Ashoera.

Commentaren

Transcriptie

Ashoera.
In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle
Beste geloofsgenoten.
De Boodschapper van Allah de Verhevene zei: (( de beste vasten na Ramadaan is het vasten in
de maand Muharrahm, en de beste gebeden na de verplichte gebeden zijn de nachtgebeden ).
De heilige maand Muharram is een van de maand waarover Allah de Verhevene ons berichte in
de Qor'an: (( 9:36 Voorwaar, het aantal maanden bij Allah is twaalf maanden, volgens de
beschikking van Allah op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep. Daarvan zij er vier
gewijd. Dat is de rechte godsdienst. Doet jullie zelf dan daarin geen onrecht aan. Maar bevecht
alle veelgodenaanbidders zoals zij jullie allen bevechten. en weet dat Allah met de Moettaqóen
is.)). De vier heilige maanden die gewijd zijn, zijn Dzoel Qi'da, Dzoel Hidja, Muharram en Rajab.
Omwille van het belang van deze maanden is het strijden hierin verboden gemaakt door Allah,
maar tijdens de pre-islamitische dagen hielden zij zich niet aan de heiligheid van deze maanden.
Allah zei over hen: (( 9:37 Voorwaar, het uitstellen (van de gewijde maanden) is slechts een
toename van het ongeloof, degenen die ongelovig zijn, worden erdoor tot dwalen gebracht. Zij
staan dat het ene jaar toe en het andere jaar verbieden zij het om overeen te stemmen met het
getal dat Allah heilig verklaard heeft. Hun slechte daden werden voor hen schoonschijnend
gemaakt. En Allah leidt het ongelovige volk niet. ))
Beste moslims, de tiende dag van Muharram heeft een hoge status , maar voor dit heeft de
maand Muharram een ander belang namelijk het is het begin van de Islamitische jaartelling voor
de moslim gemeenschap. Tijdens het kalifaat van Omar radiallahu 'anhu beraadslaagden de
mensen over het startpunt van hun jaartelling waarmee zij hun brieven en gebeurtenissen kunnen
dateren. De moslims vroegen advies aan Omar radiallahu 'anhu. Ze zijn dan tot de beslissing
gekomen dat de maand Muharam de eerste maand wordt voor de moslims, namelijk de
emigratie van de Profeet Mohammed Sallallahu 'alaihi wasallam van Mekka naar medina.
In deze maand Muharram, op de 10de dag, bevindt zich ook een belangrijk gelegenheid namelijk
'ashoera, het is een belangrijke dag bij Allah. De Profeet Moesa vastte tijdens deze dag en zo ook
onze geliefde Profeet Mohammed sallallahu 'alaihi wasallam.
Tijdens de pre islamitische dagen vastten zij deze dagen, zelfs Qoraish en onze geliefde Profeet
vastte het ook, en zo ook toen hij emigreerde naar Medina. Toen de vastenmaand Ramadaan
werd ingesteld verplichte hij de mensen niet om de dag van 'ashoera te vasten. Hij liet hen de
keuze tussen vasten of eten, maar de Boodschapper van Allah heeft deze nooit gelaten, hij vastte
het tot de terugkeer bij zijn Heer. Zo ook de joden vastten deze dag. De Boodschapper van Allah
vroeg hen over de reden van hun vastten, ze antwoorden; het is de dag waarin Allah moesa en
zijn volk heeft gered, en waarin Fir'aon en zijn volgelingen deed verdrinken, en Moesa vastte deze
dag waardoor wij deze dag ook vastten. De Boodschapper van Allah zei: (Wij hebben meer recht
op Moesa dan jullie). Inderdaad Mohammed en zijn Umma hebben meer recht op Moesa
aangezien zij in alle Profeten van Allah geloven en erkennen. Allah zegt hierover: (( 3:68 Voorwaar,
degenen die Abraham het meest nabij komen, zijn degenen die hem en deze Profeet
(Mohammed) volgen en degenen die geloven. En Allah is de Beschermer van de gelovigen. )).
De Boodschapper van Allah vastte op de dag van 'ashoera en beval de moslims om het
aanbevolen te vasten. Na de instelling van de maand Ramadan werd het vastten ervan als een
goede daad gezien en degene die het niet vastten op hem rust geen zonde, maar de
Boodschapper van Allah spoorde de moslims aan om het te vasten aangezien deze dag veel
goeds kent. Abdullah Ibn Abbaas zei: (( ik heb niet gezien dat de Boodschapper zich meer inzette
om de goedheden van deze dag te krijgen dan op de dag van 'ashoera )).
De metgezel Aboe Qataada zei; ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: (( met het vasten
op de dag van 'ashoera hoop ik dat Allah de zonden van het voorgaande jaar wist )). Op het
einde van het leven van de Boodschapper van Allah zei hij - sallallahu 'alaihi wasallam - : (( als ik
nog leef dan zal ik ook de 9de dag vastten.)), maar hij overleed voor hij 'ashoera kon meemaken.
Hij sallallahu 'alaihi wasallam zei tegen de moslims: (( vast (met 'ashoera) een dag voor of een dag
erna, wees daarmee anders dan de joden )). Zodus een moslim vast op de 10de Muharram
vervolgens vast hij daarbij een dag meer, ofwel de 9de ofwel de 11de. Als een moslim de drie
dagen zou vastten, de 9de, 10de en 11de dan is dit beter.
Zodus het vasten van 'ashoera, de 10de Moharram is aanbevolen, en het is beter om er dan een
dag voor of erna bij te vasten. De metgezellen lieten zelfs hun kinderen vasten op deze dagen.
Schenk dus aandacht aan deze dagen beste moslim, en vast op deze dagen. Het zijn
vastendagen waarmee jij toenadering zoekt bij Allah.
Moge Allah ons succes schenken om deze dagen te vasten en onze zonden te vergeven.
Walhamdulillahi rabbi al3aalamien
Vrijdagpreek Al Ihsaan Moskee Leuven
9 oktober 2015

Vergelijkbare documenten

De goede gedragingen van de Profeet en zijn rechten op de gelovigen

De goede gedragingen van de Profeet en zijn rechten op de gelovigen De Boodschapper van Allah de Verhevene zei: (( de beste vasten na Ramadaan is het vasten in de maand Muharrahm, en de beste gebeden na de verplichte gebeden zijn de nachtgebeden ). De heilige maand...

Nadere informatie

De adviezen van de profeet omtrent goed gedrag.

De adviezen van de profeet omtrent goed gedrag. De Boodschapper van Allah de Verhevene zei: (( de beste vasten na Ramadaan is het vasten in de maand Muharrahm, en de beste gebeden na de verplichte gebeden zijn de nachtgebeden ). De heilige maand...

Nadere informatie