Tegelen op hout

Commentaren

Transcriptie

Tegelen op hout
Tegelen op hout
www.omnicol.info
TEGELEN
OP
HOUT
Tegelen op hout ligt niet voor de hand. Immers,
keramische tegels en houten ondergronden zijn
materiaalsoorten die niet goed samen gaan.
Tegels zijn hard en star, terwijl hout juist buigzaam
is en sterk reageert op wijzigende vochtgehaltes.
Een bijkomend probleem is ook de belasting. Bij
(zware) belasting zal een houten vloer doorbuigen, terwijl de tegels niet kunnen meebuigen.
Toch is het mogelijk om beperkte oppervlakken op
hout te betegelen. Dit vraagt echter wel de nodige
voorbereidingen en het gebruik van de juiste
materialen. We maken hierbij onderscheid tussen
vloer en wand.
VLOEREN
Zorgvuldige keuze van tegels
Op verende ondergronden, zoals hout, kunt u het
best zo klein mogelijke tegels met een zo breed
mogelijke voeg toepassen. Bewegingen in de ondergrond kunnen namelijk alleen in de voegen worden
opgevangen. Vanwege de doorbuiging kunt u de
tegels niet ‘in verband’ leggen of diagonaal ten
opzichte van de liggers van de vloer.
Bij het kiezen van een keramische tegel zijn de afmetingen en de verhouding dikte tegenover lengte van
belang. De maximum afmeting is 20 x 20 cm en de
aan te bevelen verhouding is 1 : 20. Grotere tegels
met een geringere dikte op een verende ondergrond
geven meer kans op breuk. Vanwege de sterkte is
natuursteen op hout(vloeren) minder geschikt.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond die betegeld gaat
worden moet vast, schoon, droog,
vlak en draagkrachtig zijn.
De doorbuiging bij volle belasting
mag niet meer zijn dan L/500
(waarbij L = de lengte van het
bouwdeel).
Voor het verlijmen op houten planken vloeren is het
wenselijk een extra laag plaatmateriaal aan te brengen. Op goed draagkrachtige vloeren, bestaande uit
meerdere lagen hout/plaatmateriaal kunt u veelal
rechtstreeks lijmen. Daar waar grote temperatuursen/of vochtigheidsverschillen te verwachten zijn,
waardoor het hout aan grote vormveranderingen
onderhevig is, is het noodzakelijk een ontkoppelingsmat te voorzien. Een andere mogelijkheid is te kiezen
voor een speciaal voor dit doel ontwikkelde watervaste- gering werkende tegelplaat van één van de
bekende plaatfabrikanten. Deze matten of watervast
plaatmateriaal kunnen met Omnicem PL85 worden
verlijmd.
Egaliseren
Het kan noodzakelijk zijn om de
ondergrond te egaliseren voordat u
met de tegelwerkzaamheden begint.
Voor geringe laagdiktes adviseren
wij u Omnimix V15 aangemaakt met
Omnibind Elastiflex te gebruiken.
Het vochtigheidsgehalte van de
ondergrond dient zich tussen de 6
en 11% te bevinden. Oude vernis-, was- en verflagen
moeten verwijderd zijn tot op het ruwe hout.
Op planken vloeren moet u eerst de naden tussen
de planken dichtmaken met een samendrukbare
flexibele afdichting. Daarna strijkt u voor met
Omnibind TP. Na 1 uur droogtijd kunt u gaan
egaliseren. Houd er rekening mee dat Omnimix V15
aangemaakt met Omnibind Elastiflex niet zelf nivellerend is. U dient dus de egalisatielaag zelf met een
egaliseerspaan optisch vlak te zetten. Druk in laagdiktes tussen 6 en 12 mm een glasvliesweefsel met
open mazen over het gehele oppervlak in de nog
niet verharde egalisatielaag, met 10 cm overlapping.
Impregneren - voorbehandelen
Hout is een vochtgevoelig product.
Het is daarom aan te bevelen om
het te beschermen tegen vocht van
buitenaf. Omnicol adviseert daarom
de houten ondergrond waterdicht te
maken. Eerst dient u de diepgrondering Omnibind TP aan te brengen op
het hout of op de egalisatielaag.
Vervolgens, na een droogtijd van
24 uur, kunt u Omnibind Coat met een
lijvige kwastlaag aanbrengen. Deze
flexibele waterdichte coating zorgt
voor een volledige bescherming
tegen water. Op plaatsen van gesloten
vloer-wand-aansluitingen deze coating
doorzetten tot ca. 10 cm op de wand
met inbreng van Omnibind MB.
Verlijmen tegels
U kunt de vloertegels verlijmen met
Omnicem PL85, superflexibele
poedertegellijm. Pastategellijmen
zijn niet zo geschikt voor vloeren
vanwege de te lange droogtijd bij
dikke lagen.
U brengt het lijmmengsel op de
ondergrond aan met een grof
vertande lijmkam, waarvan de vertanding zorgt voor
minimaal 80% vullingsgraad. Met een licht schuivende
beweging de tegels plaatsen en stevig aandrukken.
Na het plaatsen geen correcties meer uitvoeren.
WANDEN
Houten platen zoals OSB en watervaste multiplex
worden regelmatig gebruikt om op te tegelen. Dit
materiaal kan gemakkelijk kromtrekken als gevolg
van veranderingen in vochtgehalte. Een stevige constructie en goede blijvende ventilatie is noodzakelijk.
Tussen iedere plaat moet voldoende ruimte voorzien
worden voor uitzetting. Indien u nog moet bouwen
is het beter te kiezen voor een speciaal voor dit doel
ontwikkelde watervaste, gering-werkende tegelplaat
van één van de bekende plaatfabrikanten.
Impregneren - voorbehandelen
Ook voor de wand adviseren wij om in vochtgevoelige
ruimtes (badkamers, douchecellen) eerst een waterdichting aan te brengen. U brengt dan eerst
Omnibind TP aan op de ondergrond. Na 24 uur drogen
kunt u de waterdichte elastische Omnibind Coat in
een lijvige laag op de wand smeren. Over de naden
Omnibind MB aanbrengen. Daarna 24 uur wachten
alvorens te betegelen.
Lees voor een meer uitgebreide uitleg onze folder
‘Systeem voor waterdicht tegelwerk’.
Voor de diverse speciale tegelplaten hebben we
specifieke adviezen te uwer beschikking.
Verlijmen tegels
Wandtegels verlijmt u met pastategellijm Stabiflex. In natte ruimtes
gebruikt u het beste Stabicol TP2.
De lijm met een vertande pastalijmkam aanbrengen, zodat gelijkmatige
rillen ontstaan. Voor de bovenste rij
tegels dient u de lijm in horizontale
rillen, vullend tot aan de bovenrand,
op te zetten. De lijm gelijkmatig verdelen. Voor een
goed resultaat bedraagt het contactoppervlak tussen
tegel en lijm minimaal 65% van het totale oppervlak
van de tegel. Met een licht schuivende beweging de
tegels plaatsen en stevig aandrukken. Na het plaatsen geen correcties meer uitvoeren.
VOEGEN
Geef de tegellijm voldoende tijd om
te verharden. Begin dus nooit eerder
dan 48 uur na het tegelen met
inwassen. Afhankelijk van de
luchtvochtigheid en ondergrondtemperatuur kan zelfs een langere
wachttijd noodzakelijk zijn.
Kleurverschillen en verkleuringen
van de voeg zijn te voorkomen
door de ondergrond voldoende te laten drogen.
Vloeren
Gebruik voor het voegen van vloeren Omnifill BGR,
aangemaakt met Omnibind Elastiflex.
Wanden
Vanwege de sterkte is Omnifill 100WD het best
aangewezen voegmateriaal voor wanden.
Verwerking
Maak de voegmassa zodanig aan dat deze een lijvige
verwerkingsconsistentie heeft. Breng de verkregen
massa met diagonale bewegingen in de tegelvoegen
aan met een rubberen inwasspaan. Zorg ervoor dat
de voegen vol en zat zijn ingewassen. Overtollige
massa direct van de tegels verwijderen, opvangen
en opnieuw gebruiken.
Na ca. 15 minuten het oppervlak met een vochtige
spons schoonmaken. 45 minuten daarna met een
droge doek of celstofpapier de achtergebleven
cementsluier verwijderen. Direct na het inwassen
de dilatatievoegen goed schoonmaken.
Let op: Voegmassa aangemaakt met
Omnibind Elastiflex is minder
geschikt voor anti-sliptegels en
poreuze tegels. Gebruik hiervoor de
kitspuit-methode.
Richtlijnen uitzettingsvoegen
Breng bij houten wanden bij iedere plaatovergang
uitzettingsvoegen aan (dilateren). Voor vloeren is de
aanbevolen afstand iedere 2,5 meter.
Houd bestaande dilataties, uitsparingen en constructieranden volledig vrij van zowel lijmmortel als ook
voegmateriaal. Maak dilatatievoegen voldoende
breed, minimaal 10 mm. Zorg ervoor dat de hechtvlakken droog, stofvrij en goed ontvet zijn voordat u
de kitvoegen aanbrengt. Vul daarna de dilatatievoegen
met Omnikit Silicone.
Meer informatie
Voor meer informatie en verwerkingsadviezen
verwijzen wij u naar onze website www.omnicol.info.
BENODIGDE
PRODUCTEN
Omnibind TP: universele primer
Verpakking: 1 L - 3 L -10 L
Verbruik*: 150 ml/m2
Omnibind Coat: elastische waterdichte coating
Verpakking: 5 kg - 16 kg
Verbruik*: 1,5 kg/m2
Omnibind MB: wapeningsvlies voor naden,
kimversteviging
Verpakking: rollen van 12 m en 100 m
Omnimix V15: egalisatiemortel
Verpakking: 5 kg - 25 kg
Verbruik*: 1,8 kg /m2/mm laagdikte
Omnibind Elastiflex: toeslagstof voor
V15 - PL85 - BGR
Verpakking : 3 L - 10 L
Verbruik: afhankelijk van product
Omnicem PL85: universele superflexibele
poedertegellijm
Verpakking: 5 kg - 25 kg
Verbruik*: 2,5 kg/m2
Stabiflex - Stabicol TP2: pastategellijm
Verpakking: 1,5 kg - 5 kg - 17 kg
Verbruik*: 1,5 kg/m2
Omnifill BGR: watervaste snelverhardende
voegmortel 2-15 mm
Verpakking: 25 kg
Verbruik*: 0,5 - 1 kg/m2 volgens de breedte van de
voeg
Omnifill 100WD: waterdichte voegmortel tot 6 mm
Verpakking: 5 kg - 25 kg
Verbruik*: 0,5 kg - 1 kg volgens de breedte van de
voeg
Omnikit Silicone: neutrale, zuurvrije,
schimmelwerende siliconenkit
Verpakking: koker 310 ml
* de verbruiken zijn indicatief
De hier vermelde technische gegevens en omschreven
werkmethodes zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring
en laboratoriumresearch. Omnicol is niet aansprakelijk voor
het volgens onze systemen vervaardigde werk, daar factoren
buiten onze beoordeling en invloed mede bepalend zijn
voor het uiteindelijke resultaat. Omnicol garandeert dat
haar producten in steeds gelijkblijvende kwaliteit worden
geleverd. In geval van twijfel adviseren wij u steeds zelf
proeven te nemen.
Tel. +32 [0]13 78 08 60
Tel. +31 [0]73 599 29 25
[email protected] • www.omnicol.info

Vergelijkbare documenten