
De h. Cyrille Cornerotte
Adviseur
Mevr. Diane Dernouchamps
Adviseur
De h. Nicolas Fragneau
De h. Max Godefroid
Adviseur
Mevr. Martine Lahaye
Deskundige
Mevr. Yvette Lecomte
Boekwezen - Letterkunde - Openbare bibliotheken - Franse taal - Endogene talen
De h. Pol Mareschal
Culturele centra - Toneel
Mevr. Maria Miltcheva
Deskundige
Mevr. Hélène Martiat
Deskundige
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
59 / 101
Mevr. Assunta Rampello
Secretaresse
De h. Arnaud Suinen
Mevr. Maryse Vandermouse
Secretaresse
Mevr. Valérie Zune
Secretaresse
Cel Audio-visueel
De h. Dominique Vosters
Adjunct-kabinetschef - Audiovisueel
RTBF - TV5 Monde - ARTE Belgique - Radio's - Internationale betrekkingen
Mevr. Noémie Feld
Adviseur
Film - Mediatheek - Europese structurele fondsen
Mevr. Sandrine Tytgat
Regionale televisiezenders - Perssteun - Mediaopvoeding - Reclame - Ethiek
Mevr. Carine Van Themsche
Secretaresse
Cel Gezondheid
Mevr. Anne Liesse
Coördinatrice
Mevr. Yolande Husden
Samenwerking Waals Gewest/Franse Gemeenschap - Erkenning van ziekenhuizen - Arbeidsgeneeskunde - strijd tegen
doping
De h. Steve Metelitzin
Adviseur
De h. Adrien Morel
Secretaris
Mevr. Annick Pirlot
Secretaresse
De h. Thierry Martin
Cel Gelijke Kansen
De h. Patrick Liebermann
Coördinator
Mevr. Noëlle Darwish
Secretaresse
Transversaal cel
De h. Serge Birenbaum
Juridisch adviseur
De h. François Cavenaille
Juridisch adviseur
Mevr. Caroline Hermanus
Begrotingsadviseur
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De h. Sébastien Oldenhove
Kanselarij
Mevr. Catherine Werts
Juridisch adviseur
Cel Contact en Burgerrelaties
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
60 / 101
De h. Amidou Si M'Hammed
Coördinator
De h. Jean-Marie Haerten
Adviseur
De h. Roland Vankrinkelen
Adviseur
Laatste bijwerking : 10 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
61 / 101
Mevrouw Marie-Dominique Simonet
Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie
Kabinet van de Minister
Surlet de Chokierplein 15-17
1000 Brussel
Tel: 02 801 78 11 Fax: 02 801 78 38 e-mail: [email protected]
http://www.simonet.cfwb.be
Transversale bevoegdheden
De h. Paul Verwilghen
Kabinetschef
Algemeen beleid
Mevr. Fabienne Gorller
Adjunct-Kabinetschef
Begroting en Kabinetssecretaris
Mevr. Hélène Jacqmin
Adjunct-Kabinetschef
Verantwoordelijke van de Juridische cel
De h. Eric Etienne
Woordvoerder
Mevr. Annaïg Tounquet
Adviseur
Privésecretaresse
De h. François Tollet
Adviseur
Verantwoordelijke Kanselarij
De h. Dominique Fauconnier
Secretariaat van de Minister
Sociale promotie
De h. Arthur Belleflamme
Kabinetschef
Onderwijs
De h. Stéphane Heugens
Adviseur
Sociale promotie
Verplicht schoolonderwijs
De h. Arthur Belleflamme
Kabinetschef
Onderwijs
De h. Baudouin Duelz
Adjunct-Kabinetschef
De h. Jean-Luc Adams
Adjunct-Kabinetschef
De h. Jean-François Delsarte
Adviseur
Buitengewoon onderwijs
De h. Etienne Jockir
Adviseur
PMS (Psycho-Medisch-Sociale)
Laatste bijwerking : 10 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
62 / 101
De Duitstalige Gemeenschapsregering
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
63 / 101
De heer Karl-Heinz Lambertz
Minister-President de Duitstalige Gemeenschapsregering, Minister van de Lokale Overheid
Kabinet van de Minister-President
Klötzerbahn 32
4700 Eupen
Tel: 087 59 64 00 Fax: 087 55 45 38 e-mail: [email protected] www.dglive.be - www.lambertz.be
Algemeen beleid
De h. Erich Bach
Kabinetschef
Coördinatie en algemeen beleid - Coördinatie van het Regeringsbeleid - Relaties met het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap - Institutionele hervormingen - Financiën en begroting - Administratieve organisatie en personeel Economische raad
De h. Olivier Warland
Adviseur
Gemeenschapsinfrastructuren (behalve schoolinfrastructuren en de infrastructuren van de Centra die tot de Duitstalige
Gemeenschap behoren) - De maatschappij voor economische promotie voor het oosten van België (WFG)
De h. Robert Hagen
Adviseur
De lokale besturen - De internationale betrekkingen - De voorbereiding van de overdracht van de bevoegdheden
"ruimtelijke ordening" en "huisvesting"
De h. Antonios Antoniadis
Raadgever
Ontwikkelingssamenwerking, Administratieve vereenvoudiging, kwaliteitsborging en Communicatie
De h. Daniel Niessen
Persattaché
Public relations en contacten met de pers - Communicatie
Mevr. Céline Stump
Secretaresse
Secretariaat en Agenda van de Minister-President
Mevr. Sabina Langer
Secretaresse
Secretariaat van de Minister-President en van het Kabinet
Kanselarij van de Regering
Mevr. Monique Wey
Hoofd van het Protocol
De h. Gilbert Marchal
Hoofd van de Kanselarij
Personeel en administratie van de Regering - Boekhouding
Zoals meegedeeld op 02 03 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
64 / 101
De heer Oliver Paasch
Minister van Onderwijs, Vorming en Werk
Kabinet van de Minister
Klötzerbahn 32
4700 Eupen
Tel: 087 78 96 13 Fax: 087 78 67 22 e-mail: [email protected] http://www.oliver-paasch.be
Mevr. Claudia Koolen
Secretariaat van de Minister
De h. Joseph Dries
Kabinetsdirecteur
De h. Serge Heinen
Persattaché / Woordvoerder
Mevr. Céline Marchal
Adviseur
De h. Franz Melchior
Adviseur
De h. Patrick Heinen
Chauffeur - logistiek
Laatste bijwerking : 01 03 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
65 / 101
Mevrouw Isabelle Weykmans
Minister van Cultuur, Media en Toerisme
Kabinet van de Minister
Klötzerbahn 32
4700 Eupen
Tel: 087 59 64 22 Fax: 087 55 70 21 e-mail: [email protected] www.isabelle-weykmans.be
De h. Leo Kreins
Kabinetschef
Coördinatie en Algemeen beleid - Toerisme - Media - Gemeenschapscentra - Europese zaken - Infrastructuur in de
respectievelijke bevoegdheden
Mevr. Sabrina Goenen
Adviseur
Monumentenzorg - Ruimtelijke ordening - Jeugd - Infrastructuur in de respectievelijke bevoegdheden
Mevr. Ingrid Inselberger
Adviseur
Niet-formele volwassenenvorming - Consumentenzaken - Plattelandsontwikkeling - Duurzame ontwikkeling Vrijwilligerswerk - Sport - Infrastructuur in de respectievelijke bevoegdheden
De h. Guido Thomé
Persattaché
Cultuur - Open monumentendagen - Infrastructuur in de respectievelijke bevoegdheden
Mevr. Sandra Josten
Secretaresse
Secretariaat - De nota's aan de regering en opvolging - De besluiten
Mevr. Béatrice Recker
Persoonlijke assistente
Secretariaat en Agenda van de Minister
De h. Daniel Franssen
Chauffeur
Laatste bijwerking : 01 03 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
66 / 101
De heer Harald Mollers
Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Zaken
Kabinet van de Minister
Klötzerbahn 32
4700 Eupen
Tel: +32 (0)87 596 462 Fax: +32 (0)87 557 055 e-mail: [email protected]
De h. Alfred Velz
Kabinetschef
Directie van het kabinet - Algemeen beleid en Externe Betrekkingen - Financiën en Infrastructuur - Ziekenhuizen en
Rusthuizen - Gezondheid, Preventie en Psychiatrie - Gezondheid en leefmilieu
De h. Marco Zinnen
Raadgever
Ouderenbeleid en thuishulp - Peuteropvang - Jeugdbijstand en Jeugdbescherming - gezinsbeleid
Mevr. Isabelle Maystadt
Adviseur
Beleid personen met een handicap - Ouderenbeleid - Sociale organisaties - Armoedebestrijding, inburgering en OCMW
- Sociale economie
Mevr. Sarah Bongartz
Persattachee
Public relations en contacten met de pers - Communicatie
Mevr. Melanie Kohn
Secretariaat en Agenda van de Minister
Mevr. Astrid Wagener
Secretariaat
Mevr. Annelene Hansen
Secretariaat en Agenda van de Minister
De h. Guy Deckers
Chauffeur
Laatste bijwerking : 01 03 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
67 / 101
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
68 / 101
De heer Charles Picqué
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en
Ontwikkelingssamenwerking
Kabinet van de Minister-President
Hertogsstraat 9
1000 Brussel
Tel: 02 506 32 11 Fax: 02 514 40 22 e-mail: [email protected] http://www.charlespicque.be
De h. Benjamin Cadranel
Kabinetsdirecteur
Secretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
De h. Pierre Dejemeppe
Adjunct-Kabinetsdirecteur
Ruimtelijke Ordening, Coördinatie GPDO, Monumenten & Landschappen, Imago van Brussel, Economie &
Tewerkstelling, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Belgisch Voorzitterschap, Beliris, Statistiek
Mevr. Julie Lumen
Adjunct-Kabinetsdirecteur
Verantwoordelijke Plaatselijke Besturen, Veiligheid, Preventie, Betrekkingen met het Parlement, Juridische Cel,
Openbaar Ambt, Sport, Statistiek, Mobiliteit, Leefmilieu, Maatschappelijke Samenhang, Communautaire en
bicommunautaire Aangelegenheden, Begroting
De h. Guido Noben
Adviseur
Kabinetssecretaris
Mevr. Petra Cacciatore (N)
Medewerkster
Adjunct-Kabinetssecretaris
De h. Sebastien Cru
Attaché
Privésecretaris van de Minister-President
Mevr. Luigina Cacciatore
Secretaresse van de Minister-President
Mevr. Laetitia Philips
Secretaresse van de Kabinetschef en de Adjunct-Kabinetschef (J. Lumen)
Mevr. Jeanine Najman
Secretaresse van de Adjunct-Kabinetschef (P. Dejemeppe)
De h. Julien Compernol (F)
Medewerker
Kanselarij van de Minister-President en van de Voorzitter van het College van de Gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie
De h. Yassine El Hammadi (N)
Medewerker
Kanselarij van de Minister-President en van de Voorzitter van het College van de Gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie
De h. Hamid Mhaouchi
Medewerker
Kanselarij Franse Gemeenschapscommissie
Mevr. France Marage
Adviseur
Woordvoerster (FR)
Mevr. Aude Lavry
Attachee
Woordvoerster (FR)
Mevr. Isabelle Fontaine
Adviseur
Verantwoordelijke COCOF & Bicommunautaire Aangelegenheden, Leefmilieu, Energie, Informatica
De h. Philippe Sterckx
Adviseur
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
69 / 101
Maatschappelijke samenhang & Bicommunautaire aangelegenheden – Onderwijs
De h. Olivier Kiesecoms
Attaché
Begroting, Onderwijs
Mevr. Pascale Ingelaere
Adviseur
Celverantwoordelijke Monumenten en Landschappen
Mevr. Anne-Sophie Walazyc
Attaché
Cel Monumenten en Landschappen
Mevr. Chantal Jordan
Adviseur
Verantwoordelijke Juridische cel – Openbaar Ambt / DBDMH
De h. Noé Martens
Attaché
Parlement – Juridische cel – Kanselarij – Erediensten
Mevr. Bety Waknine
Adviseur
Celverantwoordelijke Ruimtelijke Ordening - Huisvesting
De h. Benoît Perilleux
Adviseur
Verantwoordelijke GPDO
De h. Tom Sanders
Attaché
Ruimtelijke Ordening – Beliris
Mevr. Laurence Hennuy
Attaché
Cel Economie & Tewerkstelling
De h. Colas Hou
Attaché
Cel Economie & Tewerkstelling, Water
De h. Rochdi Khabazi
Attaché
Cel Plaatselijke Besturen – Financiën
De h. Charles Spapens
Attaché
Cel Plaatselijke besturen – Bestuursplan - Mobiliteit
De h. Laurent Demarque
Attaché
Veiligheid, Preventie, Openbare Werken
De h. Micha Kapetanovic
Attaché
Celverantwoordelijke Imago van Brussel
Mevr. Mounia Mabrouck
Attaché
Cel Imago van Brussel
Mevr. Yasmina Nekhoul
Attaché
Sociale aangelegenheden
De h. François Braem
Assistent
Pers – Documentalist
Laatste bijwerking : 17 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
70 / 101
De heer Guy Vanhengel
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting en
Externe Betrekkingen
Kabinet van de Minister
Kunstlaan 9
1210 Brussel
Tel: 02 209 28 11 Fax: 02 209 28 12 e-mail: [email protected]
Algemeen beleid
De h. Stefan Cornelis
Kabinetschef
De h. Christian Maes
Secretaris van de Minister
Mevr. Evelyne Van De Steene
Secretaresse van de Kabinetschef
Mevr. Vanessa Pascucci
Vertaalster
Pers
Mevr. Nadya De Beule
Woordvoerder
Mevr. Aviva Dierckx
Medewerkster pers
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING
Begroting en Financiën
De h. Marc Mahieu
Adjunct-Kabinetschef
De h. Alain Embrechts
Adviseur
Mevr. Dorien Robben
Adviseur
Mevr. Arlette Verkruyssen
Adviseur
De h. Kurt De Swert
Adviseur
De h. Pieter Vervaet
Attaché
Mevr. Carina Van Liefferinge
Secretariaat
Externe betrekkingen
De h. Frank Lelon
Adviseur
De h. Laurent Van Der Elst
Attaché
Mevr. Linda Smedts
Secretariaat
Mevr. Alana Herman
Secretariaat
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE - VGC
Onderwijs, Vorming en Begroting
Mevr. Christel Verhasselt
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
71 / 101
Adjunct-Kabinetschef
De h. Pascal Wiliquet
Adviseur
Mevr. Veronique Carrewyn
Attaché
Mevr. Tine Bigare
Attaché
De h. Stephan De Latte
Attaché
Mevr. Bea Coosemans
Secretariaat
De h. Louis De Smedt
Secretariaat
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE - GGC
Gezondheid en Begroting
De h. Chris Cloots
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Marlies Vos
Adviseur
Mevr. Ethel Savelkoul
Attaché
De h. Paul De Rons
Secretariaat
Algemeen secretariaat Kabinet
Mevr. Rita De Jaegher
Kabinetssecretaris
De h. Chris Cloots
Jurist
Contact Parlement
De h. Dominique Bernard
Jurist
Mevr. Else Scheers
Secretariaat Juridische dienst
Laatste bijwerking : 14 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
72 / 101
Mevrouw Evelyne Huytebroeck
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie,
Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en
Huisvesting
Kabinet van de Minister
Broekstraat 49-53
1000 Brussel
Tel: 02 517 12 00 Fax: 02 517 14 90 e-mail: [email protected] http://evelyne.huytebroeck.be
Mevr. Isabelle Nizet
Privésecretaresse
De h. Frédéric Fontaine
Kabinetsdirecteur
Mevr. Mia Casteels
Assistente van de Kabinetsdirecteur
Mevr. Joëlle Lees
Kanselarij
Leefmilieu
Mevr. Donatienne Wahl
Adjunct-Kabinetsdirecteur
De h. Michaël Desmet
Adviseur
Geluid, vliegtuig, Agenda 21
Mevr. Judith Fraeys
Adviseur
Water
Mevr. Marie-Hélène Lahaye
Adviseur
Europese en Internationale Zaken
De h. David Parmentier
Milieuvergunning, Inspectie, Juridische zaken
De h. Francis Radermaker
Afval, Natuur, Biodiversiteit
Mevr. Catherine Rousseau
Afvalpreventie, Duurzame voeding, Milieuopvoeding
De h. Urbain Ullmann
Bodem, Water
De h. Ivo Vanhamme
Secretaris
Mevr. Carina Vercauteren
Secretariaat
Energie, Lucht, Klimaat, Duurzaam bouwen, Groene economie
De h. Mikaël Angé
Adjunct-Kabinetsdirecteur
Coördinator van de Cel
De h. Henri Autrique
Adviseur
Energiemarkt
Mevr. Marion Courtois
Adviseur
Groene economie
De h. Ismaël Daoud
Adviseur
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
73 / 101
Technische vragen duurzame constructies
De h. Julie Goffard
Adviseur
Steun aan de consumenten
De h. Michèle Guillaume
Adviseur
Lucht, Mobiliteit
Mevr. Laure Mattys
Secretariaat
Mevr. Annick Vanderpoorten
Adviseur
klimaat en luchtkwaliteit
De h. David Van Eeckhout
Adviseur
Financiering van de investeringen
Stadsvernieuwing - Duurzame stad
De h. Antoine Crahay
Adjunct-Kabinetsdirecteur
Coördinator van de Cel
De h. Pierre Burniat
Adviseur
Duurzame wijkcontracten
Mevr. Catherine Fierens
Groene ruimten
De h. Loïc Géronnez
Adviseur
GOMB en Renovatiepremies
De h. Nicolas Hemeleers
Adviseur
EFRO-fonds
Mevr. Mélissa Poucez
Secretariaat
Begroting - Ambtenarenzaken
De h. Olivier Picou
Adviseur
Begroting - Openbaar Ambt
Mevr. Murielle Rasquin
Assistente
Begroting
Pers en Communicatie
De h. Pascal Devos
Persattaché
Coördinator
Mevr. Laurence Stevelinck
Adjunct-Persattachee
Mevr. Valérie Watillon
Assistente
Pers en Communicatie
Kabinetssecretariaat
De h. Etienne Gilson
Kabinetssecretaris
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
74 / 101
Afgevaardigde ordonnateur
Mevr. Alice Vanhaverbeke
Assistente
Laatste bijwerking : 10 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
75 / 101
Mevrouw Brigitte Grouwels
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en
Vervoer, Haven van Brussel en Informaticabeleid
Kabinet van Minister
Botanic Building
Sint-Lazaruslaan 10 - 13de verdieping
1210 Brussel
Tel: 02 517 13 33 Fax: 02 511 50 33 e-mail: [email protected] http://www.brigittegrouwels.com
Mevr. Rita Triest
Persoonlijk medewerkster
Privé-secretariaat
Algemeen Beleid
De h. Jozef Ostyn
Kabinetschef
Mevr. Griet De Waele
Privésecretariaat van de Kabinetschef en Kanselarij
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De h. Johan Van Looy
Adjunct-Kabinetschef
De h. Willy Vantricht
Adviseur
Openbare Werken en Beliris
De h. Jacques Evenepoel
Adviseur
MIVB en Verkeersveiligheid
De h. Kristof De Mesmaeker
Adviseur
Taxi's, Juridische Zaken en Ambtenarenzaken
Mevr. Christel Straetemans
Attaché
Mobiliteit, Interregionale Samenwerking en GEN
De h. Erik Caelen
Fiets- en Parkeerbeleid en Verkeersveiligheid
De h. Lieven Denolf
Attaché
Haven
Mevr. Caroline Grillet
Attaché
Haven
Mevr. Marie-Hélène Noel
Attaché
MIVB en Openbare Werken
Mevr. Helene Morel
Attaché
Informatica
De h. Kris Palmers
Medewerker
Openbare Werken
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Mevr. Martine Motteux
Adjunct-Kabinetschef
De h. Jos Leysen
Adviseur
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
76 / 101
Bijstand aan Personen
De h. Vincent Riga
Attaché
Infrastructuur Rusthuizen en Gehandicapteninstellingen
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Mevr. Git Ceulemans
Adjunct-Kabinetschef
De h. David Vits
Adviseur
Gezin en Kinderopvang
De h. Kristof d’Exelle
Attaché
Welzijn
Mevr. Veerle Huwé
Gezondheid en ECM
De h. Mohammed Abdennahi
Medewerker
Communicatie en kabinetssecretariaat
Mevr. Monique Van Trappen
Adviseur
Communicatie / Kabinetssecretaris
De h. Philippe Vanstapel
Persverantwoordelijke
De h. Stijn De Corte
Communicatiemedewerker
Mevr. Nathalie De Boelpaep
Communicatiemedewerker
Laatste bijwerking : 16 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
77 / 101
De heer Benoît Cerexhe
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie,
Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel
Kabinet van de Minister
Kapitein Crespelstraat 35
1050 Brussel
Tel: 02 508 79 11 Fax: 02 514 48 60 e-mail: [email protected] http://www.cerexhe.irisnet.be
De h. Vincent Henderick
Adjunct-Kabinetsdirecteur
Algemeen beleid - Communicatie
Mevr. Sonia Laruelle
Assistente van de Minister
Mevr. Nour Koumi
Assistente van de Kabinetsdirecteur
Mevr. Maryline Grimonster
Secretaresse van de Adjunct-Kabinetsdirecteur
Mevr. Brigitte Delalune
Kabinetssecretaris
Mevr. Kathrine Jacobs
Persattaché
Mej. Sandrine Cnapelinckx
Juridisch attaché
De h. Denis Lievens
Adviseur
Economie
De h. David Ghinet
Attaché
Economie
Mevr. Letisia Curatolo
Assistente
Cel Economie
De h. Nicolas Gougnard
Adviseur
Tewerkstelling
Mevr. Nathalie Hasaerts
Adviseur
Tewerkstelling
De h. Paul Clerbaux
Attaché
Tewerkstelling
De h. Yvon Jadoul
Attaché
Tewerkstelling
De h. Michaël Rimé
Attaché
Tewerkstelling
De h. Alain Demaegd
Adviseur met rang van Adjunct-Kabinetsdirecteur
Wetenschappelijk Onderzoek - Buitenlandse handel
Mej. Caroline Mancel
Adviseur
Wetenschappelijk Onderzoek
De h. Raphaël Houben
Attaché
Handel
De h. Fabrice Quinet
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
78 / 101
Adviseur
Buitenlandse handel
Mej. Bénédicte Wilders
Adviseur
Begroting - Algemeen beleid
Mej. Caroline Vinckenbosch
Attaché
Algemeen beleid
Mevr. Catherine Degryse
Attachee
Algemeen beleid
Mevr. Mie-Jeanne Nyanga-Lumbala
Medewerkster
Algemeen beleid
Mevr. Dominique Maun
Adviseur
Cocof
Mevr. Karima Ouriaghli
Attaché
Cocof
De h. Philippe Henry de Generet
Adviseur
Cocof - GGC
Mevr. Carine Van Aerschot
Medewerkster
Mevr. Christine Baligand
Attachee
De h. François-Xavier Remion
Public relations
De h. Pierre-Olivier Dirix
Medewerker
Communicatie
Mevr. Anne Mikolajczak
Medewerkster
Mevr. Maggi Lizen
Privé-secretariaat
Mevr. Audrey Dekoster
Vertaalster
De h. Helmut Van Poelvoorde
Vertaler
Laatste bijwerking : 16 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
79 / 101
De heer Emir Kir
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Stedenbouw en
Openbare Netheid
Kabinet van de Staatssecretaris
Sint-Lazaruslaan 10 (12de verd.)
1210 Brussel
Tel: 02 506 34 11 Fax: 02 511 88 59 e-mail: [email protected]
Mevr. Nermin Kutlu
Secretaresse van de Minister
De h. Marc Foccroulle
Kabinetsdirecteur
Mevr. Chantal Hordies
Secretaresse van de Kabinetsdirecteur
De h. Thierry Mercken
Adjunct-Kabinetsdirecteur
Gewest
Mevr. Nelly Drabbe
Secretaresse van de Adjunct-Kabinetsdirecteur
De h. Jean-Pierre Boublal
Adjunct-Kabinetsdirecteur
Cocof
De h. Cyrille Segers
Adviseur
Stedenbouw
De h. Frank Gilson
Adviseur
Stedebauw
De h. Renaud Chaput
Architecte
Stedebauw
Mevr. Valérie Lambot
Architect
Stedebauw
Mevr. Catherine Aussems
Secretaresse
Cel Stedebauw
Openbare Netheid
De h. Julien D'Aoust
Adviseur
Openbare netheid
Mevr. Kudret Dalli
Attaché
Openbare netheid
Mevr. Nicole Gerard
Secretaresse
Openbare netheid
COCOF
Mevr. Sophie Berlaimont
Adviseur
Sociale Actie en Gezin - Internationale betrekkingen
Mevr. Céline Van Neyverseel
Attachee
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
80 / 101
Sociale Actie en Gezin
Mevr. Nadine Gabet
Deskundige
Sociale Actie en Gezin
De h. Jean-Pierre Landrain
Adviseur
Professionele Vorming
Mevr. Chantal Jacquemart
Attachee
Professionele Vorming
De h. Mahamed Lahlali
Attaché
Mevr. Maud Charles
Attachee
Sport en schoolvervoer
Mevr. Valérie Paternotte
Medewerkster
Internationale betrekkingen
Mevr. Cécile Vainsel
Adviseur
Cultuur
Mevr. Joëlle Dewalhens
Medewerkster
Cel Cocof
Mevr. Murielle Deleu
Secretaresse
Cel Cocof
Mevr. Gisèle Rodeyns
Secretaresse
Cel Cocof
Mevr. Drita Ahmetaj
Secretaresse
Cel Cocof
Communicatie
Mevr. Selin Salün
Attachee
Communicatie
Mevr. Patricia De Schutter
Deskundige
Communicatie
Begroting
Mevr. Julie Fiszman
Begrotingsadviseur
Juridische dienst
Mevr. Nathalie Ledent
Juridisch Adviseur
Sociale Dienst
Mevr. Sophia Delsaux
De h. Hasan Goren
Mevr. Ciska De Coster
Vertaalster
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
81 / 101
Mevr. Jennifer Mertens
Kanselarij
Laatste bijwerking : 16 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
82 / 101
De heer Bruno De Lille
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor het Openbaar ambt,
het Beheer van de gebouwen, het Beleid inzake administratieve vereenvoudiging, de
Commissie voor toegang tot de bestuursdocumenten
Kabinet van de Staatssecretaris
Sint-Lazaruslaan 10 (14de verd.)
1210 Brussel
Tel: 02 517 12 59 Fax: 02 511 54 64 e-mail: [email protected] www.brunodelille.be
De h. Patrick Balcaen
Kabinetschef
Mevr. Katia Van den Broucke
Privésecretaris van de Staatssecretaris
Mevr. Martine Leroy
Secretariaat van de kabinetschef
Communicatie
Mevr. Karen Casteels
Woordvoerder
De h. Jelle Boone
Medewerker
De h. Seb Vangrunderbeek
Medewerker
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mobiliteit
De h. Jean-Rudolphe Dussart
Coördinator
Mevr. Sarah Claeys
Medewerkster
De h. Arnaud Verstraete
Adviseur
Mevr. Hadiel Holail
Medewerkster
Mevr. Nadine Hantout
Secretariaat
Gelijke Kansen
Mevr. Malika Abbad
Medewerkster
Gelijke kansen
Mevr. Melda Aslan
Medewerkster
Gelijke kansen
Mevr. Isabelle Van de Wiele
Secretariaat
Openbaar Ambt - Administratieve Vereenvoudiging
De h. Merlijn Erbuer
Coördinator
De h. Pierre Thomas
Medewerker
De h. Gillis Ooghe
Juriste
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
83 / 101
De h. Bjorn Stevens
Medewerker
Algemeen Beleid
De h. Stéphane Jans
Coördinator
Mevr. Saraswati Matthieu
Medewerkster
De h. Louis Debruyne
Medewerker
VGC
De h. Bert Schreurs
Adjunct-Kabinetschef
De h. Tim Beernaert
Medewerker
Cultuur
De h. Mark Van der Veken
Medewerker
Sport
De h. Peter Jolling
Medewerker
Jeugd
Mevr. Ann Van Dievoort
Secretariaat
Secretariaat van het Kabinet
Mevr. Katrien Tordeur
Kabinetssecretaris
De h. Erik Torbeyns
Assistent
Laatste bijwerking :17 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
84 / 101
De heer Christos Doulkeridis
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting,
Brandbestrijding en dringende medische hulp. Minister-Voorzitter van het College van de
Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Begroting, Onderwijs & Toerisme
Kabinet van de Staatssecretaris
Regentlaan 21-23
Tel: 02 506 33 11 Fax: 02 513 50 80 e-mail: [email protected]
De h. Joël Solé
Kabinetsdirecteur
Gewest + Cocof
De h. Pol Zimmer
Adjunct-Kabinetsdirecteur
Mevr. Tanja Bruynseels
Kabinetssecretaris
Mevr. Géraldine Dejonckheere
Persoonlijke assistente van de Staatssecretaris
Mevr. Natalia Laforgia
Persoonlijke Assistente
Cel Huisvesting
De h. Pol Zimmer
Adjunct-Kabinetsdirecteur
Coördinator van de Cel Huisvesting
De h. Nicolas Bernard
Expert
De h. Bernard Van Nuffel
Adviseur
De h. Kurt Custers
Adviseur
Mevr. Cécile Coddens
Adviseur
De h. Thomas Dawance
Raadgever
Mevr. Diana Katzarova
De h. Daniel Boistay
Assistent
Minister-Voorzitterschap Cocof
Mevr. Isabelle Vanlathem
Coördinator
De h. Karim Majoros
Attaché
Mevr. Christel Hendricx
Mevr. Margherita Piranio
Assistant
Cel Onderwijs - Toerisme
De h. Nourdine Taybi
Adviseur
Onderwijs, Toerisme
De h. Olivier Arendt
Adviseur
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
85 / 101
Toerisme
Mevr. Efi Bouchlis
Meederwerker
Onderwijs, Toerisme
DBDMH
De h. Vincent Van Troyen
Adviseur
Perscel
De h. Michaël François
Woordvoerder
Coördinator Communicatie
Mevr. Mélusine Baronian
Persattaché
Public relations
De h. Francesco Randisi
Communicatieverantwoordelijk
Transversale Ondersteuning
De h. Sébastien François
Relaties met Parlement & civiele Maatschappij (Burgers)
Mevr. Aurélie Mahoux
Juridisch Adviseur
Mevr. Sylviane Friedlingstein
Toekomstplanner & Adviseur Duurzame Ontwikkeling
Mevr. Dominique Verdonck
Assistente
Laatste bijwerking : 17 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
86 / 101
De Waalse Regering
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
87 / 101
De heer Rudy Demotte
Minister-President van de Waalse Regering
Kabinet van de Minister-President
Rue Mazy 25-27
5100 Namur
Tel: 081 33 12 11 Fax: 081 33 13 66 e-mail: [email protected] http://demotte.wallonie.be
De h. Renaud Witmeur
Kabinetschef
Algemeen beleid en Secretaris van de Regering
Mevr. Pascale Delcomminette
Kabinetschef
De h. Dominique Delattre
Kabinetschef
De h. Philippe Hubert
Adjunct-Kabinetschef
De h. Karim Ibourki
Adjunct-Kabinetschef
De h. Carl Lukalu
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Julie Patte
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Duciella Tabbara
Adjunct-Kabinetschef
De h. Jonathan Heusicom
Kabinetssecretaris
De h. Philippe Meuris
burgerrelaties
Mevr. Laetitia Lienard
burgerrelaties
De h. Christopher Barzal (F)
Persattaché
Mevr. Sarah Vandecruys (N)
Persattachee
Laatste bijwerking : 10 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
88 / 101
De heer Jean-Marc Nollet
Vice-President en Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken
Kabinet van de Minister
Place des Célestines 1
5000 Namur
Tel: 081 321 710 Fax: 081 321 700 e-mail: [email protected] http://nollet.wallonie.be/
Transversale bevoegdheden
De h. Jean Leblon
Kabinetschef
De h. Julien Hordies
Kabinetssecretaris
Mevr. Asma Mettioui
Juridisch adviseur
De h. Olivier Soumeryn
Begrotingsadviseur
Ambtenarenzaken
De h. Benjamin Renaville
Verantwoordelijke van de Cel "Ambtenarenzaken"
De h. Philippe Rasquin
Mevr. Anne-Marie Lambé
De h. Henry Hamoir
De h. Olivier Kinnen
De h. Laurent Wischhoff
Mevr. Valérie Neirynck
De h. Jean-Marie Lefèvre
Mevr. Valérie Preud'Homme
Secretariaat Cel Ambtenarenzaken
Huisvesting
De h. Bernard Monnier
Verantwoordelijke van de Cel Huisvesting
Mevr. Bénédicte Heindrichs
De h. Sébastien Fontaine
Mevr. Stéphanie Lefèvre
De h. Mathurin Smoos
Mevr. Virginie Leclercq
Mevr. Béatrice Debart
Secretariaat Cel Huisvesting
De h. Philippe Anciaux
Ondersteuning secretariaat Cel Huisvesting
Energie
Mevr. Annabelle Jacquet
Verantwoordelijke van de Cel "Energie"
De h. Joseph Dejonghe
De h. Jehan Decrop
Mevr. Cécile Barbeaux
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
89 / 101
De h. Manuel De Nicolo
Mevr. Ginette Bastin
De h. Jean-François Fauconnier
Mevr. Sylvie Goffinon
Secretariaat Cel Energie
De h. Philippe Anciaux
Ondersteuning secretariaat Cel Energie
Duurzame ontwikkeling
De h. Nicolas Pirotte
Verantwoordelijke van de Cel "Green deal"
De h. Bernard Jehin
De h. Stéphane Boulanger
Adjunct-Verantwoordelijke Cel Green Deal
De h. Vincent Debruyne
Mevr. Caroline Evrard
De h. Cédric Chevalier
De h. Bernard Jehin
De h. Michel Fautsch
Mevr. Sophie Claes
Secretariaat Cel Green Deal
Laatste bijwerking : 10 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
90 / 101
De heer André Antoine
Vice-President en Minister van Begroting, Financiën, Werk, Vorming en Sport
Kabinet van de Minister
Rue d'Harscamp 22
5000 Namur
Tel: 081 25 38 11 Fax: 081 25 39 99 e-mail: [email protected] http://antoine.wallonie.be
Transversale bevoegdheden
De h. Philippe Buelen
Kabinetschef
Algemeen beleid
Mevr. Marlène Leclercq
Secretariaat
De h. Luc Boverie
Kabinetssecretaris
Mevr. Valérie Pierard
Secretariaat
De h. Luc Boverie
Privé-secretariaat
Mevr. Begoña Martinez
Secretariaat
Mevr. Valérie Leburton
Expert
Cel Luchthaven
Mevr. Manon Van Moer
Secretariaat
De h. Benoît Flahaut
Expert
Cel Fiscaliteit
Mevr. Manon Van Moer
Secretariaat
De h. François Franquinet
Verantwoordelijke Kanselarij
Mevr. Séverine Cirlande
Woordvoerster
Mevr. Anne-Sophie Tihon
Secretariaat
Mevr. Carine Marchal
Secretariaat van de minister
Sport
De h. Marc Jeanmoye
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Fabienne Dessart
Secretariaat
Opleiding
De h. Philippe Mattart
Kabinetschef
Mevr. Nathalie Culot
Secretariaat
De h. Robert Gallien
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Virginie Xhibitte
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
91 / 101
Secretariaat
Mevr. Carine Nardellotto
Adjunct-Kabinetschef
Tewerkstelling
De h. Philippe Mattard
Kabinetschef
Mevr. Nathalie Culot
Secretariaat
De h. Robert Gallien
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Virginie Xhibitte
Secretariaat
Mevr. Carine Nardellotto
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Christine Cornez
Verantwoordelijke "APE" & "PTP"
Mevr. Béatrice Borsu
Assistente
Financiën
De h. Michaël Van den Kerkhove
Kabinetschef
Mevr. Isabelle Despagne
Secretariaat
De h. Marc Williquet
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Aurore Gossuin
Secretariaat
De h. Benoît Flahaut
Expert
Cel Fiscaliteit
Mevr. Manon Van Moer
Secretariaat
Mevr. Fabienne Thonnet
Adviseur
Cel Ondervoorzitterschap
Begroting
De h. Michaël Van den Kerkhove
Kabinetschef
Mevr. Isabelle Despagne
Secretariaat
De h. Marc Williquet
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Aurore Gossuin
Secretariaat
De h. Benoît Flahaut
Expert
Cel Fiscaliteit
Mevr. Manon Van Moer
Secretariaat
Mevr. Fabienne Thonet
Adviseur
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
92 / 101
Cel Ondervoorzitterschap
Vice-Presidentschap
De h. Hervé Briet
Adjunct-Kabinetschef
Cel Ondervoorzitterschap
Mevr. Manon Van Moer
Secretariaat
Mevr. Fabienne Thonet
Adviseur
Cel Ondervoorzitterschap
Zoals meegedeeld op 10 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
93 / 101
De heer Jean-Claude Marcourt
Vice-President en Minister van Economie, KMO, Buitenlandse Handel en Nieuwe
technologieën
Kabinet van de Minister
Rue Kefer 2
5100 Jambes
Tel: 081 23 41 11 Fax: 081 23 41 22 e-mail: [email protected]
http://marcourt.wallonie.be
De h. Julien Compère
Kabinetschef
Mevr. Marie-Kristine Vanbockestal
Kabinetschef
De h. Renaud Lorand
Kabinetschef
De h. Toni Pelosato
Kabinetschef
Onderwijs
De h. Jean-Pol Avaux
Kabinetssecretaris
De h. Michel Granados
Privésecretaris
Mevr. Nathalie Lafontaine
Persattaché
081/23.41.17
Laatste bijwerking : 10 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
94 / 101
De heer Paul Furlan
Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
Kabinet van de Minister
Moulin de Meuse 4
5000 Namur
Tel: 081 234 711 Fax: 081 234 764 e-mail: [email protected] http://furlan.wallonie.be/
Transversale bevoegdheden
De h. Denis Sibille
Kabinetschef
De h. Fabrice De Roover
Kabinetssecretaris
De h. Jean Fassiaux
Persattaché
Mevr. Marie-Eve Van Laethem
Privé-secretariaat
Toerisme
De h. Tommy Leclercq
Adjunct-Kabinetschef
Plaatselijke besturen & Steden
De h. Marco Aliboni
Adjunct-Kabinetschef
De h. Luc Rigitti
Laatste bijwerking : 10 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
95 / 101
Mevrouw Eliane Tillieux
Minister van Gezondheid, Sociaal werk en Gelijke kansen
Kabinet van de Minister
Rue des Brigades d’Irlande 4
5100 Jambes
Tel: 081 323 411 Fax: 081 323 479 e-mail: [email protected] http://tillieux.wallonie.be/
Transversale bevoegdheden
Mevr. Françoise Lannoy
Kabinetschef
De h. Pierre-Yves Dermagne
Politiek secretaris
De h. Olivier Rubay
Persattaché
Mevr. Danielle Devriese
Secretaresse van de kabinetschef
Gezondheid
De h. Marc Xhrouet
Adjunct-Kabinetschef
Gelijke kansen
De h. Serge Clossen
Adjunct-Kabinetschef
Sociale Actie
De h. Serge Clossen
Adjunct-Kabinetschef
Laatste bijwerking : 10 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
96 / 101
De heer Philippe Henry
Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Kabinet van de Minister
Rue des Brigades d’Irlande 4
5100 Jambes
Tel: 081 323 511 Fax: 081 323 475 e-mail: [email protected] http://henry.wallonie.be/
Transversale aangelegenheden
De h. Jacques Defer
Kabinetschef
Mevr. Laurence Hennuy
Kabinetssecretaris
De h. Dominique Perrin
Expert
Internationale vragen / klimaat
De h. Michel Mosser
Adviseur
Mevr. Audrey Mathieu
Begrotingsadviseur
De h. Michaël Leclercq
Adviseur
Mevr. Vinciane Ory
Adviseur
De h. Arnaud Lamy
Raadgever
Xxxxx
De h. Pierre Castelain
Woordvoerder
Verantwoordelijke Cel Communicatie
De h. Eric Klyucskovics
Public relations
Mevr. Jehanne Jancloes
Attachee
Communicatie
Mevr. Dorothée Kohnen
Relaties met de burgers
Mevr. Marie-Paule Lux
Secretaresse van de Kabinetschef
Kanselarij "waalse Parlement"
Mevr. Nathalie Martin-Schmets
Mevr. Florence Rigot
Secretaresse van de Minister
Mevr. Laura Alfageme
Kanselarij "waalse Parlement"
Mevr. Véronique Defrenne
Assistente van de Kabinetssecretaris
Mobiliteit
De h. Didier Castagne
Verantwoordelijke voor de Cel Mobiliteit
De h. Michel Destrée
Raadgever
De h. Xavier Georges
Raadgever
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
97 / 101
De h. Serge Drugmand
Raadgever
Mevr. Virginie Wisler
Adviseur
Mevr. Isabelle Roba
Secretaresse
Leefmilieu
De h. Hubert Bedoret
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Dominique Defrise
Raadgeefster
Mevr. Laurence Lambert
Raadgeefster
Mevr. Stéphanie Van Caeyzeele
Raadgeefster
De h. Didier Cadelli
Raadgever
De h. Benoït Lorent
Raadgever
Mevr. Laetitia Theunis
Raadgeefster
Mevr. Caroline Foulon
Raadgeefster
De h. Benoit Hellings
Adviseur
Mevr. Julie Zarattin
Secretaresse
Mevr. Chrystelle Delobbe
Secretaresse
Ruimtelijke Ordening
De h. Michel Dachelet
Adjunct-Kabinetschef
Mevr. Pascale Delvaux
Raadgeefster
Mevr. Marie Mahy
Raadgever
De h. Thomas Chevau
Raadgever
De h. Emmanuel Mainil
Raadgever
De h. David Morelle
Raadgever
De h. Ludovic Bonjean
Raadgever
De h. Gilles Caigniet
Raadgever
Mevr. Nathalie Smoes
Raadgeefster
De h. Simon Charlier
Adviseur
Mevr. Florence Natalis
Adviseur
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
98 / 101
Mevr. Sylvie Loutz
Adviseur
Mevr. Carine Pietquin
Secretaresse
Mevr. Florence Lecomte
Secretaris
Laatste bijwerking : 10 02 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
99 / 101
De heer Carlo Di Antonio
Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bos en
Erfgoed
Kabinet van de Minister
Chaussée de Louvain 2
5000 Namur
Tel: 081 71 03 10 Fax: 081 71 03 80 e-mail: [email protected]
Mevr. Nadine Collard
Secretaresse van de Minister
Kabinetschef
De h. Vincent Peremans
Kabinetschef
Mevr. Stéphanie Duysen
Openbare werken
De h. Vincent Peremans
Mevr. Florence Barvaux
Landbouw
De h. Brieuc Quevy
Celverantwoordelijke
Mevr. Virginie Maury
Landelijkheid, Natuur-en Bosonderzoek
De h. Brieuc Quevy
Mevr. Valérie Demesmaeker
Mevr. Nathalie De Breuck
Erfgoed
De h. Nicolas Gregoire
Communicatie en Pers
De h. Philippe Dourt
Persattaché
081/71.03.55
Prive-secretariaat
De h. René Reyter
Privésecretaris
Mevr. Véronique Roemers
Kanselarij
Mevr. Sylvia Sicurella
Relaties met het parlement
Begroting
De h. Benoît Dispa
Kabinet Secretariaat
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
100 / 101
De h. Francis Martin
Kabinetssecretaris
Laatste bijwerking : 05 01 2012
http://infoshop.belgium.be
- 8/03/2012 - [email protected]
101 / 101