psp otb – out of the box professional skills program

Commentaren

Transcriptie

psp otb – out of the box professional skills program
PSPOTB–OUTOFTHEBOX
PROFESSIONALSKILLSPROGRAM
Studieonderdeel
Studiebelasting
NaamCursus
Beschrijving
HBO-ICT
Deelcompetenties
Leerdoelen
Studiemateriaal
Afronding/Beoordeling
Opmerkingen
ProfessionalSkillsProgram
2ECTS
OutoftheBox
Waaromkomensommigemensensnellertotoplossingen?
Waaromgenererendiemensenmeerideeëntijdensbijvoorbeeld
eenbrainstormsessie?Zedenkenmakkelijkeroutofthebox.Hun
creativiteit,huncreatiefdenkenisbovengemiddeldontwikkeld.
En,hetmooieis:creatiefdenkenisteleren.
Therealvoyageofdiscoveryconsistsnotinseekingnewlandscapes
butinhavingneweyes,schreefMarcelProust.Lerenkijkenmet
andereogen,eenandereblik.Datbrengtcreativiteitenplaatstons
‘outofthebox’-buitendekaderswaarbinnenwejarenzijn
geconditioneerd.
Dezecursusisbedoeldvooreeniederdiedesleurvande
standaardoplossingenwildoorbrekenenopzoekisnaar
buitengewone(enefficiëntere)antwoordenopdeuitdagingenvan
alledag.Doormiddelvancreatievedenktechnieken,brainteasers,
improvisatieoefeningenuithettheater,eenbeetjefilosofieeneen
minderklassikaleopstellingwordtdecreatievemensgedurende
zeswekeninjeaangewakkerd.
Primair:
2.Onderzoekendvermogen:
A.Analyseenoordeelsvorming
C.Creativiteit
1.Professioneelvakmanschap:
B.Toepassingvan(wetenschappelijke)kenniseninzicht
D.Ondernemen
4.Communicatiefvermogen:
A.Communiceren(overtuigingskracht)
Secundair:
3.Leervermogen:
A.Reflecteren
NaafloopvanOutofthebox:
-benjeinstaatdecreatievebasisvaardighedentoetepassen.
-genereerjemakkelijkoplossingenvoorproblemen.
-kijkjekritischernaarhalvewaarheden
Hetmateriaalwordtonlinebeschikbaargesteld.
Actievedeelnameaandelessenisverplicht–daarvoormoetjedus
aanwezigzijn.Jecijferwordtbepaalddooractievedeelnameenje
eindpresentatie.
-