Rebound van augustus 2004

Commentaren

Transcriptie

Rebound van augustus 2004
THE REBOUND
1
AUGUSTUS 2004
Een woordje van het bestuur
Het bestuur was blij verheugd dat er op de Algemene Ledenvergadering van 26 mei een goede
delegatie aanwezig was van de leden. Zoals reeds vermeld in de Rebound van mei waren er ook
een aantal belangrijke beslissingen te nemen.
De contributieverhoging is komend seizoen aanzienlijk (zie verder in deze Rebound) en ook een
nieuwe penningmeester moest accoord krijgen. Goede discussies en ideeën waren dan ook op
deze vergadering een prettig verschijnsel en de keuzes werden dan ook volgens het bestuur en
aanwezige leden met meerderheid van stemmen gehonoreerd. Ik heet dan ook Sandra VerburgReijnders van harte welkom in ons bestuur. Ook de overige bestuursleden stelden zich
herkiesbaar en “mochten” blijven zitten.
Ook een strenger beleid mbt wanbetalers inzake contributies en met name boetes werd
geaccepteerd. Ook kan ik melden dat de schema’s met betrekking tot de trainingen en coaching
klaar zijn alsmede de indeling van de verschillende teams.
Al met al op tijd alles in orde gebracht. Heeft u vragen, opmerkingen en of ideeën dan horen wij
dat als bestuur graag.
Herman Hollanders
Voorzitter
______________________________________________________________________________
__
INHOUDSOPGAVE:
•
Notulen Algemene Ledenvergadering 2004
2
•
Mutaties leden
6
•
Inleveren spelerskaarten
6
•
NBA Report
6
•
Contributies 2004/2005
7
•
September Fever!
7
•
Voorlopige teamindeling voor het komend seizoen
8
•
Sea Devils Info
12
______________________________________________________________________________
kijk ook eens op www.seadevils.nl
THE REBOUND
2
AUGUSTUS 2004
Notulen Algemene Ledenvergadering 2004
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van basketballvereniging The Sea Devils, gehouden op
26 mei 2004 in Sportcentrum De Bloemen te Castricum.
Aanwezig:
Herman Hollanders (voorzitter), Fred Wickenhagen (bestuurslid technische commissie), Donald
Veldhuis (secretaris en penningmeester), Darina Castricum, Jeroen Hoffman, Melina Metselaar,
Jildou Sytema, Ineke Post, Loes Post, Bert de Geest, Geert Boske, Esteban Metselaar, Cees
Castricum, Wilma Beukers en Sandra Verburg.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en is blij met de relatief hoge
opkomst. Na het doornemen van de agenda blijkt dat er geen behoefte aan aanvullingen hierop
gewenst is.
2.
Aanpassingen op agenda
Jeroen Hoffman vraagt naar de definitieve poule-indeling van de senioren. Hij geeft aan dat
promotie van Heren 2 naar poule HSH2 toch voor de (meeste) teamleden de beste optie lijkt. (zie
punt 4.)
Wilma merkt op dat er verschillen zijn tussen de agenda van het laatste clubblad (mei 2004) en
de uitgereikte versie. Inderdaad, de punten x en y, aangaande de kascontrolecommissie, zijn
geschrapt.
3.
Goedkeuring notulen ledenvergadering juni 2003
De notulen van de ALV van 2003 zijn goedgekeurd. Geen opmerkingen.
4.
Jaarverslagen 2003/2004: secretaris/TC en penningmeester
De secretaris doet mondeling verslag van het afgelopen seizoen en blikt alvast vooruit naar het
komende seizoen. Hij haakt hierbij in op de opmerking van Jeroen (zie punt 2.).
Melina Metselaar ziet ook volgend jaar weer een probleem bij het fluiten van uitwedstrijden van
jeugdteams door senioren en vraag of dit het komend seizoen kan veranderen. Ze vraagt zich af
of er wellicht ouders kunnen worden opgeleid om deze taak op zich te nemen. Volgens haar heeft
Akersloot heeft hier goede ervaringen mee.
Het bestuur vraagt zich af of ouders hiertoe bereid zijn, danwel in staat zijn (veel regels,
moeilijk). Daarnaast zal The Sea Devils het komend seizoen geen F-cursus aanvragen. Loes geeft
aan dat Mapleleaves komend seizoen wel weer een F-cursus wil organiseren. Ouders en leden
kunnen zich hiervoor opgeven.
Geert Boske vraagt zich af of het volgen van een F-cursus niet verplicht gesteld kan worden. C.
Castricum weet dat deze verplichting vroeger wel gold.
Reactie secretaris: bij verplicht stellen kun je voor grote verrassingen komen te staan bij de
cursus (lage opkomst). Gemotiveerde leden daarentegen komen vrijwel allen naar de cursus en
steken er ook nog wat van op.
De penningmeester doet mondeling verslag van het afgelopen seizoen.
Er is een tendens om de contributie later (dan de aangegeven uiterste betaaldatum) te voldoen.
Ook bleek aan het einde van het seizoen veel meer boetes als gevolg van Niet Opkomen
(scheidsrechter of tafel) te zijn voorgekomen. Echter, er zijn geen wedstrijden waarbij een team
van The Sea Devils niet is opgekomen. Chapeau!!
THE REBOUND
3
AUGUSTUS 2004
5.
Bespreken financieel overzicht 2003-2004
De penningmeester licht het financieel verslag toe.
Melina Metselaar merkt op dat de VOMAR (Klant Is Koning) kaart niet voldoende bekend is.
(Er komt hier door de aankopen van de opgegeven kaarthouders automatisch geld naar de club
toe.) Melina stelt voor om aktief nieuwe kaartnummers te gaan werven, waardoor de geldstroom
kan worden vergroot!
Fred Wickenhagen vindt het belachelijk dat er zo weinig gedaan wordt om via de akties extra
geld binnen te halen. Hij zegt ook dat dit bedrag niet bij de baten mag worden gerekend.
6.
Begroting 2004-2005
De penningmeester licht de begroting toe. Hij stelt dat door verhoging van de zaalhuurtarieven
van zowel Sporthal (met 4%) en Gemeente (met 6%), het (verplicht) doortrainen tijdens de
schoolvakanties in de Sporthal en verhoging van het bondsgeld (landelijk 5,42 euro per lid) een
contributieverhoging onafwendbaar is. De verhoging van bondsgeld voor het rayon is nog niet
bekend. Verwacht wordt dat dit rond 3 euro per lid zal gaan bedragen.
Er ontstaat een discussie over de hoogte van de begrote zaalhuur.
Cees Castricum meldt dat, zoals ook in voorgaande jaren, er voor het doortrainen tijdens de
vakanties een uitzondering kan worden gemaakt voor The Sea Devils. Doordat de brief van de
Sporthal over dit onderwerp dit jaar zeer stellig was, is dit niet voorzien en is het doortrainen
voor alle teams meegenomen in de begroting.
Er wordt daarom een pauze ingelast, zodat het bestuur zich kan beraden over het aanpassen van
de begrote zaalhuur en de wijze van doorberekening van de contributieverhoging aan de leden.
7.
Voorstel contributieverhoging
Voorgesteld wordt de (landelijke) verhoging van het bondsgeld a 5,42 euro door te berekenen
aan de leden. Voorts geld een verhoging van 8% (ten opzichte van het huidige tarief) voor alle
categorieen.
Tijdens stemming wordt de contributieverhoging unaniem door de aanwezige leden aangenomen.
Cees Castricum stelt voor in de toekomst elk jaar de contributie met (tenminste) 4% te verhogen.
Dit is gelijk aan de jaarlijkse stijging van de zaalhuurkosten.
8.
Voorstel contributieinning laatbetalers
Aangezien het de penningmeester het afgelopen seizoen veel tijd heeft gekost om (ouders van)
leden te bellen die hun contributie niet op tijd hebben voldaan, vraag hij de vergadering hoe dit
kan worden kan aangepakt.
Er wordt voorgesteld voor het komende seizoen de contributienota’s te voorzien van een
eenmalige machtiging voor automatische incasso. De leden die de machtiging niet tekenen en
(veel) te laat betalen kunnen een sanctie verwachten.
Het bestuur zal een en ander nader uitwerken.
kijk ook eens op www.seadevils.nl
THE REBOUND
4
AUGUSTUS 2004
9.
Verkiezing bestuursleden
Iedereen is erg blij met de aanmelding en aanstelling van Sandra Verburg als penningmeester!!
De zittende bestuursleden wordt herkozen, te weten:
Herman Hollanders, voorzitter;
Donald Veldhuis, secretaris en
Fred Wickenhagen, technische commissie
Alhoewel het hier niet om bestuursleden gaat, melden de volgende leden zich tijdens de
vergadering aan als trainer :
Geert Boske wil graag het Kadetten Jongens 3 team gaan trainen. Geert heeft dit team het
afgelopen seizoen al gecoached. Herman Hollanders, die de trainingen voor KJ3 het afgelopen
seizoen heeft verzorgd, stelt voor hem tijdens de eerste trainingen te begeleiden.
Wilma Beukers wil het komend seizoen een (jong) jeugdteam gaan trainen. Dit komt goed uit,
want zojuist heeft zich een kersvers team, te weten Aspiranten Jongens 2, aangemeld.
Het bestuur dankt beide leden voor hun goede voornemens!
10.
Vaststellen activiteiten 2004-2005
Scholentoernooi: Het toernooi voor de basisscholen van Castricum kon dit jaar niet doorgegaan,
vanwege te weinig belangstelling van de basisscholen. Enkele leden begrijpen dit niet. Er volgt
een discussie, waarbij de diverse mogelijke oorzaken de revue passeren.
Resultaat: volgend jaar proberen we het gewoon opnieuw en nemen de ervaring als leerpunt mee.
Oliebollentoernooi: Het oliebollentoernooi staat, net als het afgelopen seizoen, weer op de
agenda.
Lustrumcommissie: Het 40-jarig lustrum (october 2004) staat voor de deur. Na de
zomervakantie gaat deze comminssie (Melina Metselaar, Jildou Sytema en Herman Hollanders)
hier aktief mee aan de slag.
VOMAR aktie: Melina Metselaar en Darina Castricum zullen voor de VOMAR Klant Is Koning
aktie extra kaartnummers gaan werven.
DEEN aktie: Al jaren heeft de DEEN een lucratieve sponsoraktie. Jaarlijks worden enkele
lokale verenigingen geselecteerd op basis van een originele tegenprestatie, waarna de
geselecteerde verenigingen een plekje in de winkel krijgen
Wilma Beukers zal proberen voor de The Sea Devils een sponsorplaatsje te veroveren bij de
DEEN.
Public Relations: Over onze vereniging valt maar weinig te lezen in de lokale kranten. Bert de
Geest stelt zich beschikbaar om regelmatig een artikel voor de lokale nieuwsbladen aan te
leveren. Herman Hollander zal hem hiervoor benaderen.
Ballenaktie: Cees Castricum geeft aan dat winkeliers zich nog wel als sponsor voor een bal (ter
waarde van bijvoorbeeld 50 Euro) beschikbaar willen stellen. Deze kosten zijn snel verdiend.
Echter, in de vergadering is er geen lid bereid zich hiervoor in te zetten.
kijk ook eens op www.seadevils.nl
THE REBOUND
5
AUGUSTUS 2004
11.
Rondvraag
Cees Castricum vraagt zich af of het spaargeld op de Leeuwrekening, vanwege de lage
opbrengst, niet beter op een meer rendabele wijze kan worden vastgezet.
Antwoord bestuur: het bestuur zal zich hierover beraden en alternatieven onderzoeken.
Melina Metselaar geeft aan dat persoonlijke distributie voor enkele adressen in Limmen een
probleem is en wil hiervoor portokosten in rekening gaan brengen.
Antwoord bestuur: akkoord.
Melina Metselaar vraagt of er voor Dames 2/3 volgend seizoen ook weer twee trainingsuren
beschikbaar komen.
Antwoord bestuur: dit is inderdaad de bedoeling. Vanwege een aantal opzeggingen wil de
secretaris wel graag van de dames weten hoe de indeling van deze teams er het komend seizoen
uit gaat zien.
Jeroen Hoffman meldt dat de bezorging van de clubbladen problemen blijft opleveren en streeft
ernaar zoveel mogelijk clubbladen via de e-mail te verspreiden.
Antwoord bestuur: is het met Jeroen eens. Om de problemen helder te krijgen is het belangrijk
dat de leden het blijven melden als het clubblad niet is ontvangen.
Esteban Metselaar vraagt zich af of adverteren via de website nog extra inkomsten kunnen
opleveren.
Antwoord bestuur: adverteren via de website is onderdeel van de overeenkomst met de
(clubblad-) adverteerder.
De penningmeester meldt dat er dit jaar, net als het voorgaande jaar, geen kascontrolecommissie
heeft plaatsgevonden. Vandaar dat dit punt ook niet op de agenda staat. Beide jaren zijn nog niet
financieel afgerond.
Herman Hollanders en Donald Veldhuis stellen voor dit in de zomervakantie te doen, waarna
Jildou Sytema de kascontrole uitvoert en Sandra Verburg met een schone lei kan beginnen.
De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
In het verleden is er een (grote) recreantentrainingsgroep geweest, waarvan de leden een lager
contributiebedrag moesten betalen dan de andere trainende seniorenleden.
Van deze groep zijn nog enkele leden over. Deze leden trainen samen met de overige recreanten
(oud Heren 4). Het verschil in contributie leidt tot verwarring en irritatie.
De penningmeester stelt voor de contributie voor alle recreanten gelijk te trekken naar het
normale bedrag. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
Jildou Sytema merkt (terecht) op dat dit punt eigenlijk vooraf op de agenda had moeten staan.
Donald Veldhuis stelt voor om de betreffende leden persoonlijk op de hoogte te stellen van dit
punt.
Jildou Sytema merkt tenslotte op dat er veel rommel op het veld blijft liggen na afloop van de
jeugdwedstrijden. Ze wil graag dat het bestuur de coaches hierop wijst.
Het bestuur is het met haar eens en zal dit meenemen in de komende bespreking met de coaches.
12.
Sluiting
De voorzitter sluit om 23:00 de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage.
kijk ook eens op www.seadevils.nl
THE REBOUND
6
AUGUSTUS 2004
Mutaties leden
Het bestuur heet de volgende nieuwe jeugdleden, die zich de afgelopen maanden als lid van The
Sea Devils hebben aangemeld, van harte welkom!!
Naam
Samuella Lukoki
Rebecca Lukoki
Joris van der Meer
Carlo Baart
Sepp Kotten
Maaike de Water
Lidnummer
417200372
417200373
417200374
417200375
417200376
417200377
Team
Mini Mix 2
Benjamins
Aspiranten jongens 2
Aspiranten jongens 2
Aspiranten jongens 2
Dames 3
De volgende leden hebben hun lidmaatschap met ingang van het komende seizoen (2004-2005)
opgezegd.
Naam
Bo Castricum
Mirjam Westerhof
Paul Glorie
Team
Mini Mix 2
Trainend Asp/Kad meisjes
Kadetten Jongens 1
Inleveren spelerskaarten
In verband met het aflopen van de geldigheid van spelerskaarten wil ik graag dat alle
spelerskaarten zo spoedig mogelijk bij mij (Het Strengh 102) worden ingeleverd.
Donald Veldhuis
NBA-report
Een kort bericht van uw reporter.
De finale van de play-off ging uiteindelijk tussen de LA Laker en de Detroit Pistons.
Met andere woorden tussen de aanvallers , Shaq en Kobe en de verdedigers R. Wallace en B.
Wallace.
En natuurlijk zoals zoveel trainers altijd zeggen “spelen vanuit een sterke defense” werd
bewaarheid: de Pistons wonnen met 4–1.
Meer info op NBA.COM !!!!!!!
Uw NBA reporter.
THE REBOUND
7
AUGUSTUS 2004
Contributies 2004-2005
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is op 26 mei jl. het volgende voorstel voor
contributieverhoging aangenomen. Zie de Notulen van de JALV elders in dit clubblad.
Ter compensatie van de verhoogde zaalhuurkosten wordt een verhoging van 8% ten opzichte
van de laatste contributiebedragen doorgevoerd.
De landelijke verhoging van het NBB bondsgeld a 5,42 euro wordt direct aan de leden
doorberekend.
Onderstaand de nieuwe contributies voor seizoen 2004-2005:
Categorie
Benjamins / Mini'
s
Aspiranten
Kadetten
Junioren
Senioren
Trainend
84,25
86,40
88,60
94,50
108,00
Spelend
108,00
125,30
135,00
140,40
167,40
Donald Veldhuis
September Fever!
Het Nederlands Heren Basketball team gaat vlammen!
In september 2004 speelt het Nederlands team een kwalificatietoernooi om deelname
aan het Eropees Kampioenschap af te dwingen. In een serie van 6 wedstrijden laten de
basketballers zich van hun beste kant zien tegen Bosnië/Herzegovina, Estland en
Turkije. De thuiswedstrijden zijn op zaterdag 11, 18 en 25 september in de Maaspoort
in ‘s-Hertogenbosch.
Voor de thuiswedstrijden willen we September Fever bij je aanwakkeren. Een
Oranjekoorts die leidt tot een bomvolle Maaspoort met dolenthousiaste basketball fans.
Amerikaanse show en uitzinnigheid zal de basketballers motiveren om absoluut
topbasketball voor te schotelen.
We hopen dus dat September Fever ook jou te pakken krijgt! Klik op
www.septemberfever.nl voor meer informatie!
kijk ook eens op www.seadevils.nl
THE REBOUND
8
AUGUSTUS 2004
Voorlopige teamindeling voor het komend seizoen (2004-2005)
Hallo clubgenoten,
Hier zijn de teams waarmee we hoogstwaarschijnlijk het komende seizoen aan de competitie deel
gaan nemen. Zoals je ziet staan er nog hier en daar vraagtekens en wordt er nog gezocht naar
enkele trainers en coaches.
Deze indeling is een voorstel naar beste weten.
Wil je in een ander team of ben je het ergens niet mee eens of wil je een team trainen en/of
coachen,
LAAT DAN ZO SPOEDIG MOGELIJK VAN JE HOREN en bel me: 657145.
Tot binnenkort in de sporthal!!
Donald Veldhuis
Heren 1 Trainer/coach: Cees Castricum
Jeroen Hoffman (BS)
David Naber
Bart Res
Jeroen Huisman
Esteban Metselaar
Thijs Engels
Ralph Beentjes
Tabe Bergman
Kim Hoogenberg
50
89
100
170
338
339
346
348
Heren 2 Trainer/coach: selfsupporting
Paul Aris
Robert-Jan Derwig
Jeroen Hoffman (BS H1)
Bart Res (BS H1)
Robert Tepaske
Harald Kolkman
Steven Schrijver
Dennis Maas
Jasper Aalders
Pepijn Stel
Rob Kiebert
Koos Twiest
4
27
50
100
119
341
342
343
344
345
248
Heren 3 Trainer/coach: selfsupporting
Bert de Geest (BS)
36
Stefan Heijne
257
Sander Drent
302
Geert Boske (BS)
305
Wouter Jans
359
Martijn Zondervan
366
Vincent van der Veen
MITS BOETE IS VOLDAAN
THE REBOUND
9
.. vervolg teamindelingen
Dames 1 Trainer/coach: Hans van Uitert
Marieke Balster
6
Marijke Teunis
121
Sandra Verburg-Reijnders (BS)
136
Irene Weber
142
Ineke Post (BS)
152
Wilma Beukers
167
Rosita Wiendels
198
Kristel Knebel
209
Judith van Dijk
267
Dames 2 Trainer: Herman Hollanders/ Peter Zijlstra
Coach: wordt nog gezocht
Sacha van Hoof (BS)
Melina Metselaar
Jildou Sytema (BS)
Jolien Terpstra (BS)
Sandra Verburg-Reijnders (BS DS1)
Ilse Lute
Anita Jansen
Lonneke Metselaar
Gemma Borst
Patricia van Dijk
57
85
118
120
136
154
214
227
317
N
Dames 3 Trainer: Herman Hollanders/ Peter Zijlstra
Coach: wordt nog gezocht
Aniëlle Castricum
Sacha van Hoof (BS DS 2)
Femke Stapersma
Jildou Sytema (BS DS 2)
Jolien Terpstra (BS DS 2)
Rona de Water
Darina Castricum
Ineke Post (BS DS 1)
Maaike de Water
Junioren Jongens 1
Tim Brugman
Bert de Geest (BS HS3)
Sam Holt
Tim van der Meer
Tyas Veldhuis
Geert Boske (BS HS3)
Fabian Strijder (BS)
Jop Admiraal
21
57
113
118
120
139
151
152
N
Trainer/coach: wordt nog gezocht
18
36
55
83
129
305
306
311
AUGUSTUS 2004
THE REBOUND
10
Kadetten Jongens 1
Trainer/coach: David Naber
Kadetten Jongens 2
Trainer: Bert de Geest
Kadetten Jongens 3
Trainer/coach: wordt nog gezocht
Dirk Beemsterboer
Daniel Spanjaard
Jeroen Steeman
Bob Veldkamp
Boudewijn Betz
Peter Verbeek
Daan Boske
Jeffrey Bouwman
Apollo Rok
Tim Damstra
Nick Berkhout (BS) ?
AUGUSTUS 2004
8
112
114
130
148
186
195
219
229
255
288
Coach:Bert de Geest & Lex van der Wielen
Tim Lust
79
Jeroen Masereeuw
82
Job Sloot
109
Koen Veldman
131
Rick de Water
140
Vincent van den Wielen
187
Martijn Bor
207
Roelof van der Wurf
254
Barry Druijven
300
Nick Berkhout (BS KJ1)
Fabian Strijder (BS JJ1)
Kevin Metzelaar
Emiel Rijcken
Ruben Koot
Coen Ooievaar
Peter Kuijer
Pascal Boer
Jeroen Borst
Nick Duijkersloot
William Ng ?
288
306
327
331
330
337
357
368
370
N
303
Kadetten/Junioren Meisjes Trainers:
Michel Koper
Coach: Michel Koper & Christine vd Linden
Yildez Veldhuis
Eva Rijcken
Mouet Bittink
Serina Koper
Ted Veldkamp (BS DS3 ?)
Antoinette Twaalfhoven
Pien Admiraal
Robin Bremer ?
Marjon Bollemeijer ?
Amber Valk ?
237
250
253
263
293
325
355
350
351
282
MITS CONTRIBUTIE VOLDAAN
THE REBOUND
Aspiranten Jongens 1
Arjan Vonk
Tom Oreel
Mats Wickenhagen
Jan Bollemeijer
Luca Massaro
Ben Visser
Yi Ming Hu
Max Schmidt
Daan Berkhout
11
Trainer/coach: Fred Wickenhagen
176
181
182
203
221
231
234
313
314
Aspiranten Jongens 2
Trainer: Wilma Beukers
Coach: nog niet bekend
Daan Croes
Sander Kooi
Joris van der Meer
Carlo Baart
Sepp Kotten
Joost de Mol (?)
Mini Mix 1
364
365
N
N
N
N
Trainer/coach: Donald Veldhuis
Daan Zonneveld
Hidde Bleijendaal
Martin van der Brink
Xanthe Veldhuis
Jan Jetze Beitler
Malou Maartens
174
178
265
276
309
333
Mini Mix 2
Trainers: Serina Koper & Eva Rijcken
Coach: Nicolette & Karin Wildbret (?)
Gigino Pressani
262
Judith Oreel
297
Dennis Wildbret
347
Aldair Strijder
349
Sebas Schmidt
356
Jerry Berkhout
363
Samuella Lukoki
N
Benjamins Mix
Trainers: Nancy Heling & Kristel Knebel
Coach: Annemieke Pierneef & Kristel Knebel
Louise Pierneef
278
Anoeschka Hilferink
319
Joran de Haan
323
Axel Bremer
329
Jeroen Aris
360
N
Tom Heling
Kelvin Hu
N
Rebecca Lukoki
N
AUGUSTUS 2004
THE REBOUND
12
AUGUSTUS 2004
Sea Devils info
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
: H. Hollanders
: D. Veldhuis
Penningmeester
: S. Verburg
Technische comm. : F. Wickenhagen
1e Groenelaan 63, Castricum
Het Strengh 102, Castricum
[email protected]
0251-651431
0251-657145
[email protected]
0251-654615
Ereleden : H. Bleijendaal, D. Heezius, J. Mohrs
Clubblad & website
Redactie
: J. Hoffman
Dorpsstraat 107 c, Castricum
[email protected]
Distributie
: M. Metselaar
Willem de Zwijgerlaan 43, Castricum
Taakindeling
: I. Post
Kennemerlandstraat 11, Heemskerk
Website
: www.seadevils.nl
E-mail
: [email protected]
Trainers/coaches
Heren 1
Heren 2
Heren 3
Dames 1
Dames 2
Dames 3
Junioren J1
Kadetten J1
Kadetten J2
Kadetten J3
Kad.-Jun M1
Aspiranten J1
Aspiranten J2
Mini’s J1
Mini’s mix 2
Benjamins mix
: C. Castricum
: self supporting
: self supporting
: H. v. Uitert
: H. Hollanders
: idem
0251-659474
0251-658448
0251-240458
p/a sporthal de Bloemen, Castricum
0251- 652555
Vuurbaak 26, Limmen
1e Groenelaan 63, Castricum
072-5052864
0251-651431
: D. Naber
C.F. Smeetslaan 185, Castricum
: B. de Geest
Geelvinckstraat 90, Castricum
L. v.d. Wielen
Geelvinckstraat 56, Castricum
:
: M. Koper
W. Alexandersingel 16, Castricum
: F. Wickenhagen
Buwitsacker 11, Castricum
: W. Beukers
: D. Veldhuis
: S. Koper
W. Alexandersingel 16, Castricum
E. Rijcken
: N. Heling, E. Rijcken,
A. Pierneef
Teunisbloem 7 Castricum
0251-674455
0251-657719
0251-658497
0251-659586
0251-654615
0251-659586
0251-653855
0251-658746
Reglement
Ieder lid wordt opgesteld om te fluiten, timen of scoren. Kun je niet dan moet je zelf voor een vervanger
zorgen. Doe je dit niet dan gelden de volgende regels:
•
1e keer: 6,80 euro boete
•
2e keer binnen 12 maanden na de eerste: 11,35 euro boete en een schorsing voor één thuiswedstrijd
•
3e keer binnen 12 maanden na de eerste: zie 2e, en tevens een voordracht tot royement voor de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering
N.B. Of de wedstrijd belangrijk is of niet, ook niet of je team dan niet genoeg spelers heeft; de schorsing
wordt gewoon opgelegd. Alle boetes die opgelegd worden door de NBB aan individuele spelers of teams
worden doorberekend aan de betreffende speler(s). Zorg voor correcte kleding, spelerskaarten, enz.
Contributies:
mini’s
aspiranten
kadetten
junioren
senioren
trainend
84,25 euro
86,40 euro
88,60 euro
94,50 euro
108,00 euro
spelend
108,00 euro
125,00 euro
135,00 euro
140,40 euro
167,40 euro
Porto- toeslag
6,80 euro

Vergelijkbare documenten

Rebound van december 2004

Rebound van december 2004 Jeroen Hoffman meldt dat de bezorging van de clubbladen problemen blijft opleveren en streeft ernaar zoveel mogelijk clubbladen via de e-mail te verspreiden. Antwoord bestuur: is het met Jeroen een...

Nadere informatie