22/09/2004 - Politie Maasland

Commentaren

Transcriptie

22/09/2004 - Politie Maasland
Politiezone Maasland 5383
Arrondissement Hasselt
Provincie Limburg
Politieraad
Zitting van 22 september 2004
Verslag
In openbare zitting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004
Bekrachtiging politiecollegebesluit dd. 07.06.2004 betreffende de detacheringen in het kader van
het Verkeersboetefonds
Bekrachtiging politiecollegebesluit dd. 26.04.2004 betreffende de goedkeuring van de wijziging
van het protocol tot gemeenschappelijke aankoop van een radartoestel met voertuig afgesloten
tussen de overheden van de lokale politiezones Noord-Oost-Limburg, Maasmechelen en
Maasland
Bestaffing arrondissementeel informatiekruispunt Tongeren
Kennisname overeenkomst Verkeersboetefonds 2004 en inhoudelijke verantwoording
Kennisname van het schrijven van 31-03-2004 van de provincie Limburg -10de directie – Federale
taken en lokale besturen houdende de goedkeuring, met opmerkingen, van de politiebegroting
van de politiezone Maasland voor het dienstjaar 2004.
Kennisname van het schrijven van 05-04-2004 van de provincie Limburg -10de directie – Federale
taken en lokale besturen houdende de goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit van de
gemeente Maaseik van 1 maart 2004 betreffende de gemeentelijke dotatie voor de
politiebegroting van de politie Maasland
Kennisname van het schrijven van 15-04-2004 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden Limburg betreffende de politiebegroting dienstjaar 2004
– gewestelijk toezicht (geen fundamentele opmerkingen)
Kennisname schrijven stad Dilsen-Stokkem, dd. 19.04.2004, betreffende de dotatie politiezone
Maasland
Goedkeuring Zonaal Veiligheidsplan 2004-2008
Kennisname stand van zaken werking lokale politie Maasland
In zitting met gesloten deuren
12. Bekrachtiging politiecollegebesluit dd. 13.09.2004 betreffende de aanstelling van Kathleen De
Cleene tot zonesecretaris met ingang van 01.09.2004
13. Bekrachtiging politiecollegebesluit dd. 26.05.2004 betreffende de benoeming van een
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
personeelslid van het administratief en logistieke kader van de lokale politie en toekenning van
een graad en een loonschaal aan dit personeelslid met ingang van 01.01.2002
Bekrachtiging verlenging deeltijdse tijdelijke contractuele aanstelling CALog-personeelslid niv. B,
afdeling boekhouding
Bekrachtiging aanstelling en vergoeding techno-preventief ambtenaar in de PZ Maasland
Kennisname van het definitief pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid van INP Meus naar
aanleiding van het proces-verbaal van de zitting van de commissie voor geschiktheid van het
personeel der politiediensten van 15-06-2004
Goedkeuring van de aanvraag tot pensionering van aangesteld HIP Claessens P
Goedkeuring van de aanvraag tot pensionering van HIP Vranken
Goedkeuring van de aanvraag tot pensionering van INP Gerits
Goedkeuring procedure statutarisering van de contractuele hulpagenten zoals voorgesteld bij
politiecollegebesluit dd. 07.06.2004
OPENBARE ZITTING
Politiezone Maasland 5383
Arrondissement Hasselt
Provincie Limburg
Uittreksel uit het notulenregister van de vergadering van de politieraad
Zitting van 22.09.2004
Aanwezig
Mevrouw Lydia Peeters, burgemeester Stad Dilsen-Stokkem/Voorzitter, de heer Jan Creemers,
burgemeester Stad Maaseik,
de dames en heren Theophiel Snijkers, Mieke Thevissen-Peeters, Mat Zoons, Hubert Paspont, Nicole
Coenen, Pierre Houben, Mia Reeskens, Lutgarde Ruttens, Joseph Op het Eyndt, Theo Ramaekers,
Veerle Geusens, Nicolaas Van de Beek, Willy Jacquemin, Louis Haesevoets, Dirk Verlaak,
raadsleden, Korpschef Fred Gerarts en Kathleen De Cleene, wnd. secretaris.
Verontschuldigd
Hubertus Ramakers, Carina Heynickx.
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur. Zij verzoekt de vergadering in te stemmen met een
wijziging van de volgorde van de agendapunten, nl. punt 5 zal na punt 9 behandeld worden omdat de
punten 5, 10 en 11 één geheel qua informatieverstrekking vormen.
Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd.
Voorwerp 1
Goedkeuring verslag politieraad dd. 14.04.2004
De raad
Besluit met 15 stemmen voor, één onthouding
Enig artikel: Het verslag van de politieraad van 14.04.2004 goed te keuren en de voorzitter en de
secretaris te machtigen deze namens de raad te ondertekenen.
Voorwerp 2
Bekrachtiging politiecollegebesluit dd. 07.06.2004 betreffende de detacheringen in het kader
van het Verkeersboetefonds
De raad
Besluit met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Goedkeuring te hechten aan het besluit van het politiecollege van 07.06.2004 houdende de
aanvraag tot detachering van 5 inspecteurs van politie, van de federale politie naar de
politiezone Maasland met ingang op 01-07-2004 of zo vlug mogelijk dat de capaciteit binnen
de federale politie het toelaat.
Artikel 2: De bijzonder rekenplichtige te verzoeken de nodige schikkingen te treffen en kredieten te
voorzien bij begrotingswijziging.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit over te maken aan:
- de heer Minister van Binnenlandse Zaken
- de directie van de relatie met de lokale politie (CGL)
- de bijzonder rekenplichtige.
Voorwerp 3
Bekrachtiging politiecollegebesluit, dd. 26.04.2004, betreffende de goedkeuring van de
wijziging van het protocol tot gemeenschappelijke aankoop van een radartoestel met voertuig
afgesloten tussen de overheden van de lokale politiezones Noord-Oost-Limburg,
Maasmechelen en Maasland
De raad
Besluit met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Kennis te nemen van het schrijven van de politiezone Noord-Oost-Limburg van 15-12-2003
houdende de intrekking van het besluit van de politieraad van de politiezone NoordoostLimburg van 16-06-2003 houdende de goedkeuring van het protocol tot
gemeenschappelijke aankoop van een radartoestel met voertuig.
Artikel 2: Kennis te nemen van het ontwerp-protocol tot gemeenschappelijke aankoop van een
radartoestel afgesloten tussen de overheden van de lokale politiezones Maasmechelen en
Maasland.
Artikel 3: Goedkeuring te hechten aan het gewijzigde protocol tot gemeenschappelijke aankoop van
een radartoestel afgesloten tussen de overheden van de lokale politiezones Maasmechelen
en Maasland.
Artikel 4: Afschrift van dit besluit door de zorgen van de secretaris over te maken aan :
- de politiezone Maasmechelen.
- de bijzonder rekenplichtige.
- het secretariaat steun.
Voorwerp 4
Bestaffing arrondissementeel informatiekruispunt Tongeren
De Raad stemt in met het afvoeren van het agendapunt met eenparigheid van stemmen.
Voorwerp 6
Kennisname van het schrijven van 31-03-2004 van de provincie Limburg -10de directie –
Federale taken en lokale besturen houdende de goedkeuring, met opmerkingen, van de
politiebegroting van de politiezone Maasland voor het dienstjaar 2004
De raad,
Besluit:
Enig artikel : Kennis te nemen van het schrijven van 31-03-2004 van de provincie Limburg -10de
directie – Federale taken en lokale besturen houdende de goedkeuring, met
opmerkingen, van de politiebegroting van de politiezone Maasland voor het dienstjaar
2004
Voorwerp 7
Kennisname van het schrijven van 05-04-2004 van de provincie Limburg -10de directie –
Federale taken en lokale besturen houdende de goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit
van de gemeente Maaseik van 1 maart 2004 betreffende de gemeentelijke dotatie voor de
politiebegroting van de politie Maasland.
De raad,
Besluit:
Enig artikel : Kennis te nemen van het schrijven van 05-04-2004 van de provincie Limburg -10de
directie – Federale taken en lokale besturen houdende de goedkeuring van het
gemeenteraadsbesluit van de gemeente Maaseik van 1 maart 2004 betreffende de
gemeentelijke dotatie voor de politiebegroting van de politie Maasland.
Voorwerp 8
Kennisname van het schrijven van 15-04-2004 van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden Limburg betreffende de
politiebegroting dienstjaar 2004 – gewestelijk toezicht (geen fundamentele opmerkingen).
De raad
Besluit
Enig artikel : Kennis te nemen van het schrijven van 15-04-2004 van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden Limburg betreffende de
politiebegroting dienstjaar 2004 – gewestelijk toezicht (geen fundamentele opmerkingen).
Voorwerp 9
Kennisname schrijven stad Dilsen-Stokkem, dd. 19.04.2004, betreffende de dotatie politiezone
Maasland
De raad
Besluit
Enig artikel.- Kennis te nemen van het schrijven van de stad Dilsen-Stokkem, dd. 19.04.2004,
betreffende de dotatie politiezone Maasland.
Voorwerp 5
Kennisname overeenkomst Verkeersboetefonds 2004 en inhoudelijke
verantwoording
De raad
Besluit
Enig artikel 1- Kennis te nemen van de inhoudelijke en financiële verantwoording van de
voorgelegde overeenkomst.
Voorwerp 10
Kennisname en principieel akkoord met de inhoud van het Zonaal Veiligheidsplan 2004-2008
De raad
Besluit
Enig artikel.-
Kennis te nemen van het voorliggend Zonale Veiligheidsplan 2004-2008.
Voorwerp 11
Kennisname stand van zaken werking lokale politie zone Maasland
De raad
Besluit:
Enig artikel : Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de werking van de lokale
politie Maasland.
GESLOTEN ZITTING
Kathleen De Cleene verlaat de vergadering. De functie van secretaris wordt tijdelijk waargenomen
door raadslid Nicole Ceunen.
Voorwerp 12
Bekrachtiging politiecollegebesluit dd. 13.09.2004 betreffende de aanstelling van Kathleen De
Cleene tot zonesecretaris met ingang van 01.09.2004
De raad, in vergadering in zitting met gesloten deuren,
Besluit met eenparigheid van stemmen
Art. 1- Kathleen De Cleene aan te stellen tot secretaris van de politiezone met ingang van 01
september 2004;
Art. 2- Dit besluit aan betrokkene en de bevoegde instanties over te maken.
Voorwerp 13
Benoeming van een personeelslid van het administratief en logistieke kader van de lokale
politie en toekenning van een graad en een loonschaal aan dit personeelslid.
De raad, in vergadering in zitting met gesloten deuren,
Besluit met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Kennis te nemen van het schrijven van de federale politie - algemene directie personeel van
28-04-2004 houdende het CALog-personeel van de lokale politie – de bevordering tot de
graad van eerste sergeant-majoor – lopende procedure B1.
Artikel 2: Met toepassing van artikel 27 van de wet van 27 december 2000 houdende diverse
bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en
met toepassing van artikel XII.VII.33 RP-Pol, goedkeuring te hechten aan de benoeming op
datum van 01-01-2002, van Bosmans Vital in de gemene graad van consulent (niveau B) in
de weddeschaal B2C.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit door de zorgen van de secretaris over te maken aan :
- het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI)
- de bijzonder rekenplichtige.
- het secretariaat steun.
Voorwerp 14
Bekrachtiging verlenging deeltijdse tijdelijke contractuele aanstelling CALog-personeelslid niv.
B, afdeling boekhouding
De raad
Besluit met eenparigheid van stemmen
Art. 1.- Mevrouw Carina Smets aan te stellen voor een deeltijdse betrekking in de functie van
“boekhoud(st)er” met een contract van bepaalde duur met ingang van 01.12.2004 tot en met
31.11.2005;
Art. 2.- Deze beslissing over te maken aan de betrokkene en de bevoegde instanties.
Voorwerp 15
Kennisname van het definitief pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid van INP Meus
naar aanleiding van het proces-verbaal van de zitting van de commissie voor geschiktheid van
het personeel der politiediensten van 15-06-2004.
De raad, in vergadering in zitting met gesloten deuren,
Besluit:
Artikel 1: Kennis te nemen van het proces-verbaal van de van de zitting van de commissie voor
geschiktheid van het personeel der politiediensten van 15-06-2004 waarin INP Meus
definitief ongeschikt wordt bevonden.
Artikel 2: Kennis te nemen dat het definitief pensioen krachtens de ministeriele omzendbrief GPI 23
van INP Meus reeds ingegaan is op 01-07-2004.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit door de zorgen van de secretaris over te maken aan :
- de provinciegouverneur,
- de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer (DPM) van de federale politie,
- het sociaal secretariaat GPI.
- het secretariaat operaties,
- het secretariaat steun,
- betrokkene.
Voorwerp 16
Goedkeuring van de aanvraag tot pensionering van aangesteld HIP Claessens P.
De raad, in vergadering in zitting met gesloten deuren,
Besluit met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Goedkeuring te hechten aan de aanvraag voor pensionering ingaande op 01-04-2005 van
aangesteld HIP Claessens P.
Artikel 2: Afschrift van dit besluit door de zorgen van de secretaris over te maken aan :
- de provinciegouverneur,
- de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer (DPM) van de federale politie,
- het sociaal secretariaat GPI.
- het secretariaat operaties,
- het secretariaat steun,
- betrokkene.
Voorwerp 17
Goedkeuring van de aanvraag tot pensionering van HIP Vranken.
De raad, in vergadering in zitting met gesloten deuren,
Besluit met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Goedkeuring te hechten aan de aanvraag voor pensionering ingaande op 01-05-2005 van
HIP Vranken.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit door de zorgen van de secretaris over te maken aan :
- de provinciegouverneur,
- de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer (DPM) van de federale politie,
- het sociaal secretariaat GPI.
- het secretariaat operaties,
- het secretariaat steun,
Voorwerp 18
Goedkeuring van de aanvraag tot pensionering van INP Gerits.
De raad, in vergadering in zitting met gesloten deuren,
Besluit met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Goedkeuring te hechten aan de aanvraag voor pensionering ingaande op 01-07-2005 van
INP Gerits.
Artikel 2: De procedure tot aanwerving van één inspecteur van politie in te zetten.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit door de zorgen van de secretaris over te maken aan :
- de provinciegouverneur,
- de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer (DPM) van de federale politie,
- het sociaal secretariaat GPI.
- het secretariaat operaties,
- het secretariaat steun,
- betrokkene
Voorwerp 19
Goedkeuring procedure statutarisering van de contractuele hulpagenten zoals voorgesteld bij
politiecollegebesluit dd. 07.06.2004
De raad
Besluit met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.- de betrekking van statutair hulpagent van politie via interne verschuiving binnen de
politiezone aan te wijzen. De aanduiding zal gemotiveerd worden door en afhangen van de
gunstige resultaten van een assessment- of beroepsproef.
Artikel 2.- de assessmentproef zal – rekening houdend met een beperkte kostprijs en een
professioneel kwalitatief niveau - afgenomen worden door een gespecialiseerd team van het
PLOT te 3600 Genk voor een bedrag van €350,00 (excl. BTW) per interne kandidaat.
Artikel 3.- de beslissing ter kennisgeving over te maken aan de hulpagenten van de politiezone en de
bevoegde instanties.
Voor de raad,
Kathleen De Cleene,
Adviseur - secretaris
Lydia Peeters,
Voorzitter