powerpoint info stagemeesters 2016

Commentaren

Transcriptie

powerpoint info stagemeesters 2016
Interuniversitair programma
Master in de
Ziekenhuisfarmacie
7 maart 2016
1
Master ziekenhuisfarmacie
stuurgroep
stuurgroep
Academische coördinatoren:
Guy Bormans (voorzitter en interuniversitair coördinator;
plaatselijk coördinator KU Leuven)
Chris Vervaet (secretaris en coördinator UGent)
Ingrid De Meester (coördinator UAntwerpen)
Stephane Steurbaut (coördinator VUB)
Waarnemers
Hugo Robays, waarnemer met raadgevende stem, voorzitter
van de erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers.
Alfons Verbruggen, waarnemer met raadgevende stem, exvoorzitter stuurgroep
Studenten
6 studenten, waarvan twee uit het eerste opleidingsjaar,
twee uit het tweede opleidingsjaar en twee uit het derde
opleidingsjaar, bij voorkeur minstens één student van elke
deelnemende universiteit.
Ziekenhuisapothekers afgevaardigd door de universitaire
ziekenhuizen
Hilde Collier, hoofdapotheker (VUB)
Annemie Somers, adjunct-hoofdapotheker (UGent)
Jo Swartenbroekx, hoofdapotheker (UAntwerpen)
Ludo Willems, hoofdapotheker (KU Leuven)
Ziekenhuisapotheker in opleiding
(ZAIO)
3-jarige specialisatie conform KB en MB
– 22 OKTOBER 2012. - Koninklijk besluit tot
vaststelling van de procedure voor de
erkenning van de bijzondere beroepstitel van
ziekenhuisapotheker
– 22 OKTOBER 2012. - Ministerieel besluit tot
vaststelling van de erkenningscriteria voor de
bijzondere beroepstitel van
ziekenhuisapotheker
3
Inhoud
• Specialisatie
– Academisch programma
• Hoorcolleges
• Meesterproef
– Stages
•
•
•
•
Verzekering
Financiering
Selectie studenten
Toewijzing stageplaatsen
4
Vereisten
Erkenning Ziekenhuisapotheker
• Specialisatieduur: 3 jaar (36 maanden)
• Academisch deel
– Hoorcolleges (inclusief masterproef):
• 60 studiepunten
(1 studiepunt=25-30 uur studietijd)
• Stage: minimum 3.500 uren
5
Master ziekenhuisfarmacie
overzicht verloop van de studies
Lessen
• Fysiopathologie
• Farmacotherapie
• Ziekenhuishygiëne,
• Organisatie en beheer
• Radiofarmaca en
contraststoffen
jaar 1
Lessen
Farmaceutische technologie
Medische hulpmiddelen en implantaten
Inleiding tot management
Wetgeving
practicum
radiofarmaca
oktober november december januari februari
start academische opleiding
examens
(40 studiepunten over het
eerste jaar)
oktober
jaar 2
maart
april
mei
examens
juni
juli
augustus september
examens
stage 16 weken (600 uren)
november december januari februari maart
april
klinische farmacie (4 studiepunten)
stage 1450 uren
mei
juni
juli
examen
augustus september
examen
juni
augustus september
thesis (16 stp over jaar 2 en 3)
oktober
jaar 3
november december januari
februari
maart
april
stage 1450 uren
thesis (16 studiepunten over jaar 2 en 3)
mei
examen
juli
examen
Academisch deel
Eind sept – midden april jaar 1
+ 6 dagen in jaar 2 + masterproef (450 u) in jaar 3
Titularis
Opleidingsonderdeel
Uren
Jaar 1
Ziekenhuishygiëne
H. Nelis, J. Verhaegen
24
Farmaceutische technologie voor het ziekenhuis
R. Kemel, G. Van den Mooter, C. Vervaet
24
Radiofarmaca en contrastverhogende producten
G. Bormans, V. Caveliers, F. De Vos, D. Vanderghinste
20
Medische hulpmiddelen en implantaten
S. Craeye, S. De Mûelenaere, N. Janssens, T. Leysen,
J. Swartenbroekx, B. Thiessen, A. Verbiest
37
Farmacotherapie: Capita Selecta
J. Ceuppens R. Schrijvers, L. De Pourcq, A. Dupont, W.
Peetermans, S. Steurbaut, G. Verhoef
76
Fysiopathologie: Capita Selecta
I. Derdelinckx, J. Wauters
30
Organisatie en beheer van de ziekenhuisapotheek
H. Collier, A. Somers, J. Swartenbroekx, L. Willems,
40
Wetgeving
C. Decoster
22,5
Inleiding tot management
Jaar 2
P. Gemmel
22,5
Inleiding tot de klinische farmacie
J. Leys, A. Somers, I. Spriet, S. Steurbaut
32
Jaar 3
Masterproef
H. Collier, A. Somers, J. Swartenbroekx, L. Willems
7
Stages: wettelijk
4 onderdelen
• Deel 1: Distributie en klinische proeven
– Organisatie en beheer van de
ziekenhuisapotheek; organisatie en beheer
van het geneesmiddelencircuit, met inbegrip
van de beheersing van de processen,
kwaliteitsbeheer en informatiebeheer rond
geneesmiddelen
– Klinische proeven
8
Stages: wettelijk
4 onderdelen
• Deel 2: Anti-infectieuze middelen en
medische hulpmiddelen
– Bestrijding van infecties met inbegrip van de
ziekenhuishygiëne en de centrale sterilisatie
– Beheer van de antibiotherapie en van de
antibioprofylaxie
– Organisatie en beheer van het circuit van
medische hulpmiddelen met inbegrip van de
activiteiten die vallen onder de opdrachten
van het Comité voor medisch materiaal.
9
Stages: wettelijk
4 onderdelen
• Deel 3: Klinische farmacie
– Klinische farmacie en farmaceutische zorg,
beoefend in één of meerdere zorgeenheden
– Activiteiten die vallen onder de opdrachten
van het Medisch-farmaceutisch Comité
10
Stages: wettelijk
4 onderdelen
• Deel 4: Bereidingen
– Bereidings- en fractioneringsactiviteiten,
goede bereidingspraktijken en
kwaliteitszekerheid:
• Oncologiebereidingen en risicoproducten
• Andere bereidingen, met inbegrip van magistrale
bereidingen en steriele bereidingen
• Radiofarmaca
11
Stages: wettelijk
• De praktische opleiding in één of meerdere
erkende stagediensten
• Een deel van de praktische opleiding mag gevolgd
worden indien opgenomen in een goedgekeurd
stageplan in:
1) een buitenlandse instelling;
2) een instelling waarbinnen vaardigheden kunnen worden
verworven rond een welbepaald aspect van de ziekenhuisapotheek.
Samenwerkingsakkoord gesloten tussen de bedoelde
instelling en een erkende stagedienst (verzekering!).
• Minstens één jaar van de praktische opleiding
wordt gevolgd in een erkende Belgische
stagedienst
12
Stages: praktisch
• Periode april – sept jaar 1
Distributie en bereidingen
• Minimum 16 weken
• Max. 6 weken verlof
• okt jaar 2 t.e.m. sept jaar 3
- Klinische farmacie, anti-infectieuze middelen,
klinische studies, comités, medische
hulpmiddelen
- Aanvullingen in distributie en bereidingen
13
Wachtdienst tijdens stage
• Tijdens zijn opleiding neemt de kandidaat deel aan
minstens acht wachtdiensten die binnen de stagedienst
worden georganiseerd
• De wijze waarop die wordt gerealiseerd en ervaring
wordt opgebouwd behoort tot de opdracht van de
stagemeester
• Voorbeeld
 wacht 1: onder begeleiding van ZKH-apotheker
 wacht 2: onder begeleiding van ZKH-apotheker
 wacht 3 tot 8: zelfstandig (de financiering van de wacht behoort
tot de eigenheid van het ziekenhuis)
14
Verplichtingen voor stagemeester
m.b.t. stage
• Stelt kandidaat vrij zodat deze de theoretische
opleiding kan volgen (enkel nog klinische
farmacie in 2e jaar) en kan deelnemen aan de
jaarlijkse examens
• Laat kandidaat toe om de nodige tijd (16 stp =
400-480 u) te besteden aan de voorbereiding van
zijn masterproef
• Maakt deelname van kandidaat aan
wetenschappelijke activiteiten zoals symposia en
congressen gedurende minstens twintig uur
15
mogelijk
Bijkomende activiteiten
• Deelname aan symposia, opleidingen
• Interne opleidingsprogramma's geven
Ten behoeve van het medisch,
verpleegkundig, paramedisch, technisch en
ander personeel m.b.t. farmaceutische
competenties
• Presentaties algemeen
• Publicaties
16
Masterproef
Onderwerp
• Overleg tussen stagiair en stagemeester
• Situering onderwerp met onderzoeksvragen en
methode
– Probleemstelling (onderzoeksvragen),
methoden, resultaten, bespreking, besluit,
referentielijst
• Onderwerpen
– Alle domeinen ziekenhuisfarmacie
• Document met richtlijnen en titels van
onderwerpen van vorige jaren beschikbaar
17
Masterproef - Uitvoering
• Jaar 1
– Onderwerp
– Toewijzing academische promotor: 15 mei 1e jaar
• docenten Organisatie en beheer ziekenhuisapotheek
A. Somers, J. Swartenbroekx, H. Collier en L.
Willems
– Voorstel (1 pagina): 15 sept van 1e opleidingsjaar
aan studentensecretariaat KU Leuven en aan
academische promotor
– Academische beoordeling en suggesties: tegen
15 oktober van 2e opleidingsjaar
18
Masterproef
Uitvoering
• Uitwerking tijdens jaar 2 en 3
• Goedkeuring Commissie Medische
Ethiek eventueel nodig (afhankelijk van
onderwerp)
• Onderzoek tijdens de stages
• Schrijven masterproef
• Bij voorkeur masterproef als publicatie
Formaat: zie website
19
Masterproef
Examen
• Einde jaar 3e opleidingsjaar
• Voorstelling en verdediging masterproef voor 2
docenten Organisatie en beheer ziekenhuisapotheek
– A. Somers + J. Swartenbroekx
– H. Collier + L. Willems
– Presentatie masterproef (5-10 min): korte inhoud
masterproef (PowerPoint)
– Vragen vanwege examinatoren
• Openbaar
– Voorstelling: voor iedereen
– Ondervraging: enkel voor begeleiders (≠ studenten)
20
Evaluaties door stagemeester
• Jaarlijks
– Evaluatiemomenten
– Documenteren in stageschrift
• Eind evaluatie
– Documenteren in stageschrift
21
Uit het Ministerieel Besluit:
Afdeling 1. — Erkenningscriteria voor de stagemeester
Art. 17. Per ziekenhuis wordt er één enkele ziekenhuisapotheker als
stagemeester erkend. De erkenning van de stagemeester maakt deel uit
van een gezamenlijke erkenning met de stagedienst zoals bedoeld in
artikel 20 en volgende.
Art. 18. Om te worden erkend als stagemeester moet de
ziekenhuisapotheker voldoen aan de volgende criteria:
1° ......
7° hij waakt erover dat de kandidaat tijdens zijn opleiding deelneemt
aan multidisciplinaire activiteiten in interactie met de diverse medische,
verpleegkundige of heelkundige disciplines;
8° hij stelt minstens één maal per jaar een evaluatierapport op over de
kandidaten die onder zijn toezicht staan en bezorgt het aan de
Erkenningscommissie.
22
Uit het Koninklijk Besluit:
Art. 13. De stagemeester bezorgt minstens één maal per jaar het
stageschrift van de kandidaat evenals een evaluatierapport aan de
minister.
Art. 14. Indien de stagemeester in de loop van of op het einde van
de stageperiode van oordeel is dat de kandidaat niet geschikt is voor
het uitoefenen van de functie van ziekenhuisapotheker, deelt hij dit
mee aan de kandidaat en aan de minister, met vermelding van de
motieven waarop hij zijn beoordeling baseert. Indien de minister ....
Art. 15. ...........
Art. 16. De minister legt de aanvraag tot volledige erkenning voor
advies voor aan de Erkenningscommissie (die de aanvraag evalueert).
In het kader van de in het vorige lid bedoelde evaluatie baseert de
Erkenningscommissie zich op :
1°het stageschrift en de bijhorende bewijsstukken;
2° de gemotiveerde evaluatieverslagen opgesteld door de stagemeester (s)
over de organisatie, het functioneren en de evaluatie van de kandidaat;
3° ....
23
VANAF 1 JANUARI 2016
Erkenning stagedienst en stagemeester: federale bevoegdheid
(FOD Volksgezondheid)
Erkenning (en verlenging) ziekenhuisapotheker:
Vlaamse bevoegdheid (Agentschap zorg en gezondheid)
Maar nog geen nieuwe erkenningscommissie
samengesteld/benoemd)
24
Formaliteiten voor
Erkenningscommissie
26
27
28
(ex)Stageschrift
• Specifiek document (Excel)
• Regelmatig invullen en nazicht door
stagemeester
• Jaarlijkse evaluatie door stagemeester en
naar Erkenningscommissie sturen
29
30
Verzekering
Elementen
• Beroepsaansprakelijkheid
• Ongeval in het ziekenhuis
• Verzekering woon-werkverkeer
31
Verzekering (BA en ongevallen)
• Problematiek:
– Hoorcolleges en masterproef = universiteit
– Stages = werkgever
• Stage eerste jaar (april-sept)
– Verzekering via universiteit (stagecontract nodig)
• Tweede jaar (okt-sept): 2 situaties
– Verzekering via arbeidscontract ziekenhuis
– Indien geen full time arbeidscontract: inschrijving
“getuigschrift ziekenhuisstage” via universiteit
• Derde jaar (okt-sept):
- Verzekering via universiteit (voor masterproef
activiteiten)
– Indien geen full time arbeidscontract: inschrijving
“getuigschrift ziekenhuisstage” via universiteit
Meer info: website
http://pharm.kuleuven.be/ziekenhuis
33
34
Selectie studenten manama
ziekenhuisfarmacie
Per universiteit:
Aantal studenten dat kan beginnen afhankelijk van aantal
studenten dat kan afstuderen als apotheker
#stud/uni
VUB
KULeuven
UAntwerpen
UGent
41
155
67
140
30*(#stu uni/totaal aantal stu) aantal stud ZHF/uni
3,052
3
11,538
12
4,988
5
10,422
10
totaal
403
30
2015/16: 105 kandidaat studenten voor 30 plaatsen
35
Selectie studenten manama
ziekenhuisfarmacie
1. preselectie op basis van curiculum
(score bachelor+(2*score 1ste master)
1,5 * het aantal beschikbare plaatsen
2. Selectie op basis van interview
(communicatie-vaardigheid, inzicht in het beroep
en motivatie)
36
Toewijzing van stagiairs aan
stageplaatsen
1. Studenten krijgen lijst beschikbare
stageplaatsen en geven 5 voorkeurplaatsen op
2. stagemeesters worden gecontacteerd om
beschikbaarheid te bevestigen
3. Voorstel toewijzing als functie van voorkeur
studenten
Studenten met toewijzing 4e of 5e keuze krijgen lijst
met nog beschikbare plaatsen en kunnen
eventueel hun keuze herzien
4. Goedkeuring stuurgroep
37
5. Advies voorzitter erkenningscommissie
Toewijzing van stagiairs aan
stageplaatsen
2015/16
1ste voorkeur: 22 studenten
2de voorkeur : 4 studenten
4de voorkeur : 2 studenten
5de voorkeur : 3 studenten
38