digitale versie van de Hilversum Glossy.

Commentaren

Transcriptie

digitale versie van de Hilversum Glossy.
GLOSSY
Foto: Studio Kastermans
SEIZOEN 2012-2013 | december 2012
Hilversumsche mixed hockey club
B U S S U M
ST. VITUSSTRAAT 17
1404 HR, BUSSUM
035-6932487
B R E D A
RAADHUISSTRAAT 10
4835 JB, BREDA
076-5655007
HAARLEM
WAGENWEG 130-132
2012 NK, HAARLEM
023-5322428
ALS HOCKEY JOUW SPORT IS, MOET JE ZEKER EENS
LANGSKOMEN IN ÉÉN VAN ONZE HOCKEYWINKELS.
WANT WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN DE PASSIE DIE WE
SAMEN DELEN: HOCKEY!
IN ONZE HOCKEYWINKEL VIND JE HOCKEYSTICKS,
HOCKEYSCHOENEN
EN
EEN
PERFECT
PASSEND
HOCKEYCLUBTENUE.
WEBSHOP
VRAGEN?
[email protected]
Voorwoord
van de voorzitter
Voor u ligt de allernieuwste Glossy van Hilversum, een meesterwerk dat dankzij velen tot stand gekomen is. U maakt kennis
met onze teams en betrokkenen bij HMHC die weer een seizoen
lang plezier beleven aan hockey op onze mooie club. Jarenlang
ontving u wekelijks De Bult. De digitale wereld heeft ervoor
gezorgd dat actuele informatie nu permanent beschikbaar is
via het web en via onze eigen app.
Toch weer een ‘papieren’ editie als bewaarnummer waaruit
blijkt dat deze ‘grande dame’ van bijna 110 (!) jaar oud nog
vol levenslust is.
Colofon
Redactie
Foto’s
Vormgeving
Drukwerk
Mirjam Cauvern
Robbert Amse
Sandra Berends (Sbd design)
Met dank aan:
Paul Heijmering
Heleen van Gelderen
Philippine Mochel
Nienke van Haare Heijmeijer
De La Montagne print + more
Foto voorzijde, pag 32, 33:
Studio Kastermans
3
Aanleg nieuwe kunstgrasvelden
Actuele communicatie
met de leden
Onze vereniging beweegt mee met de nieuwe manieren van communiceren. Hilversum is er trots op
dat we dat op verschillende manieren kunnen doen:
in augustus ging de nieuwe site live, de club is actief
op de verschillende social media (Face­book, Twitter,
YouTube, LinkedIn), er is een app (te downloaden
via hockeyclub Hilversum), we beschikken over narrow casting in het clubhuis, en in deze glossy een
nieuwtje: Layar.
Layar is een applicatie die internet integreert met
het magazine via je mobiele telefoon. Door met je
smartphone een plaatje te scannen wordt extra digitale content zichtbaar. De foto’s die gekoppeld
zijn aan Layar zijn te herkennen aan het Layar-icoon
bij de foto.
Layar is mogelijk gemaakt door een van onze leden,
Jeroen Meijer van Muzar.org.
Layar werkt zo:
1: Download de gratis Layar-app voor Android of
iPhone.
2: Vind pagina’s met het Layar-logo.
3: Open Layar, houd de telefoon boven de pagina
en druk op ‘Scan’ om de actie te starten.
4: Houd de telefoon boven de pagina, ‘luister’, ‘bekijk’ en ‘zie’ meer!
4
Door Reinoud van Haare Heijmeijer, voorzitter
De club
Stand van zaken
Afscheid van de grasvelden
draait mee in de top. De dames werken keihard om in de
Dit hockeyjaar kenmerkt zich net als alle andere jaren door
competitie aan kop te eindigen, om daarmee een grote
de sport, de ambities, de opleiding, de kleine ergernissen
wens in vervulling te zien gaan: promotie naar de eerste
maar vooral weer door het plezier dat we allen beleven
klasse. Heren 1 treft na een jaar waarin menig topper
aan het spel. Extra kenmerkend is natuurlijk het feit dat de
uit de eerste klasse verrast werd, wekelijks een ‘gewaar-
accommodatie de volgende levensfase ingaat met twee
schuwde’ tegenstander die zich tot de tanden wapent.
extra kunstgrasvelden die na de winterstop bespeelbaar
Wij hebben er alle vertrouwen in dat de heren hier goed
zullen zijn. Wedstrijden op gras behoren nu definitief tot
mee omgaan.
de verleden tijd. Kinderen die vanaf volgend jaar instromen, zullen nimmer begrijpen wat het betekende om
Spannende voorcompetities
op een prachtig gemaaid en heerlijk ruikend grasveld te
De voorcompetities hebben geresulteerd in drie meis-
hockeyen.
jesteams in de Topklasse. Ook hier is de weg naar boven
Bijna 110 jaar speelden we op Hilversums gras. We hoe-
gevonden. Twee jongensteams misten deze klasse maar
ven geen traan te laten, de sport is enorm geëvolueerd,
net, voor jongens C1 duurde de play-offs tien seconden
maar veel van onze ‘oudere’ leden zullen nog regelmatig
te lang...
met weemoed terugdenken aan ‘die tijd van toen’.
Bij het verschijnen van dit magazine zijn de competities
in volle gang. Elk team speelt in de poule waar ze ‘thuis-
Vooruitkijken
horen’, we verwachten veel mooie en spannende duels.
Toch is vooral vooruit kijken het motto. Jarenlang is er
gewerkt aan de accommodatie, vanaf nu gaat alle aan-
Meer dan 300 vrijwilligers
dacht weer naar hockey en het verenigingsleven. Niet
Een club met bijna 1500 leden mag gerust een complexe
dat er de afgelopen jaren geen successen zijn geboekt,
organisatie genoemd worden. Meer dan 300 (!!!) leden
integendeel. Maar het is een bewuste keuze geweest om
en betrokkenen zijn dagelijks bezig om de ‘zaak’ te run-
samen met u een prachtig hockeycomplex te realiseren
nen. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat zij
met volop faciliteiten om de hockeyopleiding centraal
de ruggengraat vormen van de organisatie, de kurk waar
te stellen. Bij de jongste jeugd is dit proces reeds en-
de club op drijft. Hulde aan allen die bijdragen aan het
kele jaren geleden ingezet. Deze kinderen zijn inmiddels
plezier dat een kleine 1500 hockeyers wekelijks beleven. doorgestroomd naar elftallen, de eerste vruchten worden
geplukt!
Wij zijn ervan overtuigd dat dit prachtige blad uitstraalt
dat Hilversum ‘cool’ is. Een club waar al bijna 110 jaar
D1 en H1 in de schijnwerpers
gehockeyd wordt, waar ambities, respect, sportiviteit en
Onze topteams D1 en H1 staan volop in de aandacht.
breedtesport hand in hand gaan!
Dames 1 is versterkt aan de competitie begonnen en
5
INTERVIEW MET:
Olaf Heskes
technisch directeur
jeugd
Iedere week, vanaf ’s middags tot laat in de avond, op zaterdag en ook op zondag
is hij op de club. Hockey is zijn passie en hij houdt ervan te bouwen en kinderen
te begeleiden in hun hockeyontwikkeling. Olaf Heskes is sinds voorjaar 2010
technisch directeur Jeugd van HMHC. We vragen hem naar zijn ervaringen, zijn
visie op jeugdhockey, zijn kijk op training geven en zijn ambities.
Je maakte 2½ jaar geleden de overstap
hoven heb ik uren zitten ‘bomen’. Waar starten
van hockeyclub Huizen naar onze club.
we? Wat is het belangrijkste? Hoe pakken we het
Hoe begin je dan?
aan? Het zorgde ervoor dat we in het seizoen
Een nieuwe club is altijd weer even je weg vinden.
2010/2011 de eerste stappen hebben gezet van
Gelukkig kwam ik bij de club tijdens de voorberei-
de professionalisering van de opleiding van de
dingen van het nieuwe seizoen. Dat is een groot
Jongste Jeugd.
voordeel, omdat ik de laatste weken van het sei-
De zestallen gingen voor het eerst twee keer per
zoen 2009/2010 kon gebruiken om veel om me
week trainen, de achttallen trainden al twee keer
heen te kijken en mensen te leren kennen. In die
per week, maar we hebben één training per week
periode heb ik ontzettend veel steun gehad van
professioneel kunnen invullen. Met David Ten
Margriet Zietse. Ik durf wel te stellen dat ik zonder
Hove en Jeanette Vis hebben we toen een paar
haar inspanning een veel moeilijkere start had ge-
stappen vooruit kunnen maken. Voor de kinderen
had. Zij heeft me enorm goed op weg geholpen
even wennen, want het was af en toe een beetje
in het ‘leren kennen van de club’. Margriet heeft
strenger dan ze gewend waren.
inmiddels afscheid genomen van de Jeugdcommissie, maar haar werk is van onschatbare waarde
De opleiding Jongste Jeugd is dus
geweest.
duidelijk De basis waarop je bent gaan
bouwen. Maar hoe zat het dan met de
Ondertussen werden de voorbereidingen van het
andere elftallen, die al jaren opleiding
seizoen 2010/2011 opgestart. Samen met Sander
hadden genoten? Wat veranderde er voor
de Kreek en Jeanette Vis heb ik de selecties voor
hen?
de teamindeling voor het seizoen 2010/2011 kun-
Het opbouwen van een jeugdopleiding is een pro-
nen doen. Dat was de eerste stap.
ces dat jaren duurt. Het is logisch bij de Jongste
Jeugd te beginnen, maar natuurlijk zijn we ook
Wat werd dan je tweede stap?
met de Junioren aan de slag gegaan.
In mijn ogen begon het toen pas. Vanaf de basis,
Bij de D- en C-elftallen hebben we in dat seizoen
de Jongste Jeugd, gaan bouwen. We zijn toen
ook een belangrijke stap kunnen zetten. Zij kre-
ook grondig gaan kijken naar de opleiding van
gen ook eenmaal per week training van David.
de Jongste Jeugd. Met Harmen Jansen Schoon-
Een goede zet, want trainen met een echte pro-
6
fessional heeft alle kinderen sterk geïnspireerd.
De oudere jeugd, A- en B-elftallen waren al in
goede handen, dus daar heb ik niet zo veel aan
veranderd.
Wat is voor jou de kern in het opleiden
van de jeugd?
Het leren van de basistechnieken in de Jongste
Jeugd zorgt dat kinderen daar de rest van hun
(hockey)leven plezier van hebben. Het maakt
daarin niet uit of een kind later kiest voor ‘prestatiehockey’ of voor ‘gezelligheidshockey’. Dat
is waarom ik er zo enorm aan hecht om met de
huidige ‘zwaargewichten’ op het trainingsveld te
staan bij de zestallen en de achttallen.
Hoe kijk je aan tegen prestatie- en
recreatie-hockey?
In de Jongste Jeugd is het verschil tussen prestatie en recreatie minder groot dan wanneer de
kinderen naar de elftallen gaan. Kinderen ontwikkelen zich, hebben verschillende ambities en interesses. Ik vind het binnen die context belangrijk
dat alle jeugdspelers de uitdaging krijgen om zich
in hun eigen tempo te ontwikkelen. Er zijn nu eenmaal vroegbloeiers en laatbloeiers. Om die reden
hecht ik er ook enorm aan dat de trainingen van
de tweede en lagere teams naar een hoger niveau
getild worden. Dat is één van de volgende stappen in mijn opleidingsfilosofie. Maar ik weet ook
dat dat vraagt om investeringen in het opleiden
en betalen van trainers.
Om het totale hockeyniveau omhoog te krijgen
denk ik dat het heel belangrijk is dat de Topteams
op een hoger niveau spelen. Dit seizoen zijn we
met vijf teams gestart in de voorcompetitie Topklasse. Je kunt aan de ene kant zien dat deze
teams het zwaar hebben gehad, maar aan de andere kant zie je dat ze veel hebben geleerd. Na
de herfstvakantie spelen we met drie teams in de
Topklasse. Deze teams (MA1, MB1 en MD1) hebben zich via play-offs geplaatst. Jongens A1 en
Jongens C1 hebben het net niet gered.
We hebben in deze periode ook gezien dat we
een trainingsachterstand hebben ten opzichte
van teams die gewend zijn in de Topklasse of hoger te spelen. De meeste lijnteams van andere
clubs trainen drie keer in de week. Wij zijn dit jaar »
7
Topklasse te spelen. Als er dan af en toe een team
een keer in de IDC terecht komt is dat hartstikke
mooi, maar dat is nog niet reëel.
Een club met de historie en het ledenaantal van
Hilversum hoort structureel bij de beste vijftien
van het district te spelen. Ik denk dat het voor de
hele club beter is als we onze spannende wedstrijden tegen clubs als Schaerweijde, Gooische en
Amersfoort spelen en niet tegen Nijkerk en Hoevelaken. De tweede en lagere teams zullen dan
aansluiting moeten gaan vinden bij de eerstelijn,
dan gaat het hockeyniveau in zijn geheel omhoog.
Als organisator heb ik andere ambities, die overigens elkaar niet in de weg staan. Ik wil graag
dat alle jeugdleden met veel plezier hockeyen.
Of dat nou in een lijnteam is of in een lager team,
Olaf Heskes,
­begonnen met een derde trainingsmoment: in de
dat maakt niet uit; iedereen hockeyt voor zijn of
technisch directeur
sportschool. Als we met de lijnteams op een hoger
haar plezier en als organisatie hebben we daar
jeugd sinds 2010
niveau kunnen spelen, volgen de tweede teams
een grote invloed op. Dat betekent dat de trai-
bijna vanzelf, tenminste: zolang we goed blijven
ningen op een goed niveau moeten staan, dat de
opleiden.
wedstrijden ‘goed’ gefloten moeten worden en
dat de faciliteiten in orde zijn. Dit alles draagt veel
Een deel van de trainers wordt intern
bij aan het spelplezier van iedereen. Ik realiseer
opgeleid. Wat is jouw visie daarop?
me dat het niet of nauwelijks mogelijk is om alles
Gelukkig hebben we een groot aantal enthousi-
in één keer goed voor elkaar te hebben, maar als
aste jeugdtrainers uit eigen kweek. Bij een aantal
we niet streven naar 100% zullen we de 80% ook
zie ik de trainingen steeds beter worden. Waar in
niet halen.
het verleden een trainer voor de groep stond en
‘gewoon’ een paar leuke oefeningen deed, zie ik
Hoe zie je de toekomst van Hilversum?
nu dat er trainers staan met een plan.
Zonnig! Dat kan ik zondermeer zeggen. Als je ziet
hoeveel er in de 2½ jaar dat ik hier rondloop is
Een kwart van mijn tijd besteed ik aan het bege-
veranderd, dan is dat mega. In mei 2010 zaten
leiden van onze eigen trainers. Soms door samen
we nog in een tent, nu staat er een prachtig club-
op het veld te gaan staan en dingen voor te doen,
huis. Er worden twee schitterende nieuwe velden
soms door naast de trainer te gaan staan en veel
gebouwd. Je kan niet zeggen dat de club geen
vragen te stellen: Wat wil je met deze oefeningen?
ambitie uitstraalt.
Waarom doe je dat op deze manier? Of de trainer
te wijzen op verbeterpunten (heb je gezien dat die
We hebben jaarlijks een enorm aanbod van nieu-
speler z’n handen niet goed aan z’n stick heeft?)
we jeugdleden. Dat betekent dat we helaas veel
en soms door samen, met een kladblok op tafel,
kinderen moeten teleurstellen, maar het betekent
allerlei situaties te schetsen.
ook dat we in een regio wonen waar hockey leeft.
Het ledenaantal is inmiddels gegroeid tot bijna
Welke ambities heb je?
1500, waarvan het overgrote deel jeugd is. Vol-
Dat is niet zo moeilijk. Als sporter heb ik natuurlijk
gens de wet van de grote getallen moet daar een
de ambitie om met alle lijnteams structureel in de
hoop hockeytalent bij zitten.
8
Een
accommodatie
om trots op te zijn
Wat hebben we nodig om een kleine 1500 leden voldoende ruimte te bieden voor
trainingen, wedstrijden, opleidingen, vergaderingen, ontvangst van gastteams en feesten?
Dit thema speelt permanent, voor alle leden en
Met recht en trots mogen we stellen dat we er
besturen van een club. De sport is enorm geëvolu-
goed op staan. Zijn er dan geen wensen meer?
eerd. Kunstgras is niet meer weg te denken, even-
Natuurlijk, er leven altijd ideeën over verdere ont-
als fatsoenlijke kleedkamers, een mooie bar met
wikkeling. Een speeltuintje voor de allerkleinsten,
lekkere muziek, een ruimte voor de teambespre-
een minder-validenlift langs de trap, een klein
kingen, een videotoren, noem maar op. Hilversum
speelveldje met cirkel, zelfs een sporthal staat op
heeft het inmiddels allemaal.
de wensenlijst. U zult begrijpen dat niet alles zomaar kan. Keulen en Aken zijn ook niet in één dag
Ons clubhuis is state of the art, twee watervel­den(!)
gebouwd. Verstandig beheer is een voorwaarde
en drie kunstgrasvelden, een extra grasveld be-
om op termijn verder te kunnen ontwikkelen. Wat
schikbaar voor bijvoorbeeld toernooien, veldver-
goed is, moet goed blijven. Wat beter kan, ver-
lichting op vijf velden, nog steeds ruimte voor een
dient extra aandacht.
feesttent, een beheerderswoning, fietsenstalling,
een scooterparkeerplaats en (meestal) voldoende
Om op termijn onafhankelijk te zijn en zo ver-
parkeerruimte. dere ontwikkelingen te kunnen realiseren, is de
De investeringen in het clubhuis en de uitbreiding
aankoop van de grond het volgende project dat
van de veldcapaciteit zouden we niet hebben ge-
in gang is gezet. Daarna volgt een periode van
realiseerd zonder de groei van het aantal leden
consolideren en sturen op details. Indien de po-
de afgelopen jaren. De belangrijkste financiële
pulariteit van de hockeysport in dit tempo blijft
bijdrage kwam van de obligatiehouders die met
groeien, kunnen er nog mooie dingen gebeuren
elkaar een enorm bedrag hebben ingelegd.
op Hilversum!
9
ee Heren 1
Adrien Bouscasse, Lars Brouwer, Sander
Daniëls, Sander van den Elshout, Iskander
Feltmann, Thijmen Francken, Daan Grasveld,
Joppe Grasveld, Daan Klever, Bas von
Meijenfeldt, Daan Ruys, Luuk Venema, WillemJoost Walch, Janjaap Walch, Sander van de
Walle, Gijs Weinands, Glenn van der Zanden
Heren 2 
Serge van Bachum, Nick Bosch van Rosenthal,
Dimitri Bouscasse, Jochem Bouwmeester, Floris
de Bruyn Kops, Floris Kalff, Paul Kraakman,
Timo Krenn, Daan Lochtenberg, Sam Reerds,
Jan Karel Renaud, Mathijs Rodenburg, Philippe
van Santen, Curt Summers, Thijmen Wischhoff
ee Heren 3
Robert-Jan Bakker, Ruben Barten, Paul
Bruineman, Dick Buddingh, Bas van Calcar,
GEEN TEAMFOTO ONTVANGEN
Dolf le Conge Kleyn, Olliver Fandiño, Willem
Henkelman, Jelle de Jager, Floris van der
Noordaa, Jules Oostendorp, Eelco Ossentjuk,
Milan Veldkamp, Jonas van de Ven, Florian
Walch, Bart de Winter
Heren Veteranen A 
Robbert Amse, Erik Donkervoort, Olaf Gockel,
Maarten Hogenhuis, Niels van ‘t Hooft, Allard
Jager, Harmen Jansen Schoonhoven, Dick
Loman, Robert Riethorst, Matthijs Stevens, Rob
Timmer, Daan van Vlaardingen, Ewoud Vriens,
Allart de Vries, Tjaarda Waisvisz, Jan-Eric
Zandbergen
10 Heren-/jongensteams HMHC 2012-2013
Heren Veteranen B 
Niels Arendsen, Riep Benenga, Joost
Bennekers, Gert-Jan Docters van Leeuwen,
Martijn Franssen, Paul van Iersel, Tim van
Kempen, Patrick van der Kleij, Thomas Krüse,
Philip Meijer, Ferencz Mendlik, Michiel Roest
Crollius, Jan Jaap Savelkouls, Joachim Stael,
Simon Uildriks, Lars van Veldhuizen
ee Heren Veteranen C
Martijn van Amstel, Heyo Beentje, Thiebout
van den Bergh, Toine Born, Thomas de Bree,
Ernst-Jan van Dijk, Otto Klemann, Michael
Fros, Onno Keler, Floris Lammerts van Bueren,
Sjoerd van Lochem, Ruurd Reitsma, Bart
Sweerman, Barend van Uchelen, Thys Verloren
van Themaat, Martijn van Vuure, Vincent van
Vuure, Benno Weinands, Vincent Zonneveld
Heren D (HVL1) 
Boudewijn Berger, Mark Bins, Pierre Bijvoet,
Dirk van Eck, Peter Groot, Jaap ter Haar,
Robert Hage, Pim Kintz, Paulus Mooyman,
Simon Six, Hans Boudewijn Slotboom, Maarten
Stam, Paul Venhoeven, Harry Weinands,
Sweder van Wijnbergen
ee Heren E (HVL2)
Jacque Aarts, Cees Boeren, Luuk van Dijk,
Peter van Es, Dion Koolen, Albert Maingay,
Jeroen van Moorselaar, Paul Pekelharing,
Jørgen Pluym, Willem Riethorst, Rob
Roodenrijs, Rob van Rooij, Co Siebes, Dik Stok,
Hans Peter Veenhof, Hendrik Jan de Vink, Jan
Kees Vos
2012-2013 HMHC Heren-/jongensteams 11
ee JA1
Bastiaan van Balen, Peter Bennink, Jelger
Boersma, Mark van Calcar, Jurriaan Hartendorp,
Joost van Hilten, Ewout Ketelaars, Stijn van der
Meijs, Gilles Minnema, Klaas Nijssen, Hidde
Robeer, Justen van Schaik, Jeppe van Velsen,
Max van der Vis
JA2 
Pieter Arnoldy, Jaap Barkey Wolf, Wessel
Camphuis, Stan Janssen, Rutger-Jan van der
Kolk, Jandré Koster, Tom Mantel, Jorijn Meijer,
Michael Naafs, Joost Nijdam, Wouter van Oel,
Enzo Peer, Pieter-Bas van Suylichem, Martijn
van Wetten
ee JA3
Mark Akkermans, Thomas Booij, Freek Brocken,
Jeroen Dekker, Pieter Bas Draijer, Zhemin ter
Kuile, Felix de Natris, George Patijn, Mauk
Pekelharing, Ben Schuurmans, Lars Terlingen,
Floris de Vos, Dennis de Vries, Joshua
Weggelaar
JA4 
Bjorn Bax, David Breedijk, Diederik ten Brink,
Pieter Dilg, Albert van Gent, Bas Hacking,
Zeger van Heijningen, Maurits Hillinga, Joost
Holsink, Niklas Kaiser, Maarten Langerhuizen,
Harm Remeijer, Diederik Weits
12 Heren-/jongensteams HMHC 2012-2013
JB1 
Caspar Boersma, Bas van den Brande, Lucas
Bruineman, Jonathan van Daalen, Jeroen ter
Haar, Hidde van Hal, Stein Keler, Tico Kuiper,
Gino Kuiper, Harm Minnema, Olivier Naafs,
Hidde Richardson, Marc Rustemeijer, Alexander
Slootweg
ee JB2
Arnold Bennink, Laurens Bicker, Floris van den
Blink, Philip Boeren, Pascal Bruineman, Steyn
van Driessel, Casper Fennema, Arthur Hofma,
Casper Nolte, Hidde Nolten, Hidde Olland,
Koert Pluym, Erik Strijbis, Pepijn Vissers
JB3 
Oliver de Bruin, Thomas van Doornewaard, Tim
van Haare Heijmeijer, Stijn Hartman, Sjoerd van
Hilten, Reinout Hofman, Daan van Oostenrijk,
Koen Scholten, Casper Tan, Thimo Terlingen,
Leon Verberne, Robbert de Vries, Max van
Waveren, Harm Westers
ee JB4
Steven Bernsen, Floris Broecks, Gijs Holsink,
Etienne Klein, Louis Lamonerie, Stijn Lommers,
Marcus Meijer, Michiel Mennes, Sam Molenaar,
Menno Muller, Ole Roef, Marijn Smits, Wouter
Verstege
2012-2013 HMHC Heren-/jongensteams 13
Wie zijn ze, en wat doen ze
De Vrienden
van Hilversum
Ze bestaan sinds december 1996, hebben inmiddels
112 leden en steunen onze club op vele gebieden.
Maar bij de meeste leden zijn zij nauwelijks bekend.
En dat is jammer want er is veel dat Hilversum de
laatste jaren aan De Vrienden te danken heeft. Tijd
voor een kennismaking. Carien Jolles en Suzan de
Wijn, beide bestuurslid, vertellen over het ontstaan,
het lidmaatschap, wat De Vrienden beweegt en
natuurlijk ook wat zij zoal doen voor Hilversum.
Het ontstaan
De Vrienden zijn ontstaan vanuit een groepje
enthousiaste leden en belangstellenden met als
aanjagers Flos en Peter Wisse Smit. In 1993 had
de club het niet zo breed en De Vrienden van het
eerste uur zochten naar een mogelijkheid om het
hockeytechnische beleid van de club financieel te
ondersteunen. Zij richtten daarvoor De Vrienden
van Hilversum op. Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot een groep van 112 leden. Een groot
deel van hen is van jongsafaan al betrokken bij
de club. Als meer of minder actieve hockeyer, als
coach, trainer, bestuurslid of als enthousiaste toeschouwer.
Voor de broodnodige extra’s
Inmiddels kun je De Vrienden beschouwen als de
suikeroom van Hilversum. De Vrienden zorgen
voor veel leuke extra’s, die zelfs in de financieel
betere tijden, net niet in het budget passen. Wat
De Vrienden financieren of sponsoren, wordt beCarien Jolles (L)
Suzan de Wijn (R)
paald in de jaarlijkse ALV. Het Bestuur van Hil-
bestuurslid verantwoordelijk
bestuurslid secretaris
versum komt met een lijstje met wensen. De af-
voor evenementen
Stapte op 18-jarige leeftijd over
gelopen jaren hebben De Vrienden bijvoorbeeld
Was 10 jaar toen ze haar eerste
van Amersfoort naar Hilversum, een
materialen voor trainers verzorgd, maar ook het
wedstrijd speelde voor Hilversum,
ongebruikelijke actie in 1972 waarvoor
lustrum gesponsord, dug-outs betaald, een bij-
kwam o.a. 14 jaar lang uit voor D1,
ze uitgebreid uitleg moest geven aan
drage gegeven voor keeperstrainingen, clinics,
speelde in totaal 40 jaar bij Hilversum.
toenmalig secretaris Ben ter Haar
verlichting van het kunstgrasveld, legguards, mini-
voordat ze lid mocht worden. Zij
goaltjes, kick-off toernooi, etc.
speelde vervolgens circa 30 jaar bij
Hilversum, waarvan 14 jaar in D1 en 86
Hockey gerelateerd
wedstrijden in het Nederlands Elftal.
De Vrienden hebben in hun doelstellingen staan
dat zij de club willen helpen met middelen die
14
Een deel van De Vrienden
van Hilversum
met hockey te maken hebben. Daarom worden
Lidmaatschap – voor iedereen!
niet alle wensen van de hockeyclub gehonoreerd.
Iedereen die wil, kan lid worden van De Vrienden.
Een verzoek om een bijdrage voor de aanschaf
De contributie is € 50,- per jaar voor individueel
van de barkrukken voor het nieuwe clubhuis, heb-
lidmaatschap; een echtpaar kan samen lid wor-
ben zij bijvoorbeeld afgewezen.
den voor € 75,-. Daarnaast kun je ook begunstiger
worden voor een klein bedrag (€ 25,-).
Archief op orde
Zo’n drie jaar geleden is een groepje bestaande
Actief en betrokken
uit zeven leden van De Vrienden gestart met het
Een aantal Vrienden heeft nog steeds een actieve
ordenen van het archief van de club. Een enorme
rol binnen de club, bijvoorbeeld als speler of als
klus die onlangs is afgerond en is bekroond met
trainer/coach. Zo wordt/werd Heren 1 de laatste
het officieel overhandigen van het materiaal aan
jaren gecoacht door leden van De Vrienden ­(Anita
het Streekarchief.
Beecheno, Richard de Wijn en Huib van der Kas).
Diegenen die niet meer direct bij de club be-
Ook op onze club is een deel van het werk van de
trokken zijn, houden door hun
archiefcommissie te bewonderen. In de vergader-
lidmaatschap van De Vrienden
kamer staan inmiddels in twee (door De Vrienden
binding met de ontwikkelingen
geschonken) glazen kasten alle keurig ingebon-
van Hilversum.
den jaargangen van De Bult (het verenigingsblad).
Voor wie geïnteresseerd is in een stuk historie met
Website
prachtige verslagen, neem er gerust een kijkje.
De Vrienden hebben een eigen
plaats op de website van Hilver-
Lustrumboek
sum. Daar zijn onder andere de
Een ander stuk historie van onze club is te vinden
notulen van hun jaarlijkse ALV te
in het lustrumboek dat is uitgebracht ter gele-
vinden en de flyer met de moge-
genheid van het 100-jarig bestaan. De Vrienden
lijkheid om lid te worden.
Lustrumboek
hebben nog een aantal exemplaren te koop:
€ 5,- voor leden van de Vrienden en € 10,- voor
niet-leden.
15
ee JB5
Steijn Beekman, Pieter van den Berg, Stijn
van Eig, Robert Feller, Thijs Hoppenbrouwers,
Pim Kastermans, Bart Naber, Jochem van
Oosteroom, Godert Ponsen, Victor van Rooijen,
Daniel Sazias, Quintin Sieburgh Sjoerdsma, Fric
Tanis, Nikolai Vet Beerkens
JC1 
Casper Benedict, Jean-Marc Geserick, Jesse
Haan, Seeger van Hengel, Wouter Hilhorst, Gijs
Koelman, Sebastiaan Leeman, Max Luza, Stijn
van Ooijen, Mark van Oosteroom, Daan Vriens,
Luc Weytingh, Thom Witteveen, Thomas
Zonderop
ee JC2
Djurre Barten, Matthijs Bout, Floris
Dikkerboom, Bram Grommers, Reinier Heddes,
Dirk de Heus, Olaf Jantzen, Erik Jens, Reimar
van der Meulen, Tommy Peters, Mats Ravelli,
Gijs Schouten, Hidde Strijbis, Jasper Vernes
JC3 
Timo Alsema , Pim Blanken, Tom Blanken, Lars
Geerlings, Jesse Hoes, Liam Horsten, Hidde
Iburg, Max Kastermans, Joep Molenaar, Karel
Nijssen, Olivier Reinoud, Justin Shioda, Nick
Staalstra, Berend Stam
16 Heren-/jongensteams HMHC 2012-2013
JC4 
Bennie Bos, Daniel van den Brink, Thijmen
Fernandes, Maurits Gefken, Floris-Jan van der
Heijden, Jurriaan Kaart, Victor Krabbenborg,
Philippe van Mastrigt, Marnix Strik, Boyd
Terlingen, Joris van Tets, Floris van der Toorn,
Jurre Westbroek, Toon van Winden
ee JD1
Siebe van den Brande, Thomas Broecks, Daan
de Bruijn, Thijs Buné, Jelmer van Elsen, Walter
Franssen, Hidde Hartman, Tim ter Horst, Jaap
Jansen Schoonhoven, Sander Martens, Thijs
Savalle, Maarten Stronck, Tijmen Timmer, Floris
de Vos van Steenwijk
JD2 
Willem Berger, Chris Bernsen, Diederik
Blokhuis, Loet Brouwer, Lars de Brouwer, Floris
Craandijk, Maurits Gravendeel, Roderick Hillen,
Hidde van ‘t Hoff, Joep Keulemans, Arent
Riemer, Tristan Riethorst, Gijs Röder, Jarl Stok,
Sweder Terlingen
ee JD3
Emiel van Dijk, Tibbe Haan, Sieb Jansen
Schoonhoven, Rik Keulemans, Léo Lamonerie,
Julian Miller, Ole Muller, Julius Reinoud, Sam
Reuling, Jan Ruijgrok, Daan Schooleman,
Menno Smits, Tim Staalstra, Roel van
Vlaardingen
2012-2013 HMHC Heren-/jongensteams 17
ee JD4
Karel Baas, Florian Dekker, Philip Diamant,
Bennet Dorenbos, Harm Driessen, Jorrit
Heddema, Jeroen Lindaart, Pepijn van Luyken,
Pieter Reitsma, Gijs Schreuder, Valentijn Slot,
Derk Verhees, Thijs Willemse
JD5 
Chris van den Berg, Thijs van Berkom, Olivier
Blokhuis, Olivier de Groen, Victor Gubler,
Tjeerd Iburg, Milan van Kamperdijk, Chiem van
der Linden, Maurits Linders, Joris van Luyken,
Tom van Oostrum, Mathijs Schmohl, Luuk
Stassar, Maurits Vet Beerkens
ee JD6
Casper Berkhout, Samuel Dekker, Mees
Dokkum, Floris Draijer, Quinten Fraza, Tamàsz
Hemelsoet, Lennard Koops, Stephan Kroon,
Stan le Mahieu, Boris Mortier, Olivier van der
Toorn, Ties Westerhout, Marnix Zijm
JD7 
Tijs Boesschen Hospers, Jip van den Bunt,
Justus Copper, Carel van Daelen, Boet
Dokkum, Stef van Doorn, Thijs Frauenfelder,
Ole Krabbenborg, Jasper Majoor, Laurens
Meijer, Floris Stout, Splinter Usman
18 Heren-/jongensteams HMHC 2012-2013
JD8 
Gijs van Barneveld, Pjotr Bijlsma, Bart Bremer,
Daan Docters van Leeuwen, Luuk Docters van
Leeuwen, Daan Kapelle, Nils Meinardi, Job
Nugteren, Rokus van Os, Tijn van Schalkwijk,
Hidde Spelt, Matthijs de Visser, Valentijn van
Weelden
ee JE1 8-tal
Olle Baas, Mathijs Dikhoff, Rogier Koekkoek,
Berend Quist, Okke Jan Reinoud, Koen Röder,
Mathijs Tacken, Boele de Vries, Jan Willemse,
Duco Zandbergen
JE2 8-tal 
Max André, Bob van Berckel, Thijs Kroon,
Bas Luza, Marius Minnema, Gijs Niewold, Ole
Noorman, Thijmen Ploegsma, Tom Verheijen,
Quinten Visser
ee JE3 8-tal
Jelle Bakker, Gijs Binsbergen, Frank Daniëls,
Joost Hogendoorn, Berend Pelsma, Willem
Rethmeier, Rens Rinsma, Wander Stam, Julius
van Valkengoed, Wouter de Vos tot Nederveen
Cappel
2012-2013 HMHC Heren-/jongensteams 19
Benjamins
Meisjes F 2e-jaars
Kiki van Baal, Anne Buijsrogge, Roos van Herel, Rose
Lengers, Frederiek Luchtman, Isalinde Rademaker,
Anna Vos, Juliette de Vos tot Nederveen Cappel,
Annebelle van Aggele, Sara Baas, Mirte Kiki Blom,
Carlijn van Elburg, Nina Huisers, Lotte Napjus, Laura
Verheijen, Caroline Waisvisz, Cici van Essen, C
­ harlotte
Fenijn, Meike Klein Willink, Kiki Van Lommel, Sofie
Lyklema, Miyu Meijer, Lieke Röder, Willemijn Simons,
Eva Bos, Pleun de Clercq Zubli, Sam Dietrich, Hannah
Jongens F 2e-jaars
Tijmen Diederiks, Beau Flink, Rego Korthals
Altes, Axel van der Made, Tim van Nievelt,
Teus Nuhn, Merijn Timmer,
Sebastiaan de B
­ rouwer, Bengt D
­ oderlein de
Win, Mees Fernandes, Okke Ploegsma, Derek
Stagge, Max Visser, Teppo de Vries,
Faas Dokkum, Joost Dorhout, Stijn Doull,
Sjoerd Hogenhuis, Libor van Leersum, Stijn
Receveur, Bart Schokking, Mik Stam
Eman, Vera den Heijer, Emma Hofman, Frederique
Victor van G
­ rieken, Jelle Gulden, B
­ enjamin
Lempers, Neeltje Steensma, Susan van Halem, Lies
Kalff, W
­ outer Koekkoek, Kees Koelman, Tim
Hoogerwerf, Maxine ­Lempers, Fee Meijer, Lucia
Sillevis Smitt, Beau Vedder-Ansems, Mila van Vulpen,
Kieke van de Werfhorst, Aplonia Brandts, Faye van
Calck, Ide van ­Kerkhof, ­Charlotte Leenheer, Resa
Majoor, Linda Siebes, Julia Timmer, Puck Visser, Fay
ten Damme, Merlot Faber, Alana Fraza, Ems van
‘t Hoff, Anieck Klaasse, Lara Schippers, Josephine
Tacken, Hérine van Vliet
20
Snelder, Daan V
­ ergunst, Jelle Vinks
Anita Beecheno, coach H1, vertelt
Heren 1
seizoen 2012-2013
Op vrijdag 3 augustus startte Heren 1 met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen.
Helaas moest er afscheid genomen worden van Daniel Damman, Stijn Schellart en van
Guiq Goarts. Maar gelukkig kon Guiq ook direct weer verwelkomd worden als manager
van Heren 1. Op zijn eigen onnavolgbare wijze geeft Guiq invulling aan deze taak.
Heren 1 verwelkomde ook de broer van Daan
september startte het seizoen voor ons allemaal.
Grasveld, Joppe, die overkwam van HIC. Op het
Behalve voor onze ongelukkige Sander Daniëls
laatste moment kwamen er nog twee spelers bij
die zijn knie verdraaide. Gelukkig is hij inmiddels
die vorig jaar in het shirt van Alliance tegen Hil-
hersteld en kan hij weer meespelen.
versum speelden: Thijmen Francken en Bas von
Meijenveld.
Ambities
Heren 1 wil net als vorig jaar lekker hockeyen en
Team voor een team
veel plezier maken. Daarbij wordt er natuurlijk ook
Heren 1 beschikt nu over een selectie bestaande
gelet op de resultaten en zoals elk team, wil Heren
uit 17 spelers en een uitgebreide begeleiding.
1 zich verbeteren. Dus wordt er hard getraind op
Trainer/coach:
Anita Beecheno is trainer/coach, Arno Ramakers
dinsdag en vrijdag. En datgene wat geleerd is,
Anita Beecheno
is assistent trainer/coach, Maarten Beeuwkes zorgt
brengen sommige van de spelers op zaterdag in
voor sleeptraining en individuele technische trai-
hun rol van coach of assistent-coach, weer over
ning, Bart Legemaat is de fysio/looptrainer, Nas-
op de jeugd.
tasjia Erasmus geeft training op het keepersvlak
en Benk Playfair is verantwoordelijk voor de video-
Toeschouwers
analyses. Kortom, een team voor een team.
Heren 1 hoopt dat de Hilversummers massaal bij
de thuiswedstrijden komen kijken om hen te steu-
Voorbereiding
nen en ziet vooral de jeugdspelers graag langs de
In de voorbereiding op het nieuwe seizoen
kant op zondag. Ze zijn enorm blij met de vaste,
speelde Heren 1 een aantal oefenwedstrijden en
trouwe ‘supportersclan’ die ook bij de uitwedstrij-
deed mee aan een toernooi op Leusden. Op 2
den altijd aanwezig is (grote klasse!!!).
21
Heren 1
Bas von Meijenfeldt
Thijmen Francken
Sander van den Els-
Positie in het veld:
Specialiteit(en): Strak-
hout, ‘Wokinho’
Ik heb altijd op het
ke pasen en voor-
Specialiteiten: hoog-
middenveld en voorin
waartse acties.
houden, Tjop suey
gestaan. Ik ben aan-
Altijd bij Alliance
met kip
vallend in mijn spel.
gespeeld in de jeugd
(recept te vinden op
en in H1, maar was
www.tantewokkie.nl).
toe aan iets anders.
Hilversum leek mij een
mooie uitdaging. Luuk Venema
Specialiteit(en): Ik
Sander ‘Wallie’ van de
bewaar het overzicht
Walle
en speel elke bal
Specialiteit(en): De
direct weer hard in de
kuiten en de oerknal
stick. “De bal gaat nu
Glenn van der Zanden
eenmaal sneller dan
(keeper)
de benen.”
Specialiteit(en): Met
flats.
spectaculaire reddingen en het positioneel
aansturen van mijn
verdediging ervoor
zorgen dat wij minder
goals tegen krijgen
dan de tegenstander,
zodat wij met de over-
Iskander ‘Issie’ Felt-
winning (en 3 punten)
Adrien Bouscasse
naar huis kunnen
Specialiteit(en): Frivole
gaan.
hockeyer, moet het
mann
hebben van mijn
Specialiteit(en): De
techniek en inzicht in
coaches teleurstellen.
het veld.
22
De selectie
Daan Ruys
JanJaap Walch
Willem-Joost Walch
Specialiteiten: Man-
Specialiteit(en): Niet
Specialiteit(en): Bere-
netje dollen, gefrus-
echt bijzondere
kenend hockeyen, al
treerd tegen de paal
specialiteiten die er
klopt de berekening
slaan (steeds minder),
uitspringen maar aan
niet altijd.
spelverdeler.
het eind van het seizoen ligt er toch altijd
wel een aantal in.
Daan ‘Don’ Klever
Gijs Weinands
Specialiteit(en): Te
Specialiteit(en): Hard
lang pingelen.
maar volgens de
Daan Grasveld a.k.a.
regels verdedigen, de
‘De Vedette’
spits het gevoel geven
Specialiteit(en): Back-
dat er constant een
handslag, hard werken
blaffende waakhond
en de 3e helft.
achter hem aan zit.
Joppe Grasveld
Specialiteit(en):
Balvastheid, eenmaal
in balbezit ben ik
moeilijk van de bal af
Sander Daniëls
te krijgen. Vasthou-
Lars Brouwer
Specialiteit(en): Alleen
den en zoeken naar
Specialiteit(en): 1
in balbezit heb ik
afspeelmogelijkheden
tegen 1 verdedigend
die. Sleep aanwezig,
of een vervolgactie
spelen. Rustig kijken
scoopje en een harde
maken is wat ik graag
naar de bal en dan de
flats/pass.
doe.
blocktackle spelen.
23
ee JE4 8-tal
Bruno Bouwman, Jelle van Efferen, Joris van
Halem, Bo Kamphorst, Tijl Meyer, Rutger
Röder, Gijs Schokking, Mats van Snek, Hugo
Stassen, Aidan Timmer, Ilan de Vos
JE1 6-tal 
Hugo van Bokhorst, Scipio Bruijn, Wouter van
Elsen, Quirijn van Eps, Philip Gockel, Maes
Hoevenaar, Florian Jonker, Guy Pareau Dumont
ee JE2 6-tal
Julian Dorenbos, Casper Hafkamp,
Lucas Lenderink, Tim van Oostrum, Mats
Schooleman, Floris Schreuder, Bo Stok,
Thijmen Strik
JE3 6-tal 
Sem Alink, Teun Dokkum, Olivier van der Kleij,
Pablo Meijer Galan, Max Mortier, Floris Rutten,
Michiel Verbeek, Floris van Woerden
24 Heren-/jongensteams HMHC 2012-2013
JE4 6-tal 
Hidde Bins, Pieter de Groen, Teun van Loo,
Freek Loth, Yuri Nagel, Wouter Nieuwenhuize,
Wessel Schmohl, Joep Vervoort
ee JE5 6-tal
Blom Bezemer, Samuel Blanksma, Balthazar
Brandts, Mika de Jong, Kalle Klijnsma, Samuel
van Leeuwen, Nout Marcus, Ivar Nugteren
Onze sponsoren:
BND009
HOLLAND
DROPSHADOW
behind needle
inside of icon
below icon
below bavaria word
L I E S H O U T
`Document raster effect
settings` must be 300ppi
to display shadows correctly
H O L L A N D
CUSTOMER
BAVARIA
ARTIKEL
BND009
DESCRIPTION
BND LOGO NL LARGE
FORMAT
XX X XX MM
DATE
08 - 06 - 2009
PROPOSAL
COLOURS
BAVARIA DBLUE
Oude Amersfoortseweg 249a
1212 Ad Hilversum
t (035) 642 29 80
f (035) 642 21 63
e [email protected]
w www.kr-hilversum.nl
ALWAYS USE A COLOUR PROOF AS A
REFERENCE TO PRINT THE CORRECT
BAVARIA COLOURS.
BAVARIA LBLUE
BLACK
BAVARIA GOLD
GUIDES
THE COLOURS IN THE PDF ARE ONLY AN INDICATION OF THE REAL COLOURS.
FAMILIERECHTADVOCATEN, MEDIATORS EN COLLABORATIVE DIVORCE LAWYERS
Indexus
Experts in indexbeleggen.
2012-2013 HMHC Heren-/jongensteams 25
ee Dames 1
Jasmijn Bouwmeester, Maaike Deltour, Meike
Dobbelaar, Emilie van Eijk, Eveline Fiolet,
Josje Fiolet, Fleur Folmer, Bloeme van Kessel,
Charlotte de Kreek, Tamara van Latum,
Sarah Lochtenberg, Cécile van Rijn, Deborah
Schilperoort, Fleur Siegers, Babette Voorn
Dames 2 
Daniëlle Akkermans, Julia van Beurden,
Nathalja Bodamer, Marit Bosselaar, Maxime
Bueno de Mesquita, Ishele Bueno de Mesquita,
Jiska Buruma, Claire Donkervoort, Iris Hosman,
Michelle Nijdam, Floor Pelle, Laura Pieters,
Jeannette Schipper, Emma Voorn
ee Dames 3
Sanne Bolder, Steffi Bolder, Hayley Eckhardt,
Laura Hoogeveen, Eveline Landeweerd, Elisa
Nanninga, Lisa Smeekes, Valerie Wilhelm
Dames veteranen A 
Hettie Aleven, Joan Berger, Marjolein Beuerle,
Evelijn Beuerle, Gabrielle Graft, Carolien van
‘t Hek, Anke ter Horst, Nicole de Jong, Esther
van Kessel, Hedwig van Kessel, Fleur Marcus,
Leonique Niessen, Florine Vinkesteijn, Michelle
van Vlaardingen
26 Dames-/meisjesteams HMHC 2012-2013
Dames veteranen B 
Hanneke Blom, Mirjam van Breukelen,
Marjolein Dekker, Ingrid Fontein, Stephanie
Govers, Tiana van Grinsven, Marijke Have,
Kirsten de Jong, Sophie Keulemans, Sasja
Niemeijer, Annet Pelsma, Frederike Ruijters,
Monique Schrauwen, Corine Schrauwen,
Frédérique Spannenburg, Jeanette Vis
ee Dames veteranen C
Saskia Baas, Rachel Bergkamp, Anneke Bolder,
Karin Bos, Cecile van Dijck, Gertje Govers,
Annemieke Groot, Angelique van Hal, Gemma
Heerschop, Jolande van Hengel, Marjolijn
Olland, Christa Philips, Julia Reitsma, Caroline
Udo, Sabrina Warringa, Wietske Westerterp
Dames di. A 
Daphne Ahrendt, Joke Biesheuvel, Helma
Blok, Benigna Blomme, Louise van Breemen,
Marianne Donkervoort, Sabien Driessen,
Francine Klein, Willeke ter Kuile-Meulman,
Kiki Metselaar, Sacha Tanis, Henriëtte Thole,
Barbara Vreugdenhil
ee Dames di. B
Erica van den Bent, Elsina de Berg, Lydi van
den Blink, Sabine van der Grinten, Nienke van
Haare Heijmeijer, Stance Hermans, Jennifer
Hillen, Pien Kelholt, Mechtild van der List,
Wietske Muller, Diewertje Naber, Lous van
Rooijen, Hetty Tijhuis, Geraldine de Vries
2012-2013 HMHC Dames-/meisjesteams 27
ee MA1
Marijn van den Bent, Anne van Dijk, Pien
Glazener, Julie van Haare Heijmeijer, Sophie
van der Kas, Lea Kor, Elsemiek de Kreek,
Doenja Kroon, Marloes Middelweerd, Robin
van Noort, Emilie Prince, Madelon van Rooij,
Sterre Sanglier, Julia Voorbij
MA2 
Lauretta Baarends, Willemijn Bouman,
Fabienne Corver, Lisa van Dijk, Mireille van
Dijk, Eva Doornhof, Danique Fennema,
Marieke Heerkens, Joliene Kos, Nikki Neehus,
Hester Paardekooper, Liduine Peek, Juliette
Soomers, Tessa Terhoeve
ee MA3
Merle Amse, Julia Anten, Floortje Bakker,
Madeleine de Beus, Lilly Brouwer, Lieke
Gronheid, Anne de Haas, Eveline Kintz,
Babette Koning, Lou Lou Koppenol, Lotte
Riechelmann, Sanne van Rooij, Sophie Slot,
Patricia Stegehuis, Yasmine Tonningen,
Samantha van der Wal
MA4 
Emily Biesheuvel, Lisa Campagne, Danique
Dekkers, Anne-Fraukje Dikkerboom,
Rozemarijn Jens, Beau Klein, Laurine Koot,
Emma Preesman, Susanne van Rooij, Jonne
Scholten, Jip Soentken, Dana van Swinderen,
Carlijn Vernes
28 Dames-/meisjesteams HMHC 2012-2013
MA5 
Annemiek Aarts, Nienke Adriaens, Britte van
Altena, Anne-Lotte Boudeling, Jella van den
Brand, Demi de Bruin, Tessa Deltour, Juliette
Diamant, Amanda Fernandes , Marijn de Groot,
Floor van Houten, Yonne Jaeger, Sabine van
de Meent, Emma Slieker, Femke van Son, Fleur
Wever
ee MA6
Fietje van den Berg, Myrthe van den Camp,
Isa Fakkeldij, Sophie Feldbrugge, Merel
Gravendeel, Juliette Hogendoorn, Lobke
Kok, Jasmijn van der Laak, Julia Meijer, Lotte
Nijs, Sam Onstein, Pamela Pleiter, Myrthe van
Schaik, Lisette van Slagmaat, Aurélie Valette,
Anne Witteveen
MB1 
Emma Barneveld, Ella Djuric, Elianne van Eijk,
Carlijn Glazener, Patrice Hage, Maartje Koster,
Eveline de Kreek, Marlot Lohle, Susan Lohle,
Quirine van der Meijs, Tosca Mulder, Bente
Noorman, Emma Riemer, Nienke Roef, Isabella
Sueur, Iris Vreenegoor
ee MB2
Marrit Buruma, Caroline Craandijk, Anneke
Heerkens, Maite Heijmering, Emelie Kaiser, Eva
Kloosterhuis, Gabrielle Koning, Nathalie Nijk,
Maaike Pelsma, Anna Pothof, Myrthe Reijnoudt
Brouwer, Karlijn van der Staay, Frederique
Verberne, Madge Windt
2012-2013 HMHC Dames-/meisjesteams 29
ee MB3
Sarah Bannet, Eveline van Berckel, Lola van
den Biggelaar, Chrisje Ganzevoort, Sanne
Grommers, Celine Horsten, Katinka de Klerk,
Floor Onstein, Juke de Planque, Anouk
Pullens, Emilie van Tets, Anne Marijn Teunizen,
Emmelien Vernes, Yentl Verweij
MB4 
Maud van Buren, Sophie Diekerhof, Lotte
van Dijk, Elisabeth Draijer, Roze-Claire van
der Heijden, Julia Kintz, Womei Lekranty, Eva
Lucas, Julie van Mameren, Jinte Nijveld, Hunter
Reynolds, Mila Severeijns, Charlie Stokvis, Floor
Timmer
ee MB5
Lisa Blanken, Dieuwertje Cobben, Janneke
Delwel, Anne-Karlijn van der Heijden, Siebeline
van Houten, Rosa Klamer, Sabine Loth, Pauline
Paardenkooper, Mijke Patijn, Anne Reitsma,
Julia van Reyendam, Justine Slot, Hannah
Soomers, Mirte Vrielink
MB6 
Danielle Burger, Jolijn Feldbrugge, Aleid
Henkelman, Marit Henkelman, Eva Hofstede,
Lisa Hogeveen, Sophie Huttinga, Pien van der
Kolk, Aysha Kraaijeveld, Iris van der Linden,
Frederique van der Meulen, Maaike Remeijer,
Juliette Wilgenkamp
30 Dames-/meisjesteams HMHC 2012-2013
MC1 
Madelief van Breukelen, Noor Bruijn, Marlinde
van Eijk, Eveline Eldering, Isis Groot, Nina
Hijmans, Charlotte Hofma, Valerie Klemann,
Milou Meijs, Cato Molkenboer, Mila Noorman,
Victoria Peek, Eva Pelk, Femke Vis
ee MC2
Charlie Aardewijn, Emma den Daas, Julie
van Hengel, Emma de Heus, Emma van der
Kas, Josephine Kiewiet De Jonge, Marieke
Pietraroia, Anne Röder, Maaike Roef,
Anouschka Stok, Puck Stokvis, Juliette van
Vlaardingen, Roos Wicherink, Floor Willemse
MC3 
Nicky van den Berg, Floor Bolenius, Machteld
Bouman, Marjolein Hafkamp, Wietske
Heddema, Pleun Jansen, Kiki Klein, Dagmar
Mennes, Janna van der Pas, Marijntje Ruijters,
Nova Tromp, Bregtje Wijne
ee MC4
Lideweij van Berkom, Merel Binsbergen, Esmee
de Brouwer, Eline Fagel, Kiki Hijmans van den
Bergh, Carlijn Kamp, Nikki Laarakker, Sanne
Mackor, Emma Oerlemans, Willemijn Olland,
Boukje Rethmeier, Julia Schuuring, Julia Zonjee
2012-2013 HMHC Dames-/meisjesteams 31
Josje Fiolet, speelster D1, vertelt
Dames 1
seizoen 2012-2013
Vorig seizoen hebben we afscheid moeten nemen van een aantal speelsters en ook de
coach ging zijn geluk ergens anders beproeven. Voor Dames 1 was er weer de uitdaging
om een compleet team te formeren, mét een nieuwe coach. Het bestuur ging op zoek naar
de coach, wij naar nieuwe speelsters. En beide is gelukt!
Naast een aantal nieuwe gezichten ook wat oude
vertrouwde, die na een aantal jaar dwaling weer
op het rechte geel-blauwe (jagers)pad terecht zijn
gekomen. Er stond een team! En niet zomaar één.
Nee, een voltallige selectie van vijftien speelsters,
een fanatieke coach, een manager, en core stability trainster. Zoals Pancho het verwoordde: “Er
gaat hier iets gebeuren….!!”.
Voorbereiding en promotie
Dit team wil promoveren. Dit team gáát promoveren! En promotie, tja, daar moet je wat voor over
hebben. Dus na 1200 km rijden, logistieke nachtmerries, drie keer per week trainen, de welbekende (niet geliefde) Jos Geijsels, de kaasstengels
inruilen voor wortels (Gustavo weet wel beter) en
video-analyses, waren we er na de voorbereiding
klaar voor. De eerste wedstrijd begon meteen tegen onze streekgenoot, ‘t Spandersbosch. Voorgaande jaren misschien nog een ‘angstgegner’,
dit jaar kwam het niet eens in ons op dat we hier
onze eerste wedstrijd zouden verliezen. Inmiddels hebben we drie keer gewonnen en vier keer
gelijk gespeeld. Alle vier de keren 1-1 (inmiddels
32
Foto: Studio Kastermans
hebben we er nachtmerries van). Een enkele keer
terecht, andere keren toch vooral door nalaten
aan onze kant. Gelukkig spelen de andere teams
ook veel gelijk (na zeven wedstrijden, vijftien gelijkspelen in de poule).
Foto: Studio Kastermans
Een topteam niet alleen op hockeygebied
Naast een hockeyende ploeg, zijn we vooral een
gezellige ploeg. Met de komst van Mex, Cecile en
Folmer loopt het aantal corpsmeisjes nu toch wel
een beetje uit de hand, máár elk nadeel heb zo z’n
voordeel, ze begrijpen wat de derde helft inhoudt.
Met de komst van Folmer a.k.a captain TD maken
Manager
we veel andere teams blij, doordat zij op zondag
in het Amsterdamsche bos onze dansmoves kun-
Anouska van Leeuwen
nen bewonderen. Dan hebben we aan het hoofd
Core stability trainster
Sophie Keulemans
Pancho van de Broek
Coach
van onze feestcommissie nog Jas, Sieg en Saar
Motto: If not me then
(ook wel het illustere trio) die garant staan voor hi-
who, if not now then
lariteit. Eef is een vervente beheerster van de pot,
when?
Vorige clubs: ZOW,
en steeds meer beginnen we te snappen waar ze
haar boodschappen van doet. Of betaalt ze daar
de korte, doch effectieve core stability trainingen
Nijmegen, Bonds-
de stiekeme onderonsjes met Luuk op Utrecht
op donderdag verzorgt en Gustavo die zorgt voor
coach Griekenland,
Centraal van? Kreek houdt onze reputatie als se-
de heerlijke (gezonde) hap op donderdag en de
Union, Helmond,
rieuze hockeyploeg hoog door MD1 te coachen
lekkere (ongezonde) hap en kannetjes op zondag!
Phoenix
en dan hebben we nog Bloeme die als aanvoer-
Een mooi moment ook om Dita te bedanken voor
ster probeert dit zooitje ongeregeld op het veld
het sponsoren van sticks en schoenen (wat zijn
in het gareel te houden. Kansloze missie. Al met
we weer lekker verwend!!), het bestuur voor het
al vijftien meiden (of moet ik zeggen ‘maiden’) die
meedenken en Volvo voor het mogelijk maken
van dit team een topteam maken.
van de twee sponsorauto’s. En natuurlijk het publiek bedankt! Onze vaste fanclub is er altijd bij
De mensen eromheen
en begint zich gestaag uit te breiden. Het speelt
Dan zijn er nog de mensen om ons team heen, die
toch altijd lekkerder met publiek op zondag, dus
het mogelijk maken dat wij met (meestal toch wel)
we willen u graag uitnodigen om bij ons te komen
veel plezier op het veld staan. Sophie, die de ma-
kijken. Dan kunt u met eigen ogen zien ‘dat er hier
nagerstaken op zich heeft genomen, Anouska die
iets staat te gebeuren…!!!’
33
Dames 1 De selectie
Maaike Deltour
Bloeme van Kessel (C)
Josje Fiolet
Fleur Folmer, Folm,
Fleur Siegers, ‘Sieg’
Don’t dream your life,
Gek op Bloeme(n)!
Whoever said ‘it’s
Follie
Specialiteiten: Derde
but live your dreams.
Specialiteiten: Lachen
not whether you win
Mooiste sportherin-
helft met het beruchte
Specialiteiten: Ballen
om eigen grappen en
or lose that counts’,
nering: Argentinië -
´heinekenteam´.
stoppen.
Kreek pesten.
probably lost.
Hilversum Dames 1.
Specialiteiten: Wed-
Specialiteiten: TD.
strijdformulier, filmen,
bidons uitdelen,
aanmoedigen.
Tamara van Latum
Charlotte de Kreek,
Sarah Lochtenberg
‘Kreek’
1 team, 1 mission.
Babette Afra Voorn,
ben van de dingen die
Don’t limit your chal-
Specialiteiten: Derde
‘Barrie’
je wel hebt gedaan
lenges - challenge
helft.
Je kan beter spijt heb-
Idool: Alfred Jodocus
dan van de dingen die
your limits.
Eveline Fiolet
Kwak.
je niet hebt gedaan.
Specialiteiten: Corner
Er zijn meer wegen
Specialiteiten: Dummi.
Specialiteiten: Cous-
aangeven, Scoop.
die naar Rome leiden.
cous salade, Boeuf
Specialiteiten: Bloeme
bourguignon, op het
van Kessel op de kast
veld niet zoveel, hard
jagen.
rennen voornamelijk.
Jasmijn Bouwmeester
Kies je voor hockey,
kies je voor Hilversum!
Deborah Schilperoort
Emilie van Eijk
Specialiteiten: Strui-
Specialiteiten: Met
Het leven is een
kelen over pionnen,
grote blauwe ogen
feestje, je moet al-
medespeelsters of
leen zelf de slingers
eigen voeten.
onschuldig naar de
Cecile van Rijn
scheidsrechter kijken.
Meike Dobbelaar
ophangen.
Wie niet waagt, wie
Hakuna Matata.
Specialiteiten: TD &
niet wint en wie niet
Specialiteiten: Scoren
BBB.
schiet kan niet scoren.
tijdens training.
34
Smurfen
MEISJES F 1e-jaar
Isabella van Bachum, Frederika Bakkers,
JONGENS F 1e-jaar
Floris Bakker, Feike Benenga, Hugo van
Isabeau Beeuwkes, Floortje Bögels, Lieve
Beusekom, Berend Bloemink, Koen Derks,
Buijsrogge, Madelief van Dijk, Meike van
Quintus ter Horst, Olivier Jonker, Matthijs
Essenberg, Julie Frauenfelder, Liselotte
Mulder, Duco Pareau Dumont, Noah
Hagenaar, Veere ter Horst, Lisa Kalff, Mirte
Reyven, Thijs Ronner, Finn van Snek, Floris
Keulemans, Mijntje van der Kleij, Feline van
Joep Spiegelenberg, Thijmen Sunter, Julius
der Kleij, Floor Kroon, Hesje Kuijk, Wende
Vlug, Max van Vuure
Luchtman, Sarah Maingay, Liva Numan,
Noortje Reijnders, Elisa van Reyendam,
Julie Reyven, Floortje Schmohl, Noortje van
Stapele, Elise Top, Lieve Veenhof, Venne
van Vuure
35
ee MC5
Lize Barneveld, Suzanne de Bruijn, Meike van
Daalen, Jill Dietrich, Laura Homburg, Tessa de
Natris, Maud Riechelmann, Kirsten Schouten,
Maxime Schuuring, Noortje Severeijns, Britt
Sibbel, Bridget Smit, Iza Sweerman, Isabella
Verberg
MC6 
Lot Boom, Charlotte Hogendoorn, Elianne
Jantzen, Loren Karsten, Fabiënne van Kolck,
Isis Krüse, Lotte Oskamp, Valerie Peer, Quinty
Pot, Kiki van der Schuyt, Jip van der Star, Anne
Stranders, Pien Verver
ee MC7
Laura Akkermans, Veerle Bakker, Pebbles
van den Biggelaar, Gigi Bik, Dani van Bilsen,
Jip van Daelen, Ilse van Deventer, Sem
Duikersloot, Annelotte Fagel, Margaux Kabalt,
Quirine Muller, Beau Ruhaak, Cato Teunizen,
Rosalie Westerveld
MD1 
Daniëlle Bakker, Juliëtte Benedict, Fleur van
Hal, Britt Hegge, Sophie Hillen, Emiko Meijer,
Sterre van Ooijen, Noralie Pareau Dumont,
Guusje van der Pas, Rosa Soomers, Imme
Stam, Lonneke Visser, Fien Vriens, Eva de Vries,
Jip van Vulpen
36 Dames-/meisjesteams HMHC 2012-2013
MD2 
Merel André, Mette Gulden, Caroline Kaiser,
Isabelle Leeman, Rosa Meeter, Marloes van der
Meijs, Tessel Pluym, Juliette Slootweg, Fenne
Stoelinga, Emme Usman, Daphne van der Veer,
Marije Vis, Fleur Vissers, Tessa Witteveen
ee MD3
Marijn Bakker, Liv Bierenga, Sacha Burger,
Babette van Elsen, Fleur van Herel, Lotte
Kalisvaart, Eva Klein, Nikola van Krieken, Nynke
Maingay, Mikki van Snek, Lotte Vis, Evi van
Vulpen, Famke van Winden
MD4 
Meike Bakker, Pax Bruijn, Rozemarijn Hillen,
Lucie Lamonerie, Kicky Lengers, Hadassah
Paardekooper, Femke Quist, Sanne Ravelli,
Tijntje Reinoud, Julot Anna Rijk, Fleur Ruhaak,
Jente Smilde, Pien Verbeek, Megan de Weerd
ee MD5
Evelijn Bakkers, Maud Bolenius, Lily van
Breukelen, Babette de Brouwer, Bente Brouwer,
Claire Dijkman, Sterre van Eijk, Madelotte
Hoogbergen, Rosalie van Kempen, Sam van
Klooster, Diede Ouwerkerk, Laura Smaalders,
Maartje Vos, Merel Zandbergen
2012-2013 HMHC Dames-/meisjesteams 37
ee MD6
Julia Berghmans, Lidewij Cobben, Sanne ten
Damme, Marit van Iersel, Noor Kastermans,
Amara Klink, Isa Napjus, Juul Niewold, Sterre
Pieterman, Rosalie van Splunder, Yvette Spoor,
Hannah van Veen, Mariken Veenhof, Fleur
Visser
MD7 
Kikki Alsema, Cato van Asch, Anne-Britt
Hagenaar, Maartje Hoes, Charlotte Lantinga,
Pelagia Lieferink, Anna Maters, Karlien van der
Meulen, Quirine Olland, Samme Reijnders,
Madelief Riethorst, Eveline Ruijters, Imke Stam,
Lieke Verstege
ee MD8
Sophie Besselaar, Floor Bezemer, Noralie
Collée, Claire van Gent, Isabel de Gier,
Zoë Goslings, Vera Jongschaap, Alexandra
Kattenberg, Sofie Marcus, Claire Severeijns,
Fien Steur, Frederique Tan, Veerle Veenstra,
Maud de Vries
ME1 8-tal 
Julie Dietrich, Bente Keulemans, Floor Klein
Willink, Annemarijn Koops, Maud Kuijk,
Michelle Martens, Sterre Ramakers, Fiora
Salampessy, Eline Verburg, Alexine de Vos van
Steenwijk
38 Dames-/meisjesteams HMHC 2012-2013
ME2 8-tal 
Farah Bierenga, Nikita Dorenbos, Zara
Hartman, Pleun Hartman, Maud van Helvoort,
Esmee Hillen, Sophie van Lommel, Leonore
Ruijters, Jitske Sibbel, Aukje Stoelinga
ee ME3 8-tal
Merel van Baal, Mijntje Heutink, Roos Hofman,
Imme van Iersel, Floor Kalisvaart, Liv van
Kessel, Nova le Mahieu, Tess Mollema, Djoeke
Verhees, Cathelijne Witte
ME4 8-tal 
Eva Blom, Anouk Blom, Eline Ebbing, Emma
van Elburg, Sarah Flink, Lotte Gulden, Karlijn
Laarakker, Pippa van Loenen, Emma van
Loenen, Luka Savalle
ee ME5 8-tal
Isabel Berentsen, Lotte Bins, Sophie Boom,
Sanne van den Brink, Machteld Fagel, Juliëtte
van Gent, Stefanie Gubler, Merlijn Rijk, Sofie
Sieking, Isis Stouten
2012-2013 HMHC Dames-/meisjesteams 39
ee ME1 6-tal
Lot Bögels, Jasmijn Fernandes, Veerle
Hoevenaar, Julia Meijs, Eefje Reinoud, Noor
Usman, Mijntje Vlug, Sterre de Wit
ME2 6-tal 
Chloe van Bachum, Lidewij Dijkman, Quirien
Driessen, Wietske Haan, Iris Knorren, Maria
Meeter, Merle Smilde, Lucia Westbroek
ee ME3 6-tal
Marieke Boesschen Hospers, Eva Ebbing, Yana
Hafkamp, Lina van Loevezijn, Isa Molenaar, Fien
Pluym, Olivie van Vliet, Puck Verstege
ME4 6-tal 
Anna Bout, Nynke Dorhout, Wietske Doull,
Julia Mulder, Fleur de Natris, Quirine The,
Viviane Verberne, Roos Vermeulen
40 Dames-/meisjesteams HMHC 2012-2013
ME5 6-tal 
Nikki Carpentier, Lieke van Essenberg,
Martigue Gunters, Noraly Kapelle, Roos
Kastermans, Sarah Offringa, Bente Stagge,
Floortje Zijm
ee ME6 6-tal
Lonneke Bakkers, Sara Berentsen, Annika
Bronkhuyzen, Jasmijn Dikhoff, Floortje
Keulemans, Isabelle Koops, Lot Schmitz, Julia
Top, Noortje Zonjee
Onze sponsoren:
2012-2013 HMHC Dames-/meisjesteams 41
Door marinus quist
Je voelt je jong,
en je wilt wat...
Maandagavond, als de jeugd what’s app-end naar huis vertrekt, raakt veld 1 gestaag
overbevolkt met trimmers. Ze lijken uit alle hoeken en gaten te komen. De één met de
laatste regel van het slaapliedje nog in het hoofd, de ander net uit het pak gehesen, de
afwas ontvluchtend, op zoek naar dat ene momentje ontspanning in de week.
Als zestallen opééngepakt op een kwart veld,
Daar zijn we weer
komt er steeds meer stoom van het veld. Dat
Trimmers kom je overal tegen op de club. Maar
kwart veld voelt zoals vroeger een heel veld en
liefst de helft is actief als vrijwilliger, coach of
we willen nog steeds veel balcontact. De één
trainer. Ze vallen in bij de veteranenteams en
waant zich nog in de hoofdklasse, de ander heeft
bij goudhockey spelen ze in groten getale mee.
net een stick ontdekt of probeert wanhopig de
Kortom, trimhockey is de ideale manier om de
hockey-vorderingen van de kids voor te blijven.
club te leren kennen.
Het succes
Het concept
Het trimvirus verspreidt zich in steeds hoger tem-
Trimhockey is recreatief gemengd dames- en he-
po. Op maandagavond is er in Hilversum geen
renhockey zonder prestatiedruk of weekendver-
oppas meer te krijgen. Partners horen de verhalen
plichtingen. Oftewel: aangename bui­tentraining
en sluiten zich aan. Vrienden, buren en kennissen
om de conditie op peil te houden. Trimhockey is
worden enthousiast gemaakt om een paar keer
voor zowel ervaren spelers als beginners. Jean-
mee te trainen. De groep is gestaag gegroeid tot
neke leert beginners de kneepjes van hockey,
120 trimmers, waarvan er iedere maandag, weer
anderen spelen na het inslaan een potje.
of geen weer, zo’n vijftig op het veld staan. Onder
het mom van ‘niets moet alles mag’, is de sfeer
Doe ook mee
heel ongedwongen. Er wordt niet van je verwacht
Wil je de sfeer proeven, doe gewoon een paar
dat je er iedere week bent. Daardoor is de samen-
keer mee op maandag om 21.00 veld 1, graag
stelling van de groep steeds net even anders. Zo
vooraf een mailtje aan [email protected]
blijven de potjes die we spelen altijd weer verrassend. En je voelt het al aankomen, na afloop een
biertje met een hoop gezelligheid.
42
De slimste keuze
voor studiebegeleiding
Begeleiding van basisschool tot eindexamen:
• begeleiding basisschoolleerlingen
• studiebegeleiding middelbare scholieren
• bijles (alle vakken, alle niveau’s)
• examentraining
• leer- en gedragsonderzoek
WWW.PIOS.NL
HILVERSUM • BUSSUM • LAREN
Ondernemend, net als u
U ziet kansen om uw onderneming te laten groeien.
HLB ondersteunt u bij het realiseren daarvan.
Door te kijken naar de financiële mogelijkheden, door het
beheersbaar houden van uw organisatie en door pro actief
mee te denken vanuit ons vak.
We bieden een breed palet aan accountancy- en adviesdiensten
aan DGA’s, het MKB, non profit organisaties en grotere,
nationaal en internationaal opererende ondernemingen.
Kijk voor meer informatie op www.hlb-schippers.nl
Amersfoort
Henry Dunantstraat 34, 3822 XE
033 455 94 00
[email protected]
LANGS HET
HOCKEYVELD
UW SALDO
CHECKEN?
Mobiel Bankieren.
Sms ‘mobiel’ naar 7500 voor de app.