Expresii: Personal | Anunţuri şi invitaţii (Engleză-Olandeză)

Commentaren

Transcriptie

Expresii: Personal | Anunţuri şi invitaţii (Engleză-Olandeză)
bab.la Expresii: Personal | Anunţuri şi invitaţii
Engleză-Olandeză
Anunţuri şi invitaţii : Cu ocazia naşterii
We are happy to announce
the birth of…
Wij zijn erg blij met de
geboorte van ...
Când un cuplu doreşte să
anunţe naşterea copilului lor
I'm happy to tell you
that…now have a little
son/daughter.
Ik ben erg blij u te kunnen
meedelen dat ... nu een kleine
zoon/dochter hebben.
Când o altă persoană şi nu
părinţii anunţă naşterea unui
copil
We would like to announce
the birth of our new baby
boy/girl.
Wij zijn erg blij met de
geboorte van onze
zoon/dochter.
Când un cuplu doreşte să
anunţe naşterea copilului lor
We are delighted to introduce
you to...our new
son/daughter.
Wij zijn verheugd u onze
zoon/docher voor te stellen.
Când un cuplu doreşte să
anunţe naşterea copilului lor,
acest gen de anunţ regăsinduse pe vederi cu poza copilului
(în România nu există
practica)
Ten little fingers, ten little
toes, and with these new
digits our family grows. … and
… are delighted to announce
the birth of…
Wanneer dromen uitkomen en
wensen vervuld worden, kun
je van een wonder spreken.
Wij zijn erg blij met de
geboorte van ...
Un mod popular de a anunţa
naşterea unui copil în limba
engleză
With love and hope we
welcome…to the world.
Met liefde verwelkomen wij
onze ... in de wereld.
Când un cuplu doreşte să
anunţe naşterea copilului lor.
We're proud to
introduce/announce the
newest member of our
family…
Vol trots stellen wij het
nieuwste familielid voor ...
Când un cuplu doreşte să
anunţe naşterea copilului lor.
We are overjoyed to
announce the arrival of our
son/daughter.
Wij zijn zeer gelukkig de
geboorte van onze
zoon/dochter bekend te
maken.
Când un cuplu doreşte să
anunţe naşterea copilului lor.
…and…are engaged.
... en ... hebben zich verloofd.
Pentru a anunţa o logodnă
…are happy to announce their
engagement.
... zijn verheugd hun verloving
aan te kondigen.
Când un cuplu doreşte să-şi
anunţe logodna
We are happy to announce
the engagement of…and…
Wij zijn erg blij de verloving
aan te kondigen van ... en ...
Pentru a anunţa o logodnă
Mr and Mrs...of ..., announce
the engagement of their
daughter, ..., to ..., son of Mr
and Mrs..., (also) of… . An
August wedding is planned.
De heer en mevrouw ... uit ...
maken de verloving van hun
dochter ... met ... , zoon van
de heer en mevrouw ...
(eveneens) uit ... bekend. Het
huwelijk is in augustus
gepland.
Tradiţional, când părinţii
doresc să anunţe logodna
fiicei lor
Come and join us at a party
for…and…to celebrate their
engagement.
Kom en vier samen met ons
de verloving van ... en ...
Ca invitaţie la o petrecere de
logodnă
You are cordially invited to …
and … engagement party
on…
U bent van harte uitgenodigd
voor het verlovingsfeest van
... en ...
Ca invitaţie la o petrecere de
logodnă
Anunţuri şi invitaţii : Logodna
Anunţuri şi invitaţii : Nunta
1/2
bab.la Expresii: Personal | Anunţuri şi invitaţii
Engleză-Olandeză
We are happy to announce
the wedding/marriage
of…and…
Wij zijn erg blij het huwelijk
van ... en ... aan te kondigen.
Când se anunţă o nuntă
Miss…is soon to become Mrs.
...
Mevrouw ... zal binnenkort
mevrouw ... worden.
Când se anunţă nunta unei
femei
Miss…and Mr…kindly request
your presence at their
wedding. You are welcome to
come and enjoy the special
day with them.
De heer en mevrouw ...
zouden zeer verheugd zijn
over uw aanwezigheid bij hun
huwelijk. U bent van harte
uitgenodigd om deze
bijzondere dag samen met
hen te genieten.
Când cuplul face invitaţia
Mr and Mrs…request your
presence at the marriage of
their son/daughter on…at…
De heer en mevrouw ...
zouden zeer verheugd zijn
over uw aanwezigheid bij het
huwelijk van hun zoon/dochter
op ...
Când părinţii mirelui sau
miresei fac invitaţia
Because you have been very
important in their lives,
…and…request your
presence at their wedding
on…at…
Omdat jij in hun leven erg
belangrijk bent, zouden ... en
... zeer verheugd zijn met
jouw aanwezigheid op hun
huwelijk op ...
Când cuplul invită prieteni
apropiaţi la nuntă
Anunţuri şi invitaţii : Întruniri/Evenimente speciale
We would be delighted if you
would join us on..at…for…
Wij zouden ons verheugen
wanneer je mee zou willen
doen op ... om ... voor ...
Pentru a invita oameni cu o
anumită ocazie, într-o zi
specifică, la o anumită oră.
We request the pleasure of
your company at a dinner to
celebrate…
Wij nodigen u uit voor diner
om ... te vieren.
Pentru a invita oameni la cină
şi pentru a menţiona ocazia
You are cordially invited to…
U bent van harte uitgenodigd
voor ...
Formal, pentru a invita
persoane la un eveniment
formal. Formulare folosită şi
pentru cinele festive de
serviciu
We are having a party
amongst friends to
celebrate…and we would be
very glad if you could come.
Samen met onze vrienden
willen wij ... vieren. Wij
zouden het erg leuk vinden
wanneer jij ook zou komen.
Formal, pentru a invita
prieteni apropiaţi cu ocazia
unui eveniment major
We would very much like you
to come.
Wij zouden het erg leuk
vinden wanneer jij zou komen.
După ce am lansat invitaţia,
pentru a accentua dorinţa de
a-l avea prezent pe invitat
Would you like to come
to…for…?
Heb je zin om te komen op ...
voor ... ?
Informal, pentru a invita
prieteni doar de dragul de a-i
vedea
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Vergelijkbare documenten

Anunţuri şi invitaţii (Olandeză

Anunţuri şi invitaţii (Olandeză Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.

Nadere informatie

Expresii: Personal | Anunţuri şi invitaţii (Cehă-Olandeză)

Expresii: Personal | Anunţuri şi invitaţii (Cehă-Olandeză) Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.

Nadere informatie

Expresii: Personal | Anunţuri şi invitaţii (Olandeză

Expresii: Personal | Anunţuri şi invitaţii (Olandeză Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.

Nadere informatie