Maatschappelijk verslag

Commentaren

Transcriptie

Maatschappelijk verslag
Maatschappelijk verslag
Meerkanten/ GGz Centraal
Voorwoord
Hierbij bieden wij u het jaardocument 2010 van de Stichting Meerkanten GGZ flevo
veluwe aan. Hierin vindt u een beschrijving van onze activiteiten en behaalde resultaten
in het verslagjaar 2010. Met voorliggend document en DigiMV leggen wij
maatschappelijke verantwoording af conform het landelijk door het Ministerie van VWS
ontwikkelde format.
Het jaardocument en de jaarrekening zijn vastgesteld door de raad van bestuur op 4
mei 2011 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 10 mei 2011.
Het jaar 2010 was voor Meerkanten de opmaat naar de juridische fusie met de Stichting
Symfora. Per 1 januari 2011 heet onze nieuwe stichting GGz Centraal.
Over het verslagjaar 2010 vindt echter nog wel verantwoording plaats op het niveau van
de oude stichtingen. Vanwege de bestuurlijke fusie op 15 mei 2009 zal Meerkanten GGZ
flevo veluwe in dit maatschappelijk verslag aangeduid worden als Meerkanten/ GGz
Centraal.
Al onze inspanningen zijn tot stand gekomen dankzij de grote inzet van al onze
medewerkers en vrijwilligers. Wij danken iedereen heel hartelijk die hier een bijdrage
aan heeft geleverd.
Wij wensen u veel leesplezier.
Amersfoort, 10 mei 2011
Dr. B.J.N. Schreuder,
voorzitter raad van bestuur
C.M. van der Zalm - van Geen,
voorzitter raad van toezicht
Ir. G.H. ter Avest
Lid raad van bestuur
Dr. T.J. Heeren
Lid raad van bestuur
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
2
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .................................................................................................................................3
1.
Uitgangspunten van de verslaggeving ........................................................................5
2.
Profiel van de organisatie.................................................................................................6
2.1
Algemene identificatiegegevens ................................................................................6
2.2.
Structuur van het concern .......................................................................................6
2.3.
Kerngegevens .............................................................................................................10
2.3.1.
Kernactiviteiten en nadere typering...............................................................10
2.3.2.
Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
..........................................................................................................................................................10
2.3.3.
2.4.
3.
Werkgebieden .........................................................................................................11
Samenwerkingsrelaties ...........................................................................................12
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ..................................13
3.1.
Normen voor goed bestuur....................................................................................13
3.2.
Raad van Bestuur ......................................................................................................13
3.3.
Toezichthouders – raad van toezicht .................................................................16
3.4.
Bedrijfsvoering............................................................................................................20
3.5.
Cliëntenraad.................................................................................................................22
3.5.1. Centrale cliëntenraad Meerkanten/ GGz centraal...........................22
3.5.2. Kerngroep Samenwerkende Cliëntenraden.........................................23
3.6.
Ondernemingsraad....................................................................................................24
3.6.1.
Meerkanten/ GGz Centraal ......................................................................24
3.6.2.
Centrale Ondernemingsraad .................................................................25
4.
Beleid, inspanningen en prestaties.............................................................................27
4.1.
4.2
Meerjarenbeleid..........................................................................................................27
Algemeen beleid verslagjaar.....................................................................................28
4.2.1. Meerzicht..................................................................................................................28
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
3
4.2.2. Verslavingskliniek Almere .............................................................................28
4.2.3. Circuit Kinder- en Jeugdpsychiatrie.........................................................28
4.2.4. Veluwe & Veluwe Vallei...................................................................................29
4.2.5. Innova........................................................................................................................29
4.2.6. Facilitair bedrijf....................................................................................................30
4.3.
Algemeen kwaliteitsbeleid......................................................................................31
4.3.1. Veiligheid & Kwaliteit .......................................................................................31
4.3.2. HKZ Kwaliteitscertificaat ................................................................................31
4.3.3. Kwaliteit van gebouwen..................................................................................32
4.4.
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten....................................33
4.4.1. Kwaliteit van zorg...............................................................................................33
4.4.2. Klachten ....................................................................................................................39
4.4.3. Familievertrouwenspersoon .........................................................................43
4.5
Kwaliteit ten aanzien van medewerkers...............................................................44
4.5.1. Personeelsbeleid .................................................................................................44
4.5.2. Kwaliteit van het werk.....................................................................................45
4.5.3. Medewerkvertrouwenspersoon ..................................................................46
4.5.4. Veilig Incident Meldingen ..............................................................................47
4.5.5. Arbo............................................................................................................................48
4.6.
Samenleving en belanghebbenden.....................................................................49
4.7.
Financieel beleid.........................................................................................................50
Bijlagen ...........................................................................................................................................52
Bijlage 1 – Publicaties en presentaties .............................................................................52
Bijlage 2 - Overzicht onderzoekslijnen..............................................................................54
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
4
1. Uitgangspunten van de verslaggeving
Gebruik landelijk model
Het voorliggende Jaardocument 2010, dat alle activiteiten van Meerkanten/ GGz
Centraal omvat, is opgebouwd langs het landelijk door het Ministerie van VWS
ontwikkelde model. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de lezer de informatie gemakkelijk
kan vergelijken met de informatie die andere instellingen voor de geestelijke
gezondheidszorg op vergelijkbare wijze publiceren. Bovendien wordt door gebruik te
maken van het jaardocument verantwoording over de prestaties van de instelling
afgelegd op een wijze die voldoet aan wet en regelgeving en aansluit op de Zorgbrede
Governancecode.
Opbouw Jaardocument
Het Jaardocument is opgebouwd uit het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en
kwantitatieve en feitelijke gegevens. Deze laatste zijn via de webenquête (DigiMV)
gedeponeerd op www.jaarverslagenzorg.nl en in een databank opgeslagen. Vanuit deze
databank krijgen ook instanties aan wie wij verantwoording moeten afleggen, hun
gegevens aangeleverd. Hiernaast hebben wij de uitkomsten van de GGZ Prestatie
indicatoren-set 2010 aangeleverd via de portal van Zichtbare Zorg (ZiZo). Deze
kwaliteitsgegevens worden uiteindelijk doorgeleverd aan DigiMV.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
5
2. Profiel van de organisatie
Meerkanten/ GGz Centraal is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met
locaties in de provincies Gelderland en Flevoland.
Meerkanten/ GGz Centraal behandelt, begeleidt en ondersteunt mensen met psychische
problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen hebben. Wij bieden dit
dichtbij het individu aan, bevorderen de eigen kracht van cliënten en plaatsen
ervaringsdeskundigheid van cliënten op de voorgrond. Leidende principes zijn de
psychiatrische zorgvraag én de kwaliteit van de hulpverlening.
In Meerkanten/ GGz Centraal werkten eind december 2010, 1467 medewerkers (1103
fte)
2.1
Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Stichting Meerkanten/ GGz Centraal
Landgoed Veldwijk, Postbus 1000
Postcode
3850 BA
Plaats
Ermelo
Telefoonnummer
0341 566911
Identificatienummer Kamer van Koophandel
08086368
E-mailadres
[email protected]
Internetpagina
Per 1 januari 2011: www.ggzcentraal.nl
Algemene identificatiegegevens Meerkanten/ GGz Centraal
2.2.
Structuur van het concern
De stichting Meerkanten met statutaire zetel in de gemeente Ermelo, kent als juridische
structuur (rechtsvorm) de stichting. Meerkanten/ GGz Centraal beschikt over een
toelating conform de WTZi. Vanaf 15 mei 2009 staat de stichting onder de bestuurlijke
leiding van de overkoepelende Stichting GGz Centraal.
Stichting GGz Centraal
Stichting Symfora
Stichting Meerkanten
GGZ flevo veluwe
De doelstelling van de holdingstichting GGZ Centraal was tot de datum van de juridische
fusie, 1 januari 2011, statutair toegesneden op het bevorderen van de geestelijke
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
6
gezondheidszorg door het ontwikkelen en vaststellen van het strategisch concernbeleid
en het in concernverband beheren en besturen van haar dochterstichtingen.
Besturingsmodel
Meerkanten/ GGz Centraal wordt bestuurd volgens het raad van bestuur/raad van
toezicht model. De raad van bestuur is statutair en integraal eindverantwoordelijk voor
de bestuurstaken. Elk lid van de raad van bestuur stuurt rechtstreeks een deel van het
management aan. Hiervoor is een portefeuilleverdeling gemaakt. Ook portefeuilles zoals
onder andere de kwaliteit van zorg en veiligheid zijn onder de verantwoordelijkheid van
een bestuurslid gebracht. Eind december 2010 bestond het bestuur van de Stichting
GGz Centraal uit een driehoofdig collegiaal bestuur onder voorzitterschap van dr. B.J.N.
Schreuder.
De raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan van de stichting en houdt conform
de statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de raad van bestuur de
organisatie bestuurt. De principes van de Zorgbrede Governancecode zijn in de statuten
en in het reglement raad van toezicht vastgelegd.
De lijnorganisatie bestaat uit maximaal vier niveaus inclusief de raad van bestuur.
Verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie belegd. Op de leidinggevende
niveaus is er in principe duaal management; een zorgprofessional en een
bedrijfsprofessional. Dit geldt zeker voor het niveau van de Resultaat Verantwoordelijke
Zorgeenheden (RVZ-en), maar bij de niveaus eronder hangt het af van de benodigde
competenties en de mogelijkheid deze in één persoon te verenigen. Bij duaal
management zijn de zorgprofessional en de bedrijfsprofessional integraal
verantwoordelijk voor het onderdeel van de organisatie dat zij aansturen. De vakcentra
worden door één hoofd geleid met uitzondering van het vakcentrum Vastgoed.
Op 31 december 2010 heeft Meerkanten/ GGz Centraal samen met Symfora/ GGz
Centraal de zorg georganiseerd in vijf resultaatverantwoordelijke zorgeenheden (RVZe).
Vier hiervan kennen een geografische grondslag. De vijfde is doelgroepgeoriënteerd en
omvat de kinder- en jeugdpsychiatrie. De interne organisatie van een RVZe is
doelgroepgeoriënteerd en georganiseerd rondom behandelprogramma’s.
Figuur 1. Organisatiemodel GGz Centraal
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
7
Toelatingen
Meerkanten/ GGz Centraal beschikt over toelatingen voor de volgende functies:
persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende
begeleiding, behandeling en verblijf.
Medezeggenschap
De formele medezeggenschap van de cliëntenraad en de ondernemingsraad is centraal
geregeld; voor beide raden is de Raad van Bestuur de formele gesprekspartner. De
centrale cliëntenraad kent deelraden voor de circuits in het primaire proces.
Vooruitlopend op de inrichting van de toekomstige medezeggenschapsstructuur van GGz
Centraal voor cliënten en patiënten werd nauw samengewerkt met de centrale
cliëntenraad Symfora/ GGz Centraal in het platform Kerngroep Samenwerkende
Cliëntenraden (KSC).
Ook de ondernemingsraad Meerkanten/ GGz Centraal werkte in het verslagjaar nauw
samen met de ondernemingsraad Symfora/ GGz Centraal in het platform Centrale
Ondernemingsraad (COR).
Familie en naastbetrokkenen zijn een waardevolle gesprekspartner voor het
management. Meerkanten/ GGz Centraal kent één familieraad. Zij behartigt de
collectieve belangen van familieleden en naastbetrokkenen.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
8
2.3. Kerngegevens
2.3.1.Kernactiviteiten en nadere typering
Kernactiviteiten
Meerkanten/ GGz Centraal heeft ten doel het (doen) verlenen en bevorderen van
geestelijke gezondheidszorg, het verzorgen van opleidingen en het verrichten van
activiteiten die verband houden met re-integratie. Voorts doet de stichting al hetgeen
wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (artikel 2.1. Statuten Stichting
Meerkanten dd. 15 mei 2009).
Meerkanten/ GGz Centraal tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het oprichten, beheren en exploiteren van instellingen en voorzieningen voor
geestelijke gezondheidszorg;
het samenwerken met andere instellingen en organisaties op het terrein van de
geestelijke gezondheidszorg;
het bevorderen van de dialoog met belanghebbenden over de zorgverlening;
het verrichten dan wel het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk;
onderzoek op voor de geestelijke gezondheidszorg van belang zijnde gebieden;
het verrichten van werkzaamheden die verband houden met reïntegratie;
alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel
bevorderlijk kunnen zijn.
Meerkanten/ GGz Centraal biedt klinische en niet-klinische GGZ voor volwassen en
kinderen/jeugd, beschermd wonen en verslavingszorg vanuit verschillende locaties in de
provincie Gelderland en Flevoland. Meerkanten/ GGz Centraal biedt diagnostiek,
behandeling, begeleiding, preventie en voorlichting aan mensen met psychische,
psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Naast direct cliëntgericht aanbod
verzorgt Meerkanten/ GGz Centraal ook consultatie aan samenwerkingspartners en
verwijzers.
2.3.2.
Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Kerngegevens
Patiënten/cliënten
Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar
Capaciteit
Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar,
inclusief kleinschalig wonen, inclusief deeltijdplaatsen en
inclusief BOPZ-aanmerking
Productie
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s
Aantal verzorgingsdagen, inclusief kleinschalig wonen, inclusief
BOPZ in verslagjaar
Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar
Aantal ambulante contacten in verslagjaar
Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar
Aantal/bedrag
2009
11.090
892 waarvan
138 kleinschalig
wonen
75
deeltijdplaatsen
2010
11.932
899 waarvan
138
kleinschalig
wonen
85
deeltijdplaatsen
en 582 bedden
met BOPZ
aanmerking
14.037
12.618
14.339
13.270
282.366
18.793
210.033
13.365
278.306
20.930
207.954
10.628
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
1.497
1.094
1.467
1.103
86.109.939
82.404.469
3.234.972
87.618.931
83.481.180
4.137.751
2.3.3.Werkgebieden
Meerkanten/ GGz Centraal rekent de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk,
Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Barneveld, Scherpenzeel, Heerde, Zeewolde,
Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Almere tot haar verzorgingsgebied.
In Almere wordt alleen verslavingszorg aangeboden.
Meerkanten/ GGz Centraal kent een aantal specialismen:
• Verslavingszorg geïntegreerd in de basispsychiatrie en gespecialiseerd: Dubbele
Diagnose (Ermelo);
• Verslavingszorg voor kinderen en jeugdigen (Ermelo);
• Infantpsychiatrie 0-2 jaar (Ermelo);
• Elektro Convulsie Therapie (ECT) behandeling voor Kinderen en Jeugdigen
(Ermelo);
• Marina de Wolf centrum voor angst, dwang en fobie (Ermelo);
• Transit, langdurige gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering (Ermelo);
Werkgebied stichting GGz Centraal (groen Stichting Meerkanten GGZ Flevo Veluwe en blauw
Stichting Symfora)
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
11
2.4.
Samenwerkingsrelaties
Gezien de complexe verwevenheid van de geestelijke gezondheidszorg met andere
maatschappelijke- en zorgsectoren streven we ernaar om de samenhang in de
geestelijke gezondheidszorg op cliënt-, regionaal en landelijk niveau te versterken. We
werken daarom intensief samen met verschillende zorgaanbieders en proberen actief
samenwerking en dialoog met anderen in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen
in de geestelijke gezondheidszorg. Meerkanten/ GGz Centraal onderhoudt betrekkingen
met de volgende stakeholders:
1. Patiënten/cliënten en hun organisaties: stichting Pandora; stichting
PatiëntVertrouwensPersoon (PVP); vertegenwoordigers van diverse
belangenorganisaties waaronder Ypsilon, vereniging voor familieleden van
mensen met schizofrenie of een psychose; Stichting Labyrint ~ In Perspectief
(familie van psychiatrische patiënten); Nederlandse Patiënten Consumenten
Federatie en Zorgbelang Flevoland.
2. Medewerkers en andere arbeidsrelaties: vakbonden.
3. Samenwerkings- en ketenzorgpartners: huisartsen; bureaus jeugdzorg;
gg&gd; algemeen maatschappelijk werk; politie en justitie; vrijgevestigde
psychiaters en psychotherapeuten; verpleeg- en verzorgingshuizen; RIAGG’s en
RIBW’s; Leo Kannerhuis en andere GGZ instellingen in Overijssel en Gelderland;
revalidatie-instellingen; algemene ziekenhuizen Lelystad, Harderwijk en Almere;
RIBW Flevoland; Tactus / Cad; GGZ-Nederland als brancheorganisatie; 0de en
1stelijns GGZ (Tactus, Indigo, huisartsen, maatschappelijk werk,
maatschappelijke opvang, eerstelijns psychologen, thuiszorgorganisaties);
gemeenten (WMO); woningcorporaties.
4. Overheid, kenniscentra en brancheorganisaties: gemeentelijke-,
provinciale- en landelijke overheden, politie; GGZ Nederland; media en pers;
onderzoeksinstellingen en kenniscentra o.a. kenniscentrum Schizofrenie, het
Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) en het Kenniscentrum
Angst en dwang; Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Traumatisering;
Trimbos-instituut
5. Toezichthouder: Arbeidsinspectie; Inspectie van de Volksgezondheid;
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
6. Zorgverzekeraars en zorgkantoor: zorgkantoor ACHMEA; zorgverzekeraar
ACHMEA (ZVW); zorgverzekeraar UVIT; zorgverzekeraar MENZIS.
7. Kapitaalverschaffers: zorgverzekeraars en zorgkantoor; landelijke en regionale
overheid; verzekeringsmaatschappijen; banken; subsidieverstrekkers bij
onderzoek en projecten.
8. De samenleving als geheel: vrijwilligersorganisaties; onderwijs, o.a. Regionale
OpleidingsCentra, HBO’s en universiteiten.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
12
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en
medezeggenschap
3.1.
Normen voor goed bestuur
Governance laat zich niet alleen in regels vangen. Het komt tot uitdrukking in het doen
en laten van personen. Governance principes krijgen pas betekenis als bestuurders en
toezichthouders zich herkennen in de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid
van hun zorgorganisatie en zij zich hierop laten aanspreken. Vanuit die gedachte richt
de code zich op de kwaliteit van het bestuur, de kwaliteit van het toezicht daarop, de
interactie tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en tenslotte op het op gepaste
wijze betrekken van belanghebbenden bij het beleid van de zorgorganisatie.
Meerkanten/ GGz Centraal hanteerde ook in 2010 de normen met betrekking tot goed
bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording, zoals die zijn vastgelegd in de
Zorgbrede Governancecode. Dit betekent dat wij ons houden aan deze bepalingen en
dat wij, daar waar wij dit niet doen, dit gemotiveerd uitleggen (“pas toe of leg uitbeginsel”). Deze normen zijn verankerd in de statuten en in de reglementen raad van
toezicht en raad van bestuur.
Conform artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit heeft Meerkanten/ GGz Centraal in haar
statuten vastgelegd dat de Stichting Informelo te Ermelo de belangen van de patiënten
of cliënten van de zorginstelling vertegenwoordigt en heeft zij het recht van enquête aan
de Stichting Informelo toegekend als bedoeld in titel 8 afdeling 2 van Boek 2 BW.
3.2. Raad van Bestuur
Samenstelling en portefeuilleverdeling
Op 31 december 2010 werd Meerkanten/ GGz Centraal geleid door collegiale
driehoofdige raad van bestuur. Deze raad van bestuur bestond uit mw. dr. T.J.Heeren
en de heren ir. G.H. ter Avest en dr. B.J.N. Schreuder (voorzitter).
Mw. M.J.C.Buijen, MA nam op 30 november 2010 afscheid van de organisatie. Per 1 juni
2010 is zij terug getreden als lid raad van bestuur. Zij was intensief betrokken bij de
voorbereiding van de fusie met Symfora/ GGZ Centraal.
Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het instellingsbeleid, terwijl
er tevens tussen de bestuurders sprake is van een heldere verdeling van
aandachtsgebieden. In het reglement raad van bestuur worden de volgende
kernelementen beschreven: de bestuurstaak, verantwoording en verantwoordelijkheid,
besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacature, openbaarheid en
belangenverstrengeling, geheimhouding, medezeggenschap, openheid en
verantwoording extern en deskundigheid. Het reglement kan worden gewijzigd door een
besluit van de raad van bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de raad van
toezicht. In voorkomende gevallen waarin het reglement niet voorziet besluit de raad
van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten. In de jaarlijkse
evaluatie van zijn functioneren gaat de raad van bestuur na of het reglement nog aan
de daaraan te stellen criteria voldoet.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
13
Overzicht portefeuilleverdeling raad van bestuur dd. 31 december 2010
Bezoldiging
De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur is tot stand gekomen op basis van
afspraken tussen de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht, waarbij de
Adviesregeling arbeidsvoorwaarden raden van bestuur/ directies van zorginstellingen
van de NVZD leidend was. De bezoldiging is vermeld in het financiële verslag.
Nevenfuncties
Uit de arbeidsovereenkomsten van de leden van de raad van bestuur vloeit voort dat zij
zich integer en toetsbaar zullen opstellen en dat zij geen nevenfuncties zullen verrichten
die onverenigbaar zijn met hun functie binnen de raad van bestuur. In het reglement
raad van bestuur is bepaald dat de leden van de raad van bestuur openheid betrachten
ten aanzien van hun nevenfuncties en dat zij geen nevenfuncties zullen aanvaarden dan
na voorafgaande toestemming van de raad van toezicht.
De heer ir. G.H. ter Avest heeft de volgende nevenfuncties:
• lid van diverse bestuurs- en adviescommissies van de koepel GGZ Nederland op
het gebied van ICT, benchmarking en norm- en tariefstelling, 1995 – heden;
• lid Raad van Commissarissen verzekeringsmaatschappij Centramed,
2009 – heden;
• lid Raad van Toezicht Cultura, 2006 – heden;
• docent masterclass Erasmus Universiteit blok procesoptimalisering,
2002 – heden;
• lid Commissie van Toezicht DIS;
• lid bestuur vereniging aanbesteding Referentiemodel Elektronisch Patiënten
Dossier.
Mw. dr. T.J. Heeren heeft de volgende nevenfuncties:
• bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie/NVvP, 2006 – heden;
• lid Commissie Zorgvisie en Normering van GGZ Nederland, 2006 – heden;
• lid van de Beraadsgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg van de
Gezondheidsraad, 2007 – heden;
• lid van de Raad van Toezicht van het Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam,
2007 – heden;
• lid commissie Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMW, 2008 – heden;
• lid stuurgroep Patiëntveiligheidsprogramma GGZ 2008-2011 van GGZ NL; 2009 –
heden.
• lid stuurgroep ROM van GGZ Nederland;
De heer dr. B.J.N. Schreuder heeft de volgende nevenfuncties:
• bestuurslid College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg
(CBOG);
• lid College Geneeskundig Specialismen, KNMG;
• voorzitter werkgroep Profiel Verslavingsarts van het CGS;
• voorzitter Commissie Kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van
Psychiatrie;
• lid Commissie Werkgevers- en Arbeidszaken van GGZ Nederland;
• bestuurslid Indigo;
• Arbiter Landelijk Scheidsgerecht Gezondheidszorg;
• docent Academie voor Medisch specialisten.
De raad van toezicht heeft geconstateerd dat er in het verslagjaar geen sprake is
geweest van enige vorm van belangenverstrengeling of schijn van
belangenverstrengeling tussen de raad van bestuur en de organisatie.
De raad van bestuur draagt zorg voor een tijdige informatievoorziening aan de raad van
toezicht over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale,
externe, ethische en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de
raad van toezicht hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn
toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.
Hiertoe verschafte de raad van bestuur in het verslagjaar de raad van toezicht periodiek
informatie over de realisatie van de doelstellingen en de beleidsplannen inclusief de
daaraan verbonden risico’s, de kwaliteit van de zorg alsmede de doelmatigheid en
continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering. Afspraken rond de
informatieverstrekking aan de raad van toezicht zijn vastgelegd. Eind 2009 heeft de raad
van toezicht besloten te wachten op de Klokkenluidersregeling GGZ Nederland en zich
hierbij aan te sluiten.
3.3.
Toezichthouders – raad van toezicht
De raad van toezicht van Meerkanten/ GGz Centraal was in 2010 als volgt
samengesteld:
Naam
Mw. C.M. van
der Zalm – Van
Geen
(Voormalige)
hoofdfunctie
voormalig directeur KPN
Midden Nederland
Nevenfuncties
Dhr. dr. E.P. de
Jong
Dhr. dr. R.V. Bijl
adjunct-directeur Sociaal
en Cultureel Planbureau;
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
lid raad van toezicht Valent RDB te Katwijk
(tot 31 december 2010)
zelfstandig adviseur Van Geen Management &
Advies
voorzitter Raad van Commissarissen
woningcorporatie Habion;
voorzitter Raad van Advies Sociale
Verzekeringsbank (tot 1 juli 2010);
voorzitter Stichting Achmea Slachtoffer en
Samenleving;
voorzitter Klachtencommissie Zorggroep
Almere;
voorzitter Stichting Franciscaans
Studiecentrum, verbonden aan de Universiteit
van Tilburg;
lid raad van toezicht Stichting Koninklijke
Kentalis
lid raad van toezicht van Vilans,
lid bestuur Research Institute for Psychology
and Health, (tot 1 december 2010);
bestuurslid Stichting Instituut Gak;
voorzitter CDA-Afdeling Nunspeet;
lid Raad van Advies van Reliëf, christelijke
vereniging van zorgaanbieders.
lid en plaatsvervangend voorzitter
Rekenkamer gemeente Utrecht;
Board member Research Committee on Social
Indicators, International Sociological
Association.
Lid Wetenschappelijke Adviescommissie van
de Volksgezondheid Toekomstverkenningen
2014 van het RIVM
lid raad van toezicht Stichting Stade, Utrecht;
Member General Assembly van het European
Centre for Sociale Welfare policy and
Research, Wenen.
16
Dhr. mr. C. de
Bruijne
Dhr. drs. K. de
Kruijf
wethouder gemeente
Loenen (tot 1 januari
2011);
Mw. drs. L.M.B.
Musterd
Directeur Concordia Kunst
& Cultuur te Enschede (tot
1 november 2010);
voorzitter Ars Donandi, stichting voor welzijn
en cultuur te Amsterdam;
lid kerkenraad PKN Hattem;
secretaris Pieter van Foreeststichting
(gezondheidszorg) Amsterdam;
voorzitter J.W.S. Meijerfonds
(pensioenen) te Amsterdam.
lid Provinciale Staten Utrecht;
voorzitter Noodfonds RWA-Amersfoort e.o.;
trainer/bemiddelaar Algemene
Onderwijsbond;
voorzitter cliëntenraad WSW regio Eemland.
voorzitter raad van toezicht Stichtingen De
Eik/ ZON te Oldenzaal (tot 31 december
2010);
voorzitter Klachtencommissie voor
medewerkers Zorgcentrum De Posten te
Enschede;
voorzitter Bezwarencommissie Sociaal Plan
van “Mediant” geestelijke gezondheidszorg te
Enschede;
bestuurslid Cinementaal (film en geestelijke
gezondheid) te Enschede;
adviseur Fonds Cultuurparticipatie te Utrecht.
Dhr. drs. U.
Pekdemir, MPA
Rabobank NoordKennemerland, directie
voorzitter;
lid raad van toezicht Onderwijsgroep Tilburg;
Voorzitter bestuur TANNET (Turks Academisch
Netwerk).
Mw. prof. dr.
E.H. Tonkens
Bijzonder Hoogleraar Actief
Burgerschap, Universiteit
van Amsterdam, afdeling
sociologie en antropologie;
lid raad van toezicht Meander Medisch
Centrum, Amersfoort;
lid van de visitatiecommissie van de
wijkenaanpak van het Ministerie van Wonen,
Werken en Integratie;
lid Adviesraad Tijdschrift voor sociale
vraagstukken;
lid redactieraad Tijdschrift voor
Genderstudies;
vaste columnist voor de Volkskrant
(wekelijks).
Overzicht van de leden van de raad van toezicht Meerkanten/ GGz Centraal per 31 december 2010
De raad van toezicht bestond in het verslagjaar uit negen leden. Mw. Y. Orobio de
Castro, lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad Symfora, stopte per augustus
2010 met haar taken als toezichthouder.
Benoeming van leden van de raad van toezicht vindt plaats voor een termijn van vier
jaar, waarbij de leden eenmaal herkiesbaar zijn. Op basis van het rooster van aftreden
werden in het verslagjaar mw. L.M.B. Musterd, mw. E.H. Tonkens en dhr. E.P. de Jong
opnieuw benoemd. Eind 2010 heeft de raad van toezicht zich beraden op het rooster
van aftreden. Volgens het geldende rooster van aftreden treden namelijk eind
2014/begin 2015 vier leden vrijwel gelijktijdig terug wegens het bereiken van het
maximum van de tweede termijn.
Met het oog op geleidelijkheid in veranderingen in de personele samenstelling zijn
afspraken gemaakt over vervroegde uittreding van enkele leden.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
17
De werving van een lid raad van toezicht met relevante kennis en ervaring in de zorg,
conform, artikel 4.2.5. van de Zorgbrede Governancecode 2010, zal in 2011 worden
gestart.
Naam
Functie
Sinds
Datum
aftreden
01.03.2007
Datum
herbenoeming
19.01.2011
Mw. C.M. van der
Zalm – Van Geen
voorzitter raad van toezicht
•
voorzitter
selectiecommissie;
•
voorzitter
remuneratiecommissie.
Dhr. dr. E.P. de
Jong
vice-voorzitter raad van
toezicht
•
voorzitter
auditcommissie
•
lid
remuneratiecommissie.
01.01.2007
15.12.2010
01.03.2014
Dr. R.V. Bijl
lid raad van toezicht
•
lid
remuneratiecommissie.
01.06.2007
01.06.2011
31.05.2015
Dhr. mr. C. de
Bruijne
Drs. K. de Kruijf
lid raad van toezicht
01.01.2003
lid raad van toezicht
•
lid auditcommissie.
lid raad van toezicht
20.05.2008
19.05.2012
19.05.2016
01.01.2007
15.12.2010
14.12.2014
lid raad van toezicht
•
lid auditcommissie.
lid raad van toezicht op
voordracht van de Centrale
Cliëntenraden
01.03.2007
19.01.2011
18.01.2015
01.01.2007
15.12.2010
14.12.2014
Mw. drs. L.M.B.
Musterd
Drs. U. Pekdemir,
MPA
Mw. prof. dr. E.H.
Tonkens
28.02.2015
31.12.2010
Overzicht rooster van aftreden Raad van Toezicht Meerkanten/ GGz Centraal
Ook in 2010 evalueerde de raad van toezicht, buiten aanwezigheid van de raad van
bestuur zijn eigen functioneren, aan de hand van de checklist (zelf)evaluatie raad van
toezicht1. Voorafgaand aan deze evaluatiebespreking werd een schriftelijke enquête
uitgezet. Ook werd het functioneren van de raad van bestuur geëvalueerd.
De leden van de raad van toezicht worden gehonoreerd voor hun functie. De honorering
wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de adviesregeling van de Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen dd. 2009. De honorering is in het
verslagjaar niet gewijzigd.
1
Hoofdstuk 2.1 – pagina 39 t/m 41. Uit:Toolkit Toezicht Zorginstellingen. Nationaal Register Commissarissen
en Toezichthouders.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
18
Werkzaamheden in het verslagjaar
De raad van toezicht vergaderde in het verslagjaar zeven keer in aanwezigheid van de
raad van bestuur. Daarnaast heeft de remuneratiecommissie functioneringsgesprekken
gehad met de leden van de raad van bestuur.
In het verslagjaar hebben een aantal leden van de raad van toezicht deelgenomen aan
de jaarlijkse overlegvergadering tussen respectievelijk de ondernemingsraad en de raad
van bestuur en de cliëntenraden en de raad van bestuur.
Conform de Beleidscyclus van de organisatie wordt de raad van toezicht betrokken bij
de strategie en de prestaties van de organisatie. In de reguliere vergaderingen van de
raad van toezicht zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
Ter bespreking:
• de financiële situatie van Meerkanten/ GGz Centraal inclusief de financiële sturing
en de kwaliteits- en veiligheidsindicatoren.
• Voortgang Zorgcoöperatie Nederland – overdracht van vastgoed. Hiertoe is
tijdelijk een commissie vastgoed raad van toezicht ingesteld.
• Voortgang en voorbereidingen juridische fusie
o Huisvesting; naamgeving en merkenbeleid; voortgang ICT-integratie;
Fusievoorstel; statutenwijiziging GGz Centraal; adviesaanvraag inrichting
Resultaat verantwoordelijke zorgeenheden en vakcentra; adviesnota
Management Developmentprogramma GGz Centraal en de
activiteitenbeschrijving van het project leiderschap.
• Treasury Jaarplan
• Zorgbrede Governance 2010
• Rapportage Veiligheidsvisitatiebezoek GGz Centraal
• Overlegvormen met stakeholders
• Voortgang SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie – Overeenkomst
Vennootschap onder firma
• Samenwerking met Tactus
• Reglement raad van toezicht
• Uitvoeringsregeling Beloningscode Bestuurders in de Zorg
• Consultatiedocument IGZ – Toezichtkader
• Jaarplanning raad van toezicht: vergaderschema en rooster van aftreden.
Ter goedkeuring:
• Portefeuilleverdeling raad van bestuur.
• Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg 2009 Meerkanten/ GGz
Centraal, Jaarrekening 2009 Meerkanten/ GGz Centraal (11 mei 2010).
• Jaarrekening Symfort 2009 (11 mei 2010)..
• Statutenwijziging GGz Centraal per 1 januari 2011 (18 augustus 2010).
• Overdracht van Vastgoed van de Stichting Beheer Zorgvastgoed naar Symfora/
GGz Centraal (18 augustus 2010).
• Benoeming Hoofd Personeelszaken tot secretaris van de remuneratiecommissie
6 oktober 2010).
• Akte van fusie (14 december 2010).
Kennismaking met het primaire proces
Voorafgaand aan de meeste vergaderingen bezocht de raad van toezicht, in het kader
van kennismaking met de directe zorgverlening, één van de zorgeenheden van GGz
Centraal. In 2010 werden bezocht het specialistische behandelprogramma
bewegingsstoornissen, onderdeel van de RVZe Oostelijk Utrecht; de ouderenpsychiatrie,
onderdeel van de RVZe Veluwe & Veluwe vallei in Ermelo, het expertisecentrum
Emerhese, onderdeel van de RVZe kinder- en jeugdpsychiatrie.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
19
In het kader van deskundigheidsbevordering werd in het verslagjaar een gezamenlijke
masterclass Vastgoed georganiseerd onder leiding van de heren D. Voetelink, RA-KPMG
en M. van Schaik, directeur gezondheidszorg Rabobank en het hoofd
Vastgoedontwikkeling. Hiernaast deden de leden van de raad van toezicht aan
individuele deskundigheidsbevordering.
Binnen de Raad van Toezicht zijn de taken, conform de Governancecode, verdeeld in
drie kerncommissies. Dit zijn de auditcommissie, de selectiecommissie en de
remuneratiecommissie.
De vanuit de raad van toezicht ingestelde auditcommissie, bestaat uit de heren E.P. de
Jong (voorzitter), U. Pekdemir en K. de Kruijf vergaderde in 2010 tweemaal met de
raad van bestuur, het hoofd Financiën & Administratie, de controller en ad-hoc. de
externe accountant KPMG.
De volgende onderwerpen zijn in het verslagjaar besproken:
de concept Jaarrekening Meerkanten/ GGz Centraal 2009 en het
accountantsverslag controle jaarrekening;
taak en reikwijdte auditcommissie;
Treasury voortgangsrapport;
Financiële ontwikkelingen en het ‘in control’ zijn van de organisatie;
Opdrachtbrief inzake de controle van de jaarrekening 2010, KPMG
de conceptbegroting GGz Centraal 2010.
Met ingang van 2011 zal de vergaderfrequentie van de auditcommissie verhoogd
worden tot vier keer per jaar.
Na de vergadering van de auditcommissie werden de resultaten van de besprekingen
van de auditcommissie teruggekoppeld in de eerstvolgende raad van
toezichtvergadering zodat discussie en besluitvorming over deze onderwerpen in de
voltallige raad van toezicht kon plaatsvinden. De verslaglegging van de auditcommissie
werd verspreid onder alle leden raad van toezicht.
3.4.
Bedrijfsvoering
Stichting Meerkanten/ GGz Centraal heeft te maken met twee verschillende
kaderregelingen. Dit zijn de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle
AWBZ-zorgaanbieders (CA/NR-100.092) en Regeling administratieve organisatie en
interne controle registratie en facturering DBC's GGZ (GG/NR-100.112).
De kaderregelingen hebben als basis dat het bestuur van een GGz-instelling jaarlijks een
verklaring verstrekt over de juistheid en de volledigheid van de gerealiseerde productie
over het voorafgaande verslagjaar. Doel van de kaderregelingen is regels te stellen aan
de AO/IC van zorgaanbieders ter waarborging van de betrouwbaarheid van de
productieregistratie.
De zorgaanbieder draagt zorg voor de beschrijving van de administratieve organisatie.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
20
Voor een betrouwbare zorgregistratie is vereist dat verrichtingen juist en volledig
worden vastgelegd en dat een audittrail2 kan worden vastgesteld.
Door middel van interne beheersing realiseren zorgaanbieders dat de risico’s - als
gevolg van het bedrijfsproces - worden beheerst.
In het verslagjaar is de interne controle functie voor Meerkanten/ GGz Centraal en
Symfora/ GGz Centraal geïntegreerd. Dit betekent dat er gekozen is voor een
onafhankelijke interne controlefunctionaris, die rechtstreeks verantwoording
verschuldigd is/ rapporteert aan de Raad van Bestuur. De interne controle functionaris
verricht zijn werkzaamheden op basis van het Intern Controle Document.
De Stichting Meerkanten/ GGz Centraal heeft haar interne beheersing op orde. Interne
richtlijnen en een protocol zorgadministratie, decentrale- en centrale controles, internal
audit, overleg- en besluitvormen tussen decentraal en centraal etc. zijn geïncorporeerd
binnen de Stichting GGz Centraal op basis van vastgestelde regelingen.
Het aanbrengen van samenhang in de interne beheersing en het actueel houden of waar
nodig ontwikkelen van protocollen, richtlijnen en procedures is niet een incidentele
kwestie maar vereist continu aandacht.
Sterk verbonden met bovenstaande is het geven van scholing en instructie van
zorgregistratie met name op het gebied van DBC/ZVW. In de kaderregeling AO/IC, die
de basis vormt van de administratieve en interne beheersingsmaatregelen binnen de
Stichting GGz Centraal, zijn de beide kaderregelingen, CA/NR100.092 en GG/NR100.112, geïntegreerd en uitgewerkt.
Risicomanagement
In het verslagjaar heeft de projectgroep ‘Risico’s in beeld’ een organisatiebrede
risicoanalyse uitgevoerd. Het onderzoek was enerzijds gericht op het in kaart brengen
van risico’s en de te nemen maatregelen, anderzijds op het doen van aanbevelingen hoe
de risicoanalyse cyclisch en systematisch ingebed kan worden in de planning- en
controlcyclus van GGz Centraal.
Belangrijke bedrijfsrisico’s voor GGz Centraal in het afgelopen en het komende jaar zijn
onder andere
zorgcontractering en marktwerking, de overgang naar bekostiging in DBC’s en ZZP’s, de
voortdurende dubbele registratieverplichtingen, het vastgoed (m.n de aangekondigde
invoering van de normatieve huisvestingscomponent), de integratie en ontwikkeling van
de informatiesystemen in de post-fusiefase en het tijdig beschikbaar hebben van
adequate stuurinformatie op elk niveau in de organisatie.
Bij de aanpak van deze thema’s zijn de risico’s in beeld gebracht en is mede op basis
van de risico’s de verdere aanpak bepaald.
Eén van de conclusies van het project is dat risicomanagement met name een
organisatievraagstuk is, waarbij risicomanagement een regulier onderdeel is van de
planning- en controlcyclus. Dit is met ingang van 2011 gerealiseerd.
2
Een Audittrail is het controlespoor van de primaire registraties tot de uiteindelijke verantwoording vice versa
en is het spoor in welke mate transacties en controle daarop in de administratieve organisatie worden
geborgd.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
21
3.5.
Cliëntenraad
3.5.1. Centrale cliëntenraad Meerkanten/ GGz centraal
De centrale cliëntenraad (CCR) kent een grote continuïteit aan mensen die het werk
dragen. Dit bevordert in hoge mate de kwaliteit van functioneren van de raad.
De CCR vertegenwoordigt cliënten via de volgende deelraden:
locatieraad Flevoland (ambulant, klinisch, woonvorm en DAC, volwassenen en
ouderen);
regioraad volwassenen Noord West-Veluwe (ambulant, klinisch, sociowoningen
en DAC’s);
regionale bewonersraad, gevormd uit afgevaardigden van alle
bewonerscommissies in de beschermde woonvormen op de Noord West-Veluwe;
ouderenraad met vertegenwoordigers uit bewonerscommissie van de woonvorm
Hooge Riet en met vertegenwoordigers uit de Feithenberg en de Oosterhoorn;
cliëntenraad verslavingszorg met deelraden in Almere en Ermelo;
jongerenraad kinder- en jeugdpsychiatrie.
Elke deelraad vaardigt een of twee leden af naar de centrale cliëntenraad, afhankelijk
van de omvang. In 2010 waren bijna 80 (ex-)cliënten min of meer actief in één van de
medezeggenschapsorganen.
Kwaliteitsonderzoek
Het kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief dat jaarlijks wordt uitgevoerd, werd
in beginsel gefinancierd uit de oude CTG-regeling. Vanaf 2009 neemt Meerkanten/ GGz
Centraal de kosten voor haar rekening. Er is een planning met begroting voor
kwaliteitstoetsingen tot 2013.
In het najaar van 2009 is een toetsing uitgevoerd bij de opname- en behandelafdelingen op de Veluwe en in Flevoland, eveneens als vervolgtoetsing na de
eerste in 2005/2006. Het eindrapport is in 2010 aangeboden aan de raad van bestuur
en de betrokken afdelingen. Lopende het jaar zijn de verbeterplannen hierbij gemaakt.
In het najaar van 2010 is de 2e ronde toetsingen in de verslavingszorg (Almere en
Ermelo) uitgevoerd. Het eindrapport verscheen in januari 2011.
De adviezen die voortkomen uit de kwaliteitstoetsingen werden, onder leiding van de
raad van bestuur, omgezet in afspraken met het betrokken management over
verbetertrajecten. Verbetertrajecten worden nauwlettend gevolgd.
Overleggen
De deelraden hebben regelmatig overleg met het circuit- en sectormanagement.
De voorzitter raad van bestuur heeft eenmaal per zes weken een overleg met
de centrale cliëntenraad over een reeks van onderwerpen. De CCR verzorgt in dit
overleg de agenda. In het verslagjaar sprak de CCR Meerkanten/ GGz Centraal met de
raad van toezicht.
Lopende het verslagjaar verschoven de agendapunten steeds meer richting fusie
aangelegenheden.
Andere activiteiten
De CCR Meerkanten/ GGz Centraal nam deel aan of is vertegenwoordigd in:
de stuur- en projectgroep ‘minder separeren’;
het Chevalierfonds;
de menucommissie;
de jury voor de verpleegprijs van Meerkanten/ GGz Centraal;
de jury van de Lukas Lindeboomprijs;
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
22
het bestuur en commissie van het Lukasfonds;
het bestuur van de stichting Informelo.
Daarnaast nam de CCR deel aan alle bouwcommissies die nieuwe huisvesting of
verbouwingen voor cliëntenzorg en woonvormen voorbereiden. Deelname gebeurt
vanaf het opstellen van de programma’s van eisen tot en met de oplevering. Er zijn
plannen in voorbereiding dan wel in uitvoering voor nieuwbouw:
in de ouderenzorg (kortdurende zorg en individueel wonen),
in de kinder- en jeugdpsychiatrie (kliniek, behandelgebouw en school),
in de volwassenen- en verslavingszorg.
De CCR organiseerde, vaak met de afdeling recreatie, een aantal feestmiddagen of –
avonden voor cliënten. De CCR is actief betrokken bij projecten zoals ‘cultuur op
zondag’, ‘ontmoetingen onderweg’ en bij de pelgrimstochten voor verschillende
doelgroepen. Rond het onderwerp ‘bejegening’ worden regelmatig lessen aan leerlingverpleegkundigen en stagiaires binnen Meerkanten gegeven. De CCR verzorgde ook
regelmatig gastlessen over psychiatrie, beeldvorming en acceptatie op middelbare
scholen en bij de voor ons relevante beroepsopleidingen. De CCR heeft de training
‘samen deskundig, cliënten trainen hulpverleners’ ontwikkeld tot een vast
scholingsaanbod voor alle medewerkers.
Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid
Medio 2007 heeft de CCR het HEE-programma naar Meerkanten gehaald en aangepast
aan de organisatie. In Flevoland en op de Veluwe zijn een flink aantal HEE-trajecten van
start gegaan en voortgezet: startbijeenkomsten en studiedagen voor koppels van
cliënten en hulpverleners, de cursus ‘begin maken met herstel’ voor cliënten, meerdere
‘herstelwerkgroepen’ en de basis- en verdiepingscursus ‘herstelondersteunende zorg’
voor medewerkers. In december 2009 werd op verzoek van de CCR en de stuurgroep
HEE een herstelcoördinator aangesteld. Deze neemt de praktische taken van de CCR in
het HEE-project over en vormt samen met een ervaringskundige secretaresse het
bureau Herstel.
Halverwege 2010 is een projectgroep gestart met als opdracht een advies te formuleren
aan de Raad van Bestuur over de ontwikkeling en borging van “herstelondersteunende
zorg” in GGz Centraal. Ofwel probeer de initiatieven en ontwikkelingen in Symfora en in
Meerkanten te bundelen en te herorganiseren richting de RVZe’s binnen GGz Centraal.
3.5.2. Kerngroep Samenwerkende Cliëntenraden
Ten aanzien van het fusieproces is de medezeggenschap van cliënten vormgegeven in
de Kerngroep Samenwerkende Cliëntenraden (KSC). De KSC werd gevormd uit een
vertegenwoordiging van de Centrale Cliëntenraden van Symfora/ GGz Centraal én van
Meerkanten/ GGz Centraal. Op 8 oktober 2009 werd een samenwerkingsovereenkomst
met de raad van bestuur getekend voor de periode tot na de juridische fusie en het
vaststellen van de medezeggenschap cliënten in de nieuwe organisatie. In het
verslagjaar vergaderde de KSC regelmatig met de raad van bestuur.
Adviezen
Een overzicht van de door de raad van bestuur gevraagde en door de KSC uitgebrachte
adviezen over de vormgeving en zorginhoud van de nieuwe organisatie GGz Centraal:
organisatiestructuur GGz Centraal;
organisatie en inrichting Bedrijfsbureau;
organisatie en inrichting Vakcentrum Vastgoed;
advies inzake de vertrouwenspersoon meldingen ongewenste seksuele
toenadering (VMOST);
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
23
advies
advies
advies
advies
advies
advies
advies
advies
over koppelen VMOST met eerdere adviezen over gewenste intimiteiten;
inzake juridische fusie per 1 januari 2011;
inrichting Resultaat Verantwoordelijke Zorgeenheden en Vakcentra;
inbedding apotheek in facilitair bedrijf;
Kadernota dienst geestelijke verzorging;
inzake voortzetten methodiek kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief;
inzake behoud budget kwaliteitsfunctionaris Symfora/ GGz Centraal;
inzake Kadernota Veiligheid GGz Centraal.
De KSC heeft twee belangrijke adviezen uitgebracht aan de raad van bestuur. Een
advies over de inrichting van de medezeggenschap van cliënten in de nieuwe
organisatie, met behoud van de bestaande medezeggenschapsorganen dicht op de
werkvloer en een advies over de financiering van deze medezeggenschap op basis van
een promillage van de zorgomzet van de nieuwe instelling. Beide voorgelegde adviezen
zijn door de raad van bestuur over genomen.
3.6.
Ondernemingsraad
3.6.1. Meerkanten/ GGz Centraal
In 2010 heeft de OR één grote adviesaanvraag behandeld. Advies werd gevraagd over
de inrichting van de organisatiestructuur bij GGz Centraal.
De OR heeft na raadpleging van de achterban adviezen uitgebracht over de volgende
door hem gedistilleerde voorgenomen besluiten:
Oprichten van vier regionale resultaatverantwoordelijke zorgeenheden (RVZ)
voor volwassenen en ouderenpsychiatrie en één RVZ voor Kinder-&
Jeugdpsychiatrie;
Oprichten van een resultaatsverantwoordelijke eenheid (RVE) “Instituut voor
Opleiding Onderzoek en Innovatie (IOOI)”, waarin onderzoeks- en
opleidingsactiviteiten gebundeld worden, onder handhaving van de twee A- en Popleidingen Tevens heeft het instituut de taak innovatie te stimuleren en
faciliteren, wetenschappelijke bibliotheken organisatorisch te integreren (waarbij
de huisvesting voorlopig nog op twee locaties gevestigd blijft;
Oprichten van kennisnetwerken t.b.v. uitbouw en professionalisering van de
ouderenpsychiatrie en verslavingszorg. De netwerken worden verankerd in het
Instituut voor Opleidingen, Onderzoek en Innovatie en voor beide netwerken zal
een voorzitter worden aangewezen;
Het positioneren van de expertisecentra wordt de verantwoordelijkheid van de
respectievelijke directies RVZ;
Oprichten van vier vakcentra (PZ, F&A, Facilitair bedrijf en Vastgoedontwikkeling
& beheer), die op eigen terrein beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken
hebben en dienstbaar zijn aan de raad van bestuur, RVZ’s en het Instituut voor
Opleidingen, Onderzoek en Innovatie;
Oprichten van drie stafafdelingen: bestuursbureau, bedrijfsbureau en controller
waarvan de raad van bestuur opdrachtgever is;
Benoemen van vijf geneesheren-directeuren t.b.v. de vijf RVZ’s. De voorzitter
wordt aangewezen en men zal worden ondersteund door een bureau waarin
tevens de staffuncties met betrekking tot dwang en drang & regelgeving zullen
worden ondergebracht;
Oprichten van een vakgroep geestelijke verzorging;
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
24
Benoemen van een meerhoofdige directie voor RVZ en Instituut voor
Opleidingen, Onderzoek en Innovatie;
Benoemen van een éénhoofdige leiding per vakcentrum;
Het vastleggen in managementscontracten van prestatie- en budgetafspraken
tussen raad van bestuur en directies RVZ’s cq hoofden vakcentra;
Afnemen van ontwikelassessments t.b.v. kandidaat-directeuren RVZ, Instituut
voor Opleidingen, Onderzoek en Innovatie en hoofden vakcentra;
Het aanbieden van een nog te ontwikkelen management development
programma.
In totaal heeft de OR 44 adviezen uitgebracht, die alle op intranet te vinden zijn. De OR
heeft geadviseerd om het voorgenomen besluit tot uitvoering te brengen, zij het dat hij
hier en daar kanttekeningen plaatste en om nadere informatie Te zijner tijd heeft
gevraagd. De raad van bestuur heeft het advies van de OR overgenomen en is tot
uitvoering van het voorgenomen besluit overgegaan.
Er zijn geen instemmingsverzoeken aan de OR voorgelegd.
Verder is met de raad van bestuur van gedachten gewisseld over onder meer nieuwe
functies die bij Meerkanten zijn ingevoerd, zonder dat deze is vastgesteld en ingedeeld
volgens de FWG. Het door de OR uitgebrachte rapport inzake de UC’ers is ter sprake
geweest, waarbij de OR vroeg naar de stand van zaken. Ook is over RADAR (een
systeem dat onder meer ambulante verrichtingen registreert) gesproken. Volgens de OR
is dit een personeelsvolgsysteem (en dus instemmingsplichtig), volgens de bestuurder
niet.
Naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van de Centrale Keuken bij Meerkanten en
de commotie die dit teweegbracht, is de OR een aantal keren bij deze medewerkers
langsgeweest om de gang van zaken te verduidelijken en uitleg te geven aan het
standpunt van de COR in dezen.
3.6.2. Centrale Ondernemingsraad
Begin 2010 is uit de ondernemingsraden van de stichtingen Meerkanten/ GGz Centraal
en Symfora/ GGz Centraal een Centrale Ondernemingsraad (COR) gevormd. Daartoe
hebben de raad van bestuur en de voorzitters van de ondernemingsraden een
medezeggenschapsconvenant getekend.
Het convenant bevat de afspraken over de bevoegdheden van de ondernemingsraden en
de centrale ondernemingsraad tot aan verkiezingen van een nieuw
medezeggenschapsorgaan.
In de COR hebben twaalf leden zitting, zij zijn evenredig gekozen uit de leden van
ondernemingsraad Symfora/ GGz Centraal en ondernemingsraad Meerkanten/ GGz
centraal. Als overkoepelend medezeggenschapsorgaan behandelde de COR alle
onderwerpen die te maken hebben met GGz Centraal. De COR heeft vier vaste
commissies te weten het dagelijks bestuur, de commissie sociaal beleid &
arbeidvoorwaarden; de commissie veiligheid, gezondheid & milieu en de commissie
financieel beleid.
De COR werd in 2010 ondersteund door de ambtelijk secretarissen van Meerkanten/
GGz Centraal en Symfora/ GGz Centraal.
Medio 2010 heeft de COR de adviesaanvraag inrichtingsplannen RVZe-en en vakcentra
in behandeling genomen. Voor de behandeling van deze omvangrijke adviesaanvraag
heeft de COR per organisatieonderdeel een voorbereidingscommissie gevormd
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
25
bestaande uit OR en OC leden aangevuld met belanghebbenden uit de betreffende
Resultaat Verantwoordelijke Zorgeenheden of vakcentra. Deze voorbereidingen
resulteerden in oktober in 126 adviezen aan de raad van bestuur. In december 2010
ontving de COR de eerste reactie van de raad van bestuur op de uitgebrachte adviezen.
Over de volgende onderwerpen werd in 2010 advies of instemming gevraagd.
Adviesaanvragen:
Duaal management vakcentrum vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer;
Juridische fusie;
Inrichtingsplannen RVZe-en en vakcentra;
Organisatorische inbedding apotheek;
Herbenoeming leden raad van toezicht;
Oprichting Phebe;
Formatieplaatsenplan Financiën & Administratie.
Instemmingsaanvragen:
Kader Veiligheid GGz Centraal;
Wijziging feestdagencompensatie;
Arbozorgsysteem;
Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKSA);
Reiskostenregeling.
De COR heeft vier overlegvergaderingen gehad met de raad van bestuur waarbij twee
maal leden van de raad van toezicht aanwezig waren. Tussen de overlegvergaderingen
heeft de COR enkele malen aanvullend overleg met de raad van bestuur gehad over de
adviesaanvraag juridische fusie en de adviesaanvraag inrichting RVZe-en en vakcentra.
Overige onderwerpen die behandeld zijn in het overleg met de raad van bestuur waren
Medezeggenschapsstructuur GGz Centraal en faciliteiten;
Uitwerking van het MeerJarenBeleidsPlan GGz Centraal 2011 – 2014;
Overdracht vastgoed van de Zorgcoöperatie aan stichting Symfora;
Management Development traject;
ICT integratie;
Lucas Lindeboomfonds.
In de loop van 2011 zullen er verkiezingen gehouden worden voor de medezeggenschap
van GGz Centraal. Tot die datum is de Centrale Ondernemingsraad actief.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
26
4. Beleid, inspanningen en prestaties
4.1.
Meerjarenbeleid
In het verslagjaar zijn samen met dwarsdoorsnede groepen uit de organisatie en met de
medezeggenschapsorganen en familieraden de contouren van het MeerJarenBeleidsPlan
2011 – 2014 uitgewerkt in korte en bondige beloften en waarden. Vervolgens zijn de
voornemens concreet en toetsbaar beschreven.
Missie
Meerkanten en Symfora/ GGz Centraal behandelen, begeleiden en ondersteunen
mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen
hebben.
Visie
1. Wij bieden onze hulpverlening aan in regionaal ingebedde geestelijke
gezondheidszorg en in bovenregionale expertisecentra; Dichtbij
2. Wij bevorderen de eigen kracht en stimuleren de mogelijkheden van cliënten;
(empowerment) en willen dit als leidraad opnemen in de zorgprogramma’s c.q.
behandelplannen; Eigen kracht
3. Wij bieden een aangename, betrokken en veilige omgeving waar de cliënt zich op
zijn gemak voelt; Betrokken en veilig
4. Wij staan iedereen direct te woord en elke vraag wordt adequaat beantwoord;
Gastvrij
5. Wij zijn een actieve partner voor het realiseren van geestelijke gezondheidszorg
op cliënt-, regionaal en landelijk niveau; Verantwoordelijk
6. Wij zijn een innovatieve kennisorganisatie die professionele behandeling/
begeleiding biedt én professionals opleidt; Deskundig en vernieuwend
7. Wij zijn voor alle medewerkers een uitdagende, betrouwbare werkgever en
bieden een veilige werkomgeving; Uitdagen en betrouwbaar
8. Wij spelen een proactieve rol in de maatschappelijke ontwikkelingen van de
geestelijke gezondheidszorg; Midden in de maatschappij
9. Wij willen een grotere efficiency bereiken door schaalvergroting. Doelmatig,
doeltreffend en doordacht
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
27
4.2
Algemeen beleid verslagjaar
In het overgangsjaar 2010 van bestuurlijke naar juridische fusie stond het beleid deels
in het teken van interne reorganisatie, waarbij niettemin belangrijke doelen werden
gerealiseerd voor de patiëntenzorg. Deze worden hieronder per onderdeel van
Meerkanten/ GGz Centraal beschreven. Daarnaast werd aan de samenwerking met
Tactus een nieuwe impuls gegeven
4.2.1. Meerzicht
3
Start (F)ACT-team in Lelystad. Er is een start gemaakt met het inrichten van
een (F)ACT-team, geïntegreerd in het zorgprogramma psychotische stoornissen.
In samenwerking met St. Jansdal is een locatie geopend voor ambulante
behandeling voor volwassenen en ouderen in Dronten.
Uitbreiding van de Sociowoningen in Lelystad naar 32 bedden.
In Meerzicht is de Voordeur zo georganiseerd dat cliënten in de voordeur nu
standaard gezien worden door een psychiater.
4.2.2. Verslavingskliniek Almere
Wekelijkse voorlichting van diverse hulpgroepen (AA, NA, LSOVD en Intact) op
de klinische afdelingen
Participatie in onderzoek van Dr. Reinout Wiers naar automatische associaties bij
b.v. alcohol. Hertrainen van deze automatische associaties lijkt effect te hebben.
Bij herhaaldelijk hertrainen kan wellicht een gedragsverandering optreden.
Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met PAAZ afdeling van het ziekenhuis
in Lelystad over de GHB detox.
Herinrichting opname en diagnostiek afdeling met als doel een meer
toegankelijke doorstroom van cliënten.
Integratie opleiding tot verslavingsarts met Symfora/ GGz Centraal (Julianaoord)
4.2.3. Circuit Kinder- en Jeugdpsychiatrie
In 2009 is het circuit Kinder- en Jeugdpsychiatrie flevo-veluwe gestart met een
poliklinisch aanbod (vooral gericht op diagnostiek en advisering) voor jeugdigen
met een dubbele diagnose (verslaving in combinatie met psychiatrische
problematiek). In 2010 heeft dit zich verder uitgebreid ook in een
behandelaanbod. Het DD team heeft zich actief gericht op lokale en regionale
netwerken en zich geprofileerd als deskundige op het gebied van de dubbel
diagnose problematiek in nauwe samenwerking met ketenpartners.
De vervangende nieuwbouw voor twee poliklinieken, dag- deeltijdbehandeling
adolescentenkliniek de Rietschans en een schoolvoorziening psychiatrieonderwijs
op het landgoed Veldwijk is in de afrondende bouwfase (gereed medio 2011).
Deze huisvesting ondersteunt optimaal de transmurale zorg(paden)
Voorlichting aan huisartsen was in Flevoland een speerpunt. KJ psychiaters
hebben ook geparticipeerd in voorlichting over vroegdiagnostiek bij autisme
spectrumstoornissen en ADHD. Ten aanzien van DD jeugd is intensief
geïnvesteerd in voorlichting aan ouders, onderwijs (ZAT’s) Jeugdzorg en
3
Functie ACT (FACT) staat voor Functie Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om een behandeling
waarbij verschillende hulpverleners in wijkteams samenwerken.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
28
gemeenten (centra voor jeugd en gezin) in de regio’s Veluwe en Flevoland.
Deelname aan regionale en landelijke netwerken t.a.v. DD jeugd
4.2.4. Veluwe & Veluwe Vallei
2010 stond in het teken van de RVZe vorming een reorganisatie vooruitlopend op
de fusie met Symfora van 1-1-11. Hiervoor is een directie aangesteld en zijn de
sectormanagers uit de verschillende sectoren één team gaan vormen. Er is
aandacht besteed aan onderlinge samenwerking zodat de ketenzorg en de
ambulantisering – de twee speerpunten voor de komende jaren- goed
gefaciliteerd kunnen worden. Visieontwikkeling en beleidskeuzes in groeiende
markt met minder middelen was de uitdaging voor het nieuwe team.
Geplande nieuwbouw projecten werden dit jaar succesvol afgerond: de opening
van de Ganzenhof in Putten (beschermd wonen) en het Centrum voor
Ouderenpsychiatrie in Ermelo waren hierbij hoogtepunten.
De cliëntwaardering vanuit cliëntperspectief - georganiseerd door de centrale
cliëntenraad van Meerkanten- leverde een goed inzicht in de tevredenheid van de
cliënten. Verder is voor de meting van kwaliteit van zorg de verplichte
Thermometer Cliëntwaardering ingezet: hierbij zijn 266 vragenlijsten ingevuld.
Er is intensief overleg geweest met de gemeenten van de regio Noord Veluwe
(RNV) op het gebied van de WMO waar het de GGZ raakt. Ook zijn in 2010
gesprekken geweest met ’s Heerenloo over samenwerking. Deze gaan nog door
in komend jaar.
In het verslagjaar is een coördinator vrijwilligerswerk voor RVZe Veluwe &
Veluwe Vallei aangesteld. In totaal staan 170 vrijwilligers in het
adressenbestand.
4.2.5. Innova
A-opleiding Meerkanten/ GGz Centraal
Meerkanten/ GGz Centraal biedt het gehele scala van psychiatrische
behandelingsmogelijkheden: van acute psychiatrie tot chronische zorg, van
kinderen tot ouderen, van enkelvoudige tot dubbel(multi)diagnose behandeling,
van tijdelijk tot (semi)permanent en van ambulant tot klinisch. De opleiding is
onderdeel van het consortium Midden Nederland (samen met de A-opleiding van
het Symfora/ GGz Centraal, de A-opleiding Altrecht en de Divisie Psychiatrie van
het Universitair Medisch Centrum Utrecht). Cursorisch onderwijs wordt vanuit het
consortium centraal georganiseerd, waarbij vanaf 1 oktober 2011 het landelijk
onderwijs psychiatrie zal worden gevolgd.
Naast dit consortiumonderwijs is er een lokaal onderwijsprogramma bestaande
uit de volgende onderdelen: wekelijkse patiëntendemonstraties, maandelijks
literatuur referaten en somatisch onderwijs, gespreksvaardigheid,
psychodynamisch onderwijs, beleidspsychiatrie, medische statistiek en
neuropsychologie. In de zomer is er een meer algemeen aanbod, bestaande uit
onder meer boek- en filmbesprekingen over de voor de psychiatrie relevante
onderwerpen. Naast de maandelijkse refereeravonden, die twee maal per worden
gehouden zijn er drie à vier referaten per jaar, waar een specialist in een
deelgebied van de psychiatrie een lezing geeft. Deze lezingen hebben het
karakter van een workshop.
De psychiatrieopleiding van Meerkanten/ GGz Centraal heeft achttien
opleidingsplaatsen. Jaarlijks kunnen vier nieuwe artsen in opleiding tot specialist
(AIOS) instromen in de opleiding. Meerkanten/ GGz Centraal beschikt over:
o tien plaatsen voor arts in opleiding tot specialist (AIOS) in de 2 1/2 jaar
basisopleiding,
o twee plaatsen voor de ouderen psychiatrie,
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
29
o twee voor de kinder- en jeugdpsychiatrie en
o vier voor het aandachtsgebied volwassenen psychiatrie.
Er is één assistent-geneeskundige in opleiding tot klinisch onderzoeker (AGIKO)
werkzaam binnen het angst en dwangstoornis-onderzoek. Alle onderdelen van de
opleiding kunnen binnen GGz Centraal gevolgd worden. De opleiding kan na het
eerste jaar in deeltijd (80%) gevolgd worden. De opleider is dr. Harold J.G.M.
van Megen, [email protected]
Onderzoek en innovatie zijn nauw met de psychiatrieopleiding verbonden. Bij
GGz Centraal wordt dan ook veel en baanbrekend onderzoek verricht.
Meerkanten/ GGz Centraal is onder andere gespecialiseerd op het gebied van de
farmacogenetica, psychose en angst- en dwangstoornissen. Altijd in nauwe
relatie met de verschillende universitaire centra. Zo is Meerkanten/ GGz Centraal
koploper in Nederland op het gebied van de farmacogenetica en vindt er
onderzoek plaats naar een geheel nieuwe behandelvorm voor patiënten met de
moeilijkste vorm van dwangstoornis. Daarnaast onderzoeken we of bepaalde
farmaca de snelheid en effectiviteit van gedragstherapie kunnen verhogen.
Tevens is Meerkanten/ GGz Centraal een van de belangrijkste spelers in het
wereldwijd grootste longitudinale dwangstoornisonderzoek? Op dit moment
promoveren vier medewerkers op het gebied van de angst en dwangstoornissen.
Daarnaast is er ook ander onderzoek, zoals naar werkgeheugentraining voor
kinderen met ADHD.
GGz Centraal heeft naast de A-opleiding ook de GZ-opleiding en opleiding
geriatrie en verpleegkunde binnen haar muren. Er is nauwe samenwerking
tussen de genoemde opleidingen en er worden gemeenschappelijke
refereeravonden georganiseerd.
Op wetenschappelijk gebied wordt er bij het psychoseonderzoek samengewerkt
binnen het landelijke onderzoek ‘Geestkracht’, voor angst- en dwangstoornissen
is er een samenwerkingsverband met GGz Buiten-Amstel (Vrije Universiteit),
Overwaal (Lent), GGz Nijmegen en UMC Maastricht.
Sinds september 2010 is er de gelegenheid om als kinder- en jeugdpsychiater te
worden opgeleid. De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit vier
(deeltijd)klinische en poliklinische stages. Het onderwijs wordt in
consortiumverband verzorgd in samenwerking met het UMC Utrecht. Daarnaast
is er lokaal onderwijs in Ermelo met patiëntendemonstraties,
psychotherapeutische vaardigheden en klinische referaten. Voor de opleiding tot
kinder- en jeugdpsychiater zijn in totaal vier stageplaatsen beschikbaar.
4.2.6. Facilitair bedrijf
In het kader van de fusie heeft in het verslagjaar een onderzoek plaatsgevonden door
Berenschot naar de optimalisatie van de facilitaire logistieke processen binnen Symfora/
GGz Centraal en Meerkanten/ GGz Centraal. Het onderzoek was met name gericht op de
apotheken, de keukenvoorzieningen en de wasserij (linnenvoorziening), de magazijnen
en het transport van goederen.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:
Het uitbesteden van deze voorzieningen levert geen voordelen op.
Centrale nieuwbouw voor de logistieke processen is overbodig en een dure
oplossing.
De facilitaire voorzieningen werken reeds marktconform.
De meest duurzame oplossingen voor GGz Centraal zijn:
o het concentreren van de backoffice apotheek in Amersfoort.
o het concentreren van (assemblage) keuken in Amersfoort voor GGz
Centraal.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
30
o
het concentreren van de wasserij in Ermelo: op korte termijn is dit de
beste oplossing voor GGz Centraal.
Bovenstaande conclusies zijn door het hoofd vakcentrum Facilitair Bedrijf
gebruikt bij de inrichting van het vakcentrum én bij het opstellen van de
adviesaanvragen voor de medezeggenschapsorganen.
4.3.
Algemeen kwaliteitsbeleid
De monitoring en borging van kwaliteit binnen Meerkanten/ GGz Centraal komt tot stand
door integratie van verschillende systemen die elkaar aanvullen:
INK model: beleidscyclus en managementcontract: proces- strategie,
HKZ certificatie schema GGz: structuur en proces- toetsing,
Prestatie indicatoren (landelijke set): structuur, proces en uitkomst- resultaat,
Veiligheidsmanagementsysteem (VMS): structuur, proces en uitkomst.
Genoemde systemen vullen elkaar aan en zijn geïntegreerd met elkaar. De prestatie
indicatoren worden waar mogelijk en wenselijk geïntegreerd in de beleidscyclus. Op
deze wijze worden de prestatie indicatoren naast externe verantwoording ook gebruikt
ten behoeve van interne sturing op het gebied van veiligheid en kwaliteit.
In 2010 zijn belangrijke stappen gezet in de integratie van de verschillende systemen
binnen Meerkanten/ GGz Centraal en Symfora/ GGz Centraal, waaronder:
de interne auditfunctie is geïntegreerd,
het Kader Veiligheid ten behoeve van GGz Centraal is vastgesteld,
het veiligheidsmanagementsysteem, waaronder een gezamenlijk VIM systeem en
uniform format voor veiligheidsplannen is gerealiseerd en
kwaliteitsindicatoren (o.a. VIM- en Dwang & Drangcijfers,
behandelplanregistratie) zijn onderdeel van de managementstuurinformatie.
4.3.1. Veiligheid & Kwaliteit
In juni 2010 heeft Meerkanten/ GGz Centraal samen met Symfora/ GGz Centraal
deelgenomen aan het veiligheidsvisitatiebezoek vanuit GZz Nederland, waarbij specifiek
de zes bouwstenen van een goed werkend VMS zijn onderzocht. Dit is ervaren als een
waardevolle toevoeging op de uitkomsten van de interne audit. Komend jaar zal
gekeken worden naar de integratie van de veiligheidsaudit in de interne auditfunctie.
De (prospectieve) risicoanalyse vraagt in bijzonder aandacht, waarbij opvalt dat het ook
gaat om bewustwording van een dergelijk proces. Leren van incidenten en vooruitkijken
is immers niet nieuw, maar men is zich er niet altijd bewust van.
GGz Centraal streeft naar een cultuur waarin het melden, analyseren en leren van
incidenten vanzelfsprekend is. Op basis van de (veiligheids)audits en het
besturingsmodel GGz Centraal is gewerkt aan een VIM structuur die dit streven
ondersteunt en uitgaat van leren zo dicht mogelijk op de werkvloer.
Belangrijk uitgangspunt blijft dat veiligheid onlosmakelijk verbonden is met kwaliteit.
Veiligheid is daarom integraal onderdeel van de bedrijfsvoering: veiligheid is te
verbijzonderen, maar niet los te koppelen.
4.3.2. HKZ Kwaliteitscertificaat
Zowel Symfora/ GGz Centraal als Meerkanten/ GGz Centraal waren in 2010 HKZ
gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).
Er is voor gekozen om HKZ als kwaliteitssysteem te handhaven voor GGz Centraal. In
2011 zal er een hercertificering op basis van het nieuwe schema plaatsvinden, waarbij
het kwaliteitsmanagementsysteem van GGz Centraal uitgangspunt zal zijn.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
31
De belangrijkste conclusies en aandachtspunten uit de audits over 2010 zijn:
- De zorgverlening verloopt conform de afspraken en is op orde.
- Het doorlopen van de volledige kwaliteitscyclus op verschillende niveaus in de
organisatie is niet altijd vanzelfsprekend.
- In de Routine Outcome Meting (ROM) is vooruitgang geboekt, vrijwel elke
afdeling is ermee aan de slag. Het project blijft wel de aandacht vragen binnen
GGz Centraal, een goede monitoring is van belang.
- De ‘nieuwe normen’ in het HKZ schema 2009, zijn nog onvoldoende inzichtelijk.
Het wordt bijvoorbeeld in de audit niet zichtbaar dat er veel aan risicoinventarisatie op individueel cliëntniveau wordt gedaan, zoals bijvoorbeeld
suïcidepreventie en alcohol- en drugsbeleid. Daarmee is het werken aan de
bewustwording van ‘risicomanagement’ een belangrijk aandachtspunt (cultuur).
- het kader Veiligheid is herkenbaar en bevat de uitgangspunten en visie op
veiligheid. Van belang is de (decentrale) veiligheidsplannen uit te werken en
verder te implementeren.
4.3.3. Kwaliteit van gebouwen
In 2010 heeft Meerkanten/ GGz Centraal nadere uitwerking gegeven aan haar
strategisch vastgoedplan. In het strategisch vastgoedplan beschrijft Symfora/ GGz
Centraal hoe zij op middellange termijn met haar vastgoed wenst om te gaan en hoe zij
de kwaliteit van zorg wil ondersteunen vanuit haar gebouwen en omgeving. Het beleid
sluit aan bij landelijke beleidsontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.
In 2010 is het gebouw de Klinkert
gerenoveerd. De nieuwe
bestemming is de huisvesting van
de kinderopvang Woudeinde. De
ingebruikname heeft op 1 juli 2010
plaatsgevonden.
In 2010, is de Nieuwbouw RGC
Ouderenpsychiatrie gerealiseerd. Het
betreft een nieuw gebouw voor
ouderen die intensieve zorg en
verpleging nodig hebben (50
plaatsen alsmede ambulante zorg en
deeltijdbehandeling). De
ingebruikname heeft op 30
november 2010 plaatsgevonden.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
32
De plannen voor de Nieuwbouw RGC Volwassenen en Verslaafden (90 plaatsen alsmede
deeltijdbehandeling en ambulante zorg) worden voorbereid. In 2010, is gestart met de
bestekfase.
De nieuwbouw voor Individueel
Verblijf Ouderen (40 plaatsen) is
aanbesteed. De oplevering wordt in
februari 2011 verwacht (Veldwijk
Ermelo)
De nieuwbouw RCG Kinder– & Jeugdpsychiatrie (20 plaatsen) is in het verslagjaar
aanbesteed.De oplevering wordt in mei 2011 verwacht.
Bouwillustratie Fornhese, kinder- &
jeugdpsychiatrie, Ermelo
4.4.
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten
4.4.1. Kwaliteit van zorg
Op vele gebieden werden binnen Meerkanten/ GGz Centraal initiatieven ontplooid om de
kwaliteit van zorg te verbeteren, gedeeltelijk in het kader van landelijk beleid zoals
bijvoorbeeld het terugdringen van dwang en drang, gedeeltelijk op initiatief van
afdelingen en individuele professionals. In onderstaande worden eerste de resultaten
van het ‘dwang- en drangbeleid’ weergegeven, waarna een overzicht wordt gegeven van
de overige prestaties.
4.4.1.1. Beleid Dwang & Drang
Eind 2009 is Dwang & Drang gestopt als project en met de aanstelling van een
coördinator Dwang & Drang GGZ Centraal geborgd in de organisatie.
Over de voortgang van het project wordt twee keer per jaar naar GGZ Nederland
gerapporteerd naast de gebruikelijke rapportage binnen Meerkanten/ GGz Centraal en
naar het zorgkantoor.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
33
Hoofddoelen van het beleid in 2010
Eind 2010 heeft Meerkanten de behaalde resultaten geborgd op de afdelingen
waar het project heeft plaatsgevonden: voorkomen of verminderen van
dwangtoepassingen door middel van kwaliteitsverbetering met betrekking tot
besluitvorming, bejegening en evaluatie.
Meerkanten intensiveert de mogelijkheden van gedifferentieerd de-escaleren en
heeft eind 2010 op drie van de vier gesloten afdelingen aanpassingen gedaan in
bouw, aankleding en begeleiding.
Meerkanten heeft eind 2010 de ingezette verbreding van het beleid reductie
dwang en drang in het kader van preventie verder uitgerold naar aangrenzende
(verwijzende) afdelingen met de speerpunten:
o Preventie (vroegsignalering);
o Besluitvorming in het ambulante veld;
o Verbetering transmurale zorg.
Ingezette acties en interventies
Het jaar 2010 is een overgangsjaar geweest, voor Meerkanten/ GGz Centraal in de vorm
van een nieuwe coördinator Dwang & Drang en de voorbereidingen van de fusie.
Vanaf begin 2010 was Dwang & Drang ondergebracht in de lijnorganisatie, wat voor een
aantal afdelingen eerst nog wennen was. In de eerste fase is energie gestoken in het
opzetten van een structuur met aandachtsfunctionarissen Dwang & Drang, zodra de
toekenning van de subsidie Dwang & Drang bekend was. Deze structuur stond vanaf
september en werpt intussen steeds meer zijn vruchten af. Onder andere als het gaat
om informatie-uitwisseling, ervaringen en weten waar de verschillende afdelingen
binnen Meerkanten/ GGz Centraal en binnen Symfora/ GGz Centraal op het gebied van
Dwang & Drang mee bezig zijn.
Meerzicht en Johannesbos gesloten hebben de eerste stappen gezet in het realiseren
van ICU-ruimte, dan wel comfortruimte en het steeds meer gaan werken vanuit de
groep. Het wachten is nog op facilitering vanuit ICT voor het kunnen werken met
laptops. Een tweetal medewerkers van Johannesbos gaan de training runningtherapie
volgen om spanningsvolle situaties te verminderen.
Duynenhof, Hofstede en Hofplein beschikken sinds kort over één aandachtsfunctionaris
voor de gehele sector. Wel was al enige tijd een werkgroep Dwang & Drang bij de
Duynenhof actief. De teams zijn getraind in interactievaardigheden en vroegsignalering.
In de ambulante teams Veluwe Vallei en Flevoland zijn aandachtsfunctionarissen
aangesteld, die zich richten op de samenwerking in de keten, het gaan werken met de
crisiskaart en vroegsignalering.
Zonneweide gesloten had met wisseling van teamleider te maken en moeite om Dwang
& Drang echt tot speerpunt te maken. Op het moment dat daar in positieve zin
verandering leek te komen werd het voorgenomen besluit bekend om de afdeling in
voorjaar 2011 op te heffen.
De verschillende afdelingen hebben actief contact gehad met de collega’s vanuit
Symfora, waarbij de eigen ervaringen en kennis zoveel mogelijk gedeeld zijn.
Sinds 2010 zijn elke kwartaal de cijfers vanuit Argus beschikbaar en teruggekoppeld aan
de teams.
Gezamenlijk met de zorgadministratie en de geneesheer-directeur is aandacht besteedt
aan elementen als werken met het afwegen van alternatieven, signaleringsplannen,
evaluaties met patiënten én evaluatie binnen het team als onderdeel van de
elektronische dossiervoering.
De resultaten van het onderzoek dat onderdeel was van het project Minder separeren
zijn naar de afdelingen teruggekoppeld. In 2011 zal onderzocht worden of
vervolgonderzoek mogelijk is.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
34
Belangrijkste resultaten
Met het aanstellen van de aandachtsfunctionarissen is het verminderen van Dwang &
Drang weer sterker gaan leven bij de betrokken teams van de afdelingen. Hier draagt de
terugkoppeling van de cijfers uit Argus ook aan bij.
De inzet van ICU-ruimte, comfortruimte gecombineerd met een andere bejegening,
aanwezigheid op de groep, dagactiviteiten, vroegsignalering en proactief handelen
worden bij de betrokken afdelingen meer centrale begrippen die steeds meer tot
uitvoering gebracht worden.
Daarnaast is met de aanstelling van de aandachtsfunctionarissen ketenzorg een
beginnend besef gekomen dat het verminderen van dwang en drang een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ambulant en kliniek is.
Cijfers
Aantal opnames 2010
In 2010 zijn er 410 gedwongen opnames geweest waarbij het om 177 patiënten ging. Er
zijn 1743 keer vrijwillig opnames geweest waarbij het om 1252 patiënten ging (bron:
zorgadministratie).
Aantal separaties
Als onderdeel van het project zijn alle separaties geregistreerd in de digitale versie van
Argus.
Bij het aantal keren separatie is de definitie gehanteerd dat bij een onderbreking langer
dan 24 uur de toepassing als nieuwe maatregel is geteld. N.B. Bij eerder opgave van
cijfers voor de kwartaalrapportages bleek het om getelde episodes te gaan. Deze cijfers
zijn nu gecorrigeerd. In de onderstaande cijfers wordt een verdeling gemaakt tussen
separaties uitgevoerd vanuit Middelen of Maatregelen en vanuit dwangbehandeling én
separaties bij patiënten die vrijwillig opgenomen waren en zonder verzet van de patiënt
zijn uitgevoerd.
Vanuit het eerdere onderzoek zijn cijfers over 2008 bekend en over twee kwartalen van
2009. In de overgang van papier naar digitale registratie zijn twee kwartalen niet goed
geregistreerd. Deze cijfers zijn op verschillende manieren geteld en worden voor deze
rapportage niet meegenomen. In 2010 waren 88 patiënten betrokken bij separatie.
Separaties
Dagen
Separaties patiënten
met vrijwillige status
Dagen
Separaties totaal
Dagen totaal
Gemiddeld aantal
separaties per maand
Gemiddeld aantal
dagen
Totalen
2010
148
Opmerkingen
Separaties uitgevoerd vanuit Middelen of
Maatregelen en vanuit dwangbehandeling.
520
5
Separaties niet uitgevoerd vanuit Middelen of
Maatregelen of vanuit dwangbehandeling.
12
2010
153
Opmerkingen
In 2010 zijn in totaal 88 patiënten gesepareerd.
532
Separaties totaal gedeeld door 12.
3,5
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
35
Totaal separaties zonder kerngroepen (> 5 keer gesepareerd en/of > 30 dgn)
2010
125
Separaties totaal
Dagen totaal
457
In 2010 werden vijf patiënten langer dan vijf keer en/of langer dan 30 dagen
gesepareerd. In totaal ging het bij deze groep om 28 separaties en 75 dagen.
Separaties en aantal dagen per deelnemend behandelprogramma aan het
project.
2010/ keren
Meerzicht
1e kwartaal
18
2e kwartaal
16
3e kwartaal
17
4e kwartaal
16
totaal
67
Johannesbos
6
15
11
11
43
Nieuw
Zonneweide
Duynenhof
10
4
6
11
31
4
2
4
2
12
38
37
38
40
153
Totaal
Grafiek aantal separaties
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
meerzicht
joh.bos
nieuw z
duynhof
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
2010/dagen
Meerzicht
1e kwartaal
148
2e kwartaal
75
3e kwartaal
57
4e kwartaal
72
totaal
352
Johannesbos
6
32
26
45
109
Nieuw
Zonneweide
Duynenhof
34
3
12
8
57
6
1
6
1
14
194
111
101
126
532
Totaal
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
36
160
140
120
meerzicht
100
80
joh.bos
60
nieuw z
40
duynhof
20
0
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
Grafiek aantal dagen separatie
Dwangmedicatie 2010
Totaal
Kortdurend (enkele uren)
139 keer
langdurend
71 keer
Dwangmedicatie, aantal keren gegeven
Overige maatregelen4
Frequentie
Duur
Afzondering, onbegeleid
75 keer
10 dgn
Fixatie in combinatie met
separatie
Niet geregistreerd
Fixatie enkel
Niet geregistreerd
ICU-ruimte met 1 op 1
begeleiding
n.v.t.
Verplicht verblijf eigen
kamer
Time out eigen kamer
geen
geen
geen
geen
4.4.1.2. Tevredenheid cliënten en patiënten
Meerkanten/ GGz Centraal heeft in 2010 de Customer Quality (CQ)-index uitgezet bij
cliënten die ambulant kortdurend in zorg zijn (geweest). Een steekproef onder ca. 300
cliënten leverde met een respons van 31% inzicht in de ervaringen op het gebied van
ondermeer keuzemogelijkheden, de vervulling van hulpwensen, informatievoorziening
en afstemming tussen behandelaars. Verbeteracties worden opgenomen in de
beleidscyclus van 2011.
4
voor zover geregistreerd volgens de Argusregistratie.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
37
Veel cliënten geven aan onvoldoende informatie te hebben gekregen over
cliëntenrechten (score: 1.7 op een 4-puntsschaal). Informatie over andere
behandelmogelijkheden krijgen cliënten naar hun ervaringen ook onvoldoende (1.74 op
4-puntsschaal). De bejegening door de behandelaar wordt hoog gewaardeerd: een 3.5.
Gelet op de score 3.5 vindt het overgrote deel van de cliënten dat hun klachten goed
begrepen worden en dat de behandeling de juiste aanpak voor hun klachten is. De
informatie over medicatie en over de behandeling wordt ook als positief ervaren.
Overzicht: Tevredenheid cliënten en patiënten GGz Centraal 2010 (Meerkanten/ GGz Centraal en Symfora/
GGz Centraal)
Cliënten die klinisch of langdurig in zorg waren, kinderen, jeugdigen en hun ouders zijn
gevraagd de Thermometer in te vullen. Bijna 550 cliënten vulden de vragenlijst in. De
thermometer is hier niet als exit meting aangeboden maar op een vooraf vastgestelde
datum, onafhankelijk van de behandelfase. Deze keuze is gemaakt om organisatorische
redenen, hoewel de uitkomsten zo wat lager kunnen uitvallen dan bij exitonderzoek.
Dit geldt in het bijzonder voor het ‘resultaat van de zorg’. 77% van de cliënten geeft aan
door de behandeling of begeleiding voldoende vooruit te zijn gegaan. Een kwart van de
cliënten is minder tevreden over de informatie die gegeven wordt over het te
verwachten resultaat van de zorg. Daarentegen heeft 94% ingestemd met het
behandelplan en is 93% van de cliënten tevreden over de bejegening door
hulpverleners.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
38
De uitkomsten van de CQ-index en de Thermometer leiden, tezamen met die van het
kwaliteitsonderzoek dat de clientenraad organiseert, tot een aansporing voor
afdelingen om de sterke kanten te onderhouden en de zwakkere aan te pakken.
N.B. de kwaliteitsgegevens over de zorginhoudelijke indicatoren aangaande veiligheid,
effectiviteit en tijdigheid van de zorg, de zogenaamde uitkomsten van de GGZ Prestatie
indicatorenset 2010, zijn op separate wijze aangeleverd via www.zichtbarezorg.nl.
4.4.2. Klachten
Ingevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) heeft Meerkanten/ GGz
Centraal een klachtencommissie voor cliënten. De klachtencommissie is ingesteld door
de raad van bestuur en heeft als taak op een onpartijdige en onafhankelijke wijze
klachten van cliënten te onderzoeken en daarover uitspraak te doen.
De leden worden voorgedragen door de cliëntenraad en de ondernemingsraad.
De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn juristen die niet voor of bij
Meerkanten/ GGz Centraal werken. Zij worden, evenals de leden van de
klachtencommissie, benoemd door de raad van bestuur. De leden van de commissie
mogen niet bij de behandeling van klager of op andere wijze bij de klacht betrokken
zijn.
De klachtencommissie heeft aan het einde van 2010 dertien leden:
twee onafhankelijke juristen (voorzitter en vice-voorzitter),
vijf externe leden benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad en
zes leden, allen in dienst van Meerkanten/ GGz Centraal en benoemd op
voordracht van de Ondernemingsraad (drie leden uit de groep verpleegkundigen
en drie leden die als psychiater werkzaam zijn).
In 2010 waren er meerdere mutaties in de samenstelling van de commissie.
Vier leden namen afscheid vanwege verandering van werkgever of (deeltijd) pensioen.
De leden van de klachtencommissie rouleren volgens een jaarrooster van geplande
hoorzittingen. De hoorzittingen vinden in de regel plaats op dinsdagen in de oneven
weken.
De klachtencommissie wordt ondersteund door een secretaris. Deze coördineert de
klachtenprocedure, bereidt de zaken voor en onderhoudt de contacten met alle
betrokkenen. De secretaris is geen lid van de klachtencommissie.
In 2010 is, vooruitlopend op de fusie met Symfora/ GGz Centraal aandacht besteed aan
de toekomstige samenwerking tussen beide klachtencommissies. Al snel werd duidelijk
dat samenvoeging van beide commissies de beste optie is.
De raad van bestuur besloot dat beide klachtencommissies per 1 januari 2011 onder één
naam verder gaan. Er zal gewerkt gaan worden met twee kamers; kamer 1 voor het
werkgebied van voormalig Meerkanten en kamer 2 voor het werkgebied van voormalig
Symfora. Om de samenvoeging mogelijk te maken is een raamreglement opgesteld; in
de loop van 2011 zullen de klachtenreglementen verder geharmoniseerd worden.
Er wordt gestreefd naar één klachtenreglement, naar harmonisering van
informatiebrochures e.d.
Wetten en voorschriften
De klachtencommissie behandelt zowel klachten die ingediend zijn op grond van de Wet
Bijzonder Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) als op grond van de
WKCZ. De commissie hanteert een tweetal reglementen die door de raad van bestuur
zijn vastgesteld en waarover zowel de Centrale Cliëntenraad als de Ondernemingsraad
advies hebben uitgebracht. Het gaat hier om het reglement WKCZ voor algemene
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
39
klachten zoals bejegening en het reglement BOPZ, voor klachten als bedoeld in artikel
41 van de Wet BOPZ (bijv. het niet toepassen van het overeengekomen behandelplan,
toepassing, buiten het behandelplan om van middelen en maatregelen ter overbrugging
van tijdelijke noodsituaties etc.). De reglementen zijn in 2007 aangepast aan de
gewijzigde wetgeving nadat ter zake de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad
zijn geraadpleegd.
Klachten in het verslagjaar 2010
In het jaar 2010 zijn er bij de commissie 46 klachten ingediend.
Vijftien klachten werden door de commissie in behandeling genomen. Er waren twee
schorsingsverzoeken waar de voorzitter direct op besliste. Er werden 28 klachten
ingediend die om verschillende reden niet door de klachtencommissie in behandeling
konden worden genomen.
Er zijn vijftien hoorzittingen geweest in 2010. Eén klager diende negen klachten in. Op
eigen verzoek van deze klager werden de eerste vijf van deze klachten samengevoegd
en schriftelijk afgehandeld. De klachten die na deze uitspraak werden ingediend door
deze klager werden later ingetrokken.
Er werden drie BOPZ- klachten ingediend en behandeld, twee van deze BOPZ-klachten
werden voorafgegaan door een schorsingsverzoek.
Twaalf klachten werden behandeld op grond van de WKCZ.
De verschillende redenen waarom de 28 overige klachten niet in behandeling werden
genomen waren:
Tien klachten werden om verschillende redenen ingetrokken.
Geslaagde bemiddeling door de patiëntenvertrouwenspersoon leidde ertoe, dat
vier klachten geen behandeling door de klachtencommissie behoefden.
De familievertrouwenspersoon nam twee klachten in behandeling. De indiener
van de klacht was volgens het reglement WKCZ-klachten niet ontvankelijk in zijn
klacht omdat toestemming van betrokken cliënt ontbrak.
Zeven klachten waren niet ontvankelijk om verschillende redenen.
De commissie ontving drie klachten waarna klager niet meer reageerde op
nadere vragen en verzoeken. Het bleek onmogelijk om met deze klagers in
contact te komen.
Twee klachten werden doorgestuurd naar de raad van bestuur. Eén klacht
handelde om een schadevergoeding en een tweede klacht was niet ontvankelijk
omdat klaagster geen toestemming wilde en kon vragen aan de betrokken cliënt,
terwijl de klacht over een ernstige zaak handelde.
In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van het aantal klachten, binnen
gekomen bij de klachtencommissie Meerkanten/ GGz Centraal uit het verslagjaar en de
afhandeling c.q. verloop hiervan.
Overzicht afhandeling klachten 2010
Totaal aantal klachten
Klachten BOPZ
BOPZ schorsingsverzoeken
Klachten WKCZ
Klacht ingetrokken
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
aantal
46
3
2
43
10
40
Vervolg: overzicht afhandeling klachten 2010
aantal
2
4
7
5
Bemiddeling door FVP
Bemiddeling door PVP
Niet ontvankelijk
Geen reactie
Doorgestuurd naar raad van bestuur
2
Aantal hoorzittingen
Schriftelijke behandeling klacht
Klachtonderdelen
15
1
93
8
85
Klachtonderdelen gegrond
Klachtonderdelen niet gegrond
Schorsingsverzoek niet ontvankelijk wegens opschorting
maatregel tot na beslissing klachtencommissie.
Schorsingsverzoek afgewezen
Uitspraken met aanbevelingen aan raad van bestuur
Reactie raad van bestuur op uitspraak
2
1
8
8
Circuit
Volwassenen
Veluwe
Ouderen
Veluwe
Flevoland
K&J
Verslaving
Aantal
klachten
14
2
12
1
2
Aantal klachten per circuit (2010)
man
vrouw
12
34
Klachten naar geslacht klager
Aard van de klachten
WKCZ-klachten: De aard van de klachten WKCZ was divers. Bij de twaalf
klachten die behandeld zijn op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
werd op 92 klachtonderdelen een beslissing genomen; acht klachtonderdelen
werden gegrond verklaard, 84 klachtonderdelen waren niet-gegrond. Eén klager
diende een klacht in opgesplitst in zeventien verschillende klachten gericht tegen
meerdere medewerkers van Meerkanten. Eén klaagster gaf aan dat zij niet bij de
hoorzitting aanwezig wilde zijn omdat dit geestelijk te zwaar was.
BOPZ-klachten: Er werden drie BOPZ-klachten ingediend; twee daarvan
bevatten een verzoek tot schorsing. Eén verzoek werd afgewezen; het tweede
schorsingsverzoek en de daarbij horende klacht werd de volgende dag
ingetrokken omdat er met de behandelaar nieuwe afspraken gemaakt konden
worden over de afbouw van de al enige tijd durende separatie. Klager was
tevreden met de nieuwe afspraken.
Het is niet altijd gelukt om klachten binnen de gestelde termijn af te handelen.
Op verzoek van één klager werden de klachten schriftelijk afgehandeld. Schriftelijke
behandeling van een klacht behoeft een langere termijn omdat beide partijen in de
gelegenheid worden gesteld op elkaars schriftelijke reacties te reageren.
Een paar maal werd een reeds geplande hoorzitting op verzoek van klager of van de
medewerker uitgesteld. Redenen hiervoor waren onder meer (gewijzigde)
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
41
vakantieplanning, een hernieuwd vooroverleg met de familievertrouwenspersoon,
verzoek om extra overleg met PVP en tevens een verzoek om een tolk bij de hoorzitting.
Aanbevelingen aan raad van bestuur bij uitspraken
Bij een zestal uitspraken formuleerde de commissie viertien aanbevelingen aan de raad
van bestuur. Als gevolg hiervan zijn onder andere
een nieuwe overleg- en bespreekstructuur ingevoerd met duidelijke toedeling van
verantwoordelijkheid en regie over de behandeling;
de aanbevelingen van de klachtencommissie onder de aandacht van
medewerkers en management gebracht;
de bekendheid en het gebruik van de crisiskaart nadrukkelijk onder de aandacht
van de betrokken behandelaren gebracht.
2009
2010
totaal aantal klachten
40
46
klachten WKCZ
27
43
klachten BOPZ
7
3
schorsingsverzoeken bij klachten
6
2
aantal klachten waarop beslissing door klachtencommissie
15
15
Aantal klachtonderdelen
37
93
9
8
28
85
bemiddeling PVP
2
4
bemiddeling FVP
3
2
ingetrokken
8
10
niet ontvankelijk
4
7
doorverwijzing raad van bestuur
0
2
doorverwijzing naar andere afdeling
1
0
aanbevelingen aan raad van bestuur
6
18*
reactie raad van bestuur op uitspraak
9
8
maatregelen raad van bestuur
6
8
Niet in behandeling genomen (geen reactie meer ontvangen
van klager)
1
3
Waarvan gegrond
Waarvan niet gegrond
Overzicht klachten 2009 - 2010
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
42
Het valt op dat ook in 2010 relatief veel WKCZ-klachten werden ingediend door familie
en naasten van cliënten. Deze klachten waren volgens de WKCZ niet ontvankelijk omdat
cliënt zelf niet instemde met de klacht. Een aantal klagers wensten deze instemming
niet te vragen aan de cliënt.
Met de benoeming van de familievertrouwenspersoon bestaat voor deze groep klagers
nu de mogelijkheid om klachten te bespreken. Twee klagers maakten hiervan gebruik.
Vanaf 2006 kunnen ook klachten per e-mail worden ingediend. Hiervan is in 2010
wederom minder gebruik gemaakt; slechts twee klachten werden per e-mail ingediend.
Wel maakten klagers een paar maal gebruik van het nieuwe klachtenformulier dat via de
website is te downloaden.
De klachtencommissie heeft de plicht om ernstige structurele problemen, die bij de
zorgaanbieder zijn gemeld, maar waar de zorgaanbieder geen maatregelen voor heeft
getroffen, te melden bij de inspectie. In 2010 heeft de klachtencommissie geen ernstige
structurele problemen gemeld.
De klachtencommissie heeft haar werkzaamheden naar behoren kunnen verrichten.
De zorgaanbieder heeft medewerking aan de commissie gegeven in de vorm van
facilitaire voorzieningen zoals secretariële ondersteuning, de benodigde vergaderruimten
voor de hoorzittingen, en financiële bijdragen om bezoek aan externe bijeenkomsten op
het gebied van klachtrecht mogelijk te maken.
Ten einde de continuïteit van de bereikbaarheid te waarborgen is in 2010 de
samenwerking met de klachtencommissie van Symfora/ GGz Centraal gestart. Beide
secretariaten hebben in onderling overleg de bereikbaarheid geoptimaliseerd en de
vervangingen tijdens de vakanties geregeld.
De contacten met de centrale cliëntenraad en de vertrouwenspersonen verliepen steeds
in een open en goede sfeer.
4.4.3. Familievertrouwenspersoon
De Familievertrouwenspersoon (FVP) verleent een bijdrage aan verbetering van de
communicatie in de triade hulpverlener, cliënt en naastbetrokkene. Zij probeert met een
onpartijdige opstelling en zo onafhankelijk mogelijk in eerste instantie een intermediair
te zijn tussen hulpverleners en naastbetrokkenen. Ook hulpverleners kunnen een beroep
op de FVP doen voor advies of bemiddeling uiteraard met instemming van de
naastbetrokkenen. In tweede instantie biedt de FVP persoonlijke ondersteuning aan
naastbetrokkenen door te luisteren, te coachen, te adviseren, te informeren en te
verwijzen. De FVP heeft dus ook oog voor de vaak overbelaste mantelzorger en
onderzoekt welke ondersteuning geboden en gewenst is.
In derde instantie kan zij ongevraagd en gevraagd het management adviseren op grond
van signalen. Een goede samenwerking tussen hulpverleners en de FVP is een
voorwaarde om verbetering van de communicatie in de triade te bewerkstelligen en
hulpverleners te motiveren om de ontwikkeling van familiebeleid in gang te zetten.
Werkwijze van de FVP
De FVP is zoveel mogelijk regionaal zichtbaar en werkt voornamelijk op de grote locaties
te weten: Veldwijk en Meerzicht. Zij maakt afspraken met naastbetrokkenen zo dicht
mogelijk bij hun woonomgeving.
Zij voert maximaal vijf gesprekken met hulpvragers. Zij gebruikt daarbij de methode
van stepped care. Na vijf gesprekken hebben de hulpvragers meestal antwoord op hun
hulpvragen of er is een interventie gedaan door de FVP of er heeft een verwijzing
plaatsgevonden. Ook kan het zijn dat de hulpvrager dan voldoende ondersteuning heeft
gehad om zelf weer verder te kunnen.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
43
De FVP heeft intern contacten met de familieraden, PVP, klachtencommissies,
management, directie, raad van bestuur en hulpverlening. Extern met
mantelzorgorganisaties, familiebelangenverenigingen en diverse hulpverleners en
instanties in de eerste en tweede lijn. De FVP informeert, adviseert, bemiddelt bij
communicatie en bij klachten en verwijst.
Aantal hulpvragers 2010
Aantal
38
2
Meerkanten
Buiten de instelling
Hulpvragen* met interventies 2010
Verwijzingen intern en extern
Informatie en advies over uiteenlopende onderwerpen
Bemiddeling bij moeizame communicatie
Bemiddeling bij klachten
Problemen met bejegening van HV
Persoonlijke problemen
Totaal
Meerkanten
6
38
17
7
2
16
86
* De meeste hulpvragen betreffen informatie en advies over zeer uiteenlopende onderwerpen. Persoonlijke
problemen betreffen meestal overbelasting/burnout van naastbetrokkenen. Tamelijk hoog scoort tevens de
moeizame communicatie waarbij naastbetrokkenen ervaren dat zij te weinig betrokken worden bij behandeling
en zorg van hun naasten of ervaren in onvoldoende mate of gebrekkig geïnformeerd te worden. Hulpvragers
hebben meestal meerdere hulpvragen als zij zich wenden tot de FVP. De FVP doet daarom ook meerdere
interventies per hulpvrager.
Speerpunten 2011
Voorlichting en informatie van de FVP aan verpleegkundige opleidingen (reeds
gerealiseerd in het meerkanten deel van de organisatie).
Voorlichting en informatie van de FVP in introductieprogramma van AIO’s.
Ontwikkelen indicatoren voor tevredenheid FVP en het monitoren hiervan.
4.5
Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
4.5.1. Personeelsbeleid
Het verslagjaar heeft volledig in het teken gestaan van de fusie tussen Meerkanten/ GGz
Centraal en Symfora/ GGz Centraal voor de beide afdelingen P&O. Vanaf maart 2010 is
het vakcentrum Personeelszaken gevormd, waarbij de samenwerking intensiever is
geworden. Projectgroepen zijn gevormd om te komen tot een eensluidend
personeelsbeleid voor de nieuwe organisatie. De verwachting is dat in 2011 en 2012 het
functiegebouw zijn definitieve vorm zal krijgen. Alle personele regelingen die bij beide
organisaties aanwezig zijn zullen geharmoniseerd worden en beschikbaar gesteld
worden aan de organisatie. Al deze projecten worden voorgelegd aan de Centrale
Ondernemingsraad.
Positie personeelsadviseur
In juni 2010 is in het managementteam besloten de hiërarchische positie van de
personeelsadviseur te plaatsen onder het management van de RVZe of Vakcentrum. Dit
betekent dat het Hoofd Vakcentrum PZ niet langer de leidinggevende is. Ingangsdatum
was gepland per 1 januari 2011, maar is vooralsnog tegengehouden door het niet
afgeven van een positief advies rondom deze wijziging door de Centrale
Ondernemingsraad.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
44
Werving medewerkers
In 2010 is een nieuwe impuls gegeven aan de werving van personeel. Nieuwe media en
een veranderde arbeidsmarkt maakt dat ook beide organisatie hierin mee moeten. Door
de werving op te nemen in het project Arbeidsmarktcommunicatie zal deze impuls in
2011 verder ontwikkeld worden. Minder werven in de traditionele kranten/
beroepstijdschriften en meer middels Sociale Media.
Aantallen
Ontstaan in
Ontstaan in
2009
2010
Vacatures
Vacatures totaal
Vacatures patiëntgebonden functies
Moeilijk vervulbare vacatures totaal
Moeilijk vervulbare vacatures patiëntgebonden functies
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december
Waarvan man
Waarvan vrouw
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december
165
116
13
11
94
82
49
48
1497
1467
437
1060
1094
379
1088
1103
Vacatures en personeel 2009 – 2010 (Bron: vakcentrum Personeelszaken Meerkanten/ GGz Centraal)
Verzuim
In onderstaande grafiek wordt het gemiddelde verzuimpercentage van Meerkanten/ GGz
Centraal 2009 - 2010 weergegeven.
Verslagjaar
2009
2010
Verzuim
4.79
4,9
Verzuimpercentage
1e ziektejaar
2e ziektejaar
Totaal
Meldingsfrequentie
4.52
0.27
4.79
1.5
4,68
0,27
4.95
1,5
13
14,1
Gemiddelde duur in dagen
Verzuimcijfers Meerkanten/ GGz Centraal 2009 – 2010 (Bron: vakcentrum Personeelszaken Meerkanten/ GGz
Centraal)
4.5.2. Kwaliteit van het werk
Praktijkopleidingen en stagebureau
Naast de bestaande opleidingsroutes voor verpleegkunde niveau 4 & 5, werd ook gestart
met de SPH-duaal. Helaas bleek dit voor de twee leerlingen geen succes. Ook in 2010
blijkt het steeds moeilijker om beginnende leerlingen te plaatsen. Afdelingen werken
steeds meer met stand-alone plaatsen en willen liever alleen gevorderde leerlingen.
Het zgn. zij-instromers project heeft drie leerlingen opgeleverd die alledrie inmiddels
zijn gestopt. Een combinatie van factoren is hiervan de oorzaak. Door medewerkers van
het stagebureau werd een Excellprogramma ontwikkeld om beter en sneller vraag en
aanbod op elkaar te kunnen afstemmen.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
45
Opleidelingen
A-opleiding
P-opleiding
SPV
Verzorging niveau 3
Verpleegkunde 4 & 5
Verpleegkundig Specialist (MANP)
2009
16
25
5
4
51
7
2010
16
22
6
4
48
6
Overzicht opleidelingen
Bij- en nascholing
Ook in 2010 werden de gebruikelijke trainingen en cursussen gegeven.
Veel tijd is geïnvesteerd in het organiseren en ontwikkelen van cursussen op maat voor
afdelingen binnen het kader van het zgn. strategisch opleiden. Voor de training Samen
Deskundig bleken de cursussen op het gebied van HEE een concurrent. Voorbereidingen
werden getroffen om deze trainingsactiviteiten onder te brengen in het bureau Herstel.
Voor het circuit ouderenpsychiatrie is een fors traject gestart. In twee jaar worden ruim
honderd verzorgenden bijgeschoold. Dit programma is tot stand gekomen in
samenspraak met het management en medewerkers.
Aantallen bij- en nascholing
Agressie regulatie
Instructie verpleegkundigen
Interactievaardigheden
Psychopathologie
Reanimatie
Samen deskundig
Herstel ondersteuning
Medicatieverstrekking
Diabetes
2009
108
12
54
38
144
38
18
15
2010
92
7
34
54
98
30
52
24
26
Individuele opleidingen
Veel medewerkers volgden ook in 2010 weer diverse opleidingen. Voor een deel
vanwege de behoefte van de afdeling, maar ook in het kader van de individuele
loopbaan.
4.5.3. Medewerkvertrouwenspersoon
De vertrouwenspersonen werden in het verslagjaar acht keer benaderd.
In vier gevallen werd de klacht niet met de vertrouwenspersoon, maar met de
bedrijfsmaatschappelijk werker besproken, in één geval was dit met de bedrijfsarts.
Niemand van deze medewerkers diende een officiële klacht in bij de klachtencommissie
medewerkers. De klachten gingen over intimidatie/bejegening van de leidinggevende of
van een collega. In twee gevallen was een conflict met de leidinggevende de oorzaak.
De klachtencommissie medewerkers ontving in het verslagjaar één klacht. De klacht
werd ontvankelijk en gegrond verklaard. Het betrof hier bejegening door een collega.
Diverse gesprekken werden gevoerd in het kader van de harmonisatie van een nieuw
klachten- en bezwarenreglement medewerkers.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
46
4.5.4. Veilig Incident Meldingen
Aantal incidenten per kwartaal Meerkanten
1e
2e
3e
4e
1e
2e
3e
4e
1e
2e
3e
4e
1e
2e
3e
4e
1e
2e
3e
4e
1e
2e
3e
4e
1e
2e
3e
4e
1e
2e
3e
4e
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
kwart
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
In het derde kwartaal van 2009 lijkt een trend te zijn ingezet met een daling van het
aantal incidentmeldingen. De daling houdt aan in het begin van 2010, daarna blijft het
aantal meldingen ongeveer gelijk.
Verschillen in het aantal meldingen door de jaren heen zijn gedeeltelijk te verklaren
door veranderingen in het meld- en registratiesysteem: in 2006 werd overgegaan van
papier naar digitaal melden en in 2010 werd TriasWeb geïmplementeerd.
Agressie & ongevallen, trend Meerkanten
Agressie
(Bijna) ongevallen
400
350
300
250
200
150
100
50
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Bovenstaande figuur geeft de trend weer over de afgelopen zeven jaar van de twee
meest voorkomende incidenten: agressie en (bijna) ongevallen. Meldingen van agressie
namen fors af vanaf het derde kwartaal 2009, maar namen sinds het tweede kwartaal
van 2010 weer toe. Het aantal (bijna) ongevallen is niet meer zo hoog als in 2007,
mede door een valpreventieproject in 2008.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
47
4.5.5. Arbo
Arbozorgsysteem. In het verslagjaar werd het zgn. Arbozorgsysteem
opgesteld. De Raad van Bestuur keurde het plan goed en de COR stemde met
het plan in. In het zorgsysteem zijn de afspraken met betrekking tot de
arbocoördinatie en beleidsvoorbereiding vastgelegd.
Ergo.
o In samenwerking met de afdelingen ergotherapie en fysiotherapie werd de
cursus fysieke belasting voor medewerkers werkzaam in de
ouderenpsychiatrie georganiseerd.
o Eveneens vond in het verslagjaar de training fysieke belasting
schoonmaak voor het serviceonderhoudsteam en de medewerkers
werkzaam in dag- en avondschoonmaak plaats.
o De training beeldschermwerk voor nieuw in dienst getreden secretaresses
werd door de afdeling ergo voorbereid en in het eerste kwartaal van het
lopende jaar gegeven.
o Ca 30 werkplekonderzoeken vonden plaats door de afdeling ergotherapie.
Een aanzet werd gemaakt met de harmonisatie van het
werkplekonderzoek Meerkanten/ GGz Centraal en Symfora/ GGz Centraal.
o In het verslagjaar werd de zgn. Sneltoetskoker onder alle medewerkers
van Meerkanten verspreid. Gevouwen vormt de de driehoekige koker, met
op 1 kant de sneltoetsen van het tekstverwerkingsprogramma Word, op
de andere kant de sneltoetsen van intranet en op de derde kant ruimte
voor persoonlijke aantekeningen.
Bedrijfsopvangteam. In het verslagjaar kwam het bedrijfsopvangteam (BOT)
in de plaats voor het bestaande agressie opvang team. De taken van het
agressieopvangteam (AOT) werden verbreed tot de opvang bij alle ingrijpende
gebeurtenissen en calamiteiten, waaronder een suïcide-incident. In het
verslagjaar werden de leden van het team hierin geschoold. Jaarlijks doen zo’ n
tien medewerkers een beroep op het team.
Bedrijfshulpverlening. Het bedrijfshulpverleningsteam werd verder
geactualiseerd. Aan het eind van het jaar waren 300 BHV-ers opgeleid. De eerste
herhalingscursussen zijn inmiddels gegeven. De 1e en 2e fase oefeningen
(voorlichting en instructie) van alle afdelingen hebben plaats gevonden. Op 75%
van alle (80) locaties zijn de 3e fase oefeningen (evacuatie) gehouden.
RIE. Als pilot werd in het verslagjaar een RIE in de apotheek van Symfora/ GGz
Centraal uitgevoerd met de door Meerkanten/ GGz Centraal gehanteerde
systematiek. De RIE Vriendschap, de Stee, Arbeidsrehabilitatie en Recreatie
werden in het verslagjaar goedgekeurd door de arbodienst.
Arbocatalogus. Het beleidsplan Agressie en Geweld is vastgesteld en de
voorbereidingen voor het actualiseren het beleid Fysieke Belasting werden in
gang gezet.
In het verslagjaar werd de zgn. tilcommissie nieuw leven in geblazen. Was deze
commissie voorheen uitsluitend gericht op verzorgingsafdelingen van de
Ouderenpsychiatrie, nu richt zij zich op alle afdelingen waar veel getild wordt.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
48
4.6.
Samenleving en belanghebbenden
Meerkanten/ GGz Centraal heeft nadrukkelijk de ambitie maatschappelijk te
ondernemen; Meerkanten/ GGz Centraal wil een proactieve rol spelen in de
maatschappelijke ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.
Meerkanten is een van de grootste werkgevers op de Noordwest Veluwe hetgeen aan de
vele contacten met overheden en instanties een extra dimensie geeft. Uitdagend werk,
een betrouwbare werkgever en een veilige werkomgeving zijn uitgangspunten voor goed
werkgeverschap.
De crisisdienst, werkzaam in het gehele verzorgingsgebied, is 7x24 uur beschikbaar om
in crisissituaties expertise, hulp en bijstand te bieden.
Er is een milieueffectplan en een plan voor het beheer van flora en fauna op het
landgoed Veldwijk in Ermelo. Zorgvuldig beheer van het landgoed en het
milieuzorgsysteem van Meerkanten geven op lokale schaal evenzeer blijk van de
maatschappelijke betrokkenheid van Meerkanten.
Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn de gemeenten in het werkgebied
verantwoordelijk voor een aantal activiteiten, gefinancierd uit de AWBZ, die voorheen
door Meerkanten/ GGz Centraal werden uitgevoerd. Meerkanten/ GGz Centraal sluit
daarvoor nu contracten met gemeenten. De OGGZ en generale preventieprojecten
hebben de meeste belangstelling van de gemeenten.
We noemen andere blijken van maatschappelijke betrokkenheid:
Meerkanten/ GGz Centraal heeft, zowel in Flevoland als in Gelderland met
overheden en andere maatschappelijke instellingen convenanten over
deskundigheids- en informatie-uitwisseling bijvoorbeeld op het gebied van
bemoeizorg, preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld;
Meerkanten/ GGz Centraal doet mee aan het Flevolandse project ‘verwaarlozing,
vervuiling en mishandeling’ waarin gemeenten, politie, GGD en andere
zorginstelling gezamenlijk bezien op welke manier problematische zorgmijders
het best benaderd en geholpen kunnen worden;
Meerkanten/ GGz Centraal levert een bijdrage in verschillende GHOR-gebieden,
bedoeld om bij rampen en ander maatschappelijk onheil opvang te bieden;
Meerkanten/ GGz Centraal levert psychiatrische expertise en professionele hulp
aan asielzoekers, in het bijzonder in asielzoekerscentra in Flevoland.
Indigo, waarin Meerkanten/ GGz Centraal participeert, levert een bijdrage aan de
zogenaamde ‘community mental health care’ .
Betrokkenheid op de samenleving komt ook tot uitdrukking in een grote groep van
vrijwilligers die in de instelling meestal in directe contacten met cliënten hun bijdrage
leveren.
De woonwijk ‘Hof van Chevallier’ met 82 koopwoningen op het landgoed Veldwijk draagt
bij aan het open en maatschappelijk karakter van het terrein.
Deze en andere buren zijn betrokken bij de verder ontwikkeling van het landgoed waar
de komende jaren een stevig bouwprogramma voor de zorg wordt ontwikkeld, met
behoud van het landschappelijk karakter van het landgoed.
Ook internationaal toont Meerkanten/ GGz Centraal zich verantwoordelijk. Projecten in
Turkije, Suriname en op Curaçao worden begeleid met inzet van expertise van
medewerkers ter plaatse; steeds via externe financiering.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
49
Ontmoetingen Onderweg
Van geheel andere aard is het project ‘ontmoetingen onderweg’. Dit project heeft als
doelstelling, het ondersteunen en realiseren van activiteiten op het gebied van cultuur,
zingeving, spiritualiteit en bezieling voor cliënten, medewerkers en bewoners van
Ermelo en omgeving. De realisatie vindt plaats middels een netwerkorganisatie.
Er blijkt veel draagvlak en kans op continuïteit te bestaan voor het project.
De raad van bestuur ondersteunt de ontwikkeling wegens de spontane betrokkenheid
van zo velen en de hoge graad van pragmatisme die het project tentoonspreidt.
4.7.
Financieel beleid
In 2010 is een positief exploitatieresultaat van € 397.000 gerealiseerd. Het
genormaliseerd resultaat (resultaat exclusief incidentele effecten) is € 115.000 positief.
Dit is een resultaatsverslechtering (genormaliseerd resultaat) van circa € 600.000 ten
opzichte van voorgaand jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personele
kosten.
Het financiële beleid van de Stichting Meerkanten/ GGz Centraal is erop gericht
onafhankelijk en zelfstandig te opereren als maatschappelijke onderneming. Er is sprake
van forse veranderingen in de omgevingsfactoren in de GGZ. Hiermee wordt uiteraard
rekening gehouden en er vindt waar nodig bijstelling plaats.
In 2009 is gekozen voor het in de komende 5 jaar toegroeien naar een toereikend en
evenwichtig eigen vermogen, dat ten dienste van de zorg kan worden aangewend.
Gestreefd wordt naar een vermogen van circa 20% . Dit is van belang om te blijven
voldoen aan de vereisten van externe financiers om zelfstandig leningen aan te gaan via
het Waarborgfonds van de Zorgsector, behoud van een adequate beleidsruimte binnen
de exploitatie én het eventueel omzetten van kortlopende leningen naar langlopende
leningen.
Het eigen vermogen bedraagt na de toevoeging over 2010 € 15.776.620 en komt
hierdoor op 18,0% (2009: 17,9%) van het extern budget overeenkomstig de definiëring
van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Dit betekent een lichte stijging ten
opzichte van 2009.
De Stichting Meerkanten/ GGz Centraal voldoet aan de eisen van externe financiers
conform de WfZ-procedure. In het verslagjaar werd door Stichting Meerkanten/ GGz
Centraal gestuurd op een resultaat van 0. In 2010 zijn geen kortlopende leningen
omgezet naar langlopende leningen.
Liquiditeit
Current ratio (vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) verslagjaar: 0,74 (2009:
0,91). De daling van het hiervoor gehanteerde percentage moet worden beoordeeld in
het licht van de keuze om het vastgoed vooralsnog in belangrijke mate kortlopend te
financieren. Op het moment dat de huidige zéér lage rentestand voor kortlopende
financiering omslaat, zal dit flexibel omgezet worden in langlopende leningen via het
Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Voornemen is om in 2011 deze korte
financiering om te zetten.
Solvabiliteit
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ balanstotaal): 11,6% (2009: 12,3%).
Solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal opbrengsten): 18,0% (2009: 17,9%).
Bovenstaande ratio’s voor solvabiliteit voldoen aan de criteria van het Waarborgfonds
voor de Zorgsector, externe financiers en liggen op goed niveau in de branche.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
50
Bovenstaande percentages zijn van belang voor WfZ en externe financiers om borging
en financiering te kunnen blijven verstrekken.
Conclusies 2010 en verwachtingen 2011
Als gevolg van de hogere personele kosten en gedeeltelijke onderproductie is het
genormaliseerd resultaat over 2010 lager dan 2009.
Inmiddels is de begroting 2011 van Stichting GGz Centraal vastgesteld waarin voor
2011 een beleidsruimte is gecreëerd van 2% bedoeld als buffer om onzekerheden in de
bedrijfsvoering op te vangen en een verdere groei van het eigen vermogen te
realiseren.
Voor de interne bedrijfsvoering en de financiële positie is deze verdere groei van het
eigen vermogen ook cruciaal. Nu de organisatorische vormgeving van GGz-Centraal is
gerealiseerd, dient deze beleidsruimte voornamelijk om een verdere groei van het eigen
vermogen te realiseren. De financiële middelen staan door het rijksbeleid onderdruk.
In 2011 zal er aandacht zijn voor:
productie conform contract (productieafspraken);
budgetbeheersing (zowel personele als materiële kosten);
de verwachte landelijke (bezuinigings-)maatregelen;
het tijdig omzetten van kortlopende leningen naar langlopende leningen;
opstellen van business cases/ FIBA’s vóór investeringen in vastgoed;
het blijven voldoen aan de vereisten van externe financiers om zelfstandig
leningen aan te gaan via het Waarborgfonds van de Zorgsector;
de middellange termijn doelstelling om de komende 3 jaar te streven naar een
maatschappelijk verantwoord eigen vermogen van zo’n 20% .
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
51
Bijlagen
Bijlage 1 – Publicaties en presentaties
Spijksma, N., Mortier, H. Du, Bartels, M. (2010). Dwang achter de voordeur: de
gedragstherapeut in zakformaat. Het mobieltje als digitale coach en videofeedback ter
verbetering van de transfer of learning bij de obsessieve compulsieve stoornis. VGCT
congres, november 2010, Veldhoven.
Anholt, G.E., Cath, D.C., Oppen, P. van, Eikelenboom, M., Smit, J.H., Megen, H.J.G.M.
van, Balkom, A.J.L.M. van. (2010). Autism and ADHD in patients with OCD: do they
predict specific OC symptom dimension or OC severity. J Autism Dev Disord. 2009, 29.
[Epub ahead of print]
Gregoor, J.G., Mulder, H., Cohen, D., Megen, H.J.G.M. van, Egberts, T.C., Heerdink,
E.R., Weide, J. van der (2010). Combined HTR2C-LEP genotype as a determinant of
obesity in patients using antipsychotic medication. J Clin Psychopharmacol., 30(6), 7025.
Gregoor, J.G., Weide, J. van der, Loovers, H.M., Megen, H.J.G.M. van, Egberts, A.C.G.,
Heerdink, E.R. (2010). Association between LEP- and LEPR Gene Polymorphisms and
Dyslipidemia in Patients Using Atypical Antipsychotic Medication. Pharmacoepidemiology
and Drug Safety, 19, 278, 657.
Gregoor, J.G., Weide, J. van der, Loovers, H.M., Megen, H.J.G.M. van, Egberts, T.C.,
Heerdink, E.R. (2010). Association between LEP and LEPR gene polymorphisms and
dyslipidemia in patients using atypical antipsychotic medication. Psychiatr Genet., 20(6),
311-6.
Hol, W.M., Zwaard, R. van der, Hovestadt, A., Megen, H.J.G.M. van (2010). De man
die er geen genoeg van kreeg – het dopamine dysregulatie syndroom. Ned. tijdschrift
voor psychiatrie, 52;4 259-265.
Leeuw, A.S. de, Oranje, B., Megen, H.J.G.M. van, Kemner, C., Westenberg, H.G.M.
(2010). Sensory gating and sensorimotor gating in medication-free obsessive
compulsive disorder patients. Int Clin Psychopharmacol, 25(4):232-40.
Megen, H.J.G.M. van, Wolters, D., Verhagen, P. (2010). Obsessive compulsive
disorder and religion, A reconnaissance. In: WPA book Religion and Psychiatry. Wiley Ed.
P.J. Verhagen, van Praag and Lopez-Ibor. Chapter 3.4, 271-282.
Schutters, S., Megen, H.J.G.M van., Veen, J.F van., Denys, D.A.J.P. ,Westenberg,
H.G.M. (2010). Mirtazepine in generalised social anxiety disorder: a randomised double
blind placebo-controlled study. Int Clin Psychopharmacol. 25(5), 302-4.
Wanders, A., Leeuw, A.S. de, Megen, H.J.G.M van (2010) Diagnose epilepsie
bemoeilijkt door paniekstoornis met aspecifieke reactie op SSRI. Ned tijdschrift voor
psychiatrie, 52;5 349-353
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
52
Presentaties
Megen, H.J.G.M. van (2010). Somatic aspects of anxiety disorders. Symposium
Congres Focus on Mental Health, V. Moshi, , nov 2010, Tanzania.
Megen, H.J.G.M. van (2010). The shock doctrine en ons duister psychiatrisch
verleden. Symposium literatuur en psychiatrie, 28 sept, Delta psychiatrisch centrum.
Spijksma, N., Mortier, H du, Bartels, M. (2010). Dwang achter de voordeur: de
gedragstherapeut in zakformaat. Het mobieltje als digitale coach en videofeedback ter
verbetering van de transfer of learning bij de obsessieve compulsieve stoornis. VGCT
congres, okt 2010.
Visser, H.A.D. (2010). Inference Based Approach (IBA): A new cognitive treatment for
the Obsessive Compulsive Disorder with poor insight. World Congres of Behavioural and
Cognitive Therapy, WBCT, Boston.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
53
Bijlage 2 - Overzicht onderzoekslijnen
Angst- en dwangstoornissen
•
•
•
•
•
•
•
IBA: een nieuwe behandelmethode voor dwang.
Een onderzoek van GGz Centraal, GGZIngeest, Vincent van Gogh voor
Geestelijke Gezondheid en de Vrije Universiteit.
NOCDA (Netherlands Obsessive Compulsive Disorder Association)
onderzoeksproject.
Het NOCDA onderzoek betreft een longitudinaal onderzoek gedurende zes jaar
naar het beloop van 300 OCS patiënten. Het is een samenwerkingsverband van
Meerkanten met de Vrije Universiteit, Universiteit van Maastricht, Universiteit
Leiden, Vincent van Gogh instituut te Venray en Stichting Overwaal te Lent. Het
grootste longitudinale angststoornis onderzoek wereldwijd.
Het effect van d-cycloserine bij de gedragstherapeutische behandeling Obsessive
Compulsive Stoornis.
Promotieonderzoek Universiteit van Utrecht (UvU) Drs. A.S. de Leeuw,
psychiater. Promotor Prof. Dr. H.G.M. Westenberg, co-promotor Dr. H.J.G.M.
van Megen. Subsidie Fonds psychische gezondheid.
Multicenter trial naar het effect van Inference Based Approach (IBA) bij patiënten
met een Obsessive Compulsive Stoornis met beperkt inzicht.
Promotieonderzoek Vrije Universiteit (VU) Drs. H.A.D. Visser,
psycholoog/psychotherapeut. Promotor Prof. Dr. A.L.M van Balkom, copromotores Dr. H.J.G.M. van Megen, Dr. P van Oppen. Subsidie Fonds
psychische gezondheid en ZONMW subsidie
De rol van d-cycloserine bij de gedragstherapeutische behandeling van
paniekstoornissen en angststoornissen.
Promotieonderzoek Vrije Universiteit (VU). Mw. Drs. M Kleinhofmeijer,
psychiater. Promotor Prof. Dr. A.L.M van Balkom en prof Dr. M van Hout, copromotores Dr. H.J.G.M. van Megen en Dr. D. Cath. ZONMW subsidie,
subsidiefonds NutsOhra .
Ziektebesef en -inzicht bij OCS aan de hand van thuis video registraties bij
Obsessive Compulsive Stoornis patiënten.
Promotieonderzoek Vrije Universiteit (VU) Mw. Drs. H. du Mortier. Promotor Prof.
Dr. A.L.M. van Balkom, co-promotor Dr. H.J.G.M. van Megen. Subsidie Fonds
psychische gezondheid (20.000 euro)
Multicenter trial naar het effect van Inference Based Approach (IBA) versus
exposure versus wachtlijst conditie bij patiënten met een Obsessive Compulsive
Stoornis.
Promotieonderzoek Vrije Universiteit (VU). Mw. Drs. J. Lamberts, Promotor Prof.
Dr. A.L.M van Balkom, co-promotores Dr. H.J.G.M. van Megen, Dr. P van
Oppen.
Extern onderzoek
•
•
The efficacy of a DBT relapse prevention program for remitted anxiety disorder
patients who discontinue antidepressant medication. Mw. Drs. W. Scholten (Vrije
Universiteit), locale coördinatie Dr. H.J.G.M. van Megen en Drs. H. Visser.
Kwantificatie van obsessief compulsief gedrag aan de hand van video
fragmenten. Prof Dr. HGM Westenberg.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
54
Ouderen
J. Jansen, J.C. van Weert, J. de Groot, S. van Dulmen, T.J. Heeren, J.M. Bensing.
Emotional and informational patient cues: the impact of nurses’ responses on recall.
Epub 2009 Dec – Patient Educ Couns. 2010 May; 79(2): 218-224
Jansen, J. Weert, J.C.M. van, Wijngaards-de Meij, L, Dulmen, S. van, Heeren, T.J.,
Bensing, J.M. The role of companions in aiding older cancer patients to recall medical
information. Psycho-Oncology, vol. 19 (2010), nr. 2, p. 170-179
Kok R, Heeren T.J., Nolen W. Treatment of psychotic depression in the elderly
compared with nonpsychotic depression. J Clin Psychopharmacol. 2010 Aug;30(4):4657.
Mast RC van der, Leentjes AFG, Heeren TJ, . Apathie, symptoom en syndroom.
In: Vink, D, Dhondt T, Kok R. Apathie bij Ouderen-de klinische praktijk. Pearson 2010: 1532.
Mast RC van der, Heeren TJ, Kat MG, Stek ML, Vandenbulcke M, Verhey F (red.).
Handboek Ouderenpsychiatrie, 3e herziene druk. De Tijdstroom 2010.
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
55
Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal
56