informatie over het vooronderzoek gebundeld

Commentaren

Transcriptie

informatie over het vooronderzoek gebundeld
Kredietunie Initiatief
www.dekredietunie.nl
p/a Mesdagstraat 57
2586 XV DEN HAAG
tel: 070-3604411
fax: 070-3658139
email:[email protected]
Vooronderzoek
Kredietunie Delfzijl en Omgeving
Inleiding:
Als maatschappelijk betrokken ondernemers in Delfzijl en Omgeving hebben wij het
plan opgevat om in overleg met het landelijke werkende Kredietunie Initiatief
(www.dekredietunie.nl), een kredietunie op te richten voor Midden- en Kleinbedrijfondernemers in Delfzijl en Omgeving. Om inzicht te krijgen in de bereidheid van
ondernemers in deze regio om kennis, ervaring en financiële middelen ter
beschikking te stellen, doen wij momenteel onderzoek naar de haalbaarheid van
onze plannen.
Uitgangspunt:
Sinds het verdwijnen van de Nederlandse Middenstandsbank bestaat er een sterke
behoefte aan een in het Midden- en Kleinbedrijf gespecialiseerde financiële
instelling. Deze behoefte is alleen maar toegenomen nu de bestaande (groot)
banken zich door de krediet- en economische crisis behoudender en kritischer
opstellen bij het verstrekken van leningen. Het gevolg is dat er voor het Midden- en
Kleinbedrijf een schrijnend tekort dreigt aan financiële middelen. Bedrijven zijn
hierdoor niet meer in staat om te investeren en te innoveren, wat de drijvende kracht
achter onze economie in gevaar brengt. Hoog tijd om als ondernemers zelf het
initiatief te nemen en onze krachten te bundelen om de duurzame financiering van
met name het Kleinbedrijf te waarborgen door het oprichten van een regionale
coöperatieve spaar- en leenkas: “De Kredietunie Delfzijl en Omgeving”.
Missie en ambitie:
Ons initiatief heeft als ambitie om ondernemers in het MKB en met name het
Kleinbedrijf in de regio, blijvend toegang te bieden tot financiering van
productiemiddelen en werkkapitaal door het oprichten van een kredietunie naar het
voorbeeld van Angelsaksische Credit Unions. Onder het motto “not for profit, not for
charity, but for mutual service” richten deze kredietunies zich op het verbeteren van
het financiële leven van hun leden. Kredietunies zijn veilige, maatschappelijk
betrokken, zelf financierende kredietverenigingen van, voor en door ondernemers en
particuliere ondernemende financiers. Zij bevorderen de onderlinge solidariteit
tussen financiers en kredietnemers, waarbij financiers kredietnemende leden
coachen. Kredietunies hebben geen winstoogmerk en bewaren de balans tussen
vrijwilligers en professionals. Kredietunies zijn democratisch ingesteld, zijn en blijven
eigendom van de individuele leden.
Kredietunie:
Een kredietunie is een coöperatieve spaar- en leenkas, die eigendom is van en
bestuurd wordt door de leden. Zowel spaarders, investeerders als leners zijn lid.
Kenmerkend is het natuurlijk evenwicht tussen vrijwilligers en professionals. Het
bestuur wordt door de leden gekozen. Ieder lid heeft stemrecht en kan zich
kandidaat stellen voor het bestuur. Onafhankelijk van de omvang van zijn of haar
saldo/lening heeft ieder lid één stem. De uit te lenen gelden worden gefinancierd uit
het spaargeld en de beleggingen van de leden. Kredietunies kunnen slechts 80%
van de toevertrouwde middelen als krediet of lening verstrekken. De overgebleven
20% dient als buffer voor moeilijke tijden. Het te benoemen bestuur, in het begin
tevens kredietcommissie, bestaat doorgaans uit drie personen. Naast een bankier
en/of een accountant, is dit iemand die het Midden- en Kleinbedrijf in de regio goed
kent en een senior lid dat het vertrouwen heeft van alle leden en van de
ondernemers in Delfzijl en Omgeving. Geldgevende spaarders of investeerders
worden geacht om in het belang van de kredietunie de kredietnemende
ondernemers te coachen en met raad en daad terzijde te staan. Als “not for profit”
instellingen gebruiken kredietunies hun “overwinsten” om leden een hogere rente te
bieden op de toevertrouwde middelen c.q. een lagere rente te vragen voor hun
leningen. De kern van het succes van kredietunies is de band tussen geldgevende
Kredietunie Initiatief
www.dekredietunie.nl
p/a Mesdagstraat 57
2586 XV DEN HAAG
tel: 070-3604411
fax: 070-3658139
email:[email protected]
spaarders en kredietnemende ondernemers en de gemeenschappelijke oriëntatie op
wederzijds succes. De coöperatieve structuur waarborgt de persoonlijke en
menselijke factor, waardoor sparen en lenen weer een gezicht krijgen.
Bedrijfsmodel:
De Kredietunie Delfzijl en Omgeving richt zich op een zeer beperkt producten- en
dienstenpakket (sparen en lenen) voor een specifieke doelgroep: regionale
ondernemers en bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf. Het is de bedoeling dat
Kredietunie Delfzijl en Omgeving de middelen, kennis en ervaring ten behoeve van
haar kredietverlening mobiliseert uit het regionale Midden- en Kleinbedrijf. Door
aard, omvang en de diversiteit in de portefeuille wordt het risico gespreid.
Kredietnemende ondernemers worden naast hun kredietwaardigheid vooral op
ondernemerschap en continuïteit beoordeeld. Een ondernemer die zijn zaak heeft
verkocht en de opbrengst via de Kredietunie belegt kan heel goed een deskundige
mening geven over de kredietaanvraag van een beginnende ondernemer. Hij of zij is
in staat om het ondernemerschap te beoordelen en als afgeleide hiervan ook het
kredietrisico, zeker bij activiteiten binnen de eigen branche. Bij iedere financiering
wordt een (vakdeskundig) geldgevend lid aangezocht om namens Kredietunie
Delfzijl en Omgeving gedurende de looptijd van de financiering de coaching te
verzorgen.
Leden:
Geldgevende en kredietnemende ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf in
Delfzijl en Omgeving kunnen lid worden van de Kredietunie.
Producten:
Kredietunie Delfzijl en Omgeving beperkt zich in hoofdzaak tot het verstrekken van
financieringen voor (duurzame) productiemiddelen. Zij zal geen rekening-courant
krediet aanbieden, geen verzekeringen, geen binnen- en buitenlands
betalingsverkeer, geen beurstransacties e.d. Deze en andere bancaire diensten
worden door de bestaande banken verstrekt. In de Tweede Kamer zijn voorstellen
aangenomen om leningen die door kredietunies worden verstrekt aan MKB bedrijven
te kunnen brengen onder de Borgstellingregeling (BMKB).
Financiële middelen
De financiële middelen worden bij oprichting in een coöperatieve kas gestort tegen
looptijden en rentetarieven zoals die in de markt gelden, hetzij er worden
ledencertificaten, spaarbrieven of obligaties uitgegeven. Geldgevers zijn en blijven
gezamenlijk eigenaar van deze kas. Zij bepalen zelf de rentetarieven; bij goede
coaching gedurende de looptijden van de uitgezette kredieten, zal aan het eind van
ieder jaar geld overblijven, dat ter beschikking staat van de leden. Naast dit mogelijk
hoger rendement op toevertrouwde financiële middelen, is er natuurlijk ook het
maatschappelijk rendement van de samenwerking binnen de Kredietunie, het
bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid en de versterking van het
sociale weefsel binnen Delfzijl en Omgeving.
Werkwijze:
Een kredietvragend lid bespreekt zijn financieringsaanvraag in eerste instantie met
een lid van de door Kredietunie Delfzijl en Omgeving ingestelde
coachingscommissie. Het lid van de coachingscommissie fungeert in aanvang als
sponsor en later, gedurende de looptijd van de financiering, bijvoorkeur als coach of
relatiebeheerder. Zij bespreken de financieringsaanvraag en toetsen aan de hand
van een vooraf opgestelde checklist of aan alle door Kredietunie Delfzijl en
Omgeving vastgestelde criteria wordt voldaan. Indien de kredietaanvraag voldoet
aan de gestelde criteria, dan kan deze verder uitgewerkt worden, inclusief voostellen
voor alle modaliteiten van de financiering, zoals rente, aflossing, zekerheden,
terugbetaling etc.
De sponsor en kredietaanvrager leggen dit voor aan de kredietcommissie c.q. het
bestuur van Kredietunie Delfzijl en Omgeving. Voor het definitief afsluiten van de
overeenkomst worden alle feiten en voorwaarden van de financieringsaanvraag
Kredietunie Initiatief
www.dekredietunie.nl
p/a Mesdagstraat 57
2586 XV DEN HAAG
tel: 070-3604411
fax: 070-3658139
email:[email protected]
eerst voorgelegd aan een externe, onafhankelijke partij. Deze partij (Qredits)
adviseert op basis van een “Due Diligence” (inclusief BKR toetsing) onderzoek de
aanvrager, sponsor en kredietcommissie of dit een verantwoord risico is c.q. waar de
risico’s liggen. Deze partij zal in principe ook het financieringsbeheer voeren
gedurende de looptijd van de financiering, nadat de financiering is verstrekt. Alle
management informatie die de leden van Kredietunie Delfzijl en Omgeving nodig
hebben wordt regelmatig en periodiek verstrekt. Bij gebrek aan zekerheden kunnen
kredieten via Kredietunie Nederland en het Ministerie van EL&I worden
ondergebracht bij het Borgstellingsfonds voor het MKB (BMKB).
Structuur:
Kredietunie Delfzijl en Omgeving zal zich via een koepelorganisatie aansluiten bij de
World Council of Credit Unions (www.woccu.org). Deze organisatie, met 54.000
Credit Unions actief in 97 landen, heeft 186 miljoen individuele leden. WOCCU
heeft, vaak beginnend met Microfinanciering, in ontwikkelingslanden een uitgebreid
netwerk van locale Credit Unions opgezet. De organisatie werkt daartoe samen met
de Wereld Bank en regionale Ontwikkelingsbanken. De WOCCU heeft aangegeven
te willen adviseren en assisteren bij het opzetten van een stelsel van kredietunies in
Nederland.
Opstartkosten:
De opstartkosten om een Kredietunie voor Delfzijl en Omgeving mogelijk te maken
bedragen tussen de € 50.000,- en € 75.000,-. Om het vooronderzoek naar de
haalbaarheid van het oprichten van een Kredietunie Delfzijl en Omgeving mogelijk te
maken is zekerheid nodig om deze investering te kunnen doen. Initiatiefnemers
zoeken een financieringstoezegging voor dit bedrag, zodat wanneer het
vooronderzoek gunstig resultaat boekt, ook daadwerkelijk met de oprichting
begonnen kan worden. Deze financierings-toezegging kan eventueel van een
combinatie van publieke en private partijen komen, die betrokken zijn bij het
stimuleren van de economische bedrijvigheid en het versterken van het sociale
weefsel in Delfzijl en Omgeving.
Eenmalige Oprichtingskosten
Projectontwikkelingskosten tot aan opening (externe begeleiding)
Out of Pocket, kantoor-, reis- en verblijfkosten tot aan opening
Kosten Businessplan en Prospectus
Juridische en Notariele kosten oprichting
Promotie, drukwerk, porti
Ontwikkeling betalingssysteem en netwerk
Website functioneel ontwerp, hosting, management
Kosten opstellen, uitvoeren communicatie en marketing plan
Ontwikkeling Krediet/participatie analyse en beheer
Ontwikkeling rekeningen, betalingsfaciliteit bank
Ontwikkeling huisstjl, formulieren en contracten
IT & Telecom hardware (PC, Printer, Mobiel, software)
Onvoorzien
Totale Oprichtingskosten
De initiatiefgroep Kredietunie Delfzijl en Omgeving
hoog
20.000
8.000
15.000
3.000
2.000
4.000
3.000
4.000
3.000
2.000
2.500
3.000
5.500
75.000
laag
15.000
5.000
8.000
1.500
2.000
2.000
2.000
2.500
2.000
1.500
1.500
3.000
4.000
50.000

Vergelijkbare documenten

Persbericht Eric Staal Bestuursadviseur VKN

Persbericht Eric Staal Bestuursadviseur VKN Een kredietunie is een coöperatieve spaar- en leenkas, die eigendom is van en bestuurd wordt door de leden. Zowel spaarders, investeerders als leners zijn lid. Kenmerkend is het natuurlijk evenwich...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 – 310316

Nieuwsbrief 15 – 310316 bestuurd wordt door de leden. Zowel spaarders, investeerders als leners zijn lid. Kenmerkend is het natuurlijk evenwicht tussen vrijwilligers en professionals. Het bestuur wordt door de leden gekoz...

Nadere informatie

VKN Nieuwsbrief 9 - Kredietunie Nederland

VKN Nieuwsbrief 9 - Kredietunie Nederland De Kredietunie Delfzijl en Omgeving richt zich op een zeer beperkt producten- en dienstenpakket (sparen en lenen) voor een specifieke doelgroep: regionale ondernemers en bedrijven in het Midden- en...

Nadere informatie

Kredietunies

Kredietunies Ons initiatief heeft als ambitie om ondernemers in het MKB en met name het Kleinbedrijf in de regio, blijvend toegang te bieden tot financiering van productiemiddelen en werkkapitaal door het opric...

Nadere informatie

bijlage i - Kredietunie Nederland

bijlage i - Kredietunie Nederland Ons initiatief heeft als ambitie om ondernemers in het MKB en met name het Kleinbedrijf in de regio, blijvend toegang te bieden tot financiering van productiemiddelen en werkkapitaal door het opric...

Nadere informatie