NB sept. 2007 - Jan van Hout

Commentaren

Transcriptie

NB sept. 2007 - Jan van Hout
VERENIGING JAN VAN HOUT
NIEUWSBRIEF
September 2007
18eJaargang, nummer 3
Secretariaat:
gironr. 133096
Postbus 16113 www.janvanhout.nl
2301 GC Leiden e-mail: [email protected]
In deze Nieuwsbrief o.a.
§
Wonen in Leiden
§
B&W op de website
De website van Jan van Hout zal dit jaar opnieuw
meedingen naar de prijs voor de beste historische
website. Vorig jaar eindigden we bij de eerste vijf.
In december 2009 zal het vierhonderd jaar geleden
zijn dat Jan van Hout overleed. Aan dit feit zullen wij
ruim aandacht besteden. Er zal een eeuwfeestcommissie worden ingesteld en er zijn plannen voor
een publicatie over onze naamgever. Wij houden u op
de hoogte.
Zoals u wellicht reeds in de Leidse pers heeft
gelezen, heeft de voorzitter van Oud Leiden, prof.dr.
J.C.H.Blom, het initiatief genomen tot een overleg
tussen een zevental Leidse historische verenigingen,
waaronder ook de Vereniging Jan van Hout, teneinde
te komen tot een betere samenwerking, zowel
onderling als met de gemeente Leiden. Bij onderlinge
samenwerking wordt o.a. gedacht aan het beter
coördineren en/of entameren van lezingen, symposia
en evenementen. De gemeente Leiden werd in een
gezamenlijke brief van de verenigingen uitgenodigd
tot open overleg, voorafgaande aan door de gemeente
te nemen besluiten over ontwikkelingen in de stad die
het historisch en cultureel erfgoed van Leiden
betreffen. Hierop is door de gemeente zeer positief
gereageerd en in de komende maanden zullen de
eerste contacten met de wethouder van Cultuur en
Monumenten & Archeologie een aanvang nemen.
Tot slot nog dit. Mocht u op 1 juni j.l. niet in de
gelegenheid zijn geweest aan het door de Vereniging
Oud Leiden en de Vereniging Jan van Hout samen
georganiseerde bezoek aan vrijmetselaarsloge La
Vertue deel te nemen, dan komt er een nieuwe kans,
nu de Loge ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan,
op 10 oktober a.s. een open dag zal houden. Meer
hierover vindt u verderop in deze Nieuwsbrief.
Wij hopen op veel belangstelling voor de lezing op
18 oktober a.s.
De redactie
Van de bestuurstafel
Nu de vakanties weer voorbij zijn, is er veel wat in de
komende maanden onze aandacht vraagt. Het is
verbazend hoe snel De Week van de Geschiedenis tot
een vast onderdeel van de maand oktober is
geworden. Met de Open Archievendag op 13 oktober
wordt voor de vierde maal het startsein gegeven voor
velerlei activiteiten op historisch en cultureel gebied.
Vanzelfsprekend zal ook het Regionaal Archief
Leiden op die dag zijn deuren weer openen voor alle
belangstellenden uit Leiden en omgeving. Ook onze
vereniging zal met een stand aanwezig zijn. Het
thema van dit jaar is ‘Wonen in Nederland’ en hierbij
aansluitend heeft het bestuur mr.ir.L.Barendregt
bereid gevonden om op donderdagavond 18 oktober
in de filmzaal van het Archief voor onze leden een
lezing te verzorgen over ‘Wonen in Leiden’.
Binnenkort zullen de B&W notulen van 1929 tot
1955 voor iedereen te raadplegen zijn op de website
van Jan van Hout. De leden van de werkgroep B&Wnotulen hebben met niet aflatende ijver gedurende
zeven jaar een geweldige prestatie neergezet. Om
maar niet te spreken van onze webmaster die al dat
moois in een voor iedereen toegankelijke vorm op de
website moest zien te krijgen. Op 9 oktober zal dit
nieuwe onderdeel van www.janvanhout.nl aan
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente
Leiden officieel worden gepresenteerd.
Ook het tweede deel van Buurthouden is nu
operationeel. Kees Walle en Rinus Vrind hebben daar
veel energie in gestoken en het resultaat mag er zijn!
1
Nieuwsbrief nr 3 – september 2007
Jan van Houtlezing op 18 oktober a.s.
Op donderdag 18 oktober a.s. zal mr.ir. L. Barendregt
een lezing houden over Wonen in Leiden. Dit is een
onderwerp met zoveel facetten dat een keuze moet
worden gemaakt. Een van de facetten is het houden
van droge voeten en het gevrijwaard zijn van stank uit
de grachten.
De grote commotie na de regenval op 14 juni van
dit jaar en hetgeen daarna in de media daarover is
gepubliceerd is daarom een opportune aanleiding
weer eens in te gaan op het waterkwantiteits- en het
waterkwaliteitsbeheer in Leiden door de jaren heen.
Blijken zal, dat het nog tot ver in de twintigste eeuw
zo was dat vele Leidse burgers rekening moesten
houden met hoge en lage boezemwaterstanden en
stankoverlast.
Op de studiezaal wordt getoond hoe men onderzoek
kan doen naar de geschiedenis van een huis. Ook
kunnen hier algemene vragen gesteld worden.
In de Brewsterzaal is een doorlopende
beeldpresentatie ‘Buiten Leiden, in pen of penseel’ te
zien. Om 12.00 en 14.30 uur wordt deze tweemaal
afgewisseld met een presentatie door stadshistoricus
Cor Smit over zijn boek ‘Strijd om kwaliteit. De
geschiedenis van de volkshuisvesting in de regio
Leiden’. Aansluitend is er gelegenheid dit boek door
hem te laten signeren. In de koffiehoek bij de receptie
kunt u terecht voor de aanschaf van zowel nieuwe
boeken als ‘dubbelen’ uit de bibliotheekcollectie.
Speciale aandacht wordt dit jaar gegeven aan
jongeren van 12 tot 18 jaar. In een doorlopende
workshop in de Jan van Houtserre krijgt ieder de kans
zijn eigen droomhuis te ontwerpen.Voor jongere
kinderen ligt er bij de receptie een kijkpuzzeltocht,
waarmee ze door het archief op zoek kunnen naar
plaatjes. Voor de allerkleinsten is een blokkenhoek
ingericht.
Zoals elk jaar worden er voor volwassenen
rondleidingen van ongeveer 30 minuten gegeven door
de depots, de schatkamers van het archief, die op
andere dagen niet zomaar toegankelijk zijn. Bonnetjes
hiervoor worden uitgedeeld bij de receptie. De laatste
rondleiding start om 16.00 uur. Ook het
restauratieatelier is traditiegetrouw geopend voor
publiek. Hier wordt een toelichting gegeven op het
beheer en behoud van archieven.
De vriendenvereniging Jan van Hout houdt in de
Robinsonzaal een presentatie van de onlangs
gedigitaliseerde ‘B&W-besluiten 1929-1955’. Deze
kunnen door iedereen geraadpleegd worden op
www.janvanhout.nl (vanaf 10 oktober).
Deze zaal wordt gedeeld met de afdeling Rijnland van de
Nederlandse Genealogische Vereniging, die informatie
verstrekt over stamboomonderzoek. Ook de Pilgrim
Archives Leiden zijn de hele dag geopend (toegang
via de Boisotkade).
Om even bij te komen van alle indrukken kan men
tenslotte in de nieuwe Jan van Houtserre terecht voor
koffie, thee of frisdrank.
Plaats: Regionaal Archief Leiden. Tijd: 20.00 uur.
Alle belangstellenden van harte welkom
Regionaal Archief Leiden houdt zaterdag 13 oktober
Open Dag
Altijd al een kijkje willen nemen achter die glazen
deuren op de Boisotkade, waar op het muurtje zo
uitnodigend staat geschreven ‘Wie zoekt wat zich
hier laat vinden zal blijven’? Dat kan op zaterdag 13
oktober tijdens de Landelijke Archievendag. Van
11.00 tot 16.30 uur staan de deuren van het Regionaal
Archief Leiden weer open voor iedereen die iets meer
wil weten over wat er allemaal in een archief
gevonden kan worden.
Met het accent op ‘Wonen in Leiden en omstreken’
sluit het Regionaal Archief Leiden aan bij het thema
‘Wonen in Nederland’ van de Week voor de
Geschiedenis, die van 12 tot en met 21 oktober in
heel Nederland wordt gehouden.
Direct bij de entree is de expositie ‘Wonen in
Leiden’ te zien. Deelthema’s die hier aan bod komen
zijn wonen op stand, woningcorporaties, woonvormen en
interieurs.
Expositie Wonen in Leiden in Regionaal Archief
Weet u wanneer voor het eerst in Leiden sprake was
van bewoning, waar de geleerde Ehrenfest woonde,
hoe de tuin van uitgever Sijthoff eruit zag of hoe
arbeiders in de 19e en 20e eeuw in Leiden gehuisvest
waren? Kent u de vroegere inrichting van prachtige
grachtenpanden of van armoedige arbeiderswoningen? Ooit een huisuitzetting gezien? Of wilt u
weten hoe hofjeswoningen in Leiden eruit zien of hoe
rond 1900 woonwagenbewoners de was buiten
hingen?
Een antwoord op al deze vragen is te vinden in de
vitrines bij de entree van het Regionaal Archief
Leiden, waar tot 22 oktober een kleine expositie
wordt gehouden met als onderwerp Wonen in Leiden.
Het thema van de Week van de Geschiedenis Wonen
in Nederland inspireerde tot de keuze van juist dit
onderwerp.
2
Nieuwsbrief nr 3 – september 2007
Collectiebeheerders Sigrun Brouwer, Renée Claesen
en Ingrid Pot hebben op deze expositie een aantal
thema’s nader belicht, zoals Wonen op stand,
Woningcorporaties, Woonvormen en Interieurs.
Ter inleiding op de expositie wordt een tijdbalk van
ca. 1050 tot 2007 getoond, waarop in een notendop
informatie over ondermeer de eerste nederzetting in
Leiden, de stadsuitbreidingen en bevolkingsgroei
door de eeuwen heen wordt gegeven. Hierbij worden
tal van stadsgezichten en -plattegronden van Leiden
getoond.
Behalve een veelheid aan afbeeldingen uit de
prentverzameling en publicaties uit de bibliotheek van
het Regionaal Archief Leiden, zijn ook affiches en
enkele archiefstukken te zien.
Een van de nieuwe aanwinsten:
Schapenmarkt op de Nieuwe Beestenmarkt, eind 19e eeuw.
Expositie:Wonen in Leiden
Waar:
Regionaal Archief Leiden, Boisotkade 2A, vitrines bij de
entree
Wanneer: 20 augustus tot 22 oktober 2007 ( 3 oktober gesloten)
Openingstijden: ma. 13.00-17.00 u., di.-vr. 9.30-17.00 u., za. 9.0013.00 u.; za.13 okt. 11.00-16.30 u.
Info: [email protected], www.leidenarchief.nl, tel. 071-5165355
(Benata Hengstmengel, communicatie & presentatie of Ingrid Pot,
bibliothecaris)
-
-
-
-
Een belangrijk kavel oude kranten uit de 17e
en 18e eeuw en 63 exemplaren uit 1698 en
1706 die nog aan de collectie van het archief
ontbraken
Negen foto’s (albumineprints) van rond
1880 van de Delftse fotograaf Henri de
Louw (1851-1944). Deze fotograaf is vooral
bekend van foto’s van Den Haag. Zijn
Leidse foto’s zijn mogelijk zeldzaam.
Een collectie foto’s uit 1882 van vader en
zoon Goedeljee die een mooie aanvulling
bleek op de bestaande collectie
Een aantal kleinere kavels als aanvulling op
de bibliotheek en fotocollectie.
Historicus dr. Dirk Jaap Noordam overleden
Op 2 juni j.l. overleed Dirk Jaap Noordam. Hij was,
vooral na zijn pensionering aan de Leidse
universiteit, een van de vaste bezoekers van de
studiezaal van het Regionaal Archief Leiden. Meestal
zat hij bij het raam met uitzicht op de Vliet omringd
door stapels archiefstukken. Zijn lengte en excentrieke kleding maakten dat je hem niet snel over het
hoofd zag. Zijn knalgele jack aan de kapstok viel
meteen op en zijn kuchje bij binnenkomst in de
studiezaal verraadde zijn aanwezigheid al nog voor je
hem had begroet. Ook zijn op- en aanmerkingen
tijdens de koffie- en lunchpauzes zullen velen zich
nog herinneren.
Als historicus hechtte Dirk Jaap veel waarde aan
archiefonderzoek. In bronnen als Collaterale
Successie, Gildenarchief, Notarieel Archief,
Rechterlijk Archief, Stadsarchief II, Weeskamer en
Doop-, trouw- en begraafregisters wist hij feilloos de
weg, wat menig publicatie over de Leidse sociale
geschiedenis heeft opgeleverd. Jaarlijks verscheen er
wel een bijdrage van zijn hand in het Leids Jaarboekje
of het Jaarboek der sociale en economische
geschiedenis van Leiden en omstreken . Zijn magnum
opus Riskante relaties. Vijf eeuwen homoseksualiteit in
Nederland 1233-1733 (1995) is eveneens een
bronnenstudie en gebaseerd op sodomieprocessen.
Hans Blom, voorzitter van Oud Leiden typeert
hem als een ‘veelzijdig sociaalhistoricus met een
voorliefde voor de lagere sociale lagen en maat-
Wonen op het Rapenburg, gezicht op de westzijde van af het
Noordeinde, prentbriefkaart ca. 1900. Collectie RAL.
Nieuwe aanwinsten voor het R.A.L.
Op 16 mei j.l. kwamen op een bijzondere veiling bij
Burgersdijk & Niermans stukken van de reeds in
1966 overleden Bart de Kler onder de hamer. Deze
veelzijdige Leidenaar stond ruim 50 jaar aan het
hoofd van de gelijknamige boekhandel. Hij stond
bekend als een verwoed verzamelaar van alles wat
maar met de geschiedenis van Leiden te maken had.
Zijn nalatenschap bestond uit een collectie zeldzame
antiquarische boeken en prenten die zijn dochter
veertig jaar na de dood van haar vader ter veiling
bracht. De veiling bevatte stukken over de meest
uiteenlopende onderwerpen zoals filosofie, rechten,
topografie en kunst. De prijzen waarvoor de
aangeboden stukken weggingen varieerden van enkele
tientjes tot een bedrag van € 13.000,-- voor een
stadsplattegrond uit 1670 van Leiden van de hand van
de beroemde cartograaf Hagen.
Het archief had veel belangstelling voor een paar
interessante stukken. Dankzij een schenking van de
vereniging Jan van Hout van ruim € 2.000 konden al
die stukken worden aangeschaft:
3
Nieuwsbrief nr 3 – september 2007
schappelijk marginale groeperingen’. Maar ook het
Leidse patriciaat had zijn belangstelling. Zijn gedegen
archiefonderzoek leverde vaak nieuwe inzichten in de
levenswijze en welstand van de 17de eeuwse Leidse
elite. Zo noemt hij in zijn boek Geringe buffels en heren
van stand. Het patriciaat van Leiden, 1574-1700 mr.
Coenraad Ruijsch (1650-1731) de belangrijkste
trendsetter van zijn tijd en toonde hij dat de
inventaris van mr. Johan van Moerbergen, overleden
in 1670 voldoende aanwijzingen gaf waarom deze
nooit wilde of kon trouwen. In Leidenaren en hun
buitenverblijven in de vroegmoderne tijd beschrijft Noordam
de inwoners van Leiden die in het bezit waren van
een verblijf op het platteland en de veranderingen die
er in de loop van de tijd onder hen optraden.
Dirk Jaap Noordam maakte ook deel uit van
menig bestuur, redactie en commissie. Zowel bij de
Vereniging Oud Leiden als de Dirk van Eck Stichting
heeft hij jarenlang belangrijk werk verricht in de
redactie van hun jaarboekje.
Als onderzoeker stelde hij hoge eisen aan de
kwaliteit van het onderzoek ( vergelijkend bronnenonderzoek) en aan de vorm en het taalgebruik. Een
tekst in de lijdende vorm geschreven, kreeg je terug
met veel rode strepen. ‘Dit kan directer en leest
beter’, zei hij dan.
Zijn overlijden maakte voor mij persoonlijk
onverwacht een einde aan jarenlange samenwerking
en hechte vriendschap.
Antoinette Frijns
zit dat in deze fase op enige procenten.
Met Cor de Graaf werd een aantal privacygevoelige termen opgesteld en werden de
onderwerpen met bijbehorende persoonsnamen
daarop geselecteerd. Dat waren er ongeveer 2000.
Het merendeel daarvan had te maken met het woord
‘ontslag’. Nu heeft denkelijk niemand problemen als
dat ‘eervol’ is of ‘wegens huwelijk’. Na selectie bleven
er ongeveer 400 gevallen over waarbij men zich niet
prettig zou kunnen voelen. Bij deze agendapunten is
de persoonsnaam op het web vervangen door ‘aantal
personen’.
Veel tijd werd besteed aan de ontwikkeling van een
geschikt en specifiek opvraagprogramma waarmee de
inhoud van de database voor het publiek toegankelijk
wordt gemaakt. De vragen kunnen op twee manieren
worden gesteld: ‘Algemeen Zoeken’ waarbij de
belangrijkste velden worden doorzocht en ‘Specifiek
Zoeken’ waarbij je zelf kunt bepalen met welke
velden en welke condities je wilt zoeken. Een paar
voorbeelden. In de database moet je enkel- en
meervoudsvormen kunnen vinden, dus ‘lantaarnpa’
geeft lantaarnpaal en lantaarnpalen. Ook afleidingen:
‘hond’moet ook hondenbelasting en trekhondenwet
geven. Maar een ‘fiets’ is voor een ambtenaar
natuurlijk een ‘rijwiel’, dus je moet ze beide kunnen
vinden. Als je ‘NSB’, de organisatie, zoekt dan moet
je niet rijnsburg krijgen. En met ‘Rapenburg’ bedoel
je niet ‘Kort Rapenburg’.
De hoeveelheid informatie die de database levert is
soms gewoon te veel. Zoals bijvoorbeeld ‘onderwijs’,
met 6000 treffers. Daarom is er de mogelijkheid om
groepsgewijze tellingen te maken, zo kun je zien wat
de belangrijkste of meest voorkomende onderwerpen
zijn: benoeming(142), ontslag(140), leermiddelen
(120). Dat kan op drie niveau’s, bijvoorbeeld in de tijd
of per straat/school. Voor een snel en duidelijk
inzicht is het altijd handig om een grafiek te hebben.
Deze mogelijkheid is ook opgenomen in het
zoekscherm, alle zoekresultaten kunnen in een
staafgrafiek per jaar gepresenteerd worden. Opvallend
hier is dat je meteen ziet wat de oorlog heeft
betekend voor bestuurlijk Leiden.
De besluiten van Burgemeester & Wethouders
van 1929-1955 op www.janvanhout.nl
Een database van bovengenoemde besluiten staat
vanaf 9 oktober op onze site. Een korte zin die een
lang traject van heel veel vrijwilligersuren afsluit. Hier
volgt een overzicht van de tech nische aspecten van dit
project.
In mei 2007 was de Werkgroep B&W gereed met
de reeks databases van 1929 t/m 1955 en kon alles
geconsolideerd worden tot één grote database van
ruim 61.000 records. Daarna werden, in
samenwerking met Cor de Graaf en Walther Hasselo
van het RAL, enige maanden besteed aan het
afronden, implementeren en optimaliseren. Zoals
gebruikelijk begon dit project met een proces van
opschoning (data-cleansing) waarbij alle gegevens op
technische wijze op consistentie en schrijfwijze
getoetst werden. Dit leverde uiteraard kleine
verschillen op, soms alleen al door afwijkende
schrijfwijzen in de tijd. Het bleek dat alles zeer
zorgvuldig ingebracht en gecontroleerd was, minder
dan een half procent van de records kon nog
verbeterd worden. Een zeer goed resultaat, meestal
Bij het laatste traject, implementatie van de database
bij Pictura, de RAL provider, kwam een standaard
automatiseringsprobleem om de hoek kijken: het
verschil in weergave van speciale tekens (diakrieten)
op verschillende computersystemen. De stadsadvocaat Mr. Briët (646x) werd Briët. En dat staat
wat slordig. Gelukkig kon ook dat probleem worden
4
Nieuwsbrief nr 3 – september 2007
opgelost. Alles kan goed en mooi zijn, maar als je een
paar minuten moet wachten op een antwoord van een
zoekopdracht dan heb je daar niet veel aan. Daarom
is optimalisatie altijd een primair aandachtspunt
geweest. De database leent zich niet voor indexering,
dus we hadden geen goed idee wat de uiteindelijke
responsietijd zou worden. Gelukkig heeft de techniek
ons hierbij geholpen en viel dat enorm mee. Kortom,
de zoekfuncties moesten eenvoudig, krachtig, flexibel
en snel zijn. Het ontwikkelen daarvan was eigenlijk
het leukste deel van het werk.
Resultaat: enorm veel informatie, geschikt voor vele
vormen van onderzoek maar ook om gewoon eens te
kijken wat zo’n 50-70 jaar geleden in Leiden
belangrijk werd gevonden. Zoals de juffrouw die een
boete kreeg voor het plaatsen van haar fiets bij
Trianon. Of de toestemming van de raad voor
aanschaf van een schrijfmachine (Adler). En wat zou
een uitkering wegens ‘gedeeltelijk bevroren honden’
inhouden? Ook was het sneu voor de schoonmakers
in het badhuis dat ze geen dakvensters mochten
wassen in de tijd dat er gebaad werd.
Op 9 oktober demonstreert de werkgroep B&WNotulen de database aan de echte B&W op het
stadhuis en wordt de website formeel geopend. Op
de dag van de geschiedenis, 13 oktober, wordt de
database gedemonstreerd in het RAL.
Nieuw bestuurslid
Antoinette Frijns heeft zich bereid verklaard tot het
bestuur toe te treden en daarbij de redactie van de
driemaandelijkse Nieuwsbrief over te nemen van
Cootje van Doorn.
Nieuwe werkkamers in het Archief
Op 13 juli j.l. verrichtte wethouder F. van As de
opening van de Jan van Hout serre en van de nieuwe
werkkamers voor vrijwilligers. Alle kamers kregen een
naam van een Leidse oud-archivaris:
jhr. W.I.C. Rammelman Elsevier
mr Ch.M. Dozy
dr mr J.C. Overvoorde
dr mr J.W. Verburgt
mr R. van Royen
mevr. mr A.J. Versprille
mr W. Downer
mr T.N. Schelhaas
1855-1885
1886-1901
1901-1929
1931-1938
1938-1956
1956-1970
1970-1985
1985-1999
Voor vrijwilligers is het uitermate prettig nu te
kunnen beschikken over een vaste werkplek waar zij
zich in alle rust aan hun taken kunnen wijden.
Na afronding van het B&W-project zal ik mij
bezighouden met een nieuwe versie van Het Leidse
Pluche. Bram van Houten is druk bezig met het
bijwerken van de database. In overleg met het bestuur
zijn mijn werkzaamheden teruggebracht tot een
aanvaardbaar peil. Tevens heb ik een werkplek in het
RAL gekregen met alle technische faciliteiten. Dit
maakt het werken erg prettig en efficiënt.
Een oproep in de Nieuwsbrief van februari voor een
assistent-webmaster heeft geen reacties opgeleverd.
Voor de grafische vormgeving van onze site gaan we
nu proberen assistentie te krijgen van een
opleidingsinstituut. Dat kan eenmalig zijn of van
tijdelijke aard. Niettemin blijft het voor de vereniging
Jan van Hout belangrijk om een klein webteam te
hebben. Dat geldt voor de onderwerpen waar ik niet
in thuis ben maar in elk geval voor continuïteit van
het beheer en ontwikkeling van de site. Profiel van
eventuele kandidaten: een redelijke kennis van HTML
en bekendheid met historisch Leiden.
Rinus Vrind
Vrijmetselaarsloge La Vertu bestaat 250 jaar
Vrijmetselarij is een eeuwenoude organisatie die zich
tot doel stelt mensen te stimuleren in hun
persoonlijke en spirituele ontwikkeling en daarbij
openstaat voor mensen uit alle gezindten.
In 1757 ontving de Leidse vrijmetselaarsloge La
Vertu haar constitutiebrief en nu, in 2007, viert de
Loge haar 250-jarig bestaan. Op 10 oktober a.s. is er
een open avond in het Leids Maçonniek Centrum,
Steenschuur 6 te Leiden. Deze avond is bedoeld om
geïnteresseerden meer inzicht te geven in de
vrijmetselarij in het algemeen en de vrijmetselarij in
de Leidse regio in het bijzonder. De kosten voor deze
avond bedragen € 7,50 per persoon. Bij deelname
ontvangt iedere bezoeker het boek Vrijmetselarij, een
leerschool van symbolen. Belangstellenden kunnen zich
opgeven telefonisch of per e-mail bij de secretaris van
de loge, de heer L. Alink, tel. 071-5762122, e-mail:
[email protected]
5
Nieuwsbrief nr 3 – september 2007
AGENDA
13 oktober 2007
Landelijke Archievendag. Het Regionaal Archief Leiden houdt open dag van 11.00 tot 16.30 uur.
18 oktober 2007
Lezing over Wonen in Leiden door mr.ir. L. Barendregt.
Plaats: Regionaal Archief Leiden. Tijd: 20.00 uur.
T/m 21 oktober 2007
Tentoonstelling Wonen in Leiden in het Regionaal Archief Leiden.
3 november 2007
Diëslezing Vereniging Oud Leiden. Berry Dongelmans over Aspecten van de Leidse boekcultuur 18501914.
Plaats: Hooglandse kerk. Tijd 11.00 uur.
VERENIGING JAN VAN HOUT
Secretariaat
Postbus 16113
2301 GC Leiden
E-mail: [email protected]
TNT POST
Port Betaald
Port payé
Pays-Bas

Vergelijkbare documenten