ADVOCARE® `FIXED PRICE`

Commentaren

Transcriptie

ADVOCARE® `FIXED PRICE`
ADVOCARE® `FIXED PRICE' - TARIEVEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
WANPRESTATIE/ONRECHTMATIGE DAAD
INCASSOZAKEN
FAILLISSEMENTRECHT
GOEDERENRECHT
PROCEDURES BETREFFENDE BEWARING VAN RECHTEN
ARBEIDSOVEREENKOMST
HUURGESCHILLEN BEDRIJFSRUIMTE
BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES
OVERIG
KORTING
ADVIESWERKZAAMHEDEN
OVERIGE KOSTEN EN BELASTINGEN
PROCUREURSKOSTEN
DEURWAARDERSKOSTEN
KOSTEN VAN GETUIGEN, DESKUNDIGEN ETC.
GRIFFIERECHTEN
INCASSOWERKZAAMHEDEN
BETALINGEN
Alle prijzen zijn geldig tot 1 januari 2008.1
1-
Wijziging in bijkomende kosten zoals griffierechten, procureurstarieven, deurwaarderstarieven worden doorberekend
vanaf de datum van wijziging van die tarieven
---------------- § 1 -----------------WANPRESTATIE / ONRECHTMATIGE DAAD
n voor eisende partij
n voor gedaagde partij
1-
2.122,-1
1.723,-1
exclusief opslag wegens belang: (belang - 9.075,-)/4 = opslag/korting met een maximum van € 100.000,-
----------- § 2 ----------INCASSOZAKEN
Alle incassowerkzaamheden worden geaccepteerd volgens onze incassovoorwaarden, inhoudende dat op basis van
kosten wordt gewerkt. Bij een belang van meer dan 11.344,- worden de kosten van de procedure (zie § 12) vooraf in
rekening gebracht. Honorarium is afhankelijk van het uiteindelijk geïncasseerde of door debiteur betaalde bedrag
volgens bijgaande staffel, de zogenaamde `Incassokosten'1:
n
n
n
n
n
over de eerste
boven dat bedrag tot
boven dat bedrag tot
boven dat bedrag tot
boven dat bedrag tot
3.000,6.000,15.000,60.000,60.000,-
15%
10%
8%
5%
3%
Over onze incassowerkzaamheden leest u in § 17 meer.
1-
Deze kosten zijn verschuldigd nadat betaling heeft plaatsgevonden, ongeacht of de betaling geschiedt na intrekking van een reeds in
behandeling genomen incassopdracht door opdrachtgever voordat geïncasseerd is, zullen de incassokosten volledig verschuldigd zijn
aan Advocare®.
----------- § 3 ----------FAILLISSEMENT
n
n
n
n
faillissementsaanvragen
surséance van betaling
verweer tegen faillissementsaanvragen
overige procedures
1.071,796,906,1.785,----------- § 4 -----------
GOEDERENRECHT
n betreffende eigendommen, (beperkte) zakelijke rechten met economisch bepaalbaar belang : 1.248,-1
n betreffende zekerheidsrechten
1.785,-1
n onbepaald belang
2.059,1- exclusief opslag wegens belang:
(belang - 9.075,-)/4 = opslag
----------- § 5 ----------PROCEDURES BETREFFENDE BEWARING VAN RECHTEN
n beslaglegging op zaken of rechten
n kort geding tot opheffing van beslagen
op goederen/rechten van opdrachtgever
1.236,1.785,-
----------- § 6 ----------ARBEIDSOVEREENKOMST/AGENTUUR
n ontbinding ex 7:685 BW op tegenspraak
n pro-forma procedure
1.620,-1
577,-2
Loonvorderingen:
Alle geschillen betreffende (niet toekomstige) loonaanspraken/arbeidsvoorwaarden
n voorlopige voorziening (kort geding)
2.059,n schriftelijke procedure
2.059,Vorderingen schadevergoeding/schadeloosstelling:
n voorlopige voorzieningen (kort geding)
n schriftelijke procedures
Vorderingen uit concurrentiebeding:
n voorlopige voorzieningen (kort geding)
n schriftelijke procedures
n alle overige procedures voortvloeiende
uit de overeenkomst
n kort geding President van de rechtbank
n aanvraag ontslagvergunning bij CWI
2.059,1.785,-
2.169,2.059,1.785,2.059,1.236,-
1 2-
exclusief opslag:
(bruto maandsalaris X dienstverband in jaren - 1.815,-) / 5 = opslag) met een maximum van € 25.000,onderhandeling voorafgaande aan ontbindingsprocedure niet inbegrepen. Onderhandelingen vallen onder
advieswerkzaamheden.
----------- § 7 ----------HUURGESCHILLEN BEDRIJFSRUIMTE
n ontruimingsgeschillen wegens ontruiming
krachtens vonnis
n betreffende onderhoud
n huurprijzen
n alle overige procedures
1 -
1.785,1.510,1.510,1.510,-
exclusief opslag:
(bruto bruto jaarhuur - 1.785,-) / 5 = opslag) met een maximum van € 25.000,-
----------- § 8 ----------BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES
n bezwaarschriften
n beroepsprocedure
n voorlopige voorzieningen
961,1.510,1.785,----------- § 9 -----------
OVERIG
Alle burgerrechtelijke procedures die niet onder enige vorige categorie vallen:
n schriftelijke procedures
1.510,n voorlopige voorziening kantongerecht
1.785,n kort geding president van de rechtbank
2.334,----------- § 10 ----------KORTING
Indien een zaak wordt geschikt tijdens reeds voorbereidde of een aanhangige procedure zijn bovengenoemde
bedragen evenzeer van toepassing.
Een korting kan worden toegepast indien in een zaak niet meer dan 3 uur is besteed. In dat geval wordt in rekening
gebracht: (het aantal besteedde uren plus 1 uur) x 160,-.
Indien in een reeds aanhangige procedure door opdrachtgever of tegenpartij een afzonderlijke tegenvordering of
tegenverzoek wordt ingesteld, wordt voor de behandeling van deze tegenvordering 65 % het hierboven genoemde
tarief in rekening gebracht.
----------- § 11 ----------ADVIESWERKZAAMHEDEN
Deze werkzaamheden zijn alle werkzaamheden die niet betreffen voorbereiding voor (het voeren van) een procedure,
zoals het bestuderen van stukken, het geven van schriftelijke adviezen, het opstellen van contracten, voorwaarden,
akten, het voeren van onderhandelingen, reizen van en naar de plaats van handeling etc. Het ADVOCARE® uurtarief
is hierop van toepassing. Onder advieswerkzaamheden vallen niet standaard
advieswerkzaamheden die worden geacht begrepen te zijn in het ADVOCARE® abonnement.
----------- § 12 ----------OVERIGE KOSTEN EN BELASTINGEN
Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief overige kosten die betrekking hebben op procedures.
Deze kosten zijn:
n procureurskosten: indien de zaak voor een ander gerecht dient dan de rechtbank in Utrecht. zie: § 13
n deurwaarderskosten: uitroepgelden voor kantongerechtsprocedures, kosten van uitbrengen van dagvaarding en
andere exploten, etc.: § 14
n kosten van deskundigen, deskundigen-onderzoek, getuigen(deskundigen): § 15
n griffierechten: vaste kosten per procedure: § 16
n kantoorkosten: vast bedrag per procedure 55,- voor kosten van porti, aangetekende stukken, inlichtingen, etc.
----------- § 13 ----------PROCUREURSKOSTEN
Uitsluitend indien een procedure wordt gevoerd buiten het arrondissement Utrecht zal een procureur uit een ander
arrondissement dienen op te treden voor de rechtbank. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort procedure en het
aantal verrichtingen en kan variëren van 195,13 tot ± 326,72.
----------- § 14 ----------DEURWAARDERSKOSTEN
Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal verrichtingen en varieert doorgaan van ± 65,18 tot ± 363,02. In geval
van zeer bewerkelijke beslagen kunnen deze kosten echter substantieel hoger zijn. U wordt hierover nader
gedetailleerd geïnformeerd, voordat dergelijke kosten gemaakt worden.
----------- § 15 ----------KOSTEN VAN GETUIGEN, DESKUNDIGEN ETC.
U dient te denken aan alle soorten kosten die gemaakt worden met betrekking tot deskundigen, onderzoekskosten,
recherche-werkzaamheden of getuigen tot het verschaffen van bewijs of het verstrekken van inlichtingen ten aanzien
van de vordering in de procedure. Deze kosten worden slechts na overleg met de opdrachtgever gemaakt.
----------- § 16 ----------GRIFFIERECHTEN
Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak.
RECHTBANK SECTOR KANTON
Alleen de eiser/verzoeker is griffierecht verschuldigd
voor Geldvordering griffierecht:
n tot
90,60,n tot
453,90,n tot
1.361,151,n boven
1.361,199,n als eiser een natuurlijk persoon is
106,-
n als eiser een rechtspersoon is
285,-
RECHTBANK
Zowel eiser als gedaagde betalen:
voor geldvorderingen griffierecht:
n tot
11.345,n boven
11.345,maximum van 4.732,n overige vorderingen
300,2,2 % van de geldsom met een minimum van 303,- en een
251,-
GERECHTSHOF EN HOGE RAAD
Zowel eiser als gedaagde betalen:
voor geldvorderingen griffierecht:
n tot
11.345,n boven
11.35,n overige vorderingen
402,3% van de geldsom met een minumum van 405,- en een maximum
van 5.916,-. Als geintimeerde natuurlijk persoon is, geldt een
maximum voor hem van 1.136,300,-
Kort geding:
n voor de verschene gedaagde
251,n als eiser geld vordert, geldt voor hem het vastrecht voor geldvorderingen
Bestuursrecht:
Rechtbank, Sector Bestuursrecht
Beroep door een rechtspersoon:
n indien tegelijk met het beroep een
voorlopige voorziening wordt
aangevraagd
428,-
Hoger beroep:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
n beroep door een natuurlijk persoon
n beroep door een rechtspersoon
214,428,-
----------- § 17 ----------INCASSOWERKZAAMHEDEN
Na binnenkomst van een incasso-opdracht, tegen een uw debiteur, wordt deze direct beoordeeld op de juridische
merites.
Daarvoor dienen alle bescheiden, die betrekking hebben op de betreffende vordering te worden opgestuurd.
Bij positieve beoordeling door ADVOCARE® wordt de debiteur binnen 24 uur tot betaling op onze zgn.
"derdenrekening" gesommeerd - bij brief met ontvangstbevestiging - zulks binnen 8 dagen onder aanzegging van de
thans geldende wettelijke rente.
Wordt binnen gemelde termijn geen betaling ontvangen, dan laat ADVOCARE®, na overleg met de
opdrachtgever, een dagvaarding uitbrengen, zulks eventueel gecombineerd met het leggen van beslag, het
belang/omstandigheden van de zaak dergelijke maatregel rechtvaardigen.
Heeft de opdrachtgever een spoedeisend belang bij een incasso, dan kunnen de invorderingstermijnen uiteraard
worden bekort of kan de vordering eventueel bij wege van Kort geding worden ingesteld of een faillissementsaanvraag gedaan als incassomiddel.
De kosten, die aan de opdrachtgever voor onze incasso-werkzaamheden in rekening worden gebracht, zijn op te
splitsen in honorarium en overige kosten, te vermeerderen met de BTW (thans 19%). Overigens is de omzetbelasting
voor een opdrachtgever, die zelf BTW-plichtig is, aftrekbaar.
Ons honorarium wordt vastgesteld op basis van het zogenaamde "incasso-tarief". In dit verband wordt onder
geïncasseerd bedrag mede verstaan de na aanma ning door ADVOCARE® aan de opdrachtgever betaalde gelden. Zie
hierover § 2.
Verrichtingen worden alleen op grond van het incassotarief afgerekend, voorzover de debiteur geen inhoudelijk
verweer voert ten aanzien van de ingestelde vordering. Indien door de debiteur inhoudelijk verweer wordt gevoerd,
dan zal het hieronder genoemde incassotarief niet gelden, maar zal daarentegen het normale tarief gelden voor
procedures, zijnde 200,- per uur, exclusief 5% kantoorkosten en 19% BTW.
Indien de opdrachtgever goede algemene voorwaarden hanteert, dan kan het honorarium volgens voormeld tarief
tezamen met de hoofdsom worden ingevorderd, ook ingeval van een procedure. De overige kosten worden te allen
tijde aan de opdrachtgever, voor elke zaak apart, in rekening gebracht.
Deze post bestaat allereerst uit een bedrag voor bureaukosten (dossieraanleg, porti, telefoon, e.d.). Thans is dit
bedrag vastgesteld op 55,- per incasso-opdracht, exclusief 19% BTW.
Verder, bij een procedure, worden de navolgende kosten gespecificeerd aan de opdrachtgever doorberekend:
n salaris deurwaarder, procureur e.d. (belast met BTW); zie § 13 en 14
n exploitkosten, griffierecht e.d. (onbelast); zie § 13 en 16
Uiteraard worden pas rechtsmaatregelen genomen na overleg met de opdrachtgever. Hierbij komt ook het
kostenaspect aan de orde. Ingeval de te verwachten kosten dit rechtvaardigen zal ADVOCARE® een voorschotbedrag
in rekening brengen. Uiteraard informeert ADVOCARE® de opdrachtgever regelmatig omtrent het kostenverloop.
Bij een toewijzend vonnis zijn deze kosten voor de opdrachtgever weer volledig verhaalbaar middels de
proceskostenveroordeling. Dit geldt echter niet bij betaling na een faillissementsaanvraag.
----------- § 18 ----------BETALINGEN
Alle werkzaamheden, uitgezonderd advieswerkzaamheden, worden bij voorschot verschuldigd en in rekening
gebracht aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Wij verwijzen u naar onze algemene voorwaarden van
het ADVOCARE® abonnement.