Bouwen Pilot Trainingscentrum en familiehuizen

Commentaren

Transcriptie

Bouwen Pilot Trainingscentrum en familiehuizen
PILOT BOUW VOP CENTRUM EN FAMILIE HUIZEN
TRAINEN | WERKEN | WONEN
Stichting Village of Peace
VROUWEN, THUISLOZE JONGEREN EN OORLOGSSLACHTOFFERS
|
www.villageofpeace.org
|
Highland Hotel Bamyan
Pagina 1 of 4
PROJECT PILOT BOUW VOP CENTRUM EN
Aanpak
Afghanistan heeft een bijzonder divers landklimaat met droge, hete zomers en koude
FAMILIE HUIZEN
winters. Veel van de traditionele huizen in Afghanistan zijn echter niet geïsoleerd, wat
betekent dat er in de wintermaanden veel hout nodig om de woning warm en leefbaar te
Pijler
houden. Het extreem hoge verbruik van hout is een nationaal probleem, zowel voor de
Trainen | Werken | Wonen
bevolking (het verzamelen van hout kost veel tijd; zonder brandstof is de kans op sterfte
door kou groot) als voor de natuur (ontbossing). Dit is dan ook de reden dat in het
Doelgroep
bouwontwerp voor de Village of Peace-centra en de familiehuizen veel aandacht is voor
Alle drie de doelgroepen (alleenstaande vrouwen, thuisloze jongeren en oorlogs-
isolatie en natuurlijke energiebronnen.
slachtoffers) en alle medewerkers van Village of Peace.
Het bouwontwerp is gebaseerd op het principe van ‘solar architecture’. Deze vorm van
Doel
bouwen maakt gebruik van:
Het ontwerpen en bouwen van Village of Peace-centra van waaruit trainingen worden
• de zon als primair energiebron.
gegeven en economisch interessante projecten/kleine ondernemingen kunnen worden
• de juiste oriëntatie en vorm van het gebouw.
opgestart. Zo willen we de Afghaanse bevolking helpen zich te ontwikkelen op sociaal en
• materialen die goed isoleren om koudenbruggen (warmteverliezen) te minimaliseren.
economisch vlak. We bieden geen hulp, maar handel: vanaf het eerste begin zijn de
• de grootte en plaatsing van ramen en deuren.
Afghanen medeverantwoordelijk zodat eigenaarschap ontstaat.
• natuurlijke ventilatiestromingen.
• innovatieve, natuurlijke verwarmingstechnologieën.
De Village of Peace-centra bieden een veilige plek voor het geven van trainingen op het
• biomimicry (innovatie geïnspireerd op de natuur, bijvoorbeeld in vorm, materialen of
gebied van werk en onderwijs. Het centrum biedt hiervoor alle benodigde onderwijs-
de toepassing ervan).
faciliteiten en andere interactieve media. Naast het verzorgen van de trainingen worden
er vanuit de centra ook duurzame kleine ondernemingen en/of economisch interessante
Door het toepassen van deze innovatieve technieken is het VoP-centrum zelfvoorzienend,
werkprojecten opgestart. Deze projecten dienen het leefklimaat van de gehele sociale
waardoor de maandelijks terugkerende kosten (zoals energie) fors zullen afnemen.
gemeenschap te verbeteren én mensen die deelnemen aan de trainingen te voorzien van
werk.
Bij de bouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale expertise en bouwmaterialen. Een optie is te gaan bouwen met hydraulisch geperste aardestenen ECB
In de directe omgeving van een Village of Peace-centrum worden op termijn ook
(Compressed Earth Blocks). Deze bouwstenen worden ter plekke met een mobiele
duurzame familiehuizen gebouwd. Deze huizen bieden een veilige plek om te wonen en/of
persmachine geproduceerd op basis van leem, een grondstof die ruimschoots voorhanden
professionele zorg te ontvangen. Een familiehuis stimuleert nieuwe sociale structuren,
is. Vanaf het allereerste ontwerpproces tot en met de bouwuitvoering wordt intensief
zodat vrouwen en kinderen die geen bescherming en zorg meer genieten van hun
overlegd met Afghaanse professionals, lokale bestuurders en plaatselijke overheid. Door
biologische familie, wel de veiligheid en geborgenheid van een gezin kunnen ervaren.
alle partijen gedurende het hele proces en in alle fasen te betrekken, stimuleren en
Ieder familiehuis biedt plaats aan zo’n 8-12 vrouwen en thuisloze jongeren, en waar
creëren we eigenaarschap.
mogelijk ook aan oorlogsslachtoffers.
Stichting Village of Peace
|
www.villageofpeace.org
|
Pilot bouw VOP centrum en familie huizen
Pagina 2 of 4
Directe resultaten
De komende vier jaar (2016-2020) wil Village of Peace 5 centra bouwen, op diverse
locaties in Afghanistan. In Bamiyan zullen de eerste 2 VoP-centra worden gebouwd. Deze
Directe resultaten na de bouw van een VoP-centrum:
provincie is relatief veilig, kent veel werkeloosheid en veel inwoners leven onder de
• Een goede locatie voor het geven van trainingen, voorzien van alle faciliteiten.
armoedegrens. Het eerste centrum dient als pilot voor de bouw van de andere centra.
• Een plek die werkt als incubator voor het opstarten van kleine ondernemingen en/of
Voor de overige 3 locaties wordt vooralsnog gekeken naar onder andere Kabul, Herat,
duurzame, economisch interessante werkgelegenheidsprojecten. Deze projecten
Kandahar, Mazar-e Sharif en/of Feisabad. Op de lange termijn wil Village of Peace circa
dienen het leefklimaat van de gehele sociale gemeenschap te verbeteren én de mensen
120 centra door heel Afghanistan bouwen.
die deelnemen aan de trainingen te voorzien van werk.
Nadat beide VoP-centra in Bamiyan zijn voltooid, zullen in de directe omgeving van het
Directe resultaten na het bouwen van de familiehuizen:
centrum in totaal 10 familiehuizen worden gebouwd.
• Een veilige plek voor de doelgroep om te wonen. Een plek waar ze weer de veiligheid
en geborgenheid van een gezin kunnen ervaren.
• Een betere (vooral warmere) leefomgeving: dankzij het bouwontwerp op basis van
Partnerships
Momenteel zijn we in gesprek met twee ondernemingen om de mogelijkheden tot een
solar architecture is de doelgroep geen tijd meer kwijt aan het zoeken van hout/warm
langduriger samenwerking te onderzoeken. Het ene bedrijf is gespecialiseerd in
stoken van het huis, en zijn ze in staat voor een inkomen te gaan zorgen.
constructies/engineering en het andere bedrijf heeft veel expertise in buitenlandse
Indirecte resultaten
stedenbouwkunde. Meer informatie volgt.
• Dankzij de projecten en op te starten ondernemingen ontstaat er meer
Benodigde financiën
werkgelegenheid, neemt de welvaart toe, wat weer een positieve invloed heeft op het
Kosten: € 400.000 | Ontvangen: € 0 | Benodigd: € 400.000
leefklimaat voor de gehele sociale gemeenschap.
• Dankzij het bouwontwerp op basis van solar architecture is er minder hout nodig voor
brandstof, worden er minder bomen gekapt en wordt ontbossing tegengegaan.
• Inspiratie voor anderen: ook hun leefomstandigheden kunnen veranderen.
Projectplan
Het projectplan is eind 2015 gereed en zal dan op aanvraag beschikbaar zijn.
Start project
Er wordt hard gewerkt aan een gedetailleerde werkbegroting. Hiervoor werken we nauw
Prognose planning is dat april 2016 de bouw van start zal gaan.
samen met Afghaanse medewerkers van VoP. Uitgangspunt is zoveel mogelijk gebruik te
maken van lokale arbeid en materialen. Een eerste globale schatting van de kosten
Einde project
bedraagt:
Medio oktober 2016 is de bouw van eerste Village of Peace-centrum gereed. De bouw van
• € 200.0000 voor de bouw van het Village of Peace-centrum in Bamiyan.
dit eerste centrum dient als pilot. Op basis van deze ervaringen zal het bouwplan voor de
• € 100.000 voor de bouw van 10 familiehuizen in de directe omgeving van het VoP-
andere vier centra worden opgesteld. Op de lange termijn wil Village of Peace circa 120
centrum.
centra door heel Afghanistan bouwen.
• € 100.000 voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen.
Stichting Village of Peace
|
www.villageofpeace.org
|
Pilot bouw VOP centrum en familie huizen
Pagina 3 of 4
Projectstatus
Schetsontwerp VoP centrum
(werken | trainen)
Het project is nog in ontwikkeling en een deel van de invulling is afhankelijk van de
definitieve bouwlocatie in Bamiyan. Er is nauw overleg met de Raad van Advies van Village
of Peace, professionals in de bouw en de Afghanen uit ons netwerk. Een driehoek van
kennis op gebied van techniek/kwaliteit, cultuur en vraag.
Contactpersoon en gegevens
Bob Timmermans (construction director)
[email protected]
+31 6 54 66 85 06
Schetsontwerp VoP familiehuis
2x8 personen
Schetsontwerp VoP familiehuis
8 personen
Stichting Village of Peace
|
www.villageofpeace.org
|
Pilot bouw VOP centrum en familie huizen
Pagina 4 of 4

Vergelijkbare documenten

kippenbedrijf mazar-e sharif

kippenbedrijf mazar-e sharif PILOT BOUW VOP CENTRUM EN FAMILIE HUIZEN TRAINEN | WERKEN | WONEN

Nadere informatie

agrarisch bedrijf mazar-e sharif

agrarisch bedrijf mazar-e sharif Het project is nog in ontwikkeling en een deel van de invulling is afhankelijk van de definitieve bouwlocatie in Bamiyan. Er is nauw overleg met de Raad van Advies van Village of Peace, professiona...

Nadere informatie