Warmteterugwinapparaat novus (F) 300 / 450

Commentaren

Transcriptie

Warmteterugwinapparaat novus (F) 300 / 450
Gelieve nabij het apparaat te bewaren!
novus (F) 300 / 450
Gebruiksaanwijzing
Warmteterugwinapparaat
Stand: 10.11
PASSIEF
HUIS
geschikte
COMPONENTEN
Dr. Wolfgang Feist
novus 300
Paul Wärmerückgewinnung GmbH
August-Horch-Straße 7
08141 Reinsdorf
Duitsland
Tel.: +49(0)375 - 303505 - 0
Fax: +49(0)375 - 303505 - 55
Inhoud
0 Voorwoord............................................................................................................................ 3 1 Inleiding ................................................................................................................................ 3 1.1 CE-Kenmerking ..................................................................................................................... 3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Waarborg en aansprakelijkheid ............................................................................................. 4 Algemeen .............................................................................................................................. 4 Waarborgbepalingen ............................................................................................................. 4 Aansprakelijkheid .................................................................................................................. 4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Veiligheid ............................................................................................................................... 4 Veiligheidsvoorschriften ......................................................................................................... 4 Veiligheidsinrichtingen en maatregelen ................................................................................. 5 Toegepaste symbolen ........................................................................................................... 5 2 Aanwijzingen voor de gebruiker en de installateur........................................................... 5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 Beknopte beschrijving............................................................................................................ 5 Toepassingsgebied................................................................................................................ 5 Apparaten-opbouw ................................................................................................................ 5 Warmtewisselaar ................................................................................................................... 5 Ventilatoren ........................................................................................................................... 6 Filters..................................................................................................................................... 6 Vorstbeveiliging ..................................................................................................................... 6 Zomer-winter-bypass ............................................................................................................. 6 Onderling bedrijf met stookplaatsen ...................................................................................... 6 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.2.1 2.2.1.2.2 2.2.1.2.3 2.2.1.2.4 2.2.1.2.5 2.2.1.2.6 2.2.1.2.7 2.2.1.2.8 2.2.1.2.9 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.1.1 2.2.2.1.2 2.2.2.1.2.1 2.2.2.1.2.2 2.2.2.1.2.3 2.2.3 Bedieningseenheden ............................................................................................................. 6 LED-Bedieningselement ........................................................................................................ 6 Display van de bedrijfs- en storingstoestanden...................................................................... 7 Bedieningsfuncties met LED-bedieningselement ................................................................... 8 Instelling van de bedrijfsmodus .............................................................................................. 8 Ventilatorstanden ................................................................................................................... 8 Stootventilatiebedrijf .............................................................................................................. 8 Standby ................................................................................................................................. 8 Filterwissel ............................................................................................................................. 8 Configuratiemodus voor onderling bedrijf met stookplaats..................................................... 8 Configuratiemodus hoogste temperatuurdrempel bypass ...................................................... 9 Configuratiemodus disbalans................................................................................................. 9 Configuratie vorstbeveiliging .................................................................................................. 9 TFT-bedieningspaneel ......................................................................................................... 10 Bedienfuncties met TFT-bedieningspaneel .......................................................................... 10 Beschrijving startmenu ........................................................................................................ 10 Beschrijving hoofdmenu’s .................................................................................................... 13 Menu Informatie ................................................................................................................... 13 Menu instellingen ................................................................................................................. 15 Menu Setup ......................................................................................................................... 19 Stootventilatiesensor ........................................................................................................... 19 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.2 Onderhoud door de gebruiker .............................................................................................. 19 Filter reinigen of vervangen ................................................................................................. 20 Apparaatfilter vervangen ...................................................................................................... 20 Terugzetten van de filterlooptijd ........................................................................................... 21 Wat doen in geval van storing?............................................................................................ 21 2.4 Verwijdering ......................................................................................................................... 22 3 Aanwijzingen voor de installateur .................................................................................... 22 3.1 Principiële installatieconfiguratie .......................................................................................... 22 3.2 Configuratie novus ............................................................................................................... 23 1
3.3 Installatievoorwaarden ......................................................................................................... 23 3.4 3.4.1 3.4.2 Installatie van de novus ....................................................................................................... 24 Transport en uitpakken ........................................................................................................ 24 Controle van de leveringsomvang ....................................................................................... 24 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.5.1 3.5.5.2 3.5.5.3 Montage van de novus ........................................................................................................ 24 Wandmontage ..................................................................................................................... 25 Opstelling op montageframe ................................................................................................ 25 Aansluiting van de luchtleidingen ......................................................................................... 27 Aansluiting van de condensafvoer ....................................................................................... 28 Elektrische aansluitingen ..................................................................................................... 29 Aansluiting adapterplatine ................................................................................................... 29 Aansluiting TFT-touchpaneel ............................................................................................... 30 Aansluiting LED-bedieningselement .................................................................................... 31 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.3 Inbedrijfname van de novus ................................................................................................. 31 Bedrijfsklaarheid .................................................................................................................. 31 Instellen van de luchtvolumestroom ..................................................................................... 31 Instellen van de nominale luchtvolumestroom met TFT-touchpaneel .................................. 31 Instellen van de nominale luchtvolumestroom met LED-bedieningselement........................ 33 Instelling van de ventielen ................................................................................................... 34 3.7 3.7.1 Menu-instellingen door installateur / servicepersoneel......................................................... 34 Menu Setup ......................................................................................................................... 34 3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3 Service en onderhoud door vakpersoneel ........................................................................... 37 Inspectie van de condensafvoer .......................................................................................... 37 Reiniging ventilatoren .......................................................................................................... 37 Inspectie en reiniging van de warmtewisselaar .................................................................... 37 3.9 3.9.1 3.9.2 3.9.2.1 3.9.2.2 3.9.2.3 3.9.2.4 3.9.2.5 3.9.2.6 Meldingen, foutenvisualisatie en foutenbehandeling ............................................................ 39 Foutsignalisatie met LED-bedieningselement ...................................................................... 39 Foutensignalisatie met TFT-touchpaneel ............................................................................. 40 Sensorfout temperatuursensoren T1…T4 ............................................................................ 40 Foutieve drempelwaarde toevoerluchttemperatuur te laag .................................................. 40 Foutieve drempelwaarde buitenluchttemperatuur te laag .................................................... 40 Ventilatortoerental - Fout ..................................................................................................... 41 Communicatie-fout............................................................................................................... 41 Melding - geen externe vrijgave .......................................................................................... 41 Bijlagen:
Bijlage 1:
Klemmenplan novus
Bijlage 2:
Klemmenplan master-controller
Bijlage 3:
Klemmentoewijzing master-controller
Bijlage 4:
Klemmenplan ventilator slave-controller
Bijlage 5:
Klemmentoewijzing ventilator slave-controller
Bijlage 6:
Klemmenplan plaats van overdracht
Technische gegevens novus (F) 300
Technische gegevens novus (F) 450
Controlelijst A servicewerkzaamheden gebruiker
Controlelijst B servicewerkzaamheden vakpersoneel
Luchtvolumeprotocol
Inbedrijfname- en afleveringsprotocol
Voorbeeld service-overeenkomst
CE-Conformiteitsverklaring novus (F) 300 - serie
CE-Conformiteitsverklaring novus (F) 450 - serie
2
0 Voorwoord
Wij danken u, dat uw beslissing op het warmteterugwinapparaat novus (F) 300 / 450 gevallen is.
Het warmteterugwinapparaat novus (F) 300 / 450 is volgens de huidige stand van de techniek en de
erkende veiligheidstechnische regels geconstrueerd. Het apparaat is onderworpen aan voortdurende
verbetering en verdere ontwikkeling. Daarom kan het gebeuren, dat uw apparaat gering van de
beschrijving afwijkt.
Om een veilig, doelmatig en economisch bedrijf van het warmteterugwinapparaat novus (F) 300 / 450 te
waarborgen, moeten alle instructies en veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in acht
worden genomen.
Het onderwerp van deze gebruiksaanwijzing is het warmteterugwinapparaat novus (F) 300 / 450 in de
verschillende variaties van uitvoering. Eventueel toebehoor wordt slechts in zo verre beschreven, zoals
het voor de zaakkundige bediening nodig is. Verdere informatie over toebehooronderdelen ontleent u
alstublieft uit de desbetreffende aanwijzingen.
De uitvoeringen uit deze gebruiksaanwijzing beperken zich op de montage, de inbedrijfname, het bedrijf,
de service en het verhelpen van storingen van het warmteterugwinapparaat novus (F) 300 / 450 en
richten zich aan het passend geschoold en voor de betreffende arbeid voldoende gekwalificeerd
personeel.
Indien u vragen hebt, die in deze documentatie niet of niet voldoende worden beantwoord, neemt u
alstublieft contact op met de firma Paul Wärmerückgewinnung GmbH. Men zal u hier graag verder
helpen.
Deze aanwijzing bestaat, naast de algemene hoofdstukken, uit:

één deel voor de gebruiker en de installateur;

één deel speciaal voor de installateur.
LEES VÓÓR MONTAGE EN INBEDRIJFNAME DEZE AANWIJZING ZORGVULDIG DOOR!
DEZE AANWIJZING WERD MET DE GROOTSTE ZORGVULDIGHEID OPGESTELD.
MAAR HIERUIT KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN AFGELEID. WIJ BEHOUDEN TE ALLEN TIJDE
HET RECHT, ZONDER VORIGE AANMELDING, DE INHOUD VAN DEZE AANWIJZING
GEDEELTELIJK OF GEHEEL TE WIJZIGEN.
1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat algemene gegevens van het warmteterugwinapparaat novus (F) 300 / 450.
1.1
CE-Kenmerking
Het apparaat draagt de naam novus 300 of novus F 300 resp. novus 450 of novus F 450 en wordt
navolgend novus genoemd. Bij novus is er sprake van een ventilatietoestel met warmteterugwinning voor
een gezonde, evenwichtige en energiebesparende ventilatie van woonruimte.
Afb. 1: Typeplaatje novus
3
1.2
1.2.1
Waarborg en aansprakelijkheid
Algemeen
Voor de novus gelden onze “Algemene Voorwaarden” in hun thans geldige versie. De waarborg richt zich
naar de waarborgbepalingen van de producent. Deze geldt voor het vervangen van materiaal en bevat
niet het service. Ze geldt slechts met het bewijs van uitgevoerd service volgens onze voorschriften, door
een vakinstallateur.
1.2.2
Waarborgbepalingen
De waarborgperiode voor onze WTW-apparaten bedraagt twee jaar vanaf aflevering uit onze fabriek.
Waarborgaanspraken kunnen uitsluitend voor materiaal- en/of constructiefouten naar voren worden
gebracht, welke gedurende de waarborgperiode zijn opgetreden. In het geval van een
waarborgaanspraak mag de novus zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de producent niet
worden gedemonteerd. De producent zal slechts dan iets op reserveonderdelen garanderen als deze
door een vakinstallateur werden geïnstalleerd.
De waarborg vervalt, als:
 de waarborgperiode voorbij is;
 het apparaat zonder originele Paul-filters werd bedreven;
 niet door de producent geleverde onderdelen worden ingebouwd;
 het apparaat ondeskundig wordt gebruikt;
 de gebreken er ten gevolge van niet correcte aansluitingen, ondeskundig gebruik of vervuiling van
het systeem optreden;
 niet goedgekeurde wijzigingen of modificaties aan de installatie werden uitgevoerd.
1.2.3
Aansprakelijkheid
De novus werd voor de inzet in zogenaamde comfortventilatiesystemen ontwikkeld en vervaardigd. Ieder
ander gebruik wordt als ‚ondeskundig gebruik’ beschouwd en kan tot beschadigingen aan de novus of
persoonlijke letsels leiden, waarvoor de producent niet aansprakelijk gesteld kan worden. De producent is
voor geen schade aansprakelijk, die toe te schrijven is aan de volgende oorzaken:
 het niet naleven van de in deze aanwijzing vermelde veiligheids- bedienings- en
onderhoudsaanwijzingen;
 de installatie niet reglementair werd uitgevoerd;
 inbouw van reserveonderdelen die niet door de producent werden geleverd resp. voorgeschreven;
 er gebreken ten gevolge van niet correcte aansluitingen, ondeskundig gebruik of vervuilingen van
het systeem optreden;
 de waarborgperiode voorbij is;
 normale slijtage.
1.3
1.3.1
Veiligheid
Veiligheidsvoorschriften
Neem altijd de veiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing in acht. Het niet in acht nemen van de
veiligheidsvoorschriften, waarschuwingsaanwijzingen, opmerkingen en aanwijzingen kan persoonlijke
letsels of beschadigingen aan de novus ten gevolg hebben.
 Slechts een erkende installateur is, als het in deze gebruiksaanwijzing niet anders wordt vermeld,
bevoegd de novus te installeren, aan te sluiten, in bedrijf te zetten en te onderhouden;
 De installatie van de novus moet volgens de algemeen ter plaatse geldende bouw-, veiligheids- en
installatievoorschriften van de betreffende gemteenten, de water- en elektrische centrales en
andere officiële voorschriften en richtlijnen worden uitgevoerd;
 Neem altijd de in deze gebruiksaanwijzing beschreven veiligheidsvoorschriften,
waarschuwingsaanwijzingen, opmerkingen en aanwijzingen in acht;
 Bewaar deze aanwijzing gedurende de gehele gebruiksduur van de novus in de buurt van het
apparaat;
 De aanwijzingen voor het regelmatig vervangen van de filters of de reiniging van de toevoer- en
afvoerkleppen moeten precies worden gevolgd;
 De in dit document vermelde specificaties mogen niet worden gewijzigd;
4


1.3.2


1.3.3
Iedere modificatie van de novus is verboden;
Om te waarborgen dat het apparaat regelmatig wordt gecontroleerd, wordt het afsluiten van een
onderhoudsovereenkomst aanbevolen. Uw leverancier kan u adressen van erkende installateurs
bij u in de buurt noemen.
Veiligheidsinrichtingen en maatregelen
De novus kan niet zonder gereedschap worden geopend;
Het moet uitgesloten zijn dat de ventilators met de hand kunnen worden aangeraakt. Daarom
moeten de luchtkanalen aan de novus zijn aangesloten. De minimum lengte van de buisleiding
bedraagt 900 mm.
Toegepaste symbolen
In deze aanwijzing komen de volgende symbolen voor:
Opgelet, speciale aanwijzing!
Gevaar van:- lichamelijk letsel van de gebruiker of de installateur
- beschadiging van het apparaat
-belemmering van het bedrijf van het apparaat als de aanwijzingen niet
correct worden in acht genomen
2 Aanwijzingen voor de gebruiker en de installateur
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de novus moet behandelen.
2.1
2.1.1
Beknopte beschrijving
Toepassingsgebied
Het warmteterugwinapparaat is voor de gecontroleerde ventilatie in woon- en kantoorruimtes (met
beperkingen in industriële gebieden) inzetbaar. Elke andere toepassingswijze geldt als aan de eigenlijke
bestemming onttrokken. Het is in het bijzonder verboden het apparaat voor het afzuigen van brandbare
of explosieve gassen te gebruiken. De opstelling moet in een vorstvrije ruimte gebeuren. Voor de
vóórverwarming van de buitenlucht (in de winter) moet een geschikt, installatietechnisch antivriessysteem aan het apparaat worden voorgeschakeld.
2.1.2
Apparaten-opbouw
De novus werd voor de gecontroleerde ventilatie van woningen ontworpen en vervaardigd. De novus 300
resp. novus 450 in de standaard uitvoering beschikt over een gepatenteerde tegenstroomkanaalwarmtewisselaar zonder vochtterugwinning. De apparaatuitvoering novus F 300 resp. novus F450
is met een vochtmembraan-warmtewisselaar uitgerust. Het compact ventilatieapparaat is voor de
wandmontage d.m.v. montagerails of voor de opstelling op een montageframe gepland, waarbij voor
beide montagemogelijkheden ook een zijdelings liggende positionering (Bouwtype LIGGEND) mogelijk is.
De novus wordt in de versies „RECHTS“ of „LINKS“ geleverd. Op het typeplaatje aan het apparaat is de
uitvoering vermeld. De behuizing bestaat uit gecoat plaatstaal, de zijwanden in de kleur anthraciet, de
afneembare kap is aluminiumwit. De afdekplaat met magneetclips voor de filterservice bestaat uit
waterblauw gekleurde kunststof. De binnenbekleding vervaardigd uit hoogwaardig polypropyleen zorgt
voor de nodige warmte- en geluidsisolatie.
2.1.3
Warmtewisselaar
De hoog-efficiënte tegenstroom-kanaalwarmtewisselaar (Duits en Europees patent) van kunststof is zo
opgebouwd dat de afvoer- en toevoerluchtkanalen in schaakbordpatroon zijn gerangschikt en hiermee
een verdubbeling van het warmtewisselvlak tegenover platenwarmtewisselaars wordt bereikt.
Bij de vochtmembraan-warmtewisselaar, ook als enthalpiewisselaar beschreven, wordt op grond van de
fysicalische hoedanigheid van het warmtewisselaar-membraan naast warmte ook vochtigheid
overgedragen. Bij beide types warmtewisselaar zijn de aan elkaar voorbij stromende luchtsoorten
gescheiden.
5
2.1.4
Ventilatoren
De novus bevat twee onderhoudsvrije 230 VAC radiaalventilatoren met geïntegreerde voeding en
elektronische commutatie. De volumestroomconstante ventilatoren houden bij ieder gekozen
ventilatortoerental de luchthoeveelheid constant. De luchthoeveelheid wordt ook niet door vervuilde
filters beïnvloed.
2.1.5
Filters
In het apparaat zijn 2 filters in Z-bouwvorm van de filterklasse G4 ingebouwd. Deze bestaan uit een
synthetisch filtervlies in een frame van polypropyleen. Als buitenluchtfilter kan ook optioneel een
pollenfilter van de filterklasse F7 worden ingezet.
2.1.6
Vorstbeveiliging
De novus is met een automatische vorstbeveiliging uitgerust, die verhindert, dat de warmtewisselaar bij
een te lage temperatuur van de buitenlucht bevriest. Bij een onderschrijden van de drempelwaarde van
de temperatuur van de buitenlucht op de zijde van het apparaat of de temperatuur van de toevoerlucht
worden de ventilatoren tijdelijk uitgeschakeld.
2.1.7
Zomer-winter-bypass
De novus beschikt over een sensor geregelde, motorische bijpass-klep. De zomer-winter-bypass is een
additioneel circulatiekanaal, die (tijdelijk) de warmte-overdraging tussen de afvoer- en toevoerlucht
verhindert. De bypass functioneert automatisch.
2.1.8
Onderling bedrijf met stookplaatsen
Bij een onderling bedrijf met stookplaatsen, bv. open haard, moeten de desbetreffende normen en
voorschriften door de installateur in acht worden genomen. Het onderling bedrijf van stookplaatsen die
afhankelijk zijn van de ruimtelucht en ventilatiesystemen vereist een geschikte veiligheidsinrichting
(differentiaal drukschakelaar) of een installatietechnische maatregel, als er tijdens het bedrijf een
gevaarlijke onderdruk in de opstelruimte van de stookplaats kan ontstaan. De novus is voor een onderling
bedrijf met stookplaatsen voorbereid.
2.2
Bedieningseenheden
De novus kan met de volgende bedieningseenheden (BDE) worden uitgerust:
 LED-bedieningselement
 TFT-touchpaneel
 Stootventilatiesensor
2.2.1
LED-Bedieningselement
Toets toevoer- en afvoerluchtbedrijf
Toets enkel afvoerluchtbedrijf
Toets enkel toevoerluchtbedrijf
Toets verlaging van de ventilatorstand
Toets verhoging van de ventilatorstand
Toets stootventilatiebedrijf
Toets Reset filterlooptijd
Afb. 2: Toetsentoewijzing LED-bedieningselement
6
2.2.1.1
Display van de bedrijfs- en storingstoestanden
Afb. 3: LED-display van het LED-bedieningselement
Display
Functie / betekenis
L1 ... L7 Lichtbalken
LED-Lichtbalkenweergave
geen LED
= ventilatorstand 0 (ventilator uit, standby)
1 LED (L1)
= ventilatorstand 1
2 LEDs (L1+L2) = ventilatorstand 2
... etc.
7 LEDs (L1+…L7) = ventilatorstand 7
L1 + L7 branden
L8
brandt
L8
knippert
L8
flikkert
Geen externe vrijgave: ventilator uit
Toevoer- en afvoerluchtbedrijf
Fout (sensor of antivries): ventilator uit, bypass gesloten
Standby-functie actief
L8 + L12 branden + L11
knippert 2x en blijft dan uit
Configuratiemodus hoogste temperatuurdrempel bypass
(display slechts tijdens de configuratiefase)
Algemene fout, de foutnummer wordt binair met de LED’s L1 t/m L7
weergegeven, zie (tabel 7 in hoofdstuk 3.9.1 Foutensignalisering met
LED-bedieningselement)
Configuratiemodus voor onderling bedrijf met stookplaats
(display slechts tijdens de configuratiefase)
L9
L10
L10
Stootventilatiebedrijf (L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 + L7 lichten)
voorgekozen filterlooptijd afgelopen
voorgekozen filterlooptijd zal in minder dan 10 dagen afgelopen zijn
L8 + L10 knipperen
L8 + L11 + L12 knipperen
brandt
brandt
knippert
L10 + L12 knipperen
Configuratiemodus disbalans voor de gekozen ventilatorstand
(display slechts tijdens de configuratiefase)
L11
L11
brandt
knippert
Afvoerluchtbedrijf
Afvoerluchtventilator uitgevallen: ventilator uit, bypass gesloten
L11
knippert 3x kort
Afvoerluchtbedrijf gedeactiveerd (toets „enkel afvoerluchtbedrijf“
geblokkeerd, configuratie voor onderling bedrijf met stookplaats actief)
L12 brandt
L12 knippert
Toevoerluchtbedrijf
Toevoerluchtventilator uitgevallen: ventilator uit, bypass gesloten
Tabel 1: Functietoewijzing van de LED-displays
7
2.2.1.2
2.2.1.2.1
Bedieningsfuncties met LED-bedieningselement
Instelling van de bedrijfsmodus
,
,
wordt de bedrijfsmodus vastgelegd. De actieve bedrijfsmodus wordt
Met de toetsen
door een toebehorende LED van de bedrijfsmodustoets gevisualiseerd.
2.2.1.2.2
Ventilatorstanden
Door de toetsen
/
kunnen 7 ventilatorstanden worden gekozen. De actuele ventilatorstand
wordt door een LED-lichtbalken (L1 ... L7) t/m de gekozen stand weergegeven.
2.2.1.2.3
Stootventilatiebedrijf
wordt de actuele ventilatormodus in de bedrijfsmodus toevoer- en afvoerluchtbedrijf
Met de toets
met ventilatorstand 7 voor de duur van 15 min. gestart. Na afloop van de stootventilatietijd activeert de
besturing de vooraf ingestelde bedrijfsmodus. Door drukken van een andere functietoets kan het
stootventilatiebedrijf altijd worden afgebroken. De visualisatie van de stootventilatiefunctie gebeurt door
oplichten van de gehele LED-lichtbalken en de LED L9 van de toets
.
2.2.1.2.4 Standby
Met de standby-functie wordt het ventilatorapparaat in een energiespaarmodus geschakeld. Door
drukken van de toets
wordt ventilatorstand 1 gekozen. Brandt enkel nog LED L1 is ventilatorstand
1 ingesteld. Door opnieuw drukken van de toets
gaat het apparaat in de standby-modus. Deze
toestand wordt aan de hand van het periodische flikkeren van de L8 gesignaliseerd. Met drukken van de
toets
wordt de standby-modus beëindigd en ventilatorstand 1 ingesteld. LED L1 brandt.
2.2.1.2.5 Filterwissel
Voor de cyclische filtercontrole is in de besturing een bedrijfsurenteller geïntegreerd. De brandende LED
geeft weer, dat de filterrestlooptijd is afgelopen. Met filterrestlooptijd kleiner
L10 boven de toets
dan 10 dagen flikkert L10 kort in een afstand van 3 s.
Na de filtercontrole en indien nodig uitgevoerde filterwissel wordt de filterlooptijd door drukken van de
toets
voor tenminste 3 s teruggezet. De LED L10 gaat uit.
2.2.1.2.6
Configuratiemodus voor onderling bedrijf met stookplaats
en
voor tenminste 3 s wordt de toets
en
Na drukken van de toetsencombinatie
daarmee de bedrijfsmodus „enkel afvoerluchtbedrijf“ voor het onderling aandrijven van de ventilatieinstallatie met een stookplaats continu gedeactiveerd. Signaleerd wordt de verandering door de LED’s
L8+L11+L12, waarbij L8 en L12 worden ingeschakeld, L11 2x knippert en dan uitgeschakeld blijft. Deze
signalering is enkel bij het vasthouden van de toetsencombinatie zichtbar. Een drukken van de toets
in gedeactiveerde toestand leidt tot een kort, 3-keer knipperen van de bijbehorende LED om de
onderdrukte toestand te signaleren.
Opnieuw drukken van de toetsencombinatie
en
voor tenminste 3 s leidt tot de opheffing van
de toetsenvergrendeling. Signaleerd wordt de verandering weer door de LED’s L8+L11+L12, waarbij L8
en L12 worden ingeschakeld, L11 2x knippert en dan ingeschakeld blijft. Deze signalering is ook enkel bij
het vasthouden van de toetsencombinatie zichtbar. Hiermee is de bedrijfsmodus „enkel afvoerluchtbedrijf“
weer mogelijk.
8
De toets
altijd eerst drukken!
moet bij bedrijf van het ventilatorapparaat met een stookplaats continu
De toets
worden gedeactiveerd! Het gelijktijdig bedrijven van ventilatie-installatie en
stookplaats vereist hogere veiligheidstechnische eisen. Voor het gelijktijdig bedrijf
met stookplaatsen bestaat er een aanbouwmodule voor de bewaking van de
onderdruk met een uitschakelfunctie voor het ventilatorapparaat en/of de afzuigkap
met uitlaatluchtaansluiting.
2.2.1.2.7
Configuratiemodus hoogste temperatuurdrempel bypass
Na drukken van de toetsencombinatie
en
voor tenminste 3 s knipperen de LED’s L8 en L10.
Met de toetsen
en
kan nu de hoogste temperatuurdrempel voor de opening van de bypass in
afhankelijkheid van de afvoerluchttemperatuur tussen 21°C (LED L1) en 27°C (LED L7) worden
vooringesteld. De laagste drempel is op 18°C vast vooringesteld.
Na opnieuw drukken van de toetsencombinatie
en
voor tenminste 3 s wordt de instelling
overgenomen en in de configuratiemodus hoogste temperatuurdrempel bypass beëindigd.
De toets
2.2.1.2.8
altijd eerst drukken!
Configuratiemodus disbalans
Door drukken van de toetsencombinatie
en
voor tenminste 3 s wordt de configuratiemodus
disbalans geactiveerd en de LED’s L10 en L12 knipperen. Met de toetsen
en
kan nu de
disbalans van de bij activering van de configuratiemodus actieve ventilatorstand in 5 % stappen worden
ingesteld.
De instelling van de disbalans gebeurt niet voor elke ventilatorstand enkel, maar voor groepen van
ventilatorstanden onderling: groep ventilatorstand <1+2>, groep ventilatorstand <3+4+5> en groep
ventilatorstand <6+7>.
De LED’s L1 t/m L7 tonen de gekozen disbalans aan. Het instelbaar bereik ligt tussen -15 % (L1) en +15
% (L7). In de middelstand (L4) lopen de toe- en afvoerluchtventilatoren met hetzelfde toerental. Na
opnieuw drukken van de toetsencombinatie
configuratiemodus disbalans beëindigd.
De toets
en
wordt de instelling overgenomen en de
altijd eerst drukken!
2.2.1.2.9 Configuratie vorstbeveiliging
De vorstbeveiliging voor apparaten met LED-bedieningselement voldoet aan de vorstbeveiligingsmodus
„veilig“ en is al naar apparaattype geconfigureerd. Bij een onderschrijden van de buitenluchttemperatuur
< -0,5 °C (apparaattype novus 300 / 450) of < -7,5 °C (apparaattype novus F 300 / 450) of bij het
onderschrijden van de toevoerluchttemperatuur < 4,5 °C (geldt voor beide apparaattypes) worden toe- en
afvoerluchtventilator uitgeschakeld en starten na één uur weer voor tenminste 2 min.. Bestaat er nog
steeds één van de mogelijke onderschrijdingen van de drempelwaarden, wordt dit proces herhaald.
9
2.2.2
TFT-bedieningspaneel
Afb. 4: TFT-bedieningspaneel in frame van edelstaal
Het 3,5“-TFT-display van het bedieningspaneel bestaat uit 320x240 beeldpunten en kan door aanraking
met de fingers worden bediend (touchpad).
In de bovenste statusregel van het startbeeldscherm worden het tijdstip, het betreffende menuniveau als
titel evenals de actueel nog voorhanden filterrestlooptijd weergegeven. Rechtstreeks eronder zijn in twee
reeksen de acht basisfuncties van het ventilatorapparaat met icons weergegeven. In de voetregel zijn
links de hulpfuncties, in het midden een zogenaamde beknopte hulptekst en rechts een
toetsenbordvergrendeling geïmplementeerd.
2.2.2.1
2.2.2.1.1
10
Bedienfuncties met TFT-bedieningspaneel
Beschrijving startmenu
Afb. 5: Menustructuur startmenu
Afb. 6: Startmenu
11
Ventilatorstand 1 (VS1): Kleinste permanente ventilatorstand. Steeds groter/gelijk 17% van het
beschikbaar ventilatorvermogen en steeds kleiner dan ventilatorstand 2.
Ventilatorstand 2 (VS2): Gemiddelde permanente ventilatorstand. Deze ventilatorstand wordt
door de servicetechnicus bij de inbedrijfname van het apparaat in het setup-menu gejusteerd en
vast ingesteld. Er wordt een ventilatorbalans tussen toevoerlucht- en afvoerluchtventilator
ingesteld.
Ventilatorstand 3 (VS3): Grootste permanente ventilatorstand.
ventilatorstand 2 en kleiner/gelijk 100% van het ventilatorvermogen.
Steeds
groter
dan
Ventilatorstand 0 (VS0): De ventilators staan stil. Deze ventilatorstand wordt in de functies
tijdautomatiek en afwezig gebruikt.
Stootventilatie: Het stootventilatiebedrijf start een tijdautomatiek programma, waarbij de
ventilatorstand 3 voor een voorinstelbare duur (standaard: 15 minuten) actief is. Erna wisselt het
apparaat weer in de vorige ventilatiestatus terug.
Afwezig: Bij het verlaten van het huis kan door activering van de functie Afwezig een
gereduceerde ventilatiefunctie worden ingesteld. Hierbij worden de ventilatoren voor het eerste
kwartier met ventilatorstand 1 en in de overige tijd met ventilatorstand 0 aangestuurd. Voor het
beëindigen van deze functie moet een andere toets van het startmenu worden gedrukt.
Auto: De automatiekmodus heeft 2 automatische functies – een tijdautomatiek en een
sensorautomatiek, waarbij de manuele instellingen tijdelijk worden gedeactiveerd.
Met de tijdautomatiek kunnen verschillende ventilatorstanden (VS0, VS1, VS2 of VS3) voor
elke dag van de week met een definitie van 15 minuten worden gedeponeerd. Dit
„ventilatorstanden weekprofiel“ kan in het menuniveau menu/instellingen worden
geconfigureerd en individueel worden aangepast.
Een sensorautomatiek regelt de ventilatoren volgens een voorinstelbare lineaire karakteristiek
in afhankelijkheid van een ruimteluchtkwaliteits-sensor (ook gecombineerd CO2,
luchtvochtigheid en temperatuur).
Menu: Via deze toets komt men in het informatie-, instellings- en setup-menu.
Standby: Met de standby-functie wordt het ventilatorapparaat in een energiespaarmodus
geschakeld. In de standby daalt de vermogensopname van het gehele apparaat onder 1 W. Het
beeldschermdisplay wordt donker, maar het touchpad van het TFT-bedieningspaneel blijft voor
het „wekken“ van het systeem actief. De gewone aanraking van het touchpad is genoeg, om de
standby-modus te beëindigen.
Enter: Met de Enter-toets navigeert men in de verschillende submenu’s en gewijzigde gegevens
worden in het geheugen overgenomen.
Afbreking/terug: Met de afbrekings-toets wisselt men uit een menu in het volgende hogere
menuniveau, maar zonder gewijzigde gegevens te aanvaarden.
Hulp: Met de op de linker onderste rand staande hulptoets komt men in een contextsensitief
hulpmenu. Als deze toets grijs is, is geen hulptekst opgeslagen.
Slot-toets: Bij het aantikken van de slot-toets wordt het touchpad tegen aanraking vergrendeld,
met uitzondering van het vlak van deze toets. Dit kan voor reinigingsdoelen worden gebruikt. Bij
een opnieuw drukken en vasthouden (ca. 2-3 s) komt men naar het startmenu terug.
Kalendersymbool: In het menu instellingen, submenu tijdautomatiek kan men door aantikken
van het kalendersymbool de of die weekdagen selecteren, diens ventilatorstanden men net wil
instellen. De ventilatorstanden zelf zijn zoals in het startmenu, maar kleiner op de linker rand
grijs weergegeven. De vooraf in te stellen ventilatorstand wordt na het aantikken geactiveerd en
kan met de cursor voor de enkele kwartieren worden aanvaardt.
12
Meldsignaal: Een knipperend geel waarschuwingsdriehoek aan de rechter bovenste rand geeft
een melding weer. Onder menu/informatie/meldingen kan de melding in niet gecodeerde tekst
worden gelezen.
Filtersymbool: In de rechter bovenste hoek van het startmenu worden een
filtersymbool en direct eronder de filterrestlooptijd in dagen weergegeven. Als de
filterrestlooptijd is afgelopen (0 d), verandert zich de kleur van het filtersymbool
van grijs tot geel. Als de filterrestlooptijd zonder filterwissel om 10 dagen werd overschreden (10 d), verandert zich de kleur van het filtersymbool van geel tot rood.
Toets +/-: Met de toetsen +/- kunnen in de enkele menu’s waarden worden gewijzigd (bv.
ventilatorstanden in 1%-stappen of het tijdstip in minuten- of uurstappen). Belangrijk: De
gegevens worden steeds pas aanvaardt als de entertoets wordt gedrukt.
Navigatietoets: Met de navigatietoetsen links/rechts en omhoog/omlaag
navigeert men in de hoofdmenu’s, om dan het geselecteerde submenu door
drukken van de entertoets te bereiken. Zijn er in één menu meerdere
waarden instelbaar (bv. bij datum en tijdstip: dag, maand, jaar, uren, minuten) kan men met de
navigatietoetsen de enkele in te stellen waarden bereiken en dan met +/- wijzigen.
Gewijzigde gegevens worden steeds pas aanvaardt als de entertoets wordt
gedrukt.
2.2.2.1.2 Beschrijving hoofdmenu’s
Er zijn 3 hoofdmenu’s beschikbaar:
 Informatie
 Instellingen
 Setup
2.2.2.1.2.1 Menu Informatie
In het menu Informatie worden verschillende parameters uit informatie en setup evenals geselecteerde
fabrieksvoorinstellingen (bv. apparaattype) gevisualiseerd.
13
Afb. 7: Menustructuur Informatie
Meldingen
Hier worden meldingen of opgetreden fouten in niet gecodeerde tekst weergegeven. Bij meerdere
gelijktijdig optredende fouten wordt steeds de fout met de hoogste prioriteit weergegeven.
Additioneel bij deze weergave knippert een geel waarschuwingsdriehoek aan de rechter boven
beeldschermrand.
Ventilatorstanden
Hier worden de procentuele instellingen van de drie ventilatorstanden VS1...VS3 evenals de
vooringestelde tijden voor afwezigheid en stootventilatie weergegeven.
14
Bypass
Hier worden de bovenste en onderste temperatuurdrempels van de bypass weergegeven.
Software-versies
Hier worden apparaattype evenals hard- en softwarestanden van de controller die betrokken is aan de
besturing weergegeven.
Aangesloten apparaten
Hier wordt d.m.v. haakje-symbolen weergegeven, welke apparaten daadwerkelijk aan de bus zijn
aangesloten en herkend werden.
Filterlooptijd
Hier worden de vooringestelde filterlooptijd evenals de actuele filterrestlooptijd weergegeven. De
filterrestlooptijd wordt bij bedrijf van het ventilatorapparaat kalender dagelijks afgeteld.
Bedrijfsuren
Hier worden de totale bedrijfsuren van het ventilatietoestel evenals de bedrijfsuren van de ventilator
weergegeven, dat will zeggen de uren die de ventilatoren ook daadwerkelijk liepen.
2.2.2.1.2.2 Menu instellingen
De in het menu Instellingen mogelijke wijzigingen zijn gepland voor manipulaties door de gebruiker en
dienen vooral de individuele accommodatie aan het eigen comfort.
15
Afb. 8: Menustructuur instellingen
16
Ventilatorstanden
Hier kunnen de ventilatorstanden 1 en 3 in 1%-stappen tussen 17 %...100 % worden ingesteld. Verder
worden hier de instelling van de stootventilatieduur van 15 min … 120 min in 5 min-stappen uitgevoerd en
het VS1-tijdinterval van 15 min/h … 45 min/h voor de ventilatorstand ‚Afwezig’ vastgelegd.
Filter
Hier kan de filterlooptijd worden ingesteld. Een interne timer zet de filterrestlooptijd kalenderdagelijks om
één dag terug. Na een filterwissel kan de filterrestlooptijd op de waarde van de vooringestelde
filterlooptijd worden terug gezet.
Vorstbeveiliging
Hier wordt de temperatuurdrempel voor de actieve vorstbeveiligingsmodus tussen „veilig“ en „eco“
geselecteerd. In de modus „veilig“ kan het bevriezen veilig worden verhinderd. Maar er wordt meer
energie verbruikt dan in de modus „eco“. In de modus „eco“ wordt in bijna het geheel bedrijf het bevriezen
verhinderd.
Automatiek
Er zijn twee automatiekmodi gepland:
 Tijdautomatiek
 Sensorautomatiek
De in het startmenu oproepbare bedrijfsmodus Automatiek wordt in het menu instellingen door het zetten
van het haakje vastgelegd.
Bij de bedrijfsmodus Tijdautomatiek wordt voor elk kwartier van iedere weekdag een individuele
ventilatorstand vastgelegd. Door drukken van de kalendertoets selecteert men één weekdag (Ma…Zo) of
één groep van weekdagen (Ma-Vr; Za-Zo). Door aantikken van een ventilatorstandsymbool aan de linker
rand wordt deze ventilatorstand voorgekozen (herkenbaar: ventilatorstandsymbool wordt blauw). De eerst
zwarte cursor aan de bovenste rand in dit instelmenu wisselt naar oranje. Door aantikken van de
navigatietoets
of
kwartier overgedragen.
wordt de vooringestelde ventilatorstand terug of vóór op het volgend
Afb. 9: Beeldschermdisplay fabriekinstelling, groep weekdagen Ma-Vr
Door de selectie van een groep dagen (bv. Ma-Vr) worden de gewijzigde gegevens op iedere dag uit de
groep overgedragen. De instellingen voor de groep "Ma-Vr" zijn dan dus identisch met de dagen "Ma",
"Di"... "Vr" (resp. groep "Za-Zo" identisch met dagen "Za", "Zo"). Om voor één enkele dag andere
ventilatorstanden en tijden te rijden, moet men het profiel van de betreffende dag ("Ma"... "Zo") wijzigen!
Daarop volgende wijzigingen in "Ma-Vr" resp. "Za-Zo" overschrijven weer de vooraf uitgevoerde
instellingen voor één enkele dag!
17
Afb. 10: Beeldschermdisplay fabriekinstelling, groep weekdagen Za-Zo
Met de entertoets kunnen de zo gewijzigde gegevens duurzaam worden overgenomen. Tijdens het
opslaan van de gewijzigde gegevens wordt de beeldscherm voor korte tijd donker.
Groep weekdagen
Ma-Vr
Za-Zo
Tijdvenster
0.00 - 0.15 uur
0.15 - 1.00 uur
1.00 - 1.15 uur
1.15 - 2.00 uur
2.00 - 2.15 uur
2.15 - 3.00 uur
3.15 - 4.00 uur
4.00 - 4.15 uur
4.15 - 5.00 uur
5.15 - 6.00 uur
6.00 - 9.00 uur
9.00 - 17.00 uur
17.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
22.00 - 22.45 uur
22.45 - 23.00 uur
23.00 - 24.00 uur
Ventilatorstand
VS3
VS2
VS3
VS2
VS3
VS2
VS3
VS2
VS3
VS2
VS3
VS1
VS2
VS3
VS2
VS3
VS2
0:00 - 8:30 uur
8:30 - 9:00 uur
9:00 - 24:00 uur
VS2
VS3
VS2
Tabel 2: Overzicht tijdautomatiek fabriekinstelling
De fabriekinstelling van de tijdautomatiek kan slechts via het hoofdmenu Setup worden gereactiveerd.
In de bedrijfsmodus Sensorautomatiek wordt het analoog signaal van een luchtkwaliteit- / CO2- of
vochtsensor na een desbetreffende verandering als stuursignaal voor het ventilatortoerental
geïnterpreteerd. Eerst wordt ingesteld of de sensor een stroom- of spanningsuitgang bezit (stroom: 4…20
mA, spanning: 0…10 V).
Vervolgens worden het onderste punt (karakteristiek-startwaarde p1) en het bovenste punt
(karakteristiek-eindwaarde p2) van een ertussen als lineair aangenomen karakteristiek voor het
ventilatortoerental tussen 17 % en 100 % geparametreerd.
Datum/Tijdstip
In dit menu worden datum en tijdstip ingesteld.
18
Elk gewijzigd datum- / tijdstipsegment moet apart met
te worden aanvaardt.
worden bevestigd, om
Bypass
Hier worden de afvoerlucht-temperatuurdrempels van de bypass-klep ingesteld. Het bedrijf van de
bypass kan worden vrijgegeven of niet worden vrijgegeven.
Dan worden verder de drempelwaarden van de bypassklep ingesteld:

Bovenste drempel:
x_afv_max (maximale afvoerluchttemperatuur) 20 °C…30 °C

Onderste drempel:
x_afv_min (minimale afvoerluchttemperatuur) 13 °C…19,5 °C
De bypass opent boven de bovenste en beneden de onderste drempel, indien de condities van de
buitentemperatuur dit toelaten.
Naverwarming
In dit menu wordt de naverwarmer (elektroverwarmregister of warmwater-verwarmregister) naar keuze
vrijgegeven of geblokkeerd.
Met een optionele BUS-thermostaat en een naverwarmer kan de uit het warmteterugwinapparaat in de
ruimte stromende toevoerlucht worden naverwarmd.
AWW-klep
Hier wordt een voorhanden AWW-klep weergegeven. Het bedrijf van de AWW-klep kan worden
vrijgegeven of niet worden vrijgegeven.
Een motorgestuurde klep sluit temperatuurgestuurd een optioneel voorhanden aardwarmtewisselaar en
opent de leiding van de directe buitenluchtaanzuiging afhankelijk van de buitentemperatuur. In dit menu
worden de betreffende temperatuurdrempels voor het openen en sluiten van deze klep ingesteld.

Bovenste drempel:
x_tbu_max (maximale buitentemperatuur)
15 °C…30 °C

Onderste drempel:
x_tbu_min (minimale buitentemperatuur)
-10 °C…14,5 °C
Taalselectie
In dit menu kan de menutaal voor het TFT-touchpaneel worden geselecteerd.
Toetsenvergrendeling
Via een voorgeschakeld paswoordmenu kan men de bediening van het TFT-touchpaneel vergrendelen.
Pas na een opnieuwe ingave van het paswoord kan men het apparaat weer via het TFT-touchpaneel
bedienen. Het paswoord voor de toetsenvergrendeling luidt: <11111>
Afkoeling Sole-ontdooier
In dit menu kan de koelfunctie van een optioneel aangesloten Sole-ontdooier worden vrijgegeven. Verder
kan de temperatuurdrempel worden ingesteld. Stijgt de buitentemperatuur boven deze drempel wordt de
koelfunctie van de Sole-ontdooier geactiveerd.

Koeltemperatuur:
x_bui (buitenluchttemperatuur naar Sole-ontdooier)
15 °C…30 °C
2.2.2.1.2.3 Menu Setup
De Setup is de service-technicus voorbehouden en daarom beveiligd met een paswoord.
2.2.3
Stootventilatiesensor
Het stootventilatiebedrijf kan d.m.v. één of meerdere externe stootventilatiesensoren worden geactiveerd.
Deze sensor wordt meestal in ‚vochtige’ ruimtes zoals badkamers, WC of keukens gemonteerd, om
overtollige vochtigheid en geuren zo snel mogelijk af te voeren. Bij de bediening van dit
bedieningselement worden de onder 2.2.1.2.3 Stootventilatiebedrijf met LED-bedieningselement resp.
onder 2.2.2.1.1 Stootventilatiebedrijf met TFT-touchpaneel beschreven functie-eigenschappen en
visualiseringsweergaven gegenereerd.
2.3
Onderhoud door de gebruiker
Als gebruiker moet u de ventilatie-installatie en in het bijzonder de novus zoals volgt onderhouden:
 filter reinigen of vervangen
 ventielen (in de woning) reinigen, voorzetfilter vervangen
Worden de onderhoudswerkzaamheden niet (regelmatig) uitgevoerd, benadeelt dit op
lange termijn gezien de werkwijze van de comfortventilatie!
19
2.3.1
Filter reinigen of vervangen
De service van het apparaat en de installatie is voor de gebruiker erop beperkt de filters periodiek te
vervangen en de toevoerlucht- en afvoerluchtkleppen te reinigen. Conform EN DIN 1946-10 moet een
filterwissel alle 3 - 6 maanden worden uitgevoerd.
De installatie mag niet zonder filter worden bedreven. Bij filterwissel- en
onderhoudswerkzaamheden moet het apparaat zijn uitgeschakeld!
Controleer in verband hiermee eventueel ook verdere filters in de ventilatie-installatie en vervang deze
indien nodig. Het vervangen of reinigen (warm water met afwasmiddel) van de filtermatten aan de
afvoerluchtkleppen (bv.: badkamer, keuken, WC) moet alle 2 - 3 maanden of bij controle van de graad
van vervuiling naar eigen goeddunken gebeuren.
2.3.1.1 Apparaatfilter vervangen
In de novus zijn hoogwaardige originele filters van PAUL ingebouwd, herkenbaar aan het opgedrukt Paullogo. De filters kunnen bij de firma Paul Wärmerückgewinnung GmbH direct of via www.paul-lueftungshop.de worden betrokken. De filters in de novus moeten na een desbetreffende melding op het
bedieningstoestel worden vervangen. Handel hierbij als volgt:
1. Scheidt het apparaat van de netaansluiting.
2. Trek de serviceklep A van de hechtmagneten op de frontplaat af.
3. Trek de filterafdekkap B uit het filterinsteekvak D.
Afb. 11: Filterwissel
4. Trek de filters C d.m.v. filtertrekband E uit de filterinsteekvakken.
Afb. 12 Filtertrekbanden
5. Schuif de nieuwe filters met inachtneming van de doorstromingsrichting F in de
filterinsteekvakken. De filters zijn overeenkomstig de voorgeschreven doorstroming met pijl
gekenmerkt.
20
Afb. 13: Filterdoorstromingsrichting
6. Sluit de filterinsteekvakken met de filterafdekkappen.
7. Schuif de serviceklep met de geleidevlakken in de uitsparing van de frontplaat tot de
hechtmagneten sluiten.
8. Breng de netverbinding weer tot stand.
Pollenfilters moeten al naar toestelversie (zie typeplaatje) in het filterinsteekvak van
de buitenluchtaansluiting worden ingeschoven!
(Zie etiket aansluiting luchtleidingen met symbool
Versie LINKS
Versie RECHTS
gekenmerkt)
- rechter filterinsteekvak
- linker filterinsteekvak
2.3.1.2 Terugzetten van de filterlooptijd
Na de filterwissel moet de timer voor de filterlooptijd terug worden gezet. Hiervoor moeten met het TFTtouchpaneel in menu instellingen de volgende stappen worden uitgevoerd:

Menu

Instellingen

Filter

Zetten van haakje

met
actueel menuniveau verlaten
Met het LED-bedieningselement wordt de filterlooptijd door drukken van de toets
teruggezet.
2.3.2
voor tenminste 3s
Wat doen in geval van storing?
Neem in het geval van een storing met de installateur contact op. Noteer de foutweergave resp. de
storingscode van het gebruikte bedieningselement. Noteer ook het type van uw novus, zie hiervoor het
typeplaatje op de bovenzijde van het apparaat.
De netverbinding moet altijd voorhanden zijn, als de novus niet op grond van een ernstige storing,
filterreiniging of –vervanging of uit een andere dringende reden buiten bedrijf moet worden gezet.
Zodra een netscheiding gebeurt, wordt de woning niet meer mechanisch geventileerd.
Hierdoor kunnen vochtigheids- en schimmelproblemen in de woning optreden. Het
langtijdige uitschakelen van de novus moet dus worden vermeden!
21
Conform DIN 1946-6 moet de ventilatie-installatie permanent in bedrijf blijven,
behalve gedurende service- en reparatiewerkzaamheden. Voor de duur van de
afwezigheid moet de installatie op de laagste ventilatorstand worden bedreven!
2.4
Verwijdering
Bespreek met uw leverancier wat u aan het eind van de gebruiksduur van uw novus moet doen. Kunt u
de novus niet terug brengen, deponeer het niet in de gewone huisafval, maar win inlichtingen over
mogelijkheden van recycling van componenten of het milieuvriendelijk verwerken van de materialen bij u
gemeente.
3 Aanwijzingen voor de installateur
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de novus moet installeren en in bedrijf moet nemen.
3.1
Principiële installatieconfiguratie
Afb. 14: Installatieschema met sensoren en ventilatiecomponenten
De principiële installatieconfiguratie heeft algemeen geldend karakter en geeft niet het
installatieschema weer van de ventilatie-installatie die betrokken is aan het project! Zij
dient voor de weergave van de installatietechnische systeembepalingen voor
sensoren en ventilatiecomponenten.
22
3.2
Configuratie novus
De novus bestaat seriematig uit de volgende componenten:















Behuizing A uit gecoat plaatstaal
Binnenruimte B uit hoogwaardig geëxpandeerd polypropyleen (E)PP
Serviceklep C
Frontplaat D uit gekleurde kunststof
Twee filters E voor de luchtreiniging
Twee filterafdekkappen F
100 % dicht sluitende motorische bypassklep G
Bypassklep afdekking H
Hoogefficiënte tegenstroom-kanaal-warmtewisselaar of vochtmembraan-warmtewisselaar I
Twee V-constant geregelde hoogrendementventilatoren J
Afdekking voor warmtewisselaar K
Afdekplaat van schuimstof voor ventilatoren L
Sturingsplatinen M
Afdekplaat van kunststof voor sturing N
Aansluitingsplaat O
O
E
E
F
F
C
J
G
A
J
L
N
B
M
I
K
D
Afb. 15: Uittrekweergave van de hoofdcomponenten
3.3
Installatievoorwaarden
Om te kunnen beoordelen of de installatie van de novus in een bepaalde ruimte mogelijk is, moeten de
volgende punten in acht worden genomen:
 De novus moet volgens de algemene en ter plaatse geldige veiligheids- en installatievoorwaarden
van o. m. elektriciteits- en watercentrales evenals volgens de voorschriften uit deze
gebruiksaanwijzing worden geïnstalleerd.
 De plaats van de installatie moet zo worden gekozen dat rond om de novus voldoende ruimte voor
luchtaansluitingen en voor de uitvoering van servicewerkzaamheden is.
 In de opstelruimte moeten de volgende inrichtingen voorhanden zijn:
A
23

3.4
3.4.1
- luchtkanaalaansluitingen,
- 230 VAC netaansluiting,
- mogelijkheid voor de aansluiting voor de condensaatafvoer.
De novus moet in een tegen vorst beveiligde ruimte worden geïnstalleerd. Het condenswater moet
vorstvrij, met neiging en met gebruik van een sifon worden afgevoerd.
Installatie van de novus
Transport en uitpakken
Handel bij transport en uitpakken van de novus voorzichtig.
De verpakking van het apparaat mag pas rechtstreeks vóór de montage worden
verwijderd!
Vóór en tijdens een onderbreking van de montage moeten de open einden (moffen)
tegen het binnendringen van bouwstof en vochtigheid worden beschermd!
3.4.2
Controle van de leveringsomvang
Mocht u schade of onvolledigheden aan het geleverde product vaststellen, dan contacteer onmiddelijk de
leverancier. Tot de leveringsomvang behoren:
 novus; controleer op het typeplaatje of er sprake is van het juiste apparaat (Typ / Versie / Model)
 bevestigingsplaat met 2 stuk zelfklevende rubberbuffer
 230 V netkabel met toestelsteekverbinding
 CAT-5-netwerkkabel
 Adapterplatine
 Bedieningseenheid (type afhankelijk van de bestelling)
 Gebruiksaanwijzing
 Montageframe (optioneel)
3.5
Montage van de novus
De novus moet overeenkomstig diens model (LIGGEND of STAAND) worden gemonteerd. Controleer bij
een wandmontage het nodige draagvermogen van de wandconstructie (eigengewicht novus 50 kg) en de
veilige montagemogelijkheid van de bevestigingsplaat. Voor ongeschikte muren wordt aanbevolen het
montageframe voor de opstelling op de vloer te gebruiken (als optie verkrijgbaar). Op deze manier
worden eventuele overdrachten van contactgeluiden zo goed als mogelijk vermeden.
Zorg ervoor dat vóór de novus tenminste 1 meter vrije ruimte voor latere
servicewerkzaamheden blijft.
24
3.5.1
Wandmontage
Afb. 16: Wandmontage verticaal
(Vb. novus versie RECHTS)



3.5.2
Afb. 17: Wandmontage horizontaal
(Vb. novus versie LIGGEND - RECHTS)
Monteer de erbij geleverde bevestigingsplaat met de klampen naar boven tonend met
inachtneming van de minimum afstanden van de montagewijzen horizontaal aan de muur.
Kleef elk 1 stuk van de bijliggende zelfklevende rubberbuffer A, zoals op de afbeeldingen 16 en 17
weergegeven in de onderste hoek van de achterzijde van het apparaat.
Hang de novus aan de bevestigingsplaat, doordat de klampen in de telkens boven voorhanden
openingen van de fels op de rugwand inhaken.
Opstelling op montageframe
Het montageframe heeft de afmetingen 620 x 480 mm van het grondvlak en is tussen 280 mm en 320
mm d.m.v. montageframevoeten variabel in de hoogte verstelbaar. De levering gebeurt in afzonderlijke
onderdelen die ter plaatse gemonteerd moeten worden.
Bouw de afzonderlijke onderdelen van het montageframe volgens de afbeeldingen samen. Handel hierbij
als volgt.
 Het montageframe bestaat uit 2 lange en 2 korte zijdelen.
 De twee lange zijdelen hebben aan de hoeken een moer voor de opname van de in de hoogte
verstelbare voeten.
 Verbindt de zijdelen van het montageframe volgens afbeelding 18 en de doorsnedetekening in
afbeelding 19 en afbeelding 20.
25
Afb. 18: Zijdelen van het montageframe

De korte zijdelen met de klampen D moeten in de geleidingssleuven A van de lange zijdelen
worden ingehangen.
Afb. 19: Detail doorsnede B-B


26
Afb. 20: Detail doorsnede C-C
Het korte zijdeel moet hierbij in een rechte hoek staande naar het lange zijdeel in de geplande
geleiding worden ingeschoven.
Bevestig de bevestigingsplaat E met de klampen naar boven tonend aan een lang zijdeel van het
montageframe F. Schroef hiervoor de twee plaatsschroeven in de geplande boorgaten H van het
zijdeel.
Afb. 21: Aanschroeven van de bevestigingsplaat aan het montageframe


3.5.3
Justeer nu het klare montageframe op de geplande opstelplaats d.m.v. de in de hoogte
verstelbare montageframevoeten loodrecht en standveilig.
Zet de novus op het montageframe, doordat de klampen in de telkens beneden voorhanden
openingen van de fels aan de rugwand inhaken.
Aansluiting van de luchtleidingen
Bij de montage van de luchtleidingen moeten de volgenden punten in acht worden genomen:

Monteer de diverse luchtleidingen van de ventilatie-installatie aan de aansluitmoffen
overeenkomstig de onderhavige toestelversie LINKS of RECHTS (zie etiket naast het typeplaatje).
Afb. 22: Etiket aansluiting luchtleidingen





Opdat een eenvoudig service mogelijk is, moeten de luchtleidingsaansluitingen direct aan het
apparaat met flexibele luchtslangen gebeuren. Voor de garantie van een goede geluidisolatie
worden flexibele buisgeluiddemper Ø160 aanbevolen.
Monteer de aan te sluiten luchtleidingen, minimum Ø 160 mm, met mogelijk geringe
luchtweerstand en luchtdicht.
Bij het gebruik van flexibele luchtleidingen slechts luchtleidingsmateriaal van de firma Paul
Wärmerückgewinnung
GmbH
gebruiken,
hiermee
is
de
basisfunctie
van
het
comfortventilatiesysteem gegarandeerd.
Buitenlucht- en uitlaatluchtleidingen moeten dampdiffusiedicht worden geïsoleerd. Hiermee wordt
de condensaatvorming aan de buitenzijde van de luchtleidingen verhinderd.
Als zich er bij het leggen van de uitlaatluchtleiding, vanuit de uitlaatluchtmof van het toestel tot de
muuruitlaat een dieptepunt niet laat vermijden, moet hier een verdere aansluiting voor de
condensaatuitlaatleiding worden aangesloten, omdat de uitlaatlucht bij koude buitentemperaturen
met waterdamp verzadigd is en zich aan de binnenwand van de leiding dropjes afscheiden.
27

Wordt de uitlaatluchtmof van een geluidsdemper voorzien, moet deze met een boog naar boven
worden gevoerd, om hem tegen doorweking van terug lopend condensaat uit de uitlaatluchtleiding
te beschermen. Het apparaat moet zo worden gemonteerd, dat de condensaatafvoer over een
langere weg met goede neiging kan worden gevoerd.
Bij een uitlaatluchtgeleiding over het dak moet deze van een dubbelwandige of geïsoleerde
dakdoorvoer worden voorzien. Hiermee wordt de condensaatvorming tussen het dakbeschot
verhinderd.
Wij recommenderen voor de toevoer- en afvoerluchtkanalen een thermische en dampdichte
isolering, om onnodige temperatuurverliezen zowel in de zomer als ook in de winter te vermijden.


3.5.4
Aansluiting van de condensafvoer
In de warmtewisselaar wordt de warme afvoerlucht door de buitenlucht afgekoeld. Hierdoor condenseert
de vochtigheid van de ruimtelucht in de warmtewisselaar. Het condenswater dat zich in de
warmtewisselaar vormt wordt naar het wasbakventiel gevoerd. De aansluiting voor de condensafvoer
heeft een 1¼“ AG. Deze bevindt zich aan de onderzijde van de novus overeenkomstig de betreffende
toestelversie.
Condensaansluiting
Condensaansluiting
Afb. 23:
Condensaansluiting bij montage verticaal
(Vb. novus versie RECHTS)
Afb. 24:
Condensaansluiting bij montage horizontaal
(Vb. novus versie LIGGEND - RECHTS)
Aan de 1¼“ AG-condensaansluitingsmof moet een sifon zo worden gemonteerd, dat de minimum
vastgelegde maat van het vloeistofniveau volgens de tekeningen wordt gewaarborgd. Het condensaat
moet vrij kunnen druipen (in een tweede sifon die aan het afwatersysteem is gekoppeld), opdat een
eventueel gelegde afvoerslang (met 5% neiging!) volkomen leeg loopt. Wordt er aan de uitlaatluchtmof
een stijgende of horizontale luchtleiding gemonteerd, dan moet deze aan het laagste punt ook van een
condensafloop worden voorzien.
Sifons kunnen uitdrogen! Er moet altijd water worden bijgevuld, als:
 het apparaat in bedrijf wordt genomen
 aan de sifon geluiden ontstaan (slurpen)
 geuren uit het afwatersysteem in het gebouw worden waargenomen
 lucht door de sifon stroomt
De condensaatafvoer mag niet direct aan het afwaterkanaalnet worden aangesloten
(bv. vrij uitlopend in een trechter met sifon aan het afwaterkanaal)
Een droogsifon wordt aanbevolen! (geen beperking van de werkwijze bij uitdroging)
28
3.5.5
Elektrische aansluitingen
De elektrische aansluitingen van de novus moeten conform de DIN-VDE-normen Deel
1 en enkel door vakpersoneel worden uitgevoerd!
De elektrische netaansluiting van de novus gebeurt via de 3-polige toestelsteekverbinding met een 2 m
lange netkabel. Aan de RJ45-steekverbinding wordt de 1,5 m lange CAT-5-netwerkkabel aangesloten.
Beide steekverbindingen bevinden zich aan de bovenzijde van het apparaat op een aansluitingsplaat vlak
aan de behuizing. De aansluitingsplaat is met 4 schroeven bevestigd.
Het schakelschema van de novus is in Bijlage 1 „Schakelschema novus“ weergegeven.
Toestelsteekverbinding
Kabeldoorvoering voor
sensoren / actoren
Aansluitingsplaat
RS485-BUS steekverbinding
voor bedienings- en
slavemodules
Afb. 25: Elektrische aansluitingen
Analoge en digitale in- / uitgangssignalen van de sensoren (bv. de sensoren voor de kwaliteit van de
ruimtelucht) of actoren (bv. stootventilatiesensor) worden op de doorgangsklem X10 geschakeld, die via
een 7-aderig kabel met de betreffende contactbol van de masterplatine apparaat intern verbonden is. De
doorgangsklem X10 dient als plaats van overdracht en bevindt zich onder de aansluitingsplaat. Hierbij
moeten de 4 schroeven worden losgemaakt en de nodige hoeveelheid van de voorgeponste
kabeldoorvoeringen worden uitgebroken. De kabels van de sensoren / actoren worden door
kabelschroefverbindingen M16 gevoerd.
De klemmentoewijzing van de doorgangsklem X10 is in Bijlage 6 „Klemmenplan plaats van overdracht“
weergegeven.
3.5.5.1 Aansluiting adapterplatine
De adapterplatine met de 2-vakke RJ45-steekverbinding en de 5-polige klemschroef dient voor de
communicatie met de bedieninings- en slavemodules. De CAT-5-netwerkkabel brengt de interne
verbinding tussen de RS485-BUS-bus van de novus en een willekeurige RS484-BUS-bus van de
adapterplatine tot stand. Aan de 5-polige klemschroef van de adapterplatine wordt een beschermde 4polige telefoonkabel aangesloten, dat de adapterplatine met de 5-polige klemschroef van de BDE-adapter
van de bedieningseenheid verbindt. Aanbevolen wordt het gebruik van een kabel van het type J-Y(ST)Y
2x2x0,6 LG binnenkabel met een kleurcodering conform VDE0815 volgens tabel 3.
De adapterplatine moet of in een schakelaardoos of in de kabelkanaal nabij het apparaat worden
geplaatst.
De RJ45-steekverbindingen van de adapterplatine en de novus dienen uitsluitend voor
de interne RS485-BUS! Elk ander gebruik leidt tot een beschadiging van de
systeeminterne modules!
29
Klem X1
Ader
Signaal
1
2
3
4
5
rood
wit
geel
zwart
alu kleurig
24P
RX
TX
GND
scherm
Tabel 3:
5-polige klemmentoewijzing voor
Klem X1 adapterplatine
Klem X1 BDE-aansluitplatine TFT-touchpaneel
Klem X1 BDE-aansluitplatine LEDbedieningselement
Afb. 26: Adapterplatine met 2-vak RJ45steekverbinding en klem X1
3.5.5.2 Aansluiting TFT-touchpaneel
De comfortuitvoering van de bedieningseenheid (BDE) als TFT-touchpaneel met edelstaalframe is voor
een inbouwinstallatie geconcipeerd.
Afb. 27: UP-draagplaat met klem X1 op BDE-aansluitplatine; BDE-aansluitpatine met bandkabelstekker;
platine TFT-touchpaneel met bus bandkabel (van links naar rechts)
Aan de klem X1 van de UP-draagplaat moet de kabel type J-Y(ST)Y 2x2x0,6 volgens tabel 3 worden
aangesloten. De bandkabel verbindt de BDE-aansluitplatine met de platine van het TFT-touchpaneel.
De polingsveilige stekkers van de bandkabel moeten voorzichtig in de betreffende
bussen van de platinen worden gestoken!
Afb. 28: BDE met edelstaalframe; UP-draagplaat met BDE-adapter; BDE in UP-draagplaat ingeklikt
(van links naar rechts)
Bij het confectioneerde TFT-touchpaneel moet de smalle zijde van het edelstaalframe naar boven tonen.
Hierbij moet de BDE-adapter met de UP-draagplaat zo worden gepositioneerd, dat de bandkabel van de
BDE-adapter naar beneden gewelfd in het TFT-touchpaneel wordt gestoken. De op de achterkant van de
BDE gemonteerde klemmen van verenstaal grijpen in de UP-draagplaat en trekken het edelstaalframe
van de BDE vast aan de wand.
30
3.5.5.3 Aansluiting LED-bedieningselement
Het LED-bedieningselement kan als opbouw of inbouw, maar slechts met de componenten van het
schakelaarprogramma PEHA worden gemonteerd.
Afb. 29: UP-draagplaat met klem X1 op BDE-aansluitplatine; BDE-aansluitplatine met
onderzijde LED-bedieningsfolie (van links naar rechts)
bandkabel;
Aan de klem X1 van de UP-draagplaat moet de kabel type J-Y(ST)Y 2x2x0,6 volgens tabel 3 worden
aangesloten. De bandkabel verbindt de BDE-aansluitplatine met de platine van de LED-bedieningsfolie.
De bandkabel bij de montage niet van de BDE-aansluitplatine aftrekken, maar de LEDbedieningsfolie diagonaal door het PEHA-afdekframe voeren!
3.6
3.6.1
Inbedrijfname van de novus
Bedrijfsklaarheid
De bedrijfsklaarheid is gewaarborgd, als aan de eisen conform VDI 6022 en DIN 1964/6
werd voldaan. Hiervoor moet in het bijzonder op zuiverheid van het
luchtleidingsmateriaal, op het voorhanden zijn en de correcte inbouw van alle voor de
installatie geplande filters en op de bedrijfsklaarheid van de installatietechnische
componenten worden gelet.
Controleer alle veiligheidsrelevante componenten en voer een functietest uit!
3.6.2
Instellen van de luchtvolumestroom
De novus kan na de controle ter bedrijfsklaarheid zoals volgt in bedrijf worden genomen.
Let erop dat de bypass gesloten is en alle luchttechnische componenten gemonteerd
zijn.
Volgens DIN 1946-6/2009 tabel 5 moet de totale-buitenlucht-volumestroom voor de installatie worden
bepaald. Deze nominale luchtvolumestroom wordt volgens de diagrammen 1 en 2 (met BDE TFTtouchpaneel) in het menu Setup of aan de hand van de tabellen 4 en 5 (met BDE LEDbedieningselement) ingesteld. Voor het meten van de volumestroom aan de ventielen moet een geschikt
meettoestel worden gebruikt.
Let erop, dat de toevoer- en afvoerluchtkleppen
volumestroommeting zo ver mogelijk geopend zijn.
aan
het
begin
van
de
3.6.2.1 Instellen van de nominale luchtvolumestroom met TFT-touchpaneel
Vóór het instellen van de ventilatie-installatie wordt de ventilatorstand 2 (LF2) voor de nominale
luchtvolumestroom ingesteld. Hiervoor moeten met het TFT-touchpaneel de volgende instellingen
worden uitgevoerd:

Menu
31

Setup

Paswoord ingeven _ _ _ _ _

Ventilatorstanden

Ventilatorstand 2: tovoerlucht-ventilator
Met drukken van de toetsen + of – de ingestelde waarde in % voor de luchtvolumestroom
betrokken op de installatie volgens diagram 1 (novus (F) 300) of diagram 2 (novus (F) 450)
instellen. Wordt er een disbalans gewenst, kan deze hier ook door drukken van de toetsen + of –
d.m.v. een balansregelaar op ventilatorstand 2 worden ingesteld.
De waarden voor de balanscompensatie zijn van fabriekzijde vooringesteld en mogen
pas zo nodig worden gewijzigd.
met
instelwaarde opslaan

met
actueel menuniveau verlaten
Vastgelegde instelwaarde [%]

Installatievolumestroom [m3/h]
Diagram 1: Instelwaarde nominale luchtvolumestroom novus (F) 300 met ventilatorstand 2 (LF2)
32
Vastgelegde instelwaarde [%]
Installatievolumestroom [m3/h]
Diagram 2: Instelwaarde nominale luchtvolumestroom novus (F) 450 met ventilatorstand 2 (LF2)
3.6.2.2 Instellen van de nominale luchtvolumestroom met LED-bedieningselement
Vóór het instellen van de ventilatie-installatie wordt de aan de nominale luchtvolumestroom betreffende
stand van het LED-bedieningselement volgens tabel 4 (novus (F) 300) resp. tabel 5 (novus (F) 450)
ingesteld. De instelling van de ventielen gebeurt met behoud van deze ventilatorstand.
Stand LED-bedieningselement
Installatieluchtvolumestroom [m³/h]
1
2
3
4
5
6
7
75
108
146
184
222
260
300
Tabel 4: Instelwaarden nominale luchtvolumestroom novus (F) 300
Stand LED-bedieningselement
Installatieluchtvolumestroom [m³/h]
1
2
3
4
5
6
7
80
141
202
263
324
385
450
Tabel 5: Instelwaarden nominale luchtvolumestroom novus (F) 450
De waarden voor de balanscompensatie zijn van fabriekzijde vooringesteld en mogen
pas zo nodig worden gewijzigd.
33
3.6.3






3.7
3.7.1
Instelling van de ventielen
Ventilatoren d.m.v. het TFT-touchpaneel met ventilatorstand 2 volgens diagrammen 1 en 2 resp.
d.m.v. LED-bedieningselement volgens tabellen 4 en 5 op nominale luchtvolumestroom instellen.
Instelling van de klepspleetopeningen, smoorkleppen of schuim-smooronderdelen uitvoeren
Meting van de luchtvolumestromen aan de uitlaten d.m.v. volumestroomkap en anemometer (zie
luchtvolumeprotocol)
Najustering van de kleppen
Arrêteren van de ingestelde ventiel- en kleppenposities
Protocoleren van de ingestelde luchthoeveelheid en alle verdere instellingen in de geplande
documentaties
Menu-instellingen door installateur / servicepersoneel
Menu Setup
Het menu Setup wordt beschermd door een paswoord. Na invoer van het paswoord <_ _ _ _ _> kunnen
in de Setup adjusteringen aan de betreffende configuratie van de installatie worden uitgevoerd.
34
Afb. 30: Menustructuur Setup
Vorstbeveiliging
In het menu Vorstbeveiliging wordt het betreffende ontdooiertype - elektro-, PTC- of Sole-ontdooier -,
welke volgens de configuratie van de installatie is ingezet, geselecteerd.
Hier kunnen de temperatuurdrempels voor de vorstbeveiligingsmodi „eco“ en „veilig“ evenals de minimale
toevoerluchttemperatuur voor de ventilatorslave worden ingesteld. Uit de temperatuurdrempels „eco“ en
„veilig“ worden de waarden voor de ventilatorslave en de ontdooier afgeleid. De minimale buitenluchttemperatuur voor de ventilatorslave is de ingestelde drempel minus 0,5 K. De instelwaarde voor de
ontdooier is de ingestelde drempel plus 0,5 K.
Hier worden de vorstbeveiligingsdrempels voor de minimale toevoerlucht en de minimale buitenlucht
vooringesteld.
 minimale toevoerluchttemperatuur (voorinstelling 5 °C)
 minimale buitenluchttemperatuur (voorinstelling zie tabel 6)
Bij het onderschrijden van een drempelwaarde van maar één vorstbeveiligingsdrempel komt het tot het
uitschakelen van de ventilator, tot het sluiten van de bypass-klep en tot een foutmelding. De
vorstbeveiligingsdrempel van de minimale buitentemperatuur is afhankelijk van de bedrijfsmodus voor de
vorstbeveiliging en het apparaattype.
35
Vorstbeveiligingsmodus
„sicher“
„eco“
Tabel 6:
Vorstbeveiligingsdrempel buitenluchttemperatuur
novus 300 / 450
novus F 300 / 450
0 °C
-7 °C
-2 °C
-10 °C
Voorinstelling vorstbeveiligingsdrempel buitenluchttemperatuur afhankelijk van de
bedrijfsmodus van de vorstbeveiliging en het apparaattype
Ventilatorstanden
In dit menu kan het ventilatorvermogen van de toevoerluchtventilator in 1%-stappen tussen 17%...100%
per ventilatorstand 1 - 3 afzonderlijk worden geparametreerd. Een balansafstelling gebeurt zonodig door
de aanpassing van de afvoerluchtventilator in het bereik -50 % … +50 %. Een verschillend
ventilatorvermogen (disbalans) wordt door de service-technicus al naar de situatie van de opstelling van
het ventilatietoestel (toevoerluchtkanaal, afvoerluchtkanaal) gemeten en vastgelegd.
Een wijziging van het ventilatorvermogen in het submenu instellingen kan in het bijzonder aan de
bovenste en onderste limiets van de ventilatorkarakteristiek tot een verschuiving van de gewenste
disbalans leiden.
Naverwarmen
In het menu Naverwarming kan de kanaaltemperatuur van het elektroverwarmregister (standaard
verwarmingselement met stromingsbewaking) of het warmwater-verwarmregister toestelspecifiek worden
vooringesteld.
Bypass
Een motorgestuurde bypassklep laat temperatuurgestuurd de luchtstroom door de warmtewisselaar of
eraan voorbij stromen. Hier worden de afvoerlucht-temperatuurdrempels evenals de eindstanden van de
bypassklep ingesteld. Verder kan de service-technicus in dit menu aangeven, of de bypass überhaupt
voorhanden is.
De volgende aan- en uitschakelvoorwaarden zijn voor de bypass gepland (Toestelversie LINKS):
Temperaturen van de 4 temperatuursensoren aan de
T1…T4:
ventilatorslave
x_afv_min:
Ondere temperatuurdrempel voor de afvoerlucht
x_afv_max:
Boven temperatuurdrempel voor de afvoerlucht
H_afv:
Hysterese van de schakeldrempel voor de afvoerlucht
x_bui_min:
Ondere drempel voor de buitenlucht
Bypass OPEN, als:
of:
T1 < T3 & T1 > x_bui_min & T3 > x_afv_max + H_afv
T1 > T3 & T3 < x_afv_min - H_afv
-> Koelen
-> Verwarmen
Voorbeeld 1 Koelen:
T1 (buitenlucht) = 21 °C, T3 (afvoerlucht) = 27 °C
21 < 27 & 21 > 15 & 27 > 24+0,5
Voorbeeld 2 Verwarmen:
T1 (buitenlucht) = 24 °C, T3 (afvoerlucht) = 16 °C
24 > 16 & 16 < 18-0,5
x_afv_min = 18,0 °C
x_afv_max = 24,0 °C
H_afv = 0,5 K
x_bui_min = 15 °C
Bypass GESLOTEN,
als:
of:
Voorbeeld 3 verwarmen:
T1 < T3 & T3 < x_afv_max - H_afv
T1 > T3 & T3 > x_afv_min + H_afv
-> Verwarmen
-> terug koelen
T1 (buitenlucht) = 12 °C, T3 (afvoerlucht) = 22 °C
12 < 22 & 22 < 24 - 0,5
x_afv_min = 18,0 °C
x_afv_max = 24,0 °C
H_afv = 0,5 K
Voorbeeld4 terug koelen: T1 (buitenlucht) = 28 °C, T3 (afvoerlucht) = 24 °C
28 > 24 & 24 > 18 + 0,5
36
AWW-klep
In dit menu kan worden vermeld of een AWW-klep voorhanden is.
Reset fabrieksgegevens
In dit menu kunnen voorinstellingen van fabriek zijde, die bij de inbedrijfname door invoeren van de
servicetechnicus eventueel gedeeltelijk werden overschreven, worden terug gezet. Vervolgens moet het
apparaat worden in- en uitgeschakeld.
Sensortype
Dit menu is zonder functie.
3.8
Service en onderhoud door vakpersoneel
Worden de servicewerkzaamheden aan de novus niet (regelmatig) uitgevoerd,
benadeelt dit op lange termijn gezien de werkwijze van de comfortventilatie.
De servicedienst moet volgens DIN 1946-6 Pt.12, VDI 6022 en VDI 3801 worden uitgevoerd en omvat de
inspectie en de reiniging van de ventilatoren, de condensafvoer en de warmtewisselaar. De visuele
controle van de warmtewisselaar evenals het controleren en reinigen resp. vervangen van de filters moet
conform VDI 6022, Tab. 6 alle 6 maanden worden uitgevoerd. De reiniging gebeurt al naar
vervuilingsgraad, het service-interval mag 2 jaar niet overschrijden (belangrijk voor het bewaren van de
garantieclaims van 5 jaar op de gepatenteerde tegenstroom-kanaalwarmtewisselaar).
3.8.1
Inspectie van de condensafvoer
Controleer de condensafvoer op vaste zitting en dichtheid van alle onderdelen die met de sifon in
verbinding staan. Als er geen droogsifon voorhanden is, moet deze altijd met water zijn gevuld.
3.8.2
Reiniging ventilatoren
Een reiniging van de ventilatorbladen kan via de aansluitingen van de toevoer- en uitlaatleiding van het
apparaat gebeuren. Hiervoor moeten deze luchtleidingen van de aansluitmoffen van het apparaat worden
afgetrokken. Met een stofzuiger kunnen de ventilatorbladen van de loopwielen zonder deze met het
zuigstuk aan te raken met uiterste voorzichtigheid worden afgezogen.
Beschadig de ventilatorbladen niet!
3.8.3
Inspectie en reiniging van de warmtewisselaar
Handel hierbij als volgt:
1. scheidt het apparaat van de netaansluiting
2. trek de serviceklep met de hechtmagneten A af van de frontplaat.
Afb. 31: Aftrekken van de serviceklep
3. Druk de twee knippen B, en ontgrendel hiermee de frontplaat.
37
Afb. 32: Druk de knippen
4. Trek de frontplaat in het bereik van de knippen ca 5 cm af van het apparaat en schuif de
frontplaat in de richting van de aansluitingen van de luchtleidingen uit de spleetopeningen van de
behuizing.
Afb. 33: Frontplaat afnemen
5. Trek d.m.v. trekband C de schuimstofafdekking D van de warmtewisselaar uit de schuimstof
behuizing. Hierbij de trekband aan de bevestiging in het bereik van de greepkuil van de
schuimstofafdekking grijpen.
Afb. 34: Schuimstofafdekking D met trekband C
38
6. Trek nu de warmtewisselaar d.m.v. de trekband uit de schuimstof behuizing.
7. Reinig de warmtewisselaar zonodig. Handel hierbij als volgt:
 Duik de warmtewisselaar hiervoor enkele malen in warm water (max. 40 °C).
 Spoel de warmtewisselaar vervolgens grondig af met warm leidingwater (max. 40°C).
 Houdt de warmtewisselaar met twee handen aan de gekleurde zijvlakken en schudt hem
uit.
Gebruik principieel in geen geval aggressieve of oplossende reinigingsmiddelen!
8. Monteer na inspectie alle onderdelen in de omgekeerde volgorde.
Let op bij de montage van de warmtewisselaar!
Aan de onderzijde van de warmtewisselaar bevindt zich een condensaatkuip met 2 uitsparingen.
Bij het inschuiven van de warmtewisselaar in het apparaat moet erop worden gelet dat de twee
uitsparingen van de condensaatkuip, zoals in Afb. 35 weergegeven, naar de condensafvoer
wijzen!
Uitsparingen voor het condensaat dat ontstaat
Uitsparingen wijzen naar de condensafvoer
Condensafvoer
Afb. 35: Positie van de condensaatkuip bij het inschuiven van de warmtewisselaar in het
apparaat
9. Herstel de netverbinding weer.
3.9
Meldingen, foutenvisualisatie en foutenbehandeling
De apparaatsturing is met een intern systeem voor de foutherkenning uitgerust. De visualisatie van de
meldingen en de foutprognose gebeurt volgens de mogelijkheden van de weergave van het aangesloten
bedieningselement.
3.9.1
Foutsignalisatie met LED-bedieningselement
Treedt er een storing op in het systeem, wordt dit door de LED’s weergegeven. De uitval van de toevoerof afvoerluchtventilator, een sensorfout evenals het onderschrijden van de vorstbeveiligingsdrempel wordt
zoals in tabel 7 beschreven weergegeven.
Als een andere, algemene storing optreedt, knipperen de LED’s <L8+L11+L12> en de LED’s L1...L7
geven het foutnummer binair weer.
39
De volgende met „x“ gekenmerkte combinaties voor de weergave van de binaire foutencodering gelden:
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Betekenis
Fout toevoerluchttemperatuur te laag
Fout Bypass (positie)
Fout Bypass (stroom)
Fout Bypass (eindstand OPEN)
Fout Bypass (eindstand GESLOTEN)
Fout Bypass (logiek)
Communicatiefout ventilatorslave
Communicatiefout ontdooier
Communicatiefout
verwarmingsregister
Communicatiefout AWW-klep
Communicatiefout
Tabel 7: Binaire foutcodering met LED-bedieningselement
3.9.2
Foutensignalisatie met TFT-touchpaneel
Een niet gecodeerde visualisatie van fouten is slechts met het TFT-touchpaneel mogelijk.
3.9.2.1 Sensorfout temperatuursensoren T1…T4
Voorval die fouten veroorzaakt: Bij een sensorbreuk of een kortsluiting van een temperatuursensor
verschijnt op de rechter boven beeldschermrand een waarschuwingsdriehoek .
De fout kan in menu/informatie/foutendisplay in niet gecodeerde tekst worden gelezen:




Fout sensor 1
Fout sensor 2
Fout sensor 3
Fout sensor 4
Reactie: Toevoerlucht- en afvoerluchtventilatoren worden uitgeschakeld. De bypass wordt gesloten.
Terugstelvoorwaarde: Zodra de sensor weer als foutvrij wordt herkend, starten de ventilatoren op de
ervoor geactiveerde stand en de bypassklep rijdt in die stand, waar hij vóór de veroorzaking van de fout
stond.
3.9.2.2
Foutieve drempelwaarde toevoerluchttemperatuur te laag
Voorval die fouten veroorzaakt: Bij een onderschrijden van de toevoerluchttemperatuur T_toe 
x_toe_min over een analysetijd van 60 s, verschijnt op de rechter boven beeldschermrand een
waarschuwingsdriehoek .
De fout kan in menu/informatie/foutendisplay in niet gecodeerde tekst worden gelezen:
 Fout toevoerluchttemperatuur te laag
Reactie: Toevoerlucht- en afvoerluchtventilatoren worden uitgeschakeld. De bypass wordt gesloten.
Terugstelvoorwaarde: Zodra de drempel x_zul_min minimum 60 s om 1 Kelvin wordt overschreden,
starten de ventilatoren op de ervoor geactiveerde stand en de bypassklep rijdt in die stand, waar hij vóór
de veroorzaking van de fout stond.
3.9.2.3
Foutieve drempelwaarde buitenluchttemperatuur te laag
Voorval die fouten veroorzaakt: Bij een onderschrijden van de buitenluchttemperatuur T_bui 
x_bui_min over een analysetijd van 60 s, verschijnt op de rechter boven beeldschermrand een
waarschuwingsdriehoek .
De fout kan in menu/informatie/foutendisplay in niet gecodeerde tekst worden gelezen:
 Fout buitenluchttemperatuur te laag
Reactie: Toevoerlucht- en afvoerluchtventilatoren worden uitgeschakeld. De bypass wordt gesloten.
40
Terugstelvoorwaarde: Zodra de drempel x_aul_min minimum 60 s om 1 Kelvin wordt overschreden,
starten de ventilatoren op de ervoor geactiveerde stand en de bypassklep rijdt in die stand, waar hij vóór
de veroorzaking van de fout stond.
3.9.2.4 Ventilatortoerental - Fout
Voorval die fouten veroorzaakt: Herkend de controller, dat het ventilatortoerental van de toevoerluchten/of de afvoerluchtventilator lager is dan door het programma vastgelegd wordt, verschijnt op de rechter
boven beeldschermrand een waarschuwingsdriehoek .
De fout kan in menu/informatie/foutendisplay in niet gecodeerde tekst worden gelezen:
 Fout ventilator 1 echo of
 Fout ventilator 2 echo
Reactie: Toevoerlucht- en afvoerluchtventilatoren worden uitgeschakeld. De bypass wordt gesloten.
Terugstelvoorwaarde: Door het manueel instellen van een ventilatorstand starten de toevoerlucht- en
afvoerluchtventilatoren weer en de bypassklep rijdt in die stand, waar hij vóór de veroorzaking van de fout
stond.
3.9.2.5 Communicatie-fout
Voorval die fouten veroorzaakt: Herkend de master-controller, dat van de slave-controller geen
antwoord komt, verschijnt op de rechter boven beeldschermrand een waarschuwingsdriehoek .
De fout kan in menu/informatie/foutendisplay in niet gecodeerde tekst worden gelezen:
 Communicatiefout
Reactie: Toevoerlucht- en afvoerluchtventilatoren worden uitgeschakeld. De bypass wordt gesloten.
Terugstelvoorwaarde: Na uit- en weer inschakelen van het ventilatietoestel (nieuwe start) starten de
toevoerlucht- en afvoerluchtventilatoren weer en de bypassklep rijdt in die stand, waar hij vóór de
veroorzaking van de fout stond.
3.9.2.6 Melding - geen externe vrijgave
Voorval die melding veroorzaakt: Herkend de master-controller, dat de contacten van het externe
vrijgavecontact niet geleidend met elkaar zijn gekoppeld, wordt het volgende beeldscherm weergegeven.
Afb. 36: Display „Geen externe vrijgave“
Reactie: Toevoerlucht- en afvoerluchtventilatoren worden uitgeschakeld. De bypass wordt gesloten. Alle
slaves worden in standby gezet. De BDE blijft lees- en bedienbaar.
Terugstelvoorwaarde: Zodra de contacten van het externe vrijgavecontact weer geleidend zijn
gekoppeld, worden de slaves uit de standby wakker gemaakt en de toestanden van vóór het uitschakelen
worden weer ingenomen.
Stand 18.10.2011
41
Bijlage 1 Klemmenplan novus
F1 315 mA
X1
4 x Aardleiding
PE
1
2
3
4
4 x PE
F2 5A
Netvoeding
(230 VAC, 8 A)
L
N
5
6
Spanningsvoeding ventilatorslave
Nul, 230 VAC geschakeld
N
L’
7
8
230 VAC, 5 A
(geschakeld)
Afsluiter NO
Wisselaar CH
Opener
NC
9
10
11
230 VAC, 5 A
potentiaalvrij contact
(relais)
DI: max. 24 VDC
high >3,5V, low <1V
12
13
14
15
0..10V of
4..20mA
0..10V of
4..20mA
0..10V of
4..20mA
Prog
X4
X3
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
BUS
BUS
AO1
GND
AI1
analoge ingang 1
GND
analoge ingang 2 AI2
GND
BUS-interface
BUS
RS485 slave/BDE
BUS-interface
BUS
RS485 slave/BDE
X2
analoge uitgang 1
ST
GND
ext. Vrijgavesignaal EN
GND
Digitale in-/uitgang 3 DIO3
GND
DIO4
Digitale in-/uitgang 4
GND
Stootventilatiesensor
X5
Bijlage 2 Klemmenplan master-controller
X1
1
2
3
4
PE
PE
PE
PE
Spanningsvoeding
PE-doorgangsklem
PE
PE
PE
5
6
L
N
230 VAC
Nul
7
8
N
L’
Nul
230 VAC, relaisgeschakeld
X1
9
10
11
NO
CH
NC
Meldcontact
Afsluiter
Wisselaar
Opener
X1
12
13
14
15
ST
GND
EN
GND
Digitaal interface 1 en 2
digitale ingang 1
Referentiepotentiaal massa
digitale ingang 2
Referentiepotentiaal massa
X2
1
2
3
4
DIO3
GND
DIO4
GND
Digitaal interface 3 en 4
digitale in- / uitgang 3
Referentiepotentiaal massa
digitale in- / uitgang 4
Referentiepotentiaal massa
X2
5
6
7
8
9
10
AO1
GND
AI1
GND
AI2
GND
Analoog interface
analoge uitgang
Referentiepotentiaal massa
analoge ingang 1
Referentiepotentiaal massa
analoge ingang 2
Referentiepotentiaal massa
Alle 4 PE-leidingen VDE-conform met elkaar gekoppeld
50...60 Hz
Potentiaalvrij contact, bv. storing of WRA AAN/UIT
Relais
Schakelvermogen: 250 VAC, 5 A
Stootventilatiesensor
Extern vrijgavesignaal
vrije digitale in- of uitgang
vrije digitale in- of uitgang
vrije analoge uitgang 0...10 V of 4...20 mA
vrije analoge uitgang 0...10 V of 4...20 mA
vrije analoge uitgang 0...10 V of 4...20 mA
Bijlage 3 Klemmentoewijzing master-controller
6 4 1 2
3
S1
Toevoerluchtventilator *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
X1
Voeding
1 2
X3
Bedrijfsspanning
voor de ventilatoren
+ 24/48 VDC
Massa/GND
230 VAC
Geleider 2
+ Ventilator 1, +VDC
Massa/GND
Toerental 1 (Hall)
Ventaanst. 1
X4
4 x Aardleiding PE
Bypass
Bypass +
Bypass Poti begin
Poti loper
Poti eind
X5
ext. relais +24VDC
ext. Relais GND
230 VAC
Geleider 1
Temperatuursensoren
T1 (NTC, 10K)*
GND
X7
T2 (NTC, 10K)*
GND
X6
S2
T3 (NTC, 10K)*
GND
1 2
X2
Keuze
Keuze
Ventilator-aansturing links/rechts
T4 (NTC, 10K)*
GND
X6
230 VAC
Voeding
Ventilatormotoren
1 2 3 4
+ Ventilator 2, +VDC
Massa/GND
Toerental 2 (Hall)
Ventaanst. 2
Afvoerluchtventilator *
ON
1 2
GND
X8
BUS-interface RS485
C41
+5V DC
X9
Programmeerinterface
(intern: Controller, EEPROM)
Bijlage 4 Klemmenplan ventilator slave-controller
Ventilator-aansturing: 0...10V
Ventilator-aansturing: PWM open collector
S2-2 ON
S2-2 OFF
Afvoerluchtventilator
Toevoerluchtventilator
S2-1 ON
T3 (rood)
T4 (geel)
T1 (groen)
T2 (blauw)
Toevoerluchtventilator
Afvoerluchtventilator
OFF
T1 (groen)
T2 (blauw)
T3 (rood)
T4 (geel)
Rechtsopstelling
Ventilator 1
Ventilator 2
S2-1
Buitenlucht
Toevoerlucht
Afvoerlucht
Uitlaatlucht
* Linksopstelling
16
TMP 3
17
GND
18
TMP 4
19
GND
Ventilator 1 (links: toevoerlucht,
rechts: afvoerlucht)
+ 48 VDC
Referentiepotentiaal massa
Toerental (Hall)
0...10 VDC
Motor+(6)
Motor-(4)
Potentiometer begin (1)
Potentiometer lus (2)
Potentiometer eind (3)
ext. relais +24 VDC
ext. relais GND
Temperatuursensor 1 (NTC,
10K)
Massa
Temperatuursensor 2 (NTC,
10K)
Massa
Temperatuursensor 3 (NTC,
10K)
Massa
Temperatuursensor 4 (NTC,
10K)
Massa
X7
1
2
3
4
PE
PE
PE
PE
PE-Doorgangsklem
PE
PE
PE
X8
1
2
3
4
5
6
7
8
24P’
24P’
(24P’: BDE)
RS_B
RS_A
GND
GND
GND
BUS (RS 485)
+ 24 VDC
+ 24 VDC
aan slave niet bezet
Datalijn B
Datalijn A
Referentiepotentiaal massa
Referentiepotentiaal massa
Referentiepotentiaal massa
X1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
48P
GND
DRZ 1
0-10 V 1
MO+1
MO-1
GND
PTS 1
PTE 1
24P_BYP
RL_EX
12
TMP 1
13
GND
14
TMP 2
15
GND
1
2
3
4
48P
GND
DRZ 2
0-10 V 2
Ventilator 2 (links: afvoerlucht,
rechts: toevoerlucht)
+ 48 VDC
Referentiepotentiaal massa
Toerental (Hall)
0...10 VDC
X3
1
2
48P
GND
Voeding ventilatorspanning
+ 48 VDC
Referentiepotentiaal massa
X4
1
N / GND
Verdeling voedingsspanning
Nulleider / GND
2
L / 48P*
230 VAC, 50 Hz / 48 VDC*
X2
* via ext. schakelvoeding
X5
Verdeling voedingsspanning
1
N / GND
Nulleider / GND
2
L / 48P
230 VAC, 50 Hz / 48 VDC*
X6
1
2
Voedingsspanning van master, ingang
N / GND
Nulleider / GND
L / 48P*
230 VAC, 50 Hz / 48 VDC*
* via ext. schakelvoeding
X9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
GND
24P’
RXD
n.b.
TXD
n.b.
TMS
5P_OGS
TDO
TDI
TCK
/ RES
GND
5P
Programmeerinterface
OGS
geschakelde 24 VDC (van master)
OGS
niet bezet
OGS
niet bezet
JTAG
OGS
JTAG
JTAG
JTAG
JTAG
JTAG
JTAG
Bijlage 5 Klemmentoewijzing ventilator slave-controller
F1 315 mA
X1
1
2
3
4
4 x PE
F2 5A
5
6
230 VAC, 5 A
(geschakeld)
7
8
potentiaalvrij contact
(relais)
Afsluiter NO 9
Wisselaar CH
10
Opener
NC
11
230 VAC, 5 A
DI: max. 24 VDC
high >3,5V, low <1V
ST
12
GND
13
14
15
0..10V of
4..20mA
0..10V of
4..20mA
Prog
0..10V of
4..20mA
Stoßlüftungstaster
X5
X4
X3
X2
5 6 7 8 9 10
BUS
BUS
analoge ingang
A1
GND
1 2 3 4
Aansturingsleiding 7x0,5²
1 2 3
4 5
1 2 3 4 5 6 7
6 7
Doorgangsklem X10
Plaats van overdracht
Bijlage 6 Klemmenplan plaats van overdracht
Stand 18.10.11
Technische gegevens
Warmteterugwinapparaat
Wijzigingen in de zin van de
technische vooruitgang
behouden wij ons voor.
novus (F) 300
Afbeelding:
Uitvoeringsvarianten:
novus 300 – zonder vochtterugwinning
novus F 300 - met vochtterugwinning
aflucht
toelucht
buitenlucht
uitlaatlucht
Versie LINKS
buitenlucht
uitlaatlucht
aflucht
toelucht
Versie RECHTS
Positie van de condensaataansluitingen:
novus 300
Versie LINKS
Montage VERTICAAL
Versie RECHTS
Montage VERTICAAL
Versie RECHTS
Montage HORIZONTAAL
Versie LINKS
Montage HORIZONTAAL
Inbouwposities bij wandmontage of op montageframe (optie):
Inbouwpositie STAAND
Versie LINKS of
versie RECHTS
mogelijk
Inbouwpositie LIGGEND - LINKS
Inbouwpositie LIGGEND - RECHTS
Aansluitingen
LINKS
Aansluitingen
RECHTS
enkel
versie LINKS
mogelijk
enkel
versie RECHTS
mogelijk
Maatschets:
Serviceklep
Aansluiting netkabel
RS485-BUS-aansluiting
voor bedieningselementen /
externe componenten
Kabeldoorvoer
sensoren / actoren
© Paul Wärmerückgewinnung GmbH • August-Horch-Straße 7 • 08141 Reinsdorf • Duitsland
Tel: +49(0)375-303505-0 • Fax: +49(0)375-303505-55 • E-Mail: [email protected] • Internet: www.paul-lueftung.de
WTW-componenten:
Warmtewisselaar:
⃰afhankelijk van de buitenluchten afvoerluchtconditie
Ventilatoren:
Filter:
Behuizing:
Buisaansluitingen:
Condensaatuitlaat:
Bypass:
Gewicht:
Elektrische aansluiting:
Veiligheidsklasse:
Beschermingstype:
Inzetgrenzen:
Montage:
Materiaal:
Vriesgrens:⃰
Kunststof (standaard-warmtewisselaar, patent PAUL – in novus 300)
< 0 °C
Polymeermembraan (enthalpiewisselaar – in novus F 300)
< -8 °C
EC radiaalventilatoren met geïntegreerde elektronica, V-constant geregeld
Filterklasse: G4 (buiten- en afvoerlucht)
Optie: pollenfilter F7 (buitenlucht) – verhoogd drukverlies
Staalplaat verzinkt , poedergecoat
DN 160 (moffenmaat)
Wastafelklep AG 1¼“
motorische zomer-bypass, sensor geregeld, 100 % dicht sluitend
50 kg
230 VAC; 2 m netkabel met toestelsteekverbinding
I (conform EN 60335)
IP 40 (conform DIN 40050)
-20 tot 40 °C (betreft in het WTA geïntegreerde elektronische modules)
 verticaal of horizontaal als wandmontage of op montageframe (optie)
 opstelling vorstvrij bij mogelijke >10 °C
Bedrijfsgegevens:
Vermogen aansluitingen:
Efficiëntie-criterium (stroom):
Volumestroom:
Beschikbaarst. warmtegraad:
Geluidsdrukniveau:
(conform DIN EN ISO 3744, 3 m
afstand)
140 W
0,23 Wh/m³ bij 200 m³/h; 0,24 Wh/m³ bij 145 m³/h
80 m³/h tot 300 m³/h
93 % bij 200 m³/h; 94,4 % bij 145 m³/h (waarden afluchtzijde conform passiefhuiscertificaat)
Luchtvolumestroom [m³/h]
Geluidsdrukniveau [dB(A)]
200
21
300
26
Karakteristiek met geselecteerde vermogensgegevens:
Aanwijzingen inzake
bedrijfs- en vermogensgegevens:
Alle informatie inzake bedrijfsgegevens conform het
passiefhuis-certificaat voor de novus 300 met
standaard-warmtewisselaar.
De in de tekstvelden van de
aangegeven
getallenwaarden
vermogensopname in [W] in
bedrijfspunten weer.
p-V-karakteristiek
geven
de
de betreffende
Instelwaarde v.d. ventilatorstanden
bedieningselement
betreffende
luchtvolumestroom van de installatie:
Ventilatorstand
LED-bedieningselement
1
2
3
4
5
6
7
Sturing:
 Ventilatorstanden: STANDBY, AFWEZIG, STAND 1, STAND 2, STAND 3*
 Ventilatorstanden: STANDBY, STAND 1 tot STAND 7**
 „Enkel toelucht“ of „enkel aflucht“ ** („enkel aflucht“ bij bedrijf met
stookplaats geblokkeerd)
 Programmering v.d. ventilatorstanden in 1% stappen (80-300 m³/h)
individueel elke ventilatorstand voor toe- en aflucht*
 Individueel instelbaar weektijdprogramma*
 Sensorautomatica (CO2, vocht, luchtkwaliteit) optioneel m. externe sensor*
 Digitaal I/O-interface (bv. contact voor UIT van extern)
 Aansluitingsmogelijkheid stootventilatiesensor
 Bewaking van filterlooptijd
 Regeling van vorstbeveiliging (inclusieve verijzingsbeveiliging voor
nageschakeld warmwater-verwarmingsregister)
 Aansturing interne zomer-winter-bypass
 Toestel voorbereidt voor onderling bedrijf met een stookplaats
 Vermogensopname in standby < 1 W
Opties (bijkomende module)
 Aansturing van een externe defrosterverwarming
 Aansturing van een verwarmingskring of lucht-naverwarmingsregister
 Aansturing van een elektrische regelklep aan aardwarmtewisselaar
Aanwijzing inzake sturing:
* Sturingsfunctie slechts met TFT-touchpaneel
** Sturingsfunctie slechts met LED-bedieningspaneel
LEDde
Luchtvolumestroom
[m³/h]
75
108
146
184
222
260
300
Bedieningselementen:
LED-bedieningselement
(BxHxD in mm: 80x80x12) in
PEHA-schakelaarprogramma
TFT-touchpaneel in
kleur
(BxHxD in mm: 102x78x14)
Aanwijzingen aansluiting bedieningselementen / externe
componenten:
 1,5 m CAT-5-kabel v. verbinding tussen RJ-45-bus
vent.toestel m. RJ-45- v.d. adapterplatine (leveringsomvang)
 Montage v.d. bedieningselementen in UP-box
 Sturingsleiding: J-Y(St)Y 2x2x0,6 beschermd, max. 25 m
 Klemmendoos in de buurt v.h. ventilatietoestel nodig
(UP-doos, sturingsleiding, klemmendoos bouwzijdig)
© Paul Wärmerückgewinnung GmbH • August-Horch-Straße 7 • 08141 Reinsdorf • Duitsland
Tel: +49(0)375-303505-0 • Fax: +49(0)375-303505-55 • E-Mail: [email protected] • Internet: www.paul-lueftung.de
Stand 18.10.11
Technische gegevens
Wijzigingen in de zin van de
technische vooruitgang
behouden wij ons voor.
Warmteterugwinapparaat novus (F) 450
Afbeelding:
Uitvoeringsvarianten:
novus 450 - zonder vochtterugwinning
novus F 450 - met vochtterugwinning
aflucht
toelucht
buitenlucht
uitlaatlucht
buitenlucht
aflucht
uitlaatlucht
toelucht
Versie RECHTS
Versie LINKS
Positie van de condensaataansluitingen:
Versie LINKS
Montage VERTICAAL
Versie RECHTS
Montage VERTICAAL
Versie LINKS
Montage HORIZONTAAL
Versie RECHTS
Montage HORIZONTAAL
Inbouwpositie STAAND
Versie LINKS of
versie RECHTS
mogelijk
Inbouwposities bij wandmontage of op montageframe (optie):
Inbouwpositie STAAND
Inbouwpositie STAAND
Aansluitingen LINKS
Aansluitingen RECHTS
enkel
versie LINKS
mogelijk
enkel
versie RECHTS mogelijk
Maatschets:
Serviceklep
Aansluiting netkabel
Kabeldoorvoer
sensoren / actoren
RS485-BUS-aansluiting
voor
bedieningselementen /
t
t
© Paul Wärmerückgewinnung GmbH • August-Horch-Straße 7 • 08141 Reinsdorf • Duitsland
Tel: +49(0)375-303505-0 • Fax: +49(0)375-303505-55 • E-Mail: [email protected] • Internet: www.paul-lueftung.de
WTW-componenten:
Warmtewisselaar:
⃰afhankelijk van de buitenluchten afvoerluchtconditie
Ventilatoren:
Filter:
Behuizing:
Buisaansluitingen:
Condensaatuitlaat:
Bypass:
Gewicht:
Elektrische aansluiting:
Veiligheidsklasse:
Beschermingstype:
Inzetgrenzen:
Montage:
Materiaal:
Vriesgrens:⃰
Kunststof (standaard-warmtewisselaar, patent PAUL – in novus 450)
< 0 °C
Polymeermembraan (enthalpiewisselaar – in novus F 450)
< -8 °C
EC radiaalventilatoren met geïntegreerde elektronica, V-constant geregeld
Filterklasse: G4 (buiten- en afvoerlucht)
Optie: pollenfilter F7 (buitenlucht) – verhoogd drukverlies
Staalplaat verzinkt , poedergecoat
DN 160 (moffenmaat)
Wastafelklep AG 1¼“
motorische zomer-bypass, sensor geregeld, 100 % dicht sluitend
50 kg
230 VAC; 2 m netkabel met toestelsteekverbinding
I (conform EN 60335)
IP 40 (conform DIN 40050)
-20 tot 40 °C (betreft in het WTA geïntegreerde elektronische modules)
 verticaal of horizontaal als wandmontage of op montageframe (optie)
 opstelling vorstvrij bij mogelijke >10 °C
Bedrijfsgegevens:
Vermogen aansluitingen:
Efficiëntie-criterium (stroom):
Volumestroom:
Beschikbaarst. warmtegraad:
Geluidsdrukniveau:
360 W
0,31 Wh/m³ bij 300 m³/h; 0,46 Wh/m³ bij 450 m³/h (telkens bij 100 Pa)
50 m³/h tot 450 m³/h
tot 93 %
Luchtvolumestroom [m³/h]
Geluidsdrukniveau [dB(A)]
(conform DIN EN ISO 3744, 3 m
afstand)
Thans niet beschikbaar
Karakteristiek met geselecteerde vermogensgegevens:
Aanwijzingen inzake
bedrijfs- en vermogensgegevens:
Alle informatie inzake bedrijfsgegevens conform het
passiefhuis-certificaat voor de novus 450 met
standaard-warmtewisselaar.
De in de tekstvelden van de
aangegeven
getallenwaarden
vermogensopname in [W] in
bedrijfspunten weer.
p-V-karakteristiek
geven
de
de betreffende
Instelwaarde v.d. ventilatorstanden
bedieningselement
betreffende
luchtvolumestroom van de installatie:
Ventilatorstand
LED-bedieningselement
1
2
3
4
5
6
7
LEDde
Luchtvolumestroom
[m³/h]
80
141
202
263
324
385
450
Sturing:
 Ventilatorstanden: STANDBY, AFWEZIG, STAND 1, STAND 2, STAND 3*
 Ventilatorstanden: STANDBY, STAND 1 tot STAND 7**
 „Enkel toelucht“ of „enkel aflucht“ ** („enkel aflucht“ bij bedrijf met
stookplaats geblokkeerd)
 Programmering v.d. ventilatorstanden in 1% stappen (80-300 m³/h)
individueel elke ventilatorstand voor toe- en aflucht*
 Individueel instelbaar weektijdprogramma*
 Sensorautomatica (CO2, vocht, luchtkwaliteit) optioneel m. externe sensor*
 Digitaal I/O-interface (bv. contact voor UIT van extern)
 Aansluitingsmogelijkheid stootventilatiesensor
 Bewaking van filterlooptijd
 Regeling van vorstbeveiliging (inclusieve verijzingsbeveiliging voor
nageschakeld warmwater-verwarmingsregister)
 Aansturing interne zomer-winter-bypass
 Toestel voorbereidt voor onderling bedrijf met een stookplaats
 Vermogensopname in standby < 1 W
Bedieningselementen:
Opties (bijkomende module)
 Aansturing van een externe defrosterverwarming
 Aansturing van een verwarmingskring of lucht-naverwarmingsregister
 Aansturing van een elektrische regelklep aan aardwarmtewisselaar
Aanwijzingen aansluiting bedieningselementen / externe
componenten:
 1,5 m CAT-5-kabel v. verbinding tussen RJ-45-bus
vent.toestel m. RJ-45- v.d. adapterplatine (leveringsomvang)
 Montage v.d. bedieningselementen in UP-box
 Sturingsleiding: J-Y(St)Y 2x2x0,6 beschermd, max. 25 m
 Klemmendoos in de buurt v.h. ventilatietoestel nodig
(UP-doos, sturingsleiding, klemmendoos bouwzijdig)
Aanwijzing inzake sturing:
* Sturingsfunctie slechts met TFT-touchpaneel
** Sturingsfunctie slechts met LED-bedieningspaneel
LED-bedieningselement
(BxHxD in mm: 80x80x12) in
PEHA-schakelaarprogramma
TFT-touchpaneel in
kleur
(BxHxD in mm: 102x78x14)
© Paul Wärmerückgewinnung GmbH • August-Horch-Straße 7 • 08141 Reinsdorf • Duitsland
Tel: +49(0)375-303505-0 • Fax: +49(0)375-303505-55 • E-Mail: [email protected] • Internet: www.paul-lueftung.de
Controlelijst A
Servicewerkzaamheden
gebruiker
Stand 18.10.11
Wijzigingen in de zin van de
technische vooruitgang
behouden wij ons voor.
Servicewerkzaamheden
Datum per kwartaal registreren
1. Beide filters in het WTW-apparaat wisselen (Cyclus van filterwissel 90 dagen)
Kwartaal
Jaar
I
II
III
IV
201...
201...
201...
201...
201...
201...
201...
201...
201...
201...
2. Afvoerlucht voorzetfilter / filter in afluchtkleppen reinigen (Cyclus van filterwissel ca. 2 maanden)
Kwartaal
Jaar
I
II
III
IV
201...
201...
201...
201...
201...
201...
201...
201...
201...
201...
3. Voorfilter in buitenluchtleiding wisselen (aardbuis-warmtewisselaar, elektro-ontdooier, Sole-ontdooier) – alle
6-12 maanden
Kwartaal
Jaar
I
II
III
IV
201...
201...
201...
201...
201...
201...
201...
201...
201...
201...
Vereenvoudigde formule voor de vaststelling van de beschikbaarstelling van de warmtegraad  ter plaatse
ൌ
‫்ݐ‬௢௘ െ ‫ݐ‬஻௨௜
‫ݐ‬஺௙௩ െ ‫ݐ‬஻௨௜
Legende: tBui - Buitenluchttemperatuur
TAfv - Afvoerluchttemperatuur
TToe - Toevoerluchttemperatuur
Opmerking:
De luchttemperaturen dienen bij nominale ventilatie
met volumestroom-balans en in de volgorde van de
meetvoelers conform DIN EN 308 te worden bepaald!
© Paul Wärmerückgewinnung GmbH • August-Horch-Straße 7 • 08141 Reinsdorf • Duitsland
Tel: +49(0)375-303505-0 • Fax: +49(0)375-303505-55 • E-Mail: [email protected] • Internet: www.paul-lueftung.de
Stand 18.10.11
Wijzigingen in de zin van de
technische vooruitgang behouden wij ons voor.
Controlelijst B
Servicewerkzaamheden
vakpersoneel
Servicewerkzaamheden
Resultaat registreren
 Controle van de ventilatie-installatie conform DIN 1946-6 Bijlage E (normatief) en Bijlage F (informatief)
 Hygiëne-inspectie conform VDI 6022, Pt. 5 en Tab. 6
 Opmerkingen over de toestand met vormloos protocol
 Voortgezet jaarverslag op afzonderlijk blad
1)
Nr. Componenten
Maatregelen / Interval (in maanden)
Resultaat 201... 201... 201...
Reiniging v.d. componenten
(warmteoverdrager, conden6
ja / nee
saatkuip, sifon, naverwarmer,
toestelbehuizing) uitgevoerd?
31)
ja / nee
Filtercontrole, Filterwissel
3-62)
Vorstbeveiligingsinrichting in
6
ja / nee
staat te functioneren?
Ventilator /
1
Overdracht v. contactgeluid,
ventilatietoestel
122)
stijve bevestigingen worden
ja / nee
vermeden?
Voorwarmer / verdamper zijn
6
ja / nee
niet vervuild?
Voorwarmer / verdamper
6
ja / nee
reiniging uitgevoerd?
Bedrijfsdisplay’s zijn in staat
2)
ja / nee
12
te functioneren?
In staat te functioneren?
3
ja / nee
Condensaatafvoer
2
en sifon
Condensaatverwijdering i. o.?
3
ja / nee
Kabelaansluitingen en klem2)
12
ja / nee
bevestigingen veilig?
Elektrotechniek /
3
De regel- en sturingstoestelregeling
2)
len zijn in staat te functione12
ja / nee
ren?
Binnen luchtgeleidevlak op
12
ja / nee
vervuiling gecontroleerd?
Reiniging (zonodig) wordt
ja / nee
uitgevoerd?
Luchtleiding /
4
Warmte-isolatie en damp2)
warmte-isolatie
ja / nee
12
blokkade i. o.?
Flexibele verbinding tussen
2)
ja / nee
toestel en luchtleiding zijn in
12
staat te functioneren?
Functie v.d. omschakeling in
2)
12
ja / nee
staat te functioneren?
Buitenluchtaanzuiging vrij?
12
ja / nee
Grond-luchtToestand voorfilter i. o.?
12
ja / nee
5 warmteoverdrager in
1)
12
zover voorhanden
ja / nee
Filter vervangen?
2)
6
Condensaatafvoer i. o.?
3
ja / nee
Corrosie i. o.?
3
ja / nee
Ventilator / ventilatie- Veiligheidsinrichting met
2)
6 toestel en stookplaats stookplaats in staat te functi12
ja / nee
in zover voorhanden
oneren?
Voorgeschreven filterklasse
122)
ja / nee
Andere filters, filterto- bijgehouden?
7
estand
1)
Filterwissel?
3-12
ja / nee
Zitting en arrêtering voorhan2)
ja / nee
12
den?
Afvoerlucht8
Voorgeschreven filterklasse
2)
ja / nee
/toevoerlucht-doorlaat
12
bijgehouden?
2)
Filtertoestand i. o.?
6
ja / nee
Vrije dwarssnede bijgehou2)
12
ja / nee
den?
Overstromingsope9
ningen
Geen overdracht van contact122)
ja / nee
en luchtgeluid?
1)
2)
201...
Numerieke gegevens: maatregelen-interval in maanden conform VDI 6022
Maatregelen-interval in maanden – Aanwijzing van de firma Paul
© Paul Wärmerückgewinnung GmbH • August-Horch-Straße 7 • 08141 Reinsdorf • Duitsland
Tel: +49(0)375-303505-0 • Fax: +49(0)375-303505-55 • E-Mail: [email protected] • Internet: www.paul-lueftung.de
201...
Stand 18.10.11
Wijzigingen in de zin van de
technische vooruitgang
behouden wij ons voor.
Luchtvolumeprotocol
bedrijfstoestand, functiecontrole1),
instructie
Klantengegevens
Naam:
Voornaam:
Tel:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Serie-nr.:
Bouwjaar:
Beschrijving van storingen
tijdens het meten:
Binnentemperatuur 2):
Bouwplan:
Apparaat-type:
Meetgegevens
toegepaste meetinrichting:
Buitentemperatuur 2):
2)
Weer :
Filtertoestand bij het ijken
schoon
ca. ... dagen gebruikt
zeer vuil
Toelucht
Aflucht
Vochttoestand van Ventilatortoerental-verhouding
aflucht / toelucht:
gebouw:
..… % r.F. zonder
...........................
ventilatiebedrijf
Toevoerlucht
Nr.
Ruimtebenaming
Projectgegevens
m³/h
m³/s
Stand ventilator:
%
Meetgegevens
m³/h
m³/s
Projectgegevens
m³/h
m³/s
Stand ventilator:
%
Meetgegevens
m³/h
m³/s
Afvoerlucht
Nr.
Ruimtebenaming
Pel =
W (2 ventilatoren)
1)
3)
De luchtvolumestroom wordt volgens afspraak bij normaalbedrijf van het toestel gemeten
2)
conform DIN EN 14134, Pt. 7.3.1.5.
3)
conform DIN EN 14134, Pt. 7.4.1. b) eind
4)
conform DIN 1946-6 moet de ventilatie-installatie continu in bedrijf worden gelaten, behalve tijdens service- en
reparatiewerkzaamheden. Voor de duur van de afwezigheid dient de installatie in de laagste ventilatiestand of met een
intermitterend afwezigheidsprogramma te worden bedreven.
 Op de hygiënische eisen 4) voor het bedrijven van de ventilatie-installatie werd gewezen.
 Op de beïnvloeding van de ruimteluchtvochtigheid door bouwvocht en bij winter- en zomerbedrijf werd gewezen. Bij
te droge ruimtelucht (< 30 % r.F.  in de winter) kan een vochtoverbrengende warmtewisselaar uitkomst brengen–
dit kan bij vele PAUL-apparaten worden nageleverd.
 Voor het bewaren van de waarborgaanspraken mogen enkel originele onderdelen van PAUL (bv. filters) worden
gebruikt
 De waarborgtijd begint met de uitlevering vanaf fabriek.
Datum: ...............................
Handtekeningen: ...............................................................................................................
Inbedrijfnamepersoneel / Installateur Gebruiker
© Paul Wärmerückgewinnung GmbH • August-Horch-Straße 7 • 08141 Reinsdorf • Duitsland
Tel: +49(0)375-303505-0 • Fax: +49(0)375-303505-55 • E-Mail: [email protected] • Internet: www.paul-lueftung.de
Stand 18.10.11
Wijzigingen in de zin van de
technische vooruitgang
behouden wij ons voor.
Inbedrijfname- en
afleveringsprotocol
Bewijs van volledigheid en functie
conform DIN 1946-6
Klantengegevens
Naam:
Voornaam:
Tel:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Serie-nr.:
Bouwjaar:
Bouwplan:
Apparaat-type:
Volledigheid
Nr.
Bouwdelen
1
Toevoerluchtleiding
2
Toevoerluchtdoorlaten
3
Overstroom-luchtdoorlaten
4
Afvoerluchtdoorlaten
5
6
7
Afvoerluchtleiding
Afvoerluchtventilator
sturing-/ regelaarinstallatie
8
Filter
9
10
11
12
13
14
15
Warmteoverdrager voor de
warmteterugwinning
Afvoerluchtwarmtepomp, optioneel
Condensaatafvoer
Aardwarmteoverdrager, optioneel
Verwarmingsregister, optioneel
Zonnewarmteoverdrager (collector)
Documentatie
Uitvoering
- Uitvoering zoals gepland
- Reinigingsmogelijkheid voorhanden
- Volgorde zoals gepland
- Uitvoering zoals gepland
- Reinigingsmogelijkheid voorhanden
- voldoende wandafstand
- Volgorde zoals gepland
- Uitvoering zoals gepland
- Volgorde zoals gepland
- Uitvoering zoals gepland
- Reinigingsmogelijkheid voorhanden
- Vorzetfilter zoals gepland?
- Reinigingsmogelijkheid voorhanden
- Reinigingsmogelijkheid voorhanden
- in staat van functie
- Vervangings- resp.
reinigingsmogelijkheid voorhanden
Resultaat
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
- Reinigingsmogelijkheid voorhanden
ja / nee
- Reinigingsmogelijkheid voorhanden
- in staat van functie
- Reinigingsmogelijkheid voorhanden
- Reinigingsmogelijkheid voorhanden
- Reinigingsmogelijkheid voorhanden
- voorhanden
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
Resultaat i. o.
Maatregelen noodzakelijk
Resultaat i. o.
Maatregelen noodzakelijk
Resultaat i. o.
Maatregelen noodzakelijk
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
Functie
1
2
3
Bij nominale ventilatie operationeel,
zoals gepland
Schakelstanden mogelijk, zoals
gepland
Elektrische vermogensopname
Aantekening van bevestiging
Datum: ................................... Handtekening/Stempel:...................................................................................
Inbedrijfnamepersoneel / Installateur
© Paul Wärmerückgewinnung GmbH • August-Horch-Straße 7 • 08141 Reinsdorf • Duitsland
Tel: +49(0)375-303505-0 • Fax: +49(0)375-303505-55 • E-Mail: [email protected] • Internet: www.paul-lueftung.de
Service-overeenkomst voor luchttechnische installaties
Opdracht-nr.:
Object:
Ventilatietechnische installatie:
Heer des huises/conctactpartner in
situ:
(slechts invullen, als afwijkend van opdrachtgever“ – bv.)
Adres:
Sjabloen-Titelzijde
Opdrachtgever:
Adres:
Indien nodig kunnen wij u graag de complete serviceovereenkomst toesturen. Inhoud:
Fax:




Plaats, Datum

Telefoon:
Opdrachtnemer:
Adres:



Titelzijde
Noodzakelijkheid van gecontrolleerde ventilatie
Sjabloen-installatiebeschrijving
Schema van ééngezinshuis met be- en ontluchting
met aanwijzingen voor kritische punten
Controlelijst A voor onderhoud door de eigenaar / heer des
huises / gebruiker
Controlelijst B voor onderhoud door vakpersoneel
(installateur / fabriekstechnicus)
Luchtvolumeprotocol
Inbedrijfname en afleveringsprotocol
Gelieve u bij interesse te melden – wij zenden u een service-
Admin. medewerker: overeenkomst!
Telefoon:
Fax:
Plaats, Datum
......................................................
Handtekening Opdrachtnemer
....................................................
Handtekening Opdrachtgever
De opdrachtnemer moet een kwalificatie conform VDI 6022 – Bijlage A, Tabel A1 (Kwalificatie-categorie
B) bewijzen.
____________________________________________________________________________________
Stand: 18.10.2011
1
Paul Wärmerückgewinnung GmbH
August-Horch-Straße 7
08141 Reinsdorf
Duitsland
Tel.: +49(0)375 - 303505 - 0
Fax: +49(0)375 - 303505 - 55
CE-CONFORMITEITSVERKLARING
Productbenaming:
Warmteterugwinapparaat
novus 300 - serie
novus F 300 - serie
Voldoet aan de richtlijnen
Richtlijn 2004/108/EG van het Europese Parlement en de Raad van 15 december 2004 voor de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit
en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG
Toegepaste normen:
EN 61000-6-1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-1: Generieke normen – storingsvastheid voor
huishoudelijke, handels- en industriële omgevingen evenals kleinbedrijven
EN 61000-6-3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-3: Generieke normen - storingsstraling voor
huishoudelijke, handels- en industriële omgevingen evenals kleinbedrijven
EN 55011 Industriële, wetenschappelijke en medische apparaten - radiostoringen – grenswaarden en meetmethoden
Richtlijn 2006/42/EG van het Europese Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines
en tot wijziging van de Richtlijn 95/16/EEG (herschikking)
Toegepaste normen:
EN ISO 12100-1 Veiligheid van machines - Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginselen - Deel 1: Basisterminologie,
methodologie
EN ISO 3744 Akoestiek – Bepaling van geluidvermogenniveau van geluidbronnen via de meting van geluiddrukken –
Methode met omhullend oppervlak van de nauwkeurigheidsklasse 2 voor vrijeveld-omstandigheden over een
reflecterend vlak
EN ISO 5136 Akoestiek – Bepaling van geluidvermogen dat door ventilatoren en andere stromingsmachines in kanalen
wordt afgestraald – Methode voor metingen in kanalen
Richtlijn 2006/95/EG van het Europese Parlement en de Raad van 12 december 2006 voor de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor
gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen
Toegepaste normen:
EN 60730-1 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, Deel 1: Algemene eisen
EN 60730-2-15 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-15: Bijzondere
eisen voor automatische elektrische luchtstroom-, waterstroom- en waterpeil reagerende regelaars
Reinsdorf, 13.01.2011
Paul Wärmerückgewinnung GmbH
Eberhard Paul
Algemene beheerder
Paul Wärmerückgewinnung GmbH
August-Horch-Straße 7
08141 Reinsdorf
Duitsland
Tel.: +49(0)375 - 303505 - 0
Fax: +49(0)375 - 303505 - 55
CE- CONFORMITEITSVERKLARING
Productbenaming:
Warmteterugwinapparaat
novus 450 - serie
novus F 450 - serie
Voldoet aan de richtlijnen
Richtlijn 2004/108/EG van het Europese Parlement en de Raad van 15 december 2004 voor de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit
en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG
Toegepaste normen:
EN 61000-6-1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-1: Generieke normen – storingsvastheid voor
huishoudelijke, handels- en industriële omgevingen evenals kleinbedrijven
EN 61000-6-3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-3: Generieke normen - storingsstraling voor
huishoudelijke, handels- en industriële omgevingen evenals kleinbedrijven
EN 55011 Industriële, wetenschappelijke en medische apparaten - radiostoringen – grenswaarden en meetmethoden
Richtlijn 2006/42/EG van het Europese Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines
en tot wijziging van de Richtlijn 95/16/EEG (herschikking)
Toegepaste normen:
EN ISO 12100-1 Veiligheid van machines - Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginselen - Deel 1: Basisterminologie,
methodologie
EN ISO 3744 Akoestiek – Bepaling van geluidvermogenniveau van geluidbronnen via de meting van geluiddrukken –
Methode met omhullend oppervlak van de nauwkeurigheidsklasse 2 voor vrijeveld-omstandigheden over een
reflecterend vlak
EN ISO 5136 Akoestiek – Bepaling van geluidvermogen dat door ventilatoren en andere stromingsmachines in kanalen
wordt afgestraald – Methode voor metingen in kanalen
Richtlijn 2006/95/EG van het Europese Parlement en de Raad van 12 december 2006 voor de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor
gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen
Toegepaste normen:
EN 60730-1 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, Deel 1: Algemene eisen
EN 60730-2-15 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-15: Bijzondere
eisen voor automatische elektrische luchtstroom-, waterstroom- en waterpeil reagerende regelaars
Reinsdorf, 03.05. 2011
Paul Wärmerückgewinnung GmbH
Eberhard Paul
Algemene beheerder