Ngr [email protected] - Bryant Custom

Commentaren

Transcriptie

Ngr [email protected] - Bryant Custom
[email protected]
@rof,ekf,qsse#
Accurote grootkaliber geweren, doarmee bedoelen we de echÍe precisiebuksen die gat-in-got groepies op een
hosr na kunnen schielen' ziin er nief veel. Mike Bryonf is een vsn de weinÍge wspensmeden die ze kq,n bouwen.
De redocfie kon een van ziin creofies beproeven en mqakte daarbii gebruik vqn de wonderliike SEB voorsÍeun.
Eveneens een sfoolÍie vsn froai hondwerk.
enchresten
is eentak van schietsport
die niet door iedereenwordt begrepen. Korl gezegd(voor de nieuwkomers onder de lezers)behelsthet spelletje
weinigmeerdanzo klein mogelijkegroepjes
zien te schieten.Er is geenpuntenverdeling
op de schijf aanwezig,dus er is ook geen
puntentelling.Wie het kleinste groepje van
de match schiet,is winnaar.Zo eenvoudigis
dat. De wapensmogenvoor en achterondersteundworden en het geheelstaatop stevige
(liefstbetonnen)schiettafels.
De schutterligt
niet, knielt niet en staat niet, maar hij zit
naast/achter
het wapen op een stoel of kruk.
Dit wetendeis het logisch dat benchresten
nietbegrepenwordt.Immers:wat kan er nog
fout gaan als het wapen, dat trouwens is
voorzienvan een 35x of meer vergrotende
richtkijker, opgelegden uitgelijnd afgevuurd
masworden?!...
BAT-Bryant
Je moet over eenflinke interessevoor techniek beschikkenom benchrest-schieten
leuk
te vinden.Wapentechniek,
herlaadtechniek,
in- en extemeballistiek.Je moet aardigheid
hebbenin urenlangeherlaadsessies
met de
mairijzen,pers, hulzentrimmer,kruitdoseerder. In het in alle rust uitgevoerdenauwgezette onderhoud van het materiaal. En
natuurlijk in het trainen op de schietbaan
waar je groepjesschiet waar geen enkel
ander wapentype aan kan tippen.
Benchresten
is een walhallavoor de equipment-freak.Dat brengtonsop het schitterende geweer dat Mike Bryant uit Wheeler,
Texas heeft gebouwd voor Nl-benchrestaficionadoBob Klaassen.
De Bryant Custom maakt gebruik van de
inmiddelslegendarische
BAI grendelactie.
't Is niet zo dat de BAT actie
uitblinkt door
20
extremeinnovaties,revolutionaireconstructies en wat wil je nog meer.Nee, het is het
compromisloze
frezen,borenen draaienvan
het staartstuk.U1t 11-4 roestvaststaal,dat
voor het bewerkenal gehardwordt. Dit vreet
beitels,frezenen boren,alsmedearbeidstijd,
maar het voorkomt vervorming die bij
achterafhardenkan optreden.
De grendel is van 4140 gereedschapstaal.
Wordt uit massiefrondstafgehaald,gehard
en daarnaworden kritieke vlakken op maat
geslepen.De rvs grendelsteelwordt er daarna aanhardgesoldeerd.
BAT fabriceertactiesin verschiilendegrootten. Ons testexemplaaris de SV-variant,met
de S van small en bedoeldvoor kalibers
zoals 6mm PPC en 6mm BR. Onder een
BAI actie kan iederetrekkergroepdie onder
een Remington700 past, worden gemonteerd. Toen Bob Kiaassenbii Mike Brvant

Vergelijkbare documenten