Folia Pharmaceutica

Commentaren

Transcriptie

Folia Pharmaceutica
Folia Pharmaceutica
Congres
Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging
93e Jaargang - nummer 7 - mei 2006
Inhoud
Redactioneel
Geachte Folialezers,
Voor u ligt alweer het één na laatste nummer van
dit jaar. De zomer is al in aantocht. Maar er is
nog meer in aantocht, namelijk het K.N.P.S.V.
congres. Dit congres belooft weer colossaal te
worden. Heel dit nummer is gewijd aan het congres wat reeds voor de deur staat. Het thema van
het congres is "Gezondheidszorg, jong en oud".
Een thema waar genoeg over gepraat kan worden in ieder geval. Want aan die zorg kan nog
genoeg gedaan worden. Denkt u maar eens aan
de komende vergrijzing die binnenkort in
Nederland op zal gaan treden. Al deze oude
mensen hebben goede zorg nodig of beter de
beste zorg nodig. Maar naast die oude mensen
denk ik ook aan mijn zusje van vier wat laatst
weer moest ingeënt worden. Heel trots zat ze te
vertellen dat ze niet gehuild had, ook al deed het
toch pijn. En omdat ze niet gehuild had, kreeg ze
een cadeautje. Kunnen wij als farmaceuten geen
verbetering in die zorg brengen? Bij de verzorging van de ouderen denk ik altijd aan mijn oma,
die altijd wel wat mankeert. Als ze geen last
heeft van haar rug dan zijn het wel haar voeten
of haar schilferige huid. Kunnen wij, (bio-) farmaceuten, voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld door de maatschappij over een
(genees)middel? Veel antwoorden op dit soort
vragen zult u beantwoord zien op het congres.
Naast deze informatieve bezigheden is er
natuurlijk ook genoeg gelegenheid om te
feesten. Dus kortom het congres wordt COLOSSAAL. Als u nu nog niet enthousiast wordt, dan
wordt u het nog wel als u dit nummer hebt doorgelezen.
Veel leesplezier,
namens de Foliacommissie
Eveline van Waaij
3
K.N.P.S.V.
4
Pharmaciae Sacrum
4
,,Aesculapius”
5
Unitas Pharmaceuticorum
5
Agenda’s
6
Uitnodiging Congres
7
Congres der K.N.P.S.V.
8
Aankondiging congres AV
11
Activiteitenlijst bestuur der K.N.P.S.V.
12
Verslag Beroependag
15
Secretarieel Jaarverslag
Beroependagcommissie
15
Voorlopig Secretarieel Jaarverslag
Congrescommissie
16
Voorlopig Secretarieel Jaarverslag
Folia Pharmaceutica
17
Verslag Voorjaarsdag
18
Verslag K.N.P.S.Veest
21
Strip
21
Adreswijzigingen
22
Colofon
22
K.N.P.S.V.
Waarde leden der K.N.P.S.V.,
Net
weer
teruggekomen
in
Nederland, na een bewogen EPSA
Congres in Litouwen, gaat voor mij
nu de laatste maand, weliswaar een
13e maand, in als voorzitter der
K.N.P.S.V.. Een enthousiast kandidaatbestuur staat te trappelen om,
tijdens de jaarvergadering op het
congres, het grote voorrecht bestuur
der K.N.P.S.V. te mogen zijn van ons
over te nemen. Gelukkig hebben wij
alle vertrouwen in deze vijf
Groningse studenten en geven wij
graag het stokje aan hen door. Bij
deze wil ik ieder lid der K.N.P.S.V.
uitnodigen de Congres AV met
bestuurswissel bij te wonen om met
eigen ogen te kunnen zien hoe goed
het met de vereniging gaat.
tijd' en alle activiteiten die de
Congrescommissie 'Colossaal' voor
u in petto heeft. Ik hoop dan ook dat
velen van u naar het congres zullen
komen om de symposia bij te
wonen, te strijden om de
Faberbokaal en gezellig te feesten.
Het thema van deze folia staat gelijk
aan het thema van het congres.
Kinderen en ouderen zijn een moeilijke groep mensen in de gezondheidszorg. Er kan niet altijd goed
voorspeld worden hoe een geneesmiddel zich zal gedragen in het
lichaam. Tevens brengt onderzoek
doen bij kinderen ook nog veel pro-
blemen met zich mee. Het is goed
dat hier aandacht aan wordt
besteed. Deze groepen mensen verdienen, net als elke andere patiënt,
de beste therapie.
Nu het zo dichtbij komt, kijk ik toch
met gemengde gevoelens uit naar
het 63ste Congres der K.N.P.S.V., de
laatste activiteit van ons bestuursjaar. Enerzijds worden dit vier
prachtige dagen vol gezelligheid en
anderzijds is dit congres de afsluiting van een jaar waar we nog maar
moeilijk afscheid van kunnen
nemen. Gelukkig blijven we alle vijf
voorlopig nog actief betrokken bij
onze vereniging!
Hopende u te ontmoeten op het
63ste Congres der K.N.P.S.V., groet
ik,
Op de Voorjaarsdag der K.N.P.S.V.
heeft u al een onthulling gehad van
het thema van het Congres der
K.N.P.S.V., 'Gezondheid kent geen
Audrey Soeterboek
h.t. voorzitter der K.N.P.S.V.
Pharmaciae Sacrum
Waarde leden der K.N.P.S.V.,
De meimaand heeft zijn intrede
alweer gedaan. De zon schijnt en
overal om ons heen groeit nieuw
leven. En zo ook binnen het verenigingsland van de (bio)-farmaceuten.
Dit Folia Farmaceutica thema is toegewijd aan het K.N.P.S.V. congres.
Ongetwijfeld het zwaarste weekein-
de van ons Koninklijke bestuur,
want naast het volgen van het congres én alle feesten zullen zij 'van de
troon' moeten klimmen om plaats te
maken voor hun opvolgers. Een
nieuw begin dus. En niet alleen bij
ons landelijke bestuur vindt de overdracht plaats, de afdelingen maken
zich ook gereed voor deze jaarlijks
terugkerende ceremonie. Maar op
dit laatste wil ik liever
nog even niet ingaan,
want zover is het voor
ons gelukkig nog niet.
Naast het feit dat tijdens het congres de
bestuurswissel
een
belangrijke rol speelt,
bevat
het
congres
natuurlijk nog veel
meer leuke en interessante dingen. Zo wordt
er ieder jaar weer om de
Faber-bokaal gevochten
tijdens het 'touwtrek4
ken' tussen de afdelingen en staat
het congres altijd weer garant voor
veel feest en plezier.
Het thema voor dit jaar zal 'Jong en
Oud' zijn, waarbij door de verschillende sprekers ingegaan zal worden
op de invloed van leeftijd op het
voorschrijven van geneesmiddelen.
Hierbij
speelt
natuurlijk
Farmaceutische Patiënten Zorg een
erg grote rol. Er worden nog dagelijks nieuwe bijwerkingen gevonden
bij de verschillende medicijngroepen. De sprekers zullen, denk ik,
dan ook geen moeite hebben om de
twee symposiumdagen vol te krijgen met interessante lezingen.
Voor nu wens ik je veel plezier met
het lezen van deze Folia,
Namens het 124e bestuur der
G.F.S.V. "Pharmaciae Sacrum",
Emiel Schepers
h.t. praeses
,,Aesculapius”
Waarde leden der K.N.P.S.V.,
Wat een eer om een voorwoord te
mogen schrijven in de Folia, die
helemaal gewijd is aan het congres.
Het congres is namelijk de mooiste,
coolste, kolossaalste en geilste activiteit van het jaar. Ten minste van de
K.N.P.S.V. dan. Activiteiten van
,,Aesculapius" zijn zoniet nog mooier.
Ik weet nog goed hoe ik twee jaar
geleden mijn eerste congres mee
maakte. Het programma wees op
een buitengewoon serieuze bezigheid met veel symposia en vergaderingen. De mensen die mij hadden
overgehaald om te komen, beweerden echter anders, maar daarvan
dacht ik toen dat het puur was om
mij over te halen.
Het
openingsdiner
verraadde
meteen de werkelijke reden waarom
iedereen daar was. Na eerst keihard
Leiden geschreeuwd te hebben en
natuurlijk het ,,Aesculapius"-lied en
het Falers van de Farmacie zo hard
mogelijk gezongen te hebben, begon
een serieuze, niet van echt te onderscheiden food-fight!
En na het themafeest, waar iedereen
ook echt verkleed was, begon ik echt
te denken dat dit congres niets met
studie te maken had. Tot ik de volgende ochtend om 9 uur mijn nest
uit werd getrommeld. Iedereen zat
alsof er niets gebeurd was strak in
pak aan het ontbijt! De eerste spreker van die dag beweerde lachend
dat we de Veluwe, waar we op dat
moment zaten, eer aan deden
in onze zwarte pakken.
Het congres is dus het uiterste,
als het gaat om combineren
van studie en ontspanning en
voor diegene die deze twee
zaken graag combineren, is het
congres een uitermate geschikte
besteding
van
de
Hemelvaartvakantie.
Natuurlijk ook voor diegene die
houden van touwtrekken, cabaret,
themafeestjes, AV's, taart, constitutieborrels, good-will-activiteiten,
speeches, besturen die heel vies
worden, zingen, etc.
Namens het 120e bestuur der
Leidsche
Pharmaceutische
Studenten-Vereeniging
,,Aesculapius", hoop ik u allen te
mogen begroeten op het congres!
Merijn Doop
h.t. praeses aesculapii
Unitas Pharmaceuticorum
Waarde leden der K.N.P.S.V.,
Gezondheid is het gevoel dat alles in
orde is, zowel in lichamelijk, in
geestelijk, als in maatschappelijk
opzicht. Gezondheid is de grootste
schat van het leven. Jong en oud zal
dit beamen en een groot deel van
een ieders leven hangt ervan af.
Edoch, het is een subjectief oordeel,
welke wij farmaceuten positief
trachten te beïnvloeden.
Wij farmaceuten spelen een grote rol
in het algemeen gestel van de mondiale samenleving. Zoals de
Utrechtse farmaceuten vele malen
per jaar uit volle borst zingen: "Wij
streven naar de beste therapie, die
ziekten sneller doen verdwijnen". In
de toekomst zullen wij ons beijveren
om nieuwe medicijnen te ontwikkelen en de bestaande behandelwijzen
te verbeteren. Ieder aspect van de
farmaceutische patiëntenzorg is
hierop gericht. In elke levensfase
zullen mensen profijt hebben van
onze inzet.
Zoals
William
Shakespeare ooit zei:
"Goede spijsvertering
komt voort uit eetlust,
en gezondheid uit
beide." Met deze kennis zal het congres een
driedaags festijn worden, waarbij de magen
ongetwijfeld op de juiste
manier verwend zullen worden. Als
er eten te weinig is, moet de kok op
tafel.
De Algemene Vergadering tijdens
het congres zal het toneel zijn van de
wisseling van de eerste der vier
besturen. Vijf noorderlingen zullen
klaarstaan om de bedreven vijfeenheid uit het Stichtse op te volgen en
de belangen te behartigen van
geheel studerend (bio-) farmaceutisch Nederland. Een zware taak,
waarbij de nodige ijver en doorzettingsvermogen vereist is. Niet lang
hierna zullen de besturen uit de
afzonderlijke steden ook de stokjes
doorgeven aan de opvolgers. Op dit
5
moment zijn zij zaadjes, die de
meest geschikte weg zoeken om in
een jaar uit te groeien tot een volwaardige bloem. Het pad ligt voor
hen geplaveid. Het is aan hen de
wijze te bepalen waarop zij haar
gaan bewandelen.
Ondergetekende ziet uit naar het
congres om veel toekomstige collega's uit het gehele land te mogen
begroeten.
Tom Denee
h.t. praeses der U.P.S.V.
"Unitas Pharmaceuticorum"
Agenda’s
,,Aesculapius”
K.N.P.S.V.
24-27 mei
25 mei
24 juni
12 mei
16 mei
18 mei
1 juni
4 juni
15 juni
19 juni
20 juni
Congres der K.N.P.S.V.
Congres AV
Sportdag
Unitas
Pharmaceuticorum
Pharmaciae Sacrum
9, 18 en 23 mei
11 mei
12 mei
16 mei
17 - 18 mei
20 mei
23 mei
30 mei
2 juni
6 juni
Oud besturen diner
DDB
Functionarissenavond
Borrel in de Borrelbunker
Eerste jaars excursie
Borrel in de Borrelbunker
Wisseling ALV
DDB
CenE cursus
Onderwijsdag
Voetballen met docenten
VVAA Discussieavond
Beta Bedrijven Dagen
RWPTC
SSS Eerstejaars Symposium
Regifarm Excursie
Ouderdag
Overdracht ALV
10 mei
11 mei
15 mei
19 mei
1 juni
5 juni
7 juni
14 juni
26 juni
1-2 juli
Symposium
Docentenborrel
Filmavond
Post-practicumborrel
Volleybaltoernooi met departement
U.P.-borrel
Zes Uurs Loop
Wissel-ALV en EFC-feest
U.P.-borrel, 1e van het nieuwe bestuur
S&G zeilweekend
Lees snel het verhaal bij de foto’s
op pagina 18!
6
Uitnodiging Congres
Waerde (Bio-)farmaceuten,
Voor u ligt de mooiste Folia van het jaar; de congresfolia. Deze Folia staat in het teken van het
63e Congres der K.N.P.S.V., wat dit jaar georganiseerd wordt door Congrescommissie 'Colossaal'
uit Groningen. Het thema zal zijn: 'Gezondheid kent geen tijd', met als deelthema's: 'Grijsheid
komt met de jaren' en 'Onbezorgde kindertijd?'.
Op donderdag vinden er lezingen plaats over het verouderingsproces in het lichaam, de ziekte
van Alzheimer (mogelijke nieuwe behandelingen voor deze ziekte), het verschil tussen ziekte en
veroudering, problemen van medicatie bij ouderen en als laatste een lezing over Progeria. Een
zeldzame ziekte van kinderen die zeer snel oud worden. Deze laatste lezing geeft ook direct de
link met de volgende dag. Op vrijdag zullen er lezingen gehouden worden over ontwikkelingsfarmacologie, unlicensed en off-label gebruik, astma bij kinderen, ADHD en vaccinaties. Al met
al een gevarieerd programma, wat hopelijk jullie interesse wekt.
Naast de interessante symposia heeft het Congres u nog meer te bieden. Gelijk de eerste avond
zal de feestvreugde losbarsten. Wij hopen op een flink aantal onontdekte Idols, die hun zangtalenten laten zien bij de Karaokeshow! Je kunt thuis alvast oefenen, zodat iedereen versteld staat
van je talent. Ook zal de eerste avond gestreden worden om de welbekende Faberbokaal. Utrecht
en Leiden, jullie hebben nog iets meer dan een maand om aan de spiermassa te werken!
De tweede avond zal in het teken staan van de AV. Naast het feit dat een aantal interessante puntjes aan bod gaan komen, zal het huidige bestuur het stokje overdragen aan een vers bestuur uit
Groningen.
Dan zijn we alweer bij de laatste avond aangekomen. Na een afgekochte receptie, waarbij het
nieuwe bestuur gefeliciteerd kan worden, zal het eindfeest plaatsvinden. Dit wordt anders dan
anders… Met bussen worden jullie naar Nijmegen gebracht, waar het congres beëindigd zal worden met een Gemaskerd Bal! Dus trek je mooiste galakledij uit de kast, zet dat masker op en versier je grote liefde.
Al met al meer dan genoeg redenen om op 24 mei naar Zevenaar te komen en er niet meer weg
te gaan tot zaterdag 27 mei. Op www.knpsv.nl kun je terecht voor meer informatie.
Wij hopen vele mensen te zien op ons congres! Dus schrijf je in via www.knpsv.nl!
Tot 24 mei!
Congrescommissie 'Colossaal'
7
Congres der K.N.P.S.V.
“Gezondheid kent geen tijd”
worden afgedaan als ouderdom. Hierdoor
wordt de ziekte niet behandeld met alle gevolgen van dien. Maar ook kan het andersom zijn:
ouderdomskwalen kunnen als ziekte gezien
worden, waardoor zo iemand door de hele
medische molen gaat. Het is dus belangrijk dat
het verschil tussen ziekte en veroudering duidelijk is, zodat een goede behandeling kan
worden gegeven. Hopelijk is men oud en wijs
genoeg het verschil te kunnen maken tussen
ziekte en veroudering.
De behandeling van medicatie bij ouderen kan
niet altijd worden gestandaardiseerd. Bij het
ouder worden, worden soms vitale functies
aangetast. Denk hierbij aan o.a. lever- en nierfuncties. Dit heeft grote gevolgen voor de werking van medicatie. Qua medicatie kun je bij
het ouder worden niet altijd op de oude voet
verdergaan. Tijdens het symposium zullen
medicatieproblemen van ouderen belicht worden door een arts, die zelf deze problemen
tegen komt.
Als laatste lezing komt Progeria aan bod. Voor
velen waarschijnlijk een onbekende ziekte. Dit
is ook niet zo vreemd, omdat het een heel zeldzame ziekte is. Progeria betekent letterlijk:
“versneld ouder worden”. Het aantal geboorten van kinderen met Progeria wordt geschat
op 1 per 800.000. Kinderen met Progeria ontwikkelen voortijdig verouderingssymptomen
die normaal gesproken alleen voorkomen bij
oude mensen. Progeria is een genetisch bepaalde aandoening en de meest ingrijpende onder
de verouderingsziekten. Kinderen met
Progeria worden per kalenderjaar 8-10 jaar
ouder. Gemiddeld worden de kinderen 13 jaar.
(2) Iedereen wordt graag oud, maar op deze
manier wil niemand het graag worden.
De spreker (een arts uit België) zal de klinische
kenmerken van deze ziekte uitleggen, de rol
van genen en de zoektocht naar mogelijke therapieën belichten.
Deze spreker zorgt tevens voor de link met de
tweede symposiumdag: “Onbezorgde kindertijd?”
“Onbezorgde kindertijd”, geldt dit eigenlijk
Op de vraag “wat is je grootste wens?” zijn
vele antwoorden mogelijk: vrede, rijkdom…..
maar ook gezondheid wordt vaak genoemd.
Gezondheid is voor vele mensen bijna als vanzelfsprekend, voor anderen een grote wens.
Hoe oud of hoe jong je ook bent gezond zijn is
belangrijk. Vandaar dat wij voor het thema:
“Gezondheid kent geen tijd” hebben gekozen.
Tijdens de eerste symposiumdag, “Grijsheid
komt met de jaren” wordt aandacht besteedt
aan ouderdom.
Doordat veel ziektes steeds beter te behandelen zijn worden mensen alsmaar ouder en
ouder. De gemiddelde leeftijd van mensen
wordt hoger en hoger, waardoor ziektes die
vroeger niet bestonden, nu wel voorkomen.
Maar waar ligt de grens? Kunnen wij als mens
niet 130 worden? Wat is de rol hierbij van
genen en stamcellen? Antwoorden op deze en
ander vragen gegeven worden door de eerste
spreker, die onderzoek doet naar stamcellen.
Als ouderdomsziekte zal Alzheimer besproken
worden. Iedereen heeft wel eens van deze ziekte gehoord en iedereen weet dat deze ziekte
een grote impact heeft op het dagelijks leven
van de patiënt en omgeving. Nederland telt
ongeveer 250.000 mensen met dementie. De
belangrijkste en meest bekende oorzaak is de
ziekte van Alzheimer. Bij mensen met dementie gaat het functioneren van de hersenen langzaam achteruit. Zij worden in hun dagelijks
leven steeds afhankelijker van de hulp van
anderen. Een zorg die jaren achtereen, soms 24
uur per dag, wordt volgehouden (1). Uit recent
onderzoek is gebleken dat er wellicht hoop is
op behandeling van deze ziekte. De tweede
spreker zal de mogelijkheden om Alzheimer te
bestrijden belichten. Kunnen mensen met
Alzheimer dan toch weer de oude worden?!
Een bekend luidt: “Ouderdom komt met
gebreken”. Veel kwaaltjes worden toegeschreven aan ouderdom, maar is dit altijd wel
terecht? Op het congres zal een spreker belichten dat dit niet het geval is. Een aantal kwaaltjes komen door een ziekte, deze ziekte wordt
echter niet (h)erkend, omdat de symptomen
8
eigenlijk de medicatie van
ADHD? Zou je door de
juiste behandeling geen kind meer hebben aan
de patiënten?! Op deze vragen zal een antwoord gegeven worden tijdens de vierde
lezing.
In de ideale wereld zouden geen ziektes meer
voorkomen. Om sommige ziektes te voorkomen bestaat het Rijksvaccinatieprogramma
(RVP). Het RVP biedt bescherming tegen tien
infectieziekten (bijvoorbeeld difterie, kinkhoest, tetanus, polio, bof, mazelen) (6). Maar
waarom zijn deze vaccinaties nodig? Deze
ziektes komen toch (bijna) niet meer voor in
Nederland? En wegen de bijwerkingen van de
vaccinaties wel op tegen het effect? De laatste
spreker zal deze vragen beantwoorden.
wel voor ieder kind? En geldt dit ook voor de
medische wereld? Juist bij kinderen komen
vaak veel problemen met de medicatie voor.
De processen die plaatsvinden in darm, lever
en nieren zijn onder ander van invloed op het
metabolisme van geneesmiddelen. De functie
van deze organen verschilt bij kinderen ten
opzichte van volwassenen. In de eerste lezing
zal worden ingegaan op de ontwikkelingsfarmacologie.
Veel geneesmiddelen zijn niet geregistreerd
voor kinderen. Hierbij kan sprake zijn van
unlicensed en off-label gebruik, wat zal worden behandeld in de tweede lezing. Op dit
moment is er te weinig kennis over de toepassing van geneesmiddelen bij kinderen. Er gaat
steeds meer aandacht uit naar geneesmiddelonderzoek bij kinderen. Maar zolang de huidige situatie bestaat, is het van belang dat artsen
en apothekers op de hoogte zijn van problemen
rondom unlicensed en off-label voorschrijven
bij kinderen (3). De behandeling van kinderen
is dus zeker geen kinderspel.
Voor ieder kind hoort de kindertijd eigenlijk
een onbezorgde tijd te zijn, een periode zonder
problemen. Helaas is dit niet voor ieder kind
het geval. Astma is een voorbeeld van een ziekte welke grote gevolgen kan hebben voor kinderen. Kinderen met astma zijn vaker ziek en
kampen met negatieve gevoelens vanwege het
feit dat zij verschillende activiteiten minder
vaak en goed kunnen uitvoeren dan kinderen
zonder astma, zoals bijvoorbeeld naar een
feestje gaan, bij andere kinderen eten en ergens
op bezoek gaan. (4). Van een onbezorgde kindertijd is in dit geval geen sprake.
Ook ADHD (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder) kan zorgen voor problemen: aandachtsproblemen,
concentratieproblemen,
impulsiviteit, hyperactiviteit. ADHD is een
stoornis die niet overgaat, je kunt ermee leren
leven of er in de loop van de tijd minder last
van krijgen. ADHD kan voorkomen op alle
leeftijden. Bij zeker 3% van alle kinderen komt
ADHD voor en het is de meest gestelde diagnose door kinderpsychiaters. Ook heeft zeker
1% van alle volwassenen nog last van erge
klachten (5). De behandeling van ADHD zorgt
voor veel mythes en angsten, wat is waar?; wat
is de rol van medicatie bij ADHD?; hoe werkt
En wie weet komt er nog eens een oplossing
voor alle ziektes, zodat een grote wens uitkomt: Gezondheid voor iedereen en altijd oftewel “Gezondheid kent geen tijd!”
Een kind kan zelfs begrijpen dat beide symposiumdagen interessant zullen worden.
Hopelijk hebben we jullie nog enthousiaster
kunnen maken om naar deze symposia te
komen. En vergeet niet: jong geleerd is oud
gedaan!
Esther van Noord
h.t. voorzitter congrescommissie “Colossaal”
der K.N.P.S.V.
Gebruikte sites:
(1) www.alzheimer-nederland.nl
(2) www.progeria.centerall.com
(3) www.medicijngebruik.nl
(4) www.astmafonds.nl
(5) www.adhd.nl
(6) www.rvp.nl
9
Aankondiging Congres AV
Geachte leden,
Hierbij heeft het K.N.P.S.V.-bestuur de eer en het ware genoegen u
uit te mogen nodigen voor de
Congres AV
Welke plaats zal vinden op donderdag 25 mei 2006 om 20:00 uur.
De Jaarvergadering zal plaatsvinden tijdens het Congres der
K.N.P.S.V., welke gehouden wordt in De Panoven, aan de
Panovenweg 18, te Zevenaar.
De reiskosten zullen volledig worden vergoed.
De agenda voor de Jaarvergadering en de notulen van de
Algemene Vergadering gehouden op 28 januari 2006 te Utrecht
liggen ter inzage bij uw afdelingsbestuur.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met een van de
bestuursleden van de K.N.P.S.V..
Tot ziens op het Congres en de Congres AV.
Het bestuur der K.N.P.S.V. 2005-2006
[email protected]
11
Activiteitenlijst bestuur der
K.N.P.S.V. 2005-2006
Als kandidaatbestuur
Datum
1 maart 2005
19 maart 2005
6 april 2005
9 april 2005
20 april 2005
1 mei 2005
4-7 mei 2005
Activiteit
Kennismaking IPSF bestuur, Den Haag
Voorjaarsdag der K.N.P.S.V., Putten
Extra AV der K.N.P.S.V., Leiden
Dag van industrieapotheker, Utrecht
Excursie Interpharm, Den Bosch
Receptie DSK, Utrecht
K.N.P.S.V. Congres, Soest
Als bestuur
Datum
9 mei 2005
10 mei 2005
17 mei 2006
23 mei 2005
25 mei 2005
26 mei 2005
26 mei 2005
28 mei 2005
30 mei 2005
2 juni 2005
6 juni 2005
6 juni 2005
7 juni 2005
8 juni 2005
9 juni 2005
11 juni 2005
13 juni 2005
13 juni 2005
14 juni 2005
15 juni 2005
15 juni 2005
18 juni 2005
20 juni 2005
21 juni 2005
23 juni 2005
24 juni 2005
25 juni 2005
26 juni 2005
27 juni 2005
28 juni 2005
28 juni 2005
29 juni 2005
30 juni 2005
2-3 juli 2005
5 juli 2005
9 juli 2005
24-30 juli 2005
5-14 augustus 2005
24 augustus 2005
29 augustus 2005
1 september 2005
Activiteit
U.P.-borrel, Utrecht
Middagsymposium U.P., Utrecht
DDB, Leiden
Filmavond U.P., Utrecht
Kennismakingseten met KB P.S., Groningen
Kennismakingseten met KB ,,Aesculapius”, Leiden
TEFKAP ,,Aesculapius”, Leiden
RWPT P.S., Groningen
Vergadering en diner met Hoofdbestuur KNMP, Den Haag
Volleybaltoernooi U.P., Utrecht
Kennismakingseten met KB U.P., Utrecht
U.P.-borrel, Utrecht
ALV P.S., Groningen
Docentenborrel U.P., Utrecht
ZUL, Utrecht
SEP dag
Kennismakingseten met ‘Sportgebob’, Leiden
ALV ,,Aesculapius”, Leiden
P.S.-borrel, Groningen
ALV U.P., Utrecht
Wisselingsfeest U.P., Utrecht
Sportdag der K.N.P.S.V., Amsterdam
Doctorandidag KNMP, Den Haag
DDB, Leiden
EJC Feest, Groningen
Functionarissenborrel, Utrecht
HOI-diner, Utrecht
SEP dag
U.P.-borrel, Utrecht
Commissieoverleg met congrescommissie, Groningen
LSK-lezing: Robotapotheek, Groningen
Faculteitsfeest, Utrecht
RvP 1, Utrecht
S&G zeilweekend, Amsterdam
P.S.-borrel, Groningen
SEP dag
Summer University, Genua, Italië
IPSF Congres, Bonn, Duitsland
Kennismaking OPG, Leiden
RvPeQ 2, Groningen
EIK introdag P.S., Groningen
12
2 september 2005
5-7 september 2005
9 september 2005
10 september 2005
12 september 2005
13 september 2005
14 september 2005
15 september 2005
16-18 september 2005
20 september 2005
23-25 september 2005
25 september 2005
26 september 2005
30 sept - 1 okt 2005
3 oktober 2005
3 oktober 2005
4 oktober 2005
5 oktober 2005
5 oktober 2005
5 oktober 2005
7 oktober 2005
8 oktober 2005
10 oktober 2005
11-12 oktober 2005
13 oktober 2005
17 oktober 2005
18 oktober 2005
18 oktober 2005
19 oktober 2005
24 oktober 2005
24 oktober 2005
25 oktober 2005
26-29 oktober 2005
27 oktober 2005
31 oktober 2005
31 oktober 2005
1 november 2005
1 november 2005
3 november 2005
3 november 2005
4 november 2005
7 november 2005
8 november 2005
8 november 2005
9 november 2005
14 november 2005
15 november 2005
16-18 november 2005
20 november 2005
21 november 2005
25 november 2005
28 november 2005
29 november 2005
1 december 2005
5 december 2005
6 december 2005
6 december 2005
7-9 december 2005
11 december 2005
12 december 2005
OPG Hockeytoernooi, Utrecht
Introkamp U.P., Someren
Sponsorgesprek Excencia Pharma, Almere
SEP dag
U.P.-borrel met rondvaart, Utrecht
P.S.-borrel, Groningen
EFC-feest U.P., Utrecht
Kennismaking VNA/VJA, Amersfoort
EJW ,,Aesculapius”, Someren
Prinsjesdag, Den Haag
Functionarissenweekend, Putten
September AV der K.N.P.S.V., Putten
Kennismaking Bureau Hufen, Zeist
EIK P.S., Appelscha
Receptie VUGS, Utrecht
U.P.-borrel, Utrecht
P.S.-borrel, Groningen
FIGON werklunch, Lunteren
HousewarmingBorrel, Utrecht
U.P. Dies onthullingsfeest, Utrecht
Traditionele borrel, Utrecht
VNA VJA/ K.N.P.S.V. activiteit, Soest
ALV ,,Aesculapius”, Leiden
KNMP Congres, Amsterdam
Kennismaking FEDAp, Den Haag
Filmavond U.P., Utrecht
EPSA training, Groningen
DDB, Leiden
ALV U.P., Utrecht
Kennismaking EPSA bestuur, Groningen
Kennismaking erelid dr. Tromp, Kampen
ALV P.S., Groningen
Autumn Assembly EPSA, Amsterdam
EJC Feest P.S., Groningen
Kennismaking Interpharm, Den Bosch
Kennismaking erelid Professor Schobben, Utrecht
Kennismaking VVAA/ Bureau Hufen, Zeist
P.S.-borrel, Groningen
Tegenprestatie diner met P.S, ,,Aesculapius” en U.P., Leiden
LSK-lezing: RNAi, Leiden
Bespreking Topdiscussie, Rotterdam
U.P.-borrel, Utrecht
Contractbespreking FEDAp, Utrecht
Panacea feest ,,Aesculapius”, Leiden
Kennismaking NIA, Utrecht
Kennismaking A.I.O., Rotterdam
DDB, Leiden
Dies U.P., Utrecht
Katerbrunch, Utrecht
Contractbespreking OPG, Utrecht
Internationale Avond der K.N.P.S.V., Utrecht
Kennismaking en contractbespreking Brocacef, te Maarssen
Symposium en kennismaking NVZA, Utrecht
Kennismaking erelid professor Breimer, Leiden
Sinterklaasborrel U.P., Utrecht
Contractbespreking Interpharm, Den Bosch
P.S.-borrel, Groningen
Dies P.S., Groningen
Bezoek voetbalwedstrijd met Leo Timmers van OPG, Utrecht
Overleg FEDAp/ LSK workshop met FEDAp, Den Haag
13
19 december 2005
20 december 2005
22 december 2005
9 januari 2005
10 januari 2006
10 januari 2006
11 januari 2006
12 januari 2006
16 januari 2006
17 januari 2006
18 januari 2006
21 januari 2006
24 januari 2006
27 januari 2006
28 januari 2006
30 jan - 3 febr 2006
6 februari 2006
7 februari 2006
8 februari 2006
11 februari 2006
13 februari 2006
15 februari 2006
16 februari 2006
21 februari 2006
22 februari 2006
3 maart 2006
6 maart 2006
7 maart 2006
7 maart 2006
9 maart 2006
11 maart 2006
11 maart 2006
13 maart 2006
14 maart 2006
14 maart 2006
17-19 maart 2006
21 maart 2006
23 maart 2006
25 maart 2006
27 maart 2006
28 maart 2006
29 maart 2006
3 april 2006
4 april 2006
4 april 2006
5 april 2006
10 april 2006
17-23 april 2006
26 april 2006
2 mei 2006
15 mei 2006
16 mei 2006
24-27 mei 2006
Commissieoverleg Congrescommissie, Groningen
DDB, Leiden
RvP 3, Utrecht
U.P.-borrel, Utrecht
Overleg Reception Committee en Lustrumcommissie P.S.
P.S.-borrel, Groningen
Nieuwjaarsdiner + EFC feest U.P., Utrecht
Nieuwjaarsborrel KNMP, Den Haag
ALV ,,Aesculapius”, Leiden
DDB, Leiden
Commissieoverleg Beroependagcommissie, Utrecht
Oud-bestuursledendiner der K.N.P.S.V., Utrecht
ALV P.S., Groningen
Megala, Hoevelaken
AV der K.N.P.S.V. met diner, Utrecht
Lustrum ,,Aesculapius”, Leiden
U.P.-borrel, Utrecht
P.S.-borrel, Groningen
Avondsymposium U.P., Utrecht
Careerevent met topdiscussie, Utrecht
FEDAp/ LSK workshop der K.N.P.S.V., Utrecht
ALV U.P., Utrecht
Afscheidssymposium KNMP, Den Haag
DDB, Leiden
Almanakonthullingsreceptie + feest U.P., Utrecht
Bezoek Systemfarma en robotapotheek met OPG, Sliedrecht
U.P.-borrel, Utrecht
P.S.-borrel, Groningen
Diner met K.N.P.S.V. bestuur 03-04
LSK-lezing: Vervalsingen, Utrecht
Beroependag der K.N.P.S.V., Utrecht
K.N.P.S.Veest, Utrecht
Middagsymposium ,,Aesculapius”, Leiden
Voorjaarsdag KNMP, Utrecht
ALV P.S., Groningen
Inwerkweekend
DDB, Leiden
Ereledendiner, Leiden
Voorjaarsdag der K.N.P.S.V., Putten
Tegenprestatie diner ,,Aesculapius”, Utrecht
Preborrel congresgangers Litouwen, Utrecht
EFC feest U.P., Utrecht
U.P.-borrel, Utrecht
P.S.-borrel, Groningen
RvP 4, Utrecht
Humanitaire Avond der K.N.P.S.V., Utrecht
ALV ,,Aesculapius”, Leiden
EPSA Congres, Litouwen
Excursie Interpharm, Den Bosch
P.S.-borrel, Groningen
Filmavond U.P., Utrecht
DDB, Leiden
K.N.P.S.V. Congres
Tevens heeft de commissaris buitenland de vergaderingen van de Landelijke Studie Kommissie en de
Internationale Commissie bijgewoond en de commissaris algemene zaken de vergaderingen van de
Beroependagcommissie, de Internationale Commissie en het Curatorium Stipendia.
14
Verslag Beroependag
Afgelopen zaterdag was het weer tijd voor de K.N.P.S.V. Beroependag, een tweejaarlijks evenement. In de
ochtend was het reizen per OV een beetje problematisch, vanwege de lage busfrequenties vanaf Utrecht
CS. De kou maakte het wachten er niet comfortabeler op. De ontvangst op het F.A.F.C. Wentgebouw maakte dit echter ruimschoots goed, met taart, koffie en thee.
De dag startte met een centrale lezing door Prof. Nijkamp. Hij is scientific director van het Utrecht Institute
for Pharmaceutical Sciences en vertelde o.a. over de structuur van deze onderzoeksinstelling en het onderzoek wat hier plaats vindt. In de eerste workshopronde bezocht ik een productieapotheker, die een helder
beeld van deze baan schetste. Bij het werken in de industrie is de apotheker vooral van belang bij kwaliteitscontroles. Erna volgde wederom een lezing door dhr. Tromp namens de International Pharmaceutical
Federation. Hij ging in op de verschillen die er zijn tussen openbaar apothekers in de verschillende landen. Toen was het tijd voor de lunch, waarbij lekker belegde broodjes de hongerige magen uitstekend
wisten te stillen. Bovendien was er voor degenen, die al klaar waren met eten een aantal stands van bedrijven aanwezig, waar men uitgebreid kon kletsen over de carrièremogelijkheden. Zelfs enkele mariniers
sierden de kantine op. Natuurlijk ontbraken ook de altijd handige weggeef-artikelen niet.
In de tweede ronde, waarin ik de researcher bij de industrie volgde, werden aan de hand van het eigen
project van de spreekster de dagelijkse bezigheden en de carrièremogelijkheden voor farmaceuten in de
industrie belicht. Erna volgde de derde ronde, voor mij de openbare apotheker, die een zeer interactief en
leuk praatje hield en waarin voorbeelden uit de dagelijkse praktijk door de toehoorders moesten worden
opgelost. De vierde en laatste ronde was aansluitend en daar leerde ik meer over het registreren van
geneesmiddelen bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, iets waarbij papierwerk je niet moet
tegenstaan! Als afsluiting werd de prijs uitgereikt van het ‘Patient Counseling Event’, waarbij men een reis
en verblijf voor het IPSF congres in Australië kon winnen. Rachida Bouamar was de gelukkige winnares.
Ter afsluiting was er nog een lekkere maaltijd met diverse exotische pannenkoeken in een gezellig restaurantje aan de Oude Gracht. Na het lekkere diner was het K.N.P.S.Veest waar de dag spetterend werd afgesloten.
Marijn Zeemeijer
Secretarieel Jaarverslag Beroependagcommissie
De Beroependag 2006 is inmiddels achter de rug. Samen met de bezoekers konden wij op 11 maart terugkijken op een zeer geslaagde dag. De opkomst was met ongeveer 160 man goed te noemen. Gedurende
deze dag werden twee plenaire lezingen en diverse workshops gehouden. Bijna alles verliep naar wens
en uit de reacties van de studenten te horen vonden zij het een leuke en informatieve dag. De dag werd
’s avonds met zo’n 50 man afgesloten in pannenkoekenhuis De Oude Muntkelder aan de Oude Gracht.
Om de Beroependag 2006 tot een goed einde te brengen, zijn wij als commissie een half jaar druk bezig
geweest met de voorbereidingen. Het leek ons leuk om met de Folia-lezers terug te blikken op deze
periode.
In juni 2005 is de Beroependagcommissie 2006 gestart met Lieke Winkelmolen (voorzitter), Eline
Muilwijk (penningmeester), Joost de Groot (commissaris), Rianne van den Ham (commissaris) en mijzelf
(secretaris). Wij moesten voor de organisatie van de KNPSV Beroependag op 11 maart 2006 zorgen. Onze
eerste kennismaking was in het KNPSV-hok waarbij we ook meteen de commissiefuncties hebben verdeeld: Lieke was voorzitter, Eline zorgde voor de centjes, Joost en Rianne waren multifunctioneel inzetbaar en ik schreef de notulen en zorgde voor contact met de sprekers.
lees verder op pagina 16
15
Het serieuze werk begon in september 2005 toen we echt gingen vergaderen. Onze
vergaderingen werden om de 2 weken bij iemand thuis gehouden (incl. eten) of
soms in het Wentgebouw. De vergaderingen waren altijd leuk en vaak productief. Op
de eerste vergadering bij Joost thuis hebben we als eerst een thema gekozen: ‘Internationale Farmacie’.
Onze volgende stap was het vinden van sponsoren en sprekers. Hiermee hebben we ons in de maanden
oktober, november en december beziggehouden.
Na een korte winterstop zijn we in het nieuwe jaar weer vrolijk verder gegaan met organiseren. Gelukkig
hadden we al snel goede sponsoren gevonden, zodat geld niet het grootste probleem was. Ook de sprekers hadden we in deze periode voor een groot deel al rond. Wat nog gedaan moest worden, was het
regelen van programmaboekjes, cadeautjes voor de sprekers, gadgets, lunch, diner, dagprogramma en
het indelen van de studenten. Vooral dit laatste koste nogal veel tijd. De laatste twee weken voor de grote
dag was de stress het grootst. Avondsessies in het Wentgebouw met eten van Tricolore moesten er zelfs
aan te pas komen!
Maar uiteindelijk is alles goed gekomen en hebben we er op 11 maart een leuke dag van gemaakt! Al met
al vond ik het heel leuk om met mijn commissie de Beroependag 2006 te organiseren. Door de prettige
en goede samenwerking zijn we erin geslaagd om van deze dag een succes te maken. Hopelijk heeft de
beroependag bijgedragen tot een beter inzicht in de beroepsmogelijkheden na de studie!
Namens de Beroependagcommissie 2006,
Andrew Goey
h.t. secretaris
Voorlopig secretarieel Jaarverslag Congrescommissie
Geachte leden der K.N.P.S.V.,
Het is alweer een jaar geleden dat onze commissie bij elkaar kwam. Onder leiding van Esther werd er al
gauw vergaderd over het thema, de naam, de locatie en het programma. Vele flauwe woordgrappen werden gemaakt en opgeschreven, ambitieuze plannen werden op tafel gelegd, prioriteiten werden gesteld
en het feest kon beginnen.
Al gauw bleek dat bij een deel van de commissie de prioriteit grotendeels bij de leveranties van bitterballen en bier lag, terwijl anderen de symposia weer op de eerste plek zetten. Een goed uitgebalanceerde
commissie was geboren…
De eerste mogelijkheid om ons te profileren was de voorjaarsdag. Hoewel wij op dat moment nog niet
geïnstalleerd waren deden wij toch goed ons best om alvast zieltjes te winnen voor ons congres, dat pas
over ruim een jaar zou plaatsvinden.
Op 4 mei barstte het 62e congres der K.N.P.S.V. los. Dit was het uitgelezen moment voor ons om te zien
hoe een jaar voorbereiding in 4 dagen in de praktijk werd gebracht. Tijdens dit congres werden we geïnstalleerd als congrescommissie en kon de voorbereiding voor ons eigen congres eindelijk (officieel) beginnen.
In september is de commissie aanwezig geweest op het functionarissenweekend in Putten, waar gedurende 2 dagen een lokale kampeerboerderij onveilig werd gemaakt. Na een korte kennismaking tijdens
de functionarissenborrel voor de zomervakantie was het tijd om elkaar onder het genot van een biertje
en een biba beter te leren kennen. Op de eerste dag werden met veel kabaal ons logo en onze naam
bekend gemaakt. Hierbij zorgde Wâtse + supersoaker ervoor dat iedereen zijn/haar aandacht erbij hield,
wat er in ieder geval voor zorgde dat men ons niet snel zou vergeten.
Lees verder op pagina 17
16
Na het functionarissenweekend was het tijd om de schouders onder het congres te
zetten, want er moest nog veel geregeld worden. Sponsoren werden met ogenschijnlijk gemak binnengehaald door het duo Mariët en Wâtse, terwijl ook de eerste sprekers
warmliepen voor ons thema. De locatie werd vastgelegd en het programma gevuld, ons congres begon
langzaam vorm te krijgen.
Na een jaar lang hard werken en vergaderen komt het congres eindelijk binnen handbereik. De sprekers
zijn inmiddels geregeld, het boekje gaat bijna naar de drukker en de presentatie voor de voorjaarsdag is
af. Op het moment van schrijven is het eerste hoogtepunt in ons commissiejaar, de presentatie van ons
thema en de congreslocatie, nog maar enkele dagen van ons verwijderd. Nog even voordat de inschrijving voor dit COLOSSALE evenement kan beginnen. Wij hopen jullie allen te zien op 24 mei!
Met vriendelijke groet,
Arjen Wolterink
h.t. Secretaris II der 63e congrescommissie der K.N.P.S.V. “Colossaal”
Voorlopig secretarieel Jaarverslag Folia Pharmaceutica
Volgens mij was het vorig jaar maart toen ik opgebeld werd met de vraag of ik dit jaar in de redactie van
de Folia Pharmaceutica plaats wilde nemen. Ik vond het wel een leuke uitdaging om dit eens te proberen. Op dat moment wist ik nog niet wie er verder allemaal in de commissie zouden zitten, maar daar
kwam ik snel genoeg achter. En wat bleek: een commissie met alleen maar vrouwen. “Gaat dat wel
goed?” was de eerste gedachte die door m’n hoofd schoot. M’n herinnering aan de diescommissie van
het jaar ervoor was dat we gelukkig nog een man hadden om ons af en toe tot rust te manen. Maar misschien zou het allemaal wel meevallen. Aan de andere kant is het namelijk ook wel erg gezellig om met
een groep vrouwen samen een commissie te hebben.
Onze eerste vergadering kan ik me nog goed herinneren. Het was heerlijk weer en we hebben daarom
ook lekker op een bankje aan het water gezeten en een beetje gebrainstormd. Wat willen we anders doen?
Hoe geven we ons eigen tintje aan deze commissie? En waar moeten we sowieso rekening mee houden?
Het was een leuke eerste vergadering, maar het was wel duidelijk dat we elkaar nog beter moesten leren
kennen. Maar dat was misschien ook juist wel goed, want op deze manier voorkwamen we dat het
meteen uitliep op een roddelgroepje. We maakten alvast een taakverdeling en begonnen met ideeën voor
onderwerpen te komen. Eigenlijk liep het begin heel soepel. De stress begon pas toen het eerste nummer
af moest. Nog even snel een foto maken voor de voorkant en klooien met quark. Gelukkig hadden we
Renée die de lay-out helemaal op zich nam naast haar andere taken. Dus het eerste nummer kon gedrukt
worden en opgestuurd! En daar kwam probleem nummer twee: het adressenbestand. Ik heb nog nooit
zoveel post gehad, allemaal teruggestuurde Folias! Maar gelukkig lukte het ons om het adressenbestand
up to date te krijgen. En na wat gezeur kregen we ook onze eigen laptop en vanaf toen ging het eigenlijk pas echt lopen.
Helaas waren er af en toe wat persoonlijke omstandigheden waardoor alles niet altijd zo soepel verliep
als we hadden gewild. Mijn stage bleek toch iets veeleisender dan ik dacht en Roxanne moest ons helaas
verlaten. Maar gelukkig kregen we daar Eveline voor terug die bereid was om ons met de laatste nummers nog even te helpen. En nu zit het er al weer bijna op… Ondanks alles was het toch een erg leuk jaar
en hiervoor wil ik mijn commissiegenootjes dan ook heel erg bedanken!
Suzanne Bal
17
Verslag Voorjaarsdag
maatschappelijke hun onthulling gedaan. Na de BEC, de BUEX
en de BUICIE zal de K.N.P.S.V. dit jaar ook een
activiteit buiten de grenzen van ons land
Af en toe was er de zon, af en toe het gekletter organiseren. Het wordt in je sportoutfit, in de
van de regen. Desalniettemin een volle zaal zomer, zeker niet zonder zonnebril, van de
met geïnteresseerde studenten, apothekers en skihelling. Weliswaar indoor want deze zomer
is naast een goedkoop voetbalkaartje zelfs de
ouders.
Na de dag begonnen te zijn met een gifgroen sneeuw ver te zoeken.
gebakje - wie durfde dit gif in te nemen?werd er gestart met een officiële opening door Het kandidaatbestuur van de landelijke
Audrey.
De
dagvoorzitter,
Professor vereniging heeft zich vervolgens voorgesteld,
Vermeulen heeft vervolgens de sympo- waarna de borrel ingeluid kon worden. Zoals
siumdag ingeleid met een lezing welke het elk jaar is dit het moment waarop de kandionderwerp toxicologie uiteenzette. Na deze daten voor alle besturen elkaar kunnen leren
inleiding heeft de heer Dobbelsteen iets kennen. Voor de anderen was de borrel een
verteld over hoe geneesmiddelonderzoek in relaxed momentje om even bij te kletsen, een
zijn werking gaat. Professor Cohen heeft in biba-tje te nuttigen en zich klaar te maken
zijn derde lezing een globaler overzicht voor het diner. Jaja, grote voorbereidingen
gegeven van geneesmiddelonderzoek in het natuurlijk. Slagroombussen in de aanslag.
algemeen. Veel mensen waren van mening dat Het diner was niet zoals vorig jaar. In onze
zijn lezing het plaatje completer maakte. Na ogen stukken chaotischer. Dat belooft wat
een heerlijke lunch genuttigd te hebben en voor het komende jaar zou je denken. Maar
even de zon en frisse zuurstof tot ons hebben alles zal natuurlijk stukken anders zijn, wanlaten komen zijn we verder gegaan met de neer de jonge honden aan hun lot overgelaten
vierde lezing. De heer Weijers van het CBG worden en hun eigen verantwoordelijkheden
vertelde wat de processen en de regels zijn zullen moeten nemen. Nou waren er ook een
hoop 'oude' honden die hun wilde haren nog
voor de juiste manieren van onderzoeken.
Vervolgens hield professor Bast een lezing steeds niet verloren zijn…
waarbij hij de lachers aan zijn kant had. Hij
vertelde aan de hand van lachopwekkende Dit gezegd hebbende, wil het bestuur
foto's over gezonde, dan wel hele dure niet- iedereen veel plezier en veel succes wensen
voor het komende bestuursjaar. En ook voor
functionele voedingssupplementen.
De laatste lezing werd gehouden door profes- iedereen een goede zomer gewenst.
sor Uges, welke veel verhalen uit de praktijk
presenteerde, mede aan de hand van niet Frederiek Kuster,
Secretaris der K.N.P.S.V.
sprekende foto's.
Op 11 maart vond
Voorjaarsdag plaats.
de
De dagvoorzitter en Audrey sloten het
serieuze gedeelte van de Voorjaarsdag af.
Waarna dan eindelijk de onthulling van HET
congres plaatsvond. De commissie die zich al
maanden druk bezighoudt met de organisatie,
liet een professioneel filmpje zien. Het congres
zal zijn in Zevenaar. Ook had de uitbreiding
van de fanclub van het Oranje Huis, Sporanje,
aan de hand van het nodige beeldmateriaal
18
Apotheek.nl - KNMP interview met Rian Lelie, manager van het GIC
Wat is het hoofddoel van de site?
Doel is om mensen die op internet zoeken naar informatie over medicijnen of aandoeningen betrouwbare
informatie te geven die antwoord kan geven op vragen die ze kunnen hebben.
De informatie over geneesmiddelen en aandoeningen op de site valt uiteen in een aantal rubrieken, namelijk geneesmiddelen, thema’s, zelfzorg en de webapotheker.
Thema’s: maandelijks nieuw thema over aandoening, geneesmiddelen, zorg apotheek etc
Zelfzorg: adviezen over zelfzorgkwaaltjes, wat is het, wat kun je zelf doen, wat kan je apotheker voor je
doen, wanneer kun je beter naar de huisarts gaan.
Geneesmiddelen: De informatie over geneesmiddelen is een aanvulling op de bijsluiter en geeft concrete
adviezen wat de patiënt die ergens last van heeft moet doen, bijvoorbeeld de apotheker of huisarts om
advies vragen. Doel is dat de site antwoord geeft op (een aantal) vragen die het lezen van de bijsluiter kan
oproepen.
Op het startscherm van geneesmiddelen kun je een onderbouwing vinden van wat je op dit onderdeel van
de site kunt vinden.
Je kunt zoeken op aandoening of geneesmiddel. De aandoeningenteksten worden gemaakt door het NHG.
KNMP/WINAp voegt daar een overzicht aan toe van de geneesmiddelen die bij een aandoening gebruikt
worden en wat de werking van die middelen is.
De informatie over geneesmiddelen is opgebouwd in de vorm van vraag en antwoord. Eerst vind je algemene informatie over het middel, in welke vormen en onder welke namen het beschikbaar is en sinds wanneer het in de handel is. De informatie daarna wordt op generiek niveau gegeven, dus geen informatie over
hulpstoffen etc.
Voor bepaalde informatie verwijzen we naar de bijsluiter.
Bij de indicatie kun je een uitgebreide, gemakkelijk te begrijpen uitleg vinden met daarbij wanneer je effect
mag verwachten. Bij bijwerkingen wordt onderscheid gemaakt naar frequentie en ernst, met (indien mogelijk) een advies wat te doen. De interacties die we noemen zijn alleen de interacties die in de G-Standaard
als relevant zijn opgenomen, ook hier wordt zo mogelijk een concreet advies gegeven. Ook wordt waar
nodig extra aandacht besteed aan therapietrouw, bijvoorbeeld bij HIV-medicatie en bij middelen tegen
depressie, en worden tips gegeven voor mensen die bij middelen met een gele sticker toch willen autorijden. Standaard wordt ook informatie opgenomen over wat je moet doen bij vergeten van de medicatie.
Hierbij worden ook concrete tijdstermijnen genoemd en geen formuleringen als: als het bijna tijd is …… Wij
hebben gemerkt dat patiënten met een dergelijk soort formulering namelijk heel veel moeite hebben.
Webapotheker: als op de site geen antwoord op een vraag te vinden is, kan de vraag altijd nog gesteld worden aan de webapotheker. Dit zijn openbare apothekers die beurtelings de vragen beantwoorden.
We hebben onderzoek laten doen door TNS/NIPO en daar werd de site met een 7,9 beoordeeld. Daarbij is
er onderzoek gedaan naar de frequentie van de bezoeken, de tijd die besteed wordt op de site, de handigheid van de zoekmachine en of er aan de doelen van de site worden voldaan.
De site is ontstaan in 2001 als één van de MJA-projecten voor verbetering van de zorg. We zijn gestart met
200 stoffen. Momenteel staan er ongeveer 800 generieke stofteksten op apotheek.nl, waarmee een veelvoud
van producten van informatie kan worden voorzien. Het aantal stofteksten en het aantal teksten over aandoeningen nemen nog steeds toe. Afgelopen jaar zijn alle middelen die bij HIV worden gebruikt op de site
gezet. Daarnaast nemen we informatie op over stoffen die nieuw in de handel komen. Ook werken we aan
het compleet maken van de middelen die bij een bepaalde aandoening worden gebruikt.
Het Farmacotherapeutisch Kompas is qua informatie en taalgebruik gericht op de zorgverleners, niet op de
patiënt. Er is ook een aantal medicijnkompassen ontwikkeld.
De informatie over de geneesmiddelen daarin wordt door
KNMP/WINAp opgesteld. Deze informatie wordt afgeleid van
de teksten op apotheek.nl
Verslag K.N.P.S.Veest
De dag waarop dit Veest plaatsvond was zaterdag 11 maart. Een zeer educatieve
dag waarbij er studenten uit het hele land richting Utrecht trokken. Wat was er te
doen? Jullie hadden de kans kennis te maken met de meest uiteenlopende dingen die je later met je studie (bio-)farmacie kunt gaan doen. Dit namelijk op de Beroependag. Naast een aantal algemene lezingen zijn er veel workshops gevolgd, van veterinair tot militair apotheker. Uiteindelijk werd er natuurlijk lekker gefilosofeerd over het wel of niet ‘nemen’ van een apotheek, de juiste snelle auto of toch
maar parttime gaan golfen.
Deze dag is heel oriënterend doorgezet in het Pannenkoekenhuis De muntkelder, waar je allerlei internationale pannenkoeken kon proeven. Als je toch bezig bent je kennis uit te breiden.
De dag is afgesloten met een spetterend Veest op de sociëteit van Unitas S.R.. Misschien is hier wel het
meest kennis gemaakt… Dit dan tussen de leden, ook weer uit het hele land. Er was een gezellige sfeer,
veel tequila en hier en daar wat teveel ruimte in de danszaal. Gestreefd naar een grote opkomst is het
een gezellige dag geworden. Voor herhaling vatbaar!
Aldus naar waarheid opgemaakt,
Frederiek Kuster
h.t. secretaris der K.N.P.S.V.
Strip: Congres
21
Colofon
Folia Pharmaceutica is het Folia orgaan van de
Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten
Vereniging en verschijnt acht maal per jaar aan het
begin van de maand
Adreswijzigingen
Ontvang je de Folia niet of op een verkeerd adres,
geef dan je goede adres door aan je afdelingsbestuur.
Redactie
Elise Kocks
06-30707585
Voorzitter
Pharmaciae Sacrum
Suzanne Bal
06-44044504
Secretaris
Renée Bakker
06-24156071
Penningmeester
,,Aesculapius’’
Rianne van Schie
06-27542746
Hoofdredacteur
Unitas Pharmaceuticorum
Lieke Geerts
06-42906241
Redacteur I/adressen
Eveline van Waaij
06-23527442
Redacteur II
Vanwege de privacy van onze leden worden
de
adreswijzigingen
niet in de online versie
Samantha
Meer
van
der
Aquamarijnstraat
527
gepubliceerd.
9743 PM Groningen
M.B.S. Crombag
Plompetorengracht 23
3512 CB Utrecht
Vaste columnist
Prof. Dr. G.J. Mulder
Kopij en adreswijzigingen
Redactie Folia Pharmaceutica
t.a.v.
Suzanne Bal
Boomsluiterskade 12b
2511 VK Den Haag
Email: [email protected]
Veranderingen of weigeringen vinden plaats in overleg met de auteur(s) (m.u.v. spelfouten en lay-out)
Software: QuarkXPress 5.0
Lettertype: Book Antiqua/ Times New Roman
Lettertype titels: Book Antiqua
Logo ontwerp: Maarten Swartjes
Strip:Maarten Swartjes
Foto voorpagina: Congrescommissie
Drukker: Hega Offset B.V. Den Haag
Oplage: 2050
©copyright 2006
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,
elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie ter
Redactie van de Folia Pharmaceutica.
22