eigen verzekering - De Letselschade Raad

Commentaren

Transcriptie

eigen verzekering - De Letselschade Raad
eigen verzekering
Materiële schade
voertuigverzekering (volledig casco of all risk)
voertuigverzekering (WA)
voertuigverzekering (WA
plus)
fiets- of bromfietsverzekering
inboedelverzekering
Bij letsel of overlijden
inzittendenverzekering
ziektekostenverzekering of
ziekenfonds
arbeidsongeschiktheidsverzekering
overlijdensschadeverzekering
levensverzekering (soms
bij hypotheek)
schoolverzekering
ongevallenverzekering
verkeersschadeverzekering
schadeverzekering voor
bestuurders
Subwerkgroep 1
Welke dekking (alleen wanneer deze schade werkelijk is
geleden).
Kijk voor exacte dekking in uw polisvoorwaarden, of bel
met uw verzekeraar of tussenpersoon.
Eigen voertuigschade (reparatiekosten of total loss), extra kosten
huurauto, sleepkosten. Ook (wanneer u zelf aansprakelijk bent)
de schade van een tegenpartij
Betaalt sleepkosten van uw eigen voertuig en (wanneer u zelf
aansprakelijk bent) de schade van een tegenpartij
Eigen voertuigschade alleen in sommige, met name genoemde
gevallen (brand, wildschade e.d.), sleepkosten, soms extra kosten
huurauto, sleepkosten. Ook (wanneer u zelf aansprakelijk bent)
de schade van een tegenpartij
(Soms) cascoschade aan de eigen fiets of bromfiets. Soms ook
(wanneer u zelf aansprakelijk bent) de schade van een tegenpartij
Bagageschade (zaken die tijdelijk verwijderd zijn van de woning),
soms ook kleding of bril
Er zijn twee soorten inzittendenverzekeringen: beide keren uit
ongeacht de schuldvraag. Het meest komt voor de ‘sommenverzekering’, die een vast bedrag uitkeert bij blijvende invaliditeit of
overlijden.
Een ‘schadeverzekering voor inzittenden’ keert de schade uit die
niet door de WA-verzekering van de aansprakelijke auto wordt
uitgekeerd (vaak geen smartengeld).
Overigens wordt de schade van inzittenden in eerste instantie
vergoed door de WA-verzekering van de (auto van de) aansprakelijke partij, ook wanneer dit de auto was waarin u zelf passagier
was!
Kosten ambulance, ziekenhuisopname, artsen, medicijnen, therapieën e.d.
Voor zelfstandigen: keert een deel van het vroegere inkomen uit,
vaak na een bepaalde periode van arbeidsongeschiktheid
Keert uit de kosten van de uitvaart e.d. (soms in natura: zoek de
polis op voordat u de uitvaart regelt!)
Keert een vast bedrag uit na overlijden
Keert vaak een vast bedrag uit na blijvend letsel of overlijden
Keert vaak een vast bedrag uit na blijvend letsel of overlijden
Keert schade uit aan alle meeverzekerde verkeersdeelnemers.
Soms slechts materiële schade (geen smartengeld), en soms ook
geen schade die door de WA-verzekering van de aansprakelijke
auto wordt uitgekeerd
Deze verzekering kan een werkgever afsluiten om de schade te
dekken die een werknemer oploopt bij een auto-ongeval door zijn
8-6-2004
of haar eigen schuld.
overige verzekeringen
aansprakelijkheidsverzekering particulieren
rechtsbijstandverzekering
Betaalt schade aan een tegenpartij wanneer u hiervoor zelf aansprakelijk was. In de regel geen dekking wanneer de schade is
veroorzaakt met of door een motorvoertuig, of schade aan zaken
die u tijdelijk ‘onder u had’: geleend of gehuurd.
Kan uw schade trachten te verhalen op de tegenpartij, zowel materieel als immaterieel (smartengeld)
Sociale verzekeringen. Zie voor meer uitleg van alle sociale voorzieningen en verzekeringen ook op www.socialezekerheid.nl
Zw
Wao
Awbz
Waz (tot 1 juli 2004)
Wajong
Wet Rea
Anw
Subwerkgroep 1
Ziektewet. Betaalt bij een kleine groep werknemers (een deel van)
het inkomen door gedurende de eerste twee jaar dat zij
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Keert een
deel van het vroegere inkomen uit (met een bepaald maximum)
na de eerste twee jaar (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
De algemene wet bijzondere ziektekosten is een volksverzekering
die hoge medische kosten dekt, zoals de kosten van zorg door een
thuiszorgorganisatie, opname in een verpleeghuis en verblijf in
een gezinsvervangend tehuis. Via de AWBZ wordt ook preventieve zorg betaald. Soms betaalt u een eigen bijdrage.
De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz) is
een verzekering die zelfstandigen die langdurig (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn toch een inkomen biedt. Deze verzekering
vervalt voor ziekmeldingen na 1-7-2004.
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
(Wajong) zorgt voor een uitkering op minimumniveau voor mensen die door een lichamelijke of verstandelijke beperking niet of
gedeeltelijk kunnen werken. Zij moeten dan wel arbeidsongeschikt zijn geworden vóór hun zeventiende of voor het einde van
hun studie en nog geen betaald werk hebben verricht.
De Wet rea biedt arbeidsgehandicapten verschillende mogelijkheden om (weer) aan het werk te gaan. Sommige voorzieningen
zijn voor op uzelf bedoeld, zoals een aangepaste bureaustoel of
vervoer naar en van uw werk. Andere zijn op werkgevers gericht,
zoals de premiekorting voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen of houden. En sommige regelingen bieden
voordelen aan u én uw werkgever, zoals de mogelijkheid om met
uw uitkering op proef te gaan werken.
Door de voorzieningen van de Wet rea kunt u terug naar uw oude
functie, naar een andere functie bij uw organisatie, of naar een
nieuwe werkgever. U kunt ook beginnen als zelfstandige met behulp van het rea-starterskrediet.
In de Algemene nabestaandenwet geeft aan een overblijvende
partner onder bepaalde voorwaarden recht op een nabestaandenuitkering. Voor de verzorging van jonge kinderen kan bovendien een halfwezenuitkering worden aangevraagd. Kinderen
waarvan beide ouders zijn overleden, hebben soms recht op een
8-6-2004
WVZ
Opmerking: Op 1 januari
2007 is de Wet
maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
ingevoerd ter vervanging
van de WVG.
overige
wezenuitkering.
In de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) is vastgelegd dat
gemeenten moeten zorgen voor goede voorzieningen voor inwoners met een handicap of chronische ziekte. U kunt bij uw gemeente aanvragen:
- Woonvoorzieningen (denk aan een handgreep in toilet of
badkamer, of ingrijpender: het verplaatsen van de badkamer naar de begane grond)
- rolstoelen
- vervoersvoorzieningen.
Voor het aanvragen van deze voorzieningen zijn veel regels, en
ook wordt er een eigen bijdrage gevraagd. Neem contact op met
uw gemeente voor het aanvragen van WVG-voorzieningen. Veel
gemeenten hebben een speciaal WVG-loket.
Algemene Bijstandswet en andere volksverzekeringen kunnen
ook voor u van belang zijn.
Specifiek voor ongeval in het buitenland. Kijk in uw polisvoorwaarden voor exacte
dekking.
reisverzekering
ANWB-lidmaatschap
ANWB Internationale Reisen Kredietbrief (Plus)
ziektekostenverzekering
en overige
Subwerkgroep 1
bagageschade, extra reis- en verblijfkosten, medische kosten of
andere onvoorziene uitgaven in het buitenland, transportkosten
gewonde of stoffelijk overschot naar Nederland. Soms inclusief
cascodekking, waarbij eigen autoschade tijdens vakantie is gedekt.
Ook vaak ongevalsdekking: een vast bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden.
ANWB-leden hebben recht op gratis personenhulp en rechtsbijstand (schadeverhaal op aansprakelijke tegenpartij) voor kwesties
in het buitenland die niet te maken hebben met een ‘eigen’ motorvoertuig. Zie ook www.anwb.nl.
Voor kwesties die te maken hebben met een motorvoertuig.
Sleepkosten naar lokale garage, nazenden onderdelen, rechtsbijstand (schadeverhaal op aansprakelijke tegenpartij).
Veelal hebben ziektekostenverzekeringen een dekking in het buitenland, niet alleen voor de directe ziektekosten, maar vaak ook
voor vervoer naar huis en dergelijke.
8-6-2004