2007 okt-dec - Het gilde van Sint Antonius Abt

Commentaren

Transcriptie

2007 okt-dec - Het gilde van Sint Antonius Abt
NIEUWSBRIEF
Herfst 2007
Jaargang 07-03
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:
Van 15 tot en met 18 september was het weer Lierop kermis. Voor
vele gildeleden is de kermis een van de hoogtepunten van het
gildejaar. Want wie kan zich de kermis voorstellen zonder de
Gilden. De kermis begint op zaterdag in de loop van de dag als een
aantal gildebroeders en -zusters bij de koning en overheidsleden de
kermis gaat aanzeggen. Later op de dag trekken beide gilden en
fanfare er op uit om de caféhouders in het dorp te laten weten dat
de kermis is begonnen. Op zondag hebben de gildebroeders en
-zusters tijd om samen met hun gezin de kermis te bezoeken. Het
hoogtepunt van de kermis is de maandag. Deze dag begint ’s
morgens vroeg met een mis voor de levende gildeleden. Na de mis
is er een vendelhulde bij het Henricushof, waarna beide gilden
genieten van een Brabantse koffietafel. Het hoogtepunt van de dag
echter is het koningschieten op schietterrein de Roovere. Dit wordt
om en om door beide gilden uitgevoerd. Dit jaar was het OLVgilde aan de beurt en zij hadden voor het eerst sinds lange tijd de
mogelijkheid om een keizer te schieten. Maar helaas, Martien van
de Ven had deze dag zijn zenuwen niet in bedwang. De vogel werd
naar beneden gehaald door Wim van den Eijnden, die zich hiermee
voor twee jaar koning mag noemen van het OLV-gilde. Jammer,
maar ook mooi dat zelfs een keizerschap niet weggeven wordt. Na
het schieten hebben we de nieuwe koning een vendelhulde
gebracht, zijn receptie bezocht en hem laten zien aan het Lieropse
publiek wat toevallig ook in de cafés aanwezig was. De dag hebben
we bij koning Wim afgesloten en genoten van het brood met zult
een paar pilsjes. Dinsdagmorgen hebben we geheel volgens traditie
de mis bezocht die opgedragen was aan de overleden leden. Na de
mis heeft de Pastoor een rondleiding gegeven naar de plaatsen in
de kerk waar een onverlaat (ook wel inbreker genoemd)in de nacht
van Kermis zondag op maandag nogal wat schade heeft
aangericht. Jammer.
Wat wel aardig is om te zien dat er sinds de oudheid niet veel is
veranderd m.b.t. de gilden en de kermis.
Zie hieronder hoe de Meierijsche Courant van 25-09-1913 hiervan
melding maakte: Lierop. Aanstaanden zondag vieren wij onze
kermis. Hoewel geene bijzondere vermakelijkheden eene plaats op
onze dorpskermis zullen innemen, toch zijn het gewoonlijk dagen
van veel genoegen. Onze beide schutterijen dragen daartoe veel
bij! Laat ons hopen, dat evenals vorige jaren, alles in de beste orde
verloopt en geen walgelijke dranktooneelen plaats grijpen.
Meierijsche Courant 29-09-1913: Lierop. Maandag hielden de
leden van ’t Gilde St. Antonius bij de Wed. van Oosterhout het
vierjaarlijks koningschieten. Na een vreedzame strijd trad als
koning uit den strijd Joh. Sprengers, wien met de schilden en een
lauwerkrans de erewijn werd aangeboden.
Mechels Gildenjuweel
Nadat we drie jaar geleden voor het eerst hebben deelgenomen aan
het eerste Mechels Gildenjuweel, zijn we op zondag 9 september
met ruim 25 geüniformeerde en een 15tal niet geüniformeerde leden
met de bus afgereisd Eenmaal in Mechelen aangekomen was onze
verbazing groot. Er waren zoveel gilden uit kring Peelland
aanwezig dat het wel leek of we een vrij gildenfeest binnen onze
eigen kring bezochten. Zelfs op het erepodium zagen wij een oude
bekende in de persoon van onze eigen kringvoorzitter die daar een
prominente plaats had ingenomen. Was dit een gevolg van de goede
reclame die wij drie jaar geleden hebben gemaakt? Wie zal ’t
zeggen. Ondanks de grote deelname van onze kringgildebroeders
zijn wij niet met lege handen naar huis gegaan. De vendeliers
hebben de volgende prijzen opgestreken: Jasper Thijs 1ste jeugd t/m
13 jaar, Peter Berkers 1ste 50+ ZA en de vendelgroep senioren,
Jorg van Bree, Peter Berkers, Wim van Brussel en Martijn Thijs
werden 1ste. Waarbij aangetekend dient te worden dat Jorg en
Martijn voor het eerst een senioren wedstrijd meevendelden.
De Noord-Brabantse Federatie van
Schuttersgilden (NBFS):
Hierover horen en lezen wij vaak. Maar toch wordt nog steeds de
vraag gesteld wat is dit voor organisatie. Hieronder de doelstelling
van de voornoemde federatie.
De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden is opgericht op
7 december 1935 met de intentie om ten eeuwigen dage te blijven
bestaan.
De identiteit: de Federatie is een verbond van samenwerkende
zelfstandige kringen van schuttersgilden, die haar belangrijkste
bindende element vindt in de broederschap tussen de gildebroeders,
welke broederschap van oudsher is gebaseerd op de Heilige Schrift
in verbondenheid met de Rooms Katholieke Kerk en op welke
broederschap elke gildebroeder persoonlijk aanspreekbaar dient te
zijn.
Het doel: de schuttersgilden in stand te houden en in aanzien te
doen toenemen; de geest en de tradities van de Brabantse
schuttersgilden in hun volle omvang te bestendigen en het
gildewezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot
bloei te brengen en daardoor - in overeenstemming met de
bedoelingen der oprichters en stichters van de schuttersgilden - in
het belang van de schuttersgilden werkzaam te zijn onder
handhaving en met behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun
oorsprong hebben gehad.
De Federatie tracht het doel langs wettige weg te bereiken door:
het begeleiden van de bij de Federatie aangesloten kringen; het
bevorderen van de onderlinge band tussen de kringen en de leden
van de kringen; het leggen van contacten en het samenwerken met
de geestelijke en wereldlijke overheid; het houden van gildenfeesten
zoals landjuwelen en federatiedagen; het organiseren en stimuleren
van gildendemonstraties en onderlinge wedstrijden; het organiseren
van studiebijeenkomsten, vergaderingen en tentoonstellingen; het in
studie nemen van alles wat op het gildenwezen betrekking heeft; het
doen uitgeven van geschriften, het gildenwezen betreffende; het
aanleggen en bijhouden of doen bijhouden van een documentair
gildenarchief;
alle andere wettige en geoorloofde middelen
Van de overheid:
Familie-vrijwilligersdag: voor de derde keer georganiseerd met dit
keer als thema “Koningsmaal”. Ruim 60 personen namen deel.
“En ’t war wir únun skone” dag hoorde je om je heen. Dit was te
danken aan de tomeloze inzet van organisatoren Rob en Ronny
alsmede het mooie weer en de mogelijkheid voor de kinderen om
fijn te kunnen spelen in het zand en bos. Tijdens de dag bleek het
een van de mooiere dagen van de afgelopen periode te zijn, ook al
moesten we een keer, tijdens het koningschieten, onder het afdak
schuilen voor een heftige regenwolk. Dagkoning werd Jasper Thijs
en het winnende team stond onder leiding van de Koningen Frits,
Peter, Lambert en Jan. Even na half acht, toen het dagelijks
bestuur als laatste aan het opruimen was, barste er wederom een
hevige regenbui los waardoor de heren eerst twee uur later naar
huis konden. Een troost was dat er nog een restant drank was. Een
mooie geslaagde dag en over twee jaar?? Zeker weer.
Najaarsvergadering: dinsdag 04 september in Gildehuis Eet- en
Drinkcafé ’t Jagershuis. Er was een evaluatie van het voorbije
gildeseizoen.En werd er vooruit gekeken naar het Mechels.
Gildenjuweel te Mechelen in België op zondag 09 september en
Lierop kermis 2007
Proficiat; door de redactie mede namens overheid en leden aan Wim
van den Eijnden met zijn koningschap van het O.L.V.-gilde.
Onder de schietboom:
Midzomercompetitie: Vlierden; 15p. Wim van Brussel, Dirk van de
Ven, 14p. Ton van de Ven, 13p. Guus van de Ven, 12 p. Peter Berkers.
Aarle-Rixtel; 15p. Ton van de Ven, 14p. Wim van Brussel, Guus van
de Ven, 13p. Peter Berkers, 9p. Dirk van de Ven. Ton van de Ven, Wim
van Brussel, Guus van de Ven, Peter Berkers wonnen korpsprijs.
Lierop; 14p. Wim van Brussel, Peter Berkers, Guus van de Ven, Ton
van de Ven, 13p. Dirk van de Ven. Wim van Brussel, Peter Berkers,
Guus van de Ven en Ton van de Ven winnaar korps.
Uitslagen/eindstanden Midzomercompetitie Peelland kruisboog
2007: 2de Win van Brussel 73p, 3de Ton van de Ven 73p, 5de Guus
van de Ven 72p, 9de Peter Berkers 68p, 12de Dirk van de Ven 68p.
Wim van Brussel, Peter Berkers, Guus van de Ven en Ton van de Ven
met 170p winnaar korps.
Federatiekampioenschap op 2 september Aarle-Rixtel; deelgenomen
Wim van Brussel en Guus van de Ven. Beide kwamen niet verder dan
de inschietronde. Die straffe wind hé!!!!!.
Familieberichten:
Geert Verberne (Mzn): 28 juni op 45 jarige leeftijd overleden. Geert
lid vanaf 1978. Was enkel jaren tamboer maar toen de selectie van SV
Lierop hem riep ging voetbal boven het trommelen en werd hij weer
gewoon lid maar altijd paraat om het gilde te helpen bij de diverse
acties. Vele gildeleden hebben tijdens avondwake, uitvaartdienst en
begrafenis 02 / 03 juli afscheid genomen van Geert Verberne.
Kort-Kort-Kort- kort-kort:
Terug naar het gilde; na het overlijden van Piet van Eijk heeft de
familie van Eijk (Frans Verhoeven) terug geschonken aan het gilde.1.
speld zilver type "oud"(met schutter) van Piet van Eijk; 2. speld zilver
type "nieuw" (huidige logo) Wim van Eijk; 3. speld goud met robijn
"nieuw" Piet van Eijk (60-jarig jubileum); 4. speld "kring Peelland 50
jaar J.van Eijk (vader van Piet) met rood/wit/blauw lint met twee
palmen- of lauwertakken gegraveerd; 5. foto's van Piet van Eijk
tijdens huldiging kringonderscheiding Peelland, speld met groen/wit
lint en oorkonde; 6. foto koningsvogel met 4 schilden; 7. koperen
kogel (intact).
Straatnamen; de gemeente Someren heeft de straatnamen vastgesteld
voor het nieuwe woningbouwplan ten zuiden van Lierop, tussen de
Kromvenweg en Somerenseweg. De nu gekozen namen hebben
betrekking op de gilden. Eigenlijk een logische zaak met twee
florerende gilden die volledig in de Lieropse samenleving staan. De
straatnamen zijn: Gildeplein, Vendelierstraat, Piekenierstraat,
Vaandrigstraat en Tamboerstraat.
Vendelhulde 17 augustus; voor Peter Berkers ter gelegenheid van
zijn 40-jarig dienstjubileum bij Raymakers en Co. B.V. Gemert.
Opluisteren Prinsjesdag 18 september; door ruim 200 NoordBrabantse gildebroeders en –zusters.Huub van den Eikhof
vertegenwoordigde hier het Gilde van Sint Antonius Abt
Lezersverzoek; een aantal lezers hebben de redactie gevraagd om een
banknummer en redactie e-mail adres. Wij zijn blij dat we deze
verzoeken kunnen inwilligen.
Onder in het zwart omlijnde vlakje op deze pagina vindt u voortaan
het banknummer en redactie e-mail adres. Als er voldoende informatie
of kopij via dit e-mail adres binnenkomt, overwegen wij een
lezersrubriek in dit blad aan te maken. De redactie ziet uw e-mail vol
verwachting tegemoet.
Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske
: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
: Rabobank 1288 05 978
: [email protected]
Homepage
E-mail
: http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
: [email protected]
Agenda t/m Dec. 2007
06 oktober
07 oktober
Kringnajaarsvergadering Bakel
Kringkampioenschap schieten
(geweer) Bakel
20 oktober
Oud-ijzeractie
27 oktober
Hoofdliedendag ‘s-Hertogenbosch
18 november Intocht Sint Nicolaas

Vergelijkbare documenten

Jaarverslag 2009 - Het gilde van Sint Antonius Abt

Jaarverslag 2009 - Het gilde van Sint Antonius Abt huis konden. Een troost was dat er nog een restant drank was. Een mooie geslaagde dag en over twee jaar?? Zeker weer. Najaarsvergadering: dinsdag 04 september in Gildehuis Eet- en Drinkcafé ’t Jage...

Nadere informatie

2009 - Het gilde van Sint Antonius Abt

2009 - Het gilde van Sint Antonius Abt huis konden. Een troost was dat er nog een restant drank was. Een mooie geslaagde dag en over twee jaar?? Zeker weer. Najaarsvergadering: dinsdag 04 september in Gildehuis Eet- en Drinkcafé ’t Jage...

Nadere informatie