KWS-maïsrassenbrochure 2014

Commentaren

Transcriptie

KWS-maïsrassenbrochure 2014
KWS-maïsrassenbrochure 2014
KWS MAÏS
versie NL/VL
ME
ER
nd
ME ZETMEEL van het la
ER E
NERGIE in de stal
MEER
RENDEMENT
www.kwsbenelux.com
www.kws-maismanager.nl
www.kws-maismanager.be
Geachte maïsteler,
Maïs is dé energieleverancier in de veevoeding en de échte
groene energieproductie. Afhankelijk van de toepassing
wordt de korrel alléén of de hele plant gebruikt. Voor voeding
van vee is met name het zetmeel afkomstig uit voedermaïs
(silo-, korrel- of geplette maïs, CCM of MKS) van belang. De
biogasinstallatie kan alle koolwaterstoffen uit maïs efficiënt
benutten. KWS probeert middels intensief kweekwerk de
hoogste efficiëntie in alle toepassingen te realiseren door
het gewas te optimaliseren voor het gebruik. Als korrelmaïs
is het eenvoudig. De opbrengst wordt gemeten. De prijs als
marktbaar product is dan bekend. Als energiemaïs eigenlijk
net zo. Als silomaïs zit men met de overweging wat de restplant waard is.
Er zijn vele systemen die trachten de voederwaarde hiervan
aan te geven. Echter ieder systeem komt met een andere
evaluatie met als resultaat een andere rangorde
van producten. Verder is de samenstelling van
de plant en zeker die van de restplant een zeer
dynamische factor gedurende de afrijping. Na
15 jaar onderzoek, aangevuld met grootschalig recent uitgevoerd onderzoek, moeten we
daarom concluderen dat voederwaardeevaluatie in de huidige silomaïsproefveldwerking en de afgeleide resultaten
hiervan van geen waarde voor de rassenselectie en rassenkeuze mogen zijn.
2|
De resultaten van de korrelmaïsproeven zijn van een véél
grotere waarde, ook voor de keuze van uw silomaïsras. Het
korrel-aandeel is namelijk voor minimaal 90% verantwoordelijk voor de netto beschikbare energie uit de silomaïs. De
opbrengst aan korrel bepaalt daarom de eigenlijke marktwaarde van uw maïs als voedermaïs (in welke vorm dan
ook). In Nederland is bepaling van celwandverteerbaarheid
reeds twee jaar ­geleden uit het officiële beoordelingssysteem
gehaald omdat het geen enkele waarde blijkt te hebben voor
de praktiserende veehouder. Het is niet correct meetbaar
vanwege het systeem, het is niet te vergelijken vanwege de
proefveldwerking en de economische waarde is een groot
vraagteken. Zoals ondertussen ook door veel veevoeder­
industrieën wordt erkend, is het VEM-systeem achterhaald,
omdat dit veel te weinig zegt over datgene wat een koe met
het betreffende voedermiddel kan. VEM kan dan ook onmogelijk het criterium zijn bij de rassenkeuze. Laat u daarom
leiden door de korrelopbrengst van het maïsras. Zoek dit
maïsras in de voor u passende vroegrijpheid, in combinatie met een goede restplantgezondheid. Met deze brochure
proberen wij u een zo correct, volledig en duidelijk mogelijk
beeld te geven van de maïsrassen om de beste keuze voor
het komende seizoen te kunnen maken. Ook kunt u bij uw
regionale KWS-vertegenwoordiger of KWS leverancier meer
informatie inwinnen.
Wij wensen u een goed KWS-maïsjaar.
Het KWS BENELUX-Team
|3
Korrelmaïs, waar op te letten?
Voeder
m
Z e t m eaïse=
focus l
Droge korrelmaïs
Bij de rassenkeuze voor droge korrelmaïs is naast de korrel­
opbrengst de vroegrijpheid in de korrel een heel belangrijke
­factor. Hoge droogkosten hebben grote invloed op het financiële
rendement. Als algemene vuistregel geldt: 1% extra drogestofgehalte weegt financieel even zwaar als 2% opbrengst.
Daarnaast zijn de oogstzekerheidsfactoren zoals een goede
Stay green (en daarmee een goede fusariumresistentie) en een goede
stevigheid zeer belangrijk. De maïs moet immers heel lang staan (tot
de korrel niet meer indroogt).
CCM/Geplette maïs
Bij de rassenkeuze voor CCM of geplette maïs is de korrel­opbrengst
het belangrijkst. Men moet echter wel de maïs zonder verliezen kunnen
dorsen. Een drogestofgehalte van de korrel van 60% moet gehaald
kunnen worden. Daarnaast zijn ook hier de oogstzekerheidsfactoren
zoals een goede Stay green (en daarmee een goede fusariumresis­
tentie) en een goede stevigheid zeer belangrijk. De maïs moet immers
ook hier wat langer staan ­(ongeveer 2 weken langer dan silomaïs).
Silomaïs, waar op te letten?
Bij de rassenkeuze voor silomaïs is de zetmeelopbrengst/ha
op het moment van blacklayer rijpheid van de korrel de belang­
rijkste factor. Zetmeel is immers het belangrijkste voederelement
(minimaal 90% van de netto energie) in de maïs met de hoogste­
marktwaarde en is daarom de belangrijkste reden waarom men maïs
verbouwt.
4|
De toprassen geven een zuivere zetmeelopbrengst per ha van 8.000 kg­­
of meer. Dat is af te lezen uit de korrelmaïsopbrengsten. Met de resul­
taten van silomaïsproeven moet men zeer voorzichtig­ zijn. Voeder­
waardecijfers variëren sterk naargelang de rijpheid van het gewas.
In veel proeven worden alle rassen (vroegrijpe en laatrijpe) tegelijk
geoogst. Deze mag men niet vergelijken. VEM- en VOS-opbrengsten
mogen daarom ook niet met elkaar ver­geleken worden. Zodoende
kan men uit de silomaïsproeven alleen de drogestofopbrengsten
evalueren. En die alleen zeggen te ­weinig over de waarde van de maïs.
KWS heeft een nieuw systeem van proefveldwerking voor rassen­
evaluatie ontwikkeld waarbij de problematiek van ongelijke rijpheid
en dus onmogelijke ver­gelijking wordt vermeden. Het geheel wordt
gepresenteerd onder de benaming Maïsanalizer®. Dat is de enige juiste
basis voor de vergelijking van maïsrassen voor gebruik als silomaïs en
ook als korrelmaïs. Kijk voor meer informatie op de website:
www.kwsbenelux.com.
Daarnaast zijn de oogstzekerheid en mate van conservering fac­toren
die door een goede Stay green sterk positief worden be­ïnvloed.
Daarmee is ook een goede fusariumresistentie gewaarborgd. Natuurlijk
zijn ook een goede stevigheid en tegenwoordig ook de tolerantie tegen
bladvlekkenziektes als Helminthosporium en Kabatiëlla belangrijk.
Bij de keuze van een maïsras: kies eerst de passende vroegrijpheid op basis van de korrel, ga voor de hoogste korrel
(zetmeel) - opbrengst, accepteer alleen rassen met een goede
stay green en besteed voldoende aandacht aan de teelt van maïs.
|5
Belangrijk:
- Accepteer geen ds-gehalte gehele plant
als vroegrijpheidsindicatie
- Accepteer geen VEM/kg ds als parameter
voor energiewaarde van voedermaïs
Energie
m
Energiemaïs, waar op te letten?
M a sfoscaïsa=
us
Bij de rassenkeuze voor energiemaïs gaan we op een heel andere
toer. Wat voor de silomaïs en de korrelmaïs de koe of het ­varken is,
is voor de energiemaïs de biogasinstallatie. De verblijftijd van maïs
in de koe is met ± 12 uur veel korter dan de verblijftijd van maïs in
de vergister. Wat de koe niet kan, kan de fermentor wel. En wat de
fermentor niet kan, kan de koe wel (directe zetmeelbenutting). De koe
heeft ­zetmeel nodig. De fermentor biomassa! Verder heeft de plant
veel meer energie nodig voor de productie van zetmeel dan voor de
rest van de biomassa.
6|
Daarom is het veel beter te kiezen voor selectie op drogestofproductie! Hierdoor zijn hogere producties per ha mogelijk.
Verder blijkt dat de hoogste methaanproductie wordt verkregen­
bij een drogestofgehalte van de maïs van ± 30%. Men kan
dus later afrijpende maïsrassen gebruiken. Maar deze komen
meestal uit het zuiden en zijn niet koudetolerant. Daarmee ­worden
actieve groeidagen in voorjaar en najaar verloren. Er moet dus
gekozen worden voor het combineren van genetica en ­kiezen
voor koudetolerantie in later afrijpende rassen. Verder is
uiteraard de stevigheid zeer belangrijk voor een goede oogstbaarheid
van het gewas.
Tenslotte een belangrijke opmerking voor de plaatsing van
­energiemaïs: voor het behalen van een hoge opbrengst per ha is er
veel water nodig in juni, juli en augustus. Op droog­tegevoelige
grond heeft het geen zin om hierop energiemaïs te telen. Wel kan men
met maïs van die grond die mogelijk geen kolven zal vormen het best
naar de biogasinstallatie. De echte energiemaïsrassen hebben
lagere zetmeelgehaltes door een veel hoger restplantaandeel en zijn
daardoor minder geschikt als voedermaïsras.
|7
MAISADVISOR
201
4 4
MAISADVISOR
201
Gebruiksdoel
Regio
Gebruiksdoel
Voor 10 mei
Voor 10 mei
Licht
Licht
Na 10 mei
Na 10 mei
N./W. Nederland
N./W. Nederland
Silomaïs
N./W. LEEM
Nederland
Korrelmaïs
Na 10 mei
Voor 10 mei
MILLESIM, RONALDINIO,
RICARDINIO. AMBALL
OOST / ZUID
NEDERLAND
RICARDINIO, AMBALL, CORYPHEE
MILLESIM, RONALDINIO,
CORYPHEE,
KAJUNS, LAPROMESSA,
RICARDINIO.
AMBALL
AMBALL, RICARDINIO
RICARDINIO,
AMBALL, CORYPHEE
CORYPHEE, LAPROMESSA,
LAPRIORA
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
CORYPHEE,
KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL, RICARDINIO
AMBALL, RICARDINIO
Na 10 mei
ZAND / LEEM
Na 10 mei
ZAND
Licht
CORYPHEE, LAPRIORA
CORYPHEE, LAPROMESSA, LAPRIORA
KLEI / VEEN
RICARDINIO, MILLESIM,
RONALDINIO, LAFORTUNA
Voor 10 mei
Voor 10 mei
Na 10 mei
Zwaar
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL,
RICARDINIO
AMBALL,
LAPROMESSA,
CORYPHEE
Na 10 mei
Voor 10 mei
RICARDINIO, MILLESIM,
CORYPHEE,
LAPRIORA
RONALDINIO, LAFORTUNA
Na 10 mei
AMBALL,ATLETICO,
LAPROMESSA,
CORYPHEE
CANNAVARO
RICARDINIO, MILLESIM,
RONALDINIO, LAFORTUNA
CORYPHEE, LAPROMESSA
ATLETICO
ATLETICO, CANNAVARO
voor begin mei
Na 10 mei
voor half mei
Voor 10 mei
ATLETICO
voor eind mei
M./Z. Nederland, België
Na 10 mei
voor begin mei
N./W. Nederland
Zwaar
voor half mei
N./W. Nederland
Licht
M./Z. Nederland, België
voor eind mei
België
CORYPHEE, LAPROMESSA
RICARDINIO,
MILLESIM,
RONALDINIO, LAFORTUNA
Voor 10 mei
voor begin mei
M./Z. Nederland
Energiemaïs
voor half mei
voor eind mei
voor begin mei
voor half mei
voor eind mei
Millesim, Torres, Ronaldinio, Ricardinio, Baracco,
Carolinio, Rivaldinio, Kiparis
Kajuns, Amagrano, Coryphee, Vitalplus, Amadeo, Ambrosini,
Amball, Salgado, Bravour, Colisee, Kalientes, Gottardo
Coryphee, Kajuns, Amagrano, Vitalplus, Lapriora
Millesim, Ronaldinio, Ricardinio, Rivaldinio, Carolinio,
Claudinio, Grosso, Impresario, Sebasto, Baracco
Millesim, Ronaldinio, Ricardinio, Baracco, Carolinio,
Rivaldinio, Kiparis, Amball, Kanoes
Kajuns, Amagrano, Coryphee, Vitalplus, Ambrosini,
Amball, Salgado, Bravour, Colisee, Kalientes, Gottardo
Millesim, Ronaldinio, Ricardinio, Impresario, Baracco,
Carolinio, Rivaldinio, Kiparis, Kanoes
Kajuns, Amagrano, Coryphee, Vitalplus, Ricardinio,
Ambrosini, Amball, Salgado, Bravour, Colisee,
Kalientes, Gottardo, Amoroso
Coryphee, Kajuns, Amagrano, Vitalplus, Aphrodite,
Rodriguez, Lapriora
Kajuns, Ricardinio, Amagrano, Coryphee, Vitalplus,
Ambrosini, Amball, Amoroso, Salgado, Bravour,
Colisee, Kalientes, Kiparis, Gottardo
Coryphee, Kajuns, Amagrano, Vitalplus, Bravour,
Ambrosini, Colisee, Aphrodite
Coryphee, Rodriguez, Lapriora
8|
Na 10 meiNa 10 mei
Voor 10 mei
Zwaar
Geplette maïs
Energiemaïs
RICARDINIO, RONALDINIO,
LAPROMESSA, AMBALL
MILLESIM,
RICARDINIO, LAFORTUNA
RICARDINIO, LAPROMESSA, AMBALL
Voor 10 mei
Licht
M./Z. Nederland
Zwaar
België
MKS
RICARDINIO, LAFORTUNA
Voor 10 mei
Licht
Geplette maïs
MILLESIM, RONALDINIO,
CORYPHEE,
LAPRIORA
Na 10 mei
BELGIE
MKS
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL, RICARDINIO
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL,
RICARDINIO
CORYPHEE,
LAPRIORA
Voor 10 mei
Na 10 mei
N./W. Nederland
CCM
SILOM
CORYPHEE, LAPROMESSA, LAPRIORA
CORYPHEE, LAPROMESSA, LAPRIORA
Voor 10 mei
Zwaar
Zwaar
Korrelmaïs
Voor 10 mei
Licht
M./Z. Nederland
België
Licht
CCM
Voor 10 mei
Na 10 mei
Na 10 mei
M./Z. Nederland
België
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
CORYPHEE,
KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL, RICARDINIO
AMBALL, RICARDINIO
Voor 10 mei
Zwaar
Zwaar
Silomaïs
Ras
Ras
Grondsoort
Zaaitijd
Regio
Grondsoort
Zaaitijd
GEBRUIKSDOEL
MAIS
GRONDSOORT
ZAND / LÖSS
KLEI / VEEN
ZAND / LÖSS
REGIO
NOORD / WEST
NEDERLAND
D
D
voor half mei
voor begin mei
Kajuns, Amagrano, Coryphee, Vitalplus, Amadeo, Ambrosini,
Amball, Salgado, Bravour, Colisee, Kalientes, Amoroso, Gottardo
Kajuns, Ricardinio, Amadeo, Ambrosini, Kiparis, Amball,
Salgado, Bravour, Colisee, Kalientes, Gottardo
voor begin mei
voor half mei
voor eind mei
voor begin mei
voor half mei
voor eind mei
Millesim, Torres, Ronaldinio, Ricardinio,
Grosso, Baracco, Claudinio, Rivaldinio
Millesim, Torres, Ronaldinio, Ricardinio, Amadeo,
Salgado, Baracco, Carolinio, Rivaldinio, Kiparis,
Amball, Amoroso, Gottardo
Kajuns, Amagrano, Coryphee, Vitalplus, Amadeo,
Ambrosini, Amball, Salgado, Bravour, Colisee, Kalientes
Coryphee, Lapriora
Kajuns, Ricardinio, Amagrano, Coryphee, Vitalplus,
Amadeo, Ambrosini, Amball, Amoroso, Salgado,
Bravour, Colisee, Kalientes, Kiparis, Gottardo
Coryphee, Kajuns, Amagrano, Vitalplus, Bravour,
Ambrosini, Colisee
Coryphee, Kajuns, Amagrano, Vitalplus, Lapriora
RASADVIES
voor eind mei
ZAAITIJD
|9
MAISADVISOR
201
4 4
MAISADVISOR
201
Gebruiksdoel
Regio
Gebruiksdoel
Voor 10 mei
Voor 10 mei
Licht
Silomaïs
Na 10 mei
Na 10 mei
Na 10 mei
N./W. LEEM
Nederland
Korrelmaïs
Na 10 mei
OOST / ZUID
NEDERLAND
RICARDINIO, AMBALL, CORYPHEE
MILLESIM, RONALDINIO,
CORYPHEE,
KAJUNS, LAPROMESSA,
RICARDINIO.
AMBALL
Voor 10 mei
Licht
Na 10 meiNa 10 mei
Voor 10 mei
Voor 10 mei
Zwaar
AMBALL, RICARDINIO
RICARDINIO,
AMBALL, CORYPHEE
CORYPHEE, LAPROMESSA,
LAPRIORA
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
CORYPHEE,
KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL, RICARDINIO
AMBALL, RICARDINIO
Na 10 mei
ZAND / LEEM
Geplette maïs
Na 10 mei
ZAND
Licht
CORYPHEE, LAPRIORA
CORYPHEE, LAPROMESSA, LAPRIORA
KLEI / VEEN
RICARDINIO, MILLESIM,
RONALDINIO, LAFORTUNA
Voor 10 mei
Voor 10 mei
Na 10 mei
Zwaar
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL,
RICARDINIO
AMBALL,
LAPROMESSA,
CORYPHEE
Na 10 mei
Voor 10 mei
RICARDINIO, MILLESIM,
CORYPHEE,
LAPRIORA
RONALDINIO, LAFORTUNA
Na 10 mei
AMBALL,ATLETICO,
LAPROMESSA,
CORYPHEE
CANNAVARO
RICARDINIO, MILLESIM,
RONALDINIO, LAFORTUNA
CORYPHEE, LAPROMESSA
ATLETICO
ATLETICO, CANNAVARO
voor begin mei
Na 10 mei
voor half mei
Voor 10 mei
ATLETICO
voor eind mei
M./Z. Nederland, België
Na 10 mei
voor begin mei
N./W. Nederland
Zwaar
voor half mei
M./Z. Nederland, België
voor eind mei
N./W. Nederland
Licht
CORYPHEE, LAPROMESSA
RICARDINIO,
MILLESIM,
RONALDINIO, LAFORTUNA
Voor 10 mei
voor begin mei
Ricardinio, Kajuns, Amagrano, Coryphee, Vitalplus, Amadeo,
Ambrosini, Amball, Lacta, Salgado, Bravour, Colisee, Kalientes, Sileno
Coryphee, Kajuns, Amagrano, Vitalplus, Bravour,
Ambrosini, Colisee, Lapriora
Coryphee, Amagrano, Vitalplus, Lapriora
Millesim, Ronaldinio, Ricardinio, Baracco, Impresario,
Carolinio, Rivaldinio, Kiparis, Amball, Kanoes, Sileno
Coryphee, Kajuns, Amagrano, Vitalplus, Bravour,
Ambrosini, Colisee, Aphrodite
Ricardinio, Kajuns, Amagrano, Coryphee, Sileno,
Vitalplus, Lacta, Ambrosini, Amball, Salgado,
Bravour, Colisee, Kalientes, Gottardo, Amoroso
Coryphee, Kajuns, Amagrano, Vitalplus, Bravour,
Ambrosini, Colisee, Aphrodite
Ricardinio, Kajuns, Amagrano, Coryphee, Vitalplus, Lacta, Ambrosini,
Amball, Salgado, Bravour, Colisee, Kalientes, Gottardo, Amoroso
Coryphee, Amagrano, Vitalplus, Aphrodite, Rodriguez, Lapriora
België
voor half mei
voor eind mei
Ricardinio, Kajuns, Amagrano, Coryphee, Sileno,
Vitalplus, Lacta, Ambrosini, Amball, Salgado, Bravour,
Colisee, Kalientes, Gottardo, Amoroso
M./Z. Nederland
Energiemaïs
Coryphee, Amagrano, Vitalplus, Aphrodite, Rodriguez, Lapriora
Coryphee, Rodriguez, Lapriora
voor begin mei
voor half mei
voor eind mei
10 |
MILLESIM, RONALDINIO,
RICARDINIO. AMBALL
RICARDINIO, LAPROMESSA, AMBALL
Voor 10 mei
M./Z. Nederland
Zwaar
België
MKS
RICARDINIO, LAFORTUNA
RICARDINIO, RONALDINIO,
LAPROMESSA, AMBALL
MILLESIM,
RICARDINIO, LAFORTUNA
Voor 10 mei
Na 10 mei
Zwaar
Licht
Geplette maïs
MILLESIM, RONALDINIO,
CORYPHEE,
LAPRIORA
Na 10 mei
BELGIE
MKS
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL, RICARDINIO
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL,
RICARDINIO
CORYPHEE,
LAPRIORA
Voor 10 mei
N./W. Nederland
CCM
Energiemaïs
Voor 10 mei
Licht
Zwaar
Korrelmaïs
Voor 10 mei
Na 10 mei
Zwaar
M./Z. Nederland
België
CORYPHEE, LAPROMESSA, LAPRIORA
CORYPHEE, LAPROMESSA, LAPRIORA
Voor 10 mei
Zwaar
M./Z. Nederland
België
Licht
CCM
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
CORYPHEE,
KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL, RICARDINIO
AMBALL, RICARDINIO
CCM / MKS / GEPLETTE
Licht
N./W. Nederland
N./W. Nederland
Silomaïs
Ras
Ras
Grondsoort
Zaaitijd
Regio
Grondsoort
Zaaitijd
GRONDSOORT
ZAND / LÖSS
KLEI / VEEN
ZAND / LÖSS
REGIO
NOORD / WEST
NEDERLAND
D
D
GEBRUIKSDOEL
MAIS / KORRELMAIS
voor half mei
voor begin mei
voor eind mei
voor half mei
voor begin mei
voor eind mei
Coryphee, Kajuns, Amagrano, Vitalplus, Bravour,
Ambrosini, Colisee, Lapriora
Ricardinio, Kajuns, Lacta, Amagrano, Coryphee, Vitalplus, Amadeo,
Ambrosini, Amball, Salgado, Bravour, Colisee, Kalientes, Sileno
Millesim, Torres, Ronaldinio, Ricardinio, Amadeo, Salgado, Baracco,
Carolinio, Sileno, Rivaldinio, Kiparis, Amball, Amoroso, Gottardo
Coryphee, Lapriora
Coryphee, Amagrano, Vitalplus, Lapriora
Coryphee, Kajuns, Amagrano, Vitalplus, Bravour,
Ambrosini, Colisee
Coryphee, Lapriora
Ricardinio, Kajuns, Amagrano, Coryphee, Lacta, Sileno,
Vitalplus, Amadeo, Ambrosini, Amball, Salgado,
Bravour, Colisee, Kalientes, Amoroso, Gottardo
Coryphee, Kajuns, Amagrano, Ambrosini, Vitalplus,
Lapriora, Colisee, Bravour
RASADVIES
voor eind mei
voor half mei
voor begin mei
ZAAITIJD
| 11
MAISADVISOR
201
4 4
MAISADVISOR
201
Gebruiksdoel
Regio
Gebruiksdoel
Voor 10 mei
Voor 10 mei
Licht
Licht
Na 10 mei
Na 10 mei
N./W. Nederland
N./W. Nederland
Silomaïs
Na 10 mei
Korrelmaïs
ENERGI
MILLESIM, RONALDINIO,
RICARDINIO. AMBALL
RICARDINIO, LAPROMESSA, AMBALL
RICARDINIO, AMBALL, CORYPHEE
MILLESIM, RONALDINIO,
CORYPHEE,
KAJUNS, LAPROMESSA,
RICARDINIO.
AMBALL
Voor 10 mei
Licht
Na 10 meiNa 10 mei
Voor 10 mei
Voor 10 mei
Zwaar
Licht
BELGIE
AMBALL, RICARDINIO
RICARDINIO,
AMBALL, CORYPHEE
CORYPHEE, LAPROMESSA,
LAPRIORA
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
CORYPHEE,
KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL, RICARDINIO
AMBALL, RICARDINIO
OOST / ZUID
NEDERLAND
Na 10 mei
Na 10 mei
Geplette maïs
CORYPHEE, LAPRIORA
CORYPHEE, LAPROMESSA, LAPRIORA
RICARDINIO, MILLESIM,
RONALDINIO, LAFORTUNA
Voor 10 mei
Licht
M./Z. Nederland
Zwaar
België
MKS
RICARDINIO, LAFORTUNA
RICARDINIO, RONALDINIO,
LAPROMESSA, AMBALL
MILLESIM,
RICARDINIO, LAFORTUNA
Voor 10 mei
N./W. Nederland
N./W. Nederland
MILLESIM, RONALDINIO,
CORYPHEE,
LAPRIORA
Voor 10 mei
Na 10 mei
Na 10 mei
Geplette maïs
Korrelmaïs
Voor 10 mei
Zwaar
MKS
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL, RICARDINIO
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL,
RICARDINIO
CORYPHEE,
LAPRIORA
Na 10 mei
Zwaar
CCM
CORYPHEE, LAPROMESSA, LAPRIORA
CORYPHEE, LAPROMESSA, LAPRIORA
Voor 10 mei
M./Z. Nederland
België
CCM
Voor 10 mei
Na 10 mei
Licht
M./Z. Nederland
België
Licht
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
CORYPHEE,
KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL, RICARDINIO
AMBALL, RICARDINIO
Voor 10 mei
Zwaar
Zwaar
Silomaïs
Ras
Ras
Grondsoort
Zaaitijd
Regio
Grondsoort
Zaaitijd
Voor 10 mei
Na 10 mei
Zwaar
CORYPHEE, KAJUNS, LAPROMESSA,
AMBALL,
RICARDINIO
AMBALL,
LAPROMESSA,
CORYPHEE
Na 10 mei
Voor 10 mei
RICARDINIO, MILLESIM,
CORYPHEE,
LAPRIORA
RONALDINIO, LAFORTUNA
Na 10 mei
M./Z. Nederland
Energiemaïs
LEEM
België
CORYPHEE, LAPROMESSA
RICARDINIO,
MILLESIM,
RONALDINIO, LAFORTUNA
Voor 10 mei
N./W. Nederland
Licht
ZAND / LEEM
M./Z. Nederland, België
Na 10 mei
ZAND
ATLETICO
RICARDINIO, MILLESIM,
RONALDINIO, LAFORTUNA
Voor 10 mei
Zwaar
Na 10 mei
CORYPHEE, LAPROMESSA
voor eind mei
voor half mei
voor begin mei
Atletico
Atletico
Atletico
Atletico
Atletico, Cannavaro
voor eind mei
Atletico
ATLETICO
voor begin mei
voor begin mei
Atletico
Atletico, Cannavaro
voor half mei
Atletico
M./Z. Nederland, België
voor half mei
voor eind mei
Atletico
N./W. Nederland
voor begin mei
Atletico
Atletico
12 |
voor half mei
voor eind mei
Energiemaïs
KLEI / VEEN
AMBALL,ATLETICO,
LAPROMESSA,
CORYPHEE
CANNAVARO
ATLETICO, CANNAVARO
GEBRUIKSDOEL
IEMAIS
GRONDSOORT
ZAND / LÖSS
KLEI / VEEN
ZAND / LÖSS
REGIO
NOORD / WEST
NEDERLAND
D
D
Atletico
Atletico
voor begin mei
voor eind mei
voor half mei
voor begin mei
Atletico
Atletico, Cannavaro
Atletico
Atletico
Atletico
Atletico
voor half mei
Atletico
RASADVIES
voor eind mei
voor eind mei
voor half mei
voor begin mei
ZAAITIJD
| 13
De 4-P’s voor de beste
maïsrassenkeuze in 2014!
Ieder jaar is het weer een terugkerende bezigheid: het bepalen van
de maïsrassenkeuze voor het komende seizoen. Voor een aantal
zal dit gebaseerd zijn op de positieve ervaring van het afgelopen
seizoen, waardoor de keuze snel gemaakt is. Behoort u niet tot die
groep en zoekt u continu naar verbetering, dan kunnen een aantal
handige tips u ongetwijfeld helpen om uw keuze te vergemakkelijken.
Het saldo is bepalend
Het is voor u als teler van het grootste belang om met maïs een zo
hoog mogelijk saldo te behalen. Enerzijds door te streven naar een
zo hoog mogelijke drogestofopbrengst per hectare, dus een zo hoog
mogelijk saldo per hectare en anderzijds een zo optimaal mogelijke
(ruw)voederefficiëntie na het voeren van maïs. Zeker richting 2015,
wanneer er op veel bedrijven opschaling plaatsvindt na het beëindigen
van de melkquotering, kunt u volop melken en is productie van veel en
goed ruwvoer van eigen grond zeer belangrijk. Immers, dat wat op het
eigen bedrijf wordt geproduceerd, hoeft niet te worden aangekocht.
SALDO DIER
=
14 |
+
SALDO GROND
SALDO BEDRIJF
P1 – Kies voor een passende vroegrijpheid
op basis van de korrel
Laat u leiden door de vroegrijpheid van de korrel als het gaat om de
rassenkeuze. Alleen een volledig afgerijpte korrel kan zorgen voor de
maximale drogestofopbrengst en de optimale energiedichtheid.
P2 – Kies voor een ras met de hoogste
korrelopbrengst in de door u gekozen
vroegrijpheidsklasse
De korrel in maïs bevat het zetmeel. Het zetmeel is de (glucogene)
energieleverancier voor (melk)vee. Daarom is het belangrijk, ook voor
silomaïs, om een ras te kiezen met een zo hoog mogelijke korrelop­
brengst (= zetmeelopbrengst) per hectare. Streeft u naar een zo hoog
mogelijke energieconcentratie? Dan hoort hoger hakselen, oogsten als
MKS of CCM tot de opties. Deze mogelijkheden heeft u niet bij rassen
met een lagere korrelopbrengst.
KORRELOPBRENGST (= zetmeelopbrengst) van KORREL‐ EN SILOMAISRASSEN in relatie tot KORRELRIJPHEID
110
MILLESIM
KORRELOPBRENGST (= ZETMEELOPBRENGST) rel
108
RICARDINIO
106
GROSSO
104
TORRES
AMAGRANO
SY MULTITOP
SUZY
102
TELEXX
100
98
LAFORTUNA
96
LAPROMESSA
PR39D23
100 = 13,3 t/ha (15% vocht / humidité)
100 = 68,9 %
100 = Coryphee, Nk Ravello, Lapromessa, Amball, Ricardinio, P7631, Lafortuna, SY Multitop, Amadeo, Ambrosini, NK
Falkone, Poravor, Telexx, Ronaldinio, Torres, Millesim, P8000, Grosso,P39D23, Suzy
94
92
PORFAVOR COLISEE
NK FALKONE
P7631
AMBROSINI
AMBALL
P8400
RONALDINIO
AMADEO
P8000
93
95
97
Bron: DLV Plant Korrelmaïs 2011-2012
99
101
103
NK RAVELLO
105
107
CORYPHEE
109
DS-GEHALTE (= VROEGRIJPHEID) rel
| 15
Een handig hulpmiddel bij het bepalen van de meerwaarde van een
KWS-ras (in dit geval Millesim) ten opzichte van referentierassen
is de Maïsanalizer®. Middels een 5-tal karakteristieken krijgt u de
opbrengsten (in droge stof totaal en in de korrel), de korrelvroegrijpheid,
de mate van restplantgezondheid en de energieconcentratie in beeld.
MAISANALIZER® - MILLESIM
Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!
STAY GREEN
HARMONISCH
Rasnaam
Vroegrijpheid
DS% korrel
Energie-Index
= Aandeel korrel in %
1
Bron: KWS Benelux proefvelden 2012-2013: B2,B3,B4,N1,N2,TO
C = Concurrentras
100 = 12,24 ton ds/ha
100 = 22,25 ton ds/ha
Een gezonde restplant:
1.Geeft o.a. verlenging van het optimale oogsttijdstip
2.Vermindert de kans op (blad)schimmels en daarmee
mycotoxinen in de kuil
16 |
P3 – stay green als uiting van
een gezonde restplant
Wanneer een silomaïsras op het goede moment van korrelrijpheid
geoogst wordt (= harddeegrijp tot volledig rijp) is een stay greenras
duidelijk in het voordeel door de gezonde restplant. Kies daarom voor
een harmonisch afrijpend of liever nog voor een stay greenras en
niet voor een ras waarvan de restplant bij korrelrijpheid volledig is
afgestorven.
P4 – Het juiste advies bij de teelt,
oogst en opslag van maïs
Het telen van maïs is als gevolg van veranderende klimatologische
omstandigheden en de mestwetgeving steeds meer een uitdaging
aan het worden. Zorg ervoor dat u met hulp van uw teeltadviseur de
omstandigheden die het succes van de teelt bepalen, zoveel mogelijk
onder controle houdt.
| 17
Alle maïskennis nu
binnen handbereik
KWS-Maïsmanager App
Met behulp van de KWS-Maïsmanager App is er nu de unieke
mogelijkheid om de teelt en het gebruik van KWS-maïs verder
te perfectioneren. Hierbij is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van de meest recente en juiste informatie die beschikbaar is en
betrekking heeft op maïs. Het grote voordeel is dat al deze informatie­
in de KWS-Maïsmanager App is gebundeld en per seizoen
wordt weer­gegeven. Op basis van het tijdstip in het jaar start de
KWS-Maïsmanager App automatisch op in het betreffende seizoen
en verschijnt de informatie over de teelt en het gebruik van maïs waar
op dat moment behoefte aan is.
De informatie is altijd op de smart Phone, tablet of home PC, onderweg,
in het veld of achter het bureau beschikbaar.
KWS-Maïsmanager App
KWS-Maïsmanager App
Met behulp van een aantal handige ‘tools’ zoals bijvoorbeeld
­‘Oogsttijdstip’ of ‘Maïsadvisor’ is het mogelijk om bepaalde keuzes
te maken die cruciaal zijn in de teelt en het gebruik van maïs. Zodra
er weer nieuwe en waardevolle informatie voorhanden is, verschijnt er
een update met de meest recente informatie. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de nieuwste proefveldresultaten.
Bezoek de App store of Google Play om de KWS-Maïsmanager App
gratis te downloaden:
of bezoek de website:
www.kws-maismanager.nl of www.kws-maismanager.be
| 19
De Maïsanalizer ® :
de enige en juiste basis voor rassenselectie en rassenkeuze voor silomaïs!
De huidige lijsten van de evaluatie van maïsrassen als silomaïs zijn
misleidend en hebben geen waarde voor de praktijk. Uit 10 jaar
onderzoek naar afrijpingskarakteristieken vertaald in de bekende
Maïsorama’s blijken vermeende verschillen niet het resultaat te zijn
van rasverschillen maar van verschillen in rijpheid bij de oogst. ­Tijdens
de afrijping vindt er een grote verschuiving plaats in de samenstelling
en ook de voederwaarde van de plant. De celwandverteerbaarheid
op het rijpheidsstadium ‘black-layer’ ligt voor alle rassen op ± 55%.
Wanneer uitgegaan wordt van een meer realistische verblijftijd
van ± 12 uur van het voedermiddel in de koe, daalt de celwand­
verteerbaarheid naar ± 33% over alle rassen. Dit geldt voor alle rassen
zo is uit proeven­­gebleken. De vermeende verschillen in celwandver­
teerbaarheid ­blijken er nauwelijks te zijn. Verschillen in voederwaarde
worden maar voor ten hoogste 2% bepaald door de verschillen in
celwand­verteerbaarheid. De verschillen die men in de proeven ziet
zijn wellicht het resultaat van het oogsten van alle rassen op hetzelfde
moment en daarmee voor veel rassen op het verkeerde (afrijpings)
moment. Uit de Maïsorama’s over 10 jaar is af te lezen dat de celwand­
verteerbaarheid, het zetmeelgehalte, de hoeveelheid celwanden, de
opbrengst en de VEM-waarde in de verschillende rijpheidsstadia sterk
verschillen.
Een goede rassenvergelijking in proeven met gelijke oogsttijd, zoals dat
overal gebeurt, is dan ook onmogelijk en voor de selectie en rassen­
keuze van geen waarde. De presentatie van de tabellen met VEM/kg
ds kunnen misleidend werken en hebben daarom geen toegevoegde
waarde voor de praktijk. De beste kunnen wel eens de slechtste zijn
en omgekeerd.
20 |
Om die reden heeft KWS afgelopen jaren een nieuwe proefveld­werking
en evaluatie voor silomaïsselectie, -evaluatie en -rassen­keuze gemaakt.
De grote mankementen die de huidige systemen in zich hebben zijn
hiermee opgelost. De proefveldwerking bestaat uit een silomaïs- en
een korrelmaïsbeproeving. Het resultaat is dat van ieder ras de totale
drogestofopbrengstpotentie van de totale plant en van alleen de korrel
bepaald wordt. De ratio van de twee geeft de Energie-Index of wel de
energieconcentratie aan. Het drogestofgehalte van de korrel geeft de
werkelijke vroegrijpheid van de maïsplant aan. De kleur van de balk van
de totale drogestofopbrengst geeft de mate van Stay green aan. In één
oogopslag wordt er een beeld verkregen van de werkelijke genetische
kwaliteiten van de rassen voor silomaïs en korrelmaïs.
Daarnaast dienen natuurlijk ook de andere landbouwkundige eigen­
schappen zoals stevigheid, ziekteresistentie en tolerantie nog be­keken
te worden. Ook bij de evaluatie daarvan spelen de verschillen in vroeg­
rijpheid tussen de rassen een zekere rol.
Verdere resultaten van en uitleg over de Maïsanalizer® zijn te vinden op
www.kwsbenelux.com, www.kws-maismanager.nl,
www.kwsmaismanager.be of op de KWS-Maïsmanager App.
Opmerkingen:
Bij het evalueren van de maïsproefveldcijfers is het belangrijk om
vooral de korrelmaïsresultaten en de verschillen tussen de rassen
op waarde te beoordelen. Met de korrelmaïsopbrengsten wordt
voor minimaal 90% van de energetische waarde in beeld gebracht
en daarmee het grootste gedeelte van de financiële opbrengst.
In publicaties zoals de Maïsanalizer® is vermelding van namen van
concurrentrassen in de vergelijking niet toegestaan, omdat dit alleen
gebaseerd is op KWS-proefveldwerking. Om die reden staan deze
vermeld onder de codes C01, C02, enz.
| 21
Maïsanalizer®
Maïsanalizer ®
Opbrengstkarakteristieken
1. Gele balk: DS-opbrengst korrel per maïsras: gemeten korrel­
opbrengst per maïsras volgens de KWS-proefveldwerking
2. Groene balk: DS-opbrengst totale plant: gemeten DS-opbrengst­
totale plant in black-layerstadium volgens de KWS-­proef­veldwerking
Rijpheidskarakteristieken
3. DS% korrel per maïsras: hoe meer naar rechts in de figuur, des te
vroeger het betreffende maïsras
4. Afrijping restplant: hoe meer stay green de restplant, des te
­donkergroener de balk
Kwaliteitskarakteristiek
5. Energie-Index: aandeel korrel en daarmee hoofdzakelijk zetmeel
(energie) in de totale DS
MAISANALIZER® - ALGEMEEN
Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!
STAY GREEN
HARMONISCH
Rasnaam
FAO
Vroegrijpheid
DS% korrel
Energie-Index
=1Aandeel korrel in %
22 |
Bron: KWS Benelux proefvelden 2012-2013: B2,B3,B4,N1,N2,TO
100 = 11,30 ton ds/ha
100 = 20,23 ton ds/ha
Bron: KWS Benelux proefvelden 2012-2013: B2,B3,B4,N1,N2,TO
100 = 11,30 ton ds/ha
STAY GREEN
100 = 20,23 ton ds/ha
HARMONISCH
Maïsanalizer® – KWS Maïsrassen 2012-2013
=1Aandeel korrel in %
Energie-Index
DS% korrel
Vroegrijpheid
FAO
Rasnaam
Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!
MAISANALIZER® - ALGEMEEN
Maïsanalizer ®- KWS-Maïsrassen 2012 - 2013
| 23
24 |
Maïsorama
Voedermaïs
• silomaïs | ccm | geplette maïs | mks | korrelmaïs
• focus  zetmeel
br
en
gst
zet m
ee
lo
p
• belangrijkste karakteristieken
- vroegrijpheid van de korrel
- zetmeelopbrengst/ha
- stay green
v r oegrij
ph
ei
d
va
nd
e ko
rrel
S t ay g
ree
n=
oo
gs
t ze
kerheid
| 25
Lapriora
Lapriora
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2008-2011)
Vroegrijpheid in FAO
170
Beginontwikkeling
8,5
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
17,3
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
10,2
Energie-Index
57
Stevigheid
8,5
Stay green
7
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Zeer vroege droge
korrelmaïs
- Zeer vroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Zeer vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
110.000 korrels/ha
(t.o.v. 100.000 korrels/ha
± 5% meeropbrengst)
LAPRIORA
26 |
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
180
Beginontwikkeling
8,5
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
19,2
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
10,7
Energie-Index
56
Stevigheid
8,5
Stay green
8,5
Coryphee
Coryphee
Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Zeer vroege
droge korrelmaïs
- Zeer vroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Zeer vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
CORYPHEE
| 27
Rodriguez
Rodriguez
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
180
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
19,4
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
10,4
Energie-Index
54
Stevigheid
8
Stay green
7
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Vroege korrelmaïs /
CCM / geplette maïs /
MKS
- Vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
RODRIGUEZ
28 |
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2008-2011)
Vroegrijpheid in FAO
200
Beginontwikkeling
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
19,9
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
10,9
Energie-Index
55
Stevigheid
8
Stay green
7
Goede bladvlekkentolerantie
Aphrodite
Aphrodite
(Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Vroege korrelmaïs /
CCM / geplette maïs /
MKS
- Vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
APHRODITE
| 29
Amagrano
Amagrano
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
210
9
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
20,7
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
11,5
Energie-Index
55
Stevigheid
8
Stay green
7,5
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Vroege korrelmaïs / CCM /
geplette maïs / MKS
- Vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
Praktijkervaring
- Zeer goede
beginontwikkeling
AMAGRANO
30 |
| 31
1
= Aandeel korrel in %
Energie-Index
DS% korrel
Vroegrijpheid
Rasnaam
C =Concurrentras
Bron: KWS Benelux proefvelden 2012-2013: B2,B3,B4,N1,N2,TO
Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!
100 = 11,47 ton ds/ha
STAY GREEN
MAISANALIZER® - AMAGRANO
100 = 20,68 ton ds/ha
HARMONISCH
Vitalplus
Vitalplus
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
210
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
19,4
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
10,6
Energie-Index
54
Stevigheid
8
Stay green
8,5
Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Vroege korrelmaïs / CCM /
geplette maïs / MKS
- Vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
Praktijkervaring
- Zeer goede
restplantgezondheid
VITALPLUS
32 |
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011)
Vroegrijpheid in FAO
215
Beginontwikkeling
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
20
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
11
Energie-Index
55
Stevigheid
8,5
Stay green
8,5
Bravour
Bravour
Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Vroege korrelmaïs /
CCM / geplette maïs /
MKS
- Vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
BRAVOUR
| 33
Ambrosini
Ambrosini
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
215
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
22,5
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
11,3
Energie-Index
50
Stevigheid
8,5
Stay green
8
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Vroege korrelmaïs /
CCM / geplette maïs /
MKS
- Vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
AMBROSINI
34 |
| 35
1
= Aandeel korrel in %
Energie-Index
DS% korrel
Vroegrijpheid
Rasnaam
C = Concurrentras
Bron: KWS Benelux proefvelden 2012-2013: B2,B3,B4,N1,N2,TO
Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!
100 = 11,29 ton ds/ha
STAY GREEN
MAISANALIZER® - AMBROSINI
100 = 22,51 ton ds/ha
HARMONISCH
Colisee
Colisee
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
215
Beginontwikkeling
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
21,9
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
11,6
Energie-Index
53
Stevigheid
8,5
Stay green
7,5
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Vroege korrelmaïs /
CCM / geplette maïs /
MKS
- Vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
COLISEE
36 |
| 37
1
= Aandeel korrel in %
Energie-Index
DS% korrel
Vroegrijpheid
Rasnaam
C = Concurrentras
Bron: KWS Benelux proefvelden 2012-2013: B2,B3,B4,N1,N2,TO
Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!
100 = 11,62 ton ds/ha
STAY GREEN
MAISANALIZER® - COLISEE
100 = 21,87 ton ds/ha
HARMONISCH
Kajuns
Kajuns
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
215
Beginontwikkeling
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
21,4
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
11,1
Energie-Index
52
Stevigheid
8,5
Stay green
8
Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Vroege korrelmaïs /
CCM / geplette maïs /
MKS
- Vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
KAJUNS
38 |
| 39
1
= Aandeel korrel in %
Energie-Index
DS% korrel
Vroegrijpheid
Rasnaam
C = Concurrentras
Bron: KWS Benelux proefvelden 2012-2013: B2,B3,B4,N1,N2,TO
Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!
100 = 11,06 ton ds/ha
STAY GREEN
MAISANALIZER® - KAJUNS
100 = 21,37 ton ds/ha
HARMONISCH
Amadeo
Amadeo
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
220
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
20,2
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
11,2
Energie-Index
55
Stevigheid
8
Stay green
8
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Vroege korrelmaïs /
CCM / geplette maïs /
MKS
- Vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
AMADEO
40 |
| 41
1
= Aandeel korrel in %
Energie-Index
DS% korrel
Vroegrijpheid
Rasnaam
C = Concurrentras
Bron: KWS Benelux proefvelden 2012-2013: B2,B3,B4,N1,N2,TO
Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!
100 = 11,15 ton ds/ha
STAY GREEN
MAISANALIZER® - AMADEO
100 = 20,19 ton ds/ha
HARMONISCH
Kalientes
Kalientes
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
215
8
20
11,4
Energie-Index
57
Stevigheid
7,5
Stay green
8
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Vroege korrelmaïs /
CCM / geplette maïs /
MKS
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
KALIENTES
42 |
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
220
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
23,0
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
12,0
Energie-Index
52
Stevigheid
8
Stay green
8
Gottardo
Gottardo
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Vroege korrelmaïs /
CCM / geplette maïs /
MKS
- Vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
GOTTARDO
| 43
Lacta
Lacta
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011-2012)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
220
7
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
18,9
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
10,2
Energie-Index
54
Stevigheid
8
Stay green
7
Acceptabele tot goede bladvlekkentolerantie
(Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Droge korrelmaïs
- Vroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
Praktijkervaring
- Zeer goede
droogtetolerantie!
LACTA
44 |
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2009)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
220
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
19,8
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
12,3
Energie-Index
62
Stevigheid
8
Stay green
8
Salgado
Salgado
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Droge korrelmaïs
- Vroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
SALGADO
| 45
Ricardinio
Ricardinio
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
220
Beginontwikkeling
7,5
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
21,2
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
12,3
Energie-Index
58
Stevigheid
8
Stay green
7
Acceptabele tot goede bladvlekkentolerantie
(Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Droge korrelmaïs
- Vroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
95.000 - 100.000
korrels/ha
RICARDINIO
46 |
| 47
1
= Aandeel korrel in %
Energie-Index
DS% korrel
Vroegrijpheid
Rasnaam
C = Concurrentras
Bron: KWS Benelux proefvelden 2012-2013: B2,B3,B4,N1,N2,TO
Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!
100 = 12,32 ton ds/ha
STAY GREEN
HARMONISCH
100 = 21,19 ton ds/ha
MAISANALIZER® - RICARDINIO
Amball
Amball
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
225
9
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
20,2
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
11,3
Energie-Index
56
Stevigheid
8
Stay green
8
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Droge korrelmaïs
- Vroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Vroege silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
AMBALL
48 |
| 49
1
= Aandeel korrel in %
Energie-Index
DS% korrel
Vroegrijpheid
Rasnaam
C = Concurrentras
Bron: KWS Benelux proefvelden 2012-2013: B2,B3,B4,N1,N2,TO
Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!
100 = 11,30 ton ds/ha
STAY GREEN
MAISANALIZER® - AMBALL
100 = 20,23 ton ds/ha
HARMONISCH
Amoroso
Amoroso
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2008-2011)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
225
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
20,7
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
11,1
Energie-Index
54
Stevigheid
7
Stay green
9
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Middenvroege
korrelmaïs / CCM /
geplette maïs / MKS
- Middenvroege
silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
95.000 - 100.000
korrels/ha
AMOROSO
50 |
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2008-2010)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
225
8
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
Sileno
Sileno
10,5
Stevigheid
8
Stay green
8
Acceptabele tot goede bladvlekkentolerantie
(Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Vroege tot middenvroege
korrelmaïs / CCM
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
100.000 korrels/ha
SILENO
| 51
Kiparis
Kiparis
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
230
Beginontwikkeling
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
21,9
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
11,8
Energie-Index
54
Stevigheid
8
Stay green
8,5
Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Middenvroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Middenvroege
silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt
op 95.000 - 100.000
korrels/ha
KIPARIS
52 |
| 53
1
= Aandeel korrel in %
Energie-Index
DS% korrel
Vroegrijpheid
Rasnaam
C = Concurrentras
Bron: KWS Benelux proefvelden 2012-2013: B2,B3,B4,N1,N2,TO
Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!
100 = 11,76 ton ds/ha
STAY GREEN
MAISANALIZER® - KIPARIS
100 = 21,90 ton ds/ha
HARMONISCH
Rivaldinio
Rivaldinio
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2013)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
230
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
22,7
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
12,6
Energie-Index
55
Stevigheid
7
Stay green
8
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Middenvroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Middenvroege
silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt
op 95.000 - 100.000
korrels/ha
RIVALDINIO
54 |
| 55
1
= Aandeel korrel in %
Energie-Index
DS% korrel
Vroegrijpheid
Rasnaam
C = Concurrentras
Bron: KWS Benelux proefvelden 2013: B2,B3,TO
Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!
100 = 12,57 ton ds/ha
STAY GREEN
HARMONISCH
100 = 22,68 ton ds/ha
MAISANALIZER® - RIVALDINIO
Kanoes
Kanoes
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
230
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
21,6
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
11,1
Energie-Index
51
Stevigheid
8
Stay green
8,5
Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Middenvroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Middenvroege
silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
95.000 - 100.000
korrels/ha
KANOES
56 |
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2013)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
235
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
23,1
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
12,2
Energie-Index
53
Stevigheid
7
Stay green
8
Carolinio
Carolinio
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Middenvroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Middenvroege
silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
95.000 - 100.000
korrels/ha
CAROLINIO
| 57
Baracco
Baracco
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
240
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
21,1
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
11,3
Energie-Index
54
Stevigheid
8
Stay green
8,5
Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Middenvroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Middenvroege
silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
95.000 - 100.000
korrels/ha
BARACCO
58 |
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2011)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
240
8
20
11,1
Energie-Index
56
Stevigheid
8
Stay green
8
Impresario
Impresario
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Middenvroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Middenvroege
silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
95.000 - 100.000
korrels/ha
IMPRESARIO
| 59
Millesim
Millesim
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
240
Beginontwikkeling
8,5
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
22,2
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
12,3
Energie-Index
55
Stevigheid
8
Stay green
8,5
Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Middenvroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Middenvroege
silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
95.000 - 100.000
korrels/ha
MILLESIM
60 |
| 61
1
= Aandeel korrel in %
Energie-Index
DS% korrel
Vroegrijpheid
Rasnaam
C = Concurrentras
Bron: KWS Benelux proefvelden 2012-2013: B2,B3,B4,N1,N2,TO
Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!
100 = 12,24 ton ds/ha
STAY GREEN
MAISANALIZER® - MILLESIM
100 = 22,25 ton ds/ha
HARMONISCH
Torres
Torres
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
240
9
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
22,7
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
11,9
Energie-Index
52
Stevigheid
7,5
Stay green
8,5
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Middenvroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Middenvroege
silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
95.000 - 100.000
korrels/ha
TORRES
62 |
| 63
1
= Aandeel korrel in %
Energie-Index
DS% korrel
Vroegrijpheid
Rasnaam
C = Concurrentras
Bron: KWS Benelux proefvelden 2012-2013: B2,B3,B4,N1,N2,TO
Bestemd voor publicatie. Copiëren en verspreiden is toegestaan!
100 = 11,88 ton ds/ha
STAY GREEN
MAISANALIZER® - TORRES
100 = 22,73 ton ds/ha
HARMONISCH
Ronaldinio
Ronaldinio
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
240
9
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
21,8
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
11,3
Energie-Index
52
Stevigheid
7,5
Stay green
8,5
Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Middenvroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Middenvroege
silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
95.000 - 100.000
korrels/ha
RONALDINIO
64 |
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
245
Beginontwikkeling
7,5
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
21,9
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
11,9
Energie-Index
54
Stevigheid
8
Stay green
8
Grosso
Grosso
Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Middenvroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Middenvroege
silomaïs
Teeltadvies
Het zaaiadvies ligt op
95.000 - 100.000
korrels/ha
GROSSO
| 65
Claudinio
Claudinio
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2013)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
250
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
24,6
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
12,7
Energie-Index
51
Stevigheid
7
Stay green
8
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Middenvroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Middenvroege
silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
95.000 - 100.000
korrels/ha
CLAUDINIO
66 |
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2012-2013)
Vroegrijpheid in FAO
250
Beginontwikkeling
7,5
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht
21
Sebasto
Sebasto
11,4
Energie-Index
54
Stevigheid
8
Stay green
8
Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Middenvroege CCM /
geplette maïs / MKS
- Middenvroege
silomaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
95.000 - 100.000
korrels/ha
SEBASTO
| 67
Energiemaïs
• focus  massa
o
r
pb
eng
st
d r og
es
to
f
• belangrijkste karakteristieken
- vroegrijpheid van de korrel
- drogestofopbrengst/ha
- stevigheid en stay green
v r oegrij
ph
ei
d
va
nd
e ko
rrel
S t ay g
ree
n=
oo
68 |
gs
t ze
kerheid
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2008-2012)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
270
8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
21,6
Stevigheid
8
Stay green
8
Atletico
Atletico
Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Energiemaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
90.000 korrels/ha
ATLETICO
| 69
Cannavaro
Cannavaro
Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2008-2012)
Vroegrijpheid in FAO
Beginontwikkeling
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha
280
8
22,9
Stevigheid
8
Stay green
8
Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)
Geschikte teeltdoelen
- Energiemaïs
Teeltadvies
- Het zaaiadvies ligt op
90.000 korrels/ha
CANNAVARO
70 |
De proefveldcijfers
Grote verschillen tussen resultaten van de rassen in de verschillende
proefveldwerkingen kunnen hun oorzaak vinden in fouten in proef­
veldwerking en/of instabiele rassen.
Voor voedermaïs (silo- en korrelmaïs) is de beste evaluatiebasis het
resultaat van de korrelmaïsproeven. Het onderdeel restplant levert
slechts een heel klein deel (maximaal 10%) van de netto energie uit
de maïs. De beste voedermaïsevaluatie is een Maïsanalizer®. Hiermee
wordt van voedermaïs het beste de waarde bepaald.
Voor energiemaïs daarentegen heeft een kg drogestof uit de
restplant net zoveel energetische waarde als het zetmeel. De totale
drogestofopbrengst is om die reden een betere evaluatiebasis.
In een aantal grafieken vindt u een lijn door de getallen die dient als
oriëntatielijn. Alle maïsrassen die rond of boven die lijn liggen zijn
interessante maïsrassen voor uw bedrijf.
LEESINSTRUCTIE
hoge opbrengst
110
108
Alle rassen boven deze lijn
zijn het meest interessant
KORRELOPBRENGST rel
106
104
102
laat rijp
100
vroeg rijp
98
96
94
92
lage opbrengst
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
DS-GEHALTE rel
› Meer informatie over de proefveldresultaten vindt u op de website
www.kwsbenelux.com, www.kws-maismanager.nl,
www.kws-maismanager.be of op de KWS-maismanager App.
| 71
72 |
KORRELOPBRENGST / RENDEMENT GRAIN rel
90
95
100
105
110
98
C53
C34
C26
C92
C83
99
101
103
104
105
CORYPHEE
100 = 12,05 t/ha (14% vocht / humidité)
100 = 68,3 %
100 = Proefgemiddelde / Moyenne d'essai
C = Concurrentras / Variété concourante
C59
AMAGRANO
DS-GEHALTE / TENEUR EN MS rel
100
KAJUNS
C23
102
COLISEE
CAROLINIO
AMBALL AMADEO
RICARDINIO
KIPARIS RONALDINIO
KANOES AMBROSINI
Top rassenlijst
Silomaïs Nederland
C17
C22
C28
SEBASTO
C24
C25
GOTTARDO
TORRES
VAGANT
RIVALDINIO
MILLESIM
Bron / source: KWS Benelux korrelmaïs / mais grain 2013
97
C30
C29
GROSSO
CLAUDINIO
+ 10 % =
+ 1.205 kg/ha =
+ 275 €/ha
RENDEMENT MAIS GRAIN (= rendement en amidon) des variétés MAIS ENSILAGE et MAIS GRAIN en rapport avec la maturité des grains
KORRELOPBRENGST (= zetmeelopbrengst) van KORREL‐ EN SILOMAISRASSEN in relatie tot KORRELRIJPHEID
KWS BENELUX KORRELMAIS 2013
| 73
KORRELOPBRENGST / RENDEMENT GRAIN rel
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
96
100
102
PODIUM
104
CIPF KORRELMAIS 2011-2012 NORMAAL NETWERK
DS-GEHALTE / TENEUR EN MS rel
98
SPHINXX
SEBASTO
RICARDINIO
RONALDINIO
AMBROSINI
BARROS
BRAVOUR
ZIDANE
SY QUARTZ
LG32.47 LAFORTUNA
TELEXX
SYMULTITOP
NUXX
PADRINO
PR39K13
P7631
EMMY
COLEEN
LG30.222
LAPROMESSA
P8057
DKC2787
Bron / source: CIPF Korrelmaïs Normaal Netwerk / Maïs Grain Reseau de Base 2011‐2012
94
TORRES
ALDUNA
GROSSO
100 = 13,18 t/ha (15% vocht / humidité)
100 = 67,3 %
100 = Alduna, Ambrosini, Barros, Bravour, Coleen,
DKC2787, Grosso, Lafortuna, LG 3247, Nuxx,
Padrino, Podium, PR39K13, Ricardinio, Ronaldinio,
Sphinxx, SY Quartz, Torres, Zidane
LG30.223
+9%=
+ 1.186 kg/ha =
+ 275 €/ha
MILLESIM
RENDEMENT MAIS GRAIN (= rendement en amidon) des variétés MAIS ENSILAGE et MAIS GRAIN en rapport avec la maturité des grains
KORRELOPBRENGST (= zetmeelopbrengst) van KORREL‐ EN SILOMAISRASSEN in relatie tot KORRELRIJPHEID
74 |
KORRELOPBRENGST / RENDEMENT GRAIN rel
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
ES FRENETIC
97
98
99
100
PADRINO
102
104
105
ELEGANZA
106
107
LAPRIORA
CORYPHEE
NK RAVELLO
DS-GEHALTE / TENEUR EN MS rel
101
LG32.14
LG32.15
103
APHRODITE
VITALPLUS
APOSTROF
ES VULCAIN
100 = 12,34 t/ha (15% vocht / humidite)
100 = 70,5 %
100 = Gemiddelde Rassenlijst / Moyenne du Catalogue
GRACE
PATRICK
NK FALKONE
DELITOP
LACTA KOLORIS
BRAVOUR LG32.20 - LOGO
Bron / source: ILVO Rassenlijst Korrelmaïs 2013 / CRA Catalogue Mais Grain 2013
96
SALGADO
LAFORTUNA
PORFAVOR
AMADEO
NK NEKTA
MONCADA
+8%=
+ 1.000 kg/ha =
+ 275 €/ha
RICARDINIO
RENDEMENT MAIS GRAIN (= rendement en amidon) des variétés MAIS ENSILAGE et MAIS GRAIN en rapport avec la maturité des grains
KORRELOPBRENGST (= zetmeelopbrengst) van KORREL‐ EN SILOMAISRASSEN in relatie tot KORRELRIJPHEID
ILVO RASSENLIJST KORRELMAIS 2013
| 75
KORRELOPBRENGST / RENDEMENT GRAIN rel
94
96
98
100
102
104
106
108
94
96
Bron / source: LCV korrelmaïs / mais grain synthese 2012 (n=6)
92
P7631
NUXX
P8000
100
102
104
106
108
CORYPHEE
LAPROMESSA
LCV KORRELMAIS 2012
DS-GEHALTE / TENEUR EN MS rel
98
SPHINXX
KOLORIS
P8057
PR39K13
MAS 15.P
AJAXX
AMBROSINI
BARACCO
RONALDINIO
RICARDINIO
EMMY
SY QUARTZ
MAS 25.T
EMBELIXX
P8261
ALDUNA
GROSSO
100 = 12,06 t/ha (15% vocht / humidité)
100 = 68,3 %
100 = Ajaxx, Alduna, Baracco, Coryphee, P8057, PR39K13, Ricardinio
MAS 31.R
+8%=
+ 965 kg/ha =
+ 250 €/ha
TORRES
MILLESIM
RENDEMENT MAIS GRAIN (= rendement en amidon) des variétés MAIS ENSILAGE et MAIS GRAIN en rapport avec la maturité des grains
KORRELOPBRENGST (= zetmeelopbrengst) van KORREL‐ EN SILOMAISRASSEN in relatie tot KORRELRIJPHEID
76 |
KORRELOPBRENGST / RENDEMENT GRAIN rel
95
97
99
101
103
105
107
97
Bron / source: CSAR Aanbevelende Rassenlijst Korrelmaïs / Maïs Grain Catalogue 2014
95
101
ES MARCO
KOLORIS LAPROMESSA
ES DARINHA
SUNSHINOS
RICARDINIO
DS-GEHALTE / TENEUR EN MS rel
99
AMADEO
AMBROSINI
ES CIRRIUS AMBALL
100 = 13,0 t/ha (16% vocht / humidité)
100 = 72,1 %
100 = A & N-rassen / variété A et N
EMBELIXX
LG32.47
+7%=
+ 910 kg/ha =
+ 225 €/ha
VAGANT
MILLESIM
103
105
RODRIGUEZ
CORYPHEE
RENDEMENT MAIS GRAIN (= rendement en amidon) des variétés MAIS ENSILAGE et MAIS GRAIN en rapport avec la maturité des grains
KORRELOPBRENGST (= zetmeelopbrengst) van KORREL‐ EN SILOMAISRASSEN in relatie tot KORRELRIJPHEID
CSAR RASSENLIJST KORRELMAIS 2014
| 77
KORRELOPBRENGST / RENDEMENT GRAIN rel
92
94
96
98
100
102
104
95
97
Bron / source: DLV Plant Korrelmaïs / Maïs Grain Synthese 2012‐2013
93
TELEXX
HOXXMANN
99
101
105
107
CORYPHEE
KALIENTES
DLV PLANT KORRELMAIS 2012-2013
DS-GEHALTE / TENEUR EN MS rel
103
SY COMANDOR
AMBALL
AMBROSINI
VITALPLUS
COLISEE
AMAGRANO
RICARDINIO
RONALDINIO
P7631
AMADEO
SY MULTITOP
SY MILKYTOP
GOTTARDO
GROSSO
MILLESIM
100 = 13,5 t/ha (15% vocht / humidité)
100 = 67,9 %
100 = Amagrano, Ambrosini, Colisee, Grosso, Millesim, P7631, Ricardinio,
Ronaldinio, SY Multitop, Telexx, Torres, Amadeo, Amball, Coryphee, Suzy
SUZY
TORRES
RENDEMENT MAIS GRAIN (= rendement en amidon) des variétés MAIS ENSILAGE et MAIS GRAIN en rapport avec la maturité des grains
KORRELOPBRENGST (= zetmeelopbrengst) van KORREL‐ EN SILOMAISRASSEN in relatie tot KORRELRIJPHEID
Vroegbestelactie
Vroegbestelactie
Bestelling voor:
Bestelling voor:
1 januari
›
3 spaarpunten per eenheid
1 januari > 3 spaarpunten per eenheid
1 februari
›
2 spaarpunten per eenheid
1 februari > 2 spaarpunten per eenheid
Besteding
Bestedingvan
vande
de punten
punten op
rechtstreeks
op:
www.kws-maisshop.com
www.kws-maisshop.com
of anders via:
www.kwsbenelux.com
Nederland:
België:
KWS Benelux bv
KWS Benelux bv
Postbus 137
Hulstbaan 266
Nederland:
4870
AC Etten­Leur
B­9112België:
Sinaai
KWS4490220
Benelux bv
KWS
Benelux
bv
Tel
0031­76
5030003
Tel 0032­2
Hulstbaan 266
Postbus 137
B-9112 Sinaai
4870 AC Etten-Leur
Tel 0032-2 4490220
Tel 0031-76
5030003
e-mail
[email protected]
78 |
KWS
KWS 2014
2011-2012
1 punt = KWS pen
5 punten = KWS muts
10 punten = KWS pet
10 punten = KWS t-shirt
10 punten = KWS USB-stick
15 punten = KWS thermos beker
25 punten = KWS bodywarmer
50 punten = KWS jas
80 punten = 1 zak KWS-maïs
(standaard ontsmet)
| 79
Regio – managers KWS
Luuk Uelderink | Noord-Benelux
Stobbenweg 36, 8251 PX Dronten, Nederland
0031-6-12151605 | [email protected]
Paul van den Biggelaar | Midden-Benelux
Vestdijk 61, 5091 CK Middelbeers, Nederland
0031-6-23273982 | [email protected]
Jan De Rijck | Zuid-Benelux
Eekhout 3, 1730 Asse, België
0032-496-252707 | [email protected]
Area – managers KWS
Johan Russchen | regio Noord-Nederland
Ald Duerswald 2, 9241 WN, Wijnjewoude, Nederland
0031-6-57389422 | [email protected]
Jurgen Geurts | regio Oost-België
Heukelomdorp 15, 3770 Heukelom, België
0032-476-278031 | [email protected]
Etienne Duroisin | regio Tournai
Route de Ramecroix 32, 7640 Antoing, België
0032-497-426750 | [email protected]
Damien Mathys | regio Ath - Soignies
Place Marcel Degauquier 3, 7870 Montignies-les-lens, België
0032-477-355764 | [email protected]
80 |
Klantenservice maïs KWS Noord-Benelux
Sjoerd Boersma | Burgum
0031-6-50642648 | [email protected]
Gerben Bouma | Gorredijk
0031-6-21515165 | [email protected]
René Otten | Wapse
0031-6-29460547 | [email protected]
Menno Hulleman | Blankenham
0031-6-12159906 | [email protected]
Johan Stam | Rheezerveen
0031-6-50604607 | [email protected]
Jan Willem ten Hove | Zuna (Wierden)
0031-6-53263887 | [email protected]
Anouk Veldscholten | Denekamp
0031-6-40984144 | [email protected]
Arjan Zieverink | Gelselaar
0031-6-54766551 | [email protected]
Gert Jan Trompert | Schalkhaar
0031-6-23344835 | [email protected]
Henk Bos | Rekken
0031-6-12319895 | [email protected]
Corné van Stokkom | Wezep
0031-6-20841630 | [email protected]
| 81
Klantenservice maïs KWS Midden-Benelux
Paul Deckers | Sint Odillienberg
0031-6-50515770 | [email protected]
Pieter Swinkels | Erp
0031-6-44067576 | [email protected]
Bert van Abeelen | Dorst
0031-6-23928264 | [email protected]
Jan Kees Kole | Hansweerd Vlake
0031-6-51503915 | [email protected]
Alexander Coenen | Montfort
0031-6-15646721 | [email protected]
Mary van Deursen | De Mortel
0031-6-49024817 | [email protected]
Peter Schellekens | Oosteind
0031-6-51686150 | [email protected]
Willem van Gerven | Oirschot
0031-6-41727586 | [email protected]
Bert van Middelkoop | Elst
0031-6-22435178 | [email protected]
Stanny van Loon | Weelde-Ravels
0032-494-439516 | [email protected]
Jos Niessen | Kessenich (Kinrooi)
0031-6-29566544 | [email protected]
82 |
Sofie Strijbos | Vosselaar
0032-474-735670 | [email protected]
Guy Wauters | Hasselt
0032-473-926188 | [email protected]
Paul Willems | Mopertingen (Bilzen)
0032-470-763081 | [email protected]
Klantenservice maïs KWS Zuid-Benelux
Arsene van Laeken | regio Eeklo – Stekene
0032-495-773448 | [email protected]
Jan Simoens | regio Zottegem
0032-473-373185 | [email protected]
Stijn De Baerdemaeker | regio Geraardsbergen – Halle – Overijse
0032-495-783066 | [email protected]
Jan Vergauwen | regio Aalst – Vilvoorde
0032-479-385340 | [email protected]
Bart Cheroutre | regio Ieper
0032-498-7333352 | [email protected]
Joris Heirbout | regio Waasland
0032-472-478717 | [email protected]
Dieter Malfait | regio Zwalm
0032-499-625143 | [email protected]
Luc Raman | regio Beervelde
0032-475-562054 | [email protected]
| 83
Met KWS-maïs
een succesvol
2014!
www.kwsbenelux.com
www.kws-maismanager.nl | www.kws-maismanager.be
KWS Benelux bv
Tel B: 0032 (0)3 449 02 20
Tel NL: 0031 (0)76 50 23 517

Vergelijkbare documenten