Wegwijs cover.ai

Commentaren

Transcriptie

Wegwijs cover.ai
TANERA
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
Wegwijs in ons Centrum Voor Volwassenenonderwijs
'Tanera' schooljaar 2012-2013
Gastronomische opleidingen
Esthetische opleidingen
Technische opleidingen
Creatieve opleidingen
WEGWIJS Schooljaar 2012-2013 - CVO 'Tanera'
CVO ‘Tanera’ : Waar staan we voor?
In ons centrum staat de cursist centraal. Bij ons is leren méér dan het opnemen van
kennis. We streven ernaar om je opleidingen aan te bieden die een persoonlijke en
sociale verrijking voor jou betekenen.
In ons CVO ‘Tanera’ krijgen jaarlijks ongeveer 1900 cursisten de
ceerde leiding van een honderdtal
personeelsleden hun uitgestippelde bestemming te bereiken. Ze helpen je graag
vooruit.
Binnen de regio worden onze bedrijfsopleidingen door (potentiële) cursisten en door
externe partners gerespecteerd omwille van hun kwaliteit en klantvriendelijkheid.
Meer en meer volwassenen, hebben de weg naar het volwassenenonderwijs gevonden.
Om optimaal tegemoet te komen aan de vraag van potentiële cursisten biedt ons centrum
verschillende cursussen overdag aan.
Welke opleidingen bieden wij je aan?
De meeste opleidingen worden volgens het modulaire systeem ingericht. ‘Modulair’ wil
zeggen dat de opleidingen niet georganiseerd worden in studiejaren maar opgebouwd
zijn uit verschillende opleidingseenheden / modules die gedurende enkele weken
lopen.
Men kiest één of verscheidene eenheden. Deze eenheden worden telkens gespreid over
16 of 19 weken zodat men tweemaal per schooljaar kan starten, in september en in januari
of februari.
Modulaire opleidingen hebben als voordeel dat de cursist een vrije keuze kan maken
wat het aantal eenheden betreft en dat hij/zij (behalve enkele beperkingen) kan kiezen
in welke volgorde de eenheden worden afgewerkt. Voor elke met succes gevolgde
caat uitgereikt. Pas nadat alle eenheden
caat of een diploma.
Voor een groep van minimum 12 geïnteresseerden kunnen eventueel ook andere,
eke pakketten op maat worden ingericht.
Gastronomische opleidingen
- Kok
- Kelner
- Wijnkelner - sommelier
- Bierkenner
- Verfijnd huishoudelijk koken
- Bakkerij
- Chocoladebewerker
- Slagerij
- IJsbereider
Esthetische opleidingen
- Schoonheidsverzorging
- Podologie
- Kleur en stijl
- Kapper
2
TANERA
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
WEGWIJS Schooljaar 2012-2013 - CVO 'Tanera'
Technische opleidingen
- Technicus Personen- & Lichte Bedrijfswagens
- Onderhoud van de wagen voor beginners
- Oldtimers (automechaniek + koetswerkherstelling)
- Koetswerkhersteller
- Fietsenmaker
- Mecanicien Bromfietsen en tuinmateriaal
- Lassen
- Doe-het-zelf-cursussen (Polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen)
(elektriciteit, hout, sanitair, verwarming, schilderen, behangen, vloerbekleding, tegelvloeren)
-
-
Netwerktechnicus
CAD tekenen
Elektronica (HBO)
Creatieve opleidingen
-
e
Mode - kleding
Bloemschikken
Creatief met natuurlijke materialen
Breien
Bedrijfsbeheer
Meer informatie en inhoud over deze richtingen vind je op www.tanera.be
Hoe schrijf je in?
nitief ingeschreven na
het betalen van inschrijvingsgeld en kosten. Reserveren is niet mogelijk. Wat dien je bij te
hebben: identiteitskaart of SIS-kaart, inschrijvingsgeld of vrijstellingsattest.
Hoe kan ik mijn inschrijving betalen?
-
bancontact
cash
opleidingscheques
Van elke richting bestaat er een prijslijst met de inschrijvingsgelden en de eventuele
extra kosten i.v.m. de aankoop van handboeken of de aanschaf van materiaal voor de
cursussen. Je kan de informatie raadplegen op www.tanera.be onder ‘opleidingen’.
Wat als ik me wil herinschrijven?
Ben je reeds bij ons cursist, dan krijg je de mogelijkheid om je op het einde van de
module opnieuw in te schrijven voor een volgende module.
Je hoeft niet in te gaan op deze mogelijkheid, maar hou er rekening mee dat de groepen
reeds de eerste lesweek volzet kunnen zijn en dat je dan naar een parallelgroep moet
uitwijken.
Wie in de lopende module niet geslaagd is en daardoor niet naar de volgende module kan
overstappen, krijgt het bedrag van de 'voorinschrijving' integraal terugbetaald.
3
TANERA
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
WEGWIJS Schooljaar 2012-2013 - CVO 'Tanera'
Vrijstelling van inschrijvingsgeld
Indien je geniet van vrijstelling van inschrijvingsgeld maar bij de inschrijving de nodige
attesten niet kan voorleggen, wordt altijd eerst het inschrijvingsgeld betaald. Nadien
wordt dit aan jou terugbetaald als de nodige attesten binnen de 14 dagen worden
voorgelegd.
De attesten mogen op het ogenblik van inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand.
Wanneer ben je volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld?
-
oon geniet
of je behoort tot één van deze categorieën;
asielzoekers die materiële hulp genieten;
gedetineerden;
cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding
volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk;
niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een
wachtuitkering hebben verworven;
Verminderd inschrijvingsgeld van 0,25 euro per lestijd
-
-
indien je cursist bent met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering
voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject
naar werk;
indien je in het bezit bent van een van de volgende attesten of als je ten laste bent van een
persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
- een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid
van ten minste 66% blijkt;
- een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan
gehandicapten;
- een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap blijkt;
-
indien je gedurende twee opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebt in een Centrum
voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van
inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.
Opleidingscheques
Voor wie?
Ben je een werknemer en woon je in Vlaanderen of in het Brussels gewest, dan kan je
gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid.
Vanaf 1 augustus 2010 zal enkel nog betaald kunnen worden met opleidingscheques voor
opleidingen die erkend zijn in het kader van betaald educatief verlof of wanneer de opleiding
opgenomen is in een persoonlijk ontwikkelingsplan dat kadert binnen loopbaanbegeleiding.
4
TANERA
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
WEGWIJS Schooljaar 2012-2013 - CVO 'Tanera'
Onze opleidingen erkend in kader van educatief verlof.
Campus ‘de Ledebaan’: Hotelbedrijf, Bakkerij, Slagerij en Bedrijfsbeheer.
Campus ‘de Welvaert’: Netwerktechnicus, Technicus Personen-& Lichte Bedrijfswagens, Fietsenmaker, Mecanicien Bromfietsen en Tuinmateriaal, Lassen,
Onderhoud en herstellingen, CAD tekenen, Koetswerkhersteller, Elektronica HBO.
Waar kan je ze bestellen?
De aanvraag van de cheques gebeurt via de VDAB of in de lokale werkwinkel.
De cheques worden aangekocht uiterlijk binnen de twee maanden na de aanvang
van de opleiding.
Wat en hoeveel kan je er mee betalen?
Werknemers kiezen zelf voor welke opleiding ze de cheques gebruiken. De opleiding
moet niets te maken hebben met hun huidige werk.
Je kan de opleidingscheques gebruiken voor het inschrijvingsgeld en de extra kosten
die bij de inschrijving worden gevraagd (vb. maaltijdgelden, produclten, grondstoffen
cursussen).
Opleidingscheques voor werknemers hebben een waarde van 5, 10 en 25 euro. Per
kalenderjaar kan de werknemer maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen.
De totale waarde van de aangeboden cheques mag niet groter zijn dan het bedrag
van het te betalen inschrijvingsgeld. Het verschil tussen het te betalen inschrijvingsgeld
en de ingediende cheques wordt cash bijgepast.
Zijn op het ogenblik dat de werknemer zich in het opleidingscentrum inschrijft, de
opleidingscheques nog niet in zijn bezit, dan dient de werknemer eerst de inschrijvingssom
cash of met Bancontact te vereffenen.
Van zodra hij de opleidingscheques ontvangt, bezorgt de werknemer die aan het centrum.
Het reeds betaalde bedrag wordt dan zo vlug mogelijk op de rekening van de werknemer
teruggestort.
Meer info op: www.vdab.be/opleidingscheques/
Opleidingspremie federatie van de bouw
Alle actieve bouwvakarbeiders, met RSZ-kengetal 024, 026, 044, 054 (paritair comité
124) komen in aanmerking voor een extra premie als ze een bepaalde opleiding
volgen in functie van het bouwberoep.
Volgende opleidingen in ons CVO komen in aanmerking: bouw-metselen,
houtbewerking, elektriciteit, sanitaire installaties, schilderen en behangen, CADtekenen.
Bijkomende informatie en een aanvraagformulier kan je verkrijgen op het secretariaat
van campus ‘de Welvaert’.
Educatief verlof
Als je minstens 4/5 tewerkgesteld bent in de privé-sector en regelmatig de lessen volgt
heb je recht op betaald educatief verlof.
5
TANERA
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
WEGWIJS Schooljaar 2012-2013 - CVO 'Tanera'
Procedure voor aanvraag van educatief verlof
Binnen de 30 dagen na de aanvang van de cursus moet je op het secretariaat een attest
voor educatief verlof aanvragen. Dit attest geef je af aan je werkgever.
Het aanvraagformulier kan je vinden op www.tanera.be, klik door naar info educatief verlof.
Per periode van 3 maand vanaf de startdatum van de opleiding wordt een aanwezigheidsattest opgemaakt. Dit document dient opnieuw overhandigd te worden aan de werkgever.
Opgelet: elke afwezigheid dient binnen de 14 dagen gerechtvaardigd te
e, een attest van de werkgever dat je niet aanwezig kon
zijn in de les,...).
Voor praktische vragen en afspraken in verband met educatief verlof kan je bij je
werkgever terecht. Het is de werkgever die moet nagaan of de gevolgde opleiding in
aanmerking komt voor educatief verlof.
Welke opleidingen komen in aanmerking voor educatief verlof?
Campus ‘de Ledebaan’: Hotelbedrijf, Bakkerij, Slagerij, Bedrijfsbeheer.
Campus ‘de Welvaert’: Netwerktechnicus, Technicus Personen-& Lichte Bedrijfswagens,
Fietsenmaker, Mecanicien Bromfietsen en Tuinmateriaal, Lassen, Onderhoud en
herstellingen, CAD tekenen, Koetswerkhersteller, Elektronica HBO.
Openingsuren
Campus ‘de Ledebaan’:
Centraal secretariaat
Ledebaan 101
9300 Aalst
Tel. 053/77.20.70
Fax. 053/78.45.05
Email: [email protected]
Het centrum is 4 dagen per week open van maandag tot donderdag.
Er zijn zowel ochtend-, namiddag- als avondcursussen.
Openingsuren secretariaat: maandag tot donderdag van 14u30 tot 21u30.
Campus ‘de Welvaert’:
Welvaartstraat 70/2
9300 Aalst
Tel. 053/78.70.29
Email: [email protected]
Het centrum is 4 dagen per week open van maandag tot donderdag.
Er zijn zowel ochtend-, namiddag- als avondcursussen
Openingsuren secretariaat: maandag tot donderdag van 17u30 tot 18u30.
6
TANERA
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
WEGWIJS Schooljaar 2012-2013 - CVO 'Tanera'
Het schoolteam
Problemen hoeven niet aan te slepen en kunnen beter onmiddellijk besproken en opgelost
worden. Met vragen en suggesties kan je steeds bij iemand terecht.
Je leraar kan je in heel veel gevallen helpen met vragen over o.a. de inhoud van de cursussen,
het aan te kopen materiaal, het opleidingsaanbod, de klantendiensten binnen ons CVO,
…
Bij de administratieve medewerkers kan je terecht met vragen over opleidingscheques,
caten, inschrijvingen, volgorde van de modules,
roosters, …
De contactpersoon Preventie en Bescherming zal problemen en bedenkingen van leraars
en cursisten m.b.t. de infrastructuur overmaken aan de beleidsverantwoordelijken.
Mocht je geen afdoend antwoord krijgen bij deze personeelsleden of mocht je een
ek probleem willen bespreken, dan zal je leraar of een administratief medewerker
je doorverwijzen naar een lid van het beleidsteam.
Directeur: Ginette Janssens
Marc Lion (vanaf 01/10/2012)
Adjunct - directeurs:
Marleen Huybrecht, Christel De Donder, Stijn D’Haeseleer
Technisch adviseur (campus ‘de Welvaert’):
Jan T'Sas
Personeelsadministratie:
Annie Felix
Cursistenadministratie ‘de Ledebaan’:
Eddy Cordeels, Freya De Lange, Anita Mantei, Mieke Raman
Contactpersoon bestellingen voeding:
Martine Van der Elst
Contactpersonen Preventie en Bescherming: Rik De Marteleire
Meester-, vak- en dienstpersoneel (magazijnier vestiging Welvaartstraat):
Paul Goeman
Contactpersoon publiciteit:
Mieke Raman
Participatieraden
De schoolraad is een wettelijk verplicht adviesorgaan dat om de twee jaar wordt
herkozen. De raad is samengesteld uit drie cursisten, drie personeelsleden van het
CVO en twee externen.
De raad geeft advies aan de directeur en aan de Raad van Bestuur en overlegt met de
directeur o.m. over de algemene organisatie van het centrum, de werving
vanmiddelen,
cursisten,
nanciële
welzijn en veiligheid, …
Verkozen uit het personeel:
Peter Asscherickx, Eddy Cordeels, Bert Vanopdenbosch
Verkozen uit de cursisten:
Ann De Corte, Bart Van der Schueren
Gecoöpteerd uit de sociale, economische en culturele milieus:
Yolande De Smet, Els Diependael.
7
TANERA
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
WEGWIJS Schooljaar 2012-2013 - CVO 'Tanera'
Restaurant Terlinden
Reeds meer dan tien jaar beschikt ons centrum over ‘Terlinden’, een gezellig didactisch
restaurant, gelegen aan de Oude Gentbaan 49 te Aalst.
Veeleisende leraren-chefs en maîtres leren er hun cursisten de kneepjes van het vak.
Ze ontvangen je graag van maandag tot donderdag van 19 uur tot 22 uur.
Op maandag- en dinsdagavond worden er menu’s met vis bereid.
Op woensdag- en donderdagavond wordt ‘à la carte’ gewerkt.
Reserveren is noodzakelijk op telefoonnummer: 053-76.80.41
Let wel! Deze activiteit is enkel weggelegd voor leden van onze Vriendenkring.
Om lid te worden volstaat het om 8 EUR over te schrijven op volgend rekeningnummer:
001-1189078-31
t.a.v. Aalst vrienden en personeel
Ledebaan 101
9300 Aalst.
Didactisch restaurant 'Terlinden'
Oude Gentbaan 49, 9300 Aalst
Reserveren op het nummer 053-76.80.41
Menu's: www.tanera.be
Klantendiensten op ‘de Ledebaan’
Zin in een schoonheidsbehandeling of een trendy haarsnit?
Professioneel geschoolde leraren en hun cursisten staan voor je klaar.
Schoonheidsinstituut
-
-
Lichaamsverzorging:
ontharen, cellulitis behandeling, behandeling van rug en decolleté, behandeling van
de buste, ontspanningsmassage.
Handverzorging:
volledige huid- en nagelverzorging, gelnagels.
Gelaatsverzorging, make-up advies.
Voetverzorging.
Voor een afspraak kan je op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 15 en 17u
telefoneren naar: 053/76 92 78
Kappersalon
-
Haarverzorging, snit, permanent, kleuring
Kleurenconsulent
Voor een afspraak kan je op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 18u tot 22u
telefoneren naar: 0476/586 407.
8
TANERA
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
WEGWIJS Schooljaar 2012-2013 - CVO 'Tanera'
Klantendiensten op ‘de Welvaert’
Carrosserie
herstellen van plaatwerk en spuiten van carrosseriewerk
Autotechnieken
algemeen onderhoud van voertuigen, opsporen en herstellen van defecten
Lassen
zowel hoek-, plaat- als buislassen
Voor een afspraak kan je op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag na 17u. telefoneren
naar: 0499/ 517 058
Afspraak is afspraak
Parkeren
Parkeermogelijkheden
Op campus ‘de Ledebaan’ is ruime parkeermogelijkheid onder de brug (200 plaatsen).
Indien de parking volzet is kan je op de zijstroken op de brug staan.
Het is verboden om te parkeren op de voorbehouden plaatsen aan de ingang van het
onthaal (= secretariaat).
Op campus ‘de Welvaert’ is er parkeermogelijkheid vóór het centrum. Het is verboden
om te parkeren op 'het schooldomein’.
Parkeren aan de nooduitgangen en aan de doorgangen voor de hulpdiensten is ten
strengste verboden!
De wegsleepkosten vallen ten laste van de overtreder.
9
TANERA
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
WEGWIJS Schooljaar 2012-2013 - CVO 'Tanera'
Pauze en rookverbod
Op campus ‘de Ledebaan’ is er om 20.00u een korte pauze voorzien. In de polyvalente
zaal kan je terecht voor een drankje en een gezellige babbel.
Op de campus ‘de Welvaert’ is er om 19.40 uur een korte pauze voorzien. In de automaat
naast de docentenkamer kan je terecht voor een warm of gekoeld drankje.
Roken is binnen de gebouwen niet toegestaan.
Vanaf 18u30 kan je op bepaalde afgesproken plaatsen roken. Peuken en as worden in de
voorziene asbakken achtergelaten.
Wat doe je bij brand of andere evacuatie?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Het alarmsignaal beveelt de ontruiming.
Onderbreek onmiddellijk je activiteit.
Blijf kalm.
Evacueer volgens de richtlijnen van je leraar.
Schakel alle toestellen uit en sluit de gastoevoer af.
Sluit de ramen.
Laat het licht branden.
Neem je persoonlijke bezittingen niet mee.
Verlaat de klas in groep en laat niemand achter.
Help personen met een handicap.
Doe de deuren dicht, maar niet op slot.
Gebruik geen lift! Loop niet!
Keer nooit terug.
Wat indien je door bepaalde omstandigheden niet samen met je groep kan evacueren?
1.
2.
3.
Begeef je onmiddellijk naar de afgesproken verzamelplaats (campus Ledebaan: onder
de brug, campus Welvaert: op de speelplaats).
Voeg je zo snel mogelijk bij je groep
Breng je leraar op de hoogte van je aanwezigheid. Op deze manier vermijd je dat er
nodeloos naar je wordt gezocht.
10
TANERA
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
WEGWIJS Schooljaar 2012-2013 - CVO 'Tanera'
Examenreglement
Het Centrum voor Volwassenenonderwijs ‘Tanera’ wenst je een zo
goed mogelijke opleiding te geven die garant staat voor bijkomende vorming en/of
specialisatie.
Het opvolgen van administratieve richtlijnen zijn hierbij een noodzaak. We hebben ze
gebundeld in een centrumreglement. Het evaluatiereglement maakt hiervan deel uit. Een
exemplaar is op het secretariaat te krijgen. Je kan de tekst ook nalezen op onze website
www.tanera.be
Wat doe je als je niet kan aanwezig zijn ?
Vermits je leraars tijdens elke les je vorderingen evalueren en je vaardigheden bijsturen,
is het in je eigen belang om zo weinig mogelijk lessen te verzuimen.
Indien je niet aanwezig kan zijn, vragen we je vóór de aanvang van de les contact op
te nemen met een administratieve verantwoordelijke van de campus.
Campus ‘de Ledebaan’: tel. 053-77.20.70
Campus ‘de Welvaert’: tel. 053-77.20.70
Probeer in de mate van het mogelijke je afwezigheid met een attest te wettigen.
Waarvoor ben je verzekerd?
Elke cursist is verzekerd tijdens de lessen en tijdens alle didactische uitstappen die
gebeuren onder leiding van de leraar(s).
caten
Campus ‘de Ledebaan’
daaropvolgende inschrijvingsperiode bij je leerkracht. Nadien worden de studiebewijzen
ook uitgedeeld door de leerkrachten tijdens de lessen.
caten
aan de administratieve medewerkers op te vragen.
Vakantiekalender
29/10/12 t.e.m. 04/11/12
11/11/12
24/12/12 t.e.m. 06/01/13
11/02/13 t.e.m. 17/02/13
01/04/13 t.e.m. 14/04/13
01/05/13
09/05/13
20/05/13
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Feest van de arbeid
Hemelvaart
Pinkstermaandag
De data i.v.m. de inschrijvingen zijn te vinden op onze website.
11
TANERA
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
WEGWIJS Schooljaar 2012-2013 - CVO 'Tanera'
Plan campus ‘de Ledebaan’
D
BAKKERIJ
SLAGERIJ
WC
HOTEL
INGANG
C
SECRETARIAAT
A
PARKING
BEDRIJFSBEHEER
B
KLEDING
HAARTOOI
MAGAZIJN
HOTEL
SCHOONHEIDSVERZ.
FOTOGRAFIE
INGANG
BAAN
LEDE
12
TANERA
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
WEGWIJS Schooljaar 2012-2013 - CVO 'Tanera'
P
Hout
Inrichten van de
woning. (1ste veriep)
Zij-ingang
WC
X
CNC
Fiets
Auto
X
Schrijnwerk
Hout
WC
Domotica
Elektriciteit
X
Centrale gang
Sanitair
Carrosserie
Bromfiets
Auto VDAB
Lassen
P1
Paviljoen
DEW
IJNLA
P2
AN
Paviljoen
WERKPLAATSENBLOK W
Carrosserie
BOU
Bouw
Plan campus ‘de Welvaert’
INGANG
E
SPEELPLAATS
B
Klassen
blok
A
INGANG
Secretariaat
CVO
Klassenblok
D
BOU
C
AN
NLA
EWIJ
WELVAARTSTRAAT
P
Fietsrek
INGANG
Restaurant
feestzaal
INGANG
INGANG
LOKALEN
B-BLOK
3e verdieping:
B304: Auto theorie
Computer: besturingssystemen
C-BLOK
1e verdieping:
C110: Theorielokaal Elektronica
2e verdieping:
C201: CAD
C202: Computerlokaal - Netwerken - Theorie
3e verdieping:
C306: Labo Elektronica
C309: Computerlokaal: Netwerken / Praktijk / Hardware
13
TANERA
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
E-40 Gent/Brussel
eg
Gentse
steenw
Gent
g
enwe
seste
e
ud
Bo
an
la
jn
wi
u
n
at
Campus ‘de Horizon’
Molendreef 57
9300 Aalst
Bo
Campus ‘de Welvaert’
Welvaartstraat 70/2
9300 Aalst
Siesegemlaan
tra
ts
ar
lva
We
t
la
an
p
Ca
uc
ie
14
TANERA
n
ne
Molendreef
straa
t
a
ra
tst
eba
ef
Afspa
nning
ud
Bo
an
Campus ‘de Ledebaan’
Ledebaan 101
9300 Aalst
t
W
elv
aa
r
an
laa
ijn
de
w
n
ala
aa
et
re
nd
nla
M
eu
ch
int
-A
nn
Led
S
eb
d
Le
s
le
t
es
Mo
le
ij
ew
WEGWIJS Schooljaar 2012-2013 - CVO 'Tanera'
a
ra
t
an
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
WEGWIJS Schooljaar 2012-2013 - CVO 'Tanera'
CVO op internet
Neem een kijkje op www.tanera.be
Nuttige adressen
Centraal secretariaat campus ‘de Ledebaan’
Van maandag tot donderdag van 14u30 tot 21u30.
Ledebaan 101, 9300 Aalst
Tel. 053-77.20.70
Fax. 053-78.45.05
E-mail: [email protected]
Secretariaat campus ‘de Welvaert’
Van maandag tot donderdag van 17u30 tot 18u30.
Welvaartstraat 70/2, 9300 Aalst
Tel. en fax 053-78.70.29
E-mail: [email protected]
Campus ‘Lede’ (Basisschool ‘De Kleine Prins')
Meirveld 13, 9340 Lede
Gsm: 0498-24.20.90
Restaurant ‘Terlinden’
Oude Gentbaan 43, 9300 Aalst
Tel. 053-76.80.41
14
TANERA
Kwalitatief onderwijs
voor volwassenen in Aalst.
Didactisch restaurant 'Terlinden'
Oude Gentbaan 49, 9300 Aalst
Reserveren op het nummer 053-76.80.41
maandag
menu’s met vis
Dinsdag, woensdag en donderdag
menu’s à la carte
Aperitiefhapjes
Witloofroomsoep met gerookte kwartel
17/09
Tot
20/09
Aperitiefhapjes
Knolseldersoep met garnalen
Lasagne van 3 vissoorten
Grietfilet met mosterdsaus en savooipuree
Mousse Pére-Magloire
Konijnenfilet met barolo, uien en puree van flageolet
Of
Geroosterde St. Jacobsvruchten met choronsaus en
groentenfantasie
Gegrild ribstuk van lam geparfumeerd met
trappistenbier uit Orval
Of
Zeetong met venkel en wortel
Ananascarpaccio met citroengrassorbet
Of
Moelleux van bittere chocolade met pistacheroom uit
Sicilië
Aperitiefhapjes
Créme Crécy met langoustinestaartjes
24/09
Tot
27/09
Aperitiefhapjes
Velouté Dieppoise
Schorseneren met paling en snoekbaars
Rolletje van zeetong gevuld met mousse van
Schotse zalm, gestoofde groenten
Moelleux van bittere chocolade met
pistacheroom uit Sicilië
Escalope van gebakken ganzenlever, geglaceerde
wortels en pepermunt, krokantje van kokosnoot
Of
Gebakken kreeftenstaart met spinazie
In abdijbier gesmoorde kalkoentournedos, gevulde
courgette met schorsenerenpuree en gestoofde witte
kool met aardappelblokjes
Of
Tarbotfilet met groentenwaterzooi en uienstoemp
“Soupe de vieux garçon” met gember
Of
Vruchtensalade met mascarponesaus
Aperitiefhapjes
Minestrone van kabeljauw en beurre blanc met
dragon
01/10
Tot
04/10
Aperitiefhapjes
Roomsoep met champignons
Risotto alla Parmigiana, krokant gebakken
langoustinestaart en erwtensoep
Saltimbocca van zeeduivel
Kaasschotel
Snoekquenelles met rivierkreeftenstaart
Of
Spiesje van pladijs met risotto van wilde paddestoelen
Ossenhaas “ Stroganoff”
Of
Kalfslendestuk “ Rossini”
Kaasschotel
Of
Chocoladesoep met sinaasappel en wortel
Aperitiefhapjes
Créme Crécy met langoustinestaartjes
08/10
Tot
11/10
Aperitiefhapjes
Witloofroomsoep met gerookte zalm
Wijtingfilets gevuld met miniratatouille en
basilicumboter
Zeeduivel in een korstje van appel
“Soupe de vieux garçon” met gember
Geroosterde St Jacobsvruchten met choronsaus en
groentenfantasie
Of
Escalope van gebakken ganzenlever, geglaceerde
wortels met pepermunt en krokantje van kokosnoot
Zeetong met venkel en wortel
Of
In abdijbier gesmoorde kalkoentournedos, gevulde
courgette met schorsenerenpuree en gestoofde witte
kool met aardappelblokjes
“Soupe de vieux garçon” met gember
Of
Moelleux van bittere chocolade met pistacheroom uit
Sicilië
Aperitiefhapjes
Minestrone van kabeljauw en beurre blanc met
dragon
15/10
Tot
18/10
Aperitiefhapjes
Rivierpalingvelouté
St Jacobsvrucht met groene gemengde sla
en mergpijpjes
Bouillabaisse Marseillaise
Irish Whisky Trifle
Konijnenfilet met barolo, uien en puree van flageolet
Of
Spiesje van pladijs met risotto van wilde
paddestoelen
Gegrild ribstuk van lam geparfumeerd met
trappistenbier uit Orval
Of
Kalfslendestuk “ Rossini”
Kaasschotel
Of
Ananascarpaccio met citroengrassorbet
Aperitiefhapjes
Witloofroomsoep met gerookte kwartel
22/10
Tot
25/10
Aperitiefhapjes
Visroomsoep met kruidenomelet
Salade van rog met linzen en
sherryvinaigrette
Tarbotfilet met groentenwaterzooi en
uienstoemp
Kweeperenmousse met notenwafels
Snoekquenelles met rivierkreeftenstaart
Of
Gebakken kreeftenstaart met spinazie
Tarbotfilet met groentenwaterzooi en uienstoemp
Of
Ossenhaas “ Stroganoff”
Vruchtensalade met mascarponesaus
Of
Chocoladesoep met sinaasappel en wortel
05/11
Tot
08/11
Aperitiefhapjes
Zuppa a la Genovese
Pot au feu van snoekbaars, jonge groenten
geparfumeerd met saffraandraadjes
Gebakken zeetong met ansjovisboter
Sabayon met frambozenbier
WILDMENU
Aperitiefhapjes
Pikante bosduivensoep
Kruidig slaatje met lauw gebakken wilde eend,
ganzenleverpastei en gelei van rode bosvruchten
Het beste van het hert met vlierbessensaus, rösti en
taartje van boschampignons
Omelette Syberienne
12/11
Tot
15/11
Aperitiefhapjes
Bisque van Noordzeegarnaal
Moussaka van zeewolf uit de Middelandse
zee
Tarbotfilet met Normandische cider en
witloof
Normandische pannenkoeken
MENU MET BIERBEREIDINGEN
Aperitiefhapjes
Mosselsoep met kropsla, prei en witbier van
Hoegaarden
Tongfilet met rilette en sausje van sjalot en blond bier
van La Binchoise
Konijnenrug gevuld met champignons in Petrus
Tripel en Jonge wortelen
Tulpgebakje met rode bosvruchten en karamel van
Westmalle Dubbel
19/11
Tot
22/11
Aperitiefhapjes
Créme Dubary met gerookte forel
Gebakken St Jacobsvruchten met
eekhoorntjesbrood en tijm
Op vel gebakken kabeljauwhaasje met
mousseline van aardappelen en prei,
kalfsjus geparfumeerd met balsamicoazijn
Kaastaartje met appeltjes en rozijnen
FRANSE KEUKEN
Aperitiefhapjes
Bloemkoolsoep met ansjovis
Gebakken St Jacobsvruchten met eekhoorntjesbrood
en tijm
Suprême van fazant met gestoofd witloof en
Banyulwijn
Vanillerisotto met peer
26/11
Tot
29/12
03/12
Tot
06/12
10/12
Tot
13/12
Aperitiefhapjes
Mosselsoepje met garnaal en prei
Gebakken grietfilet op een puree van
waterkers afgewerkt met tapenade en
gekonfijte tomaat
Snoekbaars met witloofstoemp en
geuzesaus
Mousse van verse geitenkaas en witte
chocolade met frambozencoulis
Aperitiefhapjes
Getomateerde velouté van grijze garnalen,
geparfumeerd met venkel
Warme zeevruchtencoctail
Stoofpotje van grietfilet, gedroogde
Gandaham, witte wijnsaus met rode peper
Chocoladesoep met sinaasappel en wortel
Aperitiefhapjes
Zuppa alla Genovese
Vitello tonnato
Koolraap met gebraiseerde kalfskaak en
kreeft
Mousse van speculaas en perensausje met
spinazie
FRANSE KEUKEN
Aperitiefhapjes
Knolseldersoep met garnalen
Cilinder van ganzenlever, peer en gorgonzola
afgewerkt met portkaramel
Hazenrugfilet met Munster, boerenkool, linzen en
Royalsaus
Gesouffleerde Normandische pannenkoeken
SCHAALDIERENMENU
Aperitiefhapjes
Bisque van garnaal
Kreeft met oesterzwammen en groene asperges op
Provençaalse wijze
Gebraiseerde kalfskaak met gebakken
langoustinestaart in witloof
Geflambeerde banaan met vanille-ijs
WILDMENU
Aperitiefhapjes
Witloofroomsoep met spruitenflan
Fazantenwit in een romige jus van paddestoelen met
gevulde savooikool
Gebraden reefilet met marmelade van kweepeer, rode
kool en granaatappel
Irish Whisky Trifle
17/12
Tot
20/12
Examenmenu
Examenmenu