MURPHY™S LAW

Commentaren

Transcriptie

MURPHY™S LAW
0853+<¶6/$:
$112;96HSWHPEHU
0(72$
x 6(37(0%(5
/8675800(*$*$0(
x $/60('(9(,/,1*
x :2,,&20387(5*$0(6
x 5(9,(:9$1/,*+71,1*''$<
x 9(56/$*:.0(&+:$55,25
x 9(56/$*:)%0(*$6/$*
x 9((/(19((/0((5
'(0853+<¶6+(52(6
9(5(1,*,1*6/(.7885
0XUSK\¶V/DZ
&RORIRQ
0XUSK\¶V/DZ-DDUJDQJ6HSWHPEHUQXPPHU
0XUSK\¶V/DZLVKHWYHUHQLJLQJVEODGYDQ0XUSK\¶V+HURHVHQ
ZRUGWELMOHYHQHQZHO]LMQPDDOSHUMDDUJHSXEOLFHHUG
0XUSK\¶V/DZYHUVFKLMQWHONNZDUWDDO
$OOHLQGLWEODGJHSXEOLFHHUGHWHNVWHQHQLOOXVWUDWLHV]LMQ
FRS\ULJKW0XUSK\¶V+HURHV2YHUQDPHDOOHHQQDVFKULIWHOLMNH
WRHVWHPPLQJYDQGHUHGDNWLHHQPHWEURQYHUPHOGLQJ
0XUSK\¶V/DZ
5HGDNWLHDGUHV
'XQDQWVWUDDW
7(=RHWHUPHHU
6FKXOHLQ#(XURQHWQO
5HGDFWLH
3HWUD6FKXOHLQ&RUHW
3HWHU6FKXOHLQ
9RRUSODDW
;DQGHUWHU9HHQ
0XUSK\¶V+HURHV
7UHIFHQWUXP'HOIWVWHGHEXV
3KRHQL[VWUDDW
$0'HOIW
*LURQU
(PDLOZZZPXUSK\¶VKHURHVQO
%HVWXXU
'LFN%D[9RRU]LWWHU
0DDUWHQ.DLVHU6HFUHWDULV
3LHWHU6WRON 3HQQLQJPHHVWHU
-DVSHU%DUUHYHOG
5LFKDUG3KHUQDPEXFT
,1+28'623*$9(
9RRUZRRUG5HGDNWLH
%HULFKWYDQ%RYHQ
5RRNHQ6FKDGXZKHW%ORHGPDVNHU
$JHQGD
$DQNRQGLJLQJ&DVXV%HOOL=HHVODJ
9HUVODJ:.0HFK:DUULRU
,PSUHVVLHYDQ:DUKDPPHU)DQWDV\6ODJ
$DQNRQGLJLQJ/XVWUXP0HJD*DPH
$DQNRQGLJLQJ9HLOLQJ
5HDGRQWKH1HW
5HYLHZ/LJKWQLQJ''D\
:DUKDPPHU+LVWRULFDO6SDUWDFXV
9LV%HOOLFD9LV0DJLFD
$'9(57(17,(6
%RHNKDQGHO³$WOHHVW´ &KLQHHV5HVWDXUDQW³3HNLQJ´ 6SHOGRUDGR 9$1'(5('$.7,(
%HVWH/H]HUV
:H KHEEHQ ZHHU HHQ W\SLVFK
1HGHUODQGVH ]RPHU DFKWHU GH
UXJ UHJHQ DIJHZLVVHOG PHW
VWRUWEXLHQ9RRU ]RQOLHIKHEEHUV
QRJDO WULHVW PDDU LN KHE GLW
OLHYHU GDQ ZHNHQ URQG GH JUDGHQ &HOVLXV ,N ]LW WRFK
PHHVWDOELQQHQWHVFKLOGHUHQRI
]R
(U ]LMQ RRN OHXNH GLQJHQ
JHEHXUG GH]H ]RPHU HHQ VSRQWDQH 0HJDVODJ :DUKDPPHU
)DQWDV\ ELMYRRUEHHOG JHRUJDQLVHHUG LQ PLQGHU GDQ HHQ ZHHN
.KHPULHQ9DPSLHUHQWHJHQ'ZHUJHQHQ(PSLUH+HWOLHSQLHW]R
JRHG DI YRRU GH GZHUJHQNRQLQJ PDDU LN KHE PH XLWVWHNHQG
YHUPDDNWPHWPLMQ*LDQWVOD\HUVHQGH*\URFRSWHU
(Q GH MDDUOLMNVH %DUEHFXH LV RRN QHW ZHHU YRRUELM =RQGHU UHJHQ
GDWZHOKHWWHQWMHYDQ)ULWVZDVXLWHLQGHOLMNQLHWQRGLJ
:DWVWDDWRQVQRJWHZDFKWHQ"
2S VHSWHPEHU DDQVWDDQGH YROJW HHQ IDQWDV\ PHJDVODJ LQ KHW
NDGHU YDQ RQV /XVWUXP 0HOG MH GDDUYRRU DDQ ELM )ULWV (Q KHW
EHXU]HQVHL]RHQLVZHHUEHJRQQHQ/HRSROGVEXUJ&RORXUV&ULVLV
6SLHO6SHOOHQVSHNWDNHONRPHQHUDOOHPDDOZHHUDDQ
(QLQ1RYHPEHULVHUZHHUHHQOHGHQYHUJDGHULQJ
1RJ VWHHGV JHHQ GDWXP YRRU 0XUSK\ 0DQLD WURXZHQV 'DW GXXUW
YHHOWHODQJMRQJHQVHUJHEHXUWWHZHLQLJ(QMDLN]LWRRNLQGLH
FRPPLVVLH PDDU PHQVHQ GH GDWXP HQ GH SODDWV KDGGHQ DO
PDDQGHQJHOHGHQEHNHQGPRHWHQ]LMQ
2K(QODDWLNQLHWYHUJHWHQ7RP.RHQUDDGVWHIHOLFLWHUHQPHW]LMQ
WZHHGHSODDWVLQKHW:HUHOGNDPSLRHQVFKDS0HFK:DUULRU
,QHONJHYDOOHHVHQVSHHO]HQDPHQVGHUHGDFWLH 3HWUD6FKXOHLQ&RUHW
'HGHDGOLQHYRRUKHWYROJHQGHQXPPHULV QRYHPEHU
36'HGHDGOLQHVYRRUGLWMDDU]LMQ ZHHNYDQIHEUXDUL ZHHN
H
H
YDQPHL ZHHNYDQDXJXVWXV ZHHNYDQQRYHPEHU
H
H
336,VHUQRXZHUNHOLMNQLHPDQGGLHHHQVHHQQLHXZHYRRUNDQWNDQPDNHQ"
'H 0XUSK\¶V /DZ KHHIW DO ]RODQJ GH]HOIGH NDIW 0HOG MH DDQ ELM PLM RI ELM KHW
%HVWXXU(QQHHHUPDQNHHUWQLHWVDDQGH]HNDIWEHKDOYHGDWLNKHP]DWEHQ
%HULFKWYDQ%RYHQ
0XUSK\¶V/DZ
*HDFKWHOHGHQYDQ0XUSK\
V+HURHV
,N EHQ QX DQGHUKDOI MDDU YRRU]LWWHU
YDQ0XUSK\
V+HURHV7RWQXWRHJDDW
PH GDW UHGHOLMN DI JHORRI LN +HW
HHUVWHMDDUZDVKHHO GUXN PHW ]DNHQ
UHJHOHQ HQ SUREHUHQ GLQJHQ ]R WH
RUJDQLVHUHQ ]RDOV LN GDW JUDDJ ZLO
'DW LV DOOHPDDO JRHG YHUORSHQ +HW
EHVWXXU IXQFWLRQHHUW SULPD *HHQ
FRQIOLFWHQ RI RQHQLJKHGHQ DOOHV
YHUORRSW LQ HHQ JHZHOGLJH KDUPRQLH
-H ]RX ]HJJHQ GDW HU GDQ GXV
KHOHPDDO JHHQ SUREOHPHQ ]LMQ ,N
PHUNDOOHHQODQJ]DDPPDDU]HNHUGDWPLMQHQWKRXVLDVPHYRRU GH
MREEHJLQWDIWHQHPHQ
+HWJHYROJGDDUYDQLVGDWLN]DNHQPLQGHUVQHORSSDNHQVWHUNGH
QHLJLQJ KHE RP ELMYRRUEHHOG GH VSHOGDJHQ YROOHGLJ RS URXWLQH WH
GUDDLHQ .RUWRP KHW EHJLQW WLMG WH ZRUGHQ YRRU HHQ QLHXZH
YRRU]LWWHUGLHZHHUPHWHHQIULVVHEOLNQDDUGHYHUHQLJLQJNLMNW/HW
ZHOHULVJHHQHQNHOHUHGHQWRWSDQLHN+HWGXXUWQRJHHQKDOIMDDU
YRRUGDW PLMQ WHUPLMQ DIORRSW 'LW LV HFKWHU YDVW HHQ ZDDUVFKXZLQJ
GDW LN PH QLHW KHUNLHVEDDU ]DO VWHOOHQ .DQGLGDWHQ YRRU KHW
YRRU]LWWHUVFKDSNXQQHQ]LFKGXVYDVWJDDQZDUPORSHQ
9RRUHHQQLHXZHYRRU]LWWHUKHEEHQZHQRJGHWLMGWRWPDDUWPDDULQ
QRYHPEHU PRHWHQ ZH ZHO DO WZHH QLHXZH EHVWXXUVOHGHQ NLH]HQ
5LFKDUGHQ-DVSHUVWRSSHQHUGDQPHHQDWZHHMDDUWURXZHGLHQVW
0DDUWHQ LV JHOXNNLJ KHUNLHVEDDU DOV VHFUHWDULV GXV KRSHOLMN ]DO GH
]RHNWRFKW QDDU EHVWXXUVOHGHQ PHHYDOOHQ $OV MH JHwQWHUHVVHHUG
EHQW NXQ MH DOWLMG HHQ EHVWXXUVOLG DDQVSUHNHQ RP HHQV WH YUDJHQ
ZDWKHWDOOHPDDOLQKRXGW
7RW ]RYHU GDQ GH ELMQD WUDGLWLRQHOH MDDUOLMNVH VPHHNEHGH YRRU
EHVWXXUVNDQGLGDWHQ*HOXNNLJLVHURRNLHWVSRVLWLHIVWHPHOGHQ+HW
YLMIWLHQMDULJ EHVWDDQ YDQ GH YHUHQLJLQJ ZRUGW RS VHSWHPEHU LQ
VWLMO JHYLHUG PHW HHQ JURRW IDQWDV\VSHO )ULWV .XLMOPDQ KHHIW ]LFK
RYHUGHRUJDQLVDWLHHUYDQRQWIHUPG7HYHQV]DOHURSGLHGDJHHQ
YHLOLQJ JHKRXGHQ ZRUGHQ RQGHU OHLGLQJ YDQ 0DUF /DJUDQG (HQ
JHZHOGLJH JHOHJHQKHLG RP RYHUWROOLJH KRHYHHOKHGHQ WLQ HQ QLHW
PHHUJHVSHHOGHVSHOOHQWHYHUNRSHQHQQLHXZRYHUERGLJWLQDDQWH
VFKDIIHQ
*URHWHQ
'LFN%D[YRRU]LWWHU0XUSK\¶V+HURHV
0XUSK\¶V/DZ
5RRNHQ6FKDGXZ+HW%ORHGPDVNHU
'HHO;
³0DQQHQ´ YHU]XFKWWH )HORND
³=RXGHQ ]H QRX QRRLW OHUHQ GDW HU
RRN QRJ DQGHUH WDFWLHNHQ ]LMQ
EHKDOYHGHIURQWDOHDDQYDO"´
+HW ZDV RQGHUWXVVHQ ZHO HHQ
SULPD DIOHLGLQJV PDQRHXYUH GH
VMDPDDQGUDDLGH]LFKJHsUJHUGRP
QDDU ]LMQ PDQQHQ GLH PHW GH
VWDGVZDFKWDDQKHWYHFKWHQZDUHQ
)HORND PDDNWH JHEUXLN YDQ ]LMQ
RQDFKW]DDPKHLG GRRU HHQ YOXJJH
EHWRYHULQJ XLW WH YRHUHQ RS GH
JURQGYRRUGHVMDPDDQPHWEHKXOS
YDQ HHQ VWXNMH EDUQVWHHQ 'H GULMIQDWWH ERVJURQG GURRJGH
SORWVHOLQJXLWHQYHUDQGHUGHLQVWRRP'LNNHZRONHQVWRRPGLHKHW
]LFKWQDDUKHWHLODQGYHUKXOGHQ
'DDU KDG GH VMDPDDQ QLHW RS JHUHNHQG +LM KDG ]LFK]HOI RPKXOG
PHW HHQ PDJLVFK VFKLOG GDW GH PHHVWH WRYHUVSUHXNHQ ZHO
WHJHQKLHOGPDDU)HORND¶VVSUHXNEHWURIGHJURQGYRRU]LMQYRHWHQ
+LMYORHNWHLQHHQWDDOGLH)HORNDQLHWYHUVWRQGHQULFKWWHQXDO]LMQ
DDQGDFKWRSKDDU(HQ YHQLMQLJH JURHQH EOLNVHPVFKLFKW VFKRRW LQ
KDDU ULFKWLQJ HQ YHUZRHVWWH HHQ RQVFKXOGLJH ERRPVWURQN 0DDU
GDDU ZDDU KLM GDDUQHW QRJ GH MRQJH WRYHQDUHV KDG JH]LHQ
GZDUUHOGHDOOHHQQRJHHQHQNHOVOLHUWMHODYHQGHONOHXULJHURRN+DDU
VSRWWHQGH ODFK NORQN QX DFKWHU KHP (Q OLQNV HQ UHFKWV HQ RS
]HVWLHQYHUVFKLOOHQGHSODDWVHQWHJHOLMN
'HVMDPDDQZLVWQLHWYHHOYDQ+RJH0DJLHGDDUKLHOGKLM]LFKQLHW
]RPHHEH]LJPDDUKLMZLVWGDWHHQYDQGH]HVWLHQYHUVFKLMQLQJHQ
YDQGHODQJKDULJHWRYHQDUHVGLHGDQZHHUKLHUHQGDQ ZHHU GDDU
WHYRRUVFKLMQNZDPHQGHHFKWHPRHVW]LMQ
0DDUZHONH"
(HQ JURHQH EOLNVHPVFKLFKW VFKRRW QDDU UHFKWV HQ WURI QLHW HHQ
MRQJHYURXZPDDUHHQYDQGHQRPDGHQGLHQHWRSKHWSXQWVWRQG
HHQ OLG YDQ GH VWDGVZDFKW WH GRRUERUHQ (HQ WZHHGH
EOLNVHPVFKLFKWJHZRUSHQQDDUHHQVFKLPDFKWHUKHPZHHUNDDWVWH
WHJHQHHQURWVHQUDDNWHYRO]LMQHLJHQWRYHUVFKLOG
)HORND JOLPODFKWH WHUZLMO GH VMDPDDQ LQ VWHHGV JURWHU ZRUGHQGH
IUXVWUDWLH]LMQWRYHUVSUHXNHQRP]LFKKHHQZLHUS0LV(QZHHUPLV
(QQRJHHQVPLV+HWZDVHHQVOHFKWHGDJYRRUGHVMDPDDQ
2QGHUWXVVHQ ZDUHQ GH QRPDGHQ YRORS LQ JHYHFKW PHW GH OHGHQ
YDQGHVWDGVZDFKW'HVWRUPZDVLQPLGGHOVJDDQOLJJHQPDDUGDW
0XUSK\¶V/DZ
PHUNWH KDDVW QLHPDQG RS 'H PRGGHU EOHHI HQ EHPRHLOLMNWH GH
EHZHJLQJHQYDQEHLGHSDUWLMHQ
'H QRPDGHQ GURHJHQ NOHGLQJVWXNNHQ YDQ JHKDUG OHHU GLH DOV KHQ
DOVSDQWVHUGLHQGHQ]HZDUHQGXVVQHOOHUHQZHQGEDDUGHUGDQGH
VROGDWHQPHWKXQVWDOHQERUVWNXUDVVHQ'H]HQHFKWHUZDUHQEHWHU
JHRHIHQGHQYRFKWHQVDPHQPHWKXQNDPHUDGHQRQGHUGHHUYDUHQ
OHLGLQJYDQGH.DSLWHLQ
'HQRPDGHQYRHOGHQ]LFKQLHWRSKXQJHPDN]HYRFKWHQPHHVWDO
WHSDDUGHQJDYHQHUGHYRRUNHXUDDQRPKXQWHJHQVWDQGHUVHHUVW
PHWERJHQWHEHVFKLHWHQ'HVROGDWHQYRFKWHQPHWKXQ]ZDDUGHQ
HQKXQ SLHNHQHQGUHYHQODQJ]DDPPDDU]HNHUGHQRPDGHQRSGH
YOXFKW
+HW KLHOS QDWXXUOLMN QLHW GDW GH VMDPDDQ LQ ]LMQ LMYHU RP )HORND WH
WUHIIHQUHJHOPDWLJHHQYDQ]LMQHLJHQPDQQHQYHUZRQGGH
8LWHLQGHOLMNZHUGKHWKHQDOOHPDDOWHYHHOHQDOVHHQPDQEUDNHQ]H
KXQ JHYHFKWHQ DI HQ UHQGHQ EOLQGHOLQJV KHW ERV LQ GRGHQ HQ
JHZRQGHQDFKWHUODWHQG
'DWRQWJLQJRRNGHVMDPDDQQLHWGLH]LFKQXLQHHQVJHFRQIURQWHHUG
]DJ PHW HHQ RYHUPDFKW =LMQ NUDFKWHQ UDDNWHQ XLWJHSXW HQ ]LMQ
VFKLOGEHJRQKHWEHJHYHQ+LMZLVWGDWDOVKLMGLWJHYHFKWYRRUW]HWWH
GDWGHMRQJHWRYHQDUHVKHPPDNNHOLMN]RXNXQQHQRYHUZLQQHQ
'HRXGHPDQZLHUSQRJHHQ PDQLDNDOH EOLN LQ GH ULFKWLQJ YDQ KHW
HLODQGHQWURNHHQDDUGHZHUN IOHVMH XLW ]LMQ ]DN 0HW HHQ WKHDWUDDO
JHEDDUJRRLGHKLMKHWIOHVMHRSGHJURQGHHQVPHULJHJURHQEUXLQH
VWRIZRON VSRRW RPKRRJ HQ YHUERUJ GH VMDPDDQ YRRU GH RJHQ YDQ
GHDDQZH]LJHQ7RHQGHVWRIZRONRSWURNZDVGHVMDPDDQZHJ
(YHQODWHUYHUVFKHHQ)HORNDDDQGHRHYHUYDQKHW HLODQG VOHFKWV
HHQ)HORNDPHWLQKDDUKDQGLQVWXNMHNULVWDOPHW]HVWLHQIDFHWWHQ
'H.DSLWHLQZUHHIKHW]ZHHWYDQ]LMQYRRUKRRIGHQJLQJQDDUKDDU
WRH
³0RHWHQZHQRJDFKWHU]HDDQ"´YURHJKLM
³'H QRPDGHQ"´ DQWZRRUGGH )HORND ³/DDW ]H PDDU ]RQGHU GH
EHVFKHUPLQJ YDQ GH VMDPDDQ KHEEHQ ]H JHHQ VFKLMQ YDQ NDQV LQ
GLWZRXG´
³'HVMDPDDQGDQ"´
³'LH LV WHUXJ QDDU ]LMQ JHERRUWHJURQG 1LHW GDW ZH JHHQ ODVW PHHU
YDQKHP]XOOHQKHEEHQPDDUKHW]DOHYHQGXUHQYRRUKLMKLHUZHHU
WHUXJLV´
³+RHZHHWMHGDW]R]HNHU"´YURHJGH.DSLWHLQ³,NEHGRHOGDWKLM
WHUXJLVQDDUKXLV´
³,N NHQ GH VSUHXN´ DQWZRRUGGH ]H ³'DW IOHVMH EHYDWWH DDUGH YDQ
]LMQJHERRUWHJURQG,NKHEJHHQLGHHZDDUGDWSUHFLHVLVPDDUKHW
]DO KHP WLMG NRVWHQ RP WHUXJ WH NRPHQ .RP ODWHQ ZH QDDU KHW
HLODQGJDDQLNKHEZHOWUHNLQHHQERUGMHVRHS´
0XUSK\¶V/DZ
(QPHWGLHUDDGVHODFKWLJHPHGHGHOLQJOHLGGH]HKHQRYHUHHQEUXJ
YDQERRPVWDPPHQQDDUKHWHLODQGYDQGHRXGHWRYHQDDU
,Q HHQ KXWMH RS HHQ RSHQ SOHN YODN ELM HHQ RXGH VWDDQGH VWHHQ
WURIIHQ]H.HLOLV:LWWH8LOHQ)HORND¶V]XVWHU2FDVKDDDQ=HDWHQ
VRHS
(QRSHHQODQJHWDIHOVWRQGHQYROGRHQGHNRPPHQYRRUGH.DSLWHLQ
HQ ]LMQ PDQQHQ 'H RXGH WRYHQDDU VFKHSWH JURWH SRUWLHV RS YRRU
LHGHUHHQ'HPDQQHQSURWHVWHHUGHQQLHWHHQVPHHUHQERYHQGLHQ
]HKDGGHQKRQJHUHQGLHVRHSGLHVRHS+HPHOVJHZRRQ
0DDUJHQRHJQXRYHUVRHS
=RGUD GH PDQVFKDSSHQ KXQ EXLN JHYXOG KDGGHQ HQ RS KHW
JUDVYHOG ]DWHQ PHW HHQ EHNHU ELHU NHHN GH RXGH PDJLsU GH WZHH
]XVWHUV .HLOLV :LWWH 8LO HQ .DSLWHLQ ,]PDU GRRUGULQJHQG DDQ HQ
]RQGHU HHQ ZRRUG WH ]HJJHQ JLQJHQ ]H KHW KXWMH ZHHU ELQQHQ HQ
YROJGHQGHRXGHPDQQDDU]LMQZHUNNDPHU
³+HW LV ]HHU HUQVWLJ´ EHJRQ KLM ³=HHU HUQVWLJ +HW PDVNHU LV
JHPDDNW GRRU HHQ NZDDGDDUGLJH HQWLWHLW HHQ GHPRQ RP KHW HHQ
QDDP WH JHYHQ PHW EHKXOS YDQ HHQ WRYHQDDU GLH LQ GH]H ZHUHOG
JHERUHQ LV +HW GRHO YDQ GLW PDVNHU LV QLHWV DQGHUV GDQ GH
YHUQLHWLJLQJYDQMRXZVWDP.HLOLVHQGDDUQDGHZHUHOG$OVZHHU
QLHWVDDQGRHQ]DOKHWPDVNHU]HOIVQXQRJPHQVHQFRUUXPSHUHQ
HQ KHQ DDQ]HWWHQ WRW KHW SOHJHQ YDQ GDGHQ GLH GLW GRHO GLFKWHUELM
EUHQJHQ
'HVMDPDDQ]DOHUDOOHVDDQGRHQRP KHW PDVNHU WHUXJ WH NULMJHQ
HQ]RODQJKLMHQ]LMQKDQGODQJHUVOHYHQLVGHZHUHOGLQJHYDDU -H
LQVWLQFW ZDV JRHG KHW PDVNHU PRHW YHUQLHWLJG ZRUGHQ PDDU GDW
NDQQLHWKLHUHQQLHWQX
$OV KHW DOOHHQ GRRU HHQ GHPRQ RI HHQ WRYHQDDU JHPDDNW ]RX ]LMQ
]RX LN KHW NXQQHQ YHUQLHWLJHQ RPGDW KHW GDQ LQ HHQ ZHUHOG WKXLV
KRRUW HQ LQ HHQ ZHUHOG EHVWDDW 'LW PDVNHU EHVWDDW LQ WZHH
ZHUHOGHQHQPRHWGXVLQWZHHZHUHOGHQYHUQLHWLJGZRUGHQ
'DW OLMNW RQPRJHOLMN PDDU LV KHW QLHW -RXZ HLJHQ JURRWYDGHU GH
YDGHUYDQMRXZPRHGHUZHHWKHWDQWZRRUG.HLOLV´
³0LMQJURRWYDGHULVGRRG´ZLHUS.HLOLVWHJHQ³HQ]LMQPDVNHUJHHIW
JHHQDQWZRRUGPHHU=LMQPDVNHULVEHVFKDGLJG«´
³$OV MH KHW PDVNHU EHGRHOW GDW LQ GH WHQW GHU 9RRURXGHUV OLJW GDQ
KHE MH JHOLMN 0DDU GDW PDVNHU LV QLHW KHW PDVNHU YDQ MH
JURRWYDGHU´
.HLOLVVFKXGGH]LMQKRRIGLQRQWNHQQLQJ
³*HORRI PH MRQJH PDQ LN KHE MRXZ JURRWYDGHU JHNHQG *UHOVD\
5RGH$UHQGZDV]LMQQDDP(QWLHQMDDUYRRUKLMVWLHUINZDPKLMKLHU
HQ YHUWHOGH PLM GDW KHP LQ HHQ GURRP ZHUG RSJHGUDJHQ ]LMQ
]LHOVPDVNHUQDDUPLMWHEUHQJHQ]RGDWLNKHPNRQYHUEHUJHQ«´
:RUGWYHUYROJG3HWUD&RUHW
0XUSK\¶V/DZ
$*(1'$0XUSK\¶V+HURHV
7RHOLFKWLQJ 'H]H DJHQGD LV EHGRHOG RP WH ODWHQ ]LHQ ZDW HU ]RDO JHSODQG LV
YRRUHHQVSHOGDJHQRP]RYHHOPRJHOLMN JHPDDNWH DIVSUDNHQ YRRU VSHOOHWMHV
LQRSWHQHPHQ%LMLHGHUHDIVSUDDNVWDDWGHQDDPYDQGHRUJDQLVDWRUHQZDDU
PHHU LQIRUPDWLH JHYUDDJG NDQ ZRUGHQ *HwQWHUHVVHHUGHQ NXQQHQ FRQWDFW
RSQHPHQPHWGHRUJDQLVDWRUHQ]RODQJHUQRJSODDWVLV]LFKRSJHYHQRPPHH
WH VSHOHQ 'H RUJDQLVDWRU ]DO HU PHHVWDO YRRU ]RUJHQ GDW HU
OHJHUVILJXUHQUHJHOVVRXUFHERHNHQ HWF DDQZH]LJ ]LMQ ]RGDW RRN PHQVHQ GLH
QRJ JHHQ HLJHQ VSXOOHQ KHEEHQ PHH NXQQHQ VSHOHQ (U LV RS HHQ VSHOGDJ
YROGRHQGHUXLPWHHQPDWHULDDORPQRJYHOHDQGHUHVSHOOHQWHVSHOHQGLHQLHWLQ
GH]H DJHQGD RSJHQRPHQ ]LMQ 'H DJHQGD ZRUGW YLD GH PDLOLQJOLVW HQ YLD GH
0XUSK\¶V /DZ YHUVSUHLG $OOH YHUPHOGH VSHOOHQ HQ HYHQHPHQWHQ RQGHU
YRRUEHKRXG 1HHP YRRU GH ]HNHUKHLG DOWLMG FRQWDFW RS PHW GH RUJDQLVDWRU
$DQYXOOLQJHQ ZLM]LJLQJHQ HQ FRUUHFWLHV YRRU GH DJHQGD JUDDJ SHU HPDLO GRRUJHYHQ DDQ 3HWHU 6FKXOHLQ
VFKXOHLQ#HXURQHWQO
VHSWHPEHU
0XUSK\¶V+HURHV
x %RUGVSHOGDJ,QIR5LFKDUG3KHUQDPEXFT VHSWHPEHU
'XFRVLP]RPHUFRQYHQWLH
x 2SHQ YDQDI X X :LQWHUVSHOOHQEHXUV
JHRUJDQLVHHUG GRRU 'XFRVLP /RFDWLH -DDUEHXUV 8WUHFKW
-DDUEHXUVSOHLQ$/8WUHFKW,QIR ZZZGXFRVLPQO
VHSWHPEHU
&UXVDGH
x :DU )DQWDV\JDPH &RQYHQWLRQ JHRUJDQLVHHUG GRRU GH
*DPHVFOXE 'H :LWWH 5LGGHU /RFDWLH /HRSROGVEXUJ %HOJLs
,QIR
ZZZGHZLWWHULGGHUEH
RI
YLD
HPDLO
SDWULFNFDQQDHUWV#EHOJDFRPQHW
RI
GRPLQLNGHZROI#EHOJDFRPQHW
VHSWHPEHU
0XUSK\¶V+HURHV
x :DUKDPPHU)DQWDV\%DWWOHV.,QIR0DDUWHQ.DLVHUWHO x $.0RGHUQDIULFDQZDUV,QIR3HWHU6FKXOHLQ
HQVHSWHPEHU
&RORXUV
x :DUJDPH FRQYHQWLH 7KH +H[DJRQ 5HDGLQJ 8. &RQWDFW
7UHYRU +DOVDOO
7HO (PDLO
WKDOVDOO#FRORXUV RUJXN
VHSWHPEHU
/XVWUXP0HJDJDPHHQ9HLOLQJ
x )DQWDV\ 0HJD *DPH HQ 9HLOLQJ LQ KHW NDGHU YDQ KHW
YLMIWLHQMDULJ EHVWDDQ YDQ 0XUSK\¶V +HURHV $DQYDQJ 0HJD
*DPHQDDIORRSRPXXUYHLOLQJYDQRYHUERGLJHHQ
RYHUWROOLJH VSHOPDWHUHLDOHQ YDQ OHGHQ ,QIR 0HJD *DPH )ULWV
.X\OPDQ IULWV#FLVWURQQO ,QIR 9HLOLQJ 0DUF /DJUDQG
0DUFB/DJUDQG#KRWPDLOFRP
HQVHSWHPEHU
+HWMDDUOLMNVH/3/*ZHHNHQG
x +HWJURRWVWHOHYHQGHJHVFKLHGHQLVHYHQHPHQWYDQ1HGHUODQG
$UFKHRQ$OSKHQDG5LMQ,QIR.HHV1LHXZHQKXLMVHQ
NHHVQLHXZHQKXLMVHQ#WLSQO HQ
KWWSZZZOSOJQOFDBQOBKWP
0XUSK\¶V/DZ
RNWREHU
x %RDUGJDPHGDJ HQ /H]LQJ 7DFWLHN 0RGHUQH 6NLUPLVK GRRU
5LFKDUG3HSHU
RNWREHU
x :DUKDPPHU)DQWDV\%DWWOHV.,QIR0DDUWHQ.DLVHUWHO HQRNWREHU '8=,
x :DUJDPHV FRQYHQWLH 'XLWVODQG :HVHO 1LHGHUUKHLQKDOOH
KWWSZZZH[FDOLEXUPLQLDWXUHQGHGX]L WPRNWREHU
6SLHO
x 6SHOOHQEHXUV LQ 'XLWVODQG /RFDWLH 0HVVH (VVHQ (VVHQ
'XLWVODQG2UJDQLVDWLH0HU]9HUODJ,QIR ZZZPHU]YHUODJFRP
WPRNWREHU
6SHOOHQVSHNWDNHO
x 6SHOOHQEHXUV7DOULMNHGHPRQVWUDWLHVYHUNRRSVWDQGVGHQRGLJH
WRHUQRRLHQ HQ DQGHU VSHHOSOH]LHU /RFDWLH %HXUVJHERXZ
/DUGLQRLVVWUDDW==(LQGKRYHQ2UJDQLVDWLH*DPHV
,QIRKWWSZZZVSHOOHQVSHNWDNHOQO
RNWREHU
0XUSK\¶V+HURHV
x .LORJDPH2UJDQLVDWRUHQRQGHUZHUSQRJRQEHNHQG
QRYHPEHU
&ULVLV
x :DUJDPH FRQYHQWLH %HOJLH JHRUJDQLVHHUG GRRU GH 7LQ
VROGLHUVRI$QWZHUS9DQDIWRW/RNDWLH0HWURSROLV
,QIR ELM :LOOLH HPDLO ZLOOLHVN\QHWEH 7HO KWWSZZZWVRDEH
QRYHPEHU
'XFRVLPKHUIVWFRQYHQWLH
x
2SHQ YDQDI X X :LQWHUVSHOOHQEHXUV
JHRUJDQLVHHUG GRRU 'XFRVLP /RFDWLH -DDUEHXUV 8WUHFKW
-DDUEHXUVSOHLQ$/8WUHFKW,QIR ZZZGXFRVLPQO
WPGHFHPEHU
(PSKHELRQ:LQWHUNDPS
x /LYH 5ROHSOD\LQJ HYHQHPHQW /RFDWLH %UDEDQWERV WH /LHURS
,QIRKWWSZZZHPSKHELRQRUJ
MDQXDUL 0XUSK\¶V+HURHV
x .LORJDPH2UJDQLVDWRUHQRQGHUZHUSQRJRQEHNHQG
IHEUXDUL
'XFRVLPZLQWHUFRQYHQWLH
x
2SHQ YDQDI X X :LQWHUVSHOOHQEHXUV
JHRUJDQLVHHUG GRRU 'XFRVLP /RFDWLH -DDUEHXUV 8WUHFKW
-DDUEHXUVSOHLQ$/8WUHFKW,QIR ZZZGXFRVLPQO
9RRUMDDU 0XUSK\0DQLD
x -DDUOLMNVH &RQYHQWLH 0XUSK\¶V +HURHV 'HOIW " 0XUSK\
V
+HURHV
0XUSK\¶V/DZ
$GYHUWHQWLH
$7/((67±ERHNKDQGHO
.RUW5DSHQEXUJD
*&/HLGHQ+ROODQG
%RRNVRQ0LOLWDU\+LVWRU\
7HO
)D[
9LDLQWHUQHWEHVWHOOHQLVELMQDDOWLMGJRHGNRSHU
(LJHQLPSRUWHQGDDUGRRUODJHSULM]HQ
ZZZDWOHHVWFRP HQZZZDWOHHVWQO
%RHNMHV ZDDULQ XLWJHEUHLG YHOGVODJHQ XQLIRUPHQ HQ] ZRUGHQ
RPVFKUHYHQ 9HOH LOOXVWUDWLHV YHHODO LQ NOHXU 3DNZHJ WLWHOV LQ
YRRUUDDGYDQRD
$&( $,5&5$)72)7+($&(6
$(8 $9,$7,21(/,7(81,76
&$0 &$03$,*1
&20 &20%$7$,5&5$)7
(/, (/,7(
(66 (66(17,$/+,6725,(6
)25 )2575(66
0$$ 0(1$7$506
02' 2635(<02'(//,1*
0$1 02'(//,1*0$18$/6
19* 1(:9$1*8$5'
22% 25'(52)%$77/(
:$5 :$55,25
6RPPLJHWLWHOVKHEEHQHHQLHWVKRJHUHSULMVPHHUSDJLQD
VELMY
3ULM]HQ ]RDOV GLH LQ RQ]H ERHNKDQGHO JHOGHQ ,QGLHQ EHVWHOG YLD
RQ]H ZHEVLWH ZZZDWOHHVWFRP ]LMQ ]H PHHVWDO ODJHU IUDQNR
WRH]HQGLQJ YDQ EHVWHOOLQJHQ YDQDI (XUR HQ EHWDOLQJ SHU JLUR
%LM EHVWHOOLQJ SHU WHOHIRRQ HPDLO ID[ JUDDJ QXPPHU YDQ ERHNMH
GXVELMY0$$SOXVVWXNMHYDQWLWHORSJHYHQ
0XUSK\¶V/DZ
$DQNRQGLJLQJ
2S ]DWHUGDJ HQ ]RQGDJ RNWREHU
RUJDQLVHHUW &DVXV %HOOL ZHGHURP HHQ JURWH
:6,0]HHVODJ HQ QRGLJW GHUKDOYH LHGHUHHQ
GLH JHLQWHUHVVHHUG LV LQ ]HHVODJHQ PHW
PLQLDWXUHQ RP PHH WH YHFKWHQ
=RDOV EHNHQG VSHOHQ ZH JHGXUHQGH GH]H
JURWH ]HHVODJHQ PHW GH $GYDQFHG :6,0
UHJHOV DDQJHYXOG PHW HQLJH HLJHQ &DVXV
%HOOLUHJHOV
'H VODJ GLH ZH GLW ZHHNHQG ZLOOHQ VSHOHQ
VWDDW EHNHQG DOV 7KH *ORULRXV )LUVW RI
-XQH KLVWRULVFK JHYRFKWHQ RS GH H MXQL
,Q GH]H VODJ ZRUGW HHQ )UDQVH YORRW
VFKHSHQ RQGHU &RQWUH$PLUDO 9LOODUHW-R\HXVH WHUZLMO ]H HHQ
HVVHQWLHHOJUDDQWUDQVSRUWYDQGH96QDDU)UDQNULMNHVFRUWHHUGH(U
KHHUVWH RS GLW PRPHQW HHQ KRQJHUVQRRG LQ KHW UHYROXWLRQDLUH
)UDQNULMNGRRUHHQ(QJHOVHYORRWVFKHSHQRQGHU$GPLUDO(DUO
+RZHRQGHUVFKHSW
=RDOV GH RPVFKULMYLQJ DO GRHW YHUPRHGHQ ZDV GH]H VODJ HHQ
WDFWLVFKH RYHUZLQQLQJ YRRU GH (QJHOVHQ 6WUDWHJLVFK LV GH )UDQVH
YORRW ZHO JHVODDJG LQ KDDU DFWLH DDQJH]LHQ KHW JUDDQWUDQVSRUW
RQEHVFKDGLJGLQ)UDQNULMNDDQNZDP
'HVODJ]XOOHQZHVSHOHQLQGHERYHQUXLPWHYDQ&DIpGH )LHWV RS
]DWHUGDJXXUWPXXUPHWHHQHHWSDX]HHQRS]RQGDJ
YDQXXUWPXXU0RFKWMHLQWHUHVVHKHEEHQRPPHHWH
GRHQ PHOG MH GDQ ELM RQGHUJHWHNHQGH DDQ PHW QDDP DGUHV H
PDLO HHQ HYHQWXHOH YRRUNHXU YRRU HHQ YDQ EHLGH SDUWLMHQ HQ HHQ
HYHQWXHOHYRRUNHXUYRRUHHQFRPPDQGRSRVLWLH
0RFKW MH YDQ YHUUH NRPHQ HQ HHQ VODDSSODDWV ZLOOHQ KHEEHQ
YHUPHOGGLWGDQRRN:LMSUREHUHQGDQHHQORJHHUSOHNELMHHQYDQ
GH&DVXV%HOOLOHGHQYRRUMHWHUHJHOHQ 7RWWKHJORULRXVILUVWRI-XQH
0DUF6HXWWHU
%RQJHUG
7*0DOGHQ
PDUFV#FVNXQQO
PDUF#DGYHGDFRP
0XUSK\¶V/DZ
:HUHOGNDPSLRHQVFKDSSHQ0HFK:DUULRU
5HLVYHUVODJ
YRRU 0XUSK\¶V
+HURHV
:H YHUWURNNHQ GH
H YRRU GDJ
UXVW HQ RP WRFK
ZDW WH ]LHQ YDQ GH
VWDG :H YORJHQ
YDQ 6FKLSKRO QDDU -). (HQ PLQXXW QD YHUWUHN VORHJ 0XUSK\ WRH
HHQGDPHEHVORRWOLHYHUYDQERRUGWHJDDQ:DDURPQXPLQXXW
QD YHUWUHN LV PLM HHQ UDDGVHO 1D XXU ZDUHQ ZH ZHHU RS ZHJ
(QQDHHQXXUGXUHQGHYOXFKWNZDPHQZHDDQRS-).ZDDUZH
YDVW ]DWHQ RS GH 'HOWD KXE HHQ ELM]RQGHU NOHLQ GHHO YDQ KHW
YOLHJYHOGHQHUZDVQDDURQ]HYHUED]LQJRRN]HHUZHLQLJWH]LHQRI
WHGRHQ-H]RXGHQNHQGDWKHWJURRWVWHYOLHJYHOGWHU:HUHOGPHHU
WHELHGHQKHHIW
$ OD ZLM RS ZHJ QDDU ,QGLDQDSROLV HFKWHU %DUW YHUPRHGGH GDW KLM
]DJ GDW PLMQ NRIIHU QDDU 2KLR JLQJ VRPV GRHW KHW SLMQ RP HHQ
0XUSK WH ]LMQ :DQW ELM DDQNRPVW ZDV GLW LQGHUGDDG ]R $ILMQ ZLM
NODJHQHQJDDQQDDURQVKRWHOGHYHUPRHLLQJ]DWHUJRHGLQ
2Q]HJDVWGH$PHULNDDQVNDPSLRHQHQHYDQGHZHUHOGYRULJMDDU
ZDV HU DO (Q GH YROJHQGH GDJ KHEEHQ ZH GDQ RRN ]HNHU RI SRWWHQJHVSHHOGRPWHRHIHQHQ7RPGLHQLHW]RYHHOJHVSHHOGKDG
GHDIJHORSHQ WLMG KHHIW KLHU KHW PHHVW JHEUXLNW YDQ JHPDDNW +HW
JLQJKHPQLHWJRHGDIPDDUKHHIWPLVVFKLHQWRFKJHKROSHQ
HGDJGUDIW
PDQRSHQHQHHQKRRSERRVWHUVHQYHUYROJHQVPRHWMHHHQOHJHU
PDNHQ,NKDGHHQUHGHOLMNOHJHUHFKWHU0XUSK\ZDVQRJQLHWNODDU
PHW PH %LM HONH SDUWLM PRHVW MH GH GREEHOVWHQHQ GHOHQ PHW MH
WHJHQVWDQGHU:DDUPLMQWHJHQVWDQGHURSG JRRLGH NZDP LN
QLHW YHUGHU GDQ ,N ZLVW HU WH ZLQQHQ PDDU HU VOLSWH HU WRFK H
SDUWLMHQ GRRU GH GREEHOVWHQHQ ZHJ 'H SDUWLM YHUORRU LN RPGDW
PLMQ WHJHQVWDQGHU EHWHU VSHHOGH (HQ ]HHU VOHFKW EHJLQ ZLQVW
SDUWLMHQYHUOLHVSDUWLMHQ7RPGHHGKHWEHWHUZLQVWHQYHUOLHV
SDUWLM
HGDJOLPLWHG
+HW ZDV RQEHNHQG ZDW GLW ]RX ZRUGHQ HQ ZDW ]H GHGHQ LV KHW
YROJHQGH ]H JDYHQ LHGHUHHQ GH]HOIGH KRHYHHOKHLG HHQKHGHQ HQ
GDDUPRHVWHHQOHJHUYDQJHPDDNWZRUGHQ'LWZDVHHQ]HHUOHXN
0XUSK\¶V/DZ
IRUPDDW ZDQW YDQ JHOXN ZDV QX ZHLQLJ VSUDNH (QLJVWH SUREOHHP
ZDVGDWLNHQ7RPPDDUPLQXWHQKDGGHQRPWHERXZHQHQZH
KDGGHQDOPLQXWHQQRGLJRPXLWWHSDNNHQ'HVRQGDQNVGHGHQ
ZHKHWDOOHEHLUHGHOLMNWRWJRHG,NGHHG ZLQVWSDUWLMHQHQYHUOLHV
7RPGHHGZLQVWHQYHUOLHVSDUWLMHQ
HGDJ&RQVWUXFWHG ,NZDV]HHURYHUWXLJGYDQPLMQOHJHUHQSHUGHILQLWLHRRNYDQ7RP
]LMQOHJHU
/HJHUYDQ(OLWH)DULG-DEOL
%U6SULQWV
+D]HQV
66Z)HQULU
%U/DPSUH\
66Z7$&
')'RQDU
')*DUURW
')6FKPLWW
6:0RUWDU7HDP
6:/(3HDVDQW
6+$79
%U/(&RPPDQGSHDVDQW
0U3ULQJOH7RP.RHQUDDGV
%U6SULQWV
+D]HQV
0HUF*UH\'HDWK
')'RQDU
')*DUURW
')6FKPLWW
6:0RUWDU7HDP
6+$79
')$79
%U/(&RPPDQGSHDVDQW
/LDR$79
(U ZDUHQ LQ PLMQ PHQLQJ PDDU ODVWLJH WHJHQVWDQGHUV RPGDW ]LM
RRN ILUVW VWULNH OHJHUV KDGGHQ 'DW ZDUHQ 'HDQ ZHUHOGNDPSLRHQ HQ &RUOH HQ LQ PLMQ PHQLQJ GH EHVWH
VSHOHU WHU ZHUHOG 1DGDW 0XUSK\ PLM HQLJV]LQV PHW UXVW KDG
JHODWHQ NUHHJ LN ZHHU HHQ KHULQQHULQJ LN PRHVW EHJLQQHQ WHJHQ
&RUOH HQ KLM PRFKW EHJLQQHQ 9HUYROJHQV RSHQGH KLM PHW FULWLFDO
KLWV LN NRQ QRJ 9& SDNNHQ PDDU LN NRQ QLHW PHHU ZLQQHQ
'DDUQD YROJGH $UQLV %HNNHU 2QH H\H -DFN DQG 3DODGLQ /HYLQ
0XUSK\¶V/DZ
-RKQVRQ =H JLQJHQ DOOHPDDO QHHU ,N HLQGLJGH PHW ZLQVWSDUWLMHQ HQ YHUOLHVSDUWLM 0LMQ HLQGVFRUH ZDV ZLQVWSDUWLMHQ
HQ 9&
V KHW]HOIGH DOV GH QXPPHU HFKWHU GH]H KDG EHWHUH
WHJHQVWDQGHUVJHKDGHQJLQJGRRUQDDUGHWRS
7RP ZDV UXLP GRRU HQ KHHIW YHUYROJHQV GH ILQDOH JHKDDOG LN KHE
QLHW GXUYHQ NLMNHQ XLW DQJVW GDW LN ZDW ]RX URHSHQ RYHU ]LMQ VSHO
7RP GRHW ZHO HHQV LHWV UDDU ]RDOV WDQNGURSSHQ WHJHQ HHQ
SHDVDQW
9DQZDWLNEHJUHHSYDQ7RPYHUORRUKLMRSLHWVYDQSXQWHQHQ
NOHLQH WDFWLVFKH IRXWMHV +LM KHHIW GH ELMQDDP 0U 3ULQJOH JHNUHJHQ
GRRU]LMQJHZRRQWH]LMQOHJHUWHYHUYRHUHQLQHHQGRRV3ULQJOHV
/HXNHELMNRPVWLJKHGHQ
x 1DGDWLNRSGH HGDJNOHGLQJJLQJNRSHQRPGDWPLMQEDJDJH
HU QRJ QLHW ZDV NZDPHQ ZH ELM WHUXJNRPVW WRW HHQ ZHONRPH
YHUUDVVLQJPLMQEDJDJHZDVJHDUULYHHUG
x 7HUZLMOLNZDWVSXOOHQKDDOGHYRRU7RPHQ0LM]HOIYURHJ:DOWHU
.RHQLJDND0U&KHFNRYPLMZDDUGHJURWHKDOZDV
x :HKHEEHQ]HHUZHLQLJJH]LHQYDQGH&RQYHQWLHEHKDOYHGDQ
GDWµLHHUJHUJHUJHUJHUJJURRWZDV
x 'H&RPSXWHUYHUDQGHUGHPLMQQDDPLQ)DULG-DELOHQZHLJHUGH
PLMQFRUUHFWLHVWHHUNHQQHQ
x $PHULNDQHQ]LMQJHVWRRUG
9HUGHUZDVKHWHUJJDDI
(OLWHDND)DULG-DEOL
$GYHUWHQWLH
%UDEDQWVH7XUIPDUNW±'(/)7
7HO±)D[±
'DJHOLMNVJHRSHQGYDQWRWXXU
8NXQWRRNWHOHIRQLVFKEHVWHOOHQ
YRRUUHFHSWLHVSDUWLMHQHYHQWXHHOWDIHOUHVHUYHUHQ
0XUSK\¶V/DZ
,PSUHVVLHYDQGH:DUKDPPHU)DQWDV\0HJDVODJ
³'HIHQVHRIWKH6LOYHU5RDG´DXJXVWXV
'H GZHUJHQNRQLQJ 0DUF OXQFKW QRJ HYHQ YRRU GH VODJ (HQ IRXWH
EHVOLVVLQJZDQWGHVWDSHOVFUHDPLQJVNXOOVODJHQKHP]ZDDURSGH
PDDJ (PSLUH $OH[ 6OD\HUV 3HWUD HQ 'ZHUJHQ %DUW EHNLMNHQ KHW
WHYHHODDQWDIHOWHQRS]LFKWHYDQKXQWURHSHQ
9DPSLUH&RXQW -RUG\ HQ 7RPE 3ULQFHVV 0LUMDP KHEEHQ HHUGHU WH
ZHLQLJWDIHOYRRUKXQWURHSHQ7RPE.LQJ3HWHUIRWRJUDIHHUW
0XUSK\¶V/DZ
'H]HYHUSHUVRRQOLMNLQJYDQ0DUFNRSWHGHFDWDSXOWQLHWWHUXJ««
'H VODJ ZHUG
ELQQHQ GDJHQ
YLD RQ]H \DKRR
JURHS
JHRU
JDQLVHHUG PHW
SXQWHQ
:DUKDPPHU RS
WDIHO
'H 7RPE .LQJV
NZDPHQ HHQ
ERHN
WHUXJKDOHQ ZDW
XLW
HHQ
JUDINDPHU ZDV
JHURRIG GRRU
(PSLUH
'H
GZHUJHQ YLQJHQ
GHNODSRS
0XUSK\¶V/DZ
'H7RPE.LQJVZHUGHQJHKROSHQGRRU9DPSLUH&RXQW-RUG\LQ]LMQ
%ODFN&RDFK
8LWHLQGHOLMN EOHHN GH 7RPE 6FRUSLRQ GH KHOG YDQ GH GDJ GZHUJHQ ZDUPDFKLQHV RSJHJHWHQ 'H GZHUJHQ YHUORUHQ ERHN HQ
VWURQJKROG
0XUSK\¶V/DZ
/XVWUXP0HJD*DPHVHSWHPEHU'HOIW
$DQDOOHVNRPWHHQHLQG"
+HWLVDOZHHUMDDUJHOHGHQGDWGHYRRUVSHOOLQJ]LFK
YROWURN HQ GH 2YHUZLQQDDUV YDQ GH *URWH 2RUORJ RQGHU
OHLGLQJYDQ
'H*URWH*RG:LHQV1DDP1LHW*HVSURNHQ
0DJ:RUGHQ
GHKHHUVFKDSSLMRYHUGHZHUHOGYHUNUHJHQ
0XUSK\¶V/DZ
1DGXL]HQGMDDUDDQEHGHQWH]LMQEHJRQ
'H*URWH*RG
:LHQV1DDP1LHW*HVSURNHQ0DJ:RUGHQ
]LFKHFKWHU
WHYHUYHOHQHQKHHIWQLHWVPHHUYDQ]LFKODWHQKRUHQ
'H2YHUZLQQDDUVYDQGH*URWH2RUORJ]LMQRQGHUWXVVHQ
EHKRRUOLMNGHFDGHQWJHZRUGHQ'HDQGHUHUDVVHQYRHOHQ
GDWKXQWLMGJHNRPHQLVHQNRPHQLQRSVWDQG(FKWHU
HU LV HHQ NDQV GDW 'H *URWH *RG :LHQV 1DDP 1LHW
*HVSURNHQ0DJ:RUGHQ
WHUXJNRPW
'LHJHQHGLH
'H*URWH*RG:LHQV1DDP1LHW*HVSURNHQ
0DJ :RUGHQ
ZHHW WH YDQJHQ NDQ ]LMQ NUDFKWHQ
JHEUXLNHQRP]HOIGHKHHUVFKDSSLMWHYHUNULMJHQ
7HQPLQVWHGDWLVZDWGHSULHVWHUVRQVYHUWHOOHQ
$DQYDQJVHSWHPEHUDV
$DQPHOGHQ ELM )ULWV .XLMOPDQ 7HO IULWV#NXLMOPDQQHWRI
+DQV
*RRVHQ7HO
36 'HHOQDPH JHEHXUW LQ JURHSMHV YDQ HHQ PDQ RI
YLHU 9HUGHU ]LMQ ZH RRN RS ]RHN QDDU PHQVHQ GLH
ZLOOHQVFKHLGVUHFKWHUHQ
$DQNRQGLJLQJ9HLOLQJVHSWHPEHU
x
x
x
x
x
$DQYDQJQDKHW0HJD*DPH
9HLOLQJYRRUZDDUGHQ
RSEUHQJVWLVYRRUGHFOXEPHHUPDJRRN
QLHWYHUNRFKWHVSXOOHQPRHWMHZHHUPHHQHPHQEHKDOYHDOVGH
FOXE]HHFKWZLOKHEEHQ
,QIRUPDWLHELM0DUF/DJUDQG
0XUSK\¶V/DZ
5HDGRQWKH1HW+RZWR$QQR\D:DUJDPHU
6RPH KXPRU FRXUWHV\ RI (G
:DOGHQ DW WKH PP 6FLHQFH
)LFWLRQ:DU*DPHVJURXS
5HIHU WR \RXU PLQLV RQO\ E\
WKHLUILUVWQDPHV
5HIHUWR\RXURSSRQHQWVPLQLV
E\WKHLUILUVWQDPHV
7U\DQGEULEHKLVXQLWVRYHUWR
\RXUVLGH
7KUHH ZRUGV 3DVWHO FRORU
VFKHPHV
5HQW DGYHUWLVLQJ VSDFH RQ
\RXUXQLWEDQQHUV
2IIHU\RXURSSRQHQWWKHFKDQFHWRVXUUHQGHUEHIRUHWKHEDWWOH
VWDUWV
'UHVVLQFKDUDFWHU
3HUIRUPDSOD\E\SOD\FRPPHQWDU\LQD+RZDUG&RVVHOOYRLFH
6SHDNRQO\LQWKLUGSHUVRQOLNHDFHUWDLQZUHVWOHU
8VH ODUJH EUDVV GLFH 5ROO WKHP GDQJHURXVO\ FORVH WR \RXU
RSSRQHQW
VILJXUHV
8VHRQO\WKHOLWWOHUHGGLFHIURP:DUKDPPHU4XHVW
2QO\UROORQHGLHDWDWLPH
3OD\EDWWOHPXVLF0U5RERWRZRUNVWKHEHVW3XWLWRQUHSHDW
1DPH DOO RI \RXU FKDUDFWHUV DIWHU REVFXUH +XQJDULDQ UR\DOW\
%HFRPHDQQR\HGLI\RXURSSRQHQWIDLOVWRQRWLFH
&ODLP \RXU DUP\ LV FRPSULVHG RI DOO ZRPHQ :KHQ SUHVVHG
H[SODLQWKDWWKH\DUH DOOLQGLVJXLVHVRDVQRWWRJHWNLFNHGRXW
RIWKH$UP\
3ODFHDKDPPHURQWKHWDEOHEHIRUHWKHJDPHVWDUWV([SODLQLW
LVWKHUHWRLQVXUHOR\DOW\
4XRWH6XQ7]XRIWHQEXWRQO\LUUHOHYDQWO\
(YHU\ WLPH RQH RI \RXU PLQLV KDV XQUHVWULFWHG /26 WR KLV
FRPPDQGHUVD\FKHFN
6XJJHVW REYLRXVO\ VXLFLGLDO WDFWLFV WR \RXU RSSRQHQWV ([SODLQ
WKDW
VZKDW&XVWHUZRXOGGR
3HUIRUP D URXVLQJ VSHHFK WR \RXU WURRSV EHIRUH WKH EDWWOH
3RVHOLNH0XVVROLQLDWWKHHQG
6HFUHWO\UHSODFH\RXURSSRQHQW
VPLQLVRQHDWDWLPHZLWKPLQLV
RIRWKHUJDPHV
&ODLP\RXPLQLVDUHSUR[LHGIRUDQRWKHUUHJLPHQWµWKRXJKWKDW
KDVQREHDULQJRQJDPHSOD\DWDOO
0XUSK\¶V/DZ
3ODFHDOO\RXULQIDQWU\RQLQGLYLGXDOPRQVWHUEDVHV
)ORFN\RXUEDVHVZLWKVDQG'2127*/8(
7DNH D KDOIWLPH EUHDN WR SOD\ ZLWK \RXU %ORRG %RZO
FKHHUOHDGHUV
,QUXOHGLVSXWHVUHIHUWR+R\OH
VERRNRIJDPHV
3ODFH1DVFDUVW\OHDGVDOORYHU\RXUYHKLFOHV
'HPDQGWRFKDQJHWDEOHVLGHVDWWKHKDOIZD\SRLQW
3/$<'2+0LQLV
:KHQ RQH RI \RXU PLQLV UHDFK \RXU RSSRQHQW
V VLGH RI WKH
WDEOHGHPDQGWKDWLWEHNLQJHG
0HDVXUHGLVWDQFHVRQO\ZLWKD\DUGVWLFN
2Q D EDG UROO VZHDU OLNH D EOXH VWUHDN 8VH RQO\ REVFHQLWLHV
DSSURYHGE\-XGJH'UHGG
6REXQFRQWUROODEO\ZKHQUHPRYLQJFDVXDOWLHV
:KHQ\RXZLQGXPSDWXERI*DWRUDGHRQ\RXUFRPPDQGHU
,QFOXGHWKHZRUG:KRRSDVV DV PDQ\ WLPHV LQ \RXU DUP\ OLVW
DVSRVVLEOH
'RQ
WPRYH\RXUDUP\'RQ
WILUH)OHHZKHQFKDUJHG
3UR[\ D XQLW RI + VFDOH FRZV IRU \RXU FRPPDQGHU
V ERG\
JXDUG'RQ
WIRUJHWWRJLYHWKHPZHDSRQV
&RQYHUW DOO ZKHHOHG PRGHOV LQWR ORZULGHUV ,QFOXGLQJ FDQQRQV
DQGFKDULRWV
7U\WRSOD\PXOWLSOHJDPHVDWRQFHOLNH*DU\.DVSDURY
'LVFXVVWDFWLFVZLWK\RXUWURRSV%HFRPHDUJXPHQWDWLYH
)RXUPRUHZRUGV5HJLV3KLOELQSDLQWVFKHPH
,Q D UXOHV GLVSXWH FKHFN VHYHUDO FRSLHV RI WKH UXOHV MXVW WR
PDNHVXUHWKH\GRQ
WFKDQJHLQHDFKERRN
8VHDSDLQWEDOOJXQWRUHPRYHFDVXDOWLHV)RUERWKVLGHV
:ULWH\RXUDUP\OLVWLQSLJODWLQDQGELQDU\
)8==<',&(
6WDUWHDFKJDPHZLWKWKH1DWLRQDO$QWKHP
+DYH DQ LQWHULRU PRQRORJXH GXULQJ WKH JDPH 'LJUHVV
IUHTXHQWO\
'XULQJ\RXURSSRQHQW
V WXUQ\RGHO
(DFKWXUQUHSODFH\RXUFRPPDQGHUZLWKDQHZILJXUH
$IWHUDJRRGGLHUROOGRDYLFWRU\GDQFHDQGVSLNHWKHGLH
:ULWH D EDWWOH UHSRUW GXULQJ WKH JDPH 7DNH DW OHDVW ILYH
PLQXWHVWRZULWHLQIRUPDWLRQEHWZHHQGLFHUROOV
0HGHGHOLQJYDQ-RV/DXZHUV
=LMQYDVWHWHOHIRRQQXPPHULV
YHUYDOOHQHQ]LMQPRELHOHQXPPHULV
0XUSK\¶V/DZ
5HYLHZ/LJKWQLQJ''D\
:LHKHHIWKHWJHPDDNW"
+HWLVRQWZRUSHQGRRU'DQ9HUVVHQHQ
XLWJHJHYHQGRRU'HFLVLRQ*DPHV+HW
NRVWRQJHYHHU
'XLWVHUV
:DWLVKHW"
+HW LV HHQ NDDUWVSHO YRRU WZHH VSHOHUV
GDW ]LFK DIVSHHOW WHQ WLMGH YDQ GH
*HDOOLHHUGH ,QYDVLH LQ 1RUPDQGLs LQ
MXQL (HQ VSHOHU VSHHOW GH
*HDOOLHHUGHQ HQ GH DQGHUH VSHHOW GH
:DW]LWHULQ"
NDDUWMHV +HW LV HHQ FRPSOHHW VSHO JHHQ YHU]DPHONDDUWVSHO
$OOHVZDWMHQRGLJ KHEW RP WH VSHOHQ ]LW HU LQ (Q HHQ KDQGOHLGLQJ
YDQHHQ$¶WMHLQKHW(QJHOV
:DWLVKHWGRHO"
+HW GRHO LV RP ]RYHHO PRJHOLMN VWUDQGHQ WH YHURYHUHQ GDQ ZHO WH
EHKRXGHQ +HW VSHO VSHHOW ]LFK DI JHGXUHQGH YLMI GDJHQ HQ KHW
UHVXOWDDWDDQKHWHLQGYDQGHYLMIGHGDJWHOW
$FKWHUJURQGYDQKHWVSHO
'H LQYDVLH YDQ 1RUPDQGLs RS MXQL ZDV YRRU GH 1D]L
'XLWVODQG KHW EHJLQ YDQ KHW HLQGH PDDU KHW ZDV YRRU GH
*HDOOLHHUGHQ JHHQV]LQV PDNNHOLMN 6OHFKW ZHHU HQ QDYLJDWLHIRXWMHV
ZDDUGRRU GH $PHULNDQHQ RS HHQ YHUNHHUGH SOHN XLWNZDPHQ
VSHHOGHQKHQSDUWHQHQKHWZDVQRJEHKRRUOLMNPRHLOLMNRPYRRUELM
KHWVWUDQGWHNRPHQ9RRUGH'XLWVHUVZDVKHWHURSRIHURQGHUDOV
]H GH *HDOOLHHUGHQ WHJHQ NRQGHQ KRXGHQ KLHOGHQ ]H KHW QRJ ZHO
HYHQYROLQ(XURSDPDDUDQGHUV
+RHJDDWKHW"
(ONH VSHOHU NLHVW HHQ ]LMGH 'XLWV RI *HDOOLHHUG HQ NULMJW GH
GHVEHWUHIIHQGH &RXQWU\NDDUW +LHU VWDDW GH EHXUW YROJRUGH RS ,Q
KHWPLGGHQYDQGHWDIHOZRUGHQGHYLMIVWUDQGHQQHHUJHOHJG8WDK
2PDKD*ROG-XQRHQ6ZRUG%HDFK
%LM HON VWUDQG KRRUW HHQ 'XLWVH HQ HHQ *HDOOLHHUGH 6WULMGPDFKW
EHVWDDQGH XLW RI ]RJHQDDPGH )RUFH NDDUWMHV 'H]H ZRUGHQ
JHVFKXGHQJHGHNWQHHUJHOHJGDDQGHGHVEHWUHIIHQGHNDQWELMKHW
MXLVWH VWUDQG 2S GH )RUFH NDDUWMHV VWDDW HHQ QDDP ELMYRRUEHHOG
0XUSK\¶V/DZ
WK,QIDQWU\HQHHQJHWDO LQ HHQ JHOH FLUNHO 6RPV VWDDW HU QRJ
LHWVPHHURSGLHNDDUWHQNULMJMHELMYRRUEHHOGHHQRSGHIHQVHRI
PDJ MH PHW GH]H NDDUW DDQYDOOHQ ]RQGHU GDDUDDQ HHQ DFWLH WH
EHVWHGHQ
9HUGHUNULMJWHONHVSHOHUHHQVWDSHOWMHDFWLHNDDUWMHV
'DQKHEMHQRJGH7XUQPDUNHUVGLHDDQJHYHQZHONHGDJKHWLVHQ
ZDWGHELM]RQGHUHRPVWDQGLJKHGHQ]LMQ=RNULMJHQGH*HDOOLHHUGHQ
ELMYRRUEHHOGRSGDJHHQ±RSDOKXQDDQYDOOHQ
$DQ KHW EHJLQ YDQ KHW VSHO VFKXGW HONH VSHOHU ]LMQ RI KDDU DFWLH
NDDUWHQHQQHHPWYLMINDDUWHQ
'H 'XLWVH VSHOHU EHJLQW DOWLMG 7H EHJLQQHQ ELM KHW PHHVW OLQNHU
VWUDQG YRRU GH 'XLWVHU 8WDK PDJ KLM ELM HON VWUDQG DFWLH
XLWYRHUHQ WHQ]LM KLM NDDUWHQ KHHIW ZDDUGRRU KLM PHHU DFWLHV PDJ
XLWYRHUHQ
$FWLYHUHQ YDQ HHQ )RUFH NDDUW GH ERYHQVWH )RUFH NDDUW YDQ GDW
VWUDQGZRUGWRPJHGUDDLG
$DQYDOOHQ -H NXQW DOOHHQ DDQYDOOHQ PHW HHQ JHDFWLYHHUGH )RUFH
NDDUW
$OV GH 'XLWVHU DO ]LMQ DFWLHV JHGDDQ KHHIW PDJ GH *HDOOLHHUGH
VSHOHULHWVGRHQWHEHJLQQHQELM]LMQOLQNHUVWUDQG6ZRUG
+RHYDOMHDDQ"-HPRHWHHQJHDFWLYHHUGH)RUFH NDDUW KHEEHQ RI
HHQNDDUWDFWLYHUHQGLHHHQJUDWLVDFWLHJHHIW-HYDOWGDDUPHHHHQ
YDQGHNDDUWHQDDQGHDQGHUHNDQWDDQ$OVHUJHHQJHDFWLYHHUGH
NDDUWHQ OLJJHQ PDJ MH GH ERYHQVWH QLHW JHDFWLYHHUGH NDDUW
ZHJKDOHQHQDOVHUKHOHPDDOJHHQNDDUWHQPHHUOLJJHQPDJMHHHQ
NDDUWYDQHHQDDQJUHQ]HQGVWUDQGZHJKDOHQ
$OVHUZHOHHQJHDFWLYHHUGHNDDUWOLJWJDMHYHFKWHQGHZDDUGHYDQ
GH DDQYDOOHQGH NDDUW MH PDJ PDDU PHW HHQ NDDUW SHU NHHU
DDQYDOOHQ RI YHUGHGLJHQ PRHW KRJHU ]LMQ GDQ GLH YDQ GH
YHUGHGLJHQGH NDDUW GDQ ZRUGW GH YHUGHGLJHQGH NDDUW XLW KHW VSHO
JHKDDOG$OVGHZDDUGHJHOLMNLVHQEOLMIWJHEHXUWHUQLHWV
-HNXQWGHZDDUGHYDQMHNDDUWRSKRJHQGRRUKHWVSHOHQYDQDFWLH
NDDUWMHV
-HKHEWELMYRRUEHHOGGH'XLWVHWKLQIDQWU\PHWHHQZDDUGHMH
YDOWGH*HDOOLHHUGHUGLQIDQWU\DDQGLHKHHIWRRNZDDUGH'DQ
PDJ GH *HDOOLHHUGH VSHOHU HU HHQ NDDUW ELM GRHQ ELMYRRUEHHOG
3ODWRRQ&RKHVLRQZDDUGH 1X KHHIW GH *HDOOLHHUGH VSHOHU HHQ
ZDDUGH OLJJHQ ZDDU GH 'XLWVHU RYHUKHHQ PRHW 'LH NDQ GDQ
ELMYRRUEHHOG $UWLOOHU\ HUELM GRHQ ZDDUGH SXQWHQ HQ KHHIW GDQ SXQWHQ 'LW JDDW QHW ]RODQJ GRRU WRWGDW HHQ YDQ EHLGH VSHOHUV
RSJHHIWRPGDWKLMRI]LMJHHQSDVVHQGHNDDUWMHVPHHUKHHIWRIGLH
NDDUWMHVZLOEHZDUHQYRRUHHQYROJHQGHDDQYDO
'HJHVSHHOGHDFWLHNDDUWMHVEHQMHNZLMWHQDOVGHDDQYDOOHUKRJHU
XLWNRPW GDQ GH YHUGHGLJLQJ ZRUGW KHW YHUGHGLJHQGH NDDUWMH
ZHJJHKDDOG
0XUSK\¶V/DZ
$OVGH*HDOOLHHUGHVSHOHUDO]LMQ DFWLHV KHHIW XLWJHYRHUG HLQGLJW GH
GDJ 2S GH WXUQPDUNHU VWDDW KRHYHHO NDDUWMHV MH PDJ QHPHQ YDQ
GHVWDSHORYHUJHEOHYHQDFWLHNDDUWMHVHQGHYROJHQGHGDJEHJLQW
(LQGHYDQKHWVSHO
$DQ KHW HLQGH YDQ GH YLMIGH GDJ ZRUGW GXLGHOLMN ZLH HU JHZRQQHQ
KHHIW$OVGH*HDOOLHHUGHVSHOHURIPHHUVWUDQGHQKHHIWKHHIWKLM
JHZRQQHQELMLVKHWRQEHVOLVWHQDOVKHWHUPLQGHU]LMQKHHIW GH
'XLWVHUJHZRQQHQ
(HQ VWUDQG ZRUGW DOV EH]HW EHVFKRXZG DOV HU HHQ JHDFWLYHHUGH
*HDOOLHHUGH)RUFHNDDUWOLJWHQDDQGHDQGHUHNDQWQLHWVPHHU
&RQFOXVLH
2NpLNJHHIKHWWRHKHWLVHHQXLWHUVWYHUVODYHQGVSHOOHWMHHQ LN]DO
HHQ NHHU ZLQQHQ PHW GH *HDOOLHHUGHQ *UXPEEOOO«5RE
.RSSHQGUDLHUOXNWHKHWRRN««
+HWLVHHQVSHOPHWVWUDWHJLHHQJHOXN(QGHHHUVWHNODSLVOHWWHUOLMN
HHQGDDOGHUZDDUG$OVGH'XLWVHUDOVHHUVWHHHQNDDUWMHDFWLYHHUW
GDW KHP HHQ JUDWLV DFWLH JHHIW HQ GDDUPHH HHQ QRJ QLHW
JHDFWLYHHUGHNDDUWYDQGH*HDOOLHHUGHQZHJKDDOWKHHIWKLMGDDUPHH
DOHHQYRRUVSURQJ
'LW JH]HJG KHEEHQGH LV KHW QLHW RQPRJHOLMN RP WH ZLQQHQ DOV
*HDOOLHHUGH (U ]LMQ YHOH WDFWLHNHQ WH EHGHQNHQ PHW GH
DFWLHNDDUWMHV 'H 'XLWVH NDDUWMHV ]LMQ QLHW KHW]HOIGH DOV GH
*HDOOLHHUGH 'LH ODDWVWH KHHIW NDDUWMHV GLH PHHU JHULFKW ]LMQ RS
DDQYDOOHQ GH HHUVWH NDQ ]LMQ WURHSHQ HHQ NHHU YHUVFKXLYHQ (U
]LWWHQ RRN YHUVWHUNLQJHQ WXVVHQ KHHIW GH 'XLWVHU QHW PHW YHHO
PRHLWH HHQ VWUDQG OHHJ JHPDDNW OHJW GH *HDOOLHHUGH HU HHQ
JURHSMH6WUDJJOHUVQHHUVROGDWHQGLHZDW]LMQDFKWHUJHUDDNW:H
KHEEHQ KHW DO WDOOR]H NHUHQ JHVSHHOG HQ ZH NRPHQ QRJ VWHHGV
QLHXZHGLQJHQWHJHQ
6RPPLJH NDDUWMHV JHYHQ ERQXVVHQ RS DDQYDO VRPPLJHQ RS
YHUGHGLJLQJ-HNXQWRRNHHQIRUVHERQXVNULMJHQGRRUHHQEHSDDOG
NDDUWMHZDDUPHHMHGDDUQDMH)RUFHNDDUWNZLMWEHQW
$OVMHHHQPDDOHHQVWUDQGZHHWOHHJWHYHJHQJDDWKHWVQHO7HQ]LM
MHWHJHQVWDQGHUYHUVWHUNLQJHQRIHHQUHGHSOR\PHQWKHHIW'DQNXQ
MHQDPHOLMNRQJHVWUDIWRRNDQGHUHVWUDQGHQDDQYDOOHQ
9DQKDUWHDDQEHYROHQNOHLQGRRVMHGDWRRNPDNNHOLMNPHHJDDWRS
YDNDQWLH
=H KHEEHQ WURXZHQV RRN /LJKWQLQJ 0LGZD\ RS KHW]HOIGH
SULQFLSH«
3HWUD6FKXOHLQ&RUHW
0XUSK\¶V/DZ
:DUKDPPHU+LVWRULFDO6SDUWDFXV6XSSOHPHQW
2S GH FOXE ZRUGW DO JHUXLPH
WLMG :DUKDPPHU $QFLHQW
%DWWOHVJHVSHHOGPHWPP
ILJXUHQ 'H UHJHOVHW OLMNW RS
:DUKDPPHU )DQWDV\ EDWWOHV
H
HGLWLHPHWDDQYXOOLQJHQHQ
XLWEUHLGLQJHQ HQ QDWXXUOLMN
]RQGHU PDJLH +LHUGRRU LV
KHW YRRU :)% VSHOHUV GLH
HHQV KLVWRULVFK ZLOOHQ VSHOHQ
PDNNHOLMN RP GH RYHUVWDS WH ZDJHQ %LM WLMG HQ ZLMOH NRPHQ HU
VXSSOHPHQWHQ XLW GLH PHHVWDO ]LMQ RSJHKDQJHQ DDQ HHQ EHSDDOGH
SHULRGH =R ]LMQ HU RQGHU PHHU VXSSOHPHQWHQ YRRU GH RQGHUJDQJ
YDQKHWURPHLQVHULMN)DOORIWKH:HVWELMEHOVHRRUORJHQ&KDULRW
:DUV PDFHGRQLHUV $OH[DQGHU WKH *UHDW QRUPDQGLHUV
6KLHOGZDOOHQVLQGVNRUWLV6SDUWDFXVXLW'HUHGHQRPVWLOWHVWDDQ
ELM6SDUWDFXVLVGDWKHWHHQSULPDEHJLQQHUVERHNLV
,Q KHW 6SDUWDFXV VXSSOHPHQW VWDDW GH VODYHQRSVWDQG YDQ
6SDUWDFXV EHVFKUHYHQ YDQ YRRU FKULVWXV 'H RQWVQDSWH VODDI
6SDUWDFXV PDDNWH ,WDOLH HHQ DDQWDO MDUHQ RQYHLOLJ PHW HHQ JURRW
OHJHUYRRUKLMHLQGHOLMNGRRU&UDVVXVHQ3RPSHLZHUGYHUVODJHQ
,Q KHW VXSSOHPHQW VWDDQ OHJHUOLMVWHQ YRRU YHUVFKLOOHQGH
VODYHQOHJHUV HQ URPHLQVH OHJHUV $IJH]LHQ YDQ GH JHEUXLNHOLMNH
LQIRUPDWLH RYHU OHJHUOLMVWHQ WDFWLHN ZDSHQV XLWUXVWLQJ HQ GH
SUDFKWLJHNOHXUHQIRWR¶VYDQZDUJDPHVLWXDWLHVEHYDWGLWVXSSOHPHQW
RRN HHQ FDPSDJQH ZDDUPHH GH RQWVQDSSLQJ YDQ 6SDUWDFXV HQ
HHQ DDQWDO JHYHFKWHQ WHJHQ GH 5RPHLQHQ NXQQHQ ZRUGHQ
QDJHVSHHOG'HVFHQDULR¶VEHJLQQHQELMSXQWHQHQORSHQRS
QDDUSXQWHQSHUNDQW'DWEHWHNHQWGDW]HSHUIHFW]LMQRPGH
UHJHOV RS WH SDNNHQ HQ ³PHH WH VFKLOGHUHQ´ PHW KHW VSHO -H NXQW
NOHLQ EHJLQQHQ HQ XLWEUHLGHQ =RZHO GH 5RPHLQVH DOV GH
VODYHQOHJHUV]LMQRYHULJHQVJRHGHOHJHUVRPKHWVSHOWH OHUHQ 'H
LQGLYLGXHOH HHQKHGHQ ]LMQ ]R JRHG GDW HHQ IRXWMH QLHW PHWHHQ ]DO
OHLGHQ WRW KHW YHUOLH]HQ YDQ GH SDUWLM %RYHQGLHQ ]LMQ HU QRJDO ZDW
5RPHLQHQLQRPORRSRSGHFOXEHQNXQQHQVODYHQOHJHUVRRNYRRU
5RPHLQVHEXUJHURRUORJHQZRUGHQJHEUXLNW6FKXLIHHQVDDQRSGH
H
]DWHUGDJYDQGHPDDQG
$O PHW DO HHQ XLWQRGLJHQG HQ JRHG XLWJHYRHUGH XLWEUHLGLQJ
$DQEHYROHQ
3HWHU 6FKXOHLQ GLH ]ZDDU ORRSW WH GXEEHQ RYHU HHQ NOHLQ
VODYHQOHJHUWMHHUELMLNKHEDOJODGLDWRUHQDI
0XUSK\¶V/DZ
9URHJHU ZHUG RS 0XUSK\¶V +HURHV YHHO PHW 1HZEXU\ )DVW 3OD\
5XOHV JHVSHHOG PHW PP RXGKHLG ILJXUHQ 1DGDW GH UHJHOV LQ
RQJHEUXLNZDUHQJHUDDNWHQGHRSYROJLQJRS]LFKOLHWZDFKWHQ]LMQ
YHHO PP OHJHUV LQ GH NLVW JHEOHYHQ 'DDU LV QX HFKWHU
YHUDQGHULQJ LQ JHNRPHQ ,QPLGGHOV KHEEHQ
PHHU GDQ PHQVHQ GH UHJHOVHW 9LV %HOOLFD
DDQJHVFKDIW YRRU PP RXGKHLG HQ 9LV
0DJLFDYRRUPPIDQWDV\%HLGHVHWVVSHOHQ
YORW HQ JHYHQ YROGRHQGH UXLPWH YRRU KHW
RQWZHUS HQ KHW VSHOHQ PHW YHHO YHUVFKLOOHQGH
W\SHQOHJHUV
'H HHQKHGHQ ZRUGHQ JHEDVHG RS FP RI
FPYRRU9LV0DJLFDHQRSRIYRRU
9LV %HOOLFD 0HQVHQ PHW HHQKHGHQ YRRU
)DQWDV\5XOHVNXQQHQGH]HGXVKHUJHEUXLNHQ
2RN'%0'%$JHEDVHGHILJXUHQNXQQHQZRUGHQJHEUXLNW
'H VFKULMYHU YDQ GH UHJHOV 5REHUW $YHU\
UXQW WZHH ZHEVLWHV ZZZYLVEHOOLFDFRP HQ
ZZZYLVPDJLFDFRP HQ KHHIW RRN HHQ
\DKRR JURHS 9LVB0DJLFD +LHUGRRU NXQQHQ
YUDJHQGLUHFWDDQGH DXWHXUZRUGHQJHULFKW
HQ]LMQXSGDWHVHQHUUDWDEHVFKLNEDDURSGH
ZHEVLWH
9LV %HOOLFD NRVW *%3 HQ GH UHJHOV
LQFOXVLHI GH GULH OHJHUOLMVWERHNHQ NRVWHQ *%39LV0DJLFDNRVW*%3
'RRU JH]DPHQOLMNH DDQVFKDI PHW GH FOXE
NUHJHQZHNRUWLQJ
,NKHELQLHGHUJHYDOP¶QLQGLVFKHOHJHUJHEDVHGYRRU9LV%HOOLFDHQ
3HWUDKDDU3DUWKHQ
MDDUOLGHQZHHUWHUXJELMMHHHUVWHOHJHUMH]RXHUILORVRILVFKYDQ
ZRUGHQ
3HWHU6FKXOHLQ
$GYHUWHQWLH
0XUSK\¶V/DZ
5HGDFWLHDGUHV0XUSK\¶V/DZ
'XQDQWVWUDDW
7(=RHWHUPHHU
0XUSK\¶V/DZ
1DDPHQDGUHV
)UDQNHUHQ

Vergelijkbare documenten

Nummer 4, jaargang 2003

Nummer 4, jaargang 2003 ZDWKHWDOOHPDDOLQKRXGW 7RW ]RYHU GDQ GH ELMQD WUDGLWLRQHOH MDDUOLMNVH VPHHNEHGH YRRU EHVWXXUVNDQGLGDWHQ*HOXNNLJLVHURRNLHWVSRVLWLHIVWHPHOGHQ+HW YLMIWLHQMDULJ EHVWDDQ YDQ GH...

Nadere informatie

Nummer 2, jaargang 2005

Nummer 2, jaargang 2005 PHW HHQ PDJLVFK VFKLOG GDW GH PHHVWH WRYHUVSUHXNHQ ZHO WHJHQKLHOGPDDU)HORND¶VVSUHXNEHWURIGHJURQGYRRU]LMQYRHWHQ +LMYORHNWHLQHHQWDDOGLH)HORNDQLHWYHUVWRQGHQULFKWWHQXDO...

Nadere informatie

Nummer 4, jaargang 2004

Nummer 4, jaargang 2004 PHW HHQ PDJLVFK VFKLOG GDW GH PHHVWH WRYHUVSUHXNHQ ZHO WHJHQKLHOGPDDU)HORND¶VVSUHXNEHWURIGHJURQGYRRU]LMQYRHWHQ +LMYORHNWHLQHHQWDDOGLH)HORNDQLHWYHUVWRQGHQULFKWWHQXDO...

Nadere informatie

Nummer 5, jaargang 2003

Nummer 5, jaargang 2003 PHW HHQ PDJLVFK VFKLOG GDW GH PHHVWH WRYHUVSUHXNHQ ZHO WHJHQKLHOGPDDU)HORND¶VVSUHXNEHWURIGHJURQGYRRU]LMQYRHWHQ +LMYORHNWHLQHHQWDDOGLH)HORNDQLHWYHUVWRQGHQULFKWWHQXDO...

Nadere informatie

MURPHY™S LAW - Murphy`s Heroes

MURPHY™S LAW - Murphy`s Heroes PHW HHQ PDJLVFK VFKLOG GDW GH PHHVWH WRYHUVSUHXNHQ ZHO WHJHQKLHOGPDDU)HORND¶VVSUHXNEHWURIGHJURQGYRRU]LMQYRHWHQ +LMYORHNWHLQHHQWDDOGLH)HORNDQLHWYHUVWRQGHQULFKWWHQXDO...

Nadere informatie

Nummer 2, jaargang 2004

Nummer 2, jaargang 2004 PHW HHQ PDJLVFK VFKLOG GDW GH PHHVWH WRYHUVSUHXNHQ ZHO WHJHQKLHOGPDDU)HORND¶VVSUHXNEHWURIGHJURQGYRRU]LMQYRHWHQ +LMYORHNWHLQHHQWDDOGLH)HORNDQLHWYHUVWRQGHQULFKWWHQXDO...

Nadere informatie

Murphy Mania-editie 2003

Murphy Mania-editie 2003 HQ]RODQJKLMHQ]LMQKDQGODQJHUVOHYHQLVGHZHUHOGLQJHYDDU -H LQVWLQFW ZDV JRHG KHW PDVNHU PRHW YHUQLHWLJG ZRUGHQ PDDU GDW NDQQLHWKLHUHQQLHWQX $OV KHW DOOHHQ GRRU HHQ GH...

Nadere informatie

BML Excellent BEDIENMODUL

BML Excellent BEDIENMODUL (QLQ1RYHPEHULVHUZHHUHHQOHGHQYHUJDGHULQJ 1RJ VWHHGV JHHQ GDWXP YRRU 0XUSK\ 0DQLD WURXZHQV 'DW GXXUW YHHOWHODQJMRQJHQVHUJHEHXUWWHZHLQLJ (QMDLN]LWRRNLQGLH FRPPLVVL...

Nadere informatie