Algemene voorwaarden behorende bij offertes zaalverhuur EYE

Commentaren

Transcriptie

Algemene voorwaarden behorende bij offertes zaalverhuur EYE
Algemene voorwaarden behorende bij offertes
zaalverhuur EYE Film Instituut Nederland
Art i kel 1 | Al ge m en e b e pal in g en – D ef in it i es
1.1
Ond er S t ic ht i n g Fil m I nst it uu t N ed erl and , h i er na te no e me n E Y E w ordt v er staa n: d e
rec ht s pe rsoo n , d i e v an o pd r ac htg e ve r e e n o pd rac ht he eft o ntv an g en t ot d e
or gan i sat ie en u it v oe r in g va n ee n E ve n em e nt.
1. 2
Ond er “O pd rac ht g ev er ” w ord t v er staa n d e n atuur li j k e of r ec hts p e rso o n d i e m et EY E
ee n ov er e en ko ms t aan ga at c . q . w en st aan te g aa n to t het or ga n ise r en v an e e n
E ve ne m ent .
1.3
EY E e n O pd r ac ht g e ve r wo rd en gez a me nl ij k p art ij e n ge no e md .
1.4
Ond er “O v er ee n ko ms t ” ve rst a an p art i je n de o v er ee n ko ms t waa r in doo r d e
Opd rac ht g e ve r o p bas is v an d e Of f ert e a an EY E o pdr ac ht wo rd t g e ge v en tot h et
or gan i se re n en u it vo er en v an e e n Ev e ne m ent .
1.5
Ond er “ Of fe rt e” ve rst a an par t i j en d e aa n bi ed in g van EY E met b etr e k ki n g tot de d oor
haa r t e le v er en d i e nst en , t e v er r ic hte n we r kza a mh ed en e n/ of de te ve r hur e n
rui mt e (n ) me t ve rm e ld i ng van d e d aar b i j b e h or en de pr ij ze n , data e n ov er i ge
b ij zo nde r he d e n c . q . b i jzo nd er e b e pal i ng e n.
1.6
Ond er “P r od uct i ed at u m” wo rd t ve rst aan de (e er st e ) da g waa ro p he t k rac ht e ns e e n
ov er ee n ko mst d oo r o pd rac ht ne m er te or ga ni se re n of uit te v oe re n E v e ne m ent zal
pla ats v ind e n o f h ie r vo or voo r b er ei de nd e we r kz aa m hed e n wor de n v er ri cht .
1.7
Ond er lo cat ie / t i jd : d e m et o pd rac ht ge v e r ov er e en ge k om e n p l aats e n t ijd va n
uit vo er i ng v an e e n (g e d ee lt e v an e e n) E v en e me nt .
1. 8
Ond er " P r ij s" wor d t v ers t aa n all e b edr a ge n die O pd rac ht ge v er b i j of k rac ht e ns de
Ov er ee n ko mst ve rsc hu ld i gd i s o f zal wo rd en aan E Y E .
1.9
Ond er M ee rw e r k word t v ers t aa n: All e d ie nst en di e d oor of i n o pd r acht v an E Y E aa n
opd rac ht g ev e r wor d e n ge le v erd e n d i e n iet i n de o ve re e n ko mst z ij n op g eno m en .
1.1 0
Ond er M ind e rw er k wo rd t ve rst a an all e d ie n ste n d i e w el in de ov er ee n ko mst tuss e n
pa rt ij en zi j n ov e re e ng e ko m en , maa r di e ni et doo r o pd rac ht ge v er z i jn / word e n
af ge no me n .
1.11
Ond er “ Ev e ne m ent ” wo rd t ve rst aan e en za ke li j k e e n/ of f e e stel i j ke act iv it e it ,
pr es e ntat ie of ee n re ce pt ie , ee n en a nd er in d e ru im st e z in v an het w oord di e
pla ats v ind t in EY E .
1.1 2
Ond er " Gas t " wo rd t v e rst a an d e O pdr ac htg e v er voo r z ov e r d it e e n natu url i j k pe rso on
is e n el k e b ezo e k er d i e E YE be t r eed t op u it nod i gi n g va n de O pd r acht g e ve r en /of EY E
ten e ind e e en E v en e me nt a ld aa r b i j t e wo ne n , in clus i ef e en i ed er d ie i n o pdr ac ht va n
of in sa me n we r k in g met d e O pd rac ht ge v e r w e r kzaa m h ed en v er ric ht ti jd en s he t
E ve ne m ent , d e p er iod e v an o p bou w , o ntr ui mi n g en af bo uw daa ro nde r b eg re p e n, n ie t
zi jn de e en pe rso on i n d i ens t va n o f i ng esc h a k eld doo r EY E .
1.13
Ond er d e " Al ge m en e Voo r waa rde n " w ordt ve rsta an d ez e Al g e me n e V oor wa ard e n
b eh or en d e b i j o ff ert es va n EY E . De ze zi j n te v ind e n o p d e we b sit e w ww . ey ef il m .nl e n
wo rde n t e ve ns t e r h an d g est eld .
1.1 4
Ond er " B ezo e k voo r wa ard e n " wo rd en ve rst a an de al g e me ne b ezo e k voo rw aa r de n v an
EY E . D ez e z i jn t e v i n d en o p d e w e bs it e w w w .e ye fi lm . nl en z ij n b esc h i k baa r i n EY E ,
en kun n en o p v erz oe k aan u wo rd en to eg ez on den .
Art i kel 2 | To e pa sse li j k he id van v oo rw aar de n
2 .1
De A lg e me n e V oor wa ard en z i jn va n to e pa ssi n g o p all e O ff ert es , aa n b ied i n ge n e n
ov er ee n ko mst e n waa r op d ez e door EY E v a n toe pa s s in g z ij n v er kla ard , al sm ed e o p
alle O ff ert es , aa n bi ed i ng e n en o ve re en k om st en d ie h i er o p ee n v er v olg z ij n .
2.2
De al g em e ne vo or w aard e n van O pd rac h tg e v er g eld e n ni et . E Y E wi jst d ez e
uitd ru k k el ij k v an d e h and .
2 .3
Afw i j k in g en va n en a an vull i ng e n o p d e Al ge m en e Voo r waa rd en zi jn sl ec hts ge ld ig
in di en n ad r u k kel i j k sc hr i ft el i j k t uss en pa rt ij en o ve re e ng e ko m en .
2 .4
Naast d e Al g em e ne Vo or wa ard en z ij n ook d e Be zo e kvo or w aard e n st e eds va n
toe pa ss in g o p d e O v er ee n ko mst . D e Bez oe k v oor waa rd en ma k en int eg ra al de el u it va n
de Al g e me ne Voo rw aa rd e n . EY E h ee ft a lt ijd h et re c ht de B ez oe k e rs voo rw aar de n a an
te pas se n , voo r zo v er he t r ed el ij k e a an pa ss i ng e n bet r e ft , z el fs na he t slu it e n v an de
Ov er ee n ko mst t u ss en pa rt ij en .
2 .5
In di e n é én o f m ee rd e re b ep al in g en u it d e Alg e me ne Vo or waa rd e n om w el ke red en
dan oo k n i et g eld i g z oud e n z ij n of word e n , laat d it de ge ld ig h e id v an d e ov er i ge
b e pal in g en o nv er let . P art ij e n z ull en i n on derl i n g o v erl e g d e o n ge ld ig e b e pal i ng e n
ve r van g en d oo r wel g e ld i g e be p ali n ge n d i e q ua st re k k i ng zo d ic ht mo ge li j k a an slu it en
b ij d e t e v er va ng e n o n ge ld ig e b e pal i n ge n .
2 .6
In di e n en voo r zo v er d e Alg e me n e Vo o r waa rde n zo ude n a fw i j ke n va n d e
Be zo e kv oor wa ard e n, p re val er e n de Al g em en e Vo or w a ard en . Ind i e n en voo r zo ve r de
Ov er ee n ko mst z ou a fw ij k e n va n de A lg e me n e Voo rw aa rde n e n de B ezo e k voo rw aar de n ,
pr e val e ert d e O ve r ee n ko mst .
Art i kel 3 | Of fe rt es
3.1
Alle Of fe rt es va n E YE zi jn v oll ed ig v r ij bl i j ve nd en o n de r voo r be ho ud. D oor E Y E in of
b ij d e Off e rt e s v erst r e kt e i nfo rm at ie gel dt b ij b ena de ri n g . Zola n g ge e n sp ra k e is va n
ee n O v er ee n ko mst al s bed oel d in art i k el 5, h ee f t E YE het r ec ht Off e rte s zo nd er
op ga v e va n red e ne n i n t e t r e k ke n of aa n t e p ass en .
3. 2
In z ij n o ff ert es m ag E YE u it g aa n van d e j ui s t he id v an de d oor o p dra cht g e ve r
ve rst re kt e i nf or mat i e.
3.3
Off ert es ku n ne n all ee n v oll ed ig en o nv oor wa ard el i j k wo r den g eacc e pt ee rd .
Ge de elt el ij k e acc e pt a t ie is n i et to eg est aa n en l e idt tot het ve r vall en va n de
des b etr ef fe nd e Of fe rt e .
Art i kel 4 | O pti et er m ij n
4.1
Het n e me n van e en o p t ie o p e en o f m e erd er e data te n b eh oe v e v an ee n te o r ga ni se r en
E ve ne m ent is sle ch t s g eld i g ind i en sc h ri ft el ij k doo r EY E o p ge g ev e n of b ev es ti gd .
4. 2
Opt i es z ij n , t e nz ij n ad ru k kel i j k and e rs ov e re en g e ko m e n , 14 (v e ert i en ) da ge n g eld i g.
In di e n b in ne n d ez e t er m ij n d e o p ti e n iet om ge zet i s naa r ee n def i nit i e ve b oe k i ng
door m id d el va n ee n ve rzo e k aan E Y E o m voo r ( e en v an ) d e ge opt e erd e d ata ee n
off ert e o p t e st ell en , k omt d ez e d i re ct b ij o m me k om st va n dez e te rm i jn van
rec ht sw e ge t e ve rv all e n.
4. 3
In di e n EY E bi nn e n ee n l o pe nd e o pt i et er mi j n m et ee n de rde e en d ef in it i e v e
ov er ee n ko mst ka n sl ui t en , ka n z ij va n d e O p drac ht g e v er v erl an ge n dat dez e d e o pt ie
b in n en 24 uur uit oe f ent . B ij g e br e ke h i er va n ko mt de o pti e v an r ec hts w e ge t e
ve r vall en e n zal EY E v ri j zi j n ee n ov er e en k o mst m et e en d erd e g eg adi gd e t e slu ite n .
Art i kel 5 | O ve re e n ko mst
5.1
Ee n Ov e re en k om st t us se n EY E e n d e o pdr ac ht ge v er ko mt en k el to t sta nd , nad at ee n
Off ert e d oo r O p d r a cht g ev er sc h r ift el ij k is g eacc ord e erd . EY E he eft tot d e
ond ert e ke n in g va n d e Of fe rt e doo r O pdr acht g e v e r alt i jd de b ev oe gd h ei d zo nde r
op ga af v an r ed e n en af t e z i en van en i ge o pd r acht t en be ho e ve v an Opd rac ht g e ve r.
5. 2
EY E zal e lk e O ve re en k omst n aa r be st e ku nn e n u it vo er e n , e n is g er e cht i gd b i j en vo or
de uit vo er i n g va n ee n Ov er ee n ko mst d erd e n in te sc h a kel e n.
5.3
In di e n E Y E e e n O v er ee n ko mst slu it m e t m ee rde r e O pd rac h t g ev er s, z ij n al le
Opd rac ht g e ve rs h oofd el ij k e n vol led i g aa ns pr a ke l i j k vo or de ge h ele n a ko m in g va n
alle v e r pli ch t i n ge n uit d e O ve re e n ko mst .
5. 4
In di e n E Y E e en Ov er e en ko m st slu it me t e en tuss en p er soo n, is de z e na ast e ve ntu ele
and er e O p d ra ch t g e ve r s v oll ed ig ( m ede )a an s pr a ke l i j k voo r d e g e h ele n a ko mi n g van
alle v er p lic ht i n ge n u i t d e O ve re e nk om st . Ge h el e o f ge de elt el ij k e b etal in g v an h et
ve rsc hu ld ig d e d oo r d e O pd r ac htg e ve r za l de tu ss en p er soo n in d ez elfd e ma te
b ev r ijd e n.
5. 5
In di e n EY E e en O ve re en k om st s lu it me t e en tus se n pe rso on , is EY E aa n d ez e
tuss en p er soo n n i m me r e n ig e c om m is si e o f p ro vi si e v ers ch uld i g d te nz ij sc hr i ftel i j k
uitd ru k k el ij k o ve re e ng e ko me n .
5. 6
Opd rac ht g e ve r i s n ie t ge re ch t i gd z ond er sch r ift el ij k e to est e m mi n g v an EY E z i jn
rec ht en u it e en O ve re e n ko mst aa n d er de n o v er te dr ag e n.
5.7
Wi jz i g in g en i n e e n O ve re e n ko mst zi j n all e en g eld i g ind i e n de z e sc h ri ft eli j k zi j n
vas tg el eg d en goe d g e k eur d .
Art i kel 6 │M e er - en m i nd e r we r k
6.1
In di e n e e n Ev e ne m ent lan g er d uu rt d an tus s en p art i je n ov er e en g e ko m en , zal s pra k e
zi jn va n Me er w er k , t e nz ij d e l an g er e du ur i s v ero or z aa kt doo r g r ov e sc hul d of o pz et
aan de z i jd e va n EY E .
6. 2
Voo r zo ve r w ij zi g in g en / a an pa ss in g en M ee rw e r k t en g e vol g e h e b be n , z al dit
ge sc h ied e n v oor r e ke ni n g va n d e O pd rac ht ge v er e n za l d it Me er w er k aa n d ez e
afzo nd erl i j k wo rd en g efa ct ur e erd . M e er w er k die nt sc hr i fte li j k ( p er e - ma il) voo ra f aan
de uit vo er i n g er va n t e wo rd e n aa ng e ge v en e n b e ve st ig d t e z i jn do or de opd rac ht g ev e r.
In di e n e r g ee n sc h r ift el ij k e a fs pr a ke n z ij n g em aa kt o v er d e hoo gt e va n de ze ko ste n is
EY E g er ec ht i gd h i er vo or ma r kt co nf or me pr i j ze n in r e ke n in g te br e ng e n.
6. 3
Mi nd er w er k wor d t d oor EY E ni et gec om p en s e erd t e nz ij sch r ift el ij k a nd er
ov er ee n ge k om en of t e nz ij O pd rac ht ge v er g e br u ik m aa kt v an de a nnu le ri n gs re g el in g
zoals o p ge no m en i n ar t i ke l 7 .
6. 4
B ij ve rm e erd er i n g va n het a ant al g ast en voo r de pr od uct ie datu m , als med e i nd i en o p
de pr od uct i ed at um bl i j kt d at het aa nt al g ast en m e er is dan sc hr if tel i j k
ov er ee n ge k om en , z al d it al s m e er we r k word en b esc ho uw d. Vo or d it M e er we r k za l de
Opd rac ht g e ve r af zon d erl i j k w ord en g efa ctur ee rd . T e r za k e h et a a ntal ga ste n dat h et
E ve ne m ent he b b en b ez ocht , g eldt d e d oor EY E u it g ev oe rd e t ell in g a ls b ind e nd .
Art i kel 7 | O psc ho rt in g / a n nul er in g
7.1
EY E is ge rec ht i gd d e ui t vo e ri n g va n e e n Ov e re en k om st o p te sc ho rte n of t e
ann ul er en , z od r a E Y E ge gr ond e vr ee s e n /of red e n h e eft o m aan t e n e me n da t
Opd rac ht g e ve r n iet (vo lle d i g ) aa n zi j n v e r pl ic ht in g en u i t dez e of a nd er e
Ov er ee n ko mst ( en ) zal ( kun n en ) vol doe n .
7. 2
Ann ule r in g d oo r O pd rac ht ge v er d ie nt sc hr i ftel i j k en ge dat ee rd t e g esc h ied e n. A an
ee n mo nd e li n ge a nnu l er in g k an de kla nt g ee n r ec ht e n ont le ne n . M en k an pas s pr e ke n
va n a n nul er in g , w an ne er d e ze get e ke nd i s d o or Op dra ch tg e ve r en i n b ez it is van EY E .
7.3
B ij u itst el of (g ed ee lt el ij k e) a nn ul er in g do or O pd r ac ht ge ve r i s dez e g e houd en a an
EY E e en ve rg oe d i n g t e b et a le n o p ba si s v an de na vol g end e r e ke n m et h od e:
(a ) In g e val va n an nu ler i ng bi j m ee r d an 6 (z es ) maa nd en v oor de tu ss en part i je n
ov er ee n ge k om en P r o d uct i ed at u m , zu lle n e r g e en an nul er i ng s kost e n wor de n
door b er e k end ;
( b) In g e val van a n nu ler i ng b ij 6 (z es) maa nde n of mi nd er , m aar me e r da n 4 ( vi er )
maa nd en voo r P rod uc t ie d at u m , g eldt e en pe r cent a ge v an 10 % va n d e P ri js
(c) I n g ev al v an an nul er in g b ij 4 ( vi e r) maa nde n of m in de r, ma ar me er d an 2 ( tw e e)
maa nd en voo r d e P rod uct i ed a t u m, gel dt ee n p erc en ta ge v an 5 0% v a n d e P r ij s
(d) I n ge va l v an an nul er in g b i j 2 ( tw e e) ma a nde n o f mi nd er , ma ar me e r da n 1 (é é n)
maa nd v oor d e P rod u c t ie d at u m , g eldt e en pe rce nta g e va n 7 5% v an de P r ij s
(e ) In g e val va n a n nu ler i ng bi j 1 ( éé n) m a and of m ind er v oor d e Pr oduct i edat um ,
ge ldt e en pe rce nt a g e v an 1 00 % va n de Pr i js .
7.4
B ij u itst el of (g ed ee lt el ij k e) a nn ule r in g doo r Op drac ht g e ve r va n de v er hu ur v an het
ge h el e pa nd i ncl us ie f d e uit k oo p va n E YE ba r -r es tau ra nt is de ze ge hou de n aan EY E
ee n v er go ed in g t e bet a len o p b as is va n d e na vol g end e re k e nm et hod e:
(a ) In g e val va n an nu ler i ng bi j m ee r d an 6 (z es ) maa nd en v oor de tu ss en part i je n
ov er ee n ge k om en P r o d uct i ed at u m , zu lle n er g e en an nul er i ng s kost e n wor de n
door b er e k end ;
( b) In g e val van a n nu ler i ng b ij 6 (z es) maa nde n of mi nd er , m aar me er da n 4 ( vi er )
maa nd en voo r P rod uc t ie d a t u m , g eldt e en pe r cent a ge v an 3 0 % va n d e P ri js
(c) I n g ev al v an an nul er in g b ij 4 ( vi e r) maa nde n of m in de r, ma ar me er d an 2 ( tw e e)
maa nd en voo r d e P rod uct i ed a t u m, gel dt ee n p erc en ta ge v an 75 % va n d e P r ij s
(d) I n ge va l v an an nul er in g b i j 2 ( tw e e) ma a nde n o f mi nd er , ma ar me e r da n 1 (é é n)
maa nd v oor d e P rod u c t ie d at u m , g eldt e en pe rce nta g e v a n 8 0 % v an de P r ij s
(e ) In g e val va n a n nu ler i ng bi j 1 ( éé n) m a and of m ind er v oor d e Pr oduct i edat um ,
ge ldt e en pe rce nt a g e v an 1 00 % va n de Pr i js .
7 .5
In di e n d e o pd r ac ht ge ve r het E v en e me nt u itst elt wo rdt d it g ez i en als an nul er i ng
ten zi j i n o nd e rl in g e ov er ee nst e mm i n g m et EY E e en ni eu w e Pro ducti ed atu m wo rdt
vas tg est eld wa aro p h et E v en e me nt doo r ga ng k a n vi nd en en o v er ee nst e mm i n g is
b er ei k t t e n a an zi e n v a n d e u it koo ps om , wa a ri n d e r ee ds ge m aa kt e ko ste n do or E YE
voo raf g aan d e aan h e t uit st el – vo or z ov e r h i er va n s pr a ke is - zull e n w ord en
ve rd isc ont ee rd .
7. 6
B ij e e n g ed e elt el ij k e annul e ri n g zull en d e in a rt i kel 7 .3 ge n oe mde p erc ent a ge s
wo rde n t oe g e past o p d at d ee l va n d e P r ij s dat is g e r ela te erd aa n h et aa ntal g ast en
en /of p ro gr a mm aon d e rd e el e n/o f d e ac ti v it eit w aa ro p d e g ede elt el ij k e a n nul er in g
b etr e k k in g h ee ft .
7.7
In ge va l he t E ve ne m e nt n iet word t ge an nu lee rd , m a ar ge h eel o f ged ee ltel i j k g ee n
door ga n g vi nd t d oo r t oed o e n van O pd rac ht g ev er ge l dt ev e ne en s h et p erc en ta ge v an
100 % va n d e P r ij s .
Art i kel 8 | P r ij s, Fa ct u re n en bet al in g
8 .1
De O pd rac ht g ev e r is d e P r ij s v er sc huld i gd zoals d e z e is o v er ee n g e ko me n . I ndi e n en
voo r z ov er d e O ff ert e d o or d e O pdr ac ht g ev er i s g eacco rd ee rd m ee r d an tw aal f
maa nd en v oor d e d at um va n h et Ev e ne m en t, z al d e P r ij s doo r E YE ku n n en wo rd en
aan g e past aa n d e h and va n de o p h et ti jd s ti p v an h et E ve n em en t ge b le k en
pr i js sti j g in g en . E v ent uel e w i jz ig i ng e n i n h et Bt w -tar i ef en/ of a nde re b ela s ti n ge n
(c ity tax ) zull en t e a lle n t i jd e aa n O pdr ac ht ge ve r ku n ne n wo rd en do or be re k e nd .
8.2
Alle b ed r a ge n z ij n , t en zi j n adr u k kel i j k a n der s v er m eld in de Off ert e , in Eu ro ,
excl us ie f B T W e n an d er e ov er h e ids h eff i n g en e n excl us ie f h ef fi ng e n va n d erd e n.
Wi jz i g in g en i n d e ze h e ff in g en zul le n alt ijd a a n O pd rac ht g e ve r wo rd en doo r be last .
8 .3
EY E ka n t e all en t ij d e va n d e O pd rac ht ge ve r v erl an g en dat d e ze on de r E YE e e n
waa r bo rg so m
d e pon ee rt .
De
o nt va n g e n
w aa r bor gs om
w ordt
d eu gd el ij k
ge ad mi n ist re er d en d i ent u it sl ui te nd t ot ze k er h eid voo r EY E .
8 .4
EY E h ant e ert d e vo lg end e b et a li n gsr e ge li n g , t enz i j a nd er s o v er ee n ge ko m en i n d e
Off ert e , o p ba si s va n he t h ie rn a t e no e me n p e rce n ta g e va n de Pr ij s g eno e md i n de
door O pd rac ht g ev er geac cor de erd e Of fe rt e , te voldo e n b in ne n 3 w e ke n n a
factu urd at u m:
- O pd rac ht ge v er d i e nt ee ne nt w int i g (2 1) k al e nde rda g en na fa ctuu rd atum , 8 0% v an de
total e uit ko o pso m be t aald t e he b b e n. Na ontv an gst van d e b ev est i g in g v an d e
opd rac ht g ev e r o nt va ng t d e ze hi er vo or v an E Y E ee n vo or sc hotn ota .
-D e e in d fac t uu r wo rd t na he t E ve ne m ent to e ge zo nde n doo r E YE e n deze d ie nt bi nn e n
ee ne nt w int i g ( 21 ) ka len d e rd a g en na de f actu u rdat um t e z ij n volda an d oor d e
Opd rac ht g e ve r
8 .5
EY E z al d e met O pd r a cht g ev er ov er e en g e ko me n P ri js mo g en v er r e ke ne n met h et ge en
dez e l aat s t e bi j w i jz e va n voo rsc hot c . q . wa ar bo rg so m a an EY E h ee ft vol d aa n . Ee n
ev e ntu eel po sit i ef s al d o t en gu nst e v an O p drac ht g ev er z al zo s p oed i g mo g el ij k do or
EY E aa n O pd r ac ht g e ve r wor d e n t er ug b et aald .
8 .6
In di e n d e O pd r ac ht g e ve r i n g e br e ke is h et voor sc h ot te v oldo e n , g eldt d it zon de r
nad er e i n g e b re k e st ell in g al s e en a n nul e ri n g v a n d e ov er e en k omst en g eld en d e
b e pal in g en ve rm eld in art i k el 7.
8 .7
I nd ie n d e O pd r ac ht ge v er in g e br e ke is de e in dfa ctuu r te vold oe n bi n ne n de
aan g eg e ve n t e rm i jn , i s d e O pd rac ht ge v er v an r ec hts we g e i n ve rzu i m .
8.8
V ert ra gi n ge n bi j , of ( ge d e elt el ij k e ) on mo ge li j kh e id v an na ko m in g van ee n (d e el v an
de) O v er ee n ko mst , ve roo rza a kt doo r t e lat e o f g e br e k k ig e b et ali n g va n de
Opd rac ht g e ve r, ko me n alt ij d voo r ri s ico va n de O pdr ac htg e ve r .
8 .9
Opd rac ht g e ve r z al zo nd e r uit dru k k el ij k e , sch r ift el ij k e t oe ste m mi n g va n E YE z i jn
b etal i ng sv e rp li ch t i n g ni et o psc ho rte n , noc h h et ge en hi j v ers ch ul di gd is v er re k e ne n
met het g ee n h i j e ve nt u eel van EY E te v ord er e n he e ft.
8 .10 In di e n O pd r ac ht g e ve r in ve rzu i m i s m et d e b etal i ng v a n e ni g b edr ag , i s h i j v ana f de
dag waa ro p het ve rzu i m is in g etr ed en ov e r h et ve rsc hul di gd e b ed ra g e en
nala ti g h eid r ent e a an EY E v er sc huld i gd . De ze re nt e is g eli j k aa n de we ttel i j ke r ent e ,
ve r me erd e rd m et t w ee pr oce nt pu nt en , m et e e n m in i mu m va n 1 0% p er j aar .
Art i kel 9 | Ve ra nt woo r d el ij k h ed en e n b e vo eg dh ede n E Y E
9.1
EY E zal z ic h in sp an n en d e ov er e en g e ko me n d ie ns t e n te v er zo rg en o p e e n zo dan i g
k wal it ei t s ni v eau wel k gele t op a lle o ms ta nd ig h e d en in r ed el ij k he id va n E YE ma g
wo rde n v er wac ht .
9. 2
9. 3
9. 4
9. 5
9. 6
9. 7
9. 8
9. 9
EY E z al d e r ui mt e (n ) waa r in he t E ve n em e nt zal pl a at sv i nde n , o p de o ve re en g e ko me n
datu m of d at a va n h et Ev en e me nt aa n O pd r acht g e ve r te r b esc h i k k in g st ell en . EY E i s
ge re c hti gd i n p laat s v an d e o ve re en g e ko me n ru i m te ( n) a nd e r e p ass end e r ui mt e (n )
aan te b i ed en , t e nz i j d it als e vi de nt o n b ill i j k e n voo r d e Opd rac ht g e ve r al s
kla ar bl i j ke li j k t e be zw aarl i j k mo et wo rd en b esc ho uwd . I n dat la ats te g ev al zal i n go ed
ov erl e g me t O pd rac ht g ev er n aa r ee n vo or de z e pa ss end e o plos s in g wo rde n g ezoc ht .
EY E zal d e ov er e en ko mst m et d e z or g va n e en go ed e o pd rac ht ne m er uit vo er e n e n me t
in ac htn e mi n g va n d e o p h aar r ust end e m aats cha p p el ij k e v er ant wo o rdel i j k he id .
EY E d raa gt t e n b e ho e ve va n d e O pd rac ht ge v er t i jdi g zor g voo r de aan w ij z in g van e en
conta ct pe rso on d i e z al z ij n b elas t m et de o rg an is at ie en u i tvo er i ng va n he t
E ve ne m ent . D ez e is b e vo eg d EY E te g en ov er d e o pd rac ht g ev e r t e v er te ge nw oor di g en .
De ov er e en ko m st t us s en d e O pd rac ht g ev er en EY E is , t en zi j a nd ers is v er m eld o f
ov er ee n ge k om en , n i et excl us ie f voo r h et g e h ele ge b ou w.
In di e n en voo r zo v er d e O pd r ac ht ge v er ge b ru i k m aa kt v an d e d ie nst en va n de rde n t en
b eh oe v e v an he t E v en em e nt ( me t na m e le v e ran ci er s ) d i ent h i j da aro mtr e nt te vo re n
met E Y E o v erl e g t e pl e ge n . De ze i s be vo e gd d e voo rg est eld e sa me n we r k in g m et e e n o f
me er d er d e n af t e keu re n e n d ez e d e toe g an g tot EY E te o ntz e g ge n. E YE z al v an d ez e
b ev oe gd h ei d ge e n ge b r ui k m ak e n a nd er s d an op r ed eli j k e gr o nd e n.
EY E sta at n iet i n vo or d e aan w ez i g he id v an e e n be p aald e t e ntoo nst ell in g c. q . colle cti e
of ond er d el e n d aar va n d an wel van b ij zo nde re a cti v it eit e n in EY E ti jd ens he t
E ve ne m ent t enz i j and e rs ov er e en g e ko me n .
EY E i s , in d i en no d i g zon de r voo ra fg aan d e w aar sc hu w in g , g er ec ht i gd zi j n
di ens tv er le n in g p e r d ir ect (t i jd el ij k ) te st a k en , i nd ie n O pd rac ht ge v er e n/o f zi j n
p ers on ee l e n/ of Gas t ( en ) n aa r h et o ord e el va n E Y E z ic h ni et o f on voldo e nde aa n
voo rn oe md e ve r pl ic ht in g en h oud en e n/o f z ic h ni e t vol doe nd e c o rr ect ge dra g en e n
h ie rm e e d e v ei li g h ei d in of r ond het ge bo u w of d e ord e i n g ev aar br en g en .
EY E i s ind i en no d i g zond er v oor af ga and e waa rsc h uw i ng g e rec ht i gd O pd rac ht g e ve r
en /of (é én va n) zi j n Gas t e n d e t oe ga n g tot het E Y E t e on tz eg g e n, in di e n na ar het
oord ee l va n EY E v oor noe md e v e r pli ch ti n ge n n iet o f on vo ldo end e wo rde n n ag e ko m en ,
er s pr a ke is v an on b e hoo rl ij k ge dra g , da n we l de st ell ig e i nd ru k b esta at dat de ka ns
gr oot is d at d ez e p er soon / pe rso n en d e ve i li g he i d e n/o f o pe n ba r e ord e in ge va ar
( kun n en ) b re n ge n .
Art i kel 10 | Ve ra nt woo rd el i j k he d e n en v e r pli cht in g en o pd rac ht g ev e r
10. 1
Opd rac ht g e ve r is ve ra nt w oor d el i j k vo or het doen en ( na )lat e n v an h aa r Ga st( en ) ,
als med e d oor h aa r in ge sc ha k eld e d erd e n, e n haa r p e rs on ee l van ee n kr ac ht ens e en
ov er ee n ko mst d oo r p a rt i j en g eo r gan i se erd o f u it ge vo er d E ve ne m en t.
10. 2 Voo r zo v er er ge w er kt wor d t m et go ede r en e n m ate r i al en , wel k e d oor EY E o f de rd en
ter b esc h i k k in g wo rd en g est eld , is d e o p drac ht g ev er v er pl ic ht dez e go ede re n en
mat er ia le n in d ez elfd e st a at we e r a an E Y E o f de rd e o p te l ev er e n.
10. 3 Opd rac ht g e ve r m a g d e d oor E Y E be sc hi k b aa r ge st eld e ru i mt e( n) e n di en st( en ) slec ht s
ge b ru i ke n voo r het d oel d at t us se n pa rti j e n i s o ve re en g e ko me n , als med e waa r voo r
dez e red el i j ke r wi js ges ch i kt zi j n.
10. 4 Opd rac ht g e ve r m ag t i j d en s het E ve n em en t h et m ax i mu m aa nta l G a ste n zo als ve r mel d
in de o v er e en ko ms t n i et o ve rsc h ri jd en . E Y E is b ev o e gd om v e ili g h ei dsr ed en e n e n/o f
log ist i e ke r ed en en G ast e n d i e d it m ax i m um ov er sc hr i jd en de toe ga n g t ot d e
rui mt e (n ) t e ont ze g ge n.
10. 5
10. 6
10. 7
Opd rac ht g e ve r
d ie nt
op
de
hoo gt e
te
z i jn
v an
de
(m e est
actu el e)
Be zo e ke rs voo r waa rd en en d e ze als me de aa nw i jz in g en doo r of n am en s E Y E al ti jd
dir ect en voll ed i g o p t e vo lg en . O pd rac ht g e v er d ie nt oo k er voo r te zor ge n dat hi j/ z ij
de be zoe k vo or wa ard e n e n hu is r eg els
a an zij n Gast e n, in g esc h ak eld e de rd en en
p ers on ee l o pl e gt . De Opd rac ht g e ve r st aat e rvo or i n d at z i jn Gas ten z ic h a an de ze
voo rw aa rd e n zull e n ho ud e n.
Aans lu it in g van el e kt ri sc he ap p ar atuu r o p he t el e ktr ic it e its ne t va n E Y E i s all e en
toe ge staa n o p d oor EY E aan g e we ze n gr oe p en .
Het is O pd rac ht g ev er ni et t oe g est aan wi jz i g i ng e n en /of to ev oe g in g en aa n t e b re n ge n
aan (de om g ev i n g va n ) EY E t en zi j a nde rs o v e re en g e ko me n . O pdr ac ht ge v er d i ent EY E ,
in het b ij zon d e r d e d o or E YE a an O pd rac ht g ev er t er be sc hi k k i ng g est eld e ru im te (n )
on be sc had i gd ac ht er t e l at e n , in d ez elfd e sta at al s d ez e w erd ( en ) a an get ro ff en .
10. 8
Opd rac ht g e ve r d i ent z elf zo r g te dra g en voo r he t ti j d ig ve r kr i jg e n van d e ev e ntu eel
b eno di gd e v er gu nn i n g en . Aa nv ra g en daa rto e d i en en st e eds i n ov erl e g me t EY E te
wo rde n in g ed ie nd . H e t ni et t i jd i g v er le en d zi jn va n d ez e ve rg un n in g en k omt g e he el
voo r ri si co va n d e O p d rac ht g ev er e n zal g e en r ed en k un n en z ij n voo r h et a n nul er en
va n h et E ve ne m ent z ond er t o ep as si n g va n de a nn u le ri n gs re g el i ng al s b edo eld i n
art i kel 7 .
10. 9 Opd rac ht g e ve r is v er a nt w oor d el i j k e n v er pl i cht zo rg t e d ra ge n vo o r het a fdr ag e n va n
d e v ers ch uld i gd e Bu m a -r ec ht en . E Y E ve r pl ic ht zi ch in dat ge val d e ge g e ve ns v an
huu rd er aa n Bu ma t er in za ge t e ge v en .
10. 10 Opd rac ht g e ve r d i e nt e rvo or z or g t e dra g en dat z ij n Gast en ui tslu ite nd d e r ui mt e( n )
zull en b et r ed en d i e d aart oe m et zo v ee l woo rd en i n de O ve r ee n ko mst is (z i jn )
ve r mel d .
10. 11 Opd rac ht g e ve r d i ent e r voo r t e zor g en dat h i j en z ij n G ast en m e ew er k en aa n
ev e nt u ele v e il i gh e id sc ont r ole s va n p er so ne n , ja ss en , tas se n , etc .
10. 12 Wa nn e er O pd ra cht g ev er ve r wac ht dat er pe rs aa n we zi g z al zij n t ijd e ns z i jn o f h aar
ev e ne m ent i n E Y E, d ie nt O p d ra ch tg e ve r d it t ij di g (u it er li j k 14 da ge n voo r
pr oduct i ed at um van h et e ve ne m ent ) aa n t e g ev e n b ij M ar n ix va n W i j k , Pe rs e n P R attac h é va n E Y E . Co nt act g e ge v en s: T el . 0 20 -5 89 1 40 5, Mo b . 06 - 2 78 3 2 016 , e - ma il:
ma rn ix va n wi j k @e ye f il m .nl .
Art i kel 11 – Aa ns p ra k e li j kh e id E Y E
11.1
Opd rac ht g e ve r en z ij n Ga st en b ez oe k en EY E g e he el o p ei g en r is ic o. E Y E is n i mm er
aan s pra k el i jk voo r sc had e , t e nz ij er r ec hts tre e ks d ir ect e sc h ad e voo rt vlo eit u it het
ni et , n iet t ij d i g of n i et be ho orl i j k na ko m en v an de o v e re e n ko mst al s ge vol g v an o pz et
of gr ov e sc huld a an d e z ijd e va n E Y E.
11. 2
In g ee n e n ke l g ev al is EY E ge ho ud en ee n sc had e ve r go e di n g te b et ale n h og er d an : h et
laa gst e va n d e vo lg e nd e d ri e bed ra g en ;
a. de Pr i js
b . h et d o or d e v er ze k era ar va n E Y E te r za k e va n d e sc had e u it be taald e bed ra g , da n
we l;
c. e en bed ra g v an € 2 5. 000 , - .
1 1 .3
Aans p ra k el ij k h e id va n E Y E voo r ind i rec te sc had e , d aar ond e r b eg re p en g e vol gsc h ade ,
ge de rfd e wi nst of lo o n, g em i st e b es pa r in g e n et c et era , is u it g esl ote n. E YE slu it z i jn
aan s pra k el i jk h e id in i ed e r g ev al u it vo or all e vor m en v an i nd ir ect e - , b edr i jf s - e n/o f
ge vo lg sc had e .
11. 4
11.5
11. 6
11.7
11. 8
In di e n goe d e re n o p w el ke w i jz e d an oo k , w aar d an oo k , doo r wi e da n oo k wo rde n
ge de po n ee rd en /of b e waa rd d an is E Y E n i m me r a ans p ra k el ij k vo o r sc had e a an of in
ve r ba nd m et go ed er en op w el k e w ij ze da n oo k ont staa n .
EY E ve rst re kt sl ec ht s vr ij bl i j ve nd e adv i ez e n. EY E is n i mm er a a ns pr a kel i j k vo or d e
in ho ud e n/o f d e g ev ol ge n va n d e doo r E Y E v ers tr e kte ad v ie ze n .
EY E sl ui t zi j n aa ns p ra ke li j k he id u it voo r al le vor m en va n sc had e aa n of m et
vo ertu i g en v an O pd rac ht ge v er e n/o f di en s Ga ste n.
Opd rac ht g e ve r e n z i jn Ga st e n z i jn ze lf voll ed ig v e r ant wo ord el ij k voo r d e do or h en
me e ge no m en ei g en d o mm e n. E Y E i s n iet aa ns pr a kel i j k v oor b esc had i g in g o f v erl i es
va n d eze e i ge nd o m me n. E Y E is ni m me r a a ns pr a kel i j k voo r d e b esc ha d i g in g of h et
ve rl ie s ( gel d , s ie rad e n , el e kt ro n ica , e .d . ) va n de hi er vo or bed oel de ei g en do mm en .
Op de aa ns pr a kel i j k he id s b e pe r k in g en zoal s ge re g eld i n d it a rt i kel ka n o o k do or h et
p ers on ee l va n EY E e n d ie ns t o ele v er anc i e rs in het v oor k om en d g ev al ee n b e r oe p
wo rde n g ed a an j e ge ns d e O pd r ac htg e ve r e n d ie ns G ast en .
Art i kel 1 2 – Aa ns p ra ke li j kh e id O pd r ac ht ge v e r
12 .1
T ij de ns h et E ve ne m e nt ( d e p e ri ode v an o p bou w , ont ru im i n g e n a f bou w d aar ond e r
b eg r ep e n) d i en t O pd rac ht ge v er i n te sta a n e n is h ij v er ant wo ord eli j k voo r a lle
ge dra g in g en va n z i jn Gas t e n o p e n/ of i n E Y E als me de i n de d ir ect e o m ge v i ng e r van .
12 . 2 Opd rac ht g e ve r is je g e ns E Y E vol led i g aa ns pr a ke li j k vo or al le sc had e d ie EY E li jdt
door g ed ra gi n ge n v an O pd r ac htg e ve r . Opd r ac ht g e ve r is d aar naa st voll ed i g
ve ra nt woo rd e li j k en hoo fd el ij k aa ns pr a ke l ij k v oor all e s ch ad e di e EY E l i jdt d oor
ge dra g in g en va n z i jn Gas t e n , on v er m ind er d het re c h t va n EY E o m dez e G ast en (oo k )
zel f d ir ect aa n t e s pr e k en v oor d e s ch ad e.
12 .3 Opd rac ht g e ve r is v er pl ic ht zi j n aa ns p ra k el ij k h e id vold oe nd e t e he b b e n ve rz e ke rd .
EY E i s b ev oe gd v an Opd rac ht g e ve r t e ve rl an ge n d at d ez e h e m b ew i js stu k ke n too nt
waa ru it d e v e rze k e ri n g b li j kt
12 .4 De O pd rac ht g ev er , h aar G ast en e n ha ar p er s on ee l, vr ij w ar en EY E , als m ede haa r
p ers on ee l, u it d ru k k eli j k voo r en i g e en all e (s cha de ) aan s pr ak e n va n de rd en .
12 .5 Aan he t g e huu rd e mo ge n o p ge ne rl ei w i jze ve ra nd e r in g en o f be sc had i g in g en wo rde n
aan g e bra ch t . E ve nt u el e sc had e , w aar on de r b eg r ep e n de ko ste n v an he rst el , m oet en
door de o pd rac ht g ev er aa n EY E w ord e n ve r g oed .
12 .6 El k e aa ns pr aa k v an O pd rac ht ge v er o p ve r go ed in g v an s ch ade d i en t aan EY E ke n ba ar
te z ij n ge ma a kt b in ne n r ed e li j k e te r mi j n, n iet la ng er da n ac ht ka len de rda g en na d e
dag , wa aro p O pd r ac ht g e v er zo wel m et d e s cha de a ls met de aa n sp ra k el ij k h ei d v an
EY E be k e nd i s g ew ord en o f re d el i j ke r wi js b e ke nd h ad kun n en z i j n. De mo ge li j k h eid
va n d e O pd r ac ht ge v er t ot he t ma k en v an aa n sp raa k o p v er go ed i ng va n s ch ad e ve r valt
in ied e r g ev al d oo r ve rlo op va n tw aalf m aand e n na d e g e beu r ten is waa rdo or d e
sch ad e is v er oor zaa kt .
Art i kel 13 | Int ell ect u e le e ig e nd o ms rec ht e n
13.1
In di e n e n voo r zo v e r d e o pd r ac ht ge v er ge dur e nde h et ev e ne me nt ( be eld e n/o f
fil m )m at e r iaa l o p en b aar ma a kt o f la at ma k en , d an w el v er ve el vou di gt of d oet
ve r ve el voud i g en w aa ro p rec ht e n va n d erd en ge lde n , is de op dra ch tg e ve r
ve ra nt woo rd e li j k e n aan s pra k el i jk vo or h et g e br ui k , ev e ntu ele lic ent i es e n all e
ve r goe di n ge n v oor h e t ge b ru i k h ie r va n. De opd rac ht g ev e r vr i j waa rt E YE voo r e ni g e
aan s pra a k va n d er d e n h ie ro mt r en t .
Art i kel 14 | Ho re ca
14. 1
De ho re ca voo rz ie n in g e n v an EY E s taa n d e O p drac ht g ev er i n be g in se l ter b esc h i k k in g ,
zi j h et o nd er d e nad er e voo r waa rde n di e h i e rvo or z ij n ov er e en g e ko me n .
14. 2 Opd rac ht n em er ka n b ij d e vas te h or eca o nde rn e m in g en v an E YE
zi j nde S e lec t
Cat er i ng en E Y E ba r - r est a ura nt h or ecad i en s ten e n p rod ucte n af ne me n .
14. 3
In di e n o pd rac ht g ev er ee n d e rd e we nst i n te sch a kel e n voo r h et voo rz ie n i n
ho rec ad ie nst en
bu i t en
de
le v er a nc i ers
w aa r
EY E
ee n
exc lus i ev e
sam e nw er k i n gso v er ee n ko mst me e he eft , (z ij n d e E Y E ba r - re s taur ant o f S e lec t
Cat er i ng ) , d a n ka n d i t slec ht s n a sc hr i fte li j ke t o e ste m m in g va n EY E , en g eh e el o p
ei g en kost e n en r is ico va n O p d ra cht g e ve r. De ze mo g el ij k h e id b est aa t all ee n b i j h et
hu re n va n d e g e he le lo cat i e . T ev e ns di e nt er ee n uit k oo p va n 1 5% o p de g e he le of fe rt e
va n d e d e rd e pa rt i j t e wo rd e n af ge dra g en a a n EY E .
Art i kel 15 | Tec h n ie k
15.1
Alle t ec hn i e k d ie aan we zi g is i n de v ers ch ill end e ru imt e (n ) v an EY E wo rdt all e en
door pe rso ne el v an EY E b ed ie nd , te nz ij sc h ri ftel i j k a nd er s is o ve re en g e ko me n .
15. 2 Opd rac ht g e ve r of z ij n Gas t e n mo ge n al le en z elf t ec h ni sc he fac il it e i ten m ee n em e n e n
ge b ru i ke n , i nd ie n h ie r voo r s c hr ift el i jk e to est em m in g doo r E YE is v erl e end .
Art i kel 16 | Int ell ect ue le e ig e nd o ms rec ht e n
16. 1
Ee n t oes t e m mi n g o m EY E t e b etr ed en of e en E ve n em e nt t e hu is ve ste n – o nd er de
ov er ee n ge k om en v oor waa rd en - b etr eft n i mm e r e en o ve rdr ac ht va n int ell ectu el e
ei g en do msr ec ht en d ie aan E Y E zi j n ge r elat ee rd o f E YE to e ko me n .
16. 2 In b e g in sel i s het v er bo d e n o m ve r ve el v oudi g i ng e n ( i nclu si ef foto’ s e n a nd er
b eel dm at e r iaal ) t e ma k en van he t g e bou w , d e m en se n , h et i nte r ieu r en / of a nde re a an
EY E g er el at e er d e i n t ell ect u el e ei g en do ms re c ht en e n o pe n baa r te m a ke n voo r
com m erc i eel ge b ru i k, t en zi j an de rs sc hr if tel i j k is o ve re e ng e ko me n .
16. 3 Het is O pd rac ht g ev e r ni et t o e ge staa n o p we lk e w i jz e da n oo k in b reu k t e ma k en o p
int ell ect uel e e i ge nd o m sre ch t e n va n E YE .
16. 4 Het is Op d ra ch t g e ve r ni et t o e ge sta an zon de r vo or af g aa nd e sc h ri ft el ij k e to est e mm i ng
va n EY E , d ie ns na a m, log o e n/ of and er e pu bl ic ita i re uit i n ge n va n E YE p u bl ic ita ir te
ge b ru i ke n .
16. 5 Opd rac ht g e ve r st aat e r v oor i n d at z i jn Ga s ten z ic h aa n d e b e pal i ng e n v an dit ar ti k el
zull en h oud en al s wa r e z i j als o pdr ac ht ge v er daa raa n g e bo nde n .
16. 6 In di e n en v oor zo v er d e O pd rac ht ge v er g e dur end e h et E ve n em e nt (f il m) ma te ri aal
op en b aa r maa kt of l aat ma k en , da n wel ve r ve el voud i gt of doe t v er v eel vo ud ig e n
waa ro p rec ht e n v an d erd e n g eld e n, i s de O p d rac ht g ev er v e rant w oord el i j k e n
aan s pra k el i jk vo or h e t ge b ru i k , e v ent uel e l ic ent i es en a ll e v er go ed in g en voo r het
ge b ru i k h ie r va n. D e o pd rac ht ge v er vr i jw aa rt EY E vo or e ni g e aan sp raa k v an d erd en
h ie ro mtr en t
Art i kel 17 | R ec ht s k eu ze , o nt b in d i n g en be ë i nd ig i ng
17.1
Op all e O ve re e n ko mst en t uss en E Y E e n O pd rac ht ge v er is h et N ed erl and se re ch t v an
toe pa ss in g .
17. 2 T enz i j be p ali n ge n van d w in g end rec ht z ic h daart e ge n ve rz ette n , i s de r ec ht ba n k te
Amst e rd a m be vo e gd t e oor d el e n ov er ge sc h ill en , v oort vl oe i end uit tu ss en EY E e n
Opd rac ht g e ve r ge slot e n o v er ee n ko mst .
17.3
In di e n g e bru i k w ord t ge ma a kt v an e e n v ert a li ng va n de Al ge m e n e Voo r waa rd en e n/ of
d e B ezo e ke rs vo or waa r d en , i s b i j o ndu id el ij k he de n d e Ne de rla nds e te kst bi nd end .
17. 4
17. 5
17. 6
On ve rm i nd erd d e o ve ri g e be p al in g en i n d e ze A lg e me n e Voo rw aa rde n ma g E YE de
Ov er ee n ko mst t uss e n t ij d s o nt bi nd en d an we l b eë i ndi g en , in di e n i s vold aa n aa n e en
va n o nd er st aa nd e voo r waa rd en :
(a ) Opd rac ht g e ve r h e eft zi jn b ed ri jf st il gel e gd , g el i qu id e erd o f o v e rg ed ra ge n a an
derd e n;
( b) Opd rac ht g e ve r he eft on ju ist e inl ic ht i ng en ve rs t re kt o ve r d e id e nti t e it va n d e
Gas te n;
(c ) Opd rac ht g e ve r k omt z ij n/ h aar ve r pl ic ht in g e n b i j of kr ac hte ns d e Ove re e n ko mst
ni et na , b in ne n d e d a a rt oe aa ng e ge v en te rm i jn om d ez e t e kor t ko mi ng i n d e na k om i ng
te h ers tel le n .
(d ) Er z ij n vol d oe nd e a an w ij zi n ge n d at h et Ev e ne m ent e en a nde r ka r akt e r za l he b b e n
dan tuss en b e id e p art i je n is o v er e en ge k om e n en E YE zo u de o v er e en ko m st n i et
ge slot en he b b e n in d i e n EY E be k end was g e we es t met dit an de re ka ra kt er .
Ee n te ko rt ko m in g k an w e ge ns o ve rm ac ht n i et a an d e t e kor t ko me nde pa rti j w ord en
toe ge re k e nd , i nd ie n zi j n iet is t e w i jte n aan z ij n sc hul d, no ch kra c hte ns wet ,
rec ht sh and el i ng o f in he t ve r ke e r ge lde nd e o p vatt i ng en voo r z i jn r e k en in g ko mt .
In di e n E Y E t e n t i jd e v an en i ge b eë i nd i gi n g o p gro nd v a n e n i ge red en re eds p re stat i es
ter u it vo er i ng va n d e Ov er ee n ko mst h ee ft ve rr ic h t , zu lle n d ez e p r estat i es en d e
daar m ee sa me n ha ng e nd e b et a li n gs ve r pl ic h tin g en n iet doo r of na d e be ë in di g in g
on ged aa n k un ne n w o rd e n g e maa kt . O pd ra cht g ev e r z al als da n g eh oud en z i jn a lle
ko ste n vo or d e r ee d s d oor E Y E ve rr ic ht e p re s tati es v oll ed ig aa n E Y E t e vo ldo en .
Art i kel 1 8 | K lac ht e n e n kl ac ht af h and el in g
18 .1
In di e n d e O pd rac ht g ev er e en klac ht h e ef t, ka n h ij /z i j t er ec h t b i j d e a fd eli n g
Zaal v er hu ur o p 02 0 5 8 914 01, o f z aal v er huu r @e ye f ilm . nl .
1 8 . 2 S ch ri fte li j k e klac ht en b eh or en b in n en 3 0 dag en na he t E v en em e nt te wo rde n
in g ed ie nd . B in ne n 3 0 (d ert i g) da ge n z ull en ti jd ig i n ged i en de sc h ri fte li j k e klac ht e n
wo rde n b e ha nd eld e n va n ee n re act ie voo rz i en .