Werknemers uit de schulden

Commentaren

Transcriptie

Werknemers uit de schulden
Werknemers uit de schulden
Hidde Brink, Margriet Jongerius, Tamara Madern en Peter Wesdorp
April 2013
Aanleiding
Op 9 april 2013 kwam een aantal grote werkgevers bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen
over de problematiek van werknemers met schulden. Het ging om werkgevers met een ‘actieve
interesse’ in de problematiek. Aanleiding waren recent door Divosa en Nibud uitgevoerde
onderzoeken naar deze problematiek1. René Paas, voorzitter van Divosa, modereerde de
bijeenkomst. Nibud, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), Cedris en SZW namen
eveneens deel aan de discussie.
Omvang en impact van problematiek van werknemers met schulden
Recent onderzoek wijst uit dat tussen de 719.000 en 961.000 huishoudens het risico lopen op
problematische schulden.2 Ten opzichte van 2009 is sprake van stijging van ruim 12%. Tussen de
373.000 en 531.000 huishoudens hebben problematische schulden en zijn niet in staat op eigen
kracht lopende schulden binnen 3 jaar af te lossen. Een minnnelijke schuldregeling zou voor hen
mogelijk een uitkomst bieden, maar 200.000 huishoudens doen (nog) geen beroep op gemeentelijke
schulddienstverlening.
Veel mensen met problematische schulden hebben een baan. Werkgevers in de peiling van Nibud en
Divosa geven aan dat zij geregeld worden geconfronteerd met financiële problemen van werknemers
en met loonbeslagen (25% vaak, 50% af en toe). Tweederde van de werkgevers ziet een toename
sinds 2009. Het is een wijdverbreid probleem dat zich in alle lagen van organisaties voordoet.
De impact van de schuldensituatie is fors. Werkgevers geven aan minimaal 1 uur kwijt te zijn aan een
loonbeslag, schatten de daling van arbeidsproductiviteit op minimaal 20% en het aantal extra
ziektedagen op minimaal 9. Aannemelijk is dat geldzorgen en contacten met schuldeisers leiden tot
een verminderde productiviteit. Maar werkgevers signaleren ook indirecte gevolgen van schulden,
doordat ze vaak zouden leiden tot relatieproblemen met alle gevolgen voor het werk van dien.
Daarnaast zien zij risico’s op het terrein van fraude, diefstal, integriteit, welzijn en veiligheid.
Alle redenen voor een proactief beleid?
1
Nibud & Divosa, Schuldhulpverlening in Bedrijf, financiële problemen op de werkvloer, november 2012. Divosa,
Schuldhulpverlening in Bedrijf; een handreiking voor gemeenten en werkgevers, november 2012.
2
Ministerie van SZW: Nederlandse huishoudens in de rode cijfers 2012 (2013).
1
Probleembesef en actiebereidheid
Werkgevers verschillen in de mate waarin zij zich actief opstellen ten aanzien van het terugdringen
en voorkomen van schulden onder werknemers. Niet zozeer de kosten van verzuim, maar de risico’s
voor de integriteit van de organisatie en de veiligheid van medewerkers en klanten zijn belangrijke
drijfveren om actie te ondernemen. Om die redenen zijn bijvoorbeeld financiële instellingen,
luchtvaartmaatschappijen, beveiligingsbedrijven en de politie actief, zelfs op het terrein van
schuldpreventie.
Bij veel andere werkgevers ontbreekt het probleembesef en wordt hooguit reactief iets gedaan. Het
inzicht over de impact van schulden is binnen de organisatie vaak versnipperd aanwezig, zeker in
grotere organisaties. Loonbeslagen en verzuim worden door verschillende afdelingen
geadministreert en niet aan elkaar gerelateerd. HRM-ers hebben wellicht wel aandacht voor
ziekteverzuim en arbeidsproductiviteit maar weer minder voor integriteit. Signalen van
leidinggevende en collega’s over onderpresterende werknemers worden, als zij al niet worden gezien
als een vorm van ‘klikken’, zelden met het hebben van schulden in verband gebracht. De impact van
schulden wordt daardoor door het management nog vaak niet beleefd en een breed probleembesef
ontbreekt.
“Wat is er misgegaan dat het probleem van de werknemer, geen probleem van de werkgever
is? “
Er zijn ook werkgevers die geen enkele verantwoordelijkheid voor de schulden van werknemers
nemen. Van werknemers die problemen veroorzaken wordt afscheid genomen. Nieuw personeel is
tegenwoordig snel gevonden. Schulden zijn voor deze werkgevers een reden om iemand niet aan te
nemen of een tijdelijk contract niet te verlengen. Hier raken schulden direct de (kansen op)
participatie. Overigens constateren de werkgevers dat nu ook werknemers met een vast
arbeidscontract van wie werkgevers niet gemakkelijk afscheid kunnen nemen in de financiële
problemen komen.
Tenslotte zijn er werkgevers voor wie de schuldenproblematiek helemaal niet problematisch is.
Integendeel. Soms komen schulden van werknemers zelfs van pas.
‘Werknemers met schulden zijn maar al te graag bereid zijn tot overwerk en onregelmatig
werk. Handig als je moet asfalteren in het weekend…’.
Waar welwillende werkgevers mee worstelen is het vraagstuk van de privacy rond schulden. Mag de
werkgever zich er wel mee bemoeien? Ook is een vraag of een actievere bemoeienis nu juist een
verantwoordelijkheid van de staf of van de lijn is. Daar waar schulden directe repercussies hebben
voor de veiligheid op het werk bijvoorbeeld lijkt een lijnverantwoordelijkheid voor de hand te liggen.
Maar beschikt die leidinggevende – vaak een meewerkend voorman - wel over de competenties die
verantwoordelijkheid waar te maken? Werkgevers zijn ook beducht voor de eventuele imagoschade
van het naar buiten brengen van de schuldenproblematiek onder werknemers en de aanzuigende
werking op kwaadwillenden in het licht van de integriteit. En werkgevers worstelen met de vraag wat
zij kunnen doen, wat hun rol is en waar die ophoudt. Schulden komen zelden alleen. In veel gevallen
is sprake van complexe situaties en psychosociale problematiek.
2
“Onze procedure bij schulden is standaard, de oplossing altijd maatwerk”
Er zijn veel instrumenten voor handen, maar het ontbreekt aan inzicht en overzicht in welke
ondersteuning er door wie geboden kan worden en aan welke kwaliteitseisen de ondersteuning
moet voldoen. Het aanbod vanuit gemeenten is vaak diffuus, zeker voor werkgevers die werknemers
uit meerdere gemeenten hebben. De kwaliteit van partijen in de markt is vaak onduidelijk.
Werken aan probleembesef
De deelnemers aan de discussie zijn het er over eens dat het probleembesef moet worden vergroot.
Veel werkgevers hebben het vraagstuk onvoldoende op het netvlies. Investeren in curatieve
maatregelen, maar ook in preventie en vroegsignalering vergt allereerst een groter probleembesef.
In het werken aan probleembesef is het overtuigen van de ander nooit de aangewezen manier.
Belangrijk is het aansluiting te zoeken bij belangrijke waarden en pijnpunten die de organisatie al
heeft, zodat het van een ‘nonissue’ tot een ‘businessissue’ wordt. Gaat het om winst, productiviteit,
integriteit, maatschappelijk bewustzijn, veiligheid? Het is belangrijk de verbinding te maken tussen
schuldenproblematiek en dat wat de onderneming belangrijk vindt. Waarom zou je er als organisatie
niets mee doen? Er lijken raakvlakken genoeg te zijn. In de praktijk blijkt het vaak een zaak van lange
adem.
“Waarom hebben we het wel over integriteit als het gaat om het aannemen van
relatiegeschenken en niet over de risico’s die schulden op dit terrein met zich meebrengen?”
Complicerend is dat sommige organisaties – bijvoorbeeld bouwbedrijven - werken met
toeleveranciers, onderaannemers en ZZP-ers. Zij hebben geen inzicht in de schuldenproblematiek
van deze partijen, terwijl ze wel een risico voor de organisatie kunnen vormen.
Cijfers zijn noodzakelijk om het probleem voor het (hogere) management inzichtelijk te maken. Het –
na akkoord van de Ondernemingsraad – koppelen van verschillende informatiebronnen kan inzicht in
het probleem geven. Ook Arbo-diensten kunnen alerter zijn op en rapporteren over de relatie tussen
schulden en ziekteverzuim. Het organisatiebelang maakt de werkgever tot mede probleemeigenaar
en tot mede verantwoordelijk voor de oplossing ook als de schuld uitsluitend de schuld van de
werknemer is. Voor ziekteveruim is dat al gebruikelijk zo te denken en te handelen.3
Ook de werknemersvertegenwoordiging – de ondernemingsraad – kan een actieve rol spelen in het
bewerken van urgentie bij het management. In sommige organisaties blijken zij de motor achter een
actief beleid.
Probleembesef kan ook helpen het taboe rond schulden te doorbreken. Schulden zijn niet de norm
maar onderhand wel normaal. Men moet de schaamte voorbij en het probleem bespreekbaar
maken. Doorvragen of ziekte niet veroorzaakt wordt door schulden zou normaler moeten zijn.
Mensen tijdelijk op een minder kwetsbare plek in de organisatie plaatsen ook. Stilstaan bij de
3
Al komt het ook voor dat de bestrijding van ziekteverzuim een verantwoordelijkheid is van de Afdeling Inkoop
die een zo gunstig mogelijk contract met een Arbodienst moet zien af te sluiten waarbij vooral gelet wordt op
prijs en minder op resultaat.
3
financiële gevolgen van een scheiding of het failliet van een partner zou eveneens normaal moeten
zijn. Het doorbreken van anonimiteit hoeft niet ten koste te gaan van de privacy.
“We zijn er mee naar buiten gegaan en hebben er in ons personeelsblad aandacht aan
besteed. En we hebben ons toen gelijk maar voorbereid op eventuele persvragen….”
Gemeenten zouden in het kader van hun verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening en hun
verantwoordelijkheid voor participatie een rol moeten spelen in de bewustwording onder
werkgevers. Maar veel gemeenten blijken huiverig voor samenwerking met het bedrijfsleven. In het
kader van de Participatiewet zullen straks meer werknemers met problemen – waaronder schulden –
een plek moeten vinden in het bedrijfsleven. Ook dat is voor gemeenten een reden te investeren in
de relatie met werkgevers. Maar ook voor werkgevers is die verantwoordelijkheid een reden zich
actiever met het onderwerp te bemoeien. De aanwezige werkgevers vinden dat werkgevers en
werknemers zelf een rol hebben om het onderwerp op de agenda van het management te krijgen.
Werken aan actiebereidheid en concrete acties
Het werken aan het probleembesef is onvoldoende voorwaarde voor een actieve rol van werkgevers.
De werkgevers geven aan dat een handelingsperspectief moet worden geboden: Wat kan de
werkgever doen en hoe kan hij daarin ondersteund worden? Werkgevers hebben graag één
aanspreekpunt waar zij met al hun vragen over schulden terecht kunnen. Veel informatie en
ondersteuning is al voorhanden: websites, voorlichtingsmateriaal, tips & trucs, gemeentelijke
schuldhulpverlening, sociale raadslieden, marktpartijen. Het is zaak deze informatie overzichtelijk te
ontsluiten (financiële kaart) en transparante kwaliteitscriteria te hebben om de betrouwbaarheid van
dienstverleners op dit terrein te kunnen beoordelen.
Actieve werkgevers zijn nieuwsgierig naar ideeën van anderen. Een platform voor uitwisseling
ontbreekt. Er bestaat met name interesse in de wijze waarop anderen de schuldenproblematiek
agenderen, de manier waarop gewerkt wordt aan een open cultuur waarin dit taboe bespreekbaar
wordt en de wijze waarop vorm en inhoud kan worden gegeven aan schuldpreventie. Nibud en
AWVN zouden een voorlichtende rol kunnen spelen en zo kunnen werken aan awareness en het
bieden van concrete handelingsperspectieven (oplossingen). Cedris zou dat kunnen doen voor de
SW-sector.
Andere voorbeelden van acties zijn:
•
•
De politie geeft workshops over hoe het onderwerp tussen collega’s en met de leidinggevende
bespreekbaar kan worden gemaakt. Ook biedt het beroep op sociale fondsen inzicht in de
aanwezigheid van schulden. Er staan sancties op het niet nakomen van afspraken om uit de
schulden te komen. Ook wordt bij het aangaan van een arbeidscontract gewezen op de risico’s
en consequenties van het hebben van schulden, ook de schulden van partners.
Een grote bouwonderneming heeft, naast het aantal loonbeslagen, via een
vrijwilligersorganisatie inzichtelijk gemaakt dat veel werknemers wonen in gebieden met een
hoog percentage mensen met problematische schulden. Bij de HRM-ers leidde dit tot een
bewustzijn dat schulden mogelijk vaker voorkomen dan gedacht. Er wordt een beroep gedaan
op Schuldhulpmaatjes die niet op de werkplek maar elders met de werknemer afspreken.
4
•
Een sociale dienst heeft medewerkers van wie bekend was dat zij schulden hadden (via
loonbeslag of een beroep op het sociaal fonds) een brief gestuurd waarin werd opgeroepen tot
vrijwillige aanmelding bij bedrijfsmaatschappelijk werk. Het aantal aanmeldingen viel tegen.
Desgevraagd bleek het aanmeldformulier voor velen te ingewikkeld. Er is een toegankelijker
formulier ontwikkeld dat wel goed wordt gebruikt. De aanpak wordt nu waarschijnlijk over de
hele gemeente uitgerold.
En verder…
De werkgevers in de bijeenkomst zijn van mening dat ook de schuldeisers een verantwoordelijkheid
hebben. Grote schuldeisers, zoals de Belastingdienst, zorgverzekeraars en kredietverstrekkers
hebben ook een rol in het voorkomen van schulden. De overheid speelt als grote en zeer preferente
schuldeiser een belangrijke rol. Werkgevers maken zich zorgen over jongeren die het steeds
normaler lijken te vinden om rood te staan. Het onderwijs heeft daar een rol te vervullen.
Werkgevers zien in het kader van de Participatiewet een groep werknemers op zich afkomen
waarvan bekend is dat zij relatief vaak financiële problemen hebben. Zij willen daarin adequaat
ondersteund worden. Kortom: Wel mee verantwoordelijkheid dragen maar ook anderen die hun
verantwoordelijkheid moeten nemen.
Werkgevers trekken een parallel met de bestrijding van het ziekteverzuim. Het vraagstuk van
schulden zou maatschappelijk breed opgepakt moeten worden.
“Er zou een niet aflatend politiek debat, vergelijkbaar met indertijd het terugdringen van het
ziekteverzuim, moeten plaatsvinden”
Het betrekken van schuldeisers, het beperken van kredietverstrekking, het afschaffen van loonbeslag
(om zo kredietverstrekkers voorzichtiger te maken), het korting geven op de loonbelasting aan rond
schulden actieve werkgevers en het inrichten van een groot sociaal fonds voor alle werknemers, zijn
andere (wilde) ideeën rond wetgeving die tijdens de bijeenkomst op hun merites werden
beoordeeld.
Besloten wordt een linkedIn-platform in te richten waarin werkgevers en andere stakeholders met
elkaar ideeën kunnen uitwisselen. Een platform waarin ideeën kunnen worden uitgewerkt om tot
een grotere betrokkenheid en rol van werkgevers te komen.
5