ECOTAKS: Bekendmaking van de besluiten over het

Commentaren

Transcriptie

ECOTAKS: Bekendmaking van de besluiten over het
FLASH Nr.40 - 28/08/2013
ECOTAKS:
Bekendmaking van de besluiten over het verhogingspercentage
voor 2013 en 2014.
Het Franse staatsblad (“Journal Officiel”) van 06/08/2013 heeft de besluiten van 25/07/2013
gepubliceerd. Deze besluiten maken het systeem van een verplicht forfaitair
verhogingspercentage (“majoration forfaitaire obligatoire”) officieel.
Dit verplicht forfaitair verhogingspercentage zal gelden voor de transporteurs die de ecotaks, in
principe, vanaf 1 oktober 2013, zullen moeten betalen. (Zie ook onze flash nr. 36 van
03/07/2013).
Als tegenprestatie voor de betaling van de ecotaks door transportondernemingen, is een stelsel
van verplichte forfaitaire verhogingspercentages op de vervoersprestaties voorzien door de Franse
staat.
Dit wettelijk systeem van automatische weerslag van de kost van de ecotaks is van toepassing:
- vanaf de start van de Ecotaks
- zowel voor nieuwe contracten als voor lopende contracten
- ongeacht of het voertuig al dan niet het wegennet dat onder de ecotaks valt, heeft gebruikt
- wat ook de karakteristieken van het gebruikte voertuig zijn
Deze verhoging wordt toegepast na de doorverrekening van de dieseltoeslag en maakt het
voorwerp uit van een specifieke lijn onderaan de factuur.
Voor 2013, zijn de toe te passen forfaitaire verhogingen van het transport de volgende:
REGIO
Ile-de-France
Champagne-Ardenne
Picardie
Haute-Normandie
Centre
Basse-Normandie
Bourgogne
Nord-Pas-de-Calais
Lorraine
Alsace
Franche-Comté
TARIEF
6,60%
5,10%
3,80%
3,80%
3,30%
4,30%
4,00%
6,20%
5,30%
6,40%
3,10%
REGIO
Pays-de-la-Loire
Bretagne
Poitou-Charentes
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Limousin
Rhône-Alpes
Auvergne
Languedoc-Roussillon
PACA
Corse
TARIEF
3,60%
3,40%
4,30%
2,10%
2,60%
5,60%
3,20%
3,50%
2,00%
2,50%
0,00%
+ Het interregionaal tarief is vastgelegd op 4,80%
Voor 2014, zijn de toe te passen forfaitaire verhogingen van het transport het volgende:
REGIO
Ile-de-France
Champagne-Ardenne
Picardie
TARIEF
7,00%
5,50%
4,10%
REGIO
Pays-de-la-Loire
Bretagne
Poitou-Charentes
TARIEF
3,90%
3,70%
4,60%
Haute-Normandie
Centre
Basse-Normandie
Bourgogne
Nord-Pas-de-Calais
Lorraine
Alsace
Franche-Comté
4,10%
3,60%
4,60%
4,30%
6,70%
5,70%
6,90%
3,30%
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Limousin
Rhône-Alpes
Auvergne
Languedoc-Roussillon
PACA
Corse
2,30%
2,80%
6,00%
3,40%
3,80%
2,10%
2,70%
0,00%
+ Het interregionaal tarief is vastgelegd op 5,20%
Quid voor de Belgische transporteurs?
De forfaitaire prijsverhoging is van toepassing op de prijs van de vervoersprestatie.
2 gevallen kunnen worden onderscheiden:
1. Cabotage
De transporten uitgevoerd in het kader van cabotage zijn onderworpen aan het Franse recht.
Voor alle transporten uitgevoerd in Frankrijk (ladings- en lospunten zijn gelegen op het Franse
grondgebied), is de forfaitaire verhoging van toepassing.
De prijsverhoging van de vervoersprestatie is toepasbaar als volgt:
• Ofwel wordt het transport uitgevoerd in dezelfde regio (het laden en het lossen van de
goederen heeft plaats in dezelfde regio): De transporteur past op de transportprijs het tarief toe
voorzien voor die regio.
• Ofwel wordt het transport uitgevoerd tussen twee verschillende regio’s (het laden en het lossen
heeft plaats in minimum twee verschillende regio’s): de transporteur past het interregionaal tarief
toe.
Precisering: De prijsverhoging wordt toegepast zelfs als de transportprestatie is uitgevoerd voor
een Buitenlandse opdrachtgever.
2. Het internationaal transport
Om te bepalen of de prijsverhoging geldt voor een internationaal transport, moet men eerst
kunnen bepalen welk recht van toepassing is op het vervoerscontract.

Transportovereenkomsten onderhevig aan het Franse recht:
Indien het Franse recht wordt gekozen door de partijen dan zal de prijsverhoging gelden voor het
gedeelte van het internationale transport dat heeft plaatsgevonden op het Frans grondgebied.
a) Indien het laden of het lossen plaatsvindt in een grensregio, is het tarief van de
prijsverhoging voorzien voor die regio van toepassing op het deel van het transport dat
heeft plaatsgevonden op het Franse grondgebied.
b) Indien het laden of het lossen van een internationaal transport heeft plaatsgevonden in
meer dan één van de regio’s van Frankrijk, wordt het nationale tarief toegepast op het deel
van het transport dat heeft plaatsgevonden op de Frans grondgebied.

Transportovereenkomsten niet onderhevig aan het Franse recht:
Indien de partijen in het contract niet hebben gekozen voor de toepassing van het Franse recht,
zal de forfaitaire stijging niet van toepassing zijn. De partijen kunnen vrij kiezen voor een
verhogingsmethode, of contractueel vastleggen dat de Franse tarieven voor de prijsstijging van
toepassing zullen zijn. Maar deze keuze moet uitdrukkelijk contractueel vastgelegd worden.

Ingeval het stilzwijgen van het contract:
Men moet op zoek gaan naar het toepasselijke recht. In dit geval moeten de regels van de
Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op de verbintenissen uit de
overeenkomst toegepast worden. Voor de transportovereenkomsten voorziet deze Verordening in
haar artikel 5 het volgende:
« 1. - Indien de partijen voor de overeenkomst voor het vervoer van goederen geen rechtskeuze
overeenkomstig artikel 3 hebben gemaakt, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van
het land waar de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de plaats van ontvangst of de
plaats van aflevering of de gewone verblijfplaats van de verzender ook in dat land is gelegen.
Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van
het land waar de plaats van aflevering, als door de partijen overeengekomen, is gelegen.
2 - […]
3 - Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkomst, bij gebreke van een
rechtskeuze, een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in lid 1 of lid 2 bedoelde
land, is het recht van dat andere land van toepassing. »
 Indien het land waarin het laden of lossen hetzelfde is als het land waarin de zetel
van het transportbedrijf zich bevindt, is het recht van dit land is van toepassing.
Het is dus belangrijk dat de transporteurs die actief zijn in het internationale transport
goed nagaan welk recht van toepassing is op het contract, en goed in hun algemene
voorwaarden laten opnemen of/en hoe zij het aandeel van de te betalen belastingen
op Franse grondgebied doorrekenen.
Bron: http://www.fntr.fr
Voor meer info over:
□ De verplichte forfaitaire verhoging (“Majoration forfaitaire obligatoire”)
□ De UPTR badge - ViaxxèsSAT die toestaat (gecombineerd) te betalen voor de ECOTAKS, de
autosnelwegen in Frankrijk, Spanje, Portugal, en ook de Liefkenshoektunnel
Voor meer info, aarzel nooit om contact op te nemen met onze diensten op tel.
02/420.54.56 of raadpleeg onze website www.uptr.be, rubriek Betaalkaarten et
TELEBADGES/Ecotaks.
Michaël Reul
Secretaris-generaal