Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en

Commentaren

Transcriptie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting
Feiten en cijfers
Geraadpleegde bronnen (alfabetisch geordend)
•
Administratie planning en statistiek: cijfers sociale huisvesting
•
Administratie planning en statistiek: cijfers welzijn en kansarmoede
•
Adriaensens Ghislaine, Passot Liv en Peña-Casas Ramon (2003), De
ondervertegenwoordiging van arme mensen in databanken, in: Belgisch Tijdschrift
voor Sociale Zekerheid, 2e trimester 2003, p. 379-398
•
Adriaenssens Claude, Shockaert Chantal (2005), Problématique énergétique en Région
de Bruxelles-Capitale : perspectives et propositions de la Coordination Gaz-ElectricitéEau de Bruxelles, in: Vers un droit fondamental à l'énergie ? Studiedag op 15
september 2005, Brussel
•
Antwoord van Marino Keulen, Vlaams minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid,
wonen en inburgering, op schriftelijke vraag nr. 64 van Carl Decaluwe, Vlaams
parlement, 20/2/2008
•
Armoede.be
•
Bardone Laura, Guio Anne-Catherine (2005), In work poverty : New commonly agreed
indicators at the EU level, Statistics in focus 5/2005
•
Belga (2007), Belg bezit gemiddeld meer dan 150.000 euro, 28/04/2007
•
Belga (2006), Patiënten kunnen dokter niet betalen, 29/01/2006
•
Belgisch strategisch verslag inzake sociale bescherming en sociale inclusie 2006-2008
+ Nationaal Actieplan Sociale Insluiting: Indicatoren
•
Belgische Federatie van Voedselbanken, statistieken
•
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (2005), Jaarverslag 2004
•
Cantillon B., Marx I., Rottiers S., Van Rie T. (2007), Een vergelijking van België met
de Europese kopgroep: Postremus inter pares
•
Casman Marie-Thérèse, Nibona Marjorie, Peemans-Poullet Hedwige (2006), Femmes
monoparentales en Belgique: conditions d'existence, précarisation, santé. Collection
«Pensées féministes»
•
Centra voor basiseducatie Vlaanderen en Brussel: cijfers 2002-2003
•
Centra voor basiseducatie Vlaanderen en Brussel, Dossier laaggeletterdheid
•
Centrale voor kredieten aan particulieren (2007), Statistieken, Nationale Bank van
België
•
Centrale voor kredieten aan particulieren (2006), Statistieken, Nationale Bank van
België
1
•
Centrale voor kredieten aan particulieren (2005), Statistieken, Nationale Bank van
België
•
Centrale voor kredieten aan particulieren (2004), Statistieken, Nationale Bank van
België
•
Clymans Mieke, Vanden Eynde Marc (2005), Leve de liberalisering! Gas en elektriciteit
vrij te koop. Of toch niet?, in: Vers un droit fondamental à l'énergie ? Studiedag op 15
september 2005, Brussel
•
Commission of the European Communities (2005), Joint Report on Social Protection
and Social Inclusion: Technical annex
•
Commission Wallonne pour l’Energie - CWaPE (2007), Rapport annuel 2006
•
Commission Wallonne pour l’Energie - CWaPE (2007), Rapport annuel 2006 sur
l'exécution des obligations de service public imposées aux fournisseurs et
gestionnaires de réseaux
•
Commission Wallonne pour l’Energie - CWaPE (2006), Rapport annuel 2005
•
Commission Wallonne pour l’Energie - CWaPE (2006), Rapport annuel 2005 de la
CWaPE sur l’exécution des obligations de service public à caractère social imposées
aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux
•
Datamonitor
•
de Bleeker Delphine (2005), Gestion du contentieux du gaz et de l'électricité en
Région bruxelloise avant la liberation du marché, in: Vers un droit fondamental à
l'énergie ? Studiedag op 15 september 2005, Brussel
•
De Decker Pascal (2004), Belgium National report 2004 for the European Observatory
on Homelessness: statistical update, Feantsa
•
Defeyt Philippe (2007), Indice des prix, indexation et pouvoir d'achat des ménages à
petits revenus, Institut pour un Dévelopement Durable
•
Dehaene Tom (2007), OCMW-CAW enquête december 2006 (ecxel)
•
Demande d'explications de Mme Olga Zrihen au ministre de la Fonction publique, de
l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances sur
«la facturation de l'énergie et la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté» (nº 3816), Belgische Senaat, 19 mei 2005
•
Dennis Ian, Guio Anne-Catherine (2004), Poverty & social exclusion in the EU:
Common indicators for social inclusion, Statistics in focus, 16/2004
•
Dumortier Cédric, Meyer Sandrine, Barbara Demeyer en Kris Bacchus (2006),
Vergelijkende studie van de sociale energiemaatregelen. Finaal Rapport, CEESEULB/HIVA-KUL
•
DKV Belgium, Roularta (2007), Nationale enquête: gezondheidszorg
•
Ecodata
•
Edgar Bill, Doherty Joe, Meert Henk (2002), Access to housing : Homelessness and
vulnerability in Europe, Bristol : The Policy Press
2
•
Edgar B., Doherty J. (2001), Women and homelessness in Europe, Pathways, services
and experiences, The Policy Press, Bristol
•
European Commission: Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG
(2007), Measurement of Homelessness at European Union Level
•
Eurostat
•
Eurostat (2004), The production of data on homelessness and housing deprivation in
the European Union: survey and proposals, Working papers and studies
•
Federcasa - Italian Housing Federation and Ministry of Infrastructure of the Italian
Republic (2006), Housing Statistics in the European Union 2005/2006
•
FOD Economie – Afdeling Statistiek, EU-SILC
•
FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (2007), Wie
is er arm in België?
•
FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (2007),
Huishoudbudgetonderzoek 2005
•
FOD Economie - Afdeling Statistiek en Economische Informatie (2007), ICTstatistieken bij huishoudens
•
FOD Economie - Afdeling Statistiek en Economische Informatie (2007), ICTstatistieken bij individuen
•
FOD Economie - Afdeling Statistiek en Economische Informatie (2006), Eerste officiële
cijfers over de digitale kloof in België
•
FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (2006),
Resulaten van de Enquête naar de arbeidskrachten
•
FOD Economie - Algemene Directie Statistiek, Onderwijs, cultuur en vorming
•
FOD Economie - Afdeling Statistiek, Algemene socio-economische enquête 2001
•
FOD Economie - Afdeling Statistiek, Enquête naar de arbeidskrachten
•
FOD Economie, Afdeling Statistiek (2005), Resultaten van de enquête naar inkomens
en levensomstandigheden van Belgische huishoudens
•
FOD Economie – Afdeling Statistiek (2005), Mannen, vrouwen en Internet, Nieuwsflits
n°60, mei 2005
•
FOD Economie – Afdeling Statistiek, Geld- en kapitaalmarkt - krediet
•
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Statistieken werkloosheid
•
Fonds des Affections Respiratoires (annuel), Registre belge de la tuberculose
•
Fonds des Affections Respiratoires (FARES) (2006), Registre belge de la tuberculose
2004
•
Fortis Bank
•
Fonds des Affections Respiratoires (FARES) (2007), Registre belge de la tuberculose
2005
•
GfK Worldwide
3
•
Guio Anne-Catherine (2004), Discussion paper: La pauvreté monétaire en Belgique, en
Flandre et en Wallonie
•
Guio Anne-Catherine (2005), Income poverty and social exclusion in the EU25
•
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2005), Verslag 2005
•
Humblet Perrine, Socio-economic status and health in young children in Belgium: a
review, ULB: Ecole de Santé Publique
•
InSites
•
Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)
•
IWEPS (2007), Rapport sur la cohésion sociale en Région wallonne. Volet statistique
•
Jouhette Sylvain, Romans Fabrice (2005), EU Labour Force Survey. Principal results
2004, Statistics in focus, 9/2005
•
KBC Asset Management
•
Kesteloot Christian, Meys Sarah (2008), Atlas van achtergestelde buurten in
Vlaanderen en Brussel
•
Kesteloot Christian, Vandenbroecke Heidi, Van der Haegen Herman e.a. (1996), Atlas
van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel, Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
•
Lire et Ecrire (2007), Enquête 2006/ 2005-2006 sur l'alphabétisation des adultes en
Communauté française de Belgique
•
Lire et Ecrire (2006), Enquête 2004-05 sur l'alphabétisation des adultes en
Communauté française de Belgique. Analyse synthétique des principaux résultats
statistiques
•
Lire et Ecrire (2006), Questions sur l’alphabétisation. Réponses aux 59 questions les
plus fréquentes
•
Lire et Ecrire, La Belgique survit, l’analphabétisme aussi !
•
LOCIN, Sociaal-economische en politieke structuur van België
•
Masuy-Stroobant Godelieve, Gourbin Catherine, Masuy Bernard (2001), Gezondheid,
foetale sterfte en kindersterfte: Evolutie van de risicofactoren op regionaal niveau van
1980 tot 1994, in: Statistische studiën nr. 107.
•
Meert Henk, Bourgeois Marie, Vernimmen Tom, Van Huylenbroeck Guido, Van Hecke
Etienne (2002), Erop of eronder. Bestaans(on)zekere boeren en hun
overlevingsstrategieën, Brussel: Koning Boudewijnstichting
•
Merrill Lynch en Capgemini (2007), World Wealth Report
•
Merrill Lynch en Capgemini (2006), World Wealth Report
•
Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en
Gelijke Kansen belast met Interculturaliteit (2006), Algemene beleidsnota. Deel
Maatschappelijke Integratie
•
Nationaal Actieplan Sociale Insluiting 2003-2005 + Indicatoren
•
Nationaal Actieplan Sociale Insluiting 2005-2006: Implementatierapport + Indicatoren
•
Nationaal actieplan voor de werkgelegenheid (NAP Werkgelegenheid), 2004
4
•
National Board of Housing, Building and Planning Sweden en Ministry for Regional
Development of the Czech Republic (2005), Housing statistics in the European Union
2004
•
Observatoire du Crédit et de l'Endettement (2005), Crédit et endettement en quelques
chiffres
•
Observatoire du Crédit et de l'Endettement (2004), Krediet en schuldenlast van
gezinnen. Het Observatoire bestaat 10 jaar
•
Observatorium voor gezondheid en welzijn (2007), Welzijnsbarometer 2007
•
Observatorium voor gezondheid en welzijn (2006), Welzijnsbarometer 2005
•
Observatorium voor gezondheid en welzijn (2004), 9de armoederapport Brussels
hoofdstedelijk gewest: eerste deel
•
OIVO & Observatoire du Crédit et de l'Endettement (2006), 1996-2005: 10 jaar
koopkracht
•
Onderzoeksgroep Armoede en sociale uitsluiting (OASeS) (Universiteit Antwerpen):
basisgegevens armoede en sociale uitsluiting
•
Ottens Morag (2006), Use of the Internet among individuals and enterprises, Statistics
in focus, 12/2006
•
Philippot P. en Galand B. (2003), Les personnes sans-abri en Belgique. Regards
croisés des habitants de la rue, de l' opinion publique et des travailleurs sociaux,
Academia Press, Gent
•
POD Maatschappelijke Integratie: Aanpassing van de bedragen die tot de federale
wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 augustus
2005 en Verhoging van de bedragen van het leefloon bedoeld in artikel 14, § 1, van
de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
Indexaanpassing op 1 oktober 2006 van de bedragen die tot de federale wetgeving
met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren
•
Postfonds voor alfabetisering
•
Program for International Student Assessment (Pisa)
•
Progress in international reading literacy study' (PIRLS) 2006
•
Question écrite de Madame Chantal Bertouille à Madame Christiane Vienne, Ministre
de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances : 'Augmentation des cas de
surendettement', 16 juni 2006
•
Réa A., Schmitz P., Giannoni D. & Mondelaers N. (2001), De problematiek van de
thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ULB: GERME
•
SD Worx (2007), Salarissen stegen met 3,40% in 2006. Topsalarissen stegen het
sterkst!, 25/06/2007
•
Sibelga (2007), Jaarverslag 2006
•
Sibelga (2006), Jaarverslag 2005
•
Société wallonne du logement (2008), Rapport d'activités 2007
•
Société wallonne du logement (2007), Rapport d'activités 2006
5
•
Société wallonne du logement (2005), Rapport d’activités
•
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (2005), Tellus cliëntregistratie 2004
•
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
(2007), Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale
maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007, 20 december
2007
•
Steunpunt tot bestrijding van armoede (2005), Discussienota: Recht op wonen, 10
jaar na het AVA
•
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
(2004), Een andere benadering van armoede-indicatoren: onderzoek-actie-vorming
•
Steunpunt WAV, Arbeidsmarktflits, 9 september 2005
•
Taalunie (2004), Laaggeletterdheid in de Lage landen
•
Test-Aankoop (2007), Prijsstijgingen en koopkracht: sprekende cijfers
•
Thuis in de stad
•
Thuisloos.be
•
Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
•
UNICEF: Innocenti Research Centre (2005), Child poverty in rich countries, Report
Card No. 6
•
United Nations Development Program (2006), Human Development Report 2006
•
United Nations Development Program (2005), Human Development Report 2005
•
United Nations Development Program (2005), Human Development Index
•
Urban Audit
•
Vandenbussche Johan (1998), Sociale uitsluiting in plattelandsgebieden, Brussel:
Koning Boudewijnstichting
•
Vandermotten Christian, Kesteloot Christian, Ippersiel Bertrand e.a. (2006),
Dynamische analyse van de buurten in moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten,
ULB, KUL, ICEDD
•
Van Hecke E. en Marx A. (1999), Boeren in de knel. Armoede in land- en tuinbouw,
Brussel: Koning Boudewijnstichting
•
Van Hecke E. (2001), Revenus et pauvreté dans l'agriculture wallonne, Fondation Roi
Baudouin
•
Van Hecke E. (2001), Measuring poverty among farmers in Belgium, in: Belgeo, 1(3),
p. 247-263
•
Van Menxel e.a. (2003), Verbinding Verbroken, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
•
Van Regenmortel Tine, Demeyer Barbara, Vandenbempt Katrien & Van Damme
Benediekt (2006), Zonder (t)huis: Sociale biografieën van thuislozen getoetst aan de
institutionele en maatschappelijke realiteit, LannooCampus, Leuven
•
Van Robaeys Bea, Perrin Nathalie (2007), Armoede bij personen van buitenlandse
herkomst. Rapport van een onderzoek over de relatie tussen migratie en armoede,
6
Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, Centre d'Etudes de
l'Ethnicité et des Migrations
•
Van Robaeys Bea, Perrin Nathalie (oktober 2006), Armoede bij personen van vreemde
herkomst becijferd. Deelverslag van ‘Armoede bij personen van vreemde herkomst’,
Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, Centre d'Etudes de
l'Ethnicité et des Migrations
•
Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie (VOCB), Basiseducatie in cijfers
•
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (2007), Jaarverslag 2006
•
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (2006), Jaarverslag 2005
•
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (2006), Statistische inlichtingen kandidaat
huurders, editie 2005
•
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (2005), Jaarverslag 2004
•
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (2004), Statistische bulletin kandidaat
huurders, editie 2003
•
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Draaiboek lokaal woonbeleid
•
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - VREG (2007),
Statistieken 2006 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de
besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen
•
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - VREG (2006),
Statistieken 2005 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de
besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen
•
Vranken Jan, Campaert Geert, De Boyser Katrien & Dierckx Danielle (red.) (2007),
Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2007, Leuven: Acco
•
Vranken Jan, De Boyser Katrien & Dierckx Danielle (red.) (2006), Armoede en sociale
uitsluiting. Jaarboek 2006, Leuven: Acco
•
Vranken Jan, De Boyser Katrien & Dierckx Danielle (red.) (2005), Armoede en sociale
uitsluiting. Jaarboek 2005, Leuven: Acco
•
Vranken Jan, De Boyser Katrien, Dierckx Danielle (red.) (2004), Armoede en sociale
uitsluiting. Jaarboek 2004, Leuven: Acco
•
Vranken Jan, De Boyser Katrien & Dierckx Danielle (red.) (2003), Armoede en sociale
uitsluiting. Jaarboek 2003, Leuven: Acco
•
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, Afdeling Epidemiologie (2006),
Gezondheidsenquête door middel van Interview, België, 2004
•
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, Afdeling Epidemiologie (2002),
Gezondheidsenquête door middel van Interview België, 2001
•
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, Afdeling Epidemiologie (1998),
Gezondheidsenquête door middel van Interview België, 1997
•
Welzijnszorg (2005), Campagne "huishouden vraagt energie"
•
Willems Sara (2005), The socio-economic gradient in health: a never-ending story? A
descriptive and explorative study in Belgium, Universiteit Gent: Vakgroep
7
Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg
Laatste aanpassing: 14/07/2008
8

Vergelijkbare documenten